Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Dret de Catalunya  > Codi Bàsic de Dret Públic de Catalunya
 
 • Col·lecció Codis de Legislació

  Consulta de la versió vigent de les normes, i totes les afectacions que han sofert, permanentment actualitzades pel Portal Jurídic de Catalunya.

   

Codi bàsic de dret públic de Catalunya

En col·laboració amb l’Institut d’Estudis de l’Autogovern

A. ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA

 1. LLEI ORGÀNICA 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

 2. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES tercera, quarta i sisena de la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, d’Estatut d’autonomia de Catalunya 
  (mantenen la seva vigència, en el que correspongui, com a regulació transitòria, d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 6/2006)

B. PARLAMENT DE CATALUNYA

B.1 Organització i procediments

 1. Reglament del Parlament de Catalunya
  (Text refós aprovat per la Mesa del Parlament el dia 20 de febrer de 2018)

 2. LLEI 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular

B.2 Designació de càrrecs i autoritats

 1. LLEI 14/2005, de 27 de desembre, sobre la intervenció del Parlament de Catalunya en la designació de les autoritats i els càrrecs de designació parlamentària i sobre els criteris i procediments per a l’avaluació de la seva idoneïtat

 2. LLEI 6/2010, de 26 de març, del procediment de designació dels senadors que representen la Generalitat al Senat

 

C. GARANTIES ESTATUTÀRIES

 1. LLEI 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries

 

D. PROTECCIÓ DE DRETS

 1. LLEI 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges

 2. LLEI 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 3. LLEI 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

 

E. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA

 1. LLEI 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum

 2. LLEI 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana

 3. LLEI 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

F. LLENGUA

 1. LLEI 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

 2. LLEI 17/2010, de 3 de juny, de la llengua de signes catalana

 3. LLEI 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans

 

G. PRESIDÈNCIA I GOVERN DE LA GENERALITAT

 1. LLEI 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern

 2. LLEI 6/2003, de 22 d’abril, de l’Estatut dels expresidents de la Generalitat

 

H. ADMINISTRACIÓ CONSULTIVA

 1. LLEI 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora

 2. LLEI 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

 

I. CORPORACIONS DE DRET PÚBLIC

 1. LLEI 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres

 2. LLEI 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors

 3. LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals

 

J. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I RÈGIM LOCAL

J.1 Normativa general

 1. DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 2. LLEI 12/2010, de 19 de maig, del Consell de Governs Locals

J.2 Règim de l’Aran

 1. LLEI 1/2015, de 5 de febrer, del règim especial de l’Aran

 2. LLEI 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran

J.3 Comarques, vegueries i diputacions

 1. DECRET LEGISLATIU 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya

 2. LLEI 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries

 3. LLEI 5/1987, de 4 d’abril, de règim provisional de les competències de les diputacions provincials

J.4 Barcelona i àrea d’influència

 1. LLEI 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona

 2. LLEI 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 3. LLEI 7/1987, de 4 d’abril, per la qual s’estableixen i regulen actuacions públiques especials en la «conurbació» de Barcelona i a les comarques compreses dins la seva zona d’influència directa

 

K. ORGANITZACIÓ I PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

K.1 Normativa general

 1. LLEI 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 2. LLEI 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

 3. LLEI 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

K.2 Noves tecnologies

 1. LLEI 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

K.3 Empresa pública

 1. DECRET LEGISLATIU 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana

K.4 Serveis jurídics

 1. LLEI 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

 

L. FUNCIÓ PÚBLICA

L.1 Normativa general

 1. DECRET LEGISLATIU 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

 2. LLEI 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya

L.2 Incompatibilitats

 1. LLEI 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat

 2. LLEI 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat

 

M. FINANCES PÚBLIQUES

M.1 Normativa general

 1. DECRET LEGISLATIU 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

 2. LLEI 6/2012, de 17 de maig, d’estabilitat pressupostària

 3. LLEI 10/2012, del 25 de juliol, de publicació de les balances fiscals

 4. LLEI 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat (vegeu el llibre primer)

M.2 Aspectes organitzatius

 1. DECRET LEGISLATIU 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances

 2. LLEI 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat (vegeu els llibres segon i tercer)

M.3 Fiscalització i control

 1. LLEI 16/1984, de 20 de març, de l’estatut de la funció interventora

 2. LLEI 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya

 3. LLEI 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes

 

N. PATRIMONI I CONTRACTACIÓ

 1. DECRET LEGISLATIU 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya

 2. DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

 3. LLEI 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública

 

O. SEGURETAT PÚBLICA

 1. LLEI 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra

 2. LLEI 15/2017, del 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

 

 

 

 

 

actualitzat 23.09.2017