Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Llei 5/2017
 
Consolidacions lleis de mesures...

Dijous, 29 de juny de 2017

Textos consolidats de la normativa afectada per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació de diversos impostos...

 

Sumari


1. Normes modificades
2. Normes derogades

 


 1. Normes modificades  

Norma i enllaç al text consolidat
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012
Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Decret legislatiu 2/2010, del 3 d'agost , pel qual s'aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat
Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres
Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres
Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions
Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures financeres
Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro
Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres
Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya
Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, de l'Estatut de l'empresa pública catalana
Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública
Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
Llei 17/2003, del 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals
Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut
Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
Llei 3/1995, del 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya
Llei 16/1984, del 20 de març, de l'estatut de la funció interventora
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes
Llei 7/2011 , del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres
Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals
Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Llei 15/2001, del 14 de novembre, de meteorologia
Llei 9/2004, del 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum
Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya
Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes
Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau
Llei 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic
Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost , pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental
Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària
Decret legislatiu 2/2009, del 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres
Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya
Llei 14/2009, del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries
Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya
Llei 5/2003, del 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals
Llei 12/1985, del 13 de juny, d'espais naturals
Llei 5/1995, del 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous
Llei 18/2001, del 31 de desembre, d'orientació agrària
Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials
Llei 38/1991, del 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència
Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Decret 142/2010, de l'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011
Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya
Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya
Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Llei 4/2003, del 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport
Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística
Llei 14/2002, del 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres
Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials
Llei 15/1984, del 20 de març, del joc
Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció
Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives
Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives
Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
Llei 3/2016, del 15 de desembre, de pròrroga del Pla Serra Húnter
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics
Decret 129/2012, del 9 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres
Decret 198/2013, del 23 de juliol, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Decret 40/2009, del 10 de març, dels Estatuts del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Llei 24/1987, del 28 de desembre, de creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya
Decret 305/2006, del 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
Decret 64/2014, del 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
Decret 414/2011, del 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions
Decret 159/2012, del 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
Llei 2/1992, del 7 de juliol, de modificació de la Llei 13/1989, relativa a l'Administració de la Generalitat, i de la Llei 26/1984, relativa a les universitats
Decret legislatiu 13/1994, del 26 de juliol, pel qual s'aprova l'adequació a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú de les Lleis que afecten el Departament de Governació en matèria de règim local, joc, espectacles, activitats recreatives, i el règim de recursos dels seus organismes autònoms
Llei 13/1996, del 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge
Llei 16/1996, del 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, del 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d'assistència i serveis socials
Llei 1/2000, del 30 de març, de modificació de la Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, del Decret legislatiu 1/1991, pel qual s'aprova la refosa de les Lleis 3/1985 i 21/1990, de la Comissió Jurídica Assessora, i de la Llei 7/1996, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i de derogació parcial d'un article de la Llei 3/1982, del Parlament, del president i del Consell Executiu de la Generalitat
Llei 11/2005, del 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal
Llei 15/2005, del 27 de desembre, de reforma parcial de diversos preceptes legals en matèries d'agricultura, ramaderia i pesca, de comerç, de salut i de treball
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental
Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès
Decret legislatiu 3/2010, del 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior
Decret llei 2/2011, del 15 de novembre, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, i s'estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011
Llei 9/1990, del 16 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1990
Llei 20/1990, del 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1991
Llei 32/1991, del 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1992
Llei 3/1992, del 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1993
Llei 16/1993, del 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1994
Llei 19/1996, del 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1997
Llei 20/1998, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1999
Llei 14/2000, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001
Decret llei 1/2008, de l'1 de juliol, de mesures urgents en matèria fiscal i financera
Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic
Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014
Llei 17/1997, del 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització
Llei 4/2000, del 26 de maig, de mesures fiscals i administratives
Llei 15/2000, del 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives
Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres
Decret 342/2001, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre grans establiments comercials

 

2. Normes derogades

Norma i enllaç al text consolidat
Llei 16/2000, del 29 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials
Llei 6/1981, del 19 de juny, reguladora del Consell Assessor de RTVE a Catalunya.
Llei 5/1982, del 6 de maig, de reforma de la Llei reguladora del Consell Assessor de RTVE a Catalunya
Decret 198/1982, del 7 de juliol, aprovant el text refós de la Llei reguladora del Consell Assessor de RTVE a Catalunya
Decret 538/1983, del 15 de desembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del Consell Assessor de RTVE
Llei 6/2012, del 17 de maig, d'estabilitat pressupostària
Llei 2/1980, del 29 de juliol, concedint un crèdit extraordinari al pressupost de 1979, prorrogat per a 1980 pel Decret del Consell Executiu de la Generalitat del 24 de desembre de 1979
Llei 3/1980, del 29 de juliol, concedint un suplement de crèdit al pressupost corresponent a l'exercici de 1979, prorrogat per a 1980 pel Decret del Consell Executiu de la Generalitat del 24 de desembre de 1979
llei 5/1980, del 17 de desembre, de pressupost de la Generalitat per a 1980
Llei 2/1981, del 22 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats autònomes per al 1981
Llei 5/1981, del 4 de juny, sobre desplegament legislatiu en matèria d'evacuació i tractament d'aigües residuals
Llei 7/1981, del 27 d'octubre, d'especificació del primer Pla d'obres públiques de la Generalitat de Catalunya
Llei 9/1981, del 18 de novembre, sobre protecció de la legalitat urbanística
Llei 11/1981, del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat de Catalunya
Llei 13/1981, del 24 de desembre, de concessió d'un crèdit extraordinari per a atendre les despeses del Consell Consultiu de la Generalitat
Llei 15/1981, del 24 de desembre, d'aprovació del pressupost d'explotació i capital de l'Institut Català del Sòl de l'any 1981
Llei 7/1982, del 2 de juny, de pressupost de la Generalitat de Catalunya i de les seves entitats autònomes per al 1982
Llei 8/1982, del 25 de juny, de modificació del Pressupost de la Generalitat i les seves entitats autònomes per al 1982
Llei 9/1982, del 12 de juliol, concedint pròrroga per dictar el Reglament de la Llei de Patrimoni de la Generalitat
Llei 10/1982, del 12 de juliol, de finances públiques de Catalunya
Llei 12/1982, del 8 d'octubre, per la qual es regula el procediment per al canvi de nom dels municipis de Catalunya
Llei 14/1982, del 21 de desembre, de concessió d'un crèdit extraordinari destinat a les instal·lacions del tercer canal de TV i una xarxa de freqüència modulada
Llei 3/1983, del 9 de març, de modificació pressupostària per a atendre les despeses derivades de les inundacions a Catalunya
Llei 4/1983, del 9 de març, de cooperatives de Catalunya
Llei 11/1983, del 27 de juny, de modificació de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del president i del Consell Executiu de la Generalitat
Llei 13/1983, del 14 de juliol, per la qual s'autoritza un increment provisional en les retribucions del personal contractat per la Generalitat de Catalunya
Llei 16/1983, del 14 de juliol, per la qual s'habiliten crèdits en el pressupost prorrogat per a atendre les despeses de funcionament del tercer canal de TV i de la xarxa de freqüència modulada de la Generalitat
Llei 17/1983, del 14 de juliol, per la qual s'habiliten crèdits en el pressupost prorrogat per a atendre les despeses per a finançar les compensacions de la tarifació social dels transports públics
Llei 18/1983, del 14 de juliol, que autoritza determinades operacions financeres relatives a l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a altres empreses
Llei 20/1983, del 2 d'agost, de pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes per al 1983
Llei 1/1984, del 9 de gener, de pròrroga del termini de presentació del pressupost de la Generalitat i de les seves entitats autònomes per al 1984
Llei 3/1984, del 9 de gener, de mesures d'adequació de l'ordenament urbanístic de Catalunya
Llei 5/1984, del 5 de març, per la qual s'adapta la normativa general electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 1984
Llei 7/1984, del 5 de març, que prorroga fins al 30 de juny de 1984 l'autorització atorgada a Ferrocarrils de la Generalitat per l'article 12 de la Llei 18/1983, del 14 de juliol
Llei 8/1984, del 5 de març, de suplement de crèdit per a atendre els traspassos en matèria de serveis penitenciaris
Llei 12/1984, del 8 de març, d'habilitació de crèdits per a atendre les despeses institucionals de les eleccions al Parlament de Catalunya
Llei 17/1984, del 20 de març, de modificació de l'article 85 de la Llei de cooperatives de Catalunya
Llei 19/1984, del 4 d'abril, per la qual s'autoritza la Generalitat de Catalunya a concedir un aval per a la construcció del nou teatre de la Passió d'Olesa
Llei 20/1984, del 4 d'abril, d'habilitació d'un crèdit extraordinari per als serveis públics de radiodifusió i televisió
Llei 25/1984, del 10 de desembre, d'habilitació de crèdits en el pressupost vigent per a atendre les despeses de funcionament de la Sindicatura de Comptes
Llei 28/1984, del 21 de desembre, de pressupost de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1984
Llei 29/1984, del 31 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1985
Llei 2/1985, del 14 de gener, de l'Institut Català de Finances
Llei 3/1985, del 15 de març, de reorganització de la Comissió Jurídica Assessora
Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana
Llei 8/1985, del 24 de maig, de modificació de la Llei 3/1982, del 25 de març, del Parlament, del president i del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya
Llei 9/1985, del 24 de maig, de modernització de l'empresa familiar agrària
Llei 13/1985, del 25 de juny, de modificació parcial de la Llei 1/1981, del Consell Consultiu de la Generalitat
Llei 15/1985, de l'1 de juliol, de caixes d'estalvis de Catalunya
Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat
Llei 19/1985, del 23 de juliol, d'habilitació d'un crèdit extraordinari per als serveis públics de radiodifusió i televisió
Llei 21/1985, del 8 de novembre, de modificació de la Llei 1/1982, del 3 de març, de fundacions privades catalanes
Llei 24/1985, del 29 de novembre, de concessió d'un suplement de crèdit al pressupost de l'Institut Català de la Salut per al 1985
Llei 26/1985, del 27 de desembre, de serveis socials
Llei 29/1985, del 27 de desembre, de modificació de la disposició transitòria segona de la Llei 4/1983, del 9 de març, de cooperatives de Catalunya
Llei 2/1986, del 6 de març, d'habilitació de crèdits en el pressupost vigent per un import de 20.000 milions de pessetes, destinats a operacions d'inversió
Llei 4/1986, del 10 de març, de bases de delegació en el Govern per a l'adequació de les lleis de Catalunya al dret de les Comunitats Europees
Llei 8/1986, del 2 de juny, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1986
Decret legislatiu 1/1986, del 4 d'agost, pel qual es modifica la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals, per adaptar-la a la normativa comunitària
Decret legislatiu 4/1986, del 4 d'agost, pel qual es modifica la Llei 9/1985, del 14 de maig, de modernització de l'empresa familiar agrària
Decret legislatiu 5/1986, del 25 de setembre, pel qual es modifica la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana
Llei 10/1986, del 24 de novembre, de concessió d'un crèdit extraordinari per a finançar el programa Foc Verd (programa de prevenció d'incendis i reconstrucció de les forests de Catalunya)
Llei 1/1987, del 5 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per a 1987
Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya
Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya
Llei 17/1987, de 13 de juliol, reguladora de l'Administració hidràulica de Catalunya
Llei 18/1987, del 13 de juliol, per la qual s'estableix la gratuïtat de l'ensenyament en els estudis de nivell mitjà i en els d'arts aplicades i oficis artístics
Llei 19/1987, del 15 de juliol, sobre concessió d'un crèdit extraordinari al pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 1987
Llei 22/1987, del 16 de desembre, per la qual s'estableixen la divisió i l'organització comarcals de Catalunya i sobre l'elecció dels consells comarcals
Llei 25/1987, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1988
Llei 8/1988, del 7 d'abril, de l'esport
Llei 9/1988, del 12 d'abril, d'autorització d'un crèdit extraordinari per a atendre les despeses de les eleccions al Parlament de Catalunya
Llei 10/1988, del 27 de juliol, de modificació de la Llei 12/1983, del 14 de juliol, d'Administració institucional de la sanitat, i de l'assistència i els serveis socials de Catalunya
Llei 13/1988, del 31 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1989
Llei 6/1989, del 25 de maig, de modificació de la Llei 15/1985, de l'1 de juliol, de caixes d'estalvis de Catalunya
Llei 8/1989, del 5 de juny, de modificació de la Llei 6/1985, del 26 d'abril, d'arxius
Llei 9/1989, del 10 de juliol, de concessió d'un crèdit extraordinari i d'un suplement de crèdit al pressupost del 1989 per a operacions de capital
Llei 12/1989, del 14 de desembre, de modificació de la Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic de Greuges
Llei 3/1990, del 8 de gener, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya
Llei 12/1990, del 5 de juliol, per la qual s'autoritza la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística
Llei 14/1990, del 9 de juliol, de concessió d'un suplement de crèdit al pressupost de 1990 per a la creació de noves places universitàries
Llei 21/1990 del 28 de desembre, de reforma de la Llei 3/1985, de reorganització de la Comissió Jurídica Assessora
Llei 2/1991, del 18 de març, de mesures urgents per a la reducció i la gestió dels residus industrials
Llei 4/1991, del 22 de març, de creació del Departament de Medi Ambient
Llei 13/1991, de l'1 de juliol, de reforma de la Llei 4/1983, del 9 de març, de cooperatives de Catalunya
Llei 14/1991, del 4 de juliol, d'actuacions pressupostàries urgents
Llei 15/1991, del 4 de juliol, de modificació de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes
Llei 30/1991, del 13 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 1992-1995
Llei 1/1992, del 7 de juliol, de concessió d'un suplement de crèdit i d'autorització d'operacions financeres per al 1992
Llei 5/1993, del 28 de juny, d'ampliació del crèdit públic de la Generalitat de Catalunya per al 1993
Llei 12/1993, del 4 de novembre, de creació de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre
Llei 13/1993, del 25 de novembre, d'adequació de la Llei 6/1989, del 25 de maig, en matèria de caixes d'estalvis
Llei 14/1993, del 25 de novembre, de modificació del Decret legislatiu 1/1992, del 10 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya
Llei 2/1994, del 24 de març, de bases de delegació en el Govern per a l'adequació de les lleis de Catalunya a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril, pel qual s'aprova la refosa de les Lleis 15/1985, de l'1 de juliol, 6/1989, del 25 de maig, i 13/1993, del 25 de novembre, de caixes d'estalvis de Catalunya
Llei 3/1994, del 20 d'abril, de modificació de la Llei 3/1988, de protecció dels animals
Llei 4/1994, del 20 d'abril, d'administració institucional, de descentralització, de desconcentració i de coordinació del sistema català de serveis socials
Llei 7/1994, del 18 de maig, de modificació de la Llei 19/1991, del 7 de novembre, de reforma de la Junta de Sanejament
Llei 9/1994, del 29 de juny, de reforma de la legislació relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya
Decret legislatiu 3/1994, del 13 de juliol, pel qual es modifica la Llei 10/1981, del 2 de desembre, de creació de l'Institut Català de Serveis a la Joventut, a fi d'adaptar-la a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Decret legislatiu 4/1994, del 13 de juliol, pel qual es modifica la Llei 1/1989, del 16 de febrer, de creació de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis, a fi d'adaptar-la a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Decret legislatiu 7/1994, del 13 de juliol, d'adequació a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, del Decret legislatiu 1/1992, del 10 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de cooperatives de Catalunya
Decret legislatiu 8/1994, del 13 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 14/1987, del 9 de juliol, d'estadística, a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
Decret legislatiu 12/1994, del 26 de juliol, pel qual s'adeqüen a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú la Llei 13/1982, del 17 de desembre, de col·legis professionals, i la Llei 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Decret legislatiu 15/1994, del 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 11/1981, del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Decret legislatiu 16/1994, del 26 de juliol, pel qual s'adeqüen a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, normes amb rang de llei que afecten el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Llei 12/1994, del 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1995
Llei 4/1995, del 27 d'abril, sobre el secretari del Govern i previsions sobre funció pública
Llei 10/1995, del 27 de juliol, de modificació parcial de la Llei 1/1989, del 16 de febrer, de creació de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis
Llei 2/1996, del 2 d'abril, d'autoritzacions pressupostàries i financeres
Llei 3/1996, del 2 d'abril, d'autorització d'operacions d'endeutament a favor del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya
Llei 4/1996, del 2 d'abril, de reforma de la Llei 12/1993, de creació de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre
Llei 5/1996, del 20 de maig, de modificació de la Llei 2/1985, del 14 de gener, de l'Institut Català de Finances
Llei 9/1996, del 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000
Llei 14/1996, del 29 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1996
Llei 8/1997, del 23 de juny, per la qual s'autoritza la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
Llei 9/1997, del 23 de juny, sobre la participació de la Generalitat en societats mercantils i civils, i de modificació de les lleis 11/1981, 10/1982 i 4/1985
Llei 12/1997, del 3 de novembre, de crèdit extraordinari i habilitació de l'Institut Català del Crèdit Agrari per a afrontar les despeses derivades del tractament de la pesta porcina clàssica
Llei 16/1997, del 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1998
Llei 7/1998, del 8 de juny, de modificació de l'article 39 de la Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l'habitatge
Llei 13/1998, del 19 de novembre, de modificació de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb els requisits exigits per constituir municipis nous
Llei 18/1998, del 28 de desembre, de modificació de la Llei 3/1998, del 4 de març, de protecció dels animals
Llei 4/1999, del 12 de juliol, de modificació de l'article 8 de la Llei 1/1981, del 25 de febrer, de creació del Consell Consultiu de la Generalitat
Llei 9/1999, del 30 de juliol, de suport a les seleccions catalanes
Llei 3/2000, del 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000
Llei 7/2000, del 19 de juny, de modificació de la Llei 5/1985, del 16 d'abril, de creació del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial, i de la Llei 23/1984, del 28 de novembre, del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions
Llei 4/2001, del 9 d'abril, de modificació de l'apartat 2 de l'article 63 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
Llei 8/2001, del 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004
Llei 9/2001, del 14 de juny, de modificació de l'article 34 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001
Llei 13/2001, del 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental
Llei 20/2001, del 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002
Llei 17/2001, del 31 de desembre, de modificació de la Llei 5/1990, del 9 de març, d'infraestructures hidràuliques de Catalunya
Llei 3/2002, del 22 de març, de quarta modificació de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya
Llei 4/2002, del 5 d'abril, de mesures extraordinàries per a finançar, especialment, les actuacions derivades de la pesta porcina clàssica i els efectes de les gelades al sector de l'olivera
Llei 7/2002, del 25 d'abril, de modificació de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, modificada per la Llei 15/1991, del 4 de juliol
Llei 10/2002, del 27 de maig, sobre un torn especial de promoció interna de membres del cos auxiliar d'administració al cos administratiu
Llei 11/2002, del 27 de maig, de segona modificació de la Llei 12/1993, del 4 de novembre, de creació de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre
Llei 21/2002, del 5 de juliol, de setena modificació de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya
Llei 30/2002, del 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003
Llei 3/2003, del 28 de març, d'autoritzacions financeres per a l'ampliació de la Fira de Barcelona i per a finançar l'aportació dels regants al canal Segarra-Garrigues
Llei 8/2003, del 5 de maig, de tercera modificació de la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya
Llei 13/2003, del 13 de juny, de modificació de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives
Llei 4/2004, de l'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental
Llei 6/2004, del 16 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2004
Llei 11/2004, del 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005
Llei 10/2005, del 7 de juliol, de concessió d'un crèdit extraordinari al Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2005 per a finançar les indemnitzacions i les despeses derivades dels danys ocasionats per les ensulsiades produïdes en les obres d'ampliació de la línia 5 del metro al barri del Carmel, de Barcelona
Llei 12/2005, del 17 de novembre, de nova regulació del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem)
Llei 20/2005, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006
Llei 14/2006, del 27 de juliol, de modificació del text refós de les Lleis 15/1985, de l'1 de juliol, 6/1989, del 25 de maig, i 13/1993, del 25 de novembre, de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril
Llei 15/2006, del 27 de juliol, de concessió en els pressupostos de la Generalitat per al 2006 d'un suplement de crèdit per a les eleccions al Parlament i d'un crèdit extraordinari i d'autoritzacions financeres per a l'ampliació de la Fira de Barcelona
Llei 4/2007, del 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007
Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008
Llei 7/2008, del 5 de juny, de modificació de la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008
Llei 11/2008, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres
Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009
Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010
Llei 5/2010, del 26 de març, de bases de delegació en el Govern de la potestat legislativa per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior
Decret llei 1/2011, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya
Llei 1/2011, del 17 de febrer, d'autoritzacions financeres i normes pressupostàries i tributàries durant el període de pròrroga pressupostària
Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011
Decret llei 4/2011, del 20 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària
Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012
Decret llei 1/2012, del 26 de juny, de mesures per complir el Pla econòmic financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya i altres necessitats derivades de la conjuntura economicofinancera
Decret llei 6/2012, del 27 de desembre, de modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de segona modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa
Decret llei 1/2013, del 22 de gener, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària
Decret llei 6/2014, del 23 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària
Llei 21/2009, del 18 de desembre, de concessió d'un crèdit extraordinari i d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009