Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Textos consolidats de la...
 
Consolidacions lleis de mesures...
Divendres, 09 de març de 2012

Textos consolidats de la normativa afectada per les lleis 9, 10, 11/2011 i 2, 3/2012 (lleis “òmnibus”)

Normativa afectada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica

Normativa afectada per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa

Normativa afectada per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa

Normativa afectada per la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual

Normativa afectada per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost


Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica

Data DOGC  Norma i enllaç al text consolidat
23/07/2010 Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
04/03/2010 Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes
30/12/2009 Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
28/12/2009 Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials
11/12/2009 Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
28/07/2009 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
17/04/2008 Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
03/03/2008 Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu
09/01/2008 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge
16/10/2006 Decret 379/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’equipaments comercials
24/07/2006 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
30/12/2004 Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana del Consum
28/12/2004 Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials
03/07/2002 Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
12/06/2001 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
21/05/1993 Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre
12/06/1987 Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor
07/08/1985 Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència
Normes que deroga
28/01/2010 Decret 7/2010, de 26 de gener, del Registre administratiu de contractes de conreu
08/05/1991 Decret 84/1991, de 8 d’abril, pel qual es modifica el Decret 203/1990, de 3 de juliol, de reorganització de la Comissió de Transports de Catalunya
17/08/1990 Decret 203/1990, de 3 de juliol, de reorganització de la Comissió de Transports de Catalunya

 


 

Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa

Data DOGC  Norma i enllaç al text consolidat
08/10/2010Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous
08/10/2010Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut
05/08/2010 Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
05/08/2010Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
16/07/2010 Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema
02/06/2010 Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
03/12/2009 Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència
27/08/2009 Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres
13/07/2009 Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
07/05/2009 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
23/04/2009 Llei 4/2009, del 15 d’abril, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
08/08/2008 Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial
02/05/2008 Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
18/10/2007 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
03/08/2007 Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya
10/04/2006 Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària
21/11/2003 Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya
01/07/2003 Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària
15/04/2003 Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
05/12/2002 Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996
17/07/2002 Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives
27/06/2002 Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable
07/08/2000 Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport
24/07/2000 Llei 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals
03/08/1999 Decret 207/1999, de 27 de juliol, sobre l’estructura i el funcionament del Consell Català d’Associacions
05/05/1998 Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya
01/04/1998 Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus
29/05/1997 Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
02/08/1995 Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural
10/06/1994 Llei 8/1994, de 25 de maig, d’activitats firals
12/03/1993 Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural
08/01/1992 Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya
31/12/1981

Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives

Normes que deroga
10/12/2002 Llei 23/2002, de 18 de novembre, d’adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
01/07/1997 Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions
11/12/1981 Llei 10/1981, de 2 de desembre, de creació de l’Institut Català de Serveis a la Joventut

 

Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa

Data DOGC  Norma i enllaç al text consolidat
29/07/2011 Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres
09/06/2011 Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació
04/08/2010 Decret llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya
14/05/2010 Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
30/12/2009 Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
30/10/2009 Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública
28/07/2009 Llei 14/2009, del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries
28/07/2009 Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
16/07/2009 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
21/05/2008 Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
17/12/2007 Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l’Institut Català Internacional per la Pau
12/11/2007 Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic
18/10/2007 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
03/08/2007 Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut
03/08/2007 Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
23/07/2007 Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió
23/07/2007 Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya
12/06/2007 Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
12/06/2007 Llei 1/2007, del 5 de juny, del Consell de Relacions Laborals
15/04/2003 Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
20/02/2003 Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
17/01/2003 Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
16/01/2003 Llei 28/2002, de 30 de desembre, de creació de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
31/12/2002 Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives
29/11/2001 Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia
20/02/2001 Decret 50/2001, de 6 de febrer, de modificació de la composició dels òrgans rectors i del règim de reunions del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial i del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions
12/01/2001 Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals
31/12/1998 Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro
27/11/1997 Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut Catala de l’Acolliment i de l’Adopció
03/11/1997 Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
20/07/1994 Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
29/03/1993 Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya
08/05/1991 Llei 9/1991, de 3 de maig, de l’Institut Català d’Energia
30/07/1990 Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya
12/07/1989 Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat
02/12/1987 Llei 20/1987, de 12 de novembre, de creació de l’Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes
23/04/1986 Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creacio de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
Normes que deroga
28/01/2010 Decret 8/2010, de 26 de gener, del Consell de Política Industrial de Catalunya
09/07/2009 Llei 9/2009, del 30 de juny, de política industrial
07/10/1996 Decret 324/1996, d’1 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’establiments industrials de Catalunya
28/11/1994

Decret 304/1994, de 13 de setembre, de modificació del Decret 59/1990, de 20 de febrer, pel qual es determinen els representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consell d’Administració de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil

05/08/1994 Decret 204/1994, de 26 de juliol, pel qual s’autoritza l’adscripció, com a institut universitari, a la Universitat Politècnica de Catalunya de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA)
26/03/1990 Decret 59/1990, de 20 de febrer, pel qual es determinen els representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el Consell d’Administració de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil
17/01/1990 Llei 2/1990, de 8 de gener, de l’Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA)
14/12/1984 Llei 23/1984, de 28 de novembre, del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions

 

Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual

Data DOGC  Norma i enllaç al text consolidat
18/10/2007 Llei 11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
03/01/2006 Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya
05/05/2000 Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost

Data DOGC  Norma i enllaç al text consolidat
06/09/2010 Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
05/08/2010 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
07/05/2009 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
09/01/2008 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge
24/07/2006 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
23/06/1995 Decret 179/1995, del 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals