Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Textos consolidats de la...
 
Consolidacions lleis de mesures...

Dilluns, 10 de febrer de 2014

Textos consolidats de la normativa afectada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

1. Normes modificades

2. Normes derogades

3. Normes derogades en el que s’hi oposi


1. Normes modificades

Data DOGC Norma i enllaç al text consolidat
17/07/08

LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus

29/05/97

LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

21/11/03 DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
27/06/08 DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
05/08/10 DECRET LEGISLATIU 2/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat
03/07/08 DECRET LLEI 1/2008, d'1 de juliol, de mesures urgents en matèria fiscal i financera
31/12/09 LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives
11/06/10 LLEI 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions
31/12/02 LLEI 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives
06/07/07 LLEI 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres
31/12/04 LLEI 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres
31/12/98 LLEI 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro
31/12/01 LLEI 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
31/12/05 LLEI 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres
23/03/12 LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics
31/12/02 DECRET LEGISLATIU 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
22/05/12 LLEI 6/2012, del 17 de maig, d'estabilitat pressupostària
31/12/02 DECRET LEGISLATIU 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya
31/12/02 DECRET LEGISLATIU 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana
03/11/97 DECRET LEGISLATIU 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
21/04/95 LLEI 3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya
16/07/03 LLEI 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals
21/05/08 LLEI 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
23/07/07 LLEI 7/2007, del 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya
23/04/86 LLEI 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'entitat autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
08/05/91 LLEI 9/1991, de 3 de maig, de l'Institut Català d'Energia
16/12/80 LLEI 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl
28/07/09 LLEI 14/2009, del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries
17/12/07 LLEI 15/2007, del 5 de desembre, de l'Agència Catalana de Turisme
03/08/07 LLEI 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya
29/11/01 LLEI 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia. (En procés de consolidació)
30/12/11 LLEI 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa
04/08/10 DECRET LLEI 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya
30/07/90 LLEI 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya
03/08/07 LLEI 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut
30/10/09 LLEI 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública
05/05/00 LLEI 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
09/01/08 LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge
05/08/10 DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
29/02/12 LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost
28/06/85 LLEI 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals
12/06/01 LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
11/12/09 LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
30/12/11 LLEI 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica
28/07/09 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
06/09/10 LLEI 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
27/08/09 DECRET LEGISLATIU 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres
15/04/88 LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
09/08/99 LLEI 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal
08/05/03 LLEI 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
01/07/03 LLEI 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària
04/03/10 LLEI 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes
30/12/09 LLEI 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
04/08/06 LLEI 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
28/12/09 DECRET LLEI 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials
03/07/02 LLEI 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
30/03/84 LLEI 15/1984, de 20 de març, del joc
30/07/09 LLEI 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte
08/01/92 LLEI 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya
21/05/98 LLEI 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
05/08/10 LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
29/07/11 LLEI 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres
31/12/08 LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres
14/05/10 LLEI 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
20/05/03 DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
30/12/00 LLEI 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives
18/10/07 LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
31/12/02 LLEI 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003
18/10/07 LLEI 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
28/05/10 LLEI 11/2010, del 19 de maig, de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball
21/07/10 LLEI 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives
29/05/03 DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament


2. Normes derogades

Data DOGC Norma i enllaç al text consolidat
10/04/1992 ORDRE de 29 d'octubre de 1990, per la qual s'estableix el procediment d’avaluació específica de les places de cap de servei i de cap de secció dels serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de l’ICS
16/03/2006 DECRET 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials de salut
15/07/1983 Llei 12/1983, del 14 de juliol, d’administració institucional de la sanitat i de l’assistència i els serveis socials de Catalunya
14/10/2003 DECRET 235/2003, de 23 de setembre, sobre el règim d'autonomia econòmica dels centres penitenciaris de Catalunya


3. Normes derogades en el que s’hi oposi

Data DOGC Norma i enllaç al text consolidat
16/07/1997 LLEI 6/1997, d'11 de juny, de modificació de la Llei 11/1982, de 8 d'octubre, de creació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. (amb les correccions d’errades introduïdes)
03/01/2006 LLEI 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
03/01/2006 LLEI 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya