Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 005/1994

  • Data del document 04/05/1994

  • Data de publicació 18/05/1994

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 1898

Afectacions
Afectacions passives (68)
TEXT CONSOLIDAT

L'article 8.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya impulsa la Generalitat, com a poder públic, a remoure els obstacles que impedeixin la plenitud de la llibertat dels individus. És consubstancial amb la consecució de la llibertat real d'assegurar-se davant tota situació hipotètica de riscs per a la natura, la col·lectivitat i els individus. La tasca de prevenció i extinció d'incendis s'emmarca en una de les funcions de protecció de la societat, de la natura i de les condicions òptimes de vida.
La prevenció d'incendis és una funció que implica disposició de mitjans personals i materials, informació i conscienciació de la societat i execució de totes les accions que tendeixin a disminuir-ne el risc. L'extinció d'incendis és una funció material, però altament tecnificada, la direcció i l'execució de la qual s'han de portar a terme amb perfecta claredat, tant pel que fa als criteris com pel que fa a les ordres transmeses, en la qual no hi pot haver ni improvisació ni desconcert i en la qual la jerarquització pot arribar a ésser més operativa que la coordinació.
Les competències de la Generalitat que incideixen en la matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments li són atribuïdes per diversos títols competencials de l'Estatut d'autonomia.
Així, l'Estatut atribueix a la Generalitat competència exclusiva sobre muntanya, espais naturals protegits i serveis forestals; règim local, sens perjudici del que disposa l'article 149.1.18 de la Constitució; desenvolupament legislatiu i execució en relació amb el règim estatutari del seu funcionariat; protecció del medi ambient, i execució de la legislació estatal en matèria de salvament marítim, a part d'altres títols inclosos en l'Estatut.
Cal afegir a les competències esmentades les que corresponen a la Generalitat en matèria de protecció civil, que es fonamenten amb caràcter prioritari en l'article 149.1.29 de la Constitució en relació amb l'article 13 de l'Estatut d'autonomia, pel que fa a la protecció de persones i béns.
Tal com ha declarat el Tribunal Constitucional en les sentències 123/1984, del 18 de desembre, i 133/1990, del 19 de juliol, la protecció civil és una matèria en què es donen competències concurrents entre l'Estat i les comunitats autònomes, en relació amb les competències que hagin assumit en llurs estatuts en virtut d'habilitacions constitucionals.
Així, dins el camp de la protecció civil, i d'acord amb el que prescriu l'article 14.c) i d) de la Llei de l'Estat 2/1985, de protecció civil, correspon a la Generalitat d'assegurar la instal·lació, l'organització i el manteniment dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, com també de promoure, organitzar i mantenir la formació del personal dels serveis relacionats amb la protecció civil, en especial pel que fa als comandaments i components dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
En virtut d'aquestes competències, l'article 5 de la Llei 9/1986, del 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat, va crear el Cos de Bombers de la Generalitat, i el Decret 49/1982, del 22 de febrer, va aprovar el Reglament dels bombers voluntaris del servei d'extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.
Un cop determinades les competències de la Generalitat per regular el seu cos de bombers i els bombers voluntaris, és necessari establir que el servei de prevenció i extinció d'incendis també és una competència pròpia dels municipis, d'acord amb la legislació de règim local vigent.
Aquest servei és obligatori en els municipis de més de vint mil habitants i és un servei de prestació voluntària en la resta de municipis.
Per altra banda, mitjançant el Decret 301/1982, del 5 d'agost, es varen acceptar les transferències dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les diputacions de Barcelona i Girona a la Generalitat.
En virtut d'aquesta transferència, la Generalitat va assumir els serveis de prevenció i extinció d'incendis, va estructurar-ne l'organització i hi va integrar com a funcionariat propi el personal procedent d'altres administracions, amb respecte per als seus drets reconeguts. Així mateix, i pel que fa a la resta de municipis, es varen subscriure convenis amb una gran part d'ells, i això ha fet que la intervenció de la Generalitat en aquest àmbit s'hagi estès fins a la instal·lació de més d'un centenar de parcs, distribuïts per tot el territori de Catalunya.
És un dels objectius de la Llei, ultra la regulació del Cos de Bombers de la Generalitat i el reconeixement dels bombers voluntaris, de facilitar les fórmules que permetin, d'acord amb els principis d'autonomia, de voluntarietat i d'eficàcia, d'ordenar la gestió dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments arreu del territori de Catalunya. Amb vista a això, la Llei estableix la possibilitat de dispensar els municipis de la prestació del servei, a favor de la Generalitat, i potencia altres formes de col·laboració i de gestió, comptant sempre, això no obstant, amb la voluntat dels municipis, exercida dins llur autonomia.
En aquest sentit, la Llei regula, a tots els nivells, la mobilitat del funcionariat local respecte al Cos de Bombers de la Generalitat, amb la finalitat de regularitzar el sector i no crear greuges comparatius entre el personal.
El títol primer defineix el personal que integra els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a Catalunya i estableix els principis bàsics d'actuació dels serveis esmentats, d'una banda en relació amb la ciutadania, la qual han de servir, i de l'altra pel que fa a les relacions entre les diverses administracions competents en la matèria objecte de la Llei, per tal d'aconseguir un servei eficaç, amb la finalitat de garantir la protecció de les persones i de llurs béns.
Quant al títol segon, regula el Cos de Bombers de la Generalitat: n'estableix la naturalesa, l'àmbit d'actuació, les funcions, l'organització i l'estructura funcional i territorial, fixa la forma d'accés a les diferents escales i categories i defineix el règim estatutari aplicable a l'esmentat cos.
La regulació continguda en aquest títol és un dels objectius prioritaris de la Llei, atès que els bombers de la Generalitat es regien per la normativa general aplicable a la resta de funcionaris de la Generalitat. Amb aquesta Llei, els membres del Cos de Bombers de la Generalitat gaudeixen d'una normativa específica pròpia adequada a les tasques que desenvolupen i als drets i els deures inherents a les funcions que compleixen. Cal destacar l'estructuració del Cos en quatre escales i sis categories, incloent personal des del grup D fins al grup A, enfront de la regulació anterior, d'acord amb la qual tots els bombers eren del grup D.
L'element personal és la peça clau sobre la qual pivota la funció de prevenció i extinció d'incendis. L'especificitat d'aquesta funció i la professionalitat, la preparació i l'ensinistrament dels qui la compleixen requereix una regulació que, si no ha d'ésser diferent del règim de la funció pública, almenys ha de tenir en compte les particularitats d'un personal que corre un risc permanent.
Els drets, les obligacions, la promoció interna, la direcció, fins i tot les condicions d'accés al servei, han d'ésser regulats i formar part d'un estatut del bomber, que fins a la promulgació d'aquesta Llei no era objecte d'una regulació específica.
Del títol tercer, relatiu als serveis municipals de prevenció i extinció d'incendis, cal destacar, tal com s'ha dit anteriorment, que és totalment respectuós amb l'autonomia municipal, atès que els municipis tenen reconeguda la competència en matèria de prevenció i extinció d'incendis, d'acord amb el que estableixen els articles 25 i 26 de la Llei de l'Estat 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 63 i 64 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. L'objectiu d'aquest títol és de promoure els mecanismes que facin possible l'ordenació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis arreu de Catalunya.
El títol quart regula els bombers voluntaris, que d'una manera totalment altruista col·laboren, per motius benèfics i socials, amb els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
Els bombers voluntaris tenen un gran arrelament i una gran consideració a Catalunya, i són els efectius que permeten d'organitzar el servei en determinades zones del territori i de donar-hi solució. En aquest sentit, aquesta Llei inclou aquest personal, juntament amb el Cos de Bombers, dins l'estructura del Departament de Governació, encara que, en no tractar-se de personal funcionari ni laboral, deixa la regulació del seu règim a la via reglamentària. Tanmateix, la Llei recull la possibilitat que en les convocatòries d'accés a la categoria de bomber de la Generalitat es valori el temps prestat com a bomber voluntari.
El títol cinquè, relatiu als bombers d'empresa, és totalment innovador. Cal destacar que correspon al Departament de Governació de determinar les condicions de formació i de perícia que ha de complir el personal que té assignades funcions de prevenció i extinció a les empreses, i que correspon a l'Escola de Bombers de Catalunya d'expedir l'habilitació acreditativa de la condició de bomber d'empresa.
El títol sisè regula les funcions i l'estructura de l'Escola de Bombers de Catalunya, que té com a finalitat principal d'impartir ensenyaments per a la formació i el perfeccionament del personal adscrit als serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, com també de col·laborar en la selecció de l'esmentat personal. Amb aquesta nova regulació es pretén potenciar l'Escola i donar-li un paper decisiu en relació amb la formació dels bombers.
El títol setè estableix el finançament dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, el qual és principalment a càrrec del pressupost de la Generalitat, encara que també regula una contribució especial per a l'establiment, l'ampliació i la millora dels serveis, juntament amb les aportacions de les entitats locals, d'acord amb la legislació vigent. Aquest títol regula també les taxes de l'Escola de Bombers de Catalunya.

Títol primer

Disposicions generals

Capítol I

Objecte

Article 1

Aquesta Llei té per objecte l'ordenació general de les accions i els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a Catalunya, i també la fixació de l'estructura i el règim estatutari del Cos de Bombers de la Generalitat i la regulació del finançament d'aquests serveis.

Capítol II

Principis d'actuació

Article 2

Els principis bàsics d'actuació dels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya són els següents:
a) Pel que fa a les relacions amb la comunitat han de:
Primer. Respectar els drets fonamentals de la ciutadania i les llibertats públiques, en els termes de la Constitució, de l'Estatut d'autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic.
Segon. Actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la diligència, la celeritat i la decisió necessàries per a aconseguir la màxima rapidesa en l'acció i actuar amb proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.
Tercer. Tenir un tracte correcte amb la ciutadania, la qual han d'auxiliar i protegir si les circumstàncies ho exigeixen o hi són requerits.
b) Pel que fa a les relacions interadministratives, han de:
Primer. Atenir-se als principis de cooperació, coordinació, col·laboració, solidaritat, assistència recíproca, responsabilitat, complementarietat, subsidiarietat i capacitat d'integració, a l'efecte d'aconseguir un servei eficient capaç d'assegurar la protecció de les persones i els béns.
Segon. Actuar, en l'exercici de llurs funcions, d'acord amb el principi de lleialtat institucional, amb l'objectiu que la celeritat en la informació en els supòsits de perill i la transparència en la transmissió d'ordres afavoreixin la més prompta conclusió del sinistre amb el menor cost en vides i béns.

Article 3

-1 La ciutadania té l'obligació de col·laborar, tant personalment com materialment, amb els serveis de prevenció i extinció d'incendis, a requeriment de les autoritats competents. Aquesta col·laboració es pot concretar en el compliment de mesures de prevenció i protecció, en la realització de simulacres i en la intervenció operativa en les situacions d'emergència en què es requereixi.
-2 En supòsits de risc greu, de catàstrofe o de calamitat pública, la ciutadania està obligada a complir les prestacions de caràcter personal que l'autoritat competent determini, les quals no donen dret a indemnització.
-3 Si les característiques d'una emergència ho exigeixen, les autoritats competents dels serveis públics de prevenció i extinció d'incendis poden requisar tot tipus de béns, i també intervenir i ocupar transitòriament els que siguin necessaris. Les persones afectades per aquestes actuacions tenen dret a ésser indemnitzades, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

Article 4

Els poders públics han de dissenyar i portar a terme campanyes informatives i formatives i altres activitats dirigides a sensibilitzar la ciutadania, i especialment el conjunt de la comunitat educativa, sobre les responsabilitats públiques i la necessària col·laboració en matèria de prevenció i extinció d'incendis.

Capítol III

Personal

Article 5

Integren els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya el Cos de Bombers de la Generalitat, el personal pertanyent als serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, els bombers voluntaris, els bombers d'empresa i el personal a què fa referència la disposició addicional tercera.

Article 6

El personal de què estan dotats els serveis públics de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya pot ésser professional o voluntari, sens perjudici del que estableix la disposició addicional tercera.

Article 7

-1 El personal professional dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat té la condició de funcionari i integra el Cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb el que disposa el títol segon, sens perjudici del que estableix la disposició addicional tercera.
-2 El personal professional dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals té la condició de funcionari integrat en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials.
-3 Les administracions a què es refereixen els apartats 1 i 2 poden contractar personal laboral per a treballs de caràcter estacional o eventual.

Article 8

El personal voluntari és integrat per qui, d'acord amb el que estableix aquesta Llei, està en possessió del nomenament corresponent de bomber voluntari.

Article 9

Són bombers d'empresa les persones que tenen una habilitació expedida per l'Escola de Bombers de Catalunya que les acredita com a tals i que exerceixen funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments en l'empresa de què depenen.

Article 10

-1 En l'exercici de llurs funcions, els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i els membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals, si estan en acte de servei, tenen la consideració d'agents de l'autoritat, als efectes de garantir la protecció de les persones i els béns en situacions de perill.
-2 El personal professional a què es refereix l'apartat 1, es considera que està també en acte de servei si, tot i estar lliure de servei, intervé en qualsevol tipus de sinistre, havent acreditat prèviament la seva condició.

Títol segon

Del Cos de Bombers de la Generalitat

Capítol I

Definició, àmbit d'actuació i funcions

Article 11

-1 El Cos de Bombers de la Generalitat té una estructura i una organització jerarquitzades, per mitjà dels òrgans del Departament de Governació que siguin determinats per reglament.
-2 El Cos de Bombers de la Generalitat desenvolupa les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments corresponents a la Generalitat.

Article 12

-1 El Cos de Bombers de la Generalitat actua, en el territori de Catalunya, en col·laboració, si s'escau, amb altres serveis de bombers, allà on n'hi hagi i siguin requerits.
-2 El Cos de Bombers de la Generalitat i el personal a què fa referència la disposició addicional tercera poden actuar fora del territori de Catalunya, en supòsits excepcionals o d'emergència, si la naturalesa del servei a prestar ho requereix, a petició de l'autoritat competent.

Article 13

Corresponen al Departament de Governació, per mitjà del Cos de Bombers de la Generalitat, les funcions següents:
a) Extingir incendis i, en supòsits d'ocurrència de qualsevol sinistre o situació d'emergència, actuar amb la finalitat de minimitzar els danys, tant personals com materials, dins l'àmbit territorial de la seva competència.
b) Fer activitats de prevenció tendents a evitar o disminuir el risc d'incendis i d'accidents, en el marc de la normativa específica per a cada àmbit. Entre aquestes activitats, li correspon, en els municipis mancats de serveis municipals de prevenció i extinció d'incendis, d'emetre informe, en la forma que sigui determinada per reglament, abans de l'autorització de l'autoritat competent, sobre els projectes de nova construcció, de reforma i d'activitats, i també d'inspeccionar els establiments i els locals públics amb la finalitat de determinar el compliment de la normativa de prevenció d'incendis.
c) Estudiar i investigar les tècniques, les instal·lacions i els sistemes per a la protecció contra incendis en relació amb la normativa específica en aquesta matèria.
d) Intervenir en operacions de protecció civil, d'acord amb les previsions dels plans territorials i dels plans especials corresponents i elaborar els plans d'actuació respectius dels serveis d'extinció d'incendis.
e) Intervenir en les operacions de salvament marítim, a requeriment de les autoritats competents.
f) Intervenir en el salvament fluvial i en el rescat i el salvament de muntanya.
g) Investigar i analitzar els sinistres en els quals intervingui per raó de la seva competència, per tal d'informar sobre les causes i les conseqüències del sinistre i sobre els danys produïts.
h) Portar a terme activitats informatives i formatives per a la població en general que cerquin de limitar les causes i les conseqüències dels incendis i dels accidents i d'augmentar l'autoprotecció de la ciutadania.
i) Actuar en serveis d'interès públic, per raó de la capacitació específica dels seus membres i de l'adequació dels mitjans materials disponibles.
j) Totes les altres que li corresponguin o li puguin correspondre d'acord amb la legislació vigent.

Capítol II

Organització i estructura

Article 14

-1 El comandament i la direcció superior del Cos de Bombers de la Generalitat són exercits per la persona titular del Departament de Governació.
-2 Corresponen al Departament de Governació, sota el comandament de la persona que n'és titular, les funcions de direcció, coordinació i inspecció del Cos de Bombers de la Generalitat, dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de les instal·lacions corresponents, i les funcions que s'especifiquen a continuació:
a) Promoure el desplegament territorial i orgànic dels efectius del servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat.
b) Proposar i atorgar distincions i recompenses.
c) Exercir la potestat disciplinària.
d) Les altres que li atribueixin les disposicions vigents.
-3 L'exercici de les funcions a què es refereix l'apartat 2 correspon als òrgans del Departament de Governació que siguin determinats per reglament.
-4 En l'extinció d'incendis i en supòsits de concurrència de qualsevol sinistre i situacions d'emergència, d'acord amb el que estableix l'article 13, la màxima autoritat, als efectes de la coordinació de les actuacions, és el Cos de Bombers de la Generalitat, per mitjà del comandament màxim que hi intervingui, sens perjudici del que estableixin, si s'escau, els plans d'emergència corresponents.

Article 15

El Cos de Bombers de la Generalitat s'estructura en una línia jeràrquica, segons les escales i les categories següents:
a) Escala superior, que comprèn la categoria d'inspector.
b) Escala executiva, que comprèn la categoria de sotsinspector.
c) Escala tècnica, que comprèn les categories d'oficial, de sergent, de caporal i de bomber de primera.
d) Escala bàsica, que comprèn la categoria de bomber.
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

-1 Les funcions que corresponen preferentment a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat són les següents:
a) A l'escala superior, les de direcció, coordinació i orientació d'unitats tècniques i les operatives de nivell superior, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també la direcció i el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.
b) A l'escala executiva, les de coordinació i comandament d'unitats tècniques i les operatives de nivell intermedi, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.
c) A l'escala tècnica, les operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de suport sanitari en emergències, i les d'inspecció i les de comandament d'unitats operatives i logístiques, que siguin determinades per via reglamentària.
d) A l'escala bàsica, les operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, i també la responsabilitat d'unitat de nivell bàsic que sigui determinada per via reglamentària.
-2 Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, els membres del Cos han d'acomplir les tasques que siguin necessàries per a l'execució dels serveis que tenen encomanats.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Accés

Article 17

-1 Per a l'accés a les diferents escales i categories del Cos de Bombers de la Generalitat s'exigeix complir els requisits establerts per aquesta Llei i per la normativa vigent sobre funció pública de l'Administració de la Generalitat.
-2 Per a ingressar a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat, cal posseir les titulacions exigides o complir els requisits establerts per l'article 18 bis, d'acord amb la gradació següent:
a) Escala superior, titulació del grup A.
b) Escala executiva, titulació del grup B.
c) Escala tècnica, titulació del grup C.
d) Escala bàsica, titulació del grup D.
-3 Correspon a la persona titular del Departament de Governació d'efectuar les convocatòries d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat.
-4 Les bases de cada convocatòria d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat han d'establir els requisits i les condicions específiques per a l'ingrés en les diferents escales i categories del Cos. En cap cas no es pot establir una limitació en l'edat màxima d'ingrés diferent de la genèricament establerta per a l'ingrés en la funció pública.
-5 Si una convocatòria d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat estableix la realització d'un curs selectiu, les persones aspirants que acreditin haver-ne superat un de similars característiques en quedaran exemptes. Durant la realització del curs selectiu, les persones aspirants tenen la consideració de personal funcionari en pràctiques.
-6 Les proves selectives per a l'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat són de caràcter teòrico-pràctic i poden incloure proves de capacitat física, mèdiques, psico-tècniques i de coneixement.
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

-1 L'accés a la categoria de bomber es fa per oposició o per concurs-oposició, en convocatòria lliure. Cal superar, a més, un curs selectiu a l'Escola de Bombers de Catalunya.
-2 L'Administració de la Generalitat pot determinar l'accés a la categoria de bomber de la Generalitat dels membres del cos de bombers de les entitats locals, dins la mateixa categoria, pel sistema de concurs i després d'haver superat un curs selectiu a l'Escola de Bombers de Catalunya.
-3 Així mateix, l'Administració de la Generalitat pot determinar, en les convocatòries d'accés a la categoria de bomber, la valoració en la fase de concurs del temps prestat com a bomber voluntari de la Generalitat.

Article 19

El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que hagi superat o superi un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya pot accedir a la categoria de caporal o caporala per promoció interna, mitjançant concurs oposició.
Altres versions d'aquest precepte

Article 18 bis

-1 El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior, que hagi superat prèviament un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya i que tingui la titulació adequada pot accedir a la categoria de bomber o bombera de primera per promoció interna, mitjançant concurs oposició.
-2 També pot accedir a aquesta categoria el personal del Cos de Bombers que no disposi de la titulació requerida si compleix la resta de requisits establerts per l'apartat 1, té una antiguitat de deu anys en l'escala bàsica o de cinc anys en aquesta escala i ha superat un curs de formació que pot constituir-se com una ampliació del curs específic de formació exigible en tots els casos.
-3 El personal funcionari que accedeix a la categoria de bomber o bombera de primera, si compleix els requisits que s'estableixin, resta destinat de manera definitiva al mateix lloc de treball que ocupava.
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que hagi superat o superi un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya pot accedir a la categoria de sergent o sergenta per promoció interna, mitjançant concurs oposició.
Altres versions d'aquest precepte

Article 20 bis

El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que hagi superat o superi un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya pot accedir a la categoria d'oficial o oficiala per promoció interna, mitjançant concurs oposició.
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

-1 L'accés a les categories de sots-inspector i d'inspector es fa per concurs-oposició lliure, que inclou un curs selectiu de capacitació a l'Escola de Bombers de Catalunya, el qual ha de comprendre un període de pràctiques per al personal aliè al Cos. Es pot reservar fins a un 65% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna dels membres que tinguin un mínim de tres anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria immediatament inferior respectiva, que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers de Catalunya.
-2 També pot accedir a les categories de sots-inspector i d'inspector, pel torn de promoció interna, el personal funcionari de la Generalitat del Cos de Titulats Superiors o del Cos de Diplomats que sigui determinat en la convocatòria i que hagi superat el concurs corresponent i el curs esmentat a l'apartat 1.
-3 Les persones aspirants a accedir a les categories de sots-inspector i d'inspector que no procedeixin del Cos de Bombers de la Generalitat han de superar unes proves físico-mèdiques i un període de pràctiques, durant el qual no poden exercir el càrrec de comandament en tasques operatives.
-4 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat dels grups A i B poden ocupar llocs de treball del Cos de Titulats Superiors i del Cos de Diplomats de la Generalitat, d'acord amb la titulació professional per la qual hagin accedit al Cos de Bombers i segons el que estableixi la relació de llocs de treball.

Article 22

En les convocatòries d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat fixades pels articles 19, 20 i 21, hi poden participar, pel torn de promoció interna, els membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals que compleixin els requisits que els esmentats articles estableixen.

Article 23

-1 Les convocatòries d'accés a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat fixades pels articles 19, 20 i 21 també poden regular la participació dels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de les entitats locals de categoria idèntica a la convocada, sempre que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers de Catalunya.
-2 Si la convocatòria d'accés a una determinada categoria del Cos de Bombers de la Generalitat estableix el sistema de concurs-oposició, el personal funcionari esmentat en l'apartat 1 que pertanyi a una categoria idèntica a la convocada tan sols ha de superar la fase de concurs.

Capítol IV

Organització territorial

Article 24

El Cos de Bombers de la Generalitat s'organitza territorialment en parcs, zones i brigades.

Article 25

-1 El parc és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret.
-2 La zona és un conjunt de parcs amb unitat de coordinació i àmbit comarcal. Excepcionalment, hi poden haver zones d'àmbit intercomarcal, d'acord amb el que estableix l'apartat 4.
-3 La brigada és una unitat territorial d'àmbit superior que agrupa diverses zones i vetlla per llur coordinació, operativa i funcional.
-4 S'ha de determinar per reglament l'organització territorial, funcional i operativa del Cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb l'organització territorial de Catalunya i l'operativitat pròpia del Cos.

Capítol V

Règim estatutari

Secció primera

Normativa aplicable

Article 26

El personal del Cos de Bombers de la Generalitat es regeix per aquesta Llei, per les normes que la desenvolupen i per la resta de normes reguladores del règim estatutari del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

Secció segona

Drets

Article 27

-1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen els drets que els pertoquen com a personal funcionari d'aquesta institució, dins el marc de l'especificitat de llur funció i de la legislació vigent.
-2 La Generalitat ha de protegir els membres del Cos de Bombers en l'exercici de llurs funcions, ha de vetllar per llur aptitud física i professional i els ha de proporcionar els mitjans necessaris per a una prestació adequada del servei en condicions de seguretat i eficàcia.

Article 28

-1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen dret a una remuneració justa en què es valorin les condicions de perillositat, penositat i dificultat tècnica del lloc de treball, el grau de dedicació, la incompatibilitat i la responsabilitat.
-2 Les retribucions bàsiques dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen la mateixa estructura i una quantia idèntica que les establertes per a la resta del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.
-3 Per a l'establiment de les retribucions complementàries dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat, i pel que fa al complement específic, s'han de tenir en compte els conceptes exposats en l'apartat 1, per si sols o acumulativament, dins els límits que estableix la legislació vigent.

Article 29

-1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen dret a rebre formació teòrica, pràctica i física continuada.
-2 S'han de fomentar i promoure tots els estudis que puguin tenir utilitat per a la promoció dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat i els estudis d'aprofundiment en el coneixement de la llengua catalana. Així mateix, s'han de convocar regularment cursos de capacitació corresponents a l'accés a les diferents categories i cursos de formació específica.

Article 30

-1 Les característiques de les funcions del Cos de Bombers de la Generalitat condicionen la concessió de llicències i de permisos i la distribució dels períodes de vacances a les necessitats del servei.
-2 S'ha d'establir per reglament el règim de llicències, permisos i vacances dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat.

Article 31

Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i el personal regulat per la disposició addicional tercera gaudeixen d'una assegurança per a cobrir el risc de mort o d'invalidesa total o parcial en l'exercici de llur professió per causa d'accident.

Article 32

La Generalitat ha de garantir la defensa jurídica necessària dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat en les causes judicials que se segueixin contra aquests com a conseqüència d'actuacions dutes a terme en l'exercici de llurs funcions.

Article 33

Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat gaudeixen dels drets i les llibertats sindicals, d'acord amb la legislació en aquesta matèria.

Article 34

-1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat han d'ésser distingits o recompensats quan s'apreciï alguna de les circumstàncies o algun dels supòsits que siguin determinats per reglament.
-2 Totes les distincions i les recompenses als bombers han de constar en llurs expedients personals.

Article 35

S'ha de constituir en el Cos de Bombers de la Generalitat un Comitè de Salut i Seguretat Laboral, les funcions i la composició del qual s'han d'establir per reglament.

Secció tercera

Deures

Article 36

Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen els deures que els pertoquen com a personal funcionari de la Generalitat, dins el marc de l'especificitat de llur funció i de la legislació vigent.

Article 37

En cada intervenció operativa, els membres del Cos de Bombers de la Generalitat han de complir exactament els serveis que tenen encomanats, d'acord amb l'estructura jerarquitzada del Cos; en cap cas, però, l'obediència deguda no pot emparar ordres que comportin l'execució d'actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contraris a la Constitució, a l'Estatut o a les lleis.

Article 38

-1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat tenen el deure, en especial, de:
a) Dur l'uniforme reglamentari.
b) Sotmetre's periòdicament a les revisions físiques i de medicina preventiva que assegurin el manteniment efectiu de llurs condicions físiques.
c) Mantenir l'aptitud física adequada per a incorporar-se al servei en plenes facultats.
d) Complir la jornada i l'horari que siguin establerts, d'acord amb la legislació vigent. En situacions de risc o d'emergència, el Departament de Governació pot exigir l'execució de tasques fora de l'horari ordinari.
e) Mantenir en condicions correctes d'ús les instal·lacions i els materials afectes al servei.
f) Romandre en servei, un cop finalitzat l'horari ordinari de treball, després d'haver actuat en un sinistre, mentre no hagin estat rellevats o quan la gravetat del sinistre ho requereixi.
g) Assistir als cursos de formació teòrico-pràctica que s'organitzin a fi de garantir una prestació eficaç del servei.
-2 Els deures específics dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat durant la permanència en els parcs i durant les guàrdies s'han de determinar per via reglamentària.

Secció quarta

Segona activitat

Article 39

-1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat que, segons dictamen mèdic, tinguin disminuïda llur capacitat per a complir el servei ordinari poden ésser rellevats de les funcions operatives i passar a la situació de segona activitat, excepte en el supòsit que del dictamen mèdic es desprenguin situacions d'invalidesa absoluta o de gran invalidesa, en el qual cas s'ha de trametre l'informe al Departament de Sanitat i Seguretat Social, per tal que segueixi la tramitació fixada per la legislació laboral vigent.
-2 Els bombers de la Generalitat en situació de segona activitat han de desenvolupar-la dins el mateix cos a què pertanyen, exercint, per regla general, altres funcions més adequades a llur situació, d'acord amb llur categoria; si això no és possible, bé per manca de places, bé per motiu d'incapacitat pròpia, poden passar a prestar serveis complementaris adequats a llur nivell de titulació i de coneixements en altres llocs de treball, els quals han d'ésser, sempre que sigui possible, dins la mateixa localitat.

Article 40

-1 El dictamen mèdic a què es refereix l'article 39 ha d'ésser emès per un tribunal compost de tres metges, un de designat pel Departament de Governació, un de designat per l'interessat i un d'escollit per sorteig d'entre els facultatius del Servei Català de la Salut que tinguin els coneixements idonis en relació amb el tipus d'afecció o de malaltia que pateix l'interessat.
-2 Els membres del tribunal a què es refereix l'apartat 1 poden ésser recusats per causes de parentiu amb l'interessat, fins al quart grau de consanguinitat o el segon grau d'afinitat, per amistat íntima o enemistat manifesta amb l'interessat o per falta de la idoneïtat requerida.
-3 El tribunal a què es refereix l'apartat 1 ha d'emetre el dictamen mèdic per majoria i l'ha d'elevar, acompanyat del parer del facultatiu que en discrepi, si s'escau, a l'òrgan competent, per tal que adopti la resolució pertinent, contra la qual es poden interposar els recursos que determina la legislació vigent.

Secció cinquena

Règim disciplinari

Article 41

El règim disciplinari dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat es regeix per la legislació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat i per les disposicions que la desenvolupen, amb les tipificacions peculiars que conté aquesta secció cinquena, derivades de l'especificitat del servei.

Article 42

Són faltes molt greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:
a) El fet d'embriagar-se o de consumir drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques de manera que repercuteixi o pugui repercutir en el servei, i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques ordenades per l'Administració.
b) La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o comandaments de qui depengui, i la desobediència a les legítimes instruccions donades per aquests.
c) El fet de no acudir a les crides de sinistres estant de servei.
d) El maltractament greu a la ciutadania, de paraula o obra, i la comissió de qualsevol altre tipus d'abús en l'exercici de les seves atribucions.
e) La falsificació, la sostracció, la dissimulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia seva o de qualsevol altre membre del Cos.
f) La sostracció de material del servei o dels efectes de l'equip personal.
g) El fet de sol·licitar o rebre gratificacions per la prestació de qualsevol tipus de servei.

Article 43

Són faltes greus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:
a) Els actes i les conductes que atemptin contra la dignitat del funcionariat, la imatge del Cos i el prestigi i la consideració deguts a la Generalitat i a la resta d'institucions.
b) L'incompliment de l'obligació de donar compte a la superioritat de qualsevol assumpte que en requereixi el coneixement.
c) L'actuació feta amb abús de les atribucions, en perjudici de la ciutadania, sempre que el fet no constitueixi una falta molt greu.
d) L'ús de l'uniforme o del material de servei en situacions alienes a la prestació d'aquest.
e) El consum de begudes alcohòliques estant de servei i el fet de negar-se injustificadament a les comprovacions mèdiques i tècniques pertinents.
f) El fet de no comparèixer per a prestar auxili, estant lliure de servei, en cas d'incendi o d'un altre sinistre, si n'ha rebut l'ordre.
g) La negativa a sotmetre's a les revisions físiques i de medicina preventiva que s'escaiguin.

Article 44

Són faltes lleus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:
a) La descurança injustificada en la presentació personal.
b) El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent.
c) L'incompliment de qualsevol de les funcions bàsiques, si no és qualificat com a falta greu o molt greu.

Article 45

-1 La incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus i greus corresponen a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
-2 La imposició de sancions per faltes molt greus correspon a la persona titular del Departament de Governació.

Títol tercer

Dels serveis municipals de prevenció i extinció d'incendis

Article 46

En els municipis de menys de vint mil habitants que no prestin el servei de prevenció i extinció d'incendis, aquest ha d'ésser establert per la Generalitat, sens perjudici de la competència municipal per a prestar-lo. S'han d'establir per reglament les condicions per a la prestació d'aquest servei.

Article 47

-1 En els municipis de més de vint mil habitants, la prevenció i l'extinció d'incendis constitueixen un servei mínim, tal com estableix l'article 64 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.
-2 Els municipis a què es refereix l'apartat 1, si es dóna algun dels supòsits dels articles 65 i 66 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, poden sol·licitar la dispensa de la prestació del servei al Govern. En aquest cas, n'assumeixen la prestació els serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat, sens perjudici del que estableix l'article 65.2 de l'esmentada Llei.
-3 El procediment per a la dispensa a què es refereix l'apartat 2 s'inicia amb la sol·licitud del municipi, que es resol, amb audiència prèvia d'aquest, per acord del Govern de la Generalitat, en què ha de constar que la Generalitat assumeix el servei, les circumstàncies d'aquesta assumpció i l'aportació econòmica municipal al finançament del cost del servei.
-4 Ultra la dispensa a què es refereix l'apartat 2, aquests municipis poden utilitzar, per a la prestació dels serveis, altres fórmules de col·laboració i cooperació previstes per la legislació vigent.
-5 En el supòsit que un municipi de més de vint mil habitants no presti el servei de prevenció i extinció d'incendis i no s'aculli a cap de les fórmules que estableixen els apartats 2 i 4, correspon als serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat d'executar subsidiàriament la competència local, d'acord amb l'article 136 de la Llei 8/1987. En aquest cas, pertoca al Govern de la Generalitat, amb audiència prèvia de l'ajuntament afectat, de determinar l'aportació econòmica municipal al finançament del cost del servei.

Article 48

-1 Correspon a la Comissió de Govern Local de Catalunya d'exercir les seves funcions, com a òrgan permanent de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat i les administracions locals, en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
-2 El Govern ha de crear mitjançant decret, en el si de la Comissió de Govern Local de Catalunya, una subcomissió, a la qual corresponen les funcions següents:
a) Emetre informe sobre els projectes de disposicions generals en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
b) Proposar criteris generals per a acordar la dispensa de la prestació del servei pels municipis i per a fixar els criteris per a les aportacions econòmiques municipals per al finançament d'aquest servei.
c) Elaborar estudis i informes per a la reforma o la modificació de la normativa en la matèria objecte d'aquesta Llei i proposar mesures per a l'aplicació d'aquesta normativa.

Article 49

Els alcaldes dels municipis afectats han d'ésser informats del desplegament del Cos de Bombers de la Generalitat i de les actuacions que aquest porti a terme dins el terme municipal respectiu.

Article 50

El Departament de Governació ha d'assessorar els municipis que li ho demanin en relació amb les funcions, les activitats i els mitjans tècnics i operatius dels serveis de prevenció i extinció d'incendis municipals.

Títol quart

Dels bombers voluntaris

Article 51

-1 Són bombers voluntaris les persones que, per llur vocació benèfico-social, presten llurs serveis d'una manera altruista dins l'estructura de qualsevol dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments a Catalunya. Els bombers voluntaris no tenen la consideració de personal funcionari ni de personal laboral i es regeixen per la normativa que sigui establerta per reglament.
-2 Els bombers voluntaris de la Generalitat estan sota l'organització i la supervisió del Departament de Governació i tenen una estructura i una organització jerarquitzades, d'acord amb el que sigui establert per reglament. N'exerceix el comandament superior la persona titular del dit Departament.
-3 Els bombers voluntaris de la Generalitat desenvolupen també les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat.
-4 La formació, el perfeccionament i la capacitació dels bombers voluntaris corresponen a l'Escola de Bombers de Catalunya.

Article 52

-1 Els bombers voluntaris tenen dret a gaudir d'una assegurança que cobreixi els accidents que es puguin produir en acte de servei i a gaudir de la defensa jurídica necessària en les causes instruïdes com a conseqüència d'actuacions dutes a terme en l'exercici de llurs funcions.
-2 Els bombers voluntaris han d'ésser distingits o recompensats quan s'apreciï alguna de les circumstàncies o algun dels supòsits que siguin determinats per reglament.

Títol cinquè

Dels bombers d'empresa

Article 53

Correspon al Departament de Governació de determinar les condicions de formació, d'especialització i de perícia que ha de complir el personal que té assignades funcions de prevenció i extinció d'incendis en l'àmbit de les empreses. D'acord amb aquestes normes, l'Escola de Bombers de Catalunya ha d'expedir l'habilitació acreditativa corresponent de la condició de bomber d'empresa.

Article 54

-1 Els bombers d'empresa actuen en l'exercici de les funcions que els són pròpies sota la coordinació i la direcció del Cos de Bombers de la Generalitat, si l'abast del sinistre ho requereix i aquest hi intervé, i, en cas contrari, del cos municipal de bombers corresponent.
-2 La determinació dels mitjans i dels sistemes que han de fer possible l'actuació dels bombers d'empresa s'ha de contenir en els plans d'actuació corresponents.

Títol sisè

De l'Escola de Bombers de Catalunya

Article 55

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 56

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 57

-1 L'Escola de Bombers de Catalunya té les funcions següents:
a) Impartir el curs selectiu per a l'ingrés al Cos de Bombers de la Generalitat.
b) Impartir els cursos de capacitació per a la promoció a les diferents categories del Cos de Bombers de la Generalitat i, si s'escau, dels ens locals.
c) Formar permanentment el personal que integra els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.
d) Expedir l'habilitació acreditativa per a exercir la funció de bomber d'empresa i, si s'escau, impartir els cursos corresponents.
e) Homologar els cursos que s'imparteixin per a l'accés a la condició de bomber d'empresa.
f) Col·laborar en la selecció del personal adscrit als serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.
g) Organitzar cursos, jornades, congressos i simposis relacionats amb les àrees d'actuació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
h) Promoure la col·laboració amb institucions, centres i establiments docents, mitjançant el Departament d'Ensenyament, si s'escau, i organitzar intercanvis amb professionals que treballin en les tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
i) Investigar, estudiar i divulgar matèries relatives a les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
j) Col·laborar en la formació, el perfeccionament i la capacitació del voluntariat de protecció civil.
k) Qualsevol altra que li sigui encomanada.
-2 L'Escola de Bombers de Catalunya ha de disposar dels mitjans econòmics, tècnics i personals necessaris per a desenvolupar les funcions esmentades en l'apartat 1.

Article 58

L'Escola de Bombers de Catalunya ha d'elaborar, d'acord amb la legislació vigent per a l'expedició i l'homologació de títols, el Pla de carrera professional del Cos de Bombers de la Generalitat, el qual ha de facilitar l'accés a les diferents categories que estableix aquesta Llei.

Títol setè

Del finançament dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat

Capítol I

Disposicions generals

Article 59

Els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat poden comptar per a llur finançament amb els recursos següents:
a) Dotacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
b) Aportacions voluntàries de les diputacions provincials de Catalunya.
c) Aportacions obligatòries de les diputacions provincials de Catalunya, segons els decrets de transferències dels serveis a la Generalitat.
d) Aportacions dels municipis de Catalunya.
e) Contribucions especials i taxes.
f) Subvencions, donacions i tots els ingressos de dret privat que els puguin correspondre.
g) Els rendiments dels preus públics.
h) Els altres recursos que els puguin correspondre.

Capítol II

Contribució especial per a l'establiment, la millora i l'ampliació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments
Altres versions d'aquest precepte

Article 60

Creació i normativa aplicable
-1 Es crea la contribució especial per a l'establiment, la millora i l'ampliació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments -d'ara endavant, contribució-, dins l'àmbit territorial de Catalunya. Als efectes d'aquesta contribució, dins el concepte de millora s'inclouen les actuacions que comporten una ampliació qualitativa o quantitativa dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
-2 La contribució es regeix pels preceptes següents:
a) Per aquesta llei i per les normes reglamentàries que la despleguen.
b) Per les lleis i els reglaments generals en matèria tributària, que tenen caràcter supletori.
Altres versions d'aquest precepte

Article 61

Modificació
Les lleis de pressupostos de la Generalitat poden modificar els elements quantificadors a què es refereix l'article 66.
Altres versions d'aquest precepte

Article 62

Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la contribució l'obtenció pel subjecte passiu d'un benefici especial com a conseqüència de l'establiment, la millora i l'ampliació del servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a càrrec de la Generalitat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 63

Àmbit territorial
La contribució s'exigeix a tot el territori de Catalunya, llevat del terme municipal de la ciutat de Barcelona, en què l'ajuntament ha assumit la prestació dels dits serveis.
Altres versions d'aquest precepte

Article 64

Subjectes passius
Són subjectes passius de la contribució les entitats asseguradores que tenen contractades pòlisses incloses en els rams establerts per l'apartat 3 de l'article 66 que es refereixen a béns o activitats situades en el territori de Catalunya, o que s'hi produeixen, d'acord amb l'article 63.
Altres versions d'aquest precepte

Article 65

Base imposable
-1 La base imposable de la contribució es determina en funció del cost total de les obres i les despeses d'establiment, ampliació i millora del servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que la Generalitat estableixi.
-2 El cost a què es refereix l'apartat 1 és integrat pels conceptes següents:
a) El valor real de la redacció dels projectes i els treballs pericials.
b) L'import de les obres que s'han de portar a terme o dels costos de l'establiment, l'ampliació o la millora del servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
c) L'import de les indemnitzacions que siguin necessàries com a conseqüència de l'establiment, l'ampliació o la millora dels serveis.
d) El valor dels terrenys que hagin d'ocupar permanentment els serveis, llevat que es tracti de béns d'ús o servei públic o de terrenys cedits gratuïtament.
e) L'import de l'adquisició, l'ampliació i la millora de tot tipus de material propi per a la prevenció i l'extinció d'incendis i per als salvaments.
-3 El cost total a què es refereix l'apartat 1 es calcula sobre la base de les quantitats consignades anualment en el pressupost de la Generalitat, i té caràcter de mera previsió. En conseqüència, si el cost efectiu resulta superior o inferior al previst, el dèficit o l'excés s'ha de traslladar a la base imposable dels exercicis següents.
Altres versions d'aquest precepte

Article 66

Quota
-1 La quota global de la contribució és el 90% de la base imposable.
-2 La quota s'ha de repartir entre els subjectes passius en proporció a les primes corresponents als rams establerts per l'apartat 3, meritades i efectivament cobrades en l'exercici anterior al que es liquida per llur activitat en el territori de Catalunya, entesa en els termes de l'article 64.
-3 Els rams d'assegurances a què fa referència l'apartat 2, de conformitat amb la classificació feta per l'òrgan de l'Administració de l'Estat competent en matèria d'assegurances, són els següents:
a) Incendis. Les primes en aquest ram es computen en el 100%.
b) Multirisc de qualsevol tipus. Les primes en aquest ram es computen en el 50%.
-4 La base individual s'obté d'aplicar a les primes meritades i efectivament cobrades en l'exercici anterior, en els rams assenyalats, els percentatges que s'indiquen per a cadascun d'aquests rams en l'apartat 3.
-5 La quota individual es fixa en el 5% de la base individual calculada d'acord amb l'apartat 4, sens perjudici de la regularització posterior establerta per l'apartat 6.
-6 Si la suma total de les quotes exigibles al conjunt dels subjectes passius és superior o inferior al 90% de la base imposable, l'excés o el defecte s'ha de traslladar als exercicis successius fins a la seva amortització total.
-7 Els subjectes passius estan obligats a presentar una declaració tributària en els termes i les condicions que s'estableixin reglamentàriament.
-8 La contribució especial es liquida per aplicació de l'estimació directa de la base d'acord amb les dades subministrades pel subjecte passiu, sens perjudici de la facultat de comprovació de l'Administració tributària. Així mateix, i en el cas que concorrin les causes legalment previstes, l'Administració tributària pot aplicar el mètode d'estimació indirecta establert per l'article 53 de la Llei de l'Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària, i la normativa de desplegament corresponent.
Altres versions d'aquest precepte

Article 67

Acreditament
-1 La contribució s'acredita l'1 de gener de cada exercici amb relació a les determinacions contingudes en la Llei de pressupostos de la Generalitat corresponents a aquest exercici sobre l'establiment, l'ampliació i la millora dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments.
-2 Els períodes i les formes d'ingrés de la contribució en període voluntari s'han de determinar per reglament.
Altres versions d'aquest precepte

Article 68

Competència i convenis
-1 Correspon a l'Agència Tributària de Catalunya la gestió, la liquidació, la recaptació i la inspecció de la contribució.
-2 La representació autoritzada de les entitats asseguradores pot sol·licitar a l'Agència Tributària de Catalunya que estableixi convenis exclusivament per a recaptar la contribució.
Altres versions d'aquest precepte

Article 69

Infraccions i sancions
Les infraccions tributàries de la contribució s'han de qualificar i sancionar conforme al que estableix la Llei general tributària i les seves normes de desplegament.
Altres versions d'aquest precepte

Article 70

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Taxes de l'Escola de Bombers de Catalunya

Article 71

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 72

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 73

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 74

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 75

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 76

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 77

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 78

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 79

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

D'acord amb llur pròpia normativa, el cos d'agents rurals de la Generalitat i les agrupacions de defensa forestal exerceixen les funcions de prevenció d'incendis dels béns forestals i, en general, del patrimoni natural de Catalunya, en col·laboració amb els serveis municipals de bombers i amb el Cos de Bombers de la Generalitat.

Disposició addicional Segona

El Departament de Governació ha de fomentar accions positives que afavoreixin l'accés de les dones al conjunt dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, i també llur formació i llur promoció.

Disposició addicional Tercera

Els serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat es poden dotar de personal tècnic especialitzat, destinat a acomplir tasques de suport i ajut al Cos de Bombers, el qual personal té caràcter de laboral i, si s'escau, ha de superar els cursos de capacitació que siguin establerts.

Disposició addicional Quarta

Quan es facin efectives les transferències a què fa referència l'article 20.3 de la Llei 16/1991, del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d'Aran, el Consell General d'Aran prestarà, en el seu territori, els serveis que, d'acord amb l'article 46 de la Llei present, la Generalitat presti en la resta del seu territori.

Disposició addicional Cinquena

Als efectes de la mobilitat que estableixen els articles 22 i 23, s'efectuen les correspondències següents entre els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i el personal funcionari dels serveis de prevenció i extinció d'incendis municipals:
Generalitat Inspector Oficial Municipis Oficial Sots-oficial.

Disposició addicional Sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setena

La jubilació forçosa del personal del Cos de Bombers de la Generalitat es produeix d'ofici en complir els seixanta-cinc anys.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitena

Les referències que es fan en aquesta Llei a l'Escola de Bombers de Catalunya s'entenen fetes a l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Novena

-1 Els caporals del Cos de Bombers de la Generalitat que pertanyen al grup D poden accedir a la categoria de caporals del grup C per promoció interna, havent superat prèviament un curs específic de formació impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya i amb la superació posterior d'un concurs oposició entre els membres del Cos que tinguin una antiguitat de tres anys de servei actiu en la categoria de caporal del grup D i que tinguin la titulació adequada, o de deu anys en l'escala bàsica del Cos, o de cinc anys en l'esmentada escala i la superació d'un curs de formació. Aquest últim curs de formació pot constituir una ampliació del curs específic de formació exigible en tots els casos.
-2 Els caporals a què es refereix aquesta disposició que no superin el procés selectiu a què fa referència l'apartat 1 han de continuar com a caporals del grup D en llocs de treball a extingir.
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions transitòries

Disposició transitòria Primera

-1 Els membres del Cos de Bombers de la Generalitat i d'altres cossos adscrits a la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei per raó de les tasques que se'ls havien encomanat queden integrats en les escales i les categories establertes per l'article 15, d'acord amb les correspondències següents:
a) Bomber: bomber.
b) Caporal: caporal.
c) Sergent: sergent.
d) Sots-oficial: oficial.
e) Membre del Cos de Diplomats que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei ocupi un lloc de treball en la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments i hi desenvolupi tasques pròpies dels serveis de prevenció i extinció d'incendis: sots-inspector.
f) Membre del Cos de Titulats Superiors que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei ocupi un lloc de treball en la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments i hi desenvolupi tasques pròpies dels serveis de prevenció i extinció d'incendis: inspector.
-2 Els funcionaris del grup C que en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei ocupin un lloc de treball en la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments i hi desenvolupin tasques logístiques i de suport als caps de guàrdia podran integrar-se en la categoria de sergent i continuaran ocupant llocs de treball logístics i de suport dins el Cos de Bombers. Prèviament, aquests funcionaris hauran de superar el curs de logística i suport que amb aquesta finalitat imparteixi l'Escola de Bombers. En cap cas aquests funcionaris no podran ocupar llocs operatius de caps de torn i de parc.

Disposició transitòria Segona

El funcionariat provinent de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments adscrit a la Gerència de Protecció Civil mitjançant el Decret 234/90, del 17 de setembre, s'integra, d'acord amb la seva titulació, a les diverses categories del Cos de Bombers de la Generalitat.

Disposició transitòria Tercera

En la primera convocatòria del concurs-oposició a què fa referència l'article 20, per a l'accés per promoció interna a la categoria de sergent, no serà exigible, excepcionalment, l'antiguitat mínima de tres anys en la categoria immediatament inferior.

Disposició transitòria Quarta

Els bombers voluntaris que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei tenen el nomenament corresponent, expedit per la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya, gaudeixen de la consideració de bombers voluntaris de la Generalitat.

Disposició transitòria Cinquena

-1 El personal que abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei prestava serveis com a bomber a les empreses ha d'obtenir l'habilitació acreditativa corresponent de la condició de bomber d'empresa per a poder continuar desenvolupant les tasques de prevenció i extinció d'incendis. Les empreses són responsables del compliment d'aquesta obligació.
-2 Les empreses tenen un termini de tres anys, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, per al compliment del que estableix l'apartat 1.

Disposició transitòria Sisena

-1 Els municipis i les diputacions que disposen de serveis de prevenció i extinció d'incendis propis poden establir, de mutu acord amb la Generalitat, un procés de transferència de llurs serveis de prevenció i extinció d'incendis.
-2 Els recursos materials i les dotacions personals que es traspassin en virtut de l'apartat 1, i les condicions de finançament del servei, s'han de determinar mitjançant conveni.
-3 El funcionariat dels serveis locals d'extinció d'incendis que en virtut de l'apartat 1 sigui transferit a la Generalitat s'integra en la funció pública d'aquesta. La integració s'ha d'acordar per decret del Govern de la Generalitat, d'acord amb la normativa reguladora de la funció pública local, i ha de respectar els drets de qualsevol ordre i naturalesa que tingui reconeguts el dit funcionariat.

Disposició transitòria Setena

-1 Els municipis que d'acord amb la legislació vigent de règim local tenen l'obligació de prestar el servei de prevenció i extinció d'incendis i tenien concertat aquest servei amb la diputació respectiva, el qual va ésser traspassat a la Generalitat, es consideren dispensats de prestar-lo i n'han de convenir el finançament amb la Generalitat. A aquests efectes, si en el termini de tres mesos de l'entrada en vigor d'aquesta Llei no s'ha arribat a un acord entre les parts, l'aportació dels municipis ha d'ésser acordada pel Govern de la Generalitat, amb audiència prèvia dels municipis afectats.
-2 Els municipis de més de vint mil habitants que no havien concertat el servei de prevenció i extinció d'incendis amb la diputació respectiva disposen d'un termini de tres mesos, des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, per a acollir-se al que estableix l'article 47.
-3 Sens perjudici del que estableixen els apartats 1 i 2, en els municipis en què la Generalitat ja presta actualment el servei de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments aquest s'ha de continuar exercint en les condicions actuals. Qualsevol modificació en el règim de prestació del servei s'ha de dur a terme d'acord amb els criteris que siguin establerts per la Comissió de Govern Local de Catalunya.

Disposició transitòria Vuitena

Els expedients disciplinaris subjectes a aquesta Llei que ja es trobaven en tramitació en entrar aquesta en vigor es regulen per les disposicions anteriors, llevat que les d'aquesta Llei siguin més benèfiques.

Disposició transitòria Novena

El personal que abans de l'entrada en vigor d'aquesta disposició transitòria acomplia tasques operatives en el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i que no compleix el requisit d'edat establert per l'article 17.4 pot presentar-se als tres primers processos selectius per a l'accés a la categoria de bomber de l'escala bàsica del Cos de Bombers de la Generalitat que convoqui el Departament de Governació després que entri en vigor aquesta disposició transitòria, sempre que en aquell moment continuï fent aquestes tasques al Cos de Bombers.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Desena

En la primera convocatòria per a l'accés per promoció interna a la categoria de caporal de l'escala tècnica des de la categoria de bomber de primera no és exigible, excepcionalment, l'antiguitat mínima de tres anys en la categoria immediatament inferior.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria Onzena

Fins a l'entrada en vigor del reglament a què fa referència l'article 67.2, pel qual es regulen els serveis de prevenció, extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, és aplicable la normativa general en matèria tributària.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Derogatòria

Es deroga l'article 5 de la Llei 9/1986, del 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, i totes les disposicions legals o reglamentàries que s'oposin al que estableix la Llei present o ho contradiguin.

Disposició Final

-1 S'autoritzen el Govern de la Generalitat i, si escau, la persona titular del Departament de Governació i, pel que fa al títol sisè, la persona titular del Departament d'Economia i Finances perquè dictin les disposicions necessàries per al desplegament reglamentari d'aquesta Llei.
-2 Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat del títol cinquè, relatiu als bombers d'empresa, que ho fa un any després de la dita entrada en vigor.