Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Contractes del Sector Públic
 
Divendres, 10 de novembre de 2017

Contractes del Sector Públic


Al BOE núm. 272, de 9/11/2017 s’ha publicat la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L’objecte d’aquesta Llei és regular la contractació del sector públic, per garantir que s'ajusta als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors; i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de la despesa, el principi d'integritat, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa. Així mateix, és igualment objecte d'aquesta Llei la regulació del règim jurídic aplicable als efectes, compliment i extinció dels contractes administratius, en consideració a les finalitats institucionals de caràcter públic que a través d’ells es pretenen realitzar. En tota contractació pública s'incorporaran de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals sempre que tingui relació amb l’objecte del contracte, en la convicció que la seva inclusió proporcionarà una millor relació qualitat-preu en la prestació contractual, així com una major i millor eficiència en la utilització dels fons públics. Igualment es facilitarà l'accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, així com de les empreses d'economia social.