Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Llei 3-2015 mesures fiscals, financeres, administratives
 
Consolidacions lleis de mesures...

Dilluns, 25 de maig de 2015

Textos consolidats de la normativa afectada per la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives

Sumari

 

1. Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
2. Normes modificades
3. Normes derogades

 


 

2. Normes modificades

 

Data DOGC Norma i enllaç al text consolidat
17/10/2014 LLEI 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d'origen nuclear
30/01/2014 LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
28/06/2012 LLEI 8/2012, del 25 de juny, de modificació dels límits i la denominació de la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars - Aran
23/03/2012 LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics
29/02/2012 LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
29/07/2011 LLEI 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres
08/10/2010 LLEI 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
05/08/2010 DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
04/08/2010 DECRET LLEI 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya
23/07/2010 LLEI 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
28/12/2009 DECRET LLEI 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials
11/12/2009 LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
27/08/2009 DECRET LEGISLATIU 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres
28/07/2009 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
28/07/2009 LLEI 14/2009, del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries
19/12/2008 DECRET 246/2008, del 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el Cos de Mossos d’Esquadra
12/11/2008 LLEI 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern
17/07/2008 LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
27/06/2008 DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
21/05/2008 LLEI 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
17/04/2008 DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
09/01/2008 LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge
03/08/2007 LLEI 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut
04/08/2006 LLEI 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
24/07/2006 DECRET 305/2006, del 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
10/04/2006 LLEI 4/2006, de 31 de març, ferroviària
03/01/2006 LLEI 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya
21/07/2004 LLEI 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives
21/11/2003 DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
16/07/2003 LLEI 19/2003, de 4 de juliol, del taxi
15/04/2003 LLEI 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
20/02/2003 LLEI 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
31/12/2002 DECRET LEGISLATIU 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
31/12/2002 DECRET LEGISLATIU 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya
03/07/2002 LLEI 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
29/11/2001 LLEI 15/2001, del 14 de novembre, de meteorologia
12/06/2001 LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
09/08/1999 LLEI 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal
03/11/1997 DECRET LEGISLATIU 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
02/08/1995 LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural
31/12/1993 LLEI 15/1993, de 28 de desembre, per la qual es crea el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya
19/07/1991 LLEI 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals
08/05/1991 LLEI 9/1991, de 3 de maig, de l'Institut Català d'Energia
31/12/1990 DECRET 319/1990, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor
23/11/1990 LLEI 18/1990, del 15 de novembre, de creació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
30/07/1990 LLEI 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya
12/06/1987 LLEI 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor
30/11/1983 LLEI 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric
31/12/1981 LLEI 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives

 

3. Normes derogades

19/04/1991 ORDRE del 26 de març de 1991, per la qual s’aprova el Reglament de règim interior del Centre de la Propietat Forestal