Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 244/2016, de 19 d'abril, de modificació del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut, i del Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Salut

  • Núm. del document 244/2016

  • Data del document 19/04/2016

  • Data de publicació 21/04/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7104

  • No Vigent
Afectacions
21/04/2016 - 18/01/2017
TEXT PUBLICAT

Mitjançant el Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut; el Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut, i el Decret 207/2016, d'1 de març, de modificació del Decret 66/2016, de 19 de gener, s'ha adaptat l'estructura del Departament de Salut a les actuals necessitats organitzatives inherents als objectius d'actuació identificats com a prioritaris pel Departament.

Així mateix, amb la finalitat d'enfortir la Secretaria de Salut Pública com a institució de referència cabdal en matèria de salut pública del nostre país, amb la missió de vetllar per a la millora de la salut individual i col·lectiva mitjançant l'execució de polítiques de salut, a través de la promoció de la salut, de la protecció i la vigilància de la salut i la seguretat alimentària, s'ha posat de manifest la necessitat de reordenar les previsions que, en relació amb les funcions d'aquesta Secretaria de Salut Pública, es contenen en el Decret 119/2014, de 5 d'agost, amb l'objectiu que aquestes funcions es delimitin a l'àmbit propi i estricte de la salut pública, atenent la seva entitat.

En aquest sentit, mitjançant aquest Decret, les funcions corresponents a la Secretaria de Salut Pública exercides a escala de la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques i els òrgans en què aquesta Subdirecció General s'estructura, que empren la denominació d'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, s'atribueixen a la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, com a autoritat sanitària i unitat orgànica de gestió global dels recursos del sistema sanitari, la qual passarà a gestionar els processos mèdics i sanitaris en matèria d'incapacitats laborals (avaluació mèdica, inspecció, gestió i control) i dictaminar sobre l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari públic en el marc de la responsabilitat patrimonial.

En conseqüència, la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària ha de dur a terme les funcions i els objectius que tenia atribuïts l'extint Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, part dels quals ja havia assumit d'acord amb l'article 164, apartat 7, de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, amb l'objectiu que aquesta Direcció assumeixi el conjunt d'aquests objectius i funcions i esdevingui, a més de les altres funcions que té atribuïdes, un òrgan de referència en l'àmbit de les valoracions de les incapacitats laborals des d'una perspectiva professional pluridisciplinària.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

A proposta del conseller de Salut i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Modificació de l'article 36 del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut.

1.1. Es modifica l'article 36.1 del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut, que queda redactat de la manera següent:

“36.1. A la Secretaria de Salut Pública, amb rang orgànic de secretaria general en els termes previstos a l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, li corresponen les funcions següents:

a) Establir les directrius i les prioritats en salut pública, d'acord amb les indicacions del Pla de salut de Catalunya i del Pla interdepartamental de salut pública, i coordinar-ne i supervisar-ne la implantació i l'execució.

b) Impulsar, liderar i coordinar el procés d'elaboració, avaluació, seguiment i actualització del Pla interdepartamental de salut pública i del Pla de seguretat alimentària.

c) Col·laborar en la definició de les prioritats pressupostàries en relació amb les polítiques de salut pública que es desprenguin del Pla de salut de Catalunya, del Pla interdepartamental de salut pública i del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.

d) Elaborar la cartera de serveis de salut pública i les seves modificacions.

e) Gestionar aquells serveis de la cartera de serveis de salut pública que corresponguin al departament competent en matèria de salut, en coordinació amb el Servei Català de la Salut pel que fa als serveis que es prestin en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

f) Garantir les prestacions necessàries per preservar, protegir i promoure la salut de les persones, en l'àmbit individual i col·lectiu, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública i de la salut laboral.

g) Promoure sistemes de coordinació entre les actuacions del sistema de salut pública i l'activitat assistencial que es du a terme en els centres sanitaris cercant l'eficiència per a la ciutadania.

h) Gestionar les situacions de crisi i d'emergència que constitueixin un risc per a la salut de la població, d'una manera coordinada amb els dispositius de les administracions que es mobilitzin en aquestes situacions en el marc dels plans de protecció civil.

i) Establir els instruments d'informació i comunicació a la ciutadania i a les administracions públiques en les qüestions més rellevants en matèria de salut pública i coordinar el Sistema d'Informació de Salut Pública.

j) Aprovar la proposta de taxes i preus públics per la prestació dels serveis.

k) Donar suport tècnic als ens locals i prestar els serveis mínims de salut pública de competència municipal i comarcal als ajuntaments i altres ens locals, en el marc dels convenis de col·laboració previstos a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya.

l) Exercir la potestat sancionadora i les funcions d'autoritat sanitària d'acord amb la normativa en salut pública i la legislació del procediment administratiu i el procediment sancionador.

m) Fomentar, en col·laboració amb els organismes responsables, les universitats i els centres de recerca, la competència dels professionals i la recerca en salut pública.

n) Elaborar els estudis d'impacte en la salut de les intervencions sobre els determinants de la salut de la població.

o) Qualsevol altra que, dins de l'àmbit de la salut pública, li encarregui el departament competent en matèria de salut.”

1.2. Es modifica l'article 36.2 del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut, que queda redactat de la manera següent:

“36.2. La Secretaria de Salut Pública i els òrgans en què s'estructura, d'acord amb l'àmbit funcional corresponent i les previsions contingudes en el present Decret, empren la denominació d'Agència de Salut Pública de Catalunya i d'Agència Catalana de Seguretat Alimentària.”

1.3. Es modifica l'article 36.3 del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut, que queda redactat de la manera següent:

“36.3. En l'execució de les funcions b), c), d) i e) de l'apartat 1 d'aquest article, la Secretaria de Salut Pública actua en coordinació amb la Direcció General de Planificació en Salut i el Servei Català de la Salut. En l'execució de la funció prevista a la lletra n) de l'apartat 1, la Secretaria de Salut Pública pot establir convenis amb entitats públiques o privades. L'execució de les funcions en matèria de salut laboral s'entén sens perjudici de les competències que en aquesta matèria corresponguin al departament competent en matèria de treball, seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals.”

1.4. Es modifica l'article 36.4 del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut, que queda redactat de la manera següent:

“36.4. S'integren al Departament de Salut mitjançant la Secretaria de Salut Pública, en els termes previstos en la normativa que en regula les funcions i l'organització respectives, els òrgans següents:

a) El Consell de Participació i el Consell Assessor de Salut Pública previstos a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

b) La Comissió Directora de Seguretat Alimentària i el Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària previstos a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

c) El Consell de Salut Laboral previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

d) El Consell Assessor de Vacunacions.

e) La Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya.

f) La Comissió Interdepartamental de Drogues.

g) El Comitè Executiu de Catalunya per a la prevenció, el control i el seguiment de l'evolució d'una possible pandèmia de la grip.”

1.5. Es modifica l'article 36.6 del Decret 119/2014, de 5 d'agost, de reestructuració del Departament de Salut, que queda redactat de la manera següent:

“36.6. La Secretaria de Salut Pública s'estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció General de Promoció de la Salut.

b) La Subdirecció General de Seguretat Alimentària.

c) La Subdirecció General de Protecció de la Salut.

d) La Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.

e) La Subdirecció General de Drogodependències.

f) La Subdirecció General de Salut Laboral.

g) La Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a la Catalunya Central, Camp de Tarragona, Lleida, Alt Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre.

h) La Subdirecció General de Coordinació de la Salut Pública a Barcelona i Girona.

i) El Servei d'Estratègia i Coordinació de Polítiques de Salut Pública.”

 

Article 2

Modificació de l'article 2 del Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Salut.

2.1. Es modifica l'article 2.1 del Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament, que queda redactat de la manera següent:

“2.1. La Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries passa a denominar-se Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària. A aquesta Direcció General li corresponen les funcions següents:

a) Establir i dirigir les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional, de la formació en matèria de salut i del desenvolupament professional, que assegurin el contínuum educatiu, el manteniment i la millora de les competències professionals i la qualitat del sistema de salut.

b) Exercir les funcions d'autoritat sanitària corresponents a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquests desenvolupin.

c) Autoritzar i registrar els centres i serveis sanitaris i fer-ne el seguiment.

d) Definir i promoure el desenvolupament del sistema d'acreditació de centres i serveis sanitaris.

e) Ordenar l'atenció farmacèutica.

f) Dur a terme el control i l'avaluació en matèria farmacèutica, i fomentar i millorar la seguretat i la qualitat dels medicaments, dels productes sanitaris i dels cosmètics.

g) Definir, promoure i avaluar la política en matèria de seguretat dels pacients.

h) Avaluar les activitats de les entitats asseguradores de serveis sanitaris.

i) Exercir, com a autoritat sanitària, les funcions d'ordenació de les activitats d'auditoria, de control, avaluació i inspecció dels recursos sanitaris, públics i privats, i d'investigació del frau, mitjançant la planificació, coordinació i supervisió de les actuacions dels òrgans que fan efectiva la funció inspectora en aquest àmbit de competències.

j) Determinar criteris generals de regulació i ordenació dels serveis sanitaris i sociosanitaris del sistema sanitari públic i privat.

k) Donar suport i assistència al Comitè de Bioètica de Catalunya.

l) Dirigir la gestió del procés sanitari i d'avaluació mèdica de les incapacitats laborals, ja siguin temporals o permanents, duent a terme el control, la inspecció i el seguiment dels processos de la ciutadania per continuar exercint les activitats de la seva vida laboral o per dur a terme altres activitats.

m) Dirigir i coordinar les avaluacions mèdiques dels funcionaris dels diferents cossos o escales de l'Administració de la Generalitat en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat, d'acord amb la normativa aplicable, i dels treballadors amb possible incapacitat per exercir adequadament les funcions pròpies del seu lloc de treball.

n) Avaluar l'adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari de cobertura pública a la bona pràctica professional en els procediments de responsabilitat patrimonial.

o) Qualsevol altra que, dins l'àmbit de l'avaluació mèdica, li encarregui el departament competent en matèria de salut.

p) Altres funcions que li siguin encomanades pel conseller o consellera.

En l'execució de les funcions previstes de les lletres l) a n) inclusivament d'aquest apartat, la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària pot establir convenis amb entitats públiques o privades. L'execució de les funcions en matèria de salut laboral s'entén sens perjudici de les competències que en aquesta matèria corresponguin al departament competent en matèria de treball, seguretat i salut laboral i prevenció de riscos laborals.”

2.2. Es modifica l'article 2.2 del Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament, que queda redactat de la manera següent:

“2.2. S'integren al Departament de Salut, a través de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, en els termes previstos en la normativa que en regula les funcions i l'organització respectives, els òrgans següents:

a) El Comitè de Bioètica de Catalunya.

b) El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

c) El Consell de la Professió Mèdica de Catalunya.

d) El Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

e) El Consell Assessor de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques.

f) La Xarxa de Comissions de Docència i Comissions Assessores dels Centres Sanitaris Acreditats per a la Formació dels Especialistes en Ciències de la Salut a Catalunya.”

2.3. Es modifica l'article 2.3 del Decret 66/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament, que queda redactat de la manera següent:

“2.3. La Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària s'estructura en els òrgans següents:

a) La Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques.

b) La Subdirecció General d'Avaluació i Inspecció Sanitàries i Farmacèutiques.

c) La Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional.

d) La Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques.

 

La Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques i els òrgans en què aquesta s'estructura empren la denominació d'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques en l'àmbit funcional corresponent.”

2.4 S'addiciona un nou apartat 7 a l'article 2 del Decret 66/2016, amb el contingut següent:

“2.7. La Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques manté les funcions i l'estructura que preveuen el Decret 119/2014, de 5 d'agost, i la resta de la normativa aplicable.”

 

 

Disposició transitòria

Les persones que ocupen els llocs de treball de comandament dels òrgans modificats per aquest Decret continuen exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Es faculta la persona titular del Departament de Salut per al desplegament d'aquest Decret i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

 

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 19 d'abril de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut