Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 278/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Justícia.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Justícia

 • Núm. del document 278/2016

 • Data del document 02/08/2016

 • Data de publicació 04/08/2016

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 7177

Afectacions
Afectacions actives (31)
  • Capítol 1

   Organització del Departament de Justícia
   Article 1 - Article 2

  • Capítol 2

   Unitat d'assistència i suport a la persona titular del Departament
   Article 3

  • Capítol 3

   Secretaria General
   Article 4 - Article 45

   • Article 4

    Funcions i estructura de la Secretaria General

   • Article 5

    Funcions i estructura de la Direcció de Serveis

   • Article 6

    Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals

   • Article 7

    Servei de Recursos Humans

   • Article 8

    Secció de Gestió de Recursos Humans

   • Article 9

    Secció d'Administració de Recursos Humans

   • Article 10

    Servei de Selecció i Provisió

   • Article 11

    Unitat Tècnica de Selecció

   • Article 12

    Secció de Convocatòries

   • Article 13

    Servei de Prevenció de Riscos Laborals

   • Article 14

    Subdirecció General de Gestió Econòmica

   • Article 15

    Servei de Contractació

   • Article 16

    Secció de Gestió d'Expedients de Contractació

   • Article 17

    Servei de Gestió Pressupostària

   • Article 18

    Secció de Comptabilitat i Habilitació

   • Article 19

    Secció de Control Pressupostari

   • Article 20

    Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis

   • Article 21

    Àrea de Règim Interior i Serveis Generals

   • Article 22

    Àrea de Gestió Patrimonial i Serveis als Edificis

   • Article 23

    Unitat de Qualitat i Control de la Despesa

   • Article 24

    Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

   • Article 25

    Assessoria Jurídica

   • Article 26

    Gabinet Tècnic

   • Article 27

    Servei de Difusió

   • Article 28

    Secció de Difusió i Coneixement

   • Article 29

    Secció de Suports Comunicatius

   • Article 30

    Estructura territorial del Departament

   • Article 31

    Dependència orgànica i funcional dels serveis territorials i gerències territorials

   • Article 32

    Funcions dels serveis territorials i gerències territorials

   • Article 33

    Estructura dels serveis territorials i gerències territorials

   • Article 34

    Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres dels serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona i de les gerències territorials de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Comarques

   • Article 35

    Secció de Gestió Econòmica, Obres i Manteniment

   • Article 36

    Secció de Serveis Generals i Gestió de Personal

   • Article 37

    Servei de Suport Judicial dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona i de les gerències territorials de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Comarques

   • Article 38

    Servei de Suport a l'Execució Penal dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona i de les gerències territorials de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Comarques

   • Article 39

    Secció de Serveis Socials en l'Àmbit Penal dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona

   • Article 40

    Secció de Gestió Econòmica, Personal i Obres dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre

   • Article 41

    Secció de Suport Judicial dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre

   • Article 42

    Secció de Suport a l'Execució Penal dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre

   • Article 43

    Naturalesa de les unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya

   • Article 44

    Funcions de les unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya

   • Article 45

    Organització de les unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya

  • Capítol 4

   Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia
   Article 46 - Article 60

   • Article 46

    Funcions i estructura de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia

   • Article 47

    Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia

   • Article 48

    Subdirecció General de Planificació i Programes

   • Article 49

    Servei de Planificació i Organització

   • Article 50

    Servei d'Implantació i Seguiment de Programes Informàtics

   • Article 51

    Servei d'Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials

   • Article 52

    Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics

   • Article 53

    Servei de Gestió de Recursos Humans

   • Article 54

    Servei de Planificació i Provisió

   • Article 55

    Servei de Coordinació i Control Econòmic

   • Article 56

    Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica

   • Article 57

    Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta

   • Article 58

    Servei de Programes de Suport Judicial

   • Article 59

    Àrea d'Inspecció

   • Article 60

    Servei de Suport Jurídic

  • Capítol 5

   Direcció General de Serveis Penitenciaris
   Article 61 - Article 80

   • Article 61

    Funcions i estructura de la Direcció General de Serveis Penitenciaris

   • Article 62

    Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics

   • Article 63

    Servei de Coordinació i Control Econòmic

   • Article 64

    Secció de Seguiment Pressupostari

   • Article 65

    Servei de Gestió de Recursos Humans

   • Article 66

    Secció d'Administració de Personal

   • Article 67

    Unitat Tècnica de Personal

   • Article 68

    Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària

   • Article 69

    Servei de Gestió Penitenciària

   • Article 70

    Secció de Trasllats i Conduccions

   • Article 71

    Secció d'Expedients Penitenciaris

   • Article 72

    Àrea de Règim Interior Penitenciari

   • Article 73

    Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat

   • Article 74

    Servei de Medi Obert i Serveis Socials

   • Article 75

    Àrea de Serveis Socials d'Execució Penal a l'àmbit territorial de Barcelona

   • Article 76

    Unitat de Serveis Socials

   • Article 77

    Servei de Rehabilitació

   • Article 78

    Servei de Classificació

   • Article 79

    Servei de Suport Jurídic

   • Article 80

    Servei d'Inspecció

  • Capítol 6

   Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
   Article 81 - Article 91

   • Article 81

    Funcions i estructura de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil

   • Article 82

    Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat

   • Article 83

    Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima

   • Article 84

    Àrea de Mesures Penals Alternatives

   • Article 85

    Servei de Centres Educatius

   • Article 86

    Secció de Gestió de Centres Educatius

   • Article 87

    Àrea de Medi Obert

   • Article 88

    Servei de Mediació i Assessorament Tècnic

   • Article 89

    Secció de Seguiment d'Expedients

   • Article 90

    Servei de Gestió de Recursos Humans i Econòmics

   • Article 91

    Secció de Tramitació

  • Capítol 7

   Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
   Article 92 - Article 102

   • Article 92

    Funcions i estructura de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

   • Article 93

    Subdirecció General de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d'Interès

   • Article 94

    Servei de Dret i Grups d'Interès

   • Article 95

    Servei d'Associacions i Fundacions

   • Article 96

    Servei de Supervisió i Protectorat

   • Article 97

    El Servei de Corporacions Públiques i Coordinació

   • Article 98

    Secció de Publicitat Registral i Coordinació Administrativa

   • Article 99

    Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

   • Article 100

    Direcció del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

   • Article 101

    Àrea Tècnica

   • Article 102

    Comissió de Codificació de Catalunya i Observatori de Dret Privat de Catalunya

  • Annex

   Unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya

TEXT CONSOLIDAT

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix en l'article 150 que correspon a la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l'estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l'articulació territorial, així com les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.

El Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia, es va impulsar amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència del Departament en la gestió dels recursos. Amb el present Decret es continua aprofundint en l'organització de la gestió econòmica i la contractació per tal que esdevingui un model àgil, rigorós i homogeni en totes les seves competències.

Tanmateix, pel que fa a recursos humans, des de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia cal disposar d'una unitat orgànica que gestioni els processos de selecció i provisió del personal que presta serveis en els òrgans de l'Administració de justícia, atesa la seva especial complexitat.

Pel que fa a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, l'aprovació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, afecta tota la gestió d'aquesta unitat directiva.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, encomana a l'Administració de la Generalitat la creació d'un registre de grups d'interès que identifiqui les persones que actuen com a tals, que permeti conèixer les relacions que tenen amb l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic i que estableixi les regles ètiques que aquests grups han de respectar per poder exercir les seves activitats davant dels poders públics. Cal destacar que l'article 45 de la Llei preveu que aquest Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic pugui fer efectiva, quan així se li encomani expressament, la gestió centralitzada d'altres registres de grups d'interès que es creïn a l'empara de la Llei. El Decret 171/2015, de 28 de juliol, crea i regula el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic i adscriu el Registre al departament competent en matèria d'entitats jurídiques.

La Llei 21/2014, del 29 de desembre, potencia i regula el procediment inspector, tot fent-lo extensible també a les associacions declarades d'utilitat pública i, a més, atorga a l'Administració potestat sancionadora, aquesta darrera en vigor des de l'1 de gener de 2016.

Així mateix, és necessari assumir i garantir l'impuls, la coordinació i el seguiment de les iniciatives legislatives del Departament de Justícia en l'àmbit del dret civil propi de Catalunya, així com donar suport a les tasques de seguiment de les propostes elaborades per la Comissió de Codificació de Catalunya en l'àmbit del dret privat.

Es fa, per tant, necessari un replantejament de l'estructura orgànica d'aquesta unitat directiva per distribuir les noves competències i per ordenar les que exerceix actualment, dotant-la de la coherència estructural necessària.

Per tot això, de conformitat amb l'article 23 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta del conseller de Justícia i d'acord amb el Govern,

Capítol 1

Organització del Departament de Justícia

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Justícia, sota la direcció de la persona titular del Departament, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.

c) La Direcció General de Serveis Penitenciaris.

d) La Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

e) La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

1.2 Resten adscrits al Departament de Justícia mitjançant la Secretaria General:

a) El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, regulat per la Llei 23/2009, del 23 de desembre.

b) El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, creat per la Llei 18/1990, de 15 de novembre.

Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Consell de Direcció
Presidit pel/per la conseller/a, el Consell de Direcció assisteix la persona titular del Departament en les funcions de coordinació general i seguiment de l'activitat del Departament. Del Consell de Direcció en formen part les persones titulars d'òrgans directius amb rang orgànic de secretaria general o de direcció general del Departament, els altres càrrecs que la persona titular del Departament determini i el/la cap del Gabinet del/de la Conseller/a, que actua com a secretari/ària.

Capítol 2

Unitat d'assistència i suport a la persona titular del Departament

Article 3

Gabinet del/de la Conseller/a

3.1 La unitat d'assistència i suport a la persona titular del Departament és el Gabinet del/de la Conseller/a.

3.2 Són funcions del Gabinet del/de la Conseller/a, com a unitat d'assistència a la persona titular del Departament, les següents:

a) Donar suport i assistència a les activitats de la persona titular del Departament.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani la persona titular del Departament.

3.3 Del Gabinet del/de la Conseller/a en depenen les unitats següents:

a) L'Oficina de Relacions Institucionals.

b) L'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a.

c) L'Oficina de Comunicació.

d) L'Oficina de Protocol.

3.4 L'Oficina de Relacions Institucionals té les funcions següents:

a) Fer el seguiment de l'activitat parlamentària.

b) Preparar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya i dels informes sol·licitats per les altres institucions de la Generalitat i de l'Estat.

c) Elaborar els informes i assessorar en matèria de relacions institucionals la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció que li encomani el/la conseller/a.

3.5 L'Oficina de la Secretaria del/de la Conseller/a té les funcions següents:

a) Coordinar i realitzar les tasques administratives de suport a la persona titular del Departament.

b) Assistir la persona titular del Departament en l'organització de la seva agenda d'activitats.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

3.6 L'Oficina de Comunicació té les funcions següents:

a) Donar suport a la persona titular del Departament en l'exercici de les seves funcions en matèria de mitjans de comunicació i assistir-la.

b) Dissenyar la política de comunicació del Departament.

c) Coordinar les relacions dels diversos òrgans del Departament amb els mitjans de comunicació.

d) Fer l'anàlisi i la difusió interna del contingut informatiu dels diferents mitjans de comunicació.

e) Emetre notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

f) Elaborar els informes que li siguin encarregats sobre aquest àmbit d'actuació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

3.7 L'Oficina de Protocol té les funcions següents:

a) Gestionar les relacions amb la unitat competent en matèria de protocol de la Presidència.

b) Coordinar les activitats de protocol, d'actes públics organitzats pel Departament i d'aquells en què participa.

c) Assessorar i assistir, en matèria de protocol, la persona titular del Departament.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

 

Capítol 3

Secretaria General

Article 4

Funcions i estructura de la Secretaria General

4.1 La persona titular de la Secretaria General, com a segona autoritat del Departament, exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i les altres que li assigni la normativa vigent.

4.2 De la Secretaria General en depenen:

a) La Direcció de Serveis.

b) L'Assessoria Jurídica, en els termes previstos al Decret 57/2002, de 19 de febrer.

c) El Gabinet Tècnic.

d) Els serveis territorials i les gerències territorials.

Article 5

Funcions i estructura de la Direcció de Serveis

5.1 A la Direcció de Serveis li corresponen les funcions següents:

a) Planificar i supervisar l'aplicació de les polítiques públiques en matèria de recursos humans del Departament.

b) Dirigir tots els processos de selecció de personal dins de l'àmbit de competències del Departament i impulsar la política de formació.

c) Dirigir i coordinar les polítiques de relacions laborals, de prevenció de riscos i de salut laboral.

d) Dirigir la planificació, l'execució pressupostària i el control dels recursos econòmics.

e) Dirigir la preparació de l'avantprojecte de pressupost en col·laboració amb els altres òrgans del Departament.

f) Dirigir i supervisar la gestió de la contractació.

g) Dirigir l'administració, el règim interior i coordinar els serveis generals del Departament.

h) Dirigir i gestionar la política d'infraestructures i gestionar el patrimoni sens perjudici de les funcions que corresponguin a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

i) Dirigir, supervisar i gestionar les actuacions en matèria de tecnologies de la informació i comunicació del Departament, d'acord amb l'estratègia corporativa en la matèria i sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

j) Mantenir relacions funcionals amb altres departaments quan li ho encarregui el secretari o secretària general.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

5.2 De la Direcció de Serveis en depenen:

a) La Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals.

b) La Subdirecció General de Gestió Econòmica.

c) La Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis.

d) L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Article 6

Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals

6.1 A la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Proposar les polítiques de gestió de recursos humans del Departament, i executar i controlar la seva aplicació d'acord amb les polítiques del Govern.

b) Definir i unificar els criteris d'actuació en matèria de planificació i gestió del personal adscrit a les diferents unitats, garantint la seva adequació a la normativa vigent, i coordinar la seva implantació.

c) Dirigir l'assessorament en matèria de recursos humans als òrgans del Departament.

d) Supervisar l'elaboració de l'avantprojecte del pressupost en matèria de personal, dirigir la seva gestió i controlar el seguiment de la seva execució.

e) Dissenyar, dirigir i coordinar la política de relacions laborals participant en les negociacions i en la resolució dels conflictes laborals.

f) Dissenyar i coordinar, a proposta de les unitats directives corresponents, els processos selectius de personal dins de l'àmbit de competències del Departament de Justícia, amb excepció del personal adscrit al servei de l'Administració de justícia.

g) Dissenyar i impulsar les polítiques que s'hagin de dur a terme en matèria de salut laboral i prevenció de riscos laborals del Departament i dels organismes que en depenen, i supervisar i coordinar la seva execució.

h) Supervisar l'elaboració de les propostes de resolució de reclamacions, recursos i expedients disciplinaris.

i) Aplicar el règim disciplinari del personal del Departament, amb excepció del personal adscrit al servei de l'Administració de justícia, als centres penitenciaris i als centres de justícia juvenil.

j) Mantenir les relacions ordinàries del Departament amb els òrgans competents en matèria de recursos humans, relacions laborals i seguretat i salut laboral, i col·laborar en la planificació de l'actuació del Departament en matèria de formació i divulgació dels seus àmbits competencials.

k) Establir els criteris de manteniment de la informació, difusió i publicitat de les matèries de la seva competència i informar els òrgans superiors del resultat de la seva aplicació.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

6.2 De la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals en depenen:

a) El Servei de Recursos Humans.

b) El Servei de Selecció i Provisió.

c) El Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

 

Article 7

Servei de Recursos Humans

7.1 Al Servei de Recursos Humans li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar estudis i propostes sobre les necessitats quantitatives i qualitatives de recursos humans, donar suport i assistència sobre l'aplicació del règim jurídic vigent en matèria de recursos humans i supervisar directrius, informes tècnics i projectes de disposició en matèria de recursos humans.

b) Elaborar el pressupost en matèria de personal, coordinar-ne la gestió i fer-ne el seguiment.

c) Planificar i supervisar la gestió per a la incorporació, la mobilitat i el cessament del personal.

d) Dirigir i supervisar el manteniment i l'actualització de la relació de llocs de treball, i controlar i gestionar la tramitació dels expedients de situacions administratives.

e) Controlar les tasques d'ordenació i preparació dels expedients en matèria de reclamacions i recursos relatius a personal.

f) Proposar la instrucció dels expedients disciplinaris al personal de serveis centrals i territorials, assessorar en la seva resolució i fer el seguiment de les mesures adoptades.

g) Controlar i supervisar el règim de previsió social del personal.

h) Controlar i supervisar l'aplicació del règim retributiu i l'elaboració de les nòmines del personal del Departament, excepte del personal al servei de l'Administració de justícia.

i) Controlar i supervisar l'ordenació i la gestió del temps del personal, i proposar mesures i criteris per a l'aplicació de la normativa corresponent.

j) Valorar i determinar els llocs de treball a incloure a les propostes d'oferta pública i els que es convoquin a concurs de trasllats i a concurs específic o lliure designació.

k) Fer el seguiment dels processos de concursos generals de mèrits i capacitats i de convocatòries d'ingrés del personal, no convocats pel Departament.

l) Dissenyar els sistemes i els programes de comunicació interna i atenció al personal, i coordinar la implantació del portal de personal en els diferents àmbits de recursos humans.

m) Impulsar, col·laborar i supervisar les actuacions adreçades a implantar un sistema d'avaluació de l'acompliment.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

7.2 Del Servei de Recursos Humans en depenen:

a) La Secció de Gestió de Recursos Humans.

b) La Secció d'Administració de Recursos Humans.

Article 8

Secció de Gestió de Recursos Humans

A la Secció de Gestió de Recursos Humans li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar i gestionar les propostes d'incorporació i finalització de vinculació del personal de les diferents unitats del Departament i els expedients relatius a les situacions administratives del personal funcionari i laboral.

b) Gestionar el manteniment del Registre de Personal i dels expedients de personal.

c) Gestionar el reconeixement de grau personal i fer el seguiment de les modificacions de la relació de llocs de treball.

d) Donar suport i assistència en l'aplicació dels acords sindicals en matèria de recursos humans.

e) Gestionar la borsa de treball del personal laboral creada d'acord amb la normativa legal aplicable.

f) Elaborar directrius i informes tècnics en l'àmbit de la seva competència.

g) Elaborar els certificats que li siguin sol·licitats en l'àmbit de la seva competència.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 9

Secció d'Administració de Recursos Humans

A la Secció d'Administració de Recursos Humans li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l'aplicació del règim de previsió social del personal, excepte del que està al servei de l'Administració de justícia.

b) Preparar la documentació necessària per a l'elaboració del pressupost de personal i fer el seguiment de la despesa.

c) Coordinar l'aplicació del règim retributiu i l'elaboració de la nòmina.

d) Controlar el compliment de la normativa en matèria de gestió del temps de treball del personal i garantir l'aplicació dels seus criteris ordenadors.

e) Gestionar els expedients d'incompatibilitat del personal i fer el seguiment de la seva tramitació i de les mesures adoptades.

f) Elaborar directrius i informes tècnics en l'àmbit de la seva competència.

g) Elaborar els certificats que li siguin sol·licitats en l'àmbit de la seva competència.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 10

Servei de Selecció i Provisió

10.1 Al Servei de Selecció i Provisió li corresponen les funcions següents:

a) Planificar, executar i supervisar la gestió dels processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball que convoca el Departament i també els de progressió en la carrera professional, excepte del personal de l'Administració de justícia.

b) Supervisar l'elaboració de la proposta de l'oferta d'ocupació pública de places de personal laboral i de personal funcionari de l'àmbit d'execució penal.

c) Supervisar l'elaboració de les resolucions i les bases de les convocatòries de provisió i accés, tant de personal funcionari com laboral, i les borses de treball del personal laboral temporal i del personal interí.

d) Col·laborar en el desenvolupament dels processos de concursos generals de mèrits i capacitats i de convocatòries d'ingrés del personal, no convocats pel Departament.

e) Coordinar la informació i les consultes del portal de personal en matèries de la seva competència.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

10.2 Del Servei de Selecció i Provisió en depenen:

a) La Unitat Tècnica de Selecció.

b) La Secció de Convocatòries.

 

Article 11

Unitat Tècnica de Selecció

A la Unitat Tècnica de Selecció, assimilada orgànicament a secció, li corresponen les funcions següents:

a) Preparar la definició de les competències i dels perfils professionals adequats per al desenvolupament dels llocs de treball, a proposta de les unitats promotores.

b) Elaborar propostes sobre la millora i gestió de la qualitat dels processos de selecció.

c) Preparar i realitzar les entrevistes de selecció de personal i emetre'n l'informe corresponent.

d) Determinar, aplicar i avaluar les proves psicotècniques que requereixin les convocatòries i emetre'n l'informe corresponent.

e) Estudiar i fer la valoració prèvia de la documentació aportada per les persones candidates a ocupar els llocs de treball oferts.

f) Assessorar els òrgans col·legiats de selecció i provisió en matèria dels perfils competencials de les persones candidates i emetre'n els corresponents informes.

g) Gestionar les convocatòries de provisió temporal que es realitzin a través del portal de personal.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

 

Article 12

Secció de Convocatòries

A la Secció de Convocatòries li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar la proposta de l'oferta d'ocupació pública.

b) Elaborar les bases de les convocatòries de selecció i de provisió del personal laboral del Departament de Justícia, d'acord amb les unitats directives afectades, i tramitar, gestionar i coordinar l'organització d'aquestes convocatòries.

c) Elaborar les bases de les convocatòries de selecció i de provisió del personal funcionari de l'àmbit d'execució penal, d'acord amb les unitats directives afectades, i tramitar, gestionar i coordinar l'organització d'aquestes convocatòries.

d) Elaborar les bases i gestionar les convocatòries de les borses de treball de personal laboral i del funcionari interí.

e) Elaborar les resolucions i les bases de les convocatòries de provisió dels llocs de treball de comandament i singulars del Departament de Justícia, i gestionar i organitzar els procediments dels concursos específics de provisió.

f) Efectuar la difusió i la publicitat de les convocatòries, resoldre les consultes que es presentin de forma presencial, telefònica o per bústia electrònica, així com elaborar els informes relatius a al·legacions i recursos referents a les convocatòries gestionades.

g) Donar suport als tribunals, a les juntes de mèrits i capacitats i a les comissions d'avaluació, així com col·laborar en el desenvolupament de les convocatòries de selecció i provisió no convocades pel Departament de Justícia.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

 

Article 13

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Al Servei de Prevenció de Riscos Laborals li corresponen les funcions següents:

a) Promoure la integració de la prevenció en el sistema general de gestió del Departament mitjançant el disseny, la implantació i l'aplicació del pla de prevenció, d'acord amb les polítiques preventives.

b) Assessorar en matèria de prevenció de riscos i salut laboral els òrgans del Departament, els comitès de seguretat i salut laboral i el mateix personal.

c) Supervisar la gestió necessària per a l'acció preventiva i dels registres que se'n derivin.

d) Impulsar i participar en l'elaboració de procediments en matèria de prevenció de riscos i salut laboral.

e) Avaluar els factors de risc que puguin afectar la seguretat i salut laboral, i proposar les mesures de prevenció i de correcció i el seguiment de la seva execució.

f) Dissenyar, aplicar i supervisar els programes d'actuació en matèria de seguretat i salut laboral.

g) Representar el Departament en el que faci referència a la seguretat i salut laboral dins l'àmbit de les seves competències.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 14

Subdirecció General de Gestió Econòmica

14.1 A la Subdirecció General de Gestió Econòmica li corresponen les funcions següents:

a) Proposar les polítiques, la planificació, l'execució i el control de la gestió dels recursos econòmics del Departament.

b) Coordinar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost del Departament.

c) Dirigir, coordinar i controlar la gestió econòmica, l'execució pressupostària i la comptabilitat del Departament.

d) Supervisar i controlar els expedients de contractació administrativa, d'encàrrecs de gestió i subvencions del Departament.

e) Supervisar la planificació i avaluació pressupostària i el seguiment econòmic i pressupostari, des del punt de vista del control de gestió, relatiu al Departament i a les entitats adscrites.

f) Impulsar l'elaboració d'estudis de caràcter economicofinancer dels diferents serveis i recursos, de renegociació financera de drets de superfície i aquells altres relacionats amb aspectes financers dels projectes estratègics del Departament.

g) Vetllar pel manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació dins l'àmbit competencial de la Subdirecció General.

h) Mantenir les relacions ordinàries del Departament amb els òrgans competents en matèria de pressupost, fiscalització de la despesa, contractació administrativa i de gestió electrònica sobre aquestes matèries.

i) Exercir les funcions ordinàries derivades de la tutela administrativa respecte a les entitats adscrites al Departament.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

14.2 De la Subdirecció General de Gestió Econòmica en depenen:

a) El Servei de Contractació.

b) El Servei de Gestió Pressupostària.

 

Article 15

Servei de Contractació

15.1 Al Servei de Contractació li corresponen les funcions següents:

a) Vetllar, dins l'àmbit competencial del Departament, pel compliment de les directrius que marquen la Direcció General de Contractació Pública, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i la Comissió Central de Subministraments.

b) Estudiar i coordinar les propostes de tramitació d'expedients en matèria de contractació efectuades per les diferents unitats directives del Departament.

c) Coordinar la tramitació de tots els expedients de contractació, llevat dels contractes menors, que siguin competència del Departament.

d) Formar part de les meses de contractació.

e) Supervisar i vetllar per l'harmonització de tots els expedients que donin lloc a la signatura de convenis amb contraprestació econòmica per part del Departament.

f) Supervisar i vetllar per l'harmonització de tots els expedients d'encàrrecs de gestió per part del Departament.

g) Assessorar les unitats en matèria de contractació.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

15.2 Del Servei de Contractació en depèn la Secció de Gestió d'Expedients de Contractació.

Article 16

Secció de Gestió d'Expedients de Contractació

A la Secció de Gestió d'Expedients de Contractació li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de contractació incoats, a proposta dels diferents òrgans del Departament.

b) Elaborar els plecs de clàusules administratives, així com els informes en matèria de contractació administrativa que se'n puguin derivar.

c) Estudiar i redactar els documents contractuals, així com fer el seguiment de la seva adequació a les modificacions de la normativa aplicable.

d) Tramitar tots els expedients d'encàrrecs de gestió per part del Departament.

e) Donar suport en matèria de contractació administrativa a qualsevol òrgan del Departament.

f) Fer el seguiment de les meses de contractació del Departament.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 17

Servei de Gestió Pressupostària

17.1 Al Servei de Gestió Pressupostària li corresponen les funcions següents:

a) Preparar i elaborar les propostes d'avantprojecte de pressupost d'acord amb la planificació de necessitats de les unitats directives.

b) Dur a terme les anàlisis i els informes necessaris per a una adequada programació de la despesa en funció de les prioritzacions de la planificació.

c) Supervisar l'elaboració de les reserves de crèdit, disposicions i reajustaments de totes les unitats directives, d'acord amb la planificació de les necessitats i la tramitació per a la seva aprovació i fiscalització.

d) Controlar i supervisar la confecció dels diferents documents comptables.

e) Efectuar les modificacions pressupostàries i gestionar els expedients de despeses pluriennals.

f) Elaborar, controlar i fer el seguiment de la comptabilitat pressupostària i de la comptabilitat analítica.

g) Coordinar les qüestions relacionades amb els ingressos i les despeses del Departament.

h) Controlar el fons de maniobra del Gabinet del/de la Conseller/a i de la Secretaria General, així com supervisar les subhabilitacions que en depenguin.

i) Elaborar els informes sobre l'execució i el tancament de l'exercici pressupostari.

j) Dur la gestió pressupostària de les unitats directives quan la hi encomanin els seus superiors, i donar suport en matèria de comptabilitat i execució pressupostària.

k) Controlar la tramitació econòmica dels expedients que donin lloc a la signatura de convenis amb contraprestació econòmica.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

17.2 Del Servei de Gestió Pressupostària en depenen:

a) La Secció de Comptabilitat i Habilitació.

b) La Secció de Control Pressupostari.

Article 18

Secció de Comptabilitat i Habilitació

A la Secció de Comptabilitat i Habilitació li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar els documents de reserva de crèdit, disposició i reajustaments de totes les unitats directives.

b) Elaborar els documents comptables previs a la facturació i els posteriors en aquells expedients en què actuï com a unitat promotora de la Secretaria General.

c) Gestionar i controlar l'habilitació de la Secretaria General i dels subhabilitats que en depenguin.

d) Gestionar i fer el seguiment de la comptabilitat analítica en coordinació amb la resta d'unitats del Departament.

e) Elaborar els informes necessaris per al seguiment de l'execució de les despeses.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 19

Secció de Control Pressupostari

A la Secció de Control Pressupostari li corresponen les funcions següents:

a) Preparar la documentació necessària per a la confecció de l'avantprojecte de pressupost.

b) Elaborar els expedients de modificació pressupostària i les reassignacions de crèdits als subcentres gestors.

c) Elaborar, tramitar i fer el seguiment dels expedients pluriennals del Departament.

d) Efectuar les operacions relacionades amb la tramitació d'ingressos.

e) Elaborar i tramitar els manaments extrapressupostaris.

f) Dur el manteniment dels centres de cost de l'aplicació de gestió de les dietes, assistències i indemnitzacions (DAI), i tramitar les indemnitzacions per raó de servei del Gabinet del/de la Conseller/a i Secretaria General.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 20

Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis

20.1 A la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis li corresponen les funcions següents:

a) Planificar, executar i controlar, d'acord amb les necessitats de les unitats directives del Departament, les infraestructures i el seu manteniment, els serveis i els subministraments.

b) Controlar la realització de la inspecció tècnica de l'estat i el manteniment dels edificis i les instal·lacions, i supervisar la proposta de les mesures correctores avaluades.

c) Planificar, executar i controlar els estudis i la realització de l'obra nova o reformes, coordinant i supervisant els equips tècnics, els projectes i el cost, i realitzar les recepcions d'obra i emetre l'informe de valoració dels resultats.

d) Impulsar i supervisar la tramitació dels expedients d'adquisició a títol onerós o lucratiu, cessions, permutes o arrendaments de béns immobles.

e) Supervisar la gestió de l'inventari de béns mobles i immobles i les normes per al seu ús correcte.

f) Supervisar els expedients patrimonials i la gestió del risc.

g) Impulsar la tramitació dels expedients tècnics i les propostes d'adjudicació en la contractació de subministraments, equipaments i serveis.

h) Supervisar la planificació, adquisició, emmagatzematge, distribució i control dels béns mobles de caràcter inventariable.

i) Supervisar el règim interior i la gestió dels serveis generals i fer el seguiment del funcionament de l'arxiu central i de les actuacions de suport que es duguin a terme amb els arxius administratius del Departament.

j) Supervisar els registres d'entrada i sortida de documents del Departament.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

20.2 De la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis en depenen:

a) L'Àrea de Règim Interior i Serveis Generals.

b) L'Àrea de Gestió Patrimonial i Serveis als Edificis.

Article 21

Àrea de Règim Interior i Serveis Generals

A l'Àrea de Règim Interior i Serveis Generals, assimilada orgànicament a servei, li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i gestionar el subministrament de material no inventariable de les diferents unitats de serveis centrals.

b) Supervisar el funcionament de l'arxiu central del Departament.

c) Gestionar el Registre dels edificis seu del Departament i coordinar el funcionament de la resta de registres del Departament.

d) Coordinar els serveis de correus, reprografia, missatgeria, paqueteria, consergeria i qualsevol altra funció de logística interna de les seus centrals del Departament, i coordinar les propostes d'adquisició agregada d'aquests serveis als diferents edificis del Departament i la posterior valoració del servei rebut.

e) Coordinar i gestionar els serveis de vigilància, seguretat i neteja en els edificis dels serveis centrals del Departament, d'acord amb les instruccions de la unitat del Departament responsable en matèria de seguretat.

f) Assegurar l'atenció presencial i la gestió de la centraleta telefònica dels serveis centrals del Departament.

g) Impulsar els expedients de contractació que corresponguin a les funcions esmentades, i supervisar l'execució i la correcció de la facturació.

h) Assegurar el manteniment i la gestió del parc mòbil de serveis generals del Departament.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 22

Àrea de Gestió Patrimonial i Serveis als Edificis

22.1 A l'Àrea de Gestió Patrimonial i Serveis als Edificis, assimilada orgànicament a servei, li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar la tramitació dels expedients d'adquisició a títol onerós o lucratiu, cessions, permutes o arrendaments de béns immobles.

b) Preparar els expedients administratius en relació amb la gestió patrimonial.

c) Preparar la documentació per a la confecció de l'avantprojecte del pressupost, en la part relativa a les matèries de la seva competència, supervisar-ne l'execució i impulsar-ne la tramitació.

d) Gestionar l'inventari de béns mobles i immobles i les normes per al seu ús correcte.

e) Planificar i gestionar centralitzadament l'adquisició de productes i equipaments per a edificis, centres i unitats de nova creació del Departament i també per a la reposició general d'aquests béns.

f) Coordinar la gestió dels magatzems i/o punts de distribució de les unitats directives.

g) Preparar els expedients tècnics i les propostes d'adjudicació en la contractació de subministraments i equipaments, i supervisar-ne l'execució.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

22.2 De l'Àrea de Gestió Patrimonial i Serveis als Edificis en depèn la Unitat de Qualitat i Control de la Despesa.

Article 23

Unitat de Qualitat i Control de la Despesa

A la Unitat de Qualitat i Control de la Despesa, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Incoar els expedients tècnics d'obres, subministraments i serveis de l'àmbit de competència de la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis.

b) Realitzar el seguiment dels expedients tramitats.

c) Conformar la facturació corresponent als expedients que requereixin una valoració tècnica de la subdirecció general.

d) Fer el control dels consums recurrents i les estadístiques comparatives per a cadascun dels subministraments i la tipologia d'edificis.

e) Controlar la qualitat dels serveis i productes contractats.

f) Donar suport a les àrees de treball de la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis en matèria d'elaboració i gestió d'expedients de despesa.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 24

Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

24.1 A l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions li corresponen les funcions següents:

a) Garantir l'alineament de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) amb els objectius estratègics i operatius del Departament i amb les polítiques i estratègies TIC de la Generalitat de Catalunya, així com difondre i adoptar les seves normes, estàndards i protocols TIC i de ciberseguretat.

b) Elaborar, desplegar i mantenir actualitzat el Pla director TIC del Departament d'acord amb els criteris i directrius del Departament i els criteris i directrius corporatius en matèria TIC i de ciberseguretat.

c) Executar, implantar i fer el seguiment de les actuacions TIC del Departament derivades del Pla director TIC, proposant la prioritat de les actuacions que se'n derivin, gestionant-ne el pressupost, avaluant els resultats, i vetllant per la qualitat dels productes i serveis rebuts per part dels subministradors externs, així com supervisar i donar suport a la gestió TIC de les entitats adscrites al Departament.

d) Garantir la prestació dels serveis TIC que el Departament requereix, tant pel que fa als serveis bàsics com al manteniment evolutiu i correctiu dels sistemes d'informació, i vetllar per la seva adequada implantació en el Departament.

e) Identificar estratègies d'evolució i innovació, proposant mesures per a la innovació i transformació de processos mitjançant les TIC, i col·laborar en els projectes d'implantació de l'administració digital i la interoperabilitat dels sistemes d'informació, en coordinació amb la unitat del Departament en què recau la funció organitzativa i seguint els criteris de la Secretaria d'Administració i Funció Pública.

f) Coordinar i supervisar la definició dels requeriments funcionals dels sistemes d'informació del Departament en col·laboració amb la unitat del Departament responsable de la funció organitzativa per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt dels projectes informàtics departamentals.

g) Garantir la preservació dels coneixements estratègic i funcional de les TIC del Departament com un actiu de la Generalitat de Catalunya, així com assegurar i mantenir la documentació tècnica necessària.

h) Determinar criteris per a l'explotació de les TIC, d'acord amb les polítiques corporatives de la Generalitat de Catalunya, i avaluar periòdicament la seva situació al Departament i el grau de satisfacció entre les persones usuàries, i emetre els corresponents informes per a la Direcció, proposant les mesures correctores.

i) Vetllar perquè els procediments que s'ofereixin a la ciutadania pel canal electrònic es desenvolupin de forma preferent mitjançant les solucions corporatives, d'acord amb l'establert a l'article 10.1 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

j) Desplegar i coordinar les actuacions establertes en el Programa de ciberseguretat de l'organisme competent en matèria de ciberseguretat, dissenyat, desenvolupat i actualitzat per al Departament, en coherència amb l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i en compliment del marc normatiu vigent.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

24.2 L'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que està dirigida pel/per la director/a de l'Àrea TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, depèn funcionalment de la Direcció de Serveis del Departament per a tot el que afecta les tecnologies de la informació i les comunicacions del Departament, i depèn funcionalment del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per a tot el que afecta les tecnologies de la informació i comunicacions corporatives de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en els termes establerts pel Govern.

24.3 El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ha de garantir que l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament tingui cobertes les necessitats de recursos tècnics i humans per a la gestió tecnològica dels serveis departamentals, així com també les necessitats de gestió dels projectes relacionats amb les aplicacions informàtiques i les infraestructures tecnològiques departamentals, d'acord amb la dotació de recursos requerits i aprovats pel Departament.

24.4 A l'organisme competent en matèria de ciberseguretat li correspon impulsar el desplegament del Programa de ciberseguretat del Departament, desenvolupant la funció l) de l'article 24.1 en coordinació amb l'Àrea TIC, i informar periòdicament el/la director/a de Serveis de l'estat de situació en matèria de ciberseguretat.

Article 25

Assessoria Jurídica

25.1 L'Assessoria Jurídica, amb rang orgànic de subdirecció general, es configura d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i li corresponen les funcions que preveu la normativa sobre serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

25.2 L'Assessoria Jurídica coordina el suport i l'assistència jurídica que es presta a les diferents unitats del Departament i als organismes i les entitats adscrites.

Article 26

Gabinet Tècnic

26.1 Al Gabinet Tècnic, amb rang orgànic de subdirecció general, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica, la programació i l'avaluació tècnica i econòmica de les polítiques del Departament i dels organismes i entitats adscrites, i elaborar els instruments per a la seva implantació.

b) Dur a terme els informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament i supervisar les actuacions de difusió i informació interna i externa del Departament, i dirigir la política editorial i l'execució del pla de publicacions.

c) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos i fer les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar la seva implementació i avaluació.

d) Impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d'administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents.

e) Impulsar, coordinar i supervisar els projectes d'administració electrònica, així com les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació, i coordinar l'Àrea TIC pel que fa a la seva actuació en l'àmbit organitzatiu.

f) Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament, de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i de les relacions interadministratives d'acord amb el Pla de Sistemes d'Informació i en coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

g) Planificar, gestionar i supervisar la política de seguretat de la informació, i específicament la protecció de dades de caràcter personal dels fitxers gestionats pel Departament.

h) Planificar i dur a terme les auditories específiques en els diferents àmbits de gestió.

i) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament i de les seves entitats adscrites, supervisant les actuacions en matèria d'identitat visual, disseny gràfic, publicitat, informació i difusió.

j) Dirigir i supervisar l'execució de les actuacions en matèria de polítiques transversals en l'àmbit del Departament, d'acord amb les directrius recollides en els plans aprovats pel Govern, i actuar com a òrgan responsable de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la supervisió i l'avaluació de les polítiques departamentals mitjançant l'exercici de les funcions establertes en la normativa vigent en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.

k) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i accés a la informació pública.

l) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats adscrites, en coordinació amb l'òrgan corresponent del Departament competent en la matèria.

m) Impulsar i coordinar els projectes internacionals en què participa el Departament de Justícia.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

26.2 Del Gabinet Tècnic en depèn el Servei de Difusió.

Article 27

Servei de Difusió

27.1 Al Servei de Difusió li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i supervisar la gestió dels diferents canals de comunicació relacional, i vetllar per la seva constant actualització amb les diferents unitats directives.

b) Impulsar la gestió del coneixement generat en la relació de les persones usuàries dels canals de comunicació relacional.

c) Coordinar i executar les actuacions en matèria de qualitat comunicativa.

d) Coordinar l'edició de les publicacions del Departament.

e) Organitzar i gestionar el servei d'atenció presencial i d'informació directa del Departament (Oficina d'Atenció al Ciutadà, OAC).

f) Vetllar per la publicació de la informació de publicitat activa que preveu la normativa vigent, per l'exercici d'accés a la informació pública, la participació i el govern obert en l'àmbit del Departament.

g) Coordinar i gestionar les sol·licituds d'accés a la informació pública, queixes i suggeriments de la ciutadania a través dels mitjans telemàtics.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

27.2. Del Servei de Difusió en depenen:

a) La Secció de Difusió i Coneixement.

b) La Secció de Suports Comunicatius.

Article 28

Secció de Difusió i Coneixement

A la Secció de Difusió i Coneixement li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar el web i la intranet del Departament.

b) Fer emergir a través dels canals corporatius la informació rellevant per a la ciutadania i les persones usuàries internes.

c) Coordinar, gestionar i difondre la informació i el coneixement que es produeix amb la interacció de les persones usuàries a través dels diferents canals de comunicació.

d) Elaborar informes i estudis relacionats amb la informació a la ciutadania i el nivell de satisfacció de les persones usuàries en aquesta matèria.

e) Coordinar i organitzar les accions d'informació i/o formació relacionades amb la comunicació interna del Departament.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 29

Secció de Suports Comunicatius

A la Secció de Suports Comunicatius li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i executar els programes de normalització lingüística del Departament.

b) Impulsar els criteris que garanteixin la qualitat comunicativa dels diferents canals de comunicació relacional.

c) Elaborar i supervisar els diferents suports col·laborant en el disseny dels processos i vetllar per l'aplicació del Programa d'identificació visual.

d) Gestionar l'edició i la distribució de les publicacions i dels butlletins en suport paper i electrònics del Departament.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 30

Estructura territorial del Departament

30.1 El Departament de Justícia s'estructura territorialment en sis serveis territorials que exerceixen les seves funcions en els àmbits territorials següents:

a) Catalunya Central: comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès, amb seu a Manresa.

b) Girona: comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva, amb seu a Girona.

c) Lleida: comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, amb seu a Lleida.

d) Tarragona: comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès, amb seu a Tarragona.

e) Les Terres de l'Ebre: comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, amb seu a Tortosa.

f) L'Alt Pirineu i Aran: comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Era Val d'Aran, amb seu a la Seu d'Urgell.

30.2 La prestació de serveis del Departament de Justícia en l'àmbit de Barcelona s'exerceix a través de dues gerències territorials amb la divisió següent:

a) Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat: partits judicials de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.

b) Barcelona Comarques: partits judicials de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Granollers, Mollet del Vallès, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Mataró, Arenys de Mar, Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, Martorell, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.

Article 31

Dependència orgànica i funcional dels serveis territorials i gerències territorials
Els serveis territorials i les gerències territorials del Departament de Justícia depenen orgànicament i funcionalment de la Secretaria General, i també tenen dependència funcional de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil i de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, d'acord amb l'àmbit competencial corresponent a cadascuna de les unitats directives esmentades.

Article 32

Funcions dels serveis territorials i gerències territorials

32.1 Als serveis territorials i les gerències territorials del Departament de Justícia, amb rang orgànic assimilat a subdirecció general, els corresponen les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions de les unitats del Departament i dels organismes adscrits a l'àmbit territorial corresponent.

b) Impulsar i desenvolupar els programes d'actuació en l'àmbit del suport a l'activitat judicial, de l'execució penal de joves i adults, d'atenció a la víctima, de la mediació, entre altres, que determini el Departament i en especial aquells que tinguin per objecte agilitar el funcionament de la justícia i millorar l'atenció a la ciutadania.

c) Elaborar les dades, els estudis i els informes que siguin d'interès per a la planificació d'actuacions.

d) Vetllar per l'actualització dels continguts dels diversos canals d'informació i de comunicació relacional dins de l'àmbit de la seva competència.

e) Les funcions que tinguin expressament encarregades.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

32.2 Als serveis territorials els correspon la funció de representar el Departament en el seu àmbit territorial.

Article 33

Estructura dels serveis territorials i gerències territorials

33.1 Els serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona i les gerències territorials de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Comarques s'estructuren en:

a) Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres.

b) Servei de Suport Judicial.

c) Servei de Suport a l'Execució Penal.

33.2 Els Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre s'estructuren en:

a) Secció de Gestió Econòmica, Personal i Obres.

b) Secció de Suport Judicial.

c) Secció de Suport a l'Execució Penal.

Article 34

Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres dels serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona i de les gerències territorials de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Comarques

34.1 Al Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres dels serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona i de les gerències territorials de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Comarques, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar, amb les unitats tramitadores, les propostes de planificació de la despesa i la seva priorització, i administrar el fons de maniobra.

b) Supervisar la documentació relativa al pagament de testimonis, pèrits o pèrites, traductors/ores i intèrprets i les indemnitzacions per raó de serveis.

c) Promoure la tramitació dels expedients de contractació, compres i serveis que els corresponguin i supervisar el funcionament dels serveis contractats i el grau d'execució previst que els correspongui.

d) Certificar els serveis i conformar la facturació dins del seu àmbit territorial.

e) Supervisar el seguiment de les obres i el manteniment d'edificis, mobiliari i instal·lacions en coordinació amb l'òrgan central del Departament que té atribuïdes les competències.

f) Vetllar per la seguretat de persones i d'edificis.

g) Gestionar l'inventari de béns mobles i immobles.

h) Gestionar el trasllat d'objectes materials i peces de convicció.

i) Supervisar el Registre d'entrada i sortida de documents i organitzar l'atenció al públic, en coordinació amb l'òrgan central del Departament que té atribuïdes les competències.

j) Gestionar el personal, coordinar les activitats de la seva formació i col·laborar en la implantació dels plans de prevenció i salut laboral.

k) Donar suport a les actuacions de mediació en l'àmbit del dret privat.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

34.2 Al Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres dels serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona li correspon també la funció de gestionar el Registre d'Associacions del seu àmbit territorial.

34.3 Del Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres dels serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona i de les gerències territorials de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Comarques en depenen:

a) La Secció de Gestió Econòmica, Obres i Manteniment.

b) La Secció de Serveis Generals i Gestió de Personal.

Article 35

Secció de Gestió Econòmica, Obres i Manteniment

A la Secció de Gestió Econòmica, Obres i Manteniment li corresponen les funcions següents:

a) Iniciar la tramitació de la facturació dels expedients que corresponguin al seu àmbit territorial.

b) Informar els sistemes corporatius de gestió comptable.

c) Col·laborar amb la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis en el control i el seguiment de les obres i el manteniment d'edificis, mobiliari i instal·lacions.

d) Coordinar i supervisar els equips propis de manteniment i neteja i les prestacions de les empreses de serveis extern, d'acord amb les instruccions de la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis.

e) Realitzar i actualitzar l'inventari de béns mobles i immobles en col·laboració amb la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis.

f) Coordinar el trasllat d'objectes materials i peces de convicció.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 36

Secció de Serveis Generals i Gestió de Personal

A la Secció de Serveis Generals i Gestió de Personal li corresponen les funcions següents:

a) Dur el Registre d'entrada i sortida de documents i coordinar l'atenció al públic.

b) Realitzar la tramitació administrativa dels assumptes de personal i coordinar les activitats de la seva formació.

c) Controlar el compliment de la normativa de gestió del temps del personal al servei de l'Administració de justícia.

d) Contribuir a la implantació dels plans de prevenció i salut laboral.

e) Prestar suport a les actuacions de mediació en l'àmbit del dret privat.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 37

Servei de Suport Judicial dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona i de les gerències territorials de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Comarques

37.1 Al Servei de Suport Judicial dels serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona i de les gerències territorials de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Comarques li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l'assignació del personal propi de suport als òrgans judicials, inclosos els jutjats de pau i de proximitat.

b) Dirigir i supervisar l'activitat de les unitats administratives de l'àmbit judicial, regulades per la Llei orgànica del poder judicial, en el seu àmbit territorial.

c) Coordinar la designació dels pèrits o pèrites, intèrprets i traductors/ores, i avaluar la qualitat del servei.

d) Facilitar l'assistència tècnica necessària en matèria d'informàtica, assessorament lingüístic, dipòsits de peces de convicció, biblioteques i arxius.

e) Vetllar per l'adequació dels espais i facilitar la prestació dels serveis als diferents equips de suport judicial.

f) Fer el seguiment del Servei d'Orientació Jurídica que gestionen els col·legis d'advocats en compliment dels convenis de col·laboració subscrits amb el Departament de Justícia.

g) Impulsar i fer el seguiment dels programes de suport als jutjats de pau.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

37.2 Al Servei de Suport Judicial dels serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona li correspon també la funció de prestar el suport tècnic i administratiu a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta i a l'equip d'assessorament tècnic civil de família.

37.3 Dels Serveis de Suport Judicial regulats en aquest article en depenen les unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya, amb rang de secció, que es detallen a l'annex d'aquest Decret.

 

Article 38

Servei de Suport a l'Execució Penal dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona i de les gerències territorials de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Comarques

38.1 Al Servei de Suport a l'Execució Penal dels serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, a Lleida i a Tarragona i de les gerències territorials de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona Comarques li corresponen les funcions següents:

a) Facilitar i supervisar les actuacions de mediació en l'àmbit penal, i de mediació i reparació en l'àmbit de menors.

b) Supervisar el compliment de les mesures penals alternatives i en medi obert de menors.

c) Supervisar i facilitar l'assessorament tècnic als òrgans judicials de persones adultes i als òrgans judicials de menors.

d) Dur a terme els programes en medi obert.

e) Coordinar les actuacions d'atenció a la víctima en general.

f) Supervisar la inserció laboral de persones adultes i de menors.

g) Coordinar i fer el seguiment de les actuacions del Servei d'Orientació Jurídica penitenciària, fruit del Conveni subscrit per l'Il·lustre Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb el Departament de Justícia.

h) Donar suport a l'actuació de la Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social en l'àmbit territorial de la demarcació.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

38.2 Al Servei de Suport a l'Execució Penal dels serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona li correspon també la funció de supervisar les actuacions de suport social i comunitari en l'àmbit penal.

38.3 Del Servei de Suport a l'Execució Penal dels serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona en depèn la Secció de Serveis Socials en l'Àmbit Penal.

Article 39

Secció de Serveis Socials en l'Àmbit Penal dels serveis territorials a Girona, Lleida i Tarragona

A la Secció de Serveis Socials en l'Àmbit Penal del Servei de Suport a l'Execució Penal dels serveis territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona li corresponen les funcions següents:

a) Dur a terme les actuacions de suport social i comunitari en l'entorn relacional de les persones preventives i penades.

b) Coordinar l'execució de les mesures penals alternatives.

c) Gestionar les prestacions socials en l'àmbit penitenciari en benefici de les persones internes i les seves famílies.

d) Fer el seguiment de les persones alliberades condicionals.

e) Participar en el pla d'execució, seguiment i control del compliment de la pena de localització permanent.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 40

Secció de Gestió Econòmica, Personal i Obres dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre

A la Secció de Gestió Econòmica, Personal i Obres dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar amb les unitats tramitadores les propostes de planificació de la despesa i la seva priorització, i administrar el fons de maniobra.

b) Supervisar la tramitació del pagament de testimonis, pèrits o pèrites, traductors/ores i intèrprets, i les indemnitzacions per raó de serveis.

c) Promoure la tramitació dels expedients de contractació, compres i serveis que els corresponguin.

d) Supervisar el funcionament dels serveis contractats i el grau d'execució previst.

e) Col·laborar amb la Subdirecció General de Patrimoni, Obres i Serveis en el seguiment de les obres i el manteniment d'edificis, mobiliari i instal·lacions, en vetllar per la seguretat de persones i d'edificis i en la gestió de l'inventari de béns mobles i immobles.

f) Gestionar el trasllat d'objectes materials i peces de convicció.

g) Supervisar el Registre d'entrada i sortida de documents i organitzar l'atenció al públic, en coordinació amb l'òrgan central del Departament que té atribuïdes les competències.

h) Gestionar el personal i coordinar les activitats de la seva formació.

i) Controlar el compliment de la normativa de gestió del temps del personal al servei de l'Administració de justícia.

j) Contribuir a la implantació dels plans de prevenció i salut laboral.

k) Gestionar el Registre d'associacions del seu àmbit territorial.

l) Donar suport a les actuacions de mediació en l'àmbit del dret privat.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 41

Secció de Suport Judicial dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre

41.1 A la Secció de Suport Judicial dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l'assignació del personal propi de suport als òrgans judicials, incloent-hi els jutjats de pau i de proximitat.

b) Dirigir i supervisar l'activitat de les unitats administratives del seu territori.

c) Coordinar la designació dels pèrits o pèrites, intèrprets i traductors/ores.

d) Facilitar l'assistència tècnica necessària en matèria d'informàtica, assessorament lingüístic, dipòsit de peces de convicció, biblioteques i arxius.

e) Atendre les peticions d'assessorament tècnic civil dels òrgans judicials i coordinar els equips tècnics.

f) Fer el seguiment del Servei d'Orientació Jurídica.

g) Prestar el suport tècnic i administratiu a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta.

h) Impulsar els programes de suport als jutjats de pau i fer-ne el seguiment.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

41.2 De la Secció de Suport Judicial en depenen les unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya que, amb rang orgànic de negociat, es determinin en la corresponent normativa reguladora.

 

Article 42

Secció de Suport a l'Execució Penal dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre

A la Secció de Suport a l'Execució Penal dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l'Ebre li corresponen les funcions següents:

a) Facilitar i supervisar les actuacions de mediació en l'àmbit penal, i de mediació i de reparació en l'àmbit de menors.

b) Supervisar el compliment de les mesures penals alternatives i en medi obert de menors.

c) Supervisar i facilitar l'assessorament tècnic als òrgans judicials de persones adultes i als òrgans judicials de menors.

d) Fer el seguiment dels programes en medi obert.

e) Coordinar l'execució de les ordres de protecció i les actuacions d'atenció i orientació en matèria de violència domèstica i atenció a la víctima en general.

f) Supervisar la inserció laboral de persones adultes i de menors en coordinació amb el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

g) Coordinar i fer el seguiment de les actuacions del Servei d'Orientació Jurídica penitenciària.

h) Prestar suport a l'actuació de la Comissió Interinstitucional per a la Reinserció Social en l'àmbit territorial de la demarcació.

i) Supervisar les actuacions de suport social i comunitari en l'àmbit penal.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 43

Naturalesa de les unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya
Les unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya són les unitats de direcció, ordenació i gestió dels recursos humans de les oficines judicials, dels mitjans informàtics, de les tecnologies de la informació i les comunicacions, dels immobles i dels altres mitjans materials, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

Article 44

Funcions de les unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya

44.1 A les unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya els corresponen les funcions següents:

a) Atendre les necessitats dels òrgans judicials i gestionar els recursos que el Departament posa al seu abast per tal de proveir l'oficina, d'una manera eficient, dels recursos adients a les necessitats.

b) Gestionar els serveis complementaris que presta el Departament, per tal que el servei públic de l'Administració de justícia s'adeqüi a les necessitats del seu entorn.

c) Promoure l'execució dels plans i programes d'actuació impulsats pel Departament i vetllar pel compliment de les instruccions que en dictin.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els sigui encomanada expressament.

44.2 Al capdavant de les unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya hi ha un administrador o administradora.

Article 45

Organització de les unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya

Les unitats administratives de l'àmbit judicial tenen, segons l'òrgan del qual depenen, rang de secció o de negociat.

 

Capítol 4

Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia

Article 46

Funcions i estructura de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia

46.1 La Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, amb rang orgànic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, actua sota la direcció superior de la persona titular del Departament de Justícia.

46.2 A la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia li corresponen les funcions següents:

a) Impulsar la constitució i el desenvolupament de les institucions que preveu l'Estatut d'autonomia de Catalunya en matèria de justícia.

b) Impulsar accions per tal d'adaptar l'Administració de justícia a les necessitats del seu territori, i proposar les modificacions pertinents de la planta judicial.

c) Dirigir la gestió dels mitjans personals i dels recursos materials i econòmics de l'Administració de justícia a Catalunya.

d) Coordinar i dirigir funcionalment els serveis del seu àmbit competencial amb les gerències i els serveis territorials del Departament.

e) Dur a terme les actuacions de millora de l'Administració de justícia a Catalunya i apropar-la a la ciutadania.

f) Establir les directrius dels programes de normalització lingüística, justícia gratuïta, justícia de pau i altres programes de suport en l'àmbit de l'Administració de justícia.

g) Vetllar pel manteniment dels sistemes d'informació i de comunicació relacional dins del seu àmbit competencial.

h) Impulsar i coordinar el funcionament dels òrgans que en depenen, i exercir el comandament del personal al seu càrrec, sens perjudici de les funcions que en cada àmbit tinguin altres unitats directives del Departament.

i) Impulsar l'execució dels plans i programes transversals aprovats pel Govern en l'àmbit funcional de l'Administració de justícia.

j) Supervisar i coordinar les respostes als òrgans de control del Parlament i de les iniciatives parlamentàries dins de l'àmbit de competència de la Secretaria.

k) Dirigir el Pla de comunicació i difusió de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, en coordinació amb el Gabinet Tècnic de la Secretaria General.

l) Dirigir l'activitat econòmica i pressupostària de la Secretaria sectorial dins de l'àmbit de les seves competències.

m) Exercir el comandament de les polítiques d'inspecció dels òrgans que en depenen.

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

46.3 De la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia en depenen:

a) La Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia.

b) La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics.

c) La Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica.

d) L'Àrea d'Inspecció.

e) El Servei de Suport Jurídic.

f) L'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que té les funcions i l'estructura que preveu la seva normativa específica.

Article 47

Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia

47.1 A la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia li corresponen les funcions següents:

a) Planificar i aplicar les actuacions de millora de l'Administració de justícia a Catalunya i el seu apropament a la ciutadania.

b) Planificar i implementar el disseny de l'estructura de l'oficina judicial.

c) Dissenyar els sistemes de gestió i informació per mitjà de les tecnologies de la informació i les comunicacions d'acord amb les polítiques TIC del Departament i en col·laboració amb la Direcció de Serveis.

d) Dirigir els programes d'organització i gestió dels arxius, biblioteques, dipòsits judicials i la dotació de les bases de dades de legislació i jurisprudència.

e) Impulsar la gestió del canvi organitzatiu i la implantació dels serveis comuns de l'oficina judicial.

f) Coordinar amb els serveis i les gerències territorials les actuacions encaminades a la difusió de la nova organització judicial.

g) Planificar i dirigir la implementació del model de justícia de proximitat.

h) Supervisar els continguts dels diferents canals de comunicació dins de l'àmbit de la Direcció General.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

47.2 De la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia en depenen:

a) La Subdirecció General de Planificació i Programes.

b) El Servei d'Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials.

Article 48

Subdirecció General de Planificació i Programes

48.1 A la Subdirecció General de Planificació i Programes li corresponen les funcions següents:

a) Dissenyar, impulsar el desenvolupament i fer executar els programes d'àmbit judicial a fi de garantir la millora de la justícia com a servei.

b) Organitzar i planificar les actuacions que li són pròpies per tal d'aconseguir una gestió més eficaç de l'Administració de justícia a Catalunya, especialment pel que fa al mapa judicial, als partits judicials i a la nova estructura de les oficines judicials.

c) Coordinar amb les diferents unitats del Departament implicades les actuacions que comporta la implementació de l'oficina judicial al territori i fer-ne el seguiment.

d) Implementar els sistemes de gestió i informació per mitjà de les tecnologies de la informació i les comunicacions, en col·laboració amb l'Àrea TIC.

e) Planificar els recursos al servei de l'Administració de justícia.

f) Definir els procediments que estableixin les pautes de treball a les oficines judicials.

g) Participar en l'àmbit de competència de la Generalitat de Catalunya en la modernització dels registres civils.

h) Dur a terme les actuacions necessàries per tal de planificar i millorar la justícia de proximitat.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

48.2 De la Subdirecció General de Planificació i Programes en depenen:

a) El Servei de Planificació i Organització.

b) El Servei d'Implantació i Seguiment de Programes Informàtics.

Article 49

Servei de Planificació i Organització

Al Servei de Planificació i Organització li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar estudis dels partits judicials per a la programació de nous òrgans judicials.

b) Programar les modificacions de la demarcació i planta judicials.

c) Preparar i tramitar les propostes per a l'aprovació de relacions de llocs de treball i de les disposicions per a la posada en funcionament dels nous serveis de les oficines judicials.

d) Fer el tractament de les dades estadístiques, així com actualitzar i difondre els continguts de les dades bàsiques de l'Administració de justícia.

e) Realitzar els estudis de definició del model de justícia de proximitat i el seu desenvolupament i implementació.

f) Dissenyar els sistemes i programes d'informació del personal.

g) Dissenyar les guies i normes que estableixin les pautes de treball a les oficines judicials.

h) Programar la modernització dels registres civils.

i) Determinar, en col·laboració amb els secretaris i secretàries judicials dels òrgans concrets afectats, el programa d'actuació dirigit al canvi a cada partit judicial en funció de les característiques pròpies.

j) Coordinar amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la formació del personal de l'àmbit de l'Administració de justícia.

k) Gestionar el procés de migracions dels expedients des dels actuals jutjats i seccions de tribunals als serveis comuns de l'oficina judicial.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 50

Servei d'Implantació i Seguiment de Programes Informàtics

Al Servei d'Implantació i Seguiment de Programes Informàtics li corresponen, en coordinació amb l'Àrea TIC de la Direcció de Serveis, les funcions següents:

a) Participar en la definició funcional dels requeriments de les aplicacions i serveis informàtics i de qualsevol altre sistema d'informació a implantar en l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya, incloent-hi aquells desenvolupats al servei d'altres operadors jurídics que s'hi relacionen.

b) Executar les proves de validació i garantir la qualitat de les noves aplicacions informàtiques com a pas previ a la seva implantació.

c) Coordinar la implantació i la formació, juntament amb l'Àrea TIC del Departament i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, de les aplicacions informàtiques que s'implantin a l'Administració de justícia.

d) Fer el seguiment dels sistemes d'informació implantats a l'Administració de justícia a Catalunya i garantir-ne el seu correcte funcionament juntament amb l'Àrea TIC del Departament.

e) Unificar i gestionar les peticions d'equipaments informàtics a la Secretaria sectorial en l'àmbit de l'Administració de justícia a Catalunya.

f) Donar resposta i gestionar les sol·licituds de modificacions de les aplicacions informàtiques implementades a l'Administració de justícia, d'acord amb els protocols establerts.

g) Dirigir i coordinar el funcionament de l'equip informàtic al servei dels òrgans judicials.

h) Coordinar, amb l'àrea del Departament assignada, les accions adreçades a la informació de les persones usuàries de l'Administració de justícia per mitjans informàtics.

i) Mantenir les relacions amb l'Àrea TIC del Departament en matèria de sistemes d'informació.

j) Col·laborar en l'elaboració de propostes i necessitats de formació i de gestió del canvi per al personal de l'Administració de justícia, dins del seu àmbit competencial.

k) Participar en l'establiment de criteris de seguretat per a l'accés a la informació i d'atorgament dels permisos d'accés corresponents.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 51

Servei d'Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials

Al Servei d'Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials li corresponen les funcions següents:

a) Definir, implementar i desenvolupar els sistemes de gestió documental.

b) Planificar, dirigir i coordinar la gestió dels arxius per tal d'organitzar i custodiar els documents que formen patrimoni documental.

c) Gestionar, coordinar i avaluar la política d'arxius judicials i dels serveis de documentació i biblioteques.

d) Planificar la gestió i l'organització dels dipòsits judicials, dins de l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya.

e) Coordinar la gestió dels fons bibliogràfics jurídics i judicials, i facilitar l'accés i la consulta a la ciutadania en general.

f) Impulsar i coordinar la Junta d'Expurgació de la Documentació Judicial de Catalunya.

g) Coordinar i avaluar els sistemes i protocols de treball dels serveis territorials i gerències territorials en el seu àmbit de competències.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 52

Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics

52.1 A la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics, en coordinació amb la Direcció de Serveis de la Secretaria General, li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost d'acord amb la planificació acordada amb els òrgans transversals responsables de l'elaboració i el manteniment dels plans d'equipaments d'infraestructures i de TIC, la gestió de despesa centralitzada i la gestió dels programes pressupostaris de la Secretaria.

b) Planificar i gestionar la política de recursos humans de la Secretaria i del personal que presta els seus serveis en l'Administració de justícia, dins de l'àmbit de les seves competències.

c) Coordinar la gestió de la provisió de llocs de treball de les oficines judicials.

d) Coordinar l'execució de la política de prevenció de riscos laborals.

e) Col·laborar i participar en el sistema de relacions laborals amb les organitzacions sindicals representatives.

f) Proposar la planificació anual de despesa del pressupost de la Secretaria, supervisar la seva execució i gestionar les prioritats coordinant les necessitats dels diferents centres de cost.

g) Proposar mesures per homogeneïtzar i optimitzar els sistemes de compres i l'adquisició de subministraments per part de les diferents unitats promotores.

h) Impulsar i supervisar la tramitació dels expedients de contractació, subministraments i compres de la Secretaria sectorial.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

52.2 De la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics en depenen:

a) El Servei de Gestió de Recursos Humans.

b) El Servei de Planificació i Provisió.

c) El Servei de Coordinació i Control Econòmic.

Article 53

Servei de Gestió de Recursos Humans

Al Servei de Gestió de Recursos Humans li corresponen les funcions següents:

a) Administrar i fer el seguiment dels assumptes de personal de la Secretaria sectorial, així com dels serveis de l'Administració de justícia, supervisant l'aplicació del règim retributiu i l'elaboració de la nòmina del personal funcionari dels òrgans judicials.

b) Gestionar els expedients de nomenament del personal interí de les oficines judicials.

c) Fer el seguiment i controlar les incapacitats temporals i els accidents laborals del personal de l'Administració de justícia.

d) Gestionar les situacions administratives del personal al servei de l'Administració de justícia i controlar i supervisar els expedients d'incompatibilitats.

e) Controlar i supervisar l'ordenació i la gestió del temps del personal, i proposar mesures i criteris per a l'aplicació de la normativa corresponent.

f) Gestionar el registre del sistema de gestió del personal d'acord amb els perfils d'usuaris.

g) Supervisar la gestió i custòdia dels expedients administratius del personal al servei de l'Administració de justícia i gestionar el fons d'acció social.

h) Coordinar la informació i les consultes del portal de l'empleat o empleada.

i) Coordinar, orientar i donar suport en matèries de l'àmbit de la seva competència a les gerències i serveis territorials.

j) Elaborar directrius i informes tècnics en l'àmbit de la seva competència.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 54

Servei de Planificació i Provisió

Al Servei de Planificació i Provisió li corresponen les funcions següents:

a) Fer la proposta de l'oferta pública dels llocs de treball per a les oficines judicials i la preparació dels concursos de trasllat i els concursos de provisió en l'àmbit de l'Administració de justícia.

b) Planificar, executar i controlar els processos de selecció de personal de l'Administració de justícia.

c) Dirigir i supervisar l'actualització i el manteniment de la relació de llocs de treball de les oficines judicials.

d) Elaborar les resolucions i les bases de les convocatòries de provisió de llocs de treball de les oficines judicials per concurs específic.

e) Donar suport i assistència sobre l'aplicació del règim jurídic vigent en matèria de recursos humans i supervisar les tasques d'ordenació i preparació dels expedients en matèria contenciosa administrativa del personal al servei de l'Administració de justícia.

f) Supervisar els informes tècnics i els projectes de disposició en matèria de recursos humans al servei de l'Administració de justícia.

g) Participar en la programació de la formació del personal en coordinació amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

h) Dissenyar, en col·laboració amb l'Àrea TIC, els sistemes i els programes d'informació del personal al servei de l'Administració de justícia.

i) Elaborar estadístiques i indicadors de planificació i gestió dels recursos humans.

j) Supervisar les publicacions a la intranet i al web sobre el personal de l'Administració de justícia.

k) Coordinar, orientar i donar suport en matèries de l'àmbit de la seva competència a les gerències i serveis territorials.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 55

Servei de Coordinació i Control Econòmic

Al Servei de Coordinació i Control Econòmic li corresponen les funcions següents:

a) Preparar l'avantprojecte de pressupost de la Secretaria sectorial.

b) Planificar les necessitats de despesa centralitzada o agregada a càrrec del pressupost de la Secretaria.

c) Coordinar la gestió de les necessitats no planificades de despesa dels diferents centres de cost a càrrec del pressupost que gestiona la Secretaria.

d) Supervisar la correcta assignació de la comptabilitat analítica.

e) Establir els criteris i fer el seguiment de l'elaboració d'estudis sobre el càlcul del cost dels centres que en depenen i dels serveis prestats per la Secretaria.

f) Controlar el fons de maniobra de la Secretaria i supervisar les subhabilitacions.

g) Elaborar els plecs de prescripcions tècniques i informes justificatius dels expedients de contractació que li corresponguin.

h) Controlar i comptabilitzar la facturació de la Secretaria i supervisar la que es realitzi des dels diferents centres de cost.

i) Controlar la tramitació dels convenis i subvencions gestionats per la Secretaria.

j) Gestionar les taxes judicials, en l'àmbit de la competència de la Generalitat de Catalunya.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 56

Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica

56.1 A la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica li corresponen les funcions següents:

a) Avaluar el funcionament i organitzar els mitjans necessaris per tal de garantir la prestació dels programes de suport a l'activitat de les oficines judicials.

b) Programar el desenvolupament dels diferents programes d'actuació i acordar-los amb els representants dels col·legis professionals, institucions i altres departaments.

c) Coordinar els diferents programes de suport judicial per al funcionament dels òrgans judicials.

d) Promoure i gestionar els programes de suport a la justícia de pau i fer anàlisi de millora.

e) Planificar i supervisar els sistemes i protocols de treball amb els serveis i gerències territorials.

f) Coordinar, planificar i avaluar els nivells de servei als òrgans judicials dels equips d'assessorament tècnic civil.

g) Planificar i supervisar el funcionament del servei d'assistència jurídica gratuïta i fer propostes per a la millora del servei i d'eficiència econòmica.

h) Coordinar l'elaboració, el seguiment i la comunicació dels plans i programes transversals aprovats pel Govern en l'àmbit funcional de l'Administració de justícia.

i) Dirigir l'elaboració d'anàlisis i estudis del seu àmbit, específicament els referents a la normalització del català i els encarregats per l'Observatori Català de la Justícia.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

56.2 De la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica en depenen:

a) El Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta.

b) El Servei de Programes de Suport Judicial.

Article 57

Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta

Al Servei d'Assistència Jurídica Gratuïta li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar i gestionar les subvencions atorgades pel Departament de Justícia en matèria d'assistència jurídica gratuïta i comprovar les seves justificacions.

b) Sistematitzar i analitzar la informació referent a les actuacions professionals, els mòduls de compensació i la despesa d'assistència jurídica gratuïta, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

c) Desenvolupar els programes del torn d'ofici i fer propostes de millores.

d) Coordinar el suport tècnic per garantir el funcionament eficient de les diverses comissions territorials d'assistència jurídica gratuïta.

e) Efectuar l'estudi individualitzat, l'anàlisi de la documentació i la proposta de resolució dels expedients de sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta.

f) Tramitar les resolucions i les impugnacions que es deriven dels actes de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona.

g) Elaborar les estadístiques de gestió i anàlisi en l'àmbit de l'assistència jurídica gratuïta.

h) Tramitar i resoldre les insostenibilitats de la pretensió formulades pels advocats designats per a la defensa de les persones sol·licitants d'assistència jurídica gratuïta.

i) Fer el seguiment del desenvolupament informàtic de justícia gratuïta i de la unificació dels sistemes d'informació en coordinació amb l'Àrea TIC del Departament i la Direcció General de Modernització de l'Administració de Justícia.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 58

Servei de Programes de Suport Judicial

Al Servei de Programes de Suport Judicial li corresponen les funcions següents:

a) Planificar i avaluar els serveis de peritatge judicial.

b) Organitzar i avaluar els serveis de traducció i interpretació judicials.

c) Elaborar i impulsar els programes de normalització lingüística en l'àmbit de l'Administració de justícia.

d) Donar el suport tècnic jurídic, fer el seguiment i avaluar el funcionament dels equips d'assessorament tècnic en l'àmbit de família.

e) Coordinar els sistemes i protocols de treball dels serveis i gerències territorials en el seu àmbit de competències.

f) Fer el seguiment i avaluar els resultats dels programes implantats.

g) Elaborar propostes de millora i nous sistemes per la prestació dels serveis de suport judicial.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 59

Àrea d'Inspecció

A l'Àrea d'Inspecció, assimilada orgànicament a servei, li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i supervisar la inspecció en matèria de personal no judicial i de funcionament dels serveis, pel que fa al compliment de la normativa vigent.

b) Vetllar per la correcta aplicació de les directrius i els objectius establerts per la Secretaria.

c) Aplicar el règim disciplinari del personal adscrit al servei de l'Administració de justícia.

d) Impulsar sistemes d'avaluació i seguiment dels serveis i activitat objecte d'inspecció, desenvolupada des de l'àmbit de l'Administració de justícia.

e) Proposar les actuacions adients sobre les queixes i suggeriments de la ciutadania en l'àmbit de l'Administració de justícia i fer-ne el seguiment.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 60

Servei de Suport Jurídic

Al Servei de Suport Jurídic li corresponen les funcions següents:

a) Preparar les propostes de disposicions normatives, instruccions i circulars en matèria pròpia de la Secretaria.

b) Tramitar i supervisar i, si escau, informar les propostes de resolució dels recursos administratius, les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral, i instruir les reclamacions de responsabilitat patrimonial i els procediments de revisió d'ofici dels actes administratius, relatius a l'àmbit material de la Secretaria o que afectin el personal adscrit, amb independència de l'òrgan que hagi de resoldre.

c) Supervisar i, si escau, informar els convenis, acords i protocols relatius a l'àmbit material de la Secretaria.

d) Assegurar el coneixement de les disposicions normatives i jurisprudència que són pròpies de l'àmbit competencial.

e) Donar suport i assistència jurídica a tots els òrgans de la Secretaria.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Capítol 5

Direcció General de Serveis Penitenciaris

Article 61

Funcions i estructura de la Direcció General de Serveis Penitenciaris

61.1 A la Direcció General de Serveis Penitenciaris li corresponen les funcions següents:

a) Promoure i avaluar el desenvolupament del sistema d'execució penal en els centres penitenciaris.

b) Executar les mesures d'internament i altres que s'imposin a les persones adultes i donar suport en els processos per a la seva reinserció.

c) Dirigir i supervisar els programes de rehabilitació de les persones internes i el funcionament dels centres penitenciaris.

d) Elaborar els programes de necessitats del sistema d'execució penal en centres i fer-ne la valoració.

e) Dirigir, en les competències que tingui assignades, els recursos humans i econòmics corresponents a l'àmbit dels serveis penitenciaris.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

61.2 De la Direcció General de Serveis Penitenciaris en depenen orgànicament:

a) La Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics.

b) La Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària.

c) La Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat.

d) El Servei de Suport Jurídic.

e) El Servei d'Inspecció.

61.3 El Servei de Suport Jurídic i el Servei d'Inspecció depenen funcionalment de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil en l'execució de funcions relatives al seu àmbit de competències.

Article 62

Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics

62.1 A la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics, en coordinació amb la Direcció de Serveis de la Secretaria General, li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i supervisar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost d'acord amb la planificació acordada amb els òrgans transversals responsables de l'elaboració i el manteniment dels plans d'equipaments d'infraestructures i de TIC, la gestió de la despesa centralitzada i la gestió dels programes pressupostaris de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

b) Proposar mesures per homogeneïtzar i optimitzar els sistemes de compres i l'adquisició de subministraments per part de les diferents unitats promotores.

c) Impulsar i supervisar la tramitació dels expedients de contractació, subministraments i compres de la Direcció General.

d) Fer propostes de desenvolupament de les polítiques de recursos humans dels serveis penitenciaris.

e) Proposar les modificacions dels llocs de treball de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i fer-ne el seguiment.

f) Col·laborar i participar en el sistema de relacions laborals amb les organitzacions sindicals representatives.

g) Participar en coordinació amb els organismes competents en la definició dels sistemes de la carrera professional del personal penitenciari i col·laborar en el seu impuls i desenvolupament.

h)Tramitar i resoldre, si escau, els assumptes relatius al personal adscrit a les unitats de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

i) Donar suport i assistència a tots els òrgans que depenen de la Direcció General de Serveis Penitenciaris dins del seu àmbit de competències.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

62.2 De la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics en depenen:

a) El Servei de Coordinació i Control Econòmic.

b) El Servei de Gestió de Recursos Humans.

 

Article 63

Servei de Coordinació i Control Econòmic

63.1 Al Servei de Coordinació i Control Econòmic li corresponen les funcions següents:

a) Preparar l'avantprojecte del pressupost anual de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

b) Planificar les necessitats de despesa centralitzada o agregada a càrrec del pressupost de la Direcció General i l'adquisició de productes i serveis a partir de la detecció de les necessitats efectuades pels centres de cost.

c) Coordinar l'elaboració de la programació i priorització de les necessitats de despesa dels diferents centres de cost a càrrec del pressupost que gestiona.

d) Elaborar els plecs de prescripcions tècniques i els criteris d'adjudicació dels expedients de contractació, així com les propostes de pròrrogues i les de modificacions de contractes en l'àmbit de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

e) Controlar la tramitació dels convenis i subvencions gestionats per la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

f) Assessorar les diferents unitats de la Direcció General de Serveis Penitenciaris en els assumptes relacionats amb les seves funcions.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

63.2 Del Servei de Coordinació i Control Econòmic en depèn la Secció de Seguiment Pressupostari.

Article 64

Secció de Seguiment Pressupostari

A la Secció de Seguiment Pressupostari li corresponen les funcions següents:

a) Controlar i comptabilitzar la facturació de la Direcció General i supervisar la que es realitzi des dels diferents centres de cost.

b) Tramitar i controlar els pagaments dels òrgans adscrits a la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

c) Controlar l'habilitació i el fons de maniobra.

d) Efectuar la correcta assignació de la comptabilitat analítica.

e) Supervisar la gestió econòmica dels diferents centres de cost.

f) Establir els criteris i fer el seguiment de l'elaboració d'estudis sobre el càlcul del cost dels centres que en depenen i dels serveis prestats per la Direcció General.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 65

Servei de Gestió de Recursos Humans

65.1 Al Servei de Gestió de Recursos Humans li corresponen les funcions següents:

a) Proposar l'oferta d'ocupació anual del personal funcionari adscrit a serveis penitenciaris.

b) Proposar les modificacions dels llocs de treball de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i fer-ne el seguiment.

c) Elaborar propostes tècniques del contingut de les bases de convocatòria de selecció i promoció interna del personal penitenciari.

d) Administrar, fer el seguiment i controlar els assumptes del personal dels serveis penitenciaris.

e) Fer el seguiment dels assumptes del personal no penitenciari adscrit a la Direcció General de Serveis Penitenciaris

f) Fer el seguiment de l'aplicació dels aspectes específics del sistema retributiu del personal adscrit a serveis penitenciaris.

g) Participar en la programació de la formació del personal en coordinació amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

h) Fer el seguiment i controlar les incapacitats temporals i els accidents laborals del personal adscrit.

i) Assessorar en matèria de recursos humans i formalitzar les propostes de mesures que permetin adequar els efectius a les necessitats de les unitats del seu àmbit funcional.

j) Dissenyar els sistemes i els programes d'informació i atenció al personal de centres penitenciaris.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

65.2 Del Servei de Gestió de Recursos Humans en depenen:

a) La Secció d'Administració de Personal.

b) La Unitat Tècnica de Personal.

Article 66

Secció d'Administració de Personal

A la Secció d'Administració de Personal li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar la documentació del personal adscrit a centres penitenciaris.

b) Proposar l'aplicació dels aspectes específics del sistema retributiu del personal adscrit a centres penitenciaris.

c) Controlar i tramitar els assumptes del personal de centres penitenciaris.

d) Tramitar les propostes d'incorporació i baixes de personal de centres penitenciaris.

e) Fer la tramesa de la documentació de les altes i baixes mèdiques del personal de centres penitenciaris.

f) Tramitar les propostes de modificació de llocs de treball de la Direcció General de Serveis Penitenciaris.

g) Elaborar informes tècnics, estudis i circulars referents a qüestions que afectin aquest personal.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 67

Unitat Tècnica de Personal

A la Unitat Tècnica de Personal, assimilada orgànicament a secció, li corresponen les funcions següents:

a) Proposar els llocs de treball a incloure en l'oferta d'ocupació pública de personal de centres penitenciaris.

b) Elaborar propostes tècniques del contingut de les bases de les convocatòries de l'àmbit d'execució penal.

c) Proposar millores en les polítiques de recursos humans dels serveis penitenciaris.

d) Definir els llocs de treball dels centres penitenciaris d'acord amb els perfils competencials necessaris.

e) Col·laborar i participar en el sistema de relacions laborals amb les organitzacions sindicals representatives.

f) Fer propostes per a la definició dels sistemes de la carrera professional del personal penitenciari.

g) Fer propostes de programació de la formació del personal d'acord amb les necessitats expressades per les diferents unitats de la Direcció General.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 68

Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària

68.1 A la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària li corresponen les funcions següents:

a) Assistir la Direcció General en l'exercici de les seves funcions en matèria de serveis penitenciaris i de seguretat penitenciària.

b) Organitzar i coordinar les funcions dels òrgans que en depenen.

c) Impulsar i dirigir el desenvolupament dels programes d'actuació que duguin a terme els centres penitenciaris.

d) Establir els criteris d'organització i les normes de funcionament que, en tots els aspectes, són aplicables als centres penitenciaris de Catalunya.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

68.2 De la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària en depenen:

a) El Servei de Gestió Penitenciària.

b) L'Àrea de Règim Interior Penitenciari.

Article 69

Servei de Gestió Penitenciària

69.1 Al Servei de Gestió Penitenciària li corresponen les funcions següents:

a) Controlar i supervisar la gestió de les conduccions i els trasllats de les persones internes, i emetre els informes preceptius adreçats a les autoritats governatives i judicials.

b) Organitzar i supervisar l'aplicació del procediment sancionador pels òrgans competents dels centres penitenciaris.

c) Coordinar les unitats de gestió penitenciària i d'identificació dels centres penitenciaris.

d) Tenir cura dels expedients penitenciaris.

e) Supervisar els procediments administratius relacionats amb les situacions processals de les persones internes.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

69.2 Del Servei de Gestió Penitenciària en depenen:

a) La Secció de Trasllats i Conduccions.

b) La Secció d'Expedients Penitenciaris.

Article 70

Secció de Trasllats i Conduccions

A la Secció de Trasllats i Conduccions li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i supervisar l'execució de les conduccions i els trasllats de persones internes amb la previsió de les mesures de seguretat necessàries.

b) Controlar el nivell d'ocupació i l'assignació de les persones internes als diferents centres.

c) Coordinar les peticions de trasllats.

d) Gestionar, mantenir i controlar el Registre d'incompatibilitats entre les persones internes en els centres penitenciaris de Catalunya, a través del Sistema d'Informació Penitenciària de Catalunya.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 71

Secció d'Expedients Penitenciaris

A la Secció d'Expedients Penitenciaris li corresponen les funcions següents:

a) Establir i organitzar el funcionament de les unitats de gestió penitenciària.

b) Elaborar i avaluar els protocols d'identificació dels centres d'internament.

c) Proposar i avaluar els procediments administratius relacionats amb les situacions processals de les persones internes.

d) Donar suport tècnic a les unitats de gestió penitenciària sobre aspectes jurídics i de procediment controvertits.

e) Proposar l'aplicació de les reformes legals que afectin l'expedient de la persona interna per tal d'adaptar la seva situació jurídica.

f) Analitzar els incidents regimentals i les propostes d'actuació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 72

Àrea de Règim Interior Penitenciari

A l'Àrea de Règim Interior Penitenciari, assimilada orgànicament a servei, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar les activitats relacionades amb la vigilància i la seguretat interior dels centres penitenciaris.

b) Decidir les actuacions que en situació d'emergència ajudin a restablir la normalitat, en coordinació amb la direcció dels centres penitenciaris.

c) Dissenyar els protocols en matèria de seguretat penitenciària i la seva aplicació, i avaluar-ne el funcionament.

d) Analitzar les necessitats en matèria de seguretat.

e) Controlar i supervisar la seguretat del personal de l'àmbit funcional d'execució penal.

f) Fer el seguiment del compliment de circulars i instruccions.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 73

Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat

73.1 A la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar-se amb el departament competent en matèria de salut en l'elaboració dels programes de promoció de la salut i les funcions assistencials dels equips sanitaris, i fer-ne el seguiment.

b) Coordinar-se amb el departament competent en matèria d'ensenyament per a la implementació dels programes de formació reglada i fer-ne el seguiment.

c) Coordinar els programes d'intervenció que contribueixin a la reinserció dels interns i internes.

d) Supervisar els processos de classificació i destinació dels interns i internes dins dels centres.

e) Planificar i supervisar els programes de medi obert i llibertat condicional.

f) Supervisar la concessió de permisos de sortida en els casos en què el Departament sigui competent per atorgar-los.

g) Coordinar els diferents programes de la Subdirecció General amb els programes de reinserció social promoguts pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

73.2 De la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat en depenen:

a) El Servei de Medi Obert i Serveis Socials.

b) L'Àrea de Serveis Socials d'Execució Penal a l'àmbit territorial de Barcelona.

c) El Servei de Rehabilitació.

d) El Servei de Classificació.

Article 74

Servei de Medi Obert i Serveis Socials

Al Servei de Medi Obert i Serveis Socials li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar el funcionament dels centres oberts i les seccions obertes i de les unitats dependents.

b) Gestionar els programes d'assistència social i voluntariat.

c) Coordinar els programes de medi obert i llibertat condicional.

d) Coordinar els recursos comunitaris en medi obert.

e) Supervisar i coordinar els plans de treball dels serveis socials penitenciaris a l'àmbit territorial de Catalunya.

f) Avaluar els programes i serveis de medi obert i serveis socials a l'àmbit territorial de Catalunya.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 75

Àrea de Serveis Socials d'Execució Penal a l'àmbit territorial de Barcelona

75.1 A l'Àrea de Serveis Socials d'Execució Penal a l'àmbit territorial de Barcelona, assimilada orgànicament a servei, li corresponen les funcions següents:

a) Dur a terme les polítiques d'assistència i serveis socials a l'àmbit territorial de Barcelona, en coordinació amb els plans estratègics dels serveis socials de Catalunya.

b) Dirigir i supervisar les actuacions i protocols de treball del seu àmbit territorial.

c) Coordinar les àrees d'actuació del seu àmbit territorial.

d) Administrar, fer el seguiment i controlar els assumptes del seu personal.

e) Supervisar els recursos materials i els equipaments al seu càrrec per garantir un bon funcionament dels serveis.

f) Garantir l'assistència i atenció de les persones que estiguin sotmeses a mesures d'execució penal i de les seves famílies a l'àmbit territorial de Barcelona.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

75.2 De l'Àrea de Serveis Socials d'Execució Penal a l'àmbit territorial de Barcelona en depèn la Unitat de Serveis Socials.

Article 76

Unitat de Serveis Socials

A la Unitat de Serveis Socials, assimilada orgànicament a secció, li corresponen les funcions següents:

a) Dur a terme les actuacions de suport social i comunitari en l'entorn relacional de les persones en règim preventiu i penades.

b) Gestionar les prestacions socials en l'àmbit penitenciari en benefici de les persones internes i les seves famílies.

c) Fer el seguiment de les persones alliberades condicionals.

d) Participar en el pla d'execució, seguiment i control del compliment de la pena de localització permanent.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 77

Servei de Rehabilitació

Al Servei de Rehabilitació li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar, supervisar i avaluar els programes educatius.

b) Organitzar, supervisar i avaluar els programes culturals, esportius i de lleure.

c) Organitzar, supervisar i avaluar els programes d'intervenció i tractament.

d) Coordinar tècnicament la formació reglada amb el Departament d'Ensenyament.

e) Coordinar tècnicament els programes sanitaris amb el Departament de Salut.

f) Supervisar els projectes curriculars.

g) Tramitar els expedients per a la subscripció de convenis i protocols amb entitats o institucions en relació amb aquestes matèries.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 78

Servei de Classificació

Al Servei de Classificació li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar els processos de classificació i destinació de les persones internes.

b) Fer la proposta de concessió de permisos de sortida de les persones internes en els casos en què el Departament sigui competent per atorgar-los, així com de les sortides programades.

c) Unificar criteris en l'aplicació dels programes individuals per part dels diferents centres.

d) Atendre les consultes i queixes de les persones internes, dels familiars i dels advocats i advocades sobre aquestes qüestions.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 79

Servei de Suport Jurídic

Al Servei de Suport Jurídic li corresponen les funcions següents:

a) Preparar les propostes de disposicions normatives, instruccions i circulars en matèria pròpia de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

b) Tramitar i supervisar i, si escau, informar les propostes de resolució dels recursos administratius, les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral, i instruir les reclamacions de responsabilitat patrimonial i els procediments de revisió d'ofici dels actes administratius relatius a l'àmbit material de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil o que afectin el personal adscrit, amb independència de l'òrgan que hagi d'emetre'n resolució.

c) Supervisar i, si escau, informar els convenis, acords i protocols relatius a l'àmbit material de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

d) Assegurar el coneixement de les disposicions normatives i jurisprudència que són pròpies de l'àmbit competencial.

e) Donar suport i assistència jurídica a tots els òrgans de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 80

Servei d'Inspecció

Al Servei d'Inspecció li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i supervisar la inspecció en matèria del personal de l'àmbit de execució penal i el funcionament dels serveis, pel que fa al compliment de la normativa vigent.

b) Vetllar per la correcta aplicació de les directrius i els objectius establerts per la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

c) Aplicar el règim disciplinari del personal adscrit als centres penitenciaris i centres de justícia juvenil.

d) Impulsar sistemes d'avaluació i seguiment dels serveis i activitats objecte d'inspecció, desenvolupada des de l'àmbit dels serveis d'execució penal i centres de justícia juvenil.

e) Proposar les actuacions adients sobre les queixes i suggeriments de la ciutadania en l'àmbit dels serveis d'execució penal i centres de justícia juvenil i fer-ne el seguiment.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Capítol 6

Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil

Article 81

Funcions i estructura de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil

81.1 A la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil li corresponen les funcions següents:

a) Potenciar i implementar les mesures d'execució penal no privatives de llibertat a la comunitat.

b) Impulsar el model d'atenció i assessorament a les parts implicades en els procediments de la jurisdicció penal ordinària.

c) Executar les mesures d'internament i altres que s'imposin a menors i joves per donar suport als processos per a la seva reinserció.

d) Emetre informes per als òrgans judicials de menors.

e) Organitzar els programes de mediació en l'àmbit de la justícia juvenil.

f) Dirigir, en les competències que tingui assignades, els recursos humans i econòmics corresponents a l'àmbit de la Direcció General, i dels centres que en depenen.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

81.2 De la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil en depenen:

a) La Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat.

b) El Servei de Centres Educatius.

c) L'Àrea de Medi Obert.

d) El Servei de Mediació i Assessorament Tècnic.

e) El Servei de Gestió de Recursos Humans i Econòmics.

Article 82

Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat

82.1 A la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar l'execució de les mesures penals alternatives.

b) Orientar, coordinar i supervisar el programa d'atenció a la víctima.

c) Coordinar els programes d'assessorament a la jurisdicció penal ordinària.

d) Coordinar els programes de mediació i reparació penal ordinària.

e) Avaluar les necessitats de recursos materials i personals propis i externs.

f) Supervisar els mecanismes de coordinació amb les entitats públiques i privades que col·laboren en l'àmbit competencial de la Subdirecció General.

g) Supervisar els criteris d'actuació dels equips tècnics i òrgans adscrits als serveis i gerències territorials dins de l'àmbit de les seves competències.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

82.2 De la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat en depenen:

a) L'Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima.

b) L'Àrea de Mesures Penals Alternatives.

Article 83

Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima

A l'Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima, assimilada orgànicament a servei, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar l'execució dels programes de mediació i reparació penal, atenció a la víctima i assessorament a la jurisdicció penal ordinària.

b) Establir els mecanismes de coordinació amb les entitats públiques i privades que col·laboren en l'àmbit competencial de l'Àrea.

c) Fer el seguiment i l'avaluació dels programes desenvolupats amb les víctimes del delicte.

d) Revisar i proposar les millores necessàries respecte als models de gestió dels diferents serveis.

e) Supervisar els equips d'assessorament a la jurisdicció penal ordinària.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 84

Àrea de Mesures Penals Alternatives

A l'Àrea de Mesures Penals Alternatives, assimilada orgànicament a servei, li corresponen les funcions següents:

a) Cercar recursos i programes susceptibles d'aplicació en l'àmbit de les mesures alternatives.

b) Coordinar l'execució de la pena de treball en benefici de la comunitat, de les obligacions associades a les suspensions i substitucions de les penes privatives de llibertat i de les mesures de seguretat.

c) Supervisar els protocols de treball, la gestió de les dades i dels expedients de mesures penals alternatives.

d) Fer el seguiment dels objectius establerts i de la difusió de les dades.

e) Establir una relació periòdica amb els jutjats i tribunals pel que fa a l'execució de mesures.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 85

Servei de Centres Educatius

85.1 Al Servei de Centres Educatius li corresponen les funcions següents:

a) Controlar els centres propis i col·laboradors d'observació i de tractament dels joves i menors sotmesos a mesura judicial d'internament en centre educatiu.

b) Supervisar l'execució dels acords judicials adoptats pels jutjats de menors de compliment en règim d'internament en centres educatius.

c) Coordinar i supervisar l'assignació al centre en què s'ha d'internar el o la menor i la gestió dels trasllats.

d) Establir els mecanismes de coordinació amb les entitats col·laboradores públiques i privades.

e) Revisar i proposar les millores necessàries respecte als models de gestió dels diferents serveis.

f) Planificar i executar l'avaluació de programes.

g) Programar l'assistència a judicis que afectin els menors i joves.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

85.2 Del Servei de Centres Educatius en depèn la Secció de Gestió de Centres Educatius.

Article 86

Secció de Gestió de Centres Educatius

A la Secció de Gestió de Centres Educatius li corresponen les funcions següents:

a) Assignar el centre en què s'ha d'internar el o la menor d'acord amb els criteris establerts.

b) Gestionar les conduccions i els trasllats dels interns i internes.

c) Supervisar i resoldre la concessió de permisos.

d) Mantenir la comunicació amb les forces i els cossos de seguretat per coordinar la seva intervenció d'acord amb els protocols de seguretat establerts.

e) Gestionar l'assistència a judicis i totes les mesures de suport que comporten.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 87

Àrea de Medi Obert

A l'Àrea de Medi Obert, configurada com a àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Supervisar l'execució dels acords judicials adoptats pels jutjats de menors, dins del seu àmbit d'actuació.

b) Supervisar i avaluar els diferents programes d'intervenció que es duen a terme en medi obert dins del territori de Catalunya i fer-ne el seguiment.

c) Supervisar els protocols d'actuació dels equips d'intervenció, la gestió de les dades i dels expedients de menors.

d) Fer el seguiment dels objectius establerts i la difusió de les dades de menors, amb compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

e) Revisar i proposar les millores necessàries respecte als models de gestió dels diferents programes.

f) Revisar i proposar les millores necessàries respecte a la distribució, ubicació i composició dels equips de medi obert.

g) Establir mecanismes de coordinació amb les entitats col·laboradores públiques i privades.

h) Tramitar els recursos necessaris per al funcionament ordinari dels equips i dels requisits de compliment dels programes respecte a joves infractors.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 88

Servei de Mediació i Assessorament Tècnic

88.1 Al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic li corresponen les funcions següents:

a) La coordinació, d'acord amb els òrgans judicials, de l'assessorament tècnic i previ a les resolucions judicials de la jurisdicció de menors.

b) Supervisar i controlar els expedients de les persones ateses per la Direcció General.

c) Elaborar i controlar els programes de conciliació i reparació en l'àmbit de la justícia juvenil.

d) Avaluar el funcionament dels diferents equips de mediació i assessorament de l'àmbit territorial de Catalunya mitjançant la fixació de ràtios i l'establiment de protocols de treball.

e) Definir i avaluar el compliment dels objectius i els propis programes d'intervenció.

f) Avaluar les necessitats formatives, materials i d'infraestructures dels/de les professionals dels diferents equips.

g) Elaborar i executar el pla de difusió dels programes i impulsar accions de gestió del coneixement dins dels programes de referència.

h) Impulsar la coordinació amb els operadors externs que intervenen en el seu àmbit d'actuació.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

88.2 Del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic en depèn la Secció de Seguiment d'Expedients.

Article 89

Secció de Seguiment d'Expedients

A la Secció de Seguiment d'Expedients li corresponen les funcions següents:

a) L'obertura, tramitació, custòdia, informació i arxivament dels expedients de menors i joves que atén la Direcció General en l'àmbit de la justícia juvenil a la demarcació de Barcelona.

b) Registrar les resolucions dictades pels jutges i jutgesses i fiscals de menors de la demarcació de Barcelona.

c) Actualitzar i controlar la base de dades que gestiona la Direcció General en l'àmbit de la justícia juvenil.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 90

Servei de Gestió de Recursos Humans i Econòmics

90.1 Al Servei de Gestió de Recursos Humans i Econòmics li corresponen les funcions següents:

a) Preparar l'avantprojecte del pressupost anual de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

b) Planificar les necessitats de despesa centralitzada o agregada a càrrec del pressupost de la Direcció General i l'adquisició de productes i serveis a partir de la detecció de les necessitats efectuades pels centres de cost.

c) Coordinar l'elaboració de la programació i priorització de les necessitats de despesa dels diferents centres de cost a càrrec del pressupost que gestiona.

d) Elaborar els plecs de prescripcions tècniques, la proposta dels plecs de clàusules administratives, i els criteris d'adjudicació dels expedients de contractació en l'àmbit de la Direcció General.

e) Controlar la tramitació de les subvencions i els convenis gestionats per la Direcció General.

f) Administrar, fer el seguiment i controlar els assumptes del personal dels centres educatius.

g) Proposar les modificacions dels llocs de treball de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, i fer-ne el seguiment.

h) Elaborar propostes tècniques del contingut de les bases de les convocatòries de l'àmbit d'execució penal.

i) Donar suport i assistència a tots els òrgans que depenen de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil dins del seu àmbit de competències.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

90.2 Del Servei de Gestió de Recursos Humans i Econòmics en depèn la Secció de Tramitació.

Article 91

Secció de Tramitació

A la Secció de Tramitació li corresponen les funcions següents:

a) Controlar i comptabilitzar la facturació de la Direcció General i supervisar la que es realitzi des dels diferents centres de cost.

b) Controlar l'habilitació i el fons de maniobra.

c) Efectuar la correcta assignació de la comptabilitat analítica.

d) Supervisar la gestió econòmica dels diferents centres de cost.

e) Tramitar els assumptes relatius al personal de la Direcció General i dels centres que en depenen.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Capítol 7

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Article 92

Funcions i estructura de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

92.1 A la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques li corresponen les funcions següents:

a) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de dret privat.

b) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria d'associacions i fundacions.

c) Dirigir i impulsar les activitats necessàries per al foment i el desenvolupament de les entitats jurídiques sense ànim de lucre, en el marc de col·laboració i promoció de les iniciatives de la societat civil en aquest àmbit.

d) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria d'acadèmies.

e) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de col·legis professionals i de les associacions professionals regulades en la legislació vigent sobre l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

f) Realitzar les accions legals contra l'intrusisme professional en els termes establerts en la legislació vigent sobre l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

g) Exercir les funcions en matèria d'expedició dels títols acreditatius que s'hagin determinat legalment.

h) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de notaries i registres públics de la propietat, mercantils i de béns mobles.

i) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat.

j) Promoure i desenvolupar els mitjans alternatius de resolució de conflictes en l'àmbit d'atribucions del Departament de Justícia.

k) Dirigir i supervisar les actuacions de registre, control i fiscalització dels grups d'interès en el marc de la legislació vigent en matèria de transparència.

l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

92.2 De la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques en depèn la Subdirecció General de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d'Interès.

92.3 El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, regulat mitjançant la Llei 15/2009, de 22 de juliol, i la Comissió de Codificació de Catalunya i l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, que es regeixen per la seva normativa específica en tot el que no està previst en aquest Decret, depenen de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

 

Article 93

Subdirecció General de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d'Interès

93.1 A la Subdirecció General de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d'Interès li corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i supervisar les propostes de disposicions normatives en els àmbits de competència de la Direcció General, l'elaboració de les quals no estigui atribuïda a la Comissió de Codificació de Catalunya.

b) Fer el seguiment de les propostes de revisió, actualització i desenvolupament del dret privat de Catalunya elaborades per la Comissió de Codificació de Catalunya, i promoure la divulgació i el coneixement del dret propi.

c) Dirigir les actuacions relatives a l'assessorament de les entitats jurídiques i fixar els criteris d'actuació en els procediments, en l'àmbit de competència de la Direcció General.

d) Impulsar les actuacions relatives a la promoció, el foment i el suport de les entitats jurídiques sobre les quals té competència la Direcció General.

e) Supervisar les actuacions realitzades en els procediments d'inscripció d'actes i de publicitat registral dels diferents registres adscrits a la Direcció General.

f) Supervisar les actuacions orientades a garantir el correcte exercici dels drets d'associació i fundació i el compliment de les obligacions legals per part de les entitats.

g) Supervisar i coordinar les actuacions exercides en el marc de les funcions de protectorat de fundacions, fundacions especials i associacions d'utilitat pública.

h) Exercir les funcions de registre, control i fiscalització dels grups d'interès en el marc de la legislació vigent en matèria de transparència.

i) Planificar i supervisar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost corresponent a l'àmbit de la Direcció General i dirigir i controlar la gestió econòmica, pressupostària i comptable.

j) Assistir la Direcció General en la planificació, la coordinació i l'avaluació dels objectius anuals i elaborar la informació necessària per donar resposta a les iniciatives d'altres institucions.

k) Dirigir i supervisar les actuacions relatives als sistemes de gestió de la informació per mitjà de les tecnologies de la informació.

l) Comandar i gestionar els recursos humans de la Subdirecció General i assistir la Direcció General en la coordinació de la resta d'unitats que en depenen.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

93.2 De la Subdirecció General de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d'Interès en depenen:

a) El Servei de Dret i Grups d'Interès.

b) El Servei d'Associacions i Fundacions.

c) El Servei de Supervisió i Protectorat.

d) El Servei de Corporacions Públiques i Coordinació.

Article 94

Servei de Dret i Grups d'Interès

94. Al Servei de Dret i Grups d'Interès li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar les propostes de disposicions normatives, instruccions i circulars que se li encomanin.

b) Donar suport a les tasques de seguiment de les propostes elaborades per la Comissió de Codificació de Catalunya en l'àmbit del dret privat.

c) Col·laborar en la promoció, la divulgació i el coneixement del dret propi i donar suport al Comitè de Textos Jurídics.

d) Donar suport a les entitats jurídiques que es relacionen amb la Direcció General en les competències pròpies d'aquesta en l'àmbit de la transparència.

e) Analitzar i informar les iniciatives normatives que incideixin en matèries pròpies de la Direcció General.

f) Gestionar el Registre de grups d'interès, assessorar les persones i les organitzacions declarants i donar suport a les relacions institucionals de la Direcció General en aquest àmbit.

g) Analitzar les iniciatives adoptades en l'àmbit dels grups d'interès vetllant per l'actualització de la normativa i dels codis de conducta aplicables.

h) Gestionar les actuacions de control i fiscalització dels grups d'interès i avaluar el compliment dels deures i les obligacions registrals.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels superiors jeràrquics.

Article 95

Servei d'Associacions i Fundacions

Al Servei d'Associacions i Fundacions li corresponen les funcions següents:

a) Formular propostes i desenvolupar les iniciatives que es plantegin amb l'objectiu de promoure les activitats de les associacions i les fundacions de Catalunya i per enfortir i racionalitzar el mapa d'associacions i fundacions existent.

b) Gestionar els registres d'associacions i fundacions de Catalunya i dirigir les accions d'inscripció d'actes d'aquestes entitats.

c) Gestionar els registres de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d'incapacitat, de patrimonis protegits, així com del llibre de registre d'entitats religioses, del cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics i d'altres registres de competència de la Direcció General que no estiguin atribuïts a altres unitats.

d) Coordinar els registres territorials que depenen del Departament i donar-los directrius.

e) Supervisar i coordinar l'actualització de les dades relatives a les entitats jurídiques inscrites en els registres que gestiona el Servei.

f) Supervisar les actuacions conduents a fer efectiva la publicitat registral dels assentaments registrals de les entitats dels diferents registres que gestiona el Servei.

g) Assessorar les associacions i les fundacions en relació amb les obligacions registrals i la formalització dels actes objecte d'inscripció.

h) Impulsar millores i simplificacions en les tramitacions telemàtiques dels procediments relatius a les inscripcions registrals.

i) Instruir els procediments de declaració d'utilitat pública d'associacions i, si escau, els de revocació.

j) Coordinar la tramitació dels procediments de modificacions estructurals de les associacions i de les fundacions, gestionant les inscripcions registrals que corresponguin.

k) Instar, quan sigui procedent, la dissolució de les fundacions davant l'autoritat judicial.

l) Informar les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern relatives a la creació, modificació, presa de participació, desvinculació i dissolució de fundacions, d'acord amb la informació que consta al Registre de fundacions i la normativa reguladora.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els superiors jeràrquics.

Article 96

Servei de Supervisió i Protectorat

Al Servei de Supervisió i Protectorat li corresponen les funcions següents:

a) Assessorar les entitats sotmeses al Protectorat i a l'òrgan de supervisió de les associacions declarades d'utilitat pública en el compliment de les finalitats fundacionals i associatives, i llurs òrgans de govern en el compliment de les seves obligacions.

b) Examinar i comprovar l'adequació formal a la normativa vigent dels comptes anuals de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública; així com l'informe anual sobre el grau de compliment dels codis de conducta i l'informe d'auditoria.

c) Prendre coneixement de les memòries econòmiques i d'activitats dels col·legis professionals i les associacions professionals, i informar sobre els projectes de viabilitat econòmica de les entitats.

d) Verificar i comprovar el compliment de les finalitats fundacionals o associatives legalment exigibles i fer el seguiment de les actuacions d'aquestes entitats per donar compliment a aquestes finalitats.

e) Exercir la potestat inspectora, la sancionadora, la suplència i altres accions legalment encomanades al Protectorat de fundacions.

f) Instruir els procediments de seguiment del compliment de les obligacions que corresponen a les fundacions i a les associacions declarades d'utilitat pública i, si escau, els procediments d'informació prèvia per verificar fets denunciats.

g) Instruir els procediments d'actes subjectes a autorització prèvia del Protectorat i comprovar i verificar els subjectes a comunicació prèvia i a declaració responsable.

h) Exercir el protectorat de les fundacions especials en els termes establerts en la seva normativa reguladora.

i) Atendre i donar resposta a les consultes d'interès general que no suposin una prequalificació dels actes, negocis o documents.

j) Informar les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern relatives a la creació, modificació, presa de participació, desvinculació i dissolució de fundacions, d'acord amb la informació que resulta de la documentació dipositada al Protectorat.

k) Qualsevol altra funció anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

 

Article 97

El Servei de Corporacions Públiques i Coordinació

97.1 Al Servei de Corporacions Públiques i Coordinació li corresponen les funcions següents:

a) Donar suport i assistència jurídica a tots els òrgans de la Direcció General.

b) Gestionar els registres de col·legis professionals i consells de col·legis professionals, d'associacions professionals i d'acadèmies de Catalunya, i dirigir les accions d'inscripció d'actes d'aquestes entitats.

c) Assessorar els col·legis professionals i els consells de col·legis professionals, d'associacions professionals i d'acadèmies de Catalunya en els aspectes relatius als actes inscriptibles en els registres.

d) Supervisar i coordinar l'actualització de les dades relatives a les entitats jurídiques inscrites en els registres que gestiona el Servei.

e) Coordinar les actuacions conduents a fer efectiva la publicitat registral dels assentaments registrals de les entitats dels diferents registres de la Direcció General i supervisar les actuacions que corresponguin a les entitats que gestiona el Servei.

f) Col·laborar en els programes interdepartamentals de millora i coordinació dels registres i dels censos d'entitats jurídiques, amb el seguiment i control de les aplicacions informàtiques de suport als registres a la Direcció General.

g) Elaborar els estudis i fer les propostes de fixació de les demarcacions registrals i notarials de Catalunya, preparar i tramitar les convocatòries de les oposicions i els concursos de notaris, registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, i elaborar les resolucions de nomenament corresponents.

h) Fer el seguiment i donar suport al Consell Interacadèmic de Catalunya.

i) Gestionar els convenis relatius a l'àmbit material de la Direcció General i instruir els procediments relatius a les convocatòries d'ajuts i subvencions.

j) Coordinar i supervisar els projectes relatius a l'organització de ponències, jornades i simposis en què participa la Direcció General en matèria d'entitats jurídiques.

k) Coordinar la gestió de recursos humans, el seguiment pressupostari, el suport administratiu i l'arxiu d'expedients de la Direcció General.

l) Coordinar el manteniment de la informació de les actuacions de la Direcció General amb les unitats del Departament competents per a la planificació i l'avaluació de les polítiques departamentals, així com el manteniment de la informació als portals corporatius.

m) Qualsevol altra funció anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

97.2 Del Servei de Corporacions Públiques i Coordinació en depèn la Secció de Publicitat Registral i Coordinació Administrativa.

Article 98

Secció de Publicitat Registral i Coordinació Administrativa

A la Secció de Publicitat Registral i Coordinació Administrativa li corresponen les funcions següents:

a) Qualificar la legalitat de la forma extrínseca dels documents inscriptibles i la seva validesa material en matèria de nomenaments, substitució, suspensió i cessament de patrons i membres dels òrgans de govern de les entitats jurídiques, i de les delegacions de facultats.

b) Practicar els assentaments dels documents inscriptibles qualificats en els registres corresponents.

c) Controlar l'actualització de les dades relatives a les entitats jurídiques inscrites en els registres de la Direcció General.

d) Fer efectiva la publicitat registral de les entitats que són competència de la Direcció General mitjançant l'expedició de certificacions del contingut dels assentaments, per nota simple informativa, o per còpia dels assentaments registrals.

e) Coordinar la tramitació administrativa derivada dels actes realitzats.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els superiors jeràrquics.

Article 99

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya té per objecte promoure i administrar la mediació regulada per la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, i exerceix les funcions que li atribueix aquesta Llei.

Article 100

Direcció del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

100.1 Corresponen a la Direcció del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, assimilada orgànicament a subdirecció general, les funcions següents:

a) Dirigir les activitats del Centre i del seu personal.

b) Executar els plans d'actuació definits pel Departament.

c) Fomentar i difondre la mediació i promoure activitats formatives.

d) Relacionar-se amb les diferents institucions que intervenen en la mediació per donar les directrius que permetin establir i mantenir els canals de col·laboració.

e) Mantenir relacions amb altres organismes estatals i internacionals amb finalitats equiparables.

f) Homologar els estudis, els cursos i la formació específica en matèria de mediació.

g) Designar els mediadors i mediadores en els procediments gestionats pel Centre.

h) Promoure la col·laboració amb els col·legis professionals, administracions locals i altres entitats públiques, per facilitar que la informació i l'accés a la mediació arribin a tots els ciutadans.

i) Supervisar el funcionament dels serveis externs d'informació i orientació mediadora.

j) Assumir les funcions que la llei estableix dins del procediment sancionador.

k) Dirigir la gestió dels recursos econòmics assignats i fer el seguiment de la gestió que afecta el personal adscrit.

l) Supervisar la realització dels estudis i informes metodològics dins del seu àmbit competencial.

m) Promoure l'estudi de les matèries generals de la mediació i de les específiques en funció de l'àmbit d'aplicació.

n) Elaborar propostes i emetre els informes sobre el procediment de mediació que li demani el conseller o consellera competent en matèria de dret civil.

o) Elaborar una memòria anual d'activitats.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

100.2 De la Direcció del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en depèn l'Àrea Tècnica.

Article 101

Àrea Tècnica

A l'Àrea Tècnica, assimilada orgànicament a servei, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar la tasca del personal adscrit al Centre.

b) Coordinar el seguiment dels processos de mediació i arbitrar les qüestions organitzatives que se suscitin i no formin part de l'objecte sotmès a mediació.

c) Tramitar i gestionar els expedients administratius vetllant pel compliment dels terminis del procediment de mediació.

d) Preparar els convenis de col·laboració amb els col·legis professionals i els ens locals sobre la base de les actuacions executades pels serveis d'informació i orientació mediadora i les activitats de promoció i difusió realitzades.

e) Elaborar el contingut dels diferents canals de difusió.

f) Informar de les situacions d'incompliment dels procediments i trametre al col·legi professional corresponent les queixes o les denúncies que es presentin com a conseqüència de les actuacions de les persones mediadores inscrites en els seus registres i fer-ne el seguiment.

g) Gestionar i preparar l'homologació dels estudis, els cursos i la formació específica en matèria de mediació, a l'efecte de la inscripció de les persones mediadores en els registres i censos corresponents, segons els criteris establerts mitjançant reglament.

h) Gestionar i actualitzar el Registre general de persones mediadores en l'àmbit familiar, el Registre general de persones mediadores en els àmbits del dret privat i el Registre de Serveis de Mediació ciutadana d'acord amb els criteris establerts.

i) Gestionar la designació de la persona mediadora segons els criteris establerts.

j) Realitzar els tràmits de gestió econòmica dels pagaments de les mediacions i dels convenis dels serveis d'orientació i d'informació mediadora i d'altres serveis regulats per conveni.

k) Vetllar per la utilització correcta de l'aplicació informàtica pròpia del Centre.

l) Coordinar amb els serveis territorials el compliment dels criteris tècnics establerts pel Centre.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.

Article 102

Comissió de Codificació de Catalunya i Observatori de Dret Privat de Catalunya

102.1 La Comissió de Codificació de Catalunya és l'òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de dret civil que té per objecte l'elaboració de propostes de revisió, actualització i desenvolupament del dret privat de Catalunya, en especial del dret civil.

102.2 L'Observatori de Dret Privat de Catalunya, adscrit al departament competent en matèria de dret civil, és l'òrgan d'assessorament i de seguiment de les activitats de la Comissió de Codificació de Catalunya, així com de participació i de relació amb la Generalitat de les institucions vinculades al dret privat de Catalunya.

102.3 La Comissió de Codificació de Catalunya i l'Observatori de Dret Privat de Catalunya s'organitzen d'acord amb el que estableix la normativa que els regula.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera

Els titulars de les unitats previstes a l'article 3 d'aquest Decret són personal eventual d'acord amb el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Disposició addicional segona

Supressió d'òrgans
Del Servei de Gestió de Recursos Humans de la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia se suprimeix la Secció de Gestió de Personal.

Disposició addicional tercera

Modificació de la denominació d'òrgans

Es modifica la denominació dels òrgans següents:

1. De la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia:

El Servei de Recursos Humans passa a denominar-se Servei de Gestió de Recursos Humans.

2. De la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques:

La Subdirecció General d'Entitats Jurídiques i Protectorat passa a denominar-se Subdirecció General de Dret, Entitats Jurídiques i Grups d'Interès.

El Servei de Protectorat passa a denominar-se Servei de Supervisió i Protectorat.

El Servei d'Entitats Jurídiques passa a denominar-se Servei d'Associacions i Fundacions.

El Servei de Suport Jurídic i Coordinació Tècnica passa a denominar-se Servei de Corporacions Públiques i Coordinació.

Disposició addicional quarta

Modificació de l'adscripció d'òrgans
La Secció de Publicitat Registral i Coordinació Administrativa passa a dependre del Servei de Corporacions Públiques i Coordinació.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera

Les comarques que integren l'àmbit territorial dels serveis territorials a la Catalunya Central i a l'Alt Pirineu i Aran es mantindran dins de l'àmbit territorial de la Gerència Territorial de Barcelona Comarques i dels Serveis Territorials a Lleida, respectivament, mentre no siguin operatius els esmentats serveis territorials a la Catalunya Central i a l'Alt Pirineu i Aran, excepte la comarca del Solsonès, que continuarà dins de l'àmbit territorial dels Serveis Territorials a Lleida, i la comarca de la Cerdanya, que mantindrà la seva situació actual, en ambdós casos, fins que no es modifiqui també la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial.

Disposició transitòria segona

Les persones que ocupen els llocs de treball de comandament dels òrgans modificats per aquest Decret, o les àrees funcionals modificades, continuaran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

Disposició transitòria tercera

El personal funcionari i la resta de personal de l'Administració de la Generalitat que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions, amb càrrec als crèdits als quals s'imputaven, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament d'acord amb la normativa vigent i es duguin a terme les adaptacions pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.

Disposició addicional quarta

Els negociats dependents dels òrgans regulats en aquest Decret subsistiran mentre no es dictin les disposicions de desplegament pertinents.

Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents:

El Decret 287/1980, de 28 de novembre, d'estructuració de la Direcció General de Patronatges i Tuteles, del Departament Adjunt a la Presidència de la Generalitat.

El Decret 288/1980, de 28 de novembre, assignant funcions al Departament Adjunt a la Presidència.

El Decret 27/1981, de 5 de febrer, refonent el paràgraf b) de l'article únic del Decret 288/1980, de 28 de novembre, assignant funcions al Departament Adjunt a la Presidència.

El Decret 28/1981, de 5 de febrer, canviant la denominació de la Direcció General i del Servei de Patronatges i Tuteles, del Departament Adjunt a la Presidència, per Direcció General i Servei d'Associacions i Fundacions respectivament, i refonent l'article 2n. del Decret 286/1980, de 28 de novembre.

El Decret 461/1982, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen i refonen les disposicions sobre estructuració del Departament Adjunt a la Presidència.

El Decret 8/1985, de 14 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia.

El Decret 100/1987, de 20 de febrer, de reestructuració orgànica del Departament de Justícia.

El Decret 171/1988, de 27 de juliol, de creació del càrrec d'Assessor Especial del conseller de Justícia en matèria d'atenció a la infància i l'adolescència, i nomenament del seu titular.

El Decret 22/1989, de 24 de gener, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia.

El Decret 161/1990, de 28 de maig, de modificació de l'estructura de la Secretaria General del Departament de Justícia.

El Decret 166/1991, de 30 de juliol, de modificació del nom de dues seccions del Servei de Personal i Règim Interior de la Secretaria General del Departament de Justícia.

El Decret 125/1994, de 10 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret 119/1991, de 7 de maig, pel qual s'estableixen les funcions de les seccions de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia.

El Decret 101/1995, de 24 de març, de modificació del Decret 100/1987, de 20 de febrer, de reestructuració orgànica del Departament de Justícia.

El Decret 106/1995, de 7 de març, de reestructuració de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació del Departament de Justícia.

El Decret 130/1996, de 16 d'abril, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia.

El Decret 265/1996, de 23 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Justícia.

El Decret 13/2000, de 10 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Justícia.

El Decret 275/2001, de 23 d'octubre, pel qual es crea la Delegació Territorial del Departament de Justícia de les Terres de l'Ebre.

L'article 22 i l'article 23 del Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat.

El Decret 425/2004, de 9 de novembre, de reestructuració parcial del Departament de Justícia.

El Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia.

La disposició final primera del Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

L'Ordre de 27 de juny de 1983, per la qual s'atribueixen funcions a les Seccions de la Secretaria General i es creen dos Negociats a la Direcció General d'Associacions i Fundacions del Departament Adjunt a la Presidència.

L'Ordre de 4 de juny de 1984, de creació del Negociat de Majordomia dins la Secció de Personal de la Secretaria Administrativa de la Secretaria General del Departament de Justícia.

L'Ordre de 7 de març de 1985, de creació del Negociat de Nòmina dins la Secció de Personal de la Secretaria Administrativa de la Secretaria General del Departament de Justícia.

L'Ordre de 14 de juny de 1988, de desplegament de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

L'Ordre de 30 de maig de 1989, de desplegament de l'estructura orgànica de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

L'Ordre de 29 de març de 1990, per la qual es regula la Comissió de Subministraments del Departament de Justícia.

L'Ordre de 28 d'octubre de 1991, de modificació de la Comissió de Subministraments del Departament de Justícia.

L'Ordre de 28 de novembre de 1996, de creació de la Comissió de Treball per a l'estudi de la situació i la incidència social i jurídica de les unions estables de parelles que no poden o no volen accedir al matrimoni i d'altres models convivencials sense relació afectiva de parella, com també la procedència de la seva regulació.

L'Ordre JUS/187/2002, de 4 de juny, de desplegament de l'estructura orgànica de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques a nivell de negociat, i d'adscripció i assignació de funcions dels negociats d'entitats jurídiques de Girona, Lleida i Tarragona.

 

Disposicions finals

Disposició final primera

Mitjançant una Ordre de la persona titular del Departament de Justícia, els negociats existents actualment al Departament s'han d'adaptar a la nova estructura en un termini de tres mesos comptadors des de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret.

Disposició final segona

Es faculta el/la conseller/a de Justícia per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret, i el/la vicepresident/a del Govern i conseller/a d'Economia i Hisenda per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

Disposició final tercera

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex

Unitats administratives de l'àmbit judicial a Catalunya

Barcelona

Adscrita al Servei de Suport Judicial de la Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat.

 

Blanes

Adscrita al Servei de Suport Judicial del Servei Territorial del Departament de Justícia a Girona.

 

Figueres

Adscrita al Servei de Suport Judicial del Servei Territorial del Departament de Justícia a Girona.

 

Granollers

Adscrita al Servei de Suport Judicial de la Gerència Territorial de Barcelona Comarques.

 

Girona

Adscrita al Servei de Suport Judicial del Servei Territorial del Departament de Justícia a Girona.

 

L'Hospitalet de Llobregat

Adscrita al Servei de Suport Judicial de la Gerència Territorial de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat.

 

Lleida

Adscrita al Servei de Suport Judicial del Servei Territorial del Departament de Justícia a Lleida.

 

Mataró

Adscrita al Servei de Suport Judicial de la Gerència Territorial de Barcelona Comarques.

 

Olot

Adscrita al Servei de Suport Judicial del Servei Territorial del Departament de Justícia a Girona.

 

Reus

Adscrita al Servei de Suport Judicial del Servei Territorial del Departament de Justícia a Tarragona.

 

Sabadell

Adscrita al Servei de Suport Judicial de la Gerència Territorial de Barcelona Comarques.

 

Sant Feliu de Llobregat

Adscrita al Servei de Suport Judicial de la Gerència Territorial de Barcelona Comarques.

 

Tarragona

Adscrita al Servei de Suport Judicial del Servei Territorial del Departament de Justícia a Tarragona.

 

Terrassa

Adscrita al Servei de Suport Judicial de la Gerència Territorial de Barcelona Comarques.

 

Vilanova i la Geltrú

Adscrita al Servei de Suport Judicial de la Gerència Territorial de Barcelona Comarques.