Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 7/1997, de 18 de juny, d'associacions.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 007/1997

  • Data del document 18/06/1997

  • Data de publicació 01/07/1997

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2423

  • No Vigent
Afectacions
Afectacions passives (62)
TEXT CONSOLIDAT

Finalitat de la Llei L'any 1978 es va aprovar, per referèndum, la Constitució espanyola, l'article 22 de la qual reconeix com a dret fonamental el dret d'associació. Malgrat això, no hi ha hagut des d'aquesta data una regulació específica de les associacions no lucratives que tenen un lloc important en el nostre teixit social. Cal un marc jurídic nou que posi fi a la vigència a Catalunya d'una llei tan obsoleta com la del 1964. La legislació de l'Estat és preconstitucional i ha estat parcialment derogada per la Constitució. Sens perjudici de la llei orgànica corresponent, aquesta Llei té com a finalitat establir un marc general a Catalunya per a les associacions sobre les quals la Generalitat té competència exclusiva. Catalunya té una gran tradició associativa manifestada pels milers d'associacions inscrites. El fet associatiu català ha estat decisiu per a la defensa i l'acreixement de la societat i la cultura catalanes, i, de manera especial, durant les etapes més difícils de la nostra història com a poble i com a nació. La reconstrucció social i política de Catalunya durant el segle XIX es fonamenta absolutament en la capacitat d'articular-se associativament de tots els seus components individuals. L'associacionisme es desenvolupa des dels centenaris ateneus i Cors de Clavé, d'arrel popular i treballadora, les organitzacions de Foment a les associacions d'ajuda mútua, associacions obreres, cases regionals, de fraternitat i de veïns, sorgides de totes les capes socials. I és que cal considerar l'acció dinamitzadora i la capacitat emprenedora de les associacions catalanes com a element fonamental de la vitalitat de la societat civil del nostre país. L'element associatiu es configura, així, clau en la construcció d'una societat més participativa i com a factor essencial per al progrés social i l'avenç de Catalunya com a país. La Llei que presentem recull i hi connecta la tradició d'associacionisme cívic que ha estat i és un element important de la identitat social i cultural de Catalunya. Avançar avui cap a una societat catalana democràticament forta i ben articulada significa aconseguir una realitat associativa de les mateixes característiques. A Catalunya les associacions són diverses i plurals i, al mateix temps, se senten que formen part d'un cos comú que s'expressa en parlar de l'associacionisme català i del moviment associatiu. Les associacions estan interrelacionades i coordinades en federacions i confederacions a partir de llurs objectius, que poden ésser des de caràcter local a internacional. Aquesta coordinació permet intercanvis i crear propostes i projectes imaginatius i nous. Cal un marc per a totes les associacions basat en l'esperit constitucional i estatutari, i això és el que proposa aquesta Llei. En l'elaboració d'aquesta Llei s'ha partit de l'experiència pràctica de l'Administració de la Generalitat en els anys d'exercici d'aquestes competències i dels problemes plantejats per les associacions constituïdes a Catalunya, i també dels textos comparats més avançats en la matèria, molt especialment els treballs sobre l'anomenat Estatut de l'associació europea, en elaboració a la Unió Europea en el moment de promulgació d'aquesta Llei. Amb aquesta Llei es pretén mantenir l'absoluta llibertat de creació, d'iniciativa, de desenvolupament, de modificació, d'èxit o de fracàs de la voluntat associativa, sense condicionament de cap mena, i a l'hora de crear, des dels diferents àmbits d'acció del Govern, uns marcs indicatius que permetin el desenvolupament, en les millors condicions, de la vida associativa a Catalunya, la consecució del prestigi social de l'associacionisme i l'atenció preferent a les associacions que formulen interessos nous. El Parlament de Catalunya ha legislat sobre tipus d'associacions específiques i aspectes que en alguns casos, com el de l'esport Llei 8/1988, del 7 d'abril, ha regulat les qüestions referides al règim de funcionament, d'elecció i de representació de les associacions esportives i de les persones associades. En altres casos, s'ha referit a les associacions sense entrar en cap consideració sobre constitució i funcionament.
Per exemple, pel que fa a les associacions considerades entitats de participació ciutadana Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, els aspectes referits a participació, a deures municipals i al Registre; pel que fa a l'associacionisme cultural Llei 2/1993, del 5 de març, de foment i de protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural , només ha regulat els aspectes en relació amb la cultura, i, pel que fa a les associacions d'usuaris i consumidors Llei 3/1993, del 5 de març, de l'Estatut del consumidor, els aspectes propis de consum.
Estructura de la Llei
El capítol I, sota la rúbrica de "Disposicions generals", intenta donar resposta als principals problemes plantejats per les associacions en els darrers temps. S'estableix l'àmbit d'aplicació objectiu i territorial de la Llei, d'acord amb l'article 9.24 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Aquest capítol parteix de la mateixa definició constitucional de les associacions i pressuposa l'eventual desenvolupament general de les associacions mitjançant una llei orgànica. Exclou de l'àmbit d'aplicació les associacions sotmeses a una regulació específica per raons de competència, jerarquia normativa i especialitat. Així, la Llei parteix de la concepció, tradicional a la cultura llatina, de l'exclusió de l'afany de lucre, alhora que permet la constitució d'associacions d'interès general o comú dels socis i sòcies. Respecte a la constitució de l'associació, es fa del principi de la llibertat estatutària l'autèntic eix vertebrador del que ha d'ésser el dret d'associació en una societat oberta. El capítol III, relatiu a la inscripció en registre, deixa la regulació de l'estructura i el funcionament del Registre d'Associacions per a un desplegament reglamentari. L'organització d'aquest Registre s'ha d'entendre en el marc del que disposa el Reial decret 3526/1981, del 29 de desembre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat en matèria d'associacions. En aquest capítol es garanteixen de manera suficient els drets de terceres persones i de les associades en els casos de les associacions no inscrites i d'actuació dolosa o negligentment perjudicial de qui les administra. El capítol IV, "Òrgans de l'associació i funcionament", tracta de l'assemblea caracteritzada com a òrgan fonamental de l'associació i de l'òrgan de govern que governa, gestiona i representa l'associació. En aquests articles es fa un tractament del principi estructural amb un grau de detall que permet el funcionament de les associacions amb una estructura legal mínima. El capítol següent es dedica als drets i als deures dels socis i sòcies, i s'hi regulen unes obligacions mínimes de documentació i d'informació de la vida de l'associació, com a garantia d'efectivitat dels drets dels socis i sòcies. El capítol VI, relatiu a la dissolució i la liquidació, pretén regular de manera completa i sistemàtica les causes de dissolució de les associacions i el procediment liquidador que s'ha de seguir. La inexistència d'una regulació detallada de la dissolució i la liquidació era una de les mancances més paleses del dret d'associació fins ara vigent. Així mateix, és remarcable la regulació de la destinació dels béns romanents. En relació amb les situacions de manca de disponibilitat econòmica de les associacions, en aquest capítol s'estableix l'obligació de sol·licitar el concurs en el cas que es produeixi la situació d'insolvència, alhora que determina les responsabilitats corresponents si qui administra incompleix aquesta obligació. En l'àmbit de les responsabilitats públiques que corresponen a la Generalitat, es pot constatar l'existència d'una important intervenció de les associacions que, en diferents àmbits sectorials, porten a terme activitats d'interès social. Aquestes entitats o l'activitat que desenvolupen han estat objecte de regulació en diverses lleis, com ara l'esmentada de foment i protecció de la cultura tradicional i de l'associacionisme cultural, i les de serveis socials o de creació d'organismes públics com l'Institut Català del Voluntariat. En tots aquests casos es pot constatar que les activitats desenvolupades són d'interès públic o social; per aquesta raó, es justifica plenament que els poders públics fomentin i donin suport a unes activitats que responen a l'expressió de valors com els de la solidaritat i el civisme, alhora que potencien la participació ciutadana i la capacitat de la societat per a donar resposta a les necessitats pròpies. El capítol VII, sota el títol "Relacions amb l'Administració", estableix les mesures de suport i foment de l'associacionisme. El capítol VIII està dedicat a les associacions de caràcter especial, com les d'alumnes i pares d'alumnes, les d'usuaris i consumidors, les culturals, les de veïns, les de voluntaris i, especialment, les juvenils. Finalment, el capítol IX tracta de la creació i els objectius del Consell Català d'Associacions.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Naturalesa i principis
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Règim jurídic
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Constitució de l'associació

Article 4

Constitució
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Estatuts
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Domicili
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Denominació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Unions d'associacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Inscripció de l'associació

Article 9

Inscripció en el Registre d'Associacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Funcions del Registre d'Associacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Associacions no inscrites. Activitats de recaptació pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Òrgans de l'associació i funcionament

Article 12

Organització i funcionament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Convocatòria i constitució de l'assemblea
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Adopció d'acords de l'assemblea
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Impugnació d'acords de l'assemblea
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Qüestions suscitades en via administrativa i en via jurisdiccional
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Competència i estructura de l'òrgan de govern
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Nomenament, durada i separació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Funcionament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Actes i impugnació d'acords
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Exercici del càrrec i responsabilitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Drets i deures de les persones associades

Article 22

Drets de les persones associades
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Deures de les persones associades
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VI

Dissolució i liquidació

Article 25

Dissolució
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Acords de l'assemblea sobre la dissolució
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Liquidació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Operacions de liquidació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Obligació de sol licitar el concurs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VII

Relacions amb l'Administració

Article 30

Utilitat pública
1. Les associacions constituïdes per a assolir un fi comú d'interès general poden ésser reconegudes d'utilitat pública, d'acord amb el procediment vigent. Sens perjudici de l'informe preceptiu emès per l'Administració de la Generalitat, el qual en tot cas ha d'ésser motivat, es poden demanar informes a les administracions públiques de Catalunya que tinguin competències en relació amb les finalitats estatutàries i les activitats de les associacions.
2. Les associacions declarades d'utilitat pública tenen dret a esmentar aquesta qualificació en tots els seus documents i gaudeixen dels beneficis fiscals, econòmics, administratius i processals que en cada cas s'estableixin. Així mateix, han d'ésser escoltades en la preparació de disposicions generals relacionades directament amb llur activitat i en l'establiment de programes d'acció o noves directrius de transcendència per a aquestes associacions.
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Foment de l'associacionisme
1. Les administracions públiques de Catalunya han de promoure l'associacionisme i facilitar el desenvolupament de les associacions que persegueixen finalitats d'interès social, tot respectant-ne la llibertat i l'autonomia envers els poders públics. Així mateix, les administracions públiques han d'oferir la informació necessària i els instruments de col laboració a les persones que pretenguin emprendre qualsevol projecte associatiu.
2. Les associacions declarades d'utilitat pública en els termes establerts per l'article 30 i les que, tenint o no aquesta condició, duguin a terme activitats d'interès social, com una forma de participació ciutadana en les activitats d'interès general, tenen accés a les mesures de suport econòmic, de suport tècnic, de formació, d'assessorament i a altres ajudes similars a les esmentades que estableixin les administracions públiques de Catalunya per al foment de l'associacionisme.
3. Als efectes del que disposa aquesta Llei, s'entén per associació d'interès social la que té unes finalitats estatutàries orientades a la satisfacció d'interessos que transcendeixin els dels mateixos associats i associades i que fa habitualment i preferentment actuacions en benefici de terceres persones.
4. Les administracions públiques de Catalunya poden establir, en els ordenaments tributaris respectius, beneficis per a les associacions d'interès social i les associacions que han estat declarades d'utilitat pública.
5. Les administracions han de fomentar la creació i la utilització de mecanismes extrajudicials de resolució dels conflictes que es plantegin en l'àmbit d'actuació de les associacions.
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

Subvencions i convenis
1. Les administracions públiques de Catalunya, en l'àmbit de les competències respectives i segons les disponibilitats pressupostàries, atorguen subvencions i altres ajuts econòmics a les associacions d'interès social.
2. Les subvencions s'han de determinar tenint en compte la rellevància per a l'interès general de les activitats corresponents.
3. En qualsevol cas, l'atorgament i la gestió posterior de les subvencions i dels ajuts s'han d'ajustar als principis següents:
a) La concurrència de totes les associacions interessades, mitjançant la convocatòria pública corresponent.
b) L'establiment dels criteris mínims per a resoldre la distribució de les subvencions.
c) L'establiment dels mecanismes necessaris que permetin comprovar l'aplicació correcta de les subvencions en els termes i en les condicions en què hagin estat atorgades.
4. Només es pot prescindir del principi de concurrència en les circumstàncies que justifiquin l'atorgament directe de les subvencions i amb subjecció al que disposi la normativa vigent en matèria de subvencions.
5. L'òrgan de govern és el responsable de la gestió de les subvencions, els ajuts econòmics i els convenis en cas d'incompliment de les condicions d'aplicació establertes.
6. L'atorgament de qualsevol mena de subvenció o ajut econòmic a les associacions i la signatura de conveni amb aquestes es pot condicionar a la inscripció en els registres i els censos creats específicament amb aquesta finalitat. L'accés a aquests registres requereix, en tot cas, la inscripció prèvia en el Registre d'Associacions.
7. En els casos en què les associacions desenvolupen plans de treball d'interès social i ofereixen serveis de forma estable, sense afany de lucre, es poden establir formes de conveni d'acord amb la normativa vigent.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol VIII

Associacions de caràcter especial

Article 33

Regulació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 34

Associacions juvenils
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 35

Altres associacions de caràcter especial
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IX

Consell Català d'Associacions

Article 36

Consell Català d'Associacions
Es crea el Consell Català d'Associacions, com a òrgan de caràcter consultiu de la Generalitat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 37

Composició
1. El Consell Català d'Associacions es compon de:
a) Representants de la Generalitat.
b) Representants dels ens locals.
c) Representants de les associacions de Catalunya.
2. L'estructura i la composició del Consell es regeixen per les normes que s'estableixin per via reglamentària.
Altres versions d'aquest precepte

Article 38

Objectius
El Consell Català d'Associacions, amb els objectius primordials d'estudiar i conèixer la realitat present de les associacions i facilitar elements informatius per a millorar-ne la gestió interna i per a un desenvolupament millor del món associatiu, des d'una actuació coordinada entre aquestes i les administracions, exerceix les funcions següents:
a) Assessorar, informar i dictaminar, si així se li sol licita, sobre qualsevol disposició legal o reglamentària que afecti directament les associacions, i també formular propostes a aquest efecte.
b) Proposar les actuacions necessàries per a promoure i fomentar les associacions, amb els estudis necessaris a aquest efecte.
c) Proposar línies de suport per a afavorir la potenciació exterior de les associacions.
d)[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

Disposició final Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Tercera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte