Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cerca avançada
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s'extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Educació

  • Núm. del document EDU/0362/2009

  • Data del document 17/07/2009

  • Data de publicació 29/07/2009

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5431

TEXT PUBLICAT

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació ha comportat una nova ordenació dels ensenyaments de formació professional.

Mitjançant el Reial decret 806/2006, de 30 de juny, s'ha establert el calendari aplicable de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Aquest calendari per a la formació professional s'ha de dur a terme progressivament a mesura que s'estableixen les noves titulacions i s'ha de completar dins del termini de cinc anys, tal com estableix la disposició addicional primera d'aquesta Llei.

Atès que a partir del curs escolar 2009-2010 han d'entrar progressivament en vigor nous currículums dels ensenyaments de formació professional, amb l'extinció corresponent dels cicles derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), cal preveure el procediment per tal de facilitar a l'alumnat que els ha cursat sense finalitzar-los i que no opta a incorporar-se a les noves titulacions que els pugui completar.

Es preveu que l'alumnat hagi de completar els seus ensenyaments al centre on va fer la darrera matrícula, tant de titularitat pública com privada, així com les mesures adients en cas que no fos possible a causa del cessament de l'activitat del centre, del trasllat d'especialitat o d'una altra causa justificada.

Per tant, a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Ordeno:

Capítol I

Disposicions comunes

Article 1

Finalitat

Facilitar que l'alumnat pugui completar els ensenyaments de formació professional que s'han d'extingir (cicles formatius de grau mitjà i grau superior) de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

Article 2

Àmbit temporal

.1 Els ensenyaments de formació professional es poden completar durant els dos cursos acadèmics següents a l'extinció.

.2 L'extinció, amb caràcter general, està determinada per la implantació del nou títol, que substitueix l'anterior d'acord amb el reial decret respectiu que estableix el títol, llevat dels centres que, pel fet de tenir autoritzada una distribució temporal específica dels cicles formatius, finalitzin la seva impartició amb posterioritat.

.3 A la fi del curs 2008-2009 s'extingiran els cicles formatius que es detallen a l'annex. Respecte d'aquests cicles formatius, a partir del curs acadèmic 2009-2010 s'hauran de dur a terme les activitats per completar-los.

.4 Anualment s'ha de publicar en el DOGC la relació dels cicles formatius que s'extingeixen.

Article 3

Cicles i centres

.1 La compleció es du a terme per a:

a) Cicles formatius impartits en la modalitat presencial, al centre educatiu, tant públic com privat, en el qual l'alumnat va formalitzar la darrera matrícula en el cicle.

b) Cicles formatius inclosos en les convocatòries de les proves per a l'obtenció directa dels títols al centre públic en el qual l'alumnat es va presentar per darrera vegada.

c) Cicles formatius impartits en la modalitat a distància a l'Institut d'Educació Secundària Obert de Catalunya.

.2 Els centres educatius públics han de gestionar, de manera unificada, les activitats de compleció per a l'alumnat que es trobi en els casos a) i b) de l'apartat anterior.

Article 4

Procés de compleció

.1 La compleció d'estudis es pot fer mitjançant:

a) Les activitats de recuperació i d'avaluació.

b) Les proves d'avaluació.

.2 Per al mateix cicle formatiu i curs acadèmic les dues vies són excloents entre si i, en cas que l'alumne/a pugui utilitzar les dues vies, correspon a ell triar-ne una o altra.

.3 El crèdit de formació en centres de treball es pot fer durant els dos cursos següents a l'extinció del cicle, per a la qual cosa el centre educatiu ha de matricular l'alumnat en aquest crèdit i fer-ne el seguiment de l'execució.

Article 5

Informació a l'alumnat

.1 Els centres han d'informar l'alumnat que no completi els cicles formatius sobre les activitats de compleció.

.2 Els centres poden adreçar a l'exalumnat que no hagi completat els cicles formatius la informació relativa a les activitats de compleció.

Article 6

Incidències

.1 En cas que la compleció no es pugui dur a terme al centre docent corresponent per cessament de l'activitat del centre, trasllat d'especialitat o alguna altra causa justificada, l'alumne/a s'ha d'adreçar al servei territorial o al Consorci d'Educació de Barcelona, que li ha d'indicar el centre públic que custodia i arxiva l'expedient acadèmic, en el qual s'ha de matricular.

.2 En cas que concorri alguna altra circumstància (com la manca de professorat de les especialitats amb atribució docent en el cicle formatiu objecte de la compleció o que es doni una concentració excepcionalment elevada d'alumnat en un centre educatiu), el servei territorial o el Consorci d'Educació de Barcelona han de determinar el centre educatiu públic en el qual l'alumne/a s'ha d'inscriure.

Capítol II

Activitats de recuperació i d'avaluació dels crèdits

Article 7

Activitats de recuperació i d'avaluació

Únicament per als cicles distribuïts en més d'un curs, i fins a l'extinció del cicle formatiu al centre, a tots els centres, tant de titularitat pública com privada, s'han de fer activitats de recuperació i d'avaluació dels crèdits del curs o dels cursos extingits per a l'alumnat que passa a segon amb crèdits pendents de primer.

Els centres han de dur a terme aquestes activitats en un horari que faciliti la participació de l'alumnat.

Article 8

Alumnat

Pot assistir a les activitats de recuperació i d'avaluació de crèdits l'alumnat matriculat en el mateix cicle formatiu sempre que hagi superat, almenys, un crèdit del cicle formatiu.

Article 9

Desenvolupament de les activitats

.1 L'equip docent del cicle en el qual estigui matriculat l'alumnat ha d'establir les estratègies de recuperació i d'avaluació. Les activitats de recuperació poden ser puntuals o continuades.

.2 En tot cas, l'alumnat ha d'estar informat de les activitats que ha de dur a terme per recuperar els crèdits pendents i de les dates en què s'han de fer les avaluacions corresponents.

.3 La persona tutora del cicle ha de fer el seguiment de l'alumnat i l'ha d'orientar sobre el procés que ha de seguir per garantir el màxim aprofitament de les activitats de recuperació i d'avaluació.

.4 En finalitzar les activitats de recuperació s'ha de fer una sessió d'avaluació extraordinària per a l'alumnat que tingui crèdits pendents de superar.

Capítol III

Proves d'avaluació

Article 10

Extinció total del cicle formatiu

.1 En cas de cicles extingits, es pot inscriure a les proves d'avaluació per superar els crèdits extingits l'alumnat que es trobi en alguna d'aquestes situacions:

a) Alumnat que, amb anterioritat, hagi estat escolaritzat en el cicle. S'ha d'inscriure en el centre, públic o privat, en el qual va formalitzar la darrera matrícula en el cicle formatiu.

b) Alumnat que, amb anterioritat, hagi estat inscrit en les proves d'obtenció directa dels títols, sempre que hagi superat, almenys, un crèdit del cicle formatiu. S'ha d'inscriure en el centre públic en el qual va formalitzar la darrera matrícula a les proves d'obtenció directa del cicle formatiu.

c) Alumnat que, amb anterioritat, hagi estat inscrit en el procés d'acreditació de competències professionals, sempre que hagi acreditat, almenys, una unitat de competència corresponent al cicle formatiu. S'ha d'inscriure en el centre públic en el qual va formalitzar la darrera inscripció en el procés d'acreditació de competències professionals del cicle formatiu.

.2 La inscripció s'ha de fer al centre, públic o privat, en el qual l'alumne/a va formalitzar la darrera matrícula en el cicle formatiu o s'hi va inscriure.

.3 Les proves d'avaluació s'han de fer durant els dos cursos següents a l'extinció del cicle formatiu al centre.

Article 11

Extinció del primer curs de cicles formatius de dos cursos de durada

.1 En cas de l'extinció del primer curs de cicles formatius de dos cursos de durada, es pot inscriure a les proves d'avaluació l'alumnat que, amb anterioritat, hagi estat inscrit a les proves d'obtenció directa dels títols o a l'acreditació de competències professionals.

.2 La inscripció s'ha de fer al centre públic en el qual l'alumne/a es va presentar, per darrer cop, a les proves d'obtenció directa dels títols o a l'acreditació de competències professionals.

.3 Les proves d'avaluació s'han de fer durant els dos cursos següents a l'extinció del primer curs de cicle al centre.

Article 12

Inscripció

La inscripció a les proves d'avaluació s'ha de dur a terme:

a) De l'1 al 15 d'octubre. Permet participar en les convocatòries de novembre i d'abril. L'alumnat ha de confirmar, amb l'antelació i forma que determini cada centre, l'assistència o la renúncia a la segona convocatòria.

b) De l'1 al 15 de març. Permet participar en la convocatòria d'abril.

Article 13

Convocatòries

Les proves d'avaluació s'han de dur a terme:

a) Per a la convocatòria de novembre, entre l'1 i el 30 de novembre.

b) Per a la convocatòria d'abril, entre l'1 i el 30 d'abril.

Article 14

Organització i elaboració de les proves d'avaluació

Els departaments didàctics dels centres públics o el professorat designat per la direcció dels centres privats han d'elaborar, aplicar i corregir les proves d'avaluació dels crèdits corresponents.

Article 15

Avaluació

El professorat del cicle formatiu que hagi avaluat les proves s'ha de constituir en junta d'avaluació i prendre les decisions en relació amb la qualificació obtinguda per l'alumnat.

L'organització de les proves, la presidència de la junta d'avaluació i l'elaboració de les actes corresponen al cap d'estudis de formació professional.

Els resultats de les avaluacions s'han de reflectir en l'acta d'avaluació i s'han d'annexar a l'expedient de l'alumne/a.

Disposicions finals

.1 Es faculta la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, els directors dels serveis territorials i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, perquè estableixi les mesures adients per a l'aplicació d'aquesta Ordre.

.2 La Inspecció d'Educació supervisa i assessora les actuacions previstes en aquesta Ordre.

.3 Aquesta Ordre s'ha d'aplicar a partir del curs acadèmic 2009-2010.

Barcelona, 17 de juliol de 2009

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

Annex

Cicles formatius per als quals, a partir del curs acadèmic 2009-2010, s'han de dur a terme les activitats per completar els ensenyaments

 

CFGM Mecanització

CFGM Explotació de sistemes informàtics

CFGM Equips i instal·lacions electrotècniques

CFGM Soldadura i caldereria

CFGM Cuina

CFGM Serveis de restaurant i bar

CFGM Elaboració d'olis i sucs

CFGM Pastisseria i forneria

CFGM Panificació i rebosteria

CFGM Operacions de procés en planta química

CFGM Farmàcia

CFGM Confecció

CFGM Carrosseria

CFGS Educació infantil

CFGS Construccions metàl·liques

CFGS Allotjament

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i manutenció

CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés

CFGS Indústries de procés químic

CFGS Anàlisi i control

CFGS Audiopròtesi

CFGS Patronatge

CFGS Confecció industrial

CFGS Automoció

Claus:

CFGM: cicle formatiu de grau mitjà

CFGS: cicle formatiu de grau superior

(09.195.020)