Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Benestar Social

  • Núm. del document 072/1994

  • Data del document 06/04/1994

  • Data de publicació 15/04/1994

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 1884

TEXT CONSOLIDAT

Vista la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults, que estableix el marc general de la formació d'adults i la necessitat d'un posterior desenvolupament normatiu per adequar cadascun dels àmbits i elements essencials de la formació d'adults als principis i objectius de la Llei, així com el Decret 186/1988, d'1 d'agost, pel qual el Departament de Benestar Social va assumir les competències en matèria de formació d'adults;
Vista la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, la qual estableix, en el seu article 14, que tots els centres docents hauran de reunir uns requisits mínims per impartir ensenyaments amb garantia de qualitat, i en el títol tercer regula els òrgans de govern;
Vista la disposició addicional 6 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, que modifica l'article 23 de la Llei orgànica 8/1985, en el sentit de condicionar l'obertura i el funcionament dels centres docents privats a l'autorització administrativa prèvia que es concedirà sempre que aquells reuneixin els requisits mínims, així com la Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya;
Ateses les disposicions esmentades i la necessitat de desenvolupar parcialment i en una primera fase l'esmentada Llei catalana de formació d'adults, ordenant-ne determinats aspectes, especialment en l'àmbit de la formació instrumental i de la formació bàsica com són el registre i els òrgans de govern dels centres, i clarificar determinats aspectes de l'ordenament que resulta d'aplicació als centres de formació d'adults, en especial la gestió econòmica dels centres propis del Departament de Benestar Social;
En aplicació de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,
Decreto:

Capítol 1

Dels centres de formació d'adults i la seva creació

Article 1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Creació i autorització de centres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Requisits mínims dels centres de formació d'adults en l'àmbit de la formació instrumental i de la formació bàsica
6.1 Un centre de formació d'adults que imparteixi formació instrumental i formació bàsica s'ha d'ajustar als requisits mínims següents:
Tenir tres aules.
Un espai polivalent.
Un espai dedicat a la sala de professors, secretaria i direcció.
Serveis higiènics.
6.2 Els centres de formació d'adults, per respondre a les necessitats de formació existents i a la diversitat territorial, poden tenir aules ubicades a locals diferents del de la seva seu central.
6.3 Els centres docents ordinaris poden tenir en la mateixa seu centres i aules de formació d'adults on s'imparteixi la formació instrumental i la formació bàsica.
6.4 L'autorització de centres i d'aules de formació d'adults esmentats al punt anterior, en centres docents ordinaris, requerirà la conformitat del Departament d'Ensenyament.

Capítol 2

Del Registre general de centres de formació d'adults
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Registre general de centres de formació d'adults
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol 3

Dels òrgans de govern dels centres de formació d'adults de a Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la formació nstrumental i la formació bàsica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Òrgans de govern
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

El Consell de centre
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Claustre de professors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Director, secretari-administrador i cap d'estudis
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Règim electoral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

[No vigent]

1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions transitòries

[No vigent]

1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

3

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

4

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

5

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició derogatòria

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte