Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE SLT/274/2016, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament d'accions incloses en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020.

Dades bàsiques
 • Rang del document Ordre

 • Organisme emissor Departament de Salut

 • Núm. del document SLT/0274/2016

 • Data del document 11/10/2016

 • Data de publicació 19/10/2016

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 7229

  • Bases

   Capítol 1 - Annex 2

   • Capítol 1

    Disposicions generals
    Base 1 - Base 7

    • Base 1

     Objecte

    • Base 2

     Àmbit d'aplicació

    • Base 3

     Beneficiaris, requisits i incompatibilitats

    • Base 4

     Entitats col·laboradores

    • Base 5

     Subcontractació

    • Base 6

     Quantia i aplicació pressupostària

    • Base 7

     Despeses subvencionables

   • Capítol 2

    Procediment de gestió de les subvencions
    Base 8 - Base 27

    • Base 8

     Procediment de concessió

    • Base 9

     Òrgans competents per instruir el procediment i emetre resolució

    • Base 10

     Formalització i presentació de les sol·licituds

    • Base 11

     Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud

    • Base 12

     Termini de presentació de les sol·licituds i publicació de la relació provisional i la relació definitiva de les sol·licituds admeses i no admeses i els desistiments

    • Base 13

     Desistiment de la sol·licitud

    • Base 14

     Criteris de valoració

    • Base 15

     Avaluació de les sol·licituds. La Comissió Tècnica d'Avaluació

    • Base 16

     Selecció de les sol·licituds. La Comissió Tècnica de Selecció

    • Base 17

     Proposta de resolució provisional i proposta de resolució definitiva

    • Base 18

     Resolució i notificació

    • Base 19

     Publicitat

    • Base 20

     Pagament i bestretes

    • Base 21

     Justificació de la subvenció

    • Base 22

     Actuacions de comprovació i control

    • Base 23

     Revocació i revisió de la resolució de concessió

    • Base 24

     Obligacions de les entitats beneficiàries

    • Base 25

     Sancions

    • Base 26

     Dades de caràcter personal

    • Base 27

     Règim jurídic

   • Annex 1

    Taula de ponderació dels criteris d'avaluació

   • Annex 2

    Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis

TEXT CONSOLIDAT

L'article 158 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que correspon a la Generalitat, en matèria de recerca científica i tècnica, la competència exclusiva amb relació als centres i les estructures de recerca de la Generalitat i als projectes que aquesta finança, que inclou en tot cas l'establiment de línies pròpies de recerca i el seguiment, el control i l'avaluació dels projectes; l'organització, el règim de funcionament, el control, el seguiment i l'acreditació dels centres i les estructures situats a Catalunya; la regulació i la gestió de les beques i dels ajuts convocats i finançats per la Generalitat; la regulació i la formació professional del personal investigador i de suport a la recerca; i la difusió de la ciència i la transferència de resultats. L'apartat 2 del mateix article estableix que correspon a la Generalitat la competència compartida sobre la coordinació dels centres i les estructures de recerca de Catalunya. L'article 162.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que correspon a la Generalitat, en matèria de sanitat i salut pública, la competència compartida, entre d'altres, en els àmbits de l'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les prestacions i els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic en tots els nivells i per a tots els ciutadans i l'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les mesures i les actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, la sanitat ambiental i la vigilància epidemiològica.

Pel que fa a la recerca en salut, la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que les administracions públiques de Catalunya han de fomentar, dins del sistema sanitari a Catalunya, les activitats de recerca sanitària com a element fonamental per al seu progrés, en la línia del que disposa la Llei estatal 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, que estableix que les administracions públiques han de fomentar la recerca científica a través dels seus serveis de salut, i disposa que els centres hospitalaris han de desplegar, addicionalment a la tasca assistencial, funcions de promoció de la salut, prevenció de les malalties, recerca i docència, amb l'objectiu de completar les seves activitats amb les desplegades per la xarxa d'atenció primària.

Així mateix, la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, reconeix com a prestació en matèria de salut pública la investigació de les causes o els determinants dels problemes de salut que afecten la població, tenint en compte que el foment de la recerca és un principi informador d'aquestes actuacions, i assenyala com una part fonamental del sistema sanitari català la identificació de les àrees prioritàries per a la recerca en salut pública, atesos els problemes i les necessitats de salut detectats.

El Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (d'ara endavant PERIS), aprovat per l'Acord del Govern GOV/75/2016, de 7 de juny, representa l'instrument del Departament de Salut de la Generalitat per fomentar la recerca i la innovació en el marc del sistema de salut de Catalunya, de forma que aquestes accions puguin constituir una palanca d'impuls i de millora contínua d'aquest sistema, d'acord amb les directrius marcades pel Pla de salut 2016-2020, que reconeix la recerca i la innovació com una de les línies estratègiques fonamentals per a la modernització de l'estructura de salut de Catalunya.

En general, la recerca i la innovació en salut han permès en els darrers anys un avenç molt significatiu en la implementació d'accions preventives, diagnòstiques i terapèutiques per poder actuar contra les malalties, tant des del punt de vista individual com poblacional, així com per protegir i promocionar la salut. També han fet possible impulsar l'optimització dels processos en el marc dels serveis de salut, amb l'objectiu de millorar el sistema de salut de Catalunya tant en eficàcia com en eficiència.

La recerca i la innovació en salut constitueixen, doncs, un marc d'activitat que representa un dels valors fonamentals per millorar la salut dels ciutadans a la Catalunya del segle xxi. El coneixement sobre els determinants ambientals i socials, els fonaments biològics de la patologia humana, la recerca en malalties d'alta prevalença, la recerca clínica i epidemiològica i el desenvolupament de solucions tecnològiques preventives, diagnòstiques i de tractament han permès dur a terme accions específiques per desenvolupar polítiques de promoció de la salut i prevenció de les malalties i implantar una medicina personalitzada. Aquest canvi d'enfocament ha situat les persones en el centre del sistema de salut i ha fet que siguin copartícips dels processos de presa de decisió. Es pretén evolucionar cap a una visió en què cada pacient individualment rebi la intervenció assistencial adequada al seu cas i en el moment adequat per fer-ho. La recerca orientada cap a les persones implica, a més, tenir els ciutadans i les associacions de pacients com a socis actius en la presa de decisions, focalitzar la recerca en les prioritats identificades per ells i millorar-ne els resultats en salut i satisfacció.

En aquest context, neix el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 del Govern de Catalunya. Aquest nou Pla conté una línia específica per potenciar la recerca i la innovació en el conjunt del sistema de salut de Catalunya, de manera que l'estratègia de recerca es pugui alinear amb la de les altres línies estratègiques del Pla de salut. El PERIS s'emmarca dins d'aquest nou Pla de salut de Catalunya 2016-2020, n'és el vector de desenvolupament de la línia de recerca i innovació i representa l'element que compacta l'estratègia en recerca i innovació del Departament de Salut.

El propòsit principal del PERIS és, doncs, millorar la salut dels ciutadans a partir del coneixement generat per la recerca, és a dir, que es creïn nous coneixements amb la recerca i que aquests coneixements arribin als pacients als quals van destinats individualment o a la ciutadania en general i s'apliquin eficientment. Alhora, el PERIS es configura com a pla estratègic en els termes de la normativa de subvencions.

D'altra banda, aquesta estratègia s'alinea amb les estratègies de l'Administració general de l'Estat, articulada mitjançant els plans estatals de recerca científica i tècnica i d'innovació 2013-2020, i també amb les polítiques comunitàries del programa marc europeu de R+D+I “Horitzó 2020”, que es fonamenta sobre tres pilars: l'excel·lència científica, la competitivitat de les indústries i la resposta als reptes socials, com ara les malalties cròniques o l'envelliment.

Dintre d'aquest marc legislatiu i de prioritats de les polítiques de foment de la recerca i la innovació de l'espai europeu de recerca, el Departament de Salut, mitjançant la concessió de les subvencions que regula aquesta Ordre, vol impulsar la recerca i innovació en salut a Catalunya.

Ateses les normes bàsiques que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada;

Atès el que preveu el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Atès l'Acord GOV/75/2016, de 7 de juny, pel qual s'aprova el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020;

Atès l'Acord del Govern GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord del Govern GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Vistos els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament de Salut;

En ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Ordeno:

Article únic

 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament d'accions incloses en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020, les quals es publiquen annexes a aquesta Ordre. 

Disposició final

Única
 Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Bases

Capítol 1

Disposicions generals

Base 1

Objecte
 Constitueix l'objecte d'aquesta Ordre l'establiment de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament de les accions instrumentals que recull el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (PERIS), amb la finalitat de fomentar la recerca i la innovació en salut a Catalunya. 

Base 2

Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació d'aquestes bases reguladores abasta els programes i les accions instrumentals que es detallen a continuació, que es financen, en funció de les disponibilitats pressupostàries, segons el procediment que regulen aquesta Ordre i les convocatòries corresponents. Cadascuna de les accions instrumentals es pot convocar en modalitats específiques de caràcter temàtic en funció de les disponibilitats pressupostàries així com de les necessitats recollides en el pla d'actuació anual del PERIS.

a. Programa d'impuls del talent i de l'ocupabilitat

a.1. Acció instrumental de formació de científics i tecnòlegs: que inclou les fases predoctoral i postdoctoral, així com la formació en activitats de recerca de professionals amb formació sanitària especialitzada, personal d'infermeria, i la formació de personal tècnic i de gestió de la recerca i la innovació.

a.2. Acció instrumental d'incorporació de científics i tecnòlegs: que inclou la contractació de científics i tecnòlegs als grups de recerca, la incorporació als centres assistencials i de salut pública de professionals de la salut amb experiència en recerca i innovació i la contractació d'investigadors amb perfil de lideratge per als centres de recerca en salut i programes d'estabilització d'investigadors.

a.3. Acció instrumental de mobilitat interinstitucional: que inclou borses d'ampliació d'estudis per a professionals assistencials que vulguin millorar la capacitació en ciència, tecnologia i innovació. Aquesta acció inclou també ajuts per a la mobilitat interinstitucional dels investigadors vinculats a centres assistencials i de salut pública i de recerca en salut com a part del desenvolupament de la seva capacitació professional.

a.4. Acció instrumental d'intensificació de professionals de la salut: per potenciar la capacitació en recerca i innovació de professionals assistencials i de salut pública mitjançant l'alliberament de les seves tasques assistencials i la contractació consegüent de personal de substitució.

b. Programa d'enfortiment institucional

b.1. Acció instrumental de xarxes de recerca i innovació: per crear xarxes de grups i centres que presentin programes cooperatius a través d'estratègies de creació de masses crítiques i de complementarietat en el coneixement científic, tècnic i innovador.

b.2. Acció instrumental de suport per a la participació en activitats científiques d'abast internacional: que inclou el disseny de mecanismes de suport per estimular la participació de grups de recerca i innovació en programes d'excel·lència d'àmbit internacional, molt especialment les derivades de les convocatòries d'ajuts a la recerca de l'espai europeu de recerca.

b.3. Acció instrumental de foment de la recerca en cooperació amb altres agents i institucions: per promocionar la participació coordinada en activitats de foment de la recerca i la innovació d'altres administracions, d'agents dins de la mateixa Administració, d'institucions i consorcis de recerca, d'organitzacions orientades a la recerca i d'agents del sector productiu que comparteixin objectius amb els del PERIS.

c. Programa de coneixement d'excel·lència

c.1. Acció instrumental de projectes de recerca orientats: per desenvolupar projectes (d'un a tres anys de durada) orientats a la transferència a la pràctica clínica en diferents modalitats —individuals, coordinats o multicèntrics—, que han de tenir com a eix d'orientació el perímetre específic que marqui cada convocatòria anual en funció de les necessitats del sistema de salut i que s'han de desenvolupar preferentment, si bé no exclusivament, en l'entorn dels centres de recerca associats als dispositius assistencials i de salut pública del sistema de salut de Catalunya, projectes que permetin la contractació de personal vinculat, l'adquisició de béns i serveis i despeses de mobilitat.

c.2. Acció instrumental de programes de recerca orientats: per desenvolupar grans programes (d'un a tres anys de durada), en modalitats multicèntriques d'abast institucional i de massa crítica suficient, que abordin prioritats sistèmiques en l'àrea de la salut i que requereixen la participació d'agents amb capacitacions complementàries. Aquests programes s'han de prioritzar en funció de l'estratègia anual i s'han de desenvolupar, preferentment, si bé no exclusivament, en l'entorn dels centres de recerca associats als dispositius assistencials i de salut pública del sistema de salut de Catalunya, projectes que permetin la contractació de personal vinculat, l'adquisició de béns i serveis i despeses de mobilitat.

d. Programa de suport a les infraestructures científiques i tècniques

d.1. Acció instrumental de suport als centres de recerca en salut: que inclou actuacions específiques per reforçar les capacitats dels centres de recerca en salut de caràcter assistencial i de salut pública a través d'activitats cientificotècniques complementàries amb les dels seus dispositius assistencials de referència, així com l'adquisició i el manteniment d'equipament tecnològic d'alt rendiment, entre d'altres.

d.2. Acció instrumental de dinamització institucional: necessària per atendre situacions de política científica o tecnològica en l'àmbit de la salut d'especial urgència o interès, i que es vehiculin a través de centres de recerca en salut.

d.3. Acció instrumental per a la creació de plataformes científiques i tecnològiques: per a la implementació de solucions tecnològiques compartides territorialment entre diversos centres de recerca, que permeti la creació de sinergies, la implementació de tecnologia de frontera i l'optimització dels recursos estructurals i financers del sistema.

e. Programa de foment i impuls de la innovació en salut

e.1 Acció instrumental d'enfortiment de les estructures de valoració i transferència del coneixement: per desenvolupar i consolidar les estructures i activitats que permetin promoure la innovació i la transferència del coneixement en benefici dels pacients i del teixit productiu.

e.2 Acció instrumental per al creixement i l'acceleració de projectes innovadors: per fomentar-ne la transferència al teixit productiu al llarg de les diferents fases de maduració.

Base 3

Beneficiaris, requisits i incompatibilitats

1. Poden ser beneficiàries de les subvencions que regula aquesta Ordre, en els termes que estableixi en cada cas la convocatòria corresponent, sempre que desenvolupin la seva activitat de recerca a Catalunya, les entitats següents:

Els centres del sistema CERCA: entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre i amb seu a Catalunya, que tinguin com a objecte principal la recerca en la frontera del coneixement, creades o participades per l'Administració de la Generalitat i, si escau, juntament amb una o més universitats o amb altres entitats públiques o privades, que, d'acord amb la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, hagin obtingut el reconeixement com a centre CERCA del departament competent en matèria de recerca.

Els instituts de recerca sanitària acreditats conforme al que estableixen el Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts de recerca biomèdica o sanitària, i les normes complementàries, que desenvolupin la seva activitat a Catalunya.

Els altres centres públics de R+D: organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o que hi estiguin vinculats, i els dependents de les administracions públiques territorials de Catalunya i els seus organismes o que hi estiguin vinculats, en qualsevol de les seves formes jurídiques, la fi i l'objecte social dels quals comprenguin l'execució directa d'activitats de recerca científica i tècnica, o els altres de caràcter complementari necessaris per al correcte progrés científic i tecnològic de la societat.

Les fundacions que, sota una personalitat jurídica independent, gestionin les activitats de recerca i innovació dels dispositius assistencials públics i privats del sistema de salut de Catalunya.

Les universitats: les universitats públiques, els seus departaments i instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

L'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), mitjançant els seus centres que desenvolupin activitats de recerca a Catalunya.

Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixements científics o tecnològics, en facilitin l'aplicació i la transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les entitats empresarials i que desenvolupin les activitats a Catalunya.

Els centres tecnològics o de suport a la innovació tecnològica d'àmbit català: entitats sense ànim de lucre i personalitat jurídica pròpia, que desenvolupin les activitats a Catalunya, creades amb l'objectiu de contribuir al benefici general de la societat i a la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la generació de coneixements o innovació tecnològica, realitzant activitats de R+D+I i desenvolupant-ne l'aplicació.

Les empreses, en qualsevol de les seves formes jurídiques, que exerceixin una activitat econòmica i que estiguin constituïdes vàlidament en el moment de presentar la sol·licitud per a l'ajut. S'integren en aquest concepte les societats mercantils públiques, els ens públics empresarials i els empresaris individuals. Dins del concepte d'empresa es diferencien les petites i mitjanes empreses (pimes).

De conformitat amb els articles 11.2 i 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la condició de beneficiari es pot estendre als membres associats del beneficiari que es comprometin a efectuar la totalitat o una part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer, i també es pot estendre a les agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, que, tot i que no tinguin personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes, les activitats o els comportaments o bé que estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Quan es tracti d'agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s'han de fer constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cada un dels membres.

En el cas d'agrupacions de persones jurídiques sense personalitat jurídica, s'ha de presentar el document de formalització de l'acord entre aquestes per a la realització conjunta de l'activitat subvencionada, amb els compromisos assumits per cada entitat, en el qual ha de constar, així mateix, la designació d'una persona representant o apoderada única de l'agrupació, que actua com a interlocutora amb l'Administració, i que ha de comptar amb poders suficients per sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions corresponents i per complir les obligacions que com a beneficiària corresponen a l'agrupació. No es pot dissoldre l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

2. En les convocatòries respectives es poden determinar requisits o condicions addicionals que hagin de complir els subjectes previstos en l'apartat 1 perquè tenen la condició de beneficiaris. Així mateix, les convocatòries poden excloure algun dels tipus de beneficiaris o imposar restriccions a algun d'ells en funció de l'acció instrumental que s'hagi de desplegar.

3. Per poder accedir a les subvencions, les entitats beneficiàries han de complir els requisits generals següents:

a) L'objecte social de les entitats ha de ser conforme amb l'actuació subvencionable d'acord amb els programes en funció dels quals es demana la subvenció.

b) Les entitats han d'estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en els supòsits en què sigui obligatori, i han d'estar inscrites, si escau, en el registre corresponent.

c) En el cas que l'entitat tingui una plantilla igual o superior a cinquanta persones, cal que compleixin el que estableix l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i, si escau, el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.

d) En el cas que les entitats tinguin una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, cal que presentin una declaració dels mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i que hi intervinguin, d'acord amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

e) Han de complir el que estableixen els articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) No es poden trobar en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) No poden haver estat sancionades per una resolució ferma, durant els últims tres anys, per la comissió d'una infracció greu en matèria d'integració laboral de persones discapacitades, o per la comissió d'una infracció molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

h) No han d'haver estat sancionades o condemnades per una resolució administrativa o sentència ferma, durant els últims tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, de conformitat amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

i) Cal que disposin dels mitjans humans i materials necessaris i que tingui assignats els recursos econòmics necessaris per realitzar l'activitat de prevenció de riscos laborals a l'empresa, d'acord amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

j) Han de presentar una declaració sobre si han demanat i/o han obtingut altres ajuts públics o privats per la mateixa activitat i, en cas afirmatiu, hi han de fer constar una relació detallada de les entitats concedents i les quantitats sol·licitades o obtingudes.

k) Cal que compleixin la normativa sobre propietat intel·lectual.

l) En el cas d'associacions i fundacions, han de tenir adaptats els seus estatuts d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

m) En el cas de les fundacions, han de complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

n) S'han d'adherir al codi ètic que s'incorpora com a annex 2 d'aquestes bases i que recull l'annex de l'Acord del Govern GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord de Govern GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, a l'empara del que estableix l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

o) En el cas de projectes o actuacions que impliquin contacte habitual amb menors, han de presentar una declaració responsable conforme es disposa de les certificacions que regula l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament criminal, o bé conforme s'han sol·licitat prèviament a la publicació de la proposta de resolució provisional de concessió, per acreditar que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i exercici en les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors no ha estat condemnat per cap sentencia ferma respecte a delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclouen l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es comprometen a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

p) Han de complir els requisits d'aquestes bases generals, així com qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los.

q) En el cas de les subvencions per a accions pluriennals, cal que acreditin documentalment que el projecte té continuïtat almenys durant el període per al qual s'ha sol·licitat la pluriennalitat, amb indicació dels fons de finançament previstos, així com la viabilitat econòmica per desenvolupar el projecte durant el període per al qual se sol·licita la pluriennalitat.

r) Les entitats que puguin percebre una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, per tal que l'òrgan concedent les faci públiques.

4. Les subvencions que regula aquesta Ordre són incompatibles amb les subvencions que per a la mateixa activitat puguin atorgar l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Administració de l'Estat o les altres administracions públiques o ens de naturalesa pública o privada, nacionals o internacionals, llevat que s'indiqui el contrari en les convocatòries corresponents.

Altres versions d'aquest precepte

Base 4

Entitats col·laboradores

1. La gestió del procediment d'atorgament de les subvencions, o d'alguna fase d'aquest procediment, es pot portar a terme mitjançant entitats col·laboradores, d'acord amb els termes que estableixin la convocatòria corresponent i els convenis o encàrrecs de gestió subscrits amb aquestes entitats.

2. Poden obtenir la condició d'entitats col·laboradores l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i les altres entitats públiques que estableixi la convocatòria corresponent.

3. Les entitats esmentades, amb les quals es formalitzi el conveni de col·laboració o, si escau, l'encàrrec de gestió, previst a l'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, estan subjectes a les obligacions que amb caràcter general estableix l'article 15 de la Llei esmentada.

Base 5

Subcontractació

1. Els beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta Ordre només poden subcontractar totalment o parcialment l'activitat quan així es prevegi en les convocatòries corresponents i tinguin l'autorització expressa de l'òrgan concedent, i fins a un màxim del 50% de l'import de l'activitat subvencionada. No es considera subcontractació la contractació amb tercers d'actuacions que no constitueixin l'objecte de l'activitat subvencionada sinó un mitjà per aconseguir-la.

2. Quan s'admeti la possibilitat de subcontractació, aquesta ha d'estar subjecta al compliment dels requisits següents:

a) No es poden establir concerts amb les persones o entitats que preveuen l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) En cap cas es poden subcontractar activitats que augmentin el cost de l'activitat subvencionada i no aportin valor afegit al seu contingut.

3. La subcontractació no eximeix el beneficiari de la seva total responsabilitat sobre l'execució de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que preveuen els articles 29.5 i 29.6 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Base 6

Quantia i aplicació pressupostària

1. La quantitat màxima destinada a aquestes subvencions i l'aplicació o les aplicacions pressupostàries a les quals s'han d'imputar són les que determini en cada cas la convocatòria corresponent.

2. La quantia de cada subvenció s'ha de determinar individualment en funció de cada projecte o actuació sol·licitat, sense que, en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos atorgats per altres institucions públiques o privades, nacionals o internacionals, pugui superar el cost del projecte o l'actuació que s'ha de desenvolupar.

3. Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d'activitats que el sol·licitant hagi de dur a terme, la quantia s'ha de determinar, en cada cas, en funció dels criteris d'avaluació i selecció que siguin aplicables i d'acord amb criteris de màxima eficàcia en l'assignació dels recursos econòmics disponibles.

4. Amb caràcter excepcional, l'òrgan concedent pot dur a terme el prorrateig de la subvenció entre els diferents beneficiaris, d'acord amb el que estableix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

5. Es pot autoritzar la convocatòria de subvencions pluriennals, la despesa de les quals sigui imputable a exercicis posteriors a aquell en què es dicti la resolució de concessió, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i les corresponents lleis anuals de pressupostos. L'execució de les despeses s'ha d'iniciar durant l'exercici en què s'autoritzin. En la convocatòria s'ha d'establir la distribució de la quantia atorgada per anualitats, si bé aquesta distribució tindrà un caràcter d'estimació, en funció del ritme d'execució de l'acció subvencionada. S'ha de modificar la distribució aprovada inicialment, que requereix la tramitació del corresponent expedient de reajustament de crèdits pressupostaris, si escau. Així mateix, la modificació del ritme d'execució de les actuacions de cada projecte o acció en requereix la comunicació per part de l'entitat al Departament de Salut perquè l'autoritzi.

6. La convocatòria corresponent es pot publicar en l'exercici pressupostari anterior al que correspon la despesa efectiva, d'acord amb l'article 92.7 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. A la convocatòria s'ha de fer constar la condició suspensiva de l'existència de crèdit en el moment de la resolució de la concessió. L'existència de crèdit suficient i adequat s'ha d'acreditar per mitjà del certificat emès per l'òrgan competent, tal com consta en el projecte de pressupost de l'exercici següent, o bé, si escau, acreditant el caràcter recurrent de l'objecte subvencionat en les lleis de pressupostos dels darrers anys. Si el crèdit que s'aprova en la llei de pressupostos de l'exercici corresponent és superior al previst en la convocatòria, es pot aplicar a aquesta convocatòria i no cal publicar-ne una de nova.

7. Ateses les característiques específiques de les accions, la convocatòria pot exigir un import de finançament propi per cobrir l'activitat subvencionada com a mecanisme que garanteixi la capacitat econòmica i financera. En la justificació de la subvenció, se n'han d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació.

8. Per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció, la despesa mínima realitzada i justificada de l'activitat subvencionada ha de ser d'un 50% respecte del pressupost acceptat; el fet que no sigui així comporta la revocació total de la subvenció. Acomplert aquest percentatge mínim, la quantia final de la subvenció s'ha de reduir en proporció al cost final efectiu de l'activitat subvencionada.

Base 7

Despeses subvencionables

1. Són despeses subvencionables les que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries, s'efectuïn dins el termini d'execució previst a la convocatòria i hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat per la base 21. En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

Les despeses objecte de subvenció s'han d'ajustar, en qualsevol cas, al pressupost del projecte o projectes presentats, a la naturalesa de la partida pressupostària amb càrrec a la qual s'atorgui la subvenció i s'ha de tractar de despeses corrents i, si escau, despeses d'inversió relacionades amb la recerca, en els casos que es consideri necessari i així ho determini la convocatòria, d'acord amb la normativa pressupostària.

2. Aquestes despeses s'entenen realitzades per a cadascun dels projectes o actuacions subvencionades en el marc d'una acció instrumental. En el cas que la resolució de concessió de la subvenció a una entitat prevegi més d'un projecte i/o actuació, enquibits en accions instrumentals diferents, la justificació de les despeses s'ha de presentar separadament per a cadascun.

3. Les despeses subvencionables poden ser de dos tipus: directes i indirectes.

4. Es consideren despeses subvencionables directes:

a) Les retribucions del personal vinculat directament al projecte subvencionat. S'hi poden incloure els salaris i les assegurances socials.

Aquestes despeses s'han de presentar degudament desglossades per hores dedicades a l'actuació a què s'imputin.

b) Les despeses de mitjans i/o recursos materials, així com les despeses en béns consumibles utilitzats per dur a terme les actuacions i els serveis cientificotècnics de la mateixa institució necessaris pel desenvolupament dels projectes, quan siguin directament imputables a la realització del projecte subvencionat. Aquestes despeses s'han de presentar degudament desglossades per actuació i s'han d'imputar per hores d'utilització.

c) Les despeses de lloguer de locals i d'arrendament financer d'equips que siguin directament imputables al projecte subvencionat.

d) Les despeses d'assegurança directament imputables al projecte subvencionat.

e) Les despeses de publicitat per a l'organització i la difusió del projecte subvencionat.

f) Les dietes i els desplaçaments.

g) Les inversions destinades a l'adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al desenvolupament del projecte.

h) Les despeses d'elaboració de l'informe d'auditoria realitzat en compliment de la base 21.2 d'aquesta Ordre, amb el màxim que es determini en la convocatòria corresponent, en el cas de la justificació mitjançant aquesta modalitat.

i) Els tributs, quan l'entitat beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni l'impost personal sobre la renda.

5. Tenen la consideració de despeses indirectes totes les que no es puguin vincular directament al projecte subvencionat, però que siguin necessàries per realitzar-lo. S'hi inclouen tant les que són imputables a diversos projectes que porten a terme els beneficiaris com les despeses de caràcter general que, sense que siguin imputables a cap projecte en concret, són necessàries per dur-los a terme.

6. Es consideren despeses subvencionables indirectes les comunes als diferents serveis o activitats que realitzen els beneficiaris, com ara:

a) Les retribucions de personal no vinculat directament al projecte.

b) Les despeses generals: despeses de gestió, lloguer, material d'oficina, llum, aigua, calefacció, missatgeria, correus, manteniment, neteja, vigilància i altres de característiques similars.

c) Les despeses financeres directament relacionades amb el projecte subvencionat i que són indispensables per preparar-lo adequadament o executar-lo.

d) Les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat; també les d'administracions específiques si estan directament relacionades amb l'actuació subvencionada i són necessàries per fer-ne la preparació adequada o l'execució.

De conformitat amb l'article 31.9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aquests costos han de ser imputats per l'entitat beneficiària al projecte subvencionat en la part que raonablement correspongui d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admesos i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es realitza el projecte.

7. A les convocatòries s'ha de preveure un percentatge d'imputació de les despeses indirectes que no pot superar el 20% del cost total del projecte. El percentatge d'imputació s'ha d'establir d'acord amb els estudis econòmics que acreditin que és raonable per les activitats subvencionables. Per tant, la fracció del pressupost subvencionable que es consideri cost indirecte imputable a l'actuació subvencionada no requereix una justificació addicional.

8. Les despeses subvencionables que preveuen aquestes bases han de respondre a costos reals, efectivament realitzats, pagats i justificats mitjançant factures o documents comptables de valor probatori equivalent.

9. En cap cas poden ser subvencionables les despeses que així s'especifiquen a l'article 31.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Capítol 2

Procediment de gestió de les subvencions

Base 8

Procediment de concessió

1. L'atorgament de les subvencions que regula aquesta Ordre es regeix pel procediment de concurrència competitiva, d'acord amb el que estableixen l'article 94 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i s'ha de portar a terme conforme als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

2. El procediment s'inicia d'ofici, mitjançant la convocatòria pública corresponent del conseller o consellera de Salut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La convocatòria ha d'establir les diferents accions instrumentals susceptibles de ser subvencionades que, en tot cas, s'han d'ajustar als objectius i les prioritats que estableix aquesta Ordre. Les accions objecte de convocatòria poden incloure accions instrumentals d'un o de diversos programes en les seves diverses modalitats temàtiques.

Base 9

Òrgans competents per instruir el procediment i emetre resolució

1. Correspon al conseller o consellera de Salut o a l'òrgan que es determini en la convocatòria la concessió o denegació de les subvencions que regula aquesta Ordre, mitjançant resolució motivada.

2. La instrucció del procediment correspon a la Subdirecció General de Recerca i Innovació en Salut.

Base 10

Formalització i presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de dur a terme preferentment per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el canal que correspongui, mitjançant els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina web Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/). Excepcionalment, es pot utilitzar el canal presencial, quan així s'estableixi en la convocatòria, mitjançant els formularis normalitzats esmentats.

2. Les persones interessades han d'obtenir l'autenticació per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la mateixa Seu electrònica.

3. En cas que les persones o ens sense personalitat jurídica sol·licitants no disposin de mecanismes d'autenticació electrònica per dur a terme qualsevol tràmit que requereixi que es faci per mitjans electrònics, poden ser identificats pel personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic i obtenir l'autenticació, personal que ha de realitzar el tràmit en el seu nom utilitzant el sistema de signatura electrònica que els acredita com a funcionaris habilitats. Amb aquesta finalitat, els ciutadans s'han d'acreditar i han de prestar el seu consentiment exprés per obtenir del personal habilitat l'esmentada autenticació. A la Seu electrònica es relacionen les oficines d'atenció al públic que ofereixen aquest servei (https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html).

4. En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, amb la indicació dels registres on es pot presentar la documentació alternativament de manera presencial i la informació sobre els efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per realitzar el tràmit corresponent, aquest es pot dur a terme durant els tres dies hàbils següents.

5. La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació plena d'aquestes bases. Així mateix, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan instructor perquè comprovi la conformitat de les dades que consten o que es declaren en la sol·licitud o en la documentació que s'hi adjunta, i perquè obtingui els certificats o verifiqui les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut emesos per altres administracions o entitats públiques. Si l'entitat sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, cal que aporti els documents, les dades i el certificat o certificats corresponents.

Base 11

Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud

1. La sol·licitud de subvenció, formalitzada en el formulari normalitzat corresponent per a cada convocatòria, ha d'anar acompanyada de la documentació que s'estableixi en cada convocatòria.

2. L'acreditació del compliment dels requisits que estableix la base 3.3 s'ha de fer mitjançant una declaració responsable, formulada en un imprès normalitzat que es pot descarregar des de la pàgina web de Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), que també ha d'incorporar l'autorització expressa per consultar les dades tributàries i penals, si escau.

3. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvenció deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb l'audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten que la sol·licitud de subvenció no sigui admesa, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Base 12

Termini de presentació de les sol·licituds i publicació de la relació provisional i la relació definitiva de les sol·licituds admeses i no admeses i els desistiments

1. El termini de presentació de les sol·licituds és el que estableix la convocatòria corresponent. Dins d'una mateixa convocatòria es poden preveure diferents terminis de presentació de sol·licituds en funció de les diferents accions instrumentals que s'hi prevegin. L'incompliment del termini de presentació de les sol·licituds en comporta la inadmissió.

2. La presentació de les sol·licituds, escrits i comunicacions mitjançant les plataformes telemàtiques es pot fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes que disposi la convocatòria d'ajuts corresponent.

3. A l'efecte de còmput de terminis, la recepció en el Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya en un dia inhàbil s'entén efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.

4. Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, l'òrgan instructor fa pública al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) una resolució amb la relació provisional de les sol·licituds admeses i de les que, sense que hagin estat admeses perquè la documentació presentada és incompleta o conté errors esmenables, poden ser objecte d'esmena. A aquest efecte, es requereix l'entitat sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils des de la publicació de la resolució, esmeni la seva sol·licitud, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considera que n'ha desistit. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

5. Finalitzat el termini d'esmena previst en l'apartat anterior, l'òrgan concedent fa pública la resolució amb la relació definitiva de les sol·licituds admeses i no admeses i els desistiments, i n'indica, quan escaigui, les causes de l'inadmissió, mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

6. Contra la resolució que aprovi la relació definitiva de les sol·licituds admeses i no admeses i els desistiments es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller o consellera de Salut, en el termini d'un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, en ambdós supòsits a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució al Tauler electrònic. En el cas que, d'acord amb la convocatòria, la concessió o denegació de la subvenció correspongui a un òrgan els actes del qual no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució al Tauler electrònic.

Base 13

Desistiment de la sol·licitud

1. Els sol·licitants, en qualsevol moment del procediment de concessió anterior al seu atorgament, poden desistir de la seva sol·licitud.

2. Comporten el desistiment de la sol·licitud tant la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la convocatòria com la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de deu dies hàbils i amb el requeriment que preveu la base 12.4.

Base 14

Criteris de valoració

1. D'acord amb els mecanismes establerts al Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2010 i els objectius i les prioritats temàtiques que s'hi recullen, les sol·licituds presentades s'avaluen partint dels criteris reconeguts la ponderació dels quals es relaciona a l'annex 1.

Els aspectes generals que es poden valorar, en tot o en part, en la convocatòria de les accions instrumentals, en funció de les diferents modalitats, per cadascun dels criteris indicats, es relacionen a continuació:

a) Investigador o investigadora: expedient acadèmic, mèrits curriculars (publicacions, finançament de projectes de recerca, experiència, mobilitat, col·laboracions tant a escala estatal com internacional i activitat assistencial, participació en recerca en patents i activitats de transferència).

b) Memòria cientificotècnica:

b.1) Proposta cientificotècnica: qualitat, viabilitat, rellevància, interès, aplicabilitat i capacitat de transferència; capacitat de la proposta de generar millores en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties, i d'incorporar-hi la perspectiva de gènere, tenint en compte les diferències biomèdiques entre els sexes, així com la seva capacitat de generar millores en les activitats de promoció de la salut pública i els serveis de salut i per generar sinergies, impulsar el talent i la seva ocupabilitat i enfortir les estructures de governança que gestionen les capacitats cientificotècniques dels centres assistencials del sistema de salut de Catalunya; impacte, pla de difusió i de transferència de tecnologia i de resultats.

b.2) Grups/unitats de recerca: mèrits curriculars del o la cap de grup de recerca o de la unitat, i historial cientificotècnic; estructura dels grups o de les unitats; complementarietat i valor afegit en el cas de les activitats col·laboratives de R+D+I; trajectòria contrastada o potencialitat de l'investigador o investigadora principal i del grup en activitats de R+D+I; capacitat de promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'estructura del grup o la unitat.

b.3) Entitat sol·licitant: capacitat i trajectòria del centre per al desenvolupament de les activitats proposades (infraestructures, recursos humans i financers i l'existència d'un pla estratègic de recerca).

2. Si es considera procedent, en la convocatòria es pot exigir una puntuació mínima en algun dels criteris.

3. En cas d'empat en la valoració, cal que la Comissió Tècnica de Selecció estableixi els criteris que hi han de donar la preferència d'acord amb el que disposa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. En cas de persistir l'empat, s'ha de donar preferència als projectes en què l'investigador o investigadora principal tingui menys de 45 anys.

Base 15

Avaluació de les sol·licituds. La Comissió Tècnica d'Avaluació

1. Les sol·licituds admeses d'acord amb el que estableix la base 12 se sotmeten, a requeriment de l'òrgan instructor, a una avaluació cientificotècnica, d'acord amb els criteris que determina la base 14, que du a terme una Comissió Tècnica d'Avaluació formada per investigadors, tecnòlegs i gestors externs de reconegut prestigi, la constitució de la qual es pot encomanar en la convocatòria corresponent a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca o a les altres entitats públiques que s'estableixin, a l'empara del que disposa l'article 5 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. L'informe d'avaluació que emet aquesta Comissió s'ha de pronunciar sobre l'interès cientificotècnic dels projectes i, quan escaigui, sobre el cost que s'ha previst per dur-los a terme en la sol·licitud respectiva.

2. El procediment d'avaluació pot considerar, si així es preveu a la convocatòria, la celebració d'entrevistes presencials o per videoconferència.

3. L'entitat a la qual s'hagi encomanat la constitució de la Comissió Tècnica d'Avaluació ha de garantir que aquesta actua sota els principis d'autonomia, neutralitat i especialització i ha d'establir els mecanismes necessaris per garantir que en la composició d'aquesta Comissió Tècnica d'Avaluació no es generen conflictes d'interessos entre els membres designats i els projectes que s'han d'avaluar, en els termes que reguli el corresponent conveni o encàrrec de gestió, segons escaigui, i ha de difondre la composició de la Comissió en la seva seu corporativa a Internet.

Base 16

Selecció de les sol·licituds. La Comissió Tècnica de Selecció

1. La selecció de les sol·licituds, un cop avaluades, correspon a un òrgan col·legiat constituït en Comissió Tècnica de Selecció que, a la vista dels informes emesos per la Comissió Tècnica d'Avaluació, i considerant les disponibilitats pressupostàries existents i en els termes que estableixi cada convocatòria, elabora una proposta de resolució provisional de concessió. En la proposta de resolució provisional de concessió es concreta el resultat de l'avaluació efectuada i s'estableix un ordre de prelació o relació prioritzada de les sol·licituds, que s'eleva a l'òrgan concedent mitjançant l'òrgan instructor.

2. La Comissió Tècnica de Selecció és nomenada pel director o directora general de Recerca i Innovació en Salut i presidida pel subdirector o subdirectora general de Recerca i Innovació en Salut. Aquesta Comissió la formen un mínim de quatre vocals i un màxim d'onze, determinats per a cada programa en la convocatòria corresponent, entre investigadors, tecnòlegs i gestors externs de prestigi reconegut i personal tècnic de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut. El secretari o secretària de la Comissió és una persona funcionària adscrita a la Subdirecció General de Recerca i Innovació en Salut. La composició de la Comissió ha de tendir cap a la paritat entre homes i dones.

3. La Comissió Tècnica de Selecció s'ha d'ajustar pel que fa al funcionament al que preveu el règim de funcionament dels òrgans col·legiats que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'altra normativa vigent.

4. La Comissió Tècnica de Selecció pot sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per elaborar la proposta de resolució provisional.

Base 17

Proposta de resolució provisional i proposta de resolució definitiva

1. La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

2. La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista provisional dels sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i la quantia proposada per a cadascun, desglossada segons el concepte de despesa: remuneracions de personal, despeses de béns i serveis i dietes i desplaçaments. En el cas d'agrupacions de persones jurídiques sense personalitat, d'acord amb el que estableix la base 3.3, s'hi ha de fer constar els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cada membre.

Així mateix, la proposta de resolució provisional ha de contenir els beneficiaris que formen part de la llista de reserva i la quantia proposada per a cadascun, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida, si escau. La quantia de la subvenció proposada pot ser inferior a la sol·licitada.

En el supòsit que alguna de les entitats proposades per ser beneficiària de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a l'entitat sol·licitant de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb la mateixa puntuació.

3. Dins el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional, les entitats interessades poden presentar al·legacions a la proposta de resolució provisional o bé poden desistir de la subvenció.

4. La subvenció s'entén acceptada tàcitament en el supòsit que l'entitat proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins del termini esmentat de deu dies hàbils. La declaració responsable que preveu la base 24.k) s'ha de presentar conjuntament amb la sol·licitud de la subvenció, en cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 euros.

5. L'òrgan instructor pot demanar als sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren en la sol·licitud.

6. Vistes les al·legacions i la documentació presentada a l'empara dels apartats anteriors, l'òrgan instructor eleva a l'òrgan concedent una proposta de resolució definitiva, amb la relació dels sol·licitants per als quals es proposa l'atorgament de la subvenció i la quantia proposada per a cada un, i la relació dels sol·licitants per als quals es proposa la denegació de la subvenció, degudament motivada.

7. Les propostes de resolució provisional i definitiva no generen cap dret a favor de les entitats beneficiàries proposades davant de l'Administració de la Generalitat fins que no s'hagi notificat la resolució de concessió.

8. L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat d'una reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Base 18

Resolució i notificació

1. La resolució de concessió o denegació de la subvenció, degudament motivada, s'ha d'emetre i notificar en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. La notificació de la resolució de concessió o denegació de la subvenció s'ha de fer mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

2. En la resolució d'atorgament de les subvencions s'han de determinar l'import global atorgat a l'entitat beneficiària i el projecte o l'actuació subvencionat, amb indicació de l'acció instrumental en la qual s'emmarca i les partides pressupostàries a les quals s'aplica, i els terminis d'execució i justificació de l'activitat. En el cas d'agrupacions de persones jurídiques sense personalitat, d'acord amb el que estableix la base 3.3 i en relació amb l'import global atorgat, s'hi han de fer constar, addicionalment, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cada membre..

3. La resolució de concessió o denegació de la subvenció emesa pel conseller o consellera de Salut exhaureix la via administrativa. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller o consellera de Salut, en el termini d'un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, en ambdós supòsits a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució al Tauler electrònic. En el cas que, d'acord amb la convocatòria, la concessió o denegació de la subvenció correspongui a un òrgan els actes del qual no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el superior jeràrquic, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució al Tauler electrònic.

4. Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les entitats sol·licitants poden entendre desestimades les sol·licituds per silenci administratiu.

Base 19

Publicitat

1. El Departament de Salut ha de donar publicitat a les subvencions atorgades d'acord amb la normativa aplicable en matèria de transparència.

2. El Departament de Salut pot fer públics el contingut i els resultats de les actuacions i els projectes finançats amb aquestes subvencions. Quan les entitats beneficiàries facin públiques les actuacions i els projectes finançats amb aquestes subvencions, han de fer constar expressament que han estat subvencionats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en els termes que estableix la base 24.g).

Altres versions d'aquest precepte

Base 20

Pagament i bestretes

1. El pagament de la subvenció es tramita un cop s'hagi presentat la documentació justificativa del projecte. En cas que el projecte sigui pluriennal, el pagament s'ha de realitzar contra la justificació de cada anualitat.

2. Les entitats poden sol·licitar una bestreta, la quantitat de la qual, en percentatge sobre l'import subvencionat, es determina en cada convocatòria i que en cap cas pot superar anualment el 80% de l'import de cada exercici de la subvenció atorgada. Per a aquesta bestreta no s'exigeixen garanties.

El pagament de la bestreta de la primera o única anualitat s'ha de tramitar un cop formalitzada la resolució de concessió, i el pagament de l'import restant s'ha de tramitar un cop l'actuació subvencionada hagi estat degudament realitzada i justificada d'acord amb la base 21. En les subvencions pluriennals, un cop tramitada la bestreta de la primera anualitat, no es poden tramitar les bestretes de les anualitats successives fins que no es justifiqui correctament l'anualitat anterior.

3. Prèviament a cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici que l'entitat beneficiària està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4. Si la despesa és imputable a exercicis posteriors a aquell en què es resolgui la concessió, cal tramitar l'expedient pluriennal corresponent. La distribució per anualitats s'ha d'efectuar segons el moment en què es prevegi l'execució pressupostària de la despesa.

Base 21

Justificació de la subvenció

 1. Les entitats beneficiàries han de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts d'acord amb alguna de les dues modalitats següents i en funció de l'import atorgat:

a) Compte justificatiu amb aportació d'un informe d'auditoria, quan la suma de la subvenció de tots els programes i/o accions instrumentals per cada convocatòria i entitat assoleixi un import igual o superior a 60.000 euros.

b) Compte justificatiu simplificat, quan la suma de la subvenció de tots els projectes i/o activitats per cada convocatòria assoleixi un import inferior a 60.000 euros.

2. Compte justificatiu amb aportació d'un informe d'auditoria.

En el cas que la suma de tots els projectes i/o activitats subvencionats, dins de cada convocatòria, sigui d'un import igual o superior a 60.000 euros, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, l'entitat beneficiària ha d'adjuntar al formulari de presentació de la justificació la documentació següent per cada projecte i/o activitat subvencionat:

a) Memòria justificativa del compliment de la finalitat del projecte o l'activitat subvencionat, amb indicació de les actuacions realitzades i els resultats obtinguts.

La memòria s'ha d'ajustar als continguts del projecte o l'activitat presentat i ha d'informar dels objectius, les diferents fases de realització de les actuacions, així com del sistema d'avaluació, els seus indicadors, els resultats i les conclusions.

b) Memòria econòmica justificativa del cost del projecte, que inclogui:

Llista classificada de les despeses de la totalitat del projecte o l'activitat subvencionat, amb la identificació del creditor i del seu número d'identificació fiscal, el número de factura o justificant, la data d'emissió, la data de pagament, l'entitat de pagament, l'import total, el percentatge d'imputació al projecte i l'import resultant, i, d'aquest últim, el percentatge finançat pel Departament de Salut i l'import.

No cal detallar les despeses indirectes, d'acord amb la base 7.7, que estableix que el percentatge màxim d'imputació per aquest concepte es determina a la convocatòria, d'acord amb els estudis econòmics que acreditin que és adequat per raó de l'activitat.

En el cas que la convocatòria permeti la compatibilitat amb altres ajuts, una llista detallada d'altres ingressos, subvencions o ajuts, públics o privats, que hagin finançat el projecte o l'activitat subvencionat, amb indicació de la procedència i l'import. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

En el cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, cal presentar un quadre comparatiu del pressupost per partides, aprovat i executat, en què s'indiquin les desviacions que hi ha hagut i, si escau, se n'especifiquin els motius. S'estableix un percentatge màxim de desviació pressupostària que no pot superar el 20% entre el cost inicialment acceptat i el cost final justificat de l'activitat subvencionada que no comporta cap reducció de la subvenció atorgada. L'òrgan competent només pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s'han acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

Declaració, si escau, que els costos generals o indirectes són imputables al projecte o l'activitat subvencionat d'acord amb la base 7, amb indicació dels criteris de repartiment d'aquests costos generals i indirectes incorporats.

c) Informe d'auditoria de comptes, formulat per un auditor o auditora inscrit com a exercent en el Registre oficial d'auditors de comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que acrediti les despeses i el seu pagament, així com l'import i la procedència del finançament del projecte o l'activitat subvencionat (fons propis o altres subvencions o recursos).

L'auditor o auditora ha de dur a terme la revisió del compte justificatiu de conformitat amb el que preveuen aquestes bases i amb subjecció a les normes d'actuació de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

L'auditor o auditora ha de ser la mateixa persona que audita els comptes anuals de l'entitat, si hi està obligada. En cas contrari, l'entitat beneficiària de la subvenció pot designar l'auditor o auditora.

L'informe de l'auditor o auditora ha d'indicar les comprovacions realitzades i posar de manifest tots els fets que puguin suposar un incompliment per part de l'entitat beneficiària, amb un nivell de detall que permeti a l'òrgan gestor formular conclusions. L'informe ha de seguir el model que figura a l'annex de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, i ha de detallar els procediments de revisió i el seu abast conforme a les previsions d'aquesta Ordre. Així mateix, l'auditor o auditora està subjecte a la resta d'obligacions que preveu l'article 8 de la mateixa Ordre.

d) El certificat positiu acreditatiu d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i per l'Agència Tributària de Catalunya, respectivament, en el cas que no se n'hagi autoritzat la comprovació d'ofici a l'òrgan instructor.

e) El certificat positiu acreditatiu d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el cas que no se n'hagi autoritzat la comprovació d'ofici a l'òrgan instructor.

El control de la concurrència de subvencions s'ha de dur a terme mitjançant el sistema de validació que preveu l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny.

f) Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos que en derivin.

3. Compte justificatiu simplificat.

En cas que la suma de tots els projectes i/o les activitats subvencionats per cada convocatòria sigui d'un import inferior a 60.000 euros, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Decret legislatiu 3/2003, de 17 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'entitat beneficiària ha d'adjuntar al formulari normalitzat la documentació següent per cada programa i/o acció instrumental subvencionat:

a) Memòria justificativa del compliment de la finalitat del projecte o l'activitat subvencionat, amb indicació de les actuacions realitzades i els resultats obtinguts.

La memòria s'ha d'ajustar als continguts del projecte o l'activitat presentat i ha d'informar dels objectius i les diferents fases de realització de les actuacions, així com del sistema d'avaluació, els seus indicadors, els resultats i les conclusions.

b) Memòria econòmica justificativa del cost del projecte o l'activitat amb un contingut idèntic que el de la base 21.2.b) d'aquesta Ordre.

c) Certificat positiu acreditatiu d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i per l'Agència Tributària de Catalunya, respectivament, en el cas que no se n'hagi autoritzat la comprovació d'ofici a l'òrgan instructor.

d) Certificat positiu acreditatiu d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en el cas que no se n'hagi autoritzat la comprovació d'ofici a l'òrgan instructor.

e) Si escau, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos que en derivin.

El Departament de Salut ha de comprovar l'aplicació correcta de la subvenció sol·licitant a cada entitat beneficiària determinats justificants de despesa i pagament mitjançant la tècnica del mostreig combinat. Aquests justificants han de representar com a mínim el 25% del cost del projecte subvencionat i l'elecció s'ha de fer tenint en compte l'import i el tipus de despesa.

El Departament de Salut pot exigir la totalitat dels justificants de despesa si es plantegen dubtes sobre el cost del projecte.

La forma de presentació dels justificants pot ser mitjançant la documentació original, fotocòpia compulsada o emesa amb mitjans electrònics.

El control de la concurrència de subvencions es du a terme mitjançant el sistema de validació que preveu l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny.

4. Termini i lloc de presentació i esmena de la documentació justificativa.

El termini màxim per presentar la documentació justificativa és el 10 de febrer de l'any següent al que s'ha de portar a terme l'acció sol·licitada, tant si la convocatòria és d'abast anual o pluriennal.
 
La resolució de la convocatòria ha de preveure que la justificació es presenti per via telemàtica a través de la pàgina web Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) o, si no és possible, de forma presencial en els registres del Departament de Salut, d'acord amb la normativa vigent.
 
El termini de justificació es pot ampliar de conformitat amb la normativa aplicable.
 
La falta de presentació de la documentació justificativa en el termini establert és motiu de revocació de la subvenció atorgada.
 

Quan el Departament de Salut apreciï l'existència de defectes esmenables en la justificació ho ha de posar en coneixement de l'entitat beneficiària i li ha de concedir un termini de deu dies hàbils per corregir-los. 

Altres versions d'aquest precepte

Base 22

Actuacions de comprovació i control

1. Els beneficiaris estan sotmesos a les actuacions de comprovació, incloses les de caràcter material, que efectuï l'òrgan concedent, així com al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i al control fiscalitzador de la Sindicatura de Comptes o dels altres òrgans que siguin competents.

2. L'òrgan concedent pot encarregar a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca o a les altres entitats públiques que s'estableixin a la convocatòria, la constitució de comissions de seguiment de l'execució de les activitats subvencionades, a fi de valorar, des del punt de vista cientificotècnic i de gestió, el progrés i els resultats finals de l'execució.

Base 23

Revocació i revisió de la resolució de concessió

1. L'òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l'obligació per part de l'entitat beneficiària de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. És procedent la revocació parcial de la subvenció en proporció a la part del cost del projecte no justificada suficientment sempre que s'hagi complert la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció.

3 En el cas que es produeixi un excés de finançament respecte al cost del projecte subvencionat, l'entitat beneficiària ha de reintegrar al Departament de Salut l'import corresponent. No obstant això, quan l'Administració adverteixi l'excés de finançament, ha d'exigir el reintegrament de l'import excedent fins al límit de la subvenció atorgada.

4. Les subvencions concedides es poden revisar i, en especial, es pot modificar la resolució de la concessió en cas d'alteració de les condicions que en van determinar l'atorgament o en cas de l'obtenció concurrent d'altres ajuts. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan concedent amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, en el termini màxim de 30 dies, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. La manca de resposta en aquest termini té efectes de silenci negatiu, i l'entitat interessada ha d'entendre que no s'accepta el canvi. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

5. D'acord amb el que estableix l'article 33.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, s'ha d'exigir el reintegrament de la subvenció atorgada quan l'Administració tingui coneixement de la percepció d'altres subvencions incompatibles amb l'atorgada sense que l'entitat beneficiària hi hagi renunciat.

Base 24

Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini que determini la convocatòria corresponent.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, cal sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que cal aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

g) Incloure el logotip del Departament de Salut i l'expressió “Amb el suport del Departament de Salut”, utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) disponible a la pàgina web http://www.gencat.cat/piv/descarregues/01_03_descarregues.html, en els elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la subvenció, si es du a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció.

h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

i) En el cas que sigui procedent la justificació mitjançant el sistema de compte justificatiu amb l'aportació d'un informe d'auditoria, cal subscriure un contracte amb l'auditor o auditora amb el contingut que preveu l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, i s'han de conservar i posar a la seva disposició tots els llibres, registres i documents que siguin exigibles per justificar les subvencions. Les entitats beneficiàries tenen aquesta mateixa obligació respecte a les actuacions de comprovació i control previstes en la normativa aplicable.

j) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

k) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les persones jurídiques que puguin percebre una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, per tal que l'òrgan concedent les faci públiques.

l) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin que compleixen el que preveu aquesta Llei.

m) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta que s'inclouen a l'annex 2 d'aquestes bases, segons el que disposa l'Acord del Govern GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores, esmentat abans.

n) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions.

Base 25

Sancions
En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, és aplicable el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 7 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment constitueix una infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

Base 26

Dades de caràcter personal

1. Les dades de caràcter personal facilitades pels sol·licitants passen a formar part d'un fitxer anomenat “Fitxer d'ajuts, subvencions i transferències del Departament de Salut”, la finalitat del qual és gestionar els procediments administratius vinculats a la concessió d'ajuts i subvencions, així com efectuar transferències en l'àmbit del Departament de Salut. L'òrgan administratiu responsable d'aquest fitxer és la Direcció de Serveis del Departament de Salut. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a aquest òrgan administratiu responsable del fitxer, a la travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, dgs.salut@gencat.cat, i telèfon 932 272 900. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització per tractar les dades personals que hi figurin de forma automatitzada i cedir-les, amb finalitats d'avaluació, seguiment i control, als organismes de control estatals i de la Unió Europea, quan escaigui.

2. Quan en la gestió dels procediments de subvencions intervinguin terceres entitats públiques o privades, a través de convenis o encàrrecs de gestió, las dades personals dels sol·licitants poden ser cedides a aquestes entitats quan això sigui necessari per a la correcta gestió del procediment. El conveni o encàrrec ha de preveure el tractament d'aquestes dades en els termes que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

3. En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i, quan escaigui, les entitats col·laboradores, han de complir la normativa corresponent, per a la qual cosa han d'adoptar i implementar les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Base 27

Règim jurídic
 En tot el que no prevegin expressament aquestes bases són aplicables els preceptes que contenen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre III del Codi civil de Catalunya; la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, així com el que disposi la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que sigui aplicable a l'exercici corresponent i la resta de normativa aplicable. 

Annex 1

Taula de ponderació dels criteris d'avaluació

n. a.= no s'aplica.

 

 

Investigador/a

Memòria cientificotècnica

Proposta cientificotècnica

Grups o unitats de recerca

Entitat sol·licitant

a. Programa d’impuls del talent i de l’ocupabilitat

 

a.1 Acció instrumental de formació de científics i tecnòlegs:

 

Predoctorals.

20

30

50

n. a.

Postdoctorals.

50

15

35

n. a.

Professionals en formació sanitària especialitzada.

20

30

50

n. a.

Personal tècnic i gestors de R+D.

20-50

30-60

n. a.

0-50

a.2 Acció instrumental d’incorporació de científics i tecnòlegs:

 

Contractació de científics i tecnòlegs als grups de recerca.

40-70

15-40

0-45

n. a.

Incorporació als centres assistencials de professionals amb experiència en recerca i innovació.

60

40

n. a.

n. a.

Contractació d’investigadors amb perfil de lideratge.

60-70

30-40

n. a.

n. a.

Estabilització d’investigadors.

70

30

n. a.

n. a.

a.3 Acció instrumental de mobilitat interinstitucional:

 

Borses d’ampliació d’estudis per a professionals assistencials.

30

60

10

n. a.

Ajuts per a mobilitat interinstitucional d’investigadors vinculats a centres assistencials.

30

60

10

n. a.

a.4 Acció instrumental d’intensificació de professionals de la salut:

 

Professionals des d’infermeria fins a metges.

30-70

70-30

n. a.

n. a.

b. Programa d’enfortiment institucional

 

b.1 Acció instrumental de xarxes de recerca i innovació

n. a.

45-70

30-55

n. a.

b.2 Acció instrumental de suport per a la participació en activitats científiques d’abast internacional

n. a.

30-40

n. a.

60-70

b.3 Acció instrumental de foment de la recerca en cooperació amb altres agents i institucions

n. a.

40

n. a.

60

c. Programa de coneixement d’excel·lència

 

c.1 Acció instrumental de projectes de recerca orientats

n. a.

65

35

n. a.

c.2 Acció instrumental de programes de recerca orientats

n. a.

75

25

n. a.

d. Programa de suport a infraestructures científiques i tècniques

 

d.1 Acció instrumental de suport als centres de recerca en salut

n. a.

40-60

n. a.

60-40

d.2 Acció instrumental de dinamització institucional

n. a.

40-60

n. a.

40-60

d.3 Acció instrumental per a la creació de plataformes científiques i tecnològiques

n. a.

40-60

n. a.

40-60

e. Programa de foment i impuls de la innovació en salut

 

e.1 Acció instrumental d’enfortiment de les estructures de valoració i transferència del coneixement

n. a.

40-60

n. a.

60-40

e.2 Acció instrumental per al creixement i l’acceleració de projectes innovadors

n. a.

40-60

n. a.

40-60

Annex 2

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar l'activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.

Principis ètics i regles de conducta

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, han d'abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i han de posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'han d'abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi dugui a terme per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta és aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa als beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici de les altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.