Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Cultura

  • Núm. del document 124/1999

  • Data del document 04/05/1999

  • Data de publicació 10/05/1999

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2885

Afectacions
TEXT PUBLICAT

La Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, estructura el Sistema de Lectura Pública a partir de dos elements bàsics: en primer lloc, les biblioteques públiques, la responsabilitat de les quals s’assigna amb caràcter general als municipis i, en determinats nivells, a les comarques; en segon lloc, els serveis de suport a la lectura pública, dins dels quals es distingeix entre els serveis nacionals, gestionats pel Departament de Cultura, i els serveis regionals, que, mentre no es creïn les regions, són competència del Departament de Cultura i de les diputacions provincials. Completen el Sistema de Lectura Pública les comissions de lectura pública, la regulació de les quals correspon a les entitats locals.

El present Decret desplega aquesta estructura del Sistema de Lectura Pública, precisant les funcions que corresponen a cada administració en la gestió dels serveis de suport i de les biblioteques públiques, amb l’objectiu de fer realitat la previsió legal segons la qual la lectura pública s’ha d’articular mitjançant un sistema únic, gestionat bàsicament pels municipis. A més, es regulen les funcions, la titulació, la dependència i la selecció del personal de les biblioteques del Sistema.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora; a proposta del conseller de Cultura i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Dependència i funcions dels serveis que integren el Sistema de Lectura Pública de Catalunya

Article 1

Serveis nacionals de suport a la lectura pública

1.1  La prestació dels serveis nacionals de suport a la lectura pública correspon al Departament de Cultura de la Generalitat.

1.2  Els serveis nacionals presten suport en els àmbits següents:

a) Assessorament i col·laboració amb els serveis regionals en l’adquisició de fons.

b) Coordinació i gestió del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública.

c) Investigació bibliotecària, formació permanent i reciclatge del personal.

d) Promoció de les biblioteques.

e) Coordinació dels serveis regionals a fi de garantir una gestió cohesionada del suport a la lectura pública a tot el territori.

f) Impulsió, seguiment i supervisió de l’aplicació de les determinacions del Mapa de la Lectura Pública.

Article 2

Serveis regionals de suport a la lectura pública

2.1  Mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions, la prestació dels serveis regionals de suport a la lectura pública correspon al Departament de Cultura i a les diputacions provincials.

2.2  Correspon al Departament de Cultura la prestació dels serveis regionals següents:

a) Informació bibliogràfica i documental selectiva.

b) Tractament de fons duplicats i sobrers.

c) Redistribució de fons.

d) Coordinació del préstec interbibliotecari.

e) Fons de suport al préstec.

El Departament de Cultura presta aquests serveis de forma desconcentrada a través dels seus serveis territorials.

2.3  Correspon a les diputacions provincials la prestació dels serveis regionals següents:

a) Adquisició de fons. Aquest servei comprèn l’adquisició dels lots fundacionals de les biblioteques de nova creació i les adquisicions destinades al manteniment de les col·leccions bàsiques.

b) Proveïment de catalogació centralitzada pel que fa, com a mínim, al material adquirit pels propis serveis regionals de suport.

c) Elaboració del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública.

d) Suport tècnic i informàtic a les biblioteques.

e) Serveis bibliotecaris mòbils, quan el seu abast sigui supracomarcal.

2.4  L’Administració de la Generalitat pot delegar o assignar a les diputacions provincials l’exercici de les competències que li atribueix l’apartat 2. L’acord de delegació o d’assignació, que no suposa modificació de la titularitat de les competències requereix la formalització d’un conveni entre el Departament de Cultura i la diputació provincial corresponent, en el qual s’han de preveure els mitjans que hagi d’aportar la Generalitat i les funcions de seguiment i direcció que aquesta es reservi.

2.5  A les províncies on, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret, les funcions que l’apartat 3 atribueix a les diputacions provincials són exercides pel Departament de Cultura, aquest i la diputació corresponent poden establir per conveni que la gestió de determinats serveis continui sent exercida pel Departament de Cultura.

Article 3

Funcions de les biblioteques centrals comarcals i de les biblioteques centrals urbanes

3.1  Les biblioteques centrals comarcals, a més de prestar els serveis propis de biblioteca central urbana o biblioteca local a la ciutat on tenen la seu, coordinen la resta de biblioteques de la comarca, a excepció de les biblioteques centrals urbanes i de les que hi estan vinculades, i els donen assessorament i suport. Les biblioteques centrals comarcals garanteixen, a més, una cobertura de serveis de biblioteca pública equilibrada, harmònica i de qualitat a tot el territori de Catalunya.

3.2  Són funcions de comarcalitat de les biblioteques centrals comarcals:

a) Oferir i facilitar als ciutadans del seu àmbit territorial l’accés a la col·lecció i altres fonts d’informació, als serveis de la biblioteca i a tot el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

b) Fer, si s’escau, lots de préstec temporal de llibres i altres suports documentals a biblioteques i serveis bibliotecaris o altres institucions del seu àmbit territorial.

c) Elaborar la col·lecció local de la comarca, en col·laboració amb les restants biblioteques, especialment pel que fa als municipis que no disposen de biblioteca pública.

d) Promoure la cooperació entre les biblioteques del seu àmbit territorial.

e) Promoure activitats de difusió de la lectura i de promoció de l’ús de les biblioteques.

f) Assessorar les biblioteques del seu àmbit territorial.

g) Gestionar els serveis bibliotecaris mòbils necessaris d’àmbit supramunicipal.

3.3  Les biblioteques centrals urbanes exerceixen en l’àmbit del seu municipi les funcions enumerades a l’apartat 2.

Article 4

Funcions de les administracions locals

4.1  Els municipis tenen les competències enumerades a l’article 39 de la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya. En execució de les seves funcions i sens perjudici del que estableixen els apartats 2 i 3, correspon als municipis en relació amb les biblioteques públiques de titularitat pública del seu territori:

a) Fixar els objectius de la biblioteca.

b) Determinar el model de col·lecció i el tipus de serveis que presta la biblioteca en funció dels seus objectius i d’acord amb els criteris establerts per la Unesco.

c) Establir les condicions i la forma d’accés als serveis de la biblioteca.

d) Regular els horaris d’obertura de la biblioteca.

e) Nomenar i contractar el personal.

f) Facilitar les condicions que permetin que la biblioteca pugui operar de manera coordinada i cooperar amb la resta del Sistema de Lectura Pública.

4.2  Les comarques tenen les competències enumerades a l’article 40 de la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya. En execució d’aquestes funcions, correspon a les comarques:

a) Assumir la gestió de les funcions de comarcalitat de les biblioteques centrals comarcals.

b) Exercir les funcions enumerades a l’apartat 1 en les biblioteques de titularitat comarcal ubicades en municipis de menys de cinc mil habitants.

4.3  Les biblioteques centrals comarcals són gestionades de comú acord per l’ajuntament i el consell comarcal, que han d’establir un conveni per a precisar els termes de la seva col·laboració. Aquest conveni s’ha de basar en els criteris següents:

a) La gestió dels serveis propis de biblioteca local o de biblioteca central urbana del municipi on té la seu la biblioteca és competència de l’ajuntament. En conseqüència correspon a l’ajuntament l’exercici de les funcions enumerades a l’apartat 1, pel que fa als esmentats serveis.

b) La gestió de les funcions de comarcalitat enumerades a l’apartat 2 de l’article 3 correspon al consell comarcal, que s’ha de fer càrrec de les despeses d’instal·lació, manteniment i personal corresponent a les esmentades funcions.

c) El nomenament i contractació del personal correspon a l’ajuntament. El consell comarcal només pot nomenar i contractar personal si està adscrit exclusivament a funcions de comarcalitat. El nomenament de la persona titular de la direcció de la biblioteca correspon a l’ajuntament, si bé el consell comarcal ha de participar en l’òrgan de selecció corresponent.

4.4  Correspon a les diputacions prestar assistència i cooperació als municipis i a les comarques en els termes previstos en l’article 89 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya

4.5  Les administracions locals han d’exercir les seves funcions d’acord amb les normes establertes per llei o per reglament i d’acord amb el Mapa de la Lectura Pública.

Article 5

Comissions de lectura pública

El desplegament de l’article 38 de la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya correspon als consells comarcals pel que fa a les comissions comarcals de lectura pública i als ajuntaments pel que fa a les comissions locals de lectura pública.

Article 6

Identificació de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya

En un lloc visible de l’entrada de totes les biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública hi ha d’haver una placa en la qual, a més de les dades d’identificació que el titular de la biblioteca consideri convenients, hi ha de constar la llegenda "Sistema de Lectura Pública de Catalunya", d’acord amb els criteris gràfics establerts pel Departament de Cultura.

Capítol II

Del personal de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya

Article 7

Complementarietat de les normes del present Capítol

Les disposicions del present Capítol tenen caràcter de complementàries respecte de la normativa general sobre funció pública aplicable al personal de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Article 8

Dotació de personal

8.1  Les biblioteques del Sistema de Lectura Pública han de tenir el personal suficient, amb la qualificació i el nivell tècnic que exigeixin les funcions que tingui assignades, d’acord amb el que estableix el Mapa de la Lectura Pública.

8.2  Es considera personal tècnic de biblioteques les persones titulars de la direcció de les biblioteques, el personal bibliotecari i el personal tècnic auxiliar.

Article 9

Direcció de les biblioteques

9.1  La persona titular de la direcció d’una biblioteca és la màxima responsable tècnica del centre i exerceix la direcció de tot el seu personal.

9.2  Els directors o directores de biblioteca han de tenir la titulació exigida al personal bibliotecari, excepte en les biblioteques centrals urbanes i en les biblioteques centrals comarcals de ciutats de més de 30.000 habitants, en les quals la persona titular de la direcció ha de tenir la Llicenciatura en Documentació.

9.3  En les biblioteques filials, les funcions de direcció poden ser assumides per una persona tècnica auxiliar de biblioteca, sota la supervisió de la direcció de la biblioteca local o central corresponent.

Article 10

Personal bibliotecari

10.1  Correspon al personal bibliotecari la realització de les funcions tècniques de caràcter bibliotecari.

10.2  El personal bibliotecari ha de tenir titulació universitària de Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o de Llicenciatura en Documentació.

Article 11

Personal tècnic auxiliar de biblioteca

11.1  Correspon al personal tècnic auxiliar de biblioteca realitzar les tasques administratives i donar suport al personal bibliotecari en les funcions tècniques de caràcter bibliotecari.

11.2  El personal tècnic auxiliar de biblioteca ha de tenir titulació acadèmica de cicle formatiu de grau mig, batxillerat o equivalent i ha de posseir els coneixements tècnics necessaris per a l’exercici de les funcions que li corresponen.

Article 12

Dependència i selecció del personal

12.1  En els municipis de cinc mil habitants o més, el personal de les biblioteques públiques de titularitat pública ha de ser nomenat o contractat per l’ajuntament, llevat el que pugui nomenar o contractar el consell comarcal d’acord amb el previst a l’apartat 3.c) de l’article 4.

12.2  En tots els tribunals o òrgans tècnics constituïts per a la selecció o provisió de llocs de treball de personal tècnic de les biblioteques de titularitat pública, tant funcionari com laboral, hi ha d’haver almenys un tècnic proposat pels serveis regionals de suport a la lectura pública.

12.3  Els funcionaris bibliotecaris que presten els seus serveis en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya tenen el dret a la mobilitat interadministrativa, d’acord amb el que estableix la normativa sobre funció pública.

Disposició addicional

El que estableix aquest Decret no és d’aplicació a les biblioteques de titularitat estatal.

Disposicions transitòries

—1  La prestació per part del Departament de Cultura de la Generalitat i de les diputacions provincials dels serveis de suport a la lectura pública definits als articles 1 i 2 s’ha de dur a terme de manera progressiva. En el termini màxim de cinc anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret els esmentats serveis de suport han de ser prestats a totes les biblioteques del Sistema de Lectura Pública.

—2  El que estableix l’apartat 2 de l’article 9 respecte a l’exigència de la llicenciatura en documentació per a accedir a una plaça de direcció de biblioteca central urbana o de biblioteca central comarcal de ciutats de més de 30.000 habitants entrarà en vigor l’1 de gener del 2004.

—3.1  El personal laboral indefinit o funcionari adscrit a biblioteques del Sistema de Lectura Pública que, en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Decret, estigui fent funcions de direcció de biblioteca, funcions tècniques de caràcter bibliotecari o funcions administratives, podrà continuar ocupant les destinacions que actualment ocupa, encara que no tingui la titulació exigida als articles 9, 10 i 11 respectivament. Igualment, l’esmentat personal podrà ocupar llocs de naturalesa i funcions idèntiques o inferiors, mitjançant els corresponents sistemes de provisió de llocs.

3.2  En el supòsit que, un cop realitzat el corresponent procés de provisió, les places citades en aquesta disposició transitòria restin vacants, les titulacions necessàries per a la seva provisió s’adequaran al que estableixen els articles 9, 10 i 11.

3.3  A partir de l’1 de gener del 2004, el personal que ocupi una plaça de director o directora de biblioteca i no posseeixi la llicenciatura en documentació només podrà accedir, mitjançant els corresponents sistemes de provisió de llocs, a places de director o directora de biblioteques centrals urbanes o de biblioteques centrals comarcals de ciutats de més de 30.000 habitants si posseeix la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació i una llicenciatura universitària en qualsevol matèria.

Barcelona, 4 de maig de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Joan M. Pujals i Vallvè

Conseller de Cultura

(99.116.001)