Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Dret de Catalunya  > Codi civil de Catalunya i legislació complementària
 
 • Col·lecció Codis de Legislació

  Consulta de la versió vigent de les normes, i totes les afectacions que han sofert, permanentment actualitzades pel Portal Jurídic de Catalunya.

   

Codi civil de Catalunya i legislació complementària

En col·laboració amb la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Codi civil de Catalunya

 1. LLEI 29/2002, de 30 de desembre. Primera Llei del Codi civil de Catalunya.

 2. LLEI 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

 3. LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

 4. LLEI 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions

 5. LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals

 6. LLEI 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè

 

Legislació complementària

 1. DECRET LEGISLATIU 1/1984, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de Catalunya.

 2. LLEI 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques

 3. LLEI 22/2000, de 29 de desembre, d'acolliment de persones grans

 4. LLEI 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d'edificabilitat a canvi de construcció futura

 5. LLEI 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració

 6. LLEI 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu

 7. LLEI 5/2009, del 28 d'abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagin d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya

 8. LLEI 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

 9. LLEI 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya

 10. LLEI 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública