Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Consideracions legals
 
 

Consideracions legals

 

El Portal Jurídic de Catalunya ofereix el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d’informació amb la finalitat de facilitar l’accés i la consulta de la normativa actualitzada. L’Entitat Autònoma del Diari Oficial (EADOP), a través del Portal Jurídic, s’encarrega de la consolidació dels textos normatius per tal d’oferir en tot moment la versió vigent de la normativa aplicable.

Els textos consolidats (o versions actualitzades de les normes) que ofereix el Portal Jurídic de Catalunya no tenen caràcter oficial ni substitueixen la informació publicada en els diaris i butlletins oficials, que són els únics instruments que donen fe de la seva oficialitat i autenticitat.

S’anomena text consolidat d’una norma la versió que incorpora, en un document únic, les modificacions i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps. El resultat és un “text sense efectes legals, però d’utilitat pràctica”.
 
L’objectiu del Portal Jurídic de Catalunya és mantenir aquesta informació actualitzada. La informació que conté el Portal:

 • És de caràcter general i no aborda circumstàncies específiques de persones o organismes concrets;
 • Conté, ocasionalment, enllaços a webs externs sobre els quals el Portal Jurídic de Catalunya no té cap control i declina tota responsabilitat;
 • No ofereix assessorament professional o jurídic (per efectuar una consulta d’aquest tipus, heu d’adreçar-vos a un professional degudament qualificat);
 • Les respostes a casos concrets o la interpretació d’aquesta normativa no és una de les finalitats del Portal perquè en cada cas poden convergir elements d’índole diversa. Per tant, si la vostra consulta té implicació en diversos àmbits, us recomanem que contacteu amb els organismes oficials amb competències en la matèria concreta de la consulta o amb el telèfon 012 que desenvolupa les funcions següents:

– Atenció i informació general dels serveis i actuacions de la Generalitat de Catalunya.
– Atenció, informació i gestió especialitzada per a campanyes i serveis específics.
– Suport a la realització dels tràmits telemàtics de la Generalitat de Catalunya.
 

Dret de la Unió Europea i dret internacional

El Portal Jurídic de Catalunya també inclou una selecció de normativa de la Unió Europea i de dret internacional. Aquesta normativa s'inclou reutilitzant les dades ofertes per la base de dades EUR-Lex mitjançant enllaç als seus continguts (© Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/).

Actualment, la selecció de la normativa europea i de dret internacional facilitada pel Portal consisteix en normes de l’àmbit sectorial del Departament de Territori i Sostenibilitat. En un futur, es pretén ampliar aquesta oferta a normativa europea i de dret internacional d’altres àmbits sectorials.

Dins d’aquest àmbit sectorial específic, els tipus de documents que es poden trobar actualment en l’apartat de Dret de la UE i internacional del Portal són:

 • Acords internacionals
  – Acords subscrits per la Unió Europea en qualitat de part amb estats tercers o organitzacions internacionals sobre matèries de la seva competència o titularitat exclusiva.
  – “Acords mixtos”: acords dels quals són part tant la Unió Europea com els seus estats membres. Tracten sobre matèries de titularitat o competència compartida i, per aquesta raó  han de ser ratificats tant per la Unió Europea com, individualment, pels estats membres. 
  – Acords internacionals que, tot i no estar ratificats per la Unió Europea, sí que estan ratificats per l’Estat espanyol.
   
 • Dret derivat
  – Actes legislatius (art. 289 TFUE): reglaments, directives i decisions adoptats pel procediment legislatiu ordinari (adopció conjunta pel Parlament Europeu i el Consell, a proposta de la Comissió) o pel procediment legislatiu especial (adopció pel Parlament Europeu amb la participació del Consell, o pel Consell amb la participació del Parlament Europeu).
  Actes delegats (art. 290 TFUE): reglaments, directives i decisions delegats en la Comissió. Un acte legislatiu podrà delegar en la Comissió els poders per adoptar actes no legislatius d’abast general que completin o modifiquin determinats elements no essencials de l’acte legislatiu.
  – Actes d’execució (art. 291 TFUE): selecció de directives i reglaments d’execució en funció de la matèria que tractin. Quan es requereixen condicions uniformes d’execució dels actes jurídicament vinculants de la Unió, aquests actes confereixen competències d’execució a la Comissió o, en casos específics degudament justificats i en els casos que estableixen els articles 24 i 26 del Tractat de la Unió Europea, al Consell.


En relació als actes legislatius i no legislatius adoptats per la Unió Europea, d’acord amb l’article 297 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, es publicaran en el Diari Oficial de la Unió Europea i entraran en vigor en la data que aquests mateixos fixin o, si de cas hi manca, al cap de vint dies d’haver estat publicats.

 

Criteris de consolidació

 

Vigència de les normes

L’article 111-10 de la Primera llei del Codi civil de Catalunya (Llei 29/2002, de 30 de desembre), afegit per la Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, estableix que:

 1. Les lleis de Catalunya entren en vigor una vegada han transcorregut vint dies des del dia en què han estat publicades íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si no s’hi disposa altrament.
 2. La vigència de les lleis i de les altres normes cessa quan són derogades per altres de posteriors de rang igual o superior que ho declarin expressament.

D’acord amb l’article 2 del Codi civil (Reial decret de 24 de juliol de 1889):

 1. Les lleis entren en vigor al cap de vint dies de la seva publicació completa en el Butlletí Oficial de l’Estat, si les lleis no disposen una altra cosa.
 2. Les lleis només es deroguen per unes altres de posteriors. La derogació té l’abast que s’hi disposi de manera expressa i s’estén sempre a tot allò que en la llei nova, sobre la mateixa matèria, sigui incompatible amb l’anterior. Per la simple derogació d’una llei no recobren vigència les que aquesta hagi derogat.
 3. Les lleis no tenen efecte retroactiu si no disposen el contrari.

L’article 5 de la mateixa norma estableix que:

 1. Sempre que no s’hi estableixi una altra cosa, en els terminis assenyalats per dies, a comptar d’un dia determinat, aquest queda exclòs del còmput, el qual comença l’endemà; i si els terminis estan fixats per mesos o anys, es computen de data a data. Quan en el mes de venciment no hi hagi dia equivalent a l’inicial del còmput, s’entén que el termini expira l’últim dia del mes.
 2. En el còmput civil dels terminis no s’exclouen els dies inhàbils.

En relació als actes legislatius i no legislatius adoptats per la Unió Europea, d’acord amb l’art. 297 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, es publicaran al Diari Oficial de la Unió Europeai entraran en vigor en la data que aquests mateixos fixin o, si de cas hi manca, al cap de vint dies d’haver estat publicats.

Derogacions expresses i tàcites

Al Portal Jurídic de Catalunya, només fem constar com a  No vigent  les normes que han estat expressament derogades per altres normes o anul·lades per un tribunal.

Les derogacions tàcites, només les fem constar en una anotació en forma d’afectació genèrica. Si és el cas, fem constar en una nota l’abast de la derogació tàcita.


Derogacions “en tot el que s’oposi”

En el cas que una norma sigui afectada per una derogació del tipus “Es deroga en tot el que s’oposi”, fem una nova versió consolidada de la norma afectada i hi fem constar la derogació en una afectació genèrica. En aquests casos, cal tenir en compte que el text d’ambdues versions serà idèntic, però l’afectació genèrica ens indicarà el motiu de la nova versió consolidada amb una vigència diferenciada.


Les normes no recobren vigència un cop han estat derogades

D’acord amb l’article 2.2 in fine del Codi civil, per la simple derogació d’una llei no recobren la vigència les normes que aquesta darrera llei hagués derogat.

Data d'actualització: 21.01.2016