Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 5/1997, de 30 de maig, de reconeixement de la Universitat de Vic.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 005/1997

 • Data del document 30/05/1997

 • Data de publicació 12/06/1997

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2411

Afectacions
TEXT PUBLICAT

                               
 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Preàmbul                           
                               
 Els Estudis Universitaris de Vic es varen iniciar l'any 1977 
 i han crescut ordenadament fins arribar, en l'actualitat, a 
 impartir en els seus centres adscrits diverses titulacions 
 universitàries  oficials. El  creixement  dels  Estudis 
 Universitaris  de  Vic  és  el fruit de la meritòria 
 col·laboració que els han prestat les universitats de 
 Barcelona, Autònoma de Barcelona i Politècnica de Catalunya, 
 per mitjà dels corresponents convenis d'adscripció. Els 
 Estudis, que igualment han rebut des del seu origen el 
 suport dels diferents ens territorials i, especialment, de 
 l'Ajuntament de Vic el qual, directament i per mitjà de la 
 Fundació Pública Municipal per a l'Ensenyament Universitari 
 a Vic, ha tingut un paper decisiu en la seva promoció i 
 sosteniment, han apropat als ciutadans i ciutadanes del seu 
 entorn el servei públic de l'ensenyament superior i han dut 
 a terme una valuosa tasca, complementant l'oferta pública 
 d'ensenyaments universitaris a Catalunya.
                               
 Després  de  vint  anys  d'estreta col·laboració entre 
 institucions privades i organismes públics, els Estudis 
 Universitaris de Vic han retornat a aquesta ciutat la 
 condició  d'universitària  i  han  assolit  un  nivell 
 d'acceptació social, un grau de desenvolupament i qualitat 
 acadèmica i una consolidació territorial que fan possible i 
 justifiquen el reconeixement pel Parlament de Catalunya de 
 la Universitat de Vic.
                               
 La Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària 
 Eusebi Molera, fundacions privades subjectes a la legislació 
 de la Generalitat de Catalunya, fins ara titulars dels 
 centres adscrits dels Estudis Universitaris de Vic, han 
 estat les promotores de la Universitat de Vic. Els patronats 
 de les esmentades fundacions van acordar-ne la fusió per 
 mitjà de l'absorció de la Fundació Universitària Eusebi 
 Molera per la Fundació Universitària Balmes, als efectes de 
 dotar la Universitat de Vic d'un únic ens jurídic titular, 
 que ha assumit tots els drets i les obligacions de la 
 fundació absorbida. Aquest acord de fusió s'ha aprovat per 
 la resolució de la consellera de Justícia del 20 de febrer 
 de 1997.
                               
 La Universitat de Vic s'inspira en els valors de la 
 pedagogia catalana, en clara sintonia amb la realitat social 
 i territorial, es fonamenta en una activitat de docència i 
 de  recerca de qualitat que potencia els coneixements 
 científics i tècnics, estimula els ideals humans individuals 
 i socials i, a més, parteix de la decidida voluntat de 
 col·laborar  amb les restants universitats del sistema 
 universitari català, per tal de donar un nou impuls a 
 l'aportació efectuada fins ara pels Estudis Universitaris de 
 Vic a la societat.
                               
 En  el  marc d'aquesta col·laboració institucional, la 
 Universitat de Vic podrà comptar amb el suport de les 
 estructures que les universitats públiques constitueixin, 
 per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya.
                               
 D'altra banda, la Universitat de Vic podrà accedir, quan 
 sigui el cas, a les subvencions i els ajuts destinats a 
 centres universitaris que també rebin suport d'institucions 
 municipals o comarcals.
                               
 Atès que, amb la finalitat de constituir la Universitat de 
 Vic, els patronats de les fundacions que en són promotores 
 han  aprovat, el 31 de maig de 1996, la creació de 
 l'esmentada Universitat i n'han sol·licitat el reconeixement 
 pel Parlament de Catalunya, després d'haver complert els 
 requisits establerts pel Reial decret 557/1991, del 12 
 d'abril, de creació i reconeixement d'universitats i centres 
 universitaris; atès que s'ha comprovat que en la memòria 
 presentada, juntament amb la sol·licitud de reconeixement, 
 es garanteix el nombre mínim de titulacions establertes per 
 la normativa vigent per a la constitució d'una universitat, 
 tenint en compte els compromisos assumits per la Fundació 
 titular de la Universitat i amb l'informe favorable del 
 Consell Interuniversitari de Catalunya, i atès el que 
 estableixen l'article 27 de la Constitució, la Llei orgànica 
 11/1983, del 25 d'agost, de reforma universitària, la Llei 
 26/1984, del 19 de desembre, de coordinació universitària i 
 de creació de consells socials, el Reial decret 557/1991, 
 del 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats 
 i de centres universitaris, i les altres disposicions legals 
 aplicables, es considera procedent el reconeixement de la 
 Universitat de Vic.
                               
 Article 1                          
 Reconeixement                        
 1. Es reconeix la Universitat de Vic com a universitat 
 privada, que es regeix per la Llei orgànica 11/1983, del 25 
 d'agost, de reforma universitària; per la Llei 26/1984, del 
 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de 
 consells socials; per la present Llei, per les normes que la 
 desenvolupen i per les seves pròpies normes d'organització i 
 funcionament.
 2. D'acord amb l'article 20.1.c) de la Constitució i amb 
 l'article 2.1 de la Llei orgànica 11/1983, del 25 d'agost, 
 de  reforma  universitària,  les normes pròpies de la 
 Universitat han de reconèixer explícitament la llibertat 
 acadèmica, que es manifesta en la llibertat de càtedra, 
 d'investigació i d'estudi.
                               
 Article 2                          
 Centres i estudis                      
 La Universitat de Vic consta, inicialment, dels següents 
 centres, que s'han d'encarregar de la gestió administrativa 
 i de l'organització dels ensenyaments conduents a l'obtenció 
 dels títols universitaris oficials que s'indiquen:      
 a) Facultat de Traducció i Interpretació:          
 Llicenciat/da en traducció i interpretació.
 b) Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques:      
 Llicenciat/da en administració i direcció d'empreses.
 Diplomat/da en ciències empresarials.
 c) Facultat d'Educació:                   
 Llicenciat/da en psicopedagogia.
 Mestre/a, especialitat en educació infantil.
 Mestre/a, especialitat en educació primària.
 Mestre/a, especialitat en educació especial.
 Mestre/a, especialitat en llengua estrangera.
 d) Escola Universitària de Ciències de la Salut:       
 Diplomat/da en infermeria.
 e) Escola Politècnica Superior:               
 Llicenciat/da en ciència i tecnologia dels aliments.
 Enginyer/a tècnic/a en informàtica de gestió.
 Enginyer/a tècnic/a agrícola, especialitat en indústries 
 agràries i alimentàries.
 Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, especialitat en 
 sistemes de telecomunicació.
 Enginyer/a tècnic/a industrial, especialitat en electrònica 
 industrial.
                               
 Article 3                          
 Inici i manteniment de les activitats acadèmiques      
 1. L'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat 
 pot autoritzar l'inici de les activitats acadèmiques de la 
 Universitat de Vic per al curs 1997-1998, després de 
 comprovar que s'han complert els compromisos adquirits per 
 l'entitat titular en la memòria que acompanya la sol·licitud 
 de reconeixement de la Universitat i que s'han homologat els 
 títols corresponents.
 2. La Universitat de Vic ha de mantenir el seu funcionament 
 i el de cada un dels seus centres, durant un període mínim 
 que permeti finalitzar els estudis als estudiants que, amb 
 un aprofitament acadèmic normal, els hi haguessin iniciat.
                               
 Article 4                          
 Accés i permanència dels estudiants             
 1. Per a l'accés als centres de la Universitat de Vic cal 
 que els estudiants compleixin els requisits establerts per 
 la  normativa  vigent  per  a accedir a l'ensenyament 
 universitari.
 2. La Universitat de Vic ha de regular el sistema d'accés i 
 permanència dels estudiants en els seus centres i ha de 
 vetllar perquè, tant en la regulació com en l'aplicació 
 d'aquesta, es reconegui el dret d'accés i de permanència als 
 estudiants sense cap tipus de discriminació per raó de 
 naixença,  raça,  sexe,  religió,  disminució física o 
 sensorial, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 
 personal o social.
 3. Per tal de garantir el dret d'accés, la Universitat de 
 Vic ha de fer informació pública de l'oferta de cursos i del 
 sistema propi d'ajuts i beques.
                               
 Article 5                          
 Memòria d'activitats                     
 La Universitat de Vic ha de presentar anualment a l'òrgan 
 competent de l'Administració de la Generalitat una memòria 
 comprensiva de les activitats docents i de recerca portades 
 a terme.
                               
 Article 6                          
 Inspecció i revocació                    
 1. Als efectes del que estableix l'article 27.8 de la 
 Constitució, l'òrgan competent de l'Administració de la 
 Generalitat ha de comprovar el compliment per la Universitat 
 de Vic de les normes que li són aplicables i de les 
 obligacions assumides.
 2. La Universitat de Vic ha de col·laborar en les tasques de 
 seguiment  i  d'inspecció  amb  l'òrgan  competent  de 
 l'Administració de la Generalitat, al qual ha de facilitar 
 la documentació necessària i l'accés a les instal·lacions 
 que, a aquests efectes, li siguin requerits.
 3. La Universitat de Vic ha de comunicar a l'òrgan competent 
 de l'Administració de la Generalitat les modificacions que 
 es produeixin en les seves normes d'organització i de 
 funcionament, en la seva situació patrimonial i en la seva 
 regulació específica de concessió de beques i ajuts a 
 l'estudi i a la recerca.
 4. Si en exercici de les funcions inspectores establertes 
 per l'article 27.8 de la Constitució, l'òrgan competent de 
 l'Administració de la Generalitat detecta que un centre o un 
 determinat ensenyament no compleix els requisits exigits per 
 l'ordenament  jurídic  i, en especial, els compromisos 
 adquirits pel titular en sol·licitar-ne el reconeixement o 
 la implantació, l'ha d'instar a regularitzar-ne la situació 
 en el termini que es determini en funció de la deficiència 
 detectada. Si transcorregut aquest termini no s'ha atès el 
 requeriment, i  amb l'audiència prèvia del titular, el 
 departament  competent en matèria d'universitats ha de 
 proposar al Govern la revocació del reconeixement del 
 centre, als efectes d'impartir el títol oficial corresponent 
 o d'implantar l'ensenyament, segons correspongui. En tot 
 cas, s'ha de garantir que els estudiants matriculats puguin 
 finalitzar, amb un aprofitament acadèmic normal, els estudis 
 iniciats.
 5. Sens perjudici del que estableix l'apartat 4, si la 
 gravetat de l'incompliment de la Universitat ho requereix, 
 el  Govern  ,  sens  perjudici de la seva iniciativa 
 legislativa, ho ha de posar en coneixement del Parlament de 
 Catalunya,  als  efectes de la possible revocació del 
 reconeixement de la Universitat.
                               
 Article 7                          
 Reconeixement de nous centres i ensenyaments         
 1. Per  al reconeixement de nous centres i per a la 
 implantació de nous ensenyaments cal l'aprovació del Govern. 
 2. L'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat ha 
 d'autoritzar l'inici d'activitats un cop homologats els 
 títols, d'acord amb l'article 58.3 de la Llei orgànica 
 11/1983, del 25 d'agost, de reforma universitària, i després 
 de comprovar que s'han complert els compromisos adquirits 
 per la Universitat.
                               
 Article 8                          
 Transmissió o cessió de la titularitat            
 En la realització d'actes i negocis jurídics que impliquen 
 la transmissió o la cessió, total o parcial, a títol onerós 
 o gratuït, inter vivos o mortis causa, de la titularitat de 
 la Universitat de Vic, s'ha de seguir el que estableix la 
 normativa vigent.
                               
 Disposició transitòria                    
                               
 Integració dels centres ja existents             
                               
 La  Universitat  de Vic ha d'integrar els centres ja 
 existents, amb llurs ensenyaments, a partir de l'inici de 
 les seves activitats, i, d'acord amb la planificació que a 
 aquest efecte s'estableixi entre els centres adscrits i les 
 universitats  públiques  corresponents, s'extingiran les 
 adscripcions. En tot cas, s'ha de respectar el dret dels 
 alumnes que cursin estudis en els centres adscrits en el 
 moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei de poder 
 finalitzar amb un rendiment acadèmic normal el pla d'estudis 
 que haguessin iniciat, als efectes d'obtenir el títol de la 
 universitat pública corresponent.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 Primera                           
 S'autoritzen el Govern de la Generalitat i el departament 
 competent en matèria d'universitats, en l'àmbit de les 
 atribucions  respectives,  a  dictar  les  disposicions 
 necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.
                               
 Segona                            
 Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada 
 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 30 de maig de 1997         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Trias i Vidal de Llobatera              
 Conseller de la Presidència                 
                               
 (97.148.014)