Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient

  • Núm. del document 103/2000

  • Data del document 06/03/2000

  • Data de publicació 13/03/2000

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3097

TEXT CONSOLIDAT

La Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua, regula en el seu títol V el règim economicofinancer de l'Agència Catalana de l'Aigua i crea, com a ingrés específic d'aquest règim, el cànon de l'aigua, impost ecològic destinat no només al finançament dels costos derivats de l'activitat de l'Agència, sinó al finançament d'objectius que, més directament, han de ser qualificats d'ambientals, com ara la prevenció en origen de la contaminació o la recuperació i el manteniment dels cabals ecològics. Alhora, la mateixa Llei ajorna l'entrada en vigor d'aquest règim economicofinancer al moment de l'aprovació del seu reglament de desenvolupament.
La LOGTA defineix els elements bàsics i els trets essencials del cànon de l'aigua, com són, entre altres, la definició del fet imposable, de la base imposable, del tipus i elements directament determinants d'aquest, dels subjectes passius i resta d'obligats tributaris, del règim d'exempcions, i del d'infraccions i sancions vinculat a les característiques pròpies i definidores d'aquest tribut. Malgrat això, és imprescindible l'aprovació del reglament que desenvolupi aquests trets generals per tal de permetre la implantació d'aquesta nova figura tributària.
En conseqüència, l'aprovació del reglament ha de permetre la implementació de la Llei, i per tant del nou tribut, de manera eficient, assegurant la consecució dels seus objectius bàsics, tant des d'un punt de vista de la seva condició d'instrument en mans de l'administració per incentivar conductes d'estalvi o d'ús racional de l'aigua, i conduir i modificar les conductes dels usuaris cap a actuacions ecoeficients com des del punt de vista de la necessitat de disposar de recursos per a l'assoliment dels objectius de la planificació hidrològica i per a l'acompliment de les funcions que l'Agència Catalana de l'Aigua té atribuïdes.
Per tal d'aconseguir l'efectiva implementació del cànon de l'aigua, aquest Reglament regula el règim jurídic d'aquesta figura tributària, que s'ha d'adequar a la seva definició d'impost amb finalitat ecològica, i la resta d'aspectes necessaris per a la seva aplicació pràctica.
Així, en els dos primers títols regula, en primer lloc, l'objecte del reglament, que és el desenvolupament del cànon de l'aigua i de la resta de cànons i exaccions que constitueixen ingressos propis de l'Agència, i defineix la seva naturalesa jurídica i els seus elements essencials; el fet imposable, i els supòsits d'exempció, el meritament i els subjectes actius i passius de l'obligació juridicotributària, així com la resta d'obligats tributaris.
Posteriorment, defineix la base imposable del tribut i preveu els sistemes de determinació d'aquesta, especificant, per a cadascun d'aquests sistemes, en quins supòsits resulten d'aplicació i, si s'escau, les fórmules per a fer-ho. Regula també el tipus de gravamen, distingint els diversos elements determinants d'aquest en funció que es tracti d'usos domèstics, industrials o bé agrícoles i ramaders de l'aigua.
En el títol tercer es regulen les normes de gestió del cànon de l'aigua, diferenciant en funció que aquesta gestió es realitzi per mitjà d'entitats subministradores o bé que el tribut es percebi directament dels usuaris, i definint, en el primer cas, el règim jurídic d'aquestes entitats subministradores que col·laboren amb l'Administració en la gestió i recaptació del cànon mitjançant la seva inclusió en el rebut de l'aigua.
Els capítols tercer i quart regulen el règim de recaptació, tant en període voluntari com en període executiu, i el procediment inspector, introduint especificitats respecte del règim general previst per a la resta de tributs de la Generalitat de Catalunya, derivat de la intervenció en el procediment recaptador de les entitats subministradores, obligades tributàries també subjectes a inspecció. Per la mateixa raó, el règim d'infraccions i sancions associat al tribut, que s'ajusta al que preveu la LOGTA, preveu infraccions específiques, tant greus com simples, derivades de les particularitats de la mateixa gestió del tribut i, fins i tot, de les seves especials característiques.
Finalment, el Reglament conté una breu referència a la gestió de la resta de cànons que formen part del règim economicofinancer de l'Agència, com són el cànon d'ocupació i el cànon de regulació, i, en les disposicions addicionals i transitòries, especifica aspectes relacionats amb la determinació del tribut, derivats de situacions excepcionals com la concurrència amb altres cànons, i regula, bé qüestions tècniques necessàries per a la seva aplicació, bé situacions derivades de la concurrència, durant un període determinat de temps de procediments de gestió vinculats als tributs als quals el nou cànon ve a substituir, i de procediments connectats a la gestió del cànon que es crea.
Per tant, a proposta del conseller de Medi Ambient, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:

Títol primer

Disposicions generals

Article 1

Objecte
És objecte d'aquest Reglament, el desenvolupament normatiu dels tributs que formen part del règim economicofinancer del cicle de l'aigua a Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Règim jurídic del cànon de l'aigua
2.1 El cànon de l'aigua es regeix per la LOGTA, per aquest Reglament i per les disposicions de desenvolupament.
2.2 En defecte d'una regulació específica, són aplicables les disposicions legals i reglamentàries de caràcter general que regeixen els tributs de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

Règim jurídic dels cànons d'ocupació i de regulació
El cànon de regulació i el cànon d'ocupació tenen la naturalesa de taxes estatals transferides a la Generalitat de Catalunya i es regulen per les normes següents:
a) La LOGTA, el present Reglament i per aquelles disposicions que es dictin com a desenvolupament d'aquests dos textos.
b) La normativa estatal que els és aplicable i, en el seu defecte, per les normes que regeixen les taxes de la Generalitat.

Article 4

Naturalesa i competències de l'Agència Catalana de l'Aigua
4.1 L'Agència Catalana de l'Aigua és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, de les previstes en l'article 1.b) de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per assolir els seus objectius.
4.2 L'Agència, com a administració hidràulica de Catalunya, és l'autoritat que exerceix les competències que corresponen a la Generalitat en matèria d'aigües i d'obres hidràuliques, així com en matèria de medi ambient relativa a aquestes.

Article 5

Funcions tributàries de l'Agència Catalana de l'Aigua
5.1 Corresponen a l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb el que determina la legislació vigent, les funcions de gestió, recaptació, inspecció, administració i distribució dels cànons regulats en aquest Reglament i dels recursos econòmics que generen.
5.2 L'Agència garanteix en les seves relacions amb altres administracions públiques i amb els particulars l'ús de mitjans informàtics i telemàtics.

Article 6

Actes administratius tributaris de l'Agència Catalana de l'Aigua
6.1 Els actes de gestió, inspecció i recaptació dels tributs de la Generalitat sobre l'aigua i de la resta d'ingressos de dret públic, així com els actes d'imposició de sancions dictats per l'Agència són actes administratius dictats en l'exercici de les seves funcions com a poder públic i sotmesos al dret públic que s'han d'ajustar a la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents i resta de normativa que sigui d'aplicació.
6.2 Els actes administratius tributaris dictats pel director o directora de l'Agència posen fi a la via administrativa i poden ser objecte de reclamació davant el mateix òrgan que els va dictar i de reclamació en la via economicoadministrativa prèvia al control jurisdiccional.

Títol segon

Del cànon de l'aigua

Capítol primer

Concepte, fet imposable i subjectes

Article 7

Concepte
El cànon de l'aigua és un impost de finalitat ecològica que s'aplica a tot el territori de Catalunya i que resta afectat en els termes previstos a l'article 38 de la LOGTA.

Article 8

Fet imposable i acreditament
8.1 El fet imposable del cànon de l'aigua és l'ús real o potencial de l'aigua en els termes previstos en la LOGTA i la contaminació que el seu abocament pot produir, sense excloure aquells usos de tipus indirecte, provinents d'aigües pluvials o escorrenties, associats o no a un procés productiu.
8.2 Resten exempts de pagament del cànon de l'aigua els usos següents:
a) El consum d'aigua fet per l'Agència Catalana de l'Aigua, les ELA i els òrgans de l'Estat per a operacions d'investigació o control, els sondeigs experimentals que no siguin objecte de cap aprofitament, les operacions de gestió i millora del domini públic hidràulic, i les efectuades amb destinació a obres públiques de la seva competència.
b) Els consums fets pels serveis públics d'extinció d'incendis o els que amb les mateixes característiques siguin efectuats o ordenats per les autoritats públiques en situacions de necessitat extrema o catàstrofe.
c) Els usos corresponents a la utilització de l'aigua que facin les entitats públiques per a alimentació de fonts públiques i monumentals, neteges de carrers i regs de parcs, jardins i camps esportius públics. L'abastament fet a través de les xarxes bàsiques definides per la LOGTA i, en general, l'abastament en alta d'altres serveis públics de distribució d'aigua potable.
d) El consum d'aigua per a l'ús agrícola, llevat que hi hagi contaminació de caràcter especial en naturalesa o quantitat per adobs, pesticides o matèria orgànica, comprovat pels serveis d'inspecció de l'Administració competent.
e) Els usos domèstics de l'aigua en tots els nuclis de població de menys de 400 habitants de població base que no disposen de subministrament domiciliari d'aigua i de xarxa de tractament o evacuació d'aigües residuals.
8.3 L'acreditament del cànon de l'aigua coincideix amb el moment del consum real o potencial d'aigua, independentment que el compliment de l'obligació de pagament sigui exigible en el moment de la facturació.

Article 9

Subjecte actiu, subjecte passiu i obligats tributaris
9.1 És subjecte actiu del cànon de l'aigua l'Agència Catalana de l'Aigua.
9.2 Són subjectes passius del cànon de l'aigua en concepte de contribuents les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i les entitats previstes a l'article 33 de la Llei general tributària, usuàries de l'aigua en baixa que la rebin per mitjà d'una entitat subministradora o que la captin mitjançant instal·lacions pròpies o en règim de concessió de proveïment. Als efectes d'aquest article, es considera usuari de l'aigua en baixa:
a) Quan es tracti d'aigua subministrada per una entitat, el titular de la pòlissa o contracte de subministrament,
b) Quan es tracti d'una concessió de proveïment, el titular de la concessió,
c) Quan l'aigua provingui d'una captació mitjançant instal·lacions pròpies, el titular d'aquestes instal·lacions.
9.3 Tanmateix, en els supòsits previstos en els punts b) i c) de l'apartat anterior, es considera que és usuari de l'aigua qui efectivament en realitzi el consum, sempre i quan l'interessat acrediti documentalment aquesta condició.
9.4 Les entitats subministradores tenen encomanada la gestió i la recaptació del cànon de l'aigua en els termes establerts pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. Així mateix, han de respondre solidàriament de l'ingrés de les quantitats que, en concepte de cànon de l'aigua, haguessin hagut d'exigir a les persones usuàries, en els termes establerts pels articles 75 i 77.4 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
9.5 Les entitats subministradores poden fer efectiu l'import del tribut per compte de les persones contribuents que en siguin abonades, en els termes establerts mitjançant un conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Administració local competent i amb dret al rescabalament mitjançant el trasllat d'aquest cost a través de la factura del servei domiciliari de subministrament d'aigua.
9.6 Als efectes del previst en l'apartat anterior, els Convenis han d'expressar:
a) Les condicions generals de determinació i ingrés dels imports del cànon de l'aigua que l'entitat subministradora ha d'autoliquidar a l'Agència Catalana de l'Aigua i el sistema de càlcul dels crèdits necessaris per fer front a les despeses de gestió que derivin de l'exercici de l'opció prevista en l'article 66 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
b) El sistema de traslació a les persones abonades de l'import satisfet a l'Agència.
c) El termini de vigència del Conveni.
d) Els mitjans de resolució d'aquest.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol segon

Determinació de la base imposable

Secció 1a

Normes generals

Article 10

Base imposable. Mínims de facturació
10.1 La base imposable és constituïda, en general, pel volum d'aigua consumit o, si no es coneix, pel volum d'aigua estimat dins el període de liquidació que es tracti.
10.2 Es fixa, amb caràcter general, un volum mínim de facturació de 6 m3 per habitatge o establiment i mes, 3 m3 per plaça i mes per a establiments hotelers i 3 m3 per unitat d'acampada i mes per als establiments de càmping. Aquests mínims seran d'aplicació en els casos en què el consum real o estimat no els assoleixi.
10.3 En el cas d'usos industrials d'aigua i assimilables, vinculats a activitats econòmiques de caràcter estacional, i sempre que el període de funcionament de l'activitat, degudament acreditat per l'establiment, sigui inferior a 7 mesos l'any, els mínims de facturació són determinats per les fórmules següents:
Pels establiments hotelers:
Cabal mínim de facturació trimestral (expressat en metres cúbics) = 0,25 x 0,3 x 3 x núm. places x Núm. DO/30.
Pels establiments de càmping:
Cabal mínim de facturació trimestral (expressat en metres cúbics) = 0,25 x 0,3 x 2,5 x núm. unitats acampada x Núm. DO x DDP
Per a la resta d'establiments amb activitats estacionals:
Cabal mínim de facturació trimestral (expressat en metres cúbics) = 0,2 x cabal abastat.
On,
Núm. DO són el nombre de dies d'obertura.
DDP és la dotació diària ponderada.
10.4 En el cas que la facturació no sigui trimestral, el cabal mínim de facturació es calcula d'acord amb les fórmules previstes, que han d'adaptar-se al període de facturació, i s'apliquen de manera proporcional a aquest.
En els supòsits que l'entitat subministradora efectuï més de quatre factures a l'any, el valor del mínim de facturació s'afecta del coeficient 4/ nombre de factures-any.
10.5 Els mínims previstos en els apartats 2 i 3 es facturen de manera diferenciada en funció que es tracti de subministrament de companyia, de fonts pròpies o mixt, d'acord amb el següent:
a) Quan es tracti de consum exclusivament de fonts pròpies, l'Agència factura trimestralment els mínims,
b) Quan el subministrament l'efectuï únicament una entitat subministradora, l'Agència comunica els mínims aplicables per tal que l'entitat els incorpori a les seves factures.
c) Quan el subministrament sigui mixt, l'Agència comunica aquest fet a l'entitat subministradora per tal que no inclogui els mínims en la seva facturació, ja que els liquida directament la mateixa Agència en funció de les dades històriques de què disposi o que li hagin estat facilitades per l'entitat subministradora.
10.6 En els casos de comptadors o sistemes d'aforaments col·lectius, s'han de considerar tants mínims com habitatges hi estiguin connectats.

Article 11

Règims de determinació de la base imposable
11.1 La base imposable del cànon de l'aigua es determina d'acord amb els sistemes següents:
a) Amb caràcter general i preferentment per estimació directa, mitjançant comptadors o altres sistemes de mesurament de cabals, homologats i instal·lats segons les instruccions previstes en la normativa sectorial vigent i, en el seu defecte, d'acord amb les que dicti l'Agència Catalana de l'Aigua.
b) Per estimació objectiva, en el cas de contribuents sense sistemes directes de mesura del consum, que es determina genèricament atenent l'ús de l'aigua que realitzen i al volum de captació fixat en atenció a les característiques i circumstàncies de l'aprofitament.
c) Per estimació indirecta, quan l'Administració no pugui determinar la base imposable per cap dels sistemes d'estimació anteriors per causa d'alguns dels fets que preveu l'article 42.5.c) de la LOGTA.
11.2 Les bases determinades pels règims de les lletres a) i c) de l'apartat anterior poden ser desvirtuades pel subjecte passiu mitjançant les proves oportunes.

Secció 2a

Estimació directa

Article 12

Estimació directa
12.1 La determinació de la base imposable d'acord amb el sistema d'estimació directa correspon a l'Administració i es realitza d'acord amb les declaracions o documents presentats, o amb les dades consignades en els llibres registre comprovats administrativament.
12.2 Per a la correcta determinació del consum d'aigua efectuat, els subjectes passius contribuents són obligats a instal·lar i mantenir, al seu càrrec, comptadors o mecanismes de mesura directa permanent del volum d'aigua efectivament consumit, d'acord amb les instruccions que a aquest efecte estableixi l'Agència.
12.3 Els subjectes passius usuaris de fonts pròpies de proveïment d'aigua han d'expressar la seva opció per l'estimació directa, i, en aquest cas, l'estimació s'efectua d'acord amb les dades aportades. Cas de no optar de manera expressa per l'estimació directa, o de no aportar les dades necessàries per la seva pràctica, s'entén que renuncia a aquesta en favor de l'estimació objectiva.
12.4 L'Administració pot imposar la instal·lació de dispositius de control del cabal quan sigui necessari per a la planificació hidrològica i el compliment d'objectius d'estalvi i qualitat de l'aigua, sens perjudici d'establir les mesures de foment i les línies d'ajut compensatòries necessàries.

Secció 3a

Estimació objectiva

Article 13

Caràcter voluntari de l'estimació objectiva
13.1 El règim d'estimació objectiva de bases imposables s'utilitzarà, amb caràcter voluntari, per a aquells subjectes passius que ho sol·licitin, sempre que no els hagi estat requerida ni imposada la instal·lació d'aparells de mesura en els termes fixats en l'article 42.8 de la LOGTA.
13.2 Les despeses que generi l'aplicació d'aquest sistema de mesura de la base són sempre a càrrec del subjecte passiu.
13.3 S'entén que el subjecte passiu opta voluntàriament per l'estimació objectiva quan manifesta aquesta voluntat de manera expressa o bé quan no ha optat per l'estimació directa, o no ha aportat les dades necessàries per la seva pràctica, i s'entén en aquest cas, d'acord amb el que preveu l'apartat 3 de l'article 12, que renuncia a l'estimació directa.

Article 14

Fórmules de determinació de la base imposable del cànon de l'aigua segons el sistema d'estimació objectiva
14.1 L'estimació objectiva de la base imposable és d'aplicació, en general, en els supòsits de captacions subterrànies, contractes d'aforament i recollida d'aigües pluvials, i es poden preveure, dins aquests supòsits, especialitats en funció d'altres magnituds, i, en especial, del tipus d'activitat econòmica desenvolupada pel subjecte passiu.
14.2 En cas de captacions subterrànies que no tinguin instal·lats dispositius de mesurament directe de cabals de subministrament, el consum mensual s'avalua d'acord amb la potència nominal del grup elevador mitjançant la fórmula següent:
Q = 37.500 x p/(h + 20)
En la qual,
Q = és el consum mensual facturable, expressat en metres cúbics,
p = és la potència nominal del grup o dels grups elevadors, expressada en quilovats,
h = és la profunditat dinàmica mitjana de l'aqüífer en la zona considerada, expressada en metres.
14.3 En cas de subministraments mitjançant contractes d'aforament, quan no pugui ser mesurat directament, el volum d'aigua utilitzat en el període considerat s'avalua per aplicació de la fórmula "b = I/P", en la qual "b" és el volum d'aigua estimat, expressat en metres cúbics, "I" és l'import satisfet com a preu de l'aigua, expressat en pessetes, i "P" és el preu mitjà ponderat segons les tarifes vigents de l'aigua subministrada per l'entitat en els subministraments mesurats per comptador dintre del terme municipal i corresponent al mateix tipus d'ús, expressat en pessetes per metre cúbic.
14.4 En cas de recollida d'aigües pluvials per part dels usuaris amb la finalitat d'utilitzar-les en processos productius, la quantitat d'aigua per any a considerar és l'equivalent al doble del volum dels dipòsits de recollida.
14.5 En cas d'establiments de càmping, el seu consum anual, cas que no disposin dels preceptius aparells de mesura, s'obtindrà, com a norma general, d'acord amb la fórmula següent, que es desenvolupa en l'annex B-1:
Cabal anual = Qd + Qreg.
On,
Qd = és el cabal estimat d'aigua per a usos domèstics i sanitaris.
Qreg = és el cabal estimat d'aigua de reg.

Secció 4a

Estimació indirecta

Article 15

Estimació indirecta
15.1 El sistema d'estimació indirecta de la base resulta d'aplicació als subjectes passius del cànon de l'aigua que es troben en alguna de les circumstàncies que donen lloc a la seva aplicació, de les previstes en la vigent normativa reguladora de la gestió dels tributs de la Generalitat de Catalunya. En particular, resulta d'aplicació a aquells subjectes que no han instal·lat un mecanisme de mesura directa del volum d'aigua efectivament consumit, malgrat haver estat requerits en aquest sentit per l'Agència, i que prèviament no han optat pel sistema d'estimació objectiva.
15.2 La base imposable es fixa per estimació indirecta quan l'Administració no pugui determinar-la mitjançant els sistemes d'estimació directa u objectiva per alguna de les causes següents:
a) L'incompliment de l'obligació d'instal·lar els mecanismes de mesurament exigibles per la mesura directa de la base, sempre que no s'hagi optat prèviament per l'estimació objectiva, o, l'opció per aquest sistema hagi estat denegada per l'Administració per haver estat imposada la instal·lació d'un aparell de mesura.
b) La manca de presentació de les declaracions exigibles, o insuficiència o falsedat de les presentades.
c) La resistència, excusa o negativa a l'actuació inspectora.
d) L'incompliment substancial de les obligacions comptables.
15.3 Quan l'Agència desconegui el consum efectivament produït per manca de presentació de declaracions o per no disposar el subjecte passiu d'aparells de mesura, la base imposable del cànon corresponent a exercicis no prescrits es fixa d'acord amb el procediment d'estimació indirecta.
15.4 Els mitjans per determinar la base imposable en el règim d'estimació indirecta són els previstos en la normativa tributària general. Tanmateix, si es considera convenient, es poden utilitzar les fórmules concretes previstes per la determinació de la base en règim d'estimació objectiva.
15.5 L'aplicació del règim d'estimació indirecta s'efectua d'acord amb allò previst en les normes específiques que es dictin a l'efecte i en la normativa tributària general.

Capítol tercer

Tipus de gravamen

Secció 1a

Usos domèstics

Article 16

Tipus de gravamen
16.1 En els usos domèstics de l'aigua, el tipus de gravamen aplicable a consums iguals o inferiors a la dotació bàsica per habitatge definida en la disposició addicional primera del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, és de 0,3167 euros per metre cúbic.
16.2 El tipus de gravamen aplicable al volum d'aigua consumit que excedeix de l'esmentada dotació bàsica per habitatge és, amb caràcter general, de 0,3228 euros per metre cúbic, afectat dels coeficients següents:
a) Consum mensual entre 10 i 18 metres cúbics: 2.
b) Consum mensual superior a 18 metres cúbics: 4.
16.3 En el cas que el nombre de persones per habitatge sigui superior a tres, el volum corresponent al primer i segon tram es determina a partir de les dotacions esmentades als apartats 1 i 2, incrementats en tres metres cúbics per persona addicional. Aquestes ampliacions s'efectuen segons el procediment que es desenvolupa en l'apartat 4 i següents.
Així, la base imposable mensual és la següent:

"

1r. Tram

2n. Tram

3r. Tram

"Aplicació genèrica

<=10

>10 <=18

>18

"4 persones

<=13

>13 <=24

>24

"5 persones

<=16

>16 <=30

>30

"6 persones

<=19

>19 <=36

>36

"7 persones

<=22

>22 <=42

>42

"n persones

<= 3n+1

>3n+1 <=6n

>6n

"Tipus impositiu

 

 

 

"base (euros/m3)

0,3167

0,3228

0,3228

"coeficient

1

2

4

"A aplicar

0,3167

0,6456

1,2912


Aquests tipus poden variar segons el municipi d'aplicació, d'acord amb el que preveu l'article 69 del Decret legislatiu 3/2003.
16.4 L'exercici del dret a gaudir de l'ampliació dels trams a què fa referència l'apartat anterior correspon a qui és titular del contracte de subministrament d'aigua, en tant que subjecte passiu del cànon de l'aigua, i no afecta als habitatges que siguin segona residència.
16.5 Per gaudir del dret a l'ampliació dels trams previstos en els apartats anteriors, s'estableix el següent procediment, que s'ha de dur a terme d'acord amb la tramitació que es detalla a continuació, llevat dels casos de persones usuàries domèstiques d'aigua que se subministrin de fonts pròpies de proveïment, respecte dels quals és l'Agència qui ha de realitzar les actuacions escaients:
a) Amb caràcter general, el procediment s'inicia amb la presentació, davant de l'entitat subministradora, d'una declaració de dades ajustada al model que consta en l'annex A1. La persona declarant pot, de manera opcional, aportar un certificat/volant de convivència vigent, emès per l'Ajuntament del municipi corresponent, en el supòsit que les seves dades personals no coincideixin amb les que consten en els registres oficials.
b) La declaració ha de ser realitzada i signada per qui és titular del contracte de subministrament qui, a la vegada, ha de ser un dels membres de la unitat de convivència.
c) Si l'entitat considera correctament formalitzada la declaració, ha d'aplicar directament l'ampliació de trams en la primera factura del servei de subministrament domiciliari d'aigua que emeti a partir d'aquesta data.
d) L'entitat subministradora ha de comunicar trimestralment a l'Agència Catalana de l'Aigua les declaracions de dades d'ampliació acceptades i aquelles que, havent estat presentades, no han estat tramitades per no considerar-se correctament emplenades d'acord amb el que estableix l'annex del Decret 103/2000. El traspàs de la informació corresponent a aquestes declaracions s'ha de realitzar en suport informàtic i de manera ajustada a les prescripcions formals i tècniques que es determinin.
e) Addicionalment, la declaració de dades es pot presentar davant l'Agència Catalana de l'Aigua, en els altres registres oficials, i a través de qualsevol dels mitjans legalment previstos, inclosa la via telemàtica, en les condicions previstes en la normativa aplicable a aquests supòsits. Si l'Agència Catalana de l'Aigua aprecia la concurrència en la declaració de les circumstàncies previstes per gaudir de l'ampliació de trams, comunica a l'entitat subministradora d'aigua les dades identificatives de la pòlissa de subministrament d'aigua, per tal que aquesta pugui aplicar en les seves factures les ampliacions que pertoquin, o bé, si s'escau, aplica directament en les seves liquidacions l'ampliació que pertoqui a la persona declarant.
f) En tot cas, l'Agència Catalana de l'Aigua ha de notificar a les persones abonades que no tinguin dret a l'ampliació de trams, la corresponent resolució, en el termini de 6 mesos comptadors des de l'endemà de la presentació de la seva declaració, la qual podrà ser objecte de recurs, segons el règim d'impugnació previst per als actes administratius tributaris de la Generalitat de Catalunya. La manca de notificació de la resolució en el termini establert comporta l'estimació de la sol·licitud.
g) L'Agència Catalana de l'Aigua ha de verificar les dades declarades, als efectes de la correcta aplicació del tribut, d'acord amb el que preveu la legislació general aplicable a la comprovació dels tributs de la Generalitat de Catalunya.
16.6 Qualsevol canvi en el nombre de persones per habitatge que impliqui la pèrdua o modificació del dret a l'aplicació de l'ampliació dels trams de consum ha de ser comunicada a l'entitat subministradora o a l'Agència Catalana de l'Aigua, en el termini de dos mesos a partir del moment en què es va produir. El nou tipus és d'aplicació a partir de la factura immediatament posterior a la data de comunicació de la modificació.
16.7 Les entitats titulars de la competència de subministrament domiciliari d'aigua poden fer un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua la tramitació pròpia del procediment d'ampliació de trams previst en l'apartat anterior, d'acord amb les especificitats i procediments que s'ajustin més a les seves necessitats, fins i tot, l'aplicació automàtica de l'ampliació, d'acord amb les dades de què disposen, obviant el requisit de la declaració prèvia.
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Aplicació del coeficient de concentració demogràfica
17.1 S'aplica un coeficient de concentració demogràfica 1 sobre el tipus de gravamen aplicable als usos domèstics per als municipis connectats a un sistema de sanejament públic que reculli totes o part de les aigües residuals abocades.
17.2 Aquest coeficient s'aplica a partir del primer dia de l'any següent al d'entrada en funcionament del sistema de sanejament, sens perjudici del que es preveu en la disposició transitòria setena d'aquest Decret.
17.3 Respecte als usuaris que no disposin d'un sistema de sanejament públic, els hi seran d'aplicació els coeficients de concentració demogràfica previstos en l'article 44.5 de la LOGTA.

Secció 2a

Usos industrials i assimilables

Article 18

Tipus de gravamen
18.1 El tipus aplicable als usos industrials i assimilables d'aigua resulta de la suma del gravamen general previst en l'article 46 de la LOGTA, afectat pels coeficients que s'hi relacionen, i el gravamen específic, fixat d'acord amb el que preveu l'article 47 de la mateixa norma.
18.2 L'Agència Catalana de l'Aigua, d'ofici o a instància de part, pot determinar el tipus de gravamen corresponent a cada usuari industrial d'aigua segons un dels següents sistemes:
a) D'acord amb el valor determinat amb caràcter general en els articles 46 i 47 de la LOGTA. En aquest cas, el sistema d'aplicació del cànon de l'aigua a l'establiment és el de tarifació per volum.
b) Segons quantitats individuals proporcionals a l'ús i a la contaminació produïda. En aquest cas, el sistema d'aplicació del tribut és el de mesurament directe de l'ús i de la càrrega contaminant.

Article 19

Mesurament directe de la contaminació
19.1 El càlcul de la tarifa individualitzada basada en la càrrega contaminant d'un establiment amb un sol abocament correspon a l'expressió prevista en l'article 47.7 de la LOGTA:
P = [ *i (Ci x Pui x Cpi x Ksi x Kdi) x Ka x Cr x Cf] x Kr
On:
C = és la concentració de cada un dels paràmetres de contaminació establerts.
P= és el preu unitari per a cada un dels paràmetres de contaminació establerts.
Cp = és el coeficient punta de cada paràmetre; expressa la relació que hi ha entre el valor de concentració de la contaminació mitjana i els valors de concentració de contaminació màxima, obtinguts a partir de la declaració presentada per l'interessat o bé a partir del mesurament fet per l'Administració. S'entén per valors de concentració de contaminació màxima la mitjana dels que superen els valors mitjans. La determinació d'aquest coeficient s'efectua d'acord amb el que preveu l'annex 4 de la LOGTA.
Ks = és el coeficient de salinitat: els abocaments fets en aigües superficials continentals amb cabals superiors a 100 metres cúbics per segon en èpoques d'estiatge resten afectats d'un coeficient de salinitat per al paràmetre de les sals solubles equivalents a 0,1.
Kd = és el coeficient de dilució, aplicable als abocaments a mar efectuats mitjançant instal·lacions de sanejament privades, atenent els diferents paràmetres de contaminació especificats a l'apartat 1 de l'article 47 de la LOGTA:
Paràmetre. Coeficient de dilució.
Sals solubles: 0.
Nitrogen: 0.
Fòsfor: 0.
Matèries inhibidores: 1.
Resta de paràmetres: coeficient de dilució resultant de l'aplicació dels barems que s'indiquen en l'annex 6 de la LOGTA.
Ka = és el coeficient d'abocament a sistema: el tipus del gravamen específic determinat en funció de la càrrega contaminant abocada, aplicable als subjectes passius en relació amb abocaments a xarxes de clavegueram i col·lectors generals connectats a sistemes públics de sanejament, sempre que aquest tipus sigui inferior al previst per als usos domèstics del municipi, resta afectat d'un coeficient d'1,5.
El tipus resultant no pot superar en cap cas el previst per als usos domèstics.
Cr = és el coeficient de regulació; la utilització pels contribuents de dispositius que permetin efectuar una distribució temporal del cabal abocat pot donar lloc a l'aplicació d'un coeficient de regulació, segons la relació establerta a l'annex 5 de la LOGTA.
Cf = és el coeficient de fertirrigació; el consum amb destinació final a la reutilització pròpia, amb finalitats agrícoles, d'aigües residuals amb alts continguts de matèria orgànica i nutrients, en les condicions que autoritzi l'Agència, gaudeix d'un coeficient (Cf) reductor del tipus específic, individualitzat en funció de la càrrega contaminant de 0,75.
Kr = és el coeficient corrector de volum que expressa la relació entre el volum d'aigua abocat i el volum d'aigua de subministrament.
El preu final s'obté en aplicar el coeficient corrector de volum a la ponderació, en funció del cabal, dels diversos preus de cada conducte d'evacuació o tipus d'abocament.
19.2 Els paràmetres de contaminació que es consideren en la determinació de la càrrega contaminant són els següents:
a) Matèries en suspensió (MES)
b) Matèries oxidables (MO)
c) Matèries inhibidores (MI)
d) Sals solubles (SOL)
e) Increment de temperatura (IT), aplicable només quan se superin els 3ºC.
f) Nitrogen (N)
g) Fòsfor total (P)
19.3 La quantitat de contaminació corresponent a cadascun dels paràmetres es mesura de la forma següent:
a) En les matèries en suspensió, per la seva concentració en l'aigua.
b) En les matèries oxidables, per la seva concentració en l'aigua, una vegada reposades les matèries decantades en dues hores. Les matèries oxidables es determinen segons l'expressió: MO = 2/3 DQO (decantada)
c) El contingut en sals solubles de l'aigua per la conductivitat de l'aigua (a 25ºC) expressada en microSiemens per centímetre (mS/cm)
d) Les matèries inhibidores, per la quantitat continguda a l'aigua, una vegada reposades les matèries decantades en dues hores, mesurades d'acord amb la inhibició de l'emissió de llum de bacteris luminiscents.
e) L'increment de temperatura per la diferència de temperatura existent entre l'efluent en el punt de l'autorització d'abocament i l'influent en el punt de la captació.
f) El nitrogen per la quantitat de nitrogen orgànic i amoniacal contingut a l'aigua.
g) El fòsfor total pel contingut de fòsfor orgànic i mineral contingut a l'aigua.
19.4 Els mètodes i procediments per a l'anàlisi dels elements enumerats en els apartats anteriors i les normes d'arrodoniment dels resultats analítics són els que es descriuen en l'annex B-3 d'aquest Reglament.

Article 20

Obligació de declaració de les persones usuàries industrials i assimilables d'aigua
20.1 Les persones usuàries industrials i assimilables d'aigua, subjectes passius del cànon, amb un consum d'aigua superior a 1.000 m3 anuals i que tinguin per objecte una activitat inclosa en la divisió 05.02 de la secció B i les seccions C, D i E de la CCAE-93, aprovada pel Decret 97/1995 (DOGC núm. 2034, de 4.4.1995), resten obligades a la presentació davant l'Agència Catalana de l'Aigua d'una declaració tributària relativa al volum i a la qualitat del seu abocament d'aigües residuals, que ha de contenir totes les dades necessàries per a la determinació dels elements del tribut. En aquest cas cal diferenciar dos tipus d'establiments:
a) Usuaris i usuàries industrials d'aigua, que tinguin per objecte una activitat inclosa en la divisió 05.02 de la secció B i les seccions C, D, i E de la CCAE-93 i amb consums d'aigua superior a 7.000 m3/any.
b) Usuaris i usuàries industrials d'aigua, que tinguin per objecte una activitat inclosa en les divisions de la CCAE-93 esmentades en l'apartat anterior, i amb un consum anual d'aigua d'entre 1.000 i 7.000 m3.
20.2 Les persones usuàries industrials i assimilables d'aigua que no estiguin incloses en l'apartat anterior, només estan obligades a la presentació de la declaració en el cas que l'Agència els requereixi de manera expressa.
20.3 A l'efecte d'establir els límits de cabal de 1.000 i 7.000 m3/any es considera el valor mitjà dels dos darrers anys, quan es disposi de dades mesurades per comptador, i, cas contrari, es consideren les estimacions que efectuïn els serveis tècnics en base a les dades de què disposin dels elements de mesura instal·lats o bé, en el cas que hi manquin, de les mesures d'ofici i/o estimacions indirectes que es realitzin.
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Tipus de declaració de l'ús i la contaminació de l'aigua (DUCA)
21.1 S'estableixen els tipus següents de declaració de l'ús i la contaminació de l'aigua:
Declaració abreujada, ajustada al model que s'incorpora en l'annex B2, que han de presentar, amb caràcter general, els establiments previstos en l'article 20.1.b), i la resta d'establiments, sempre que no estiguin obligats a presentar la DUCA bàsica, als quals l'Agència els la requereixi.
La presentació d'aquesta declaració dóna lloc a l'aplicació del cànon de l'aigua segons el sistema ordinari de tarifació per volum.
Declaració bàsica, ajustada al model que s'incorpora a l'annex B2 d'aquest Decret, i que han de presentar els establiments a què fa referència l'apartat 1 a) de l'article 20, els establiments que l'agència els ho requereixi, i els previstos en l'apartat 1 b) només en els següents dos supòsits:
Quan l'Agència els ho requereixi,
O sense necessitat de previ requeriment, quan es compleixin els següents tres requisits:
1. Quan superin alguns dels valors de contaminació següents:
MES=500 mg/l
MO=750 mgO2/l
2. Quan disposin d'un sistema de depuració propi, d'acord amb les condicions fixades en l'annex B6.
3. Quan la incorporació d'aigua als productes, les aigües no abocades, les pèrdues per evaporació, i/o els usos per refrigeració, representin més d'un 50 per cent del consum total de l'aigua utilitzada.
La presentació d'aquesta declaració dóna lloc a l'aplicació del cànon de l'aigua segons el sistema individualitzat, basat en la càrrega contaminant efectivament abocada per l'establiment.
21.2 Els abocaments efectuats a un sistema de sanejament públic mitjançant cisternes es declaren de forma equivalent al de qualsevol conducte d'evacuació i amb el model B3 pertinent. En el cas que aquest tipus d'abocament superi els 100 m3/any i es constati que no ha estat declarat, l'Agència, previ el requeriment oportú, pot procedir a la determinació de la contaminació abocada en base a la informació de què disposin dels corresponents comprovants de recepció de les cisternes a la depuradora pública en qüestió.
21.3 En la presentació dels diferents tipus de declaracions cal ajustar-se als requeriments següents:
a) Els establiments de l'apartat 20.1.b) que presentin la DUCA bàsica, d'acord amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 21, han d'acreditar, si s'escau, que disposen dels comptadors o elements de mesura interns necessaris per tal de poder mesurar i comprovar el percentatge del cabal abocat i del no abocat.
b) En els casos en què es declari més d'un abocament, i un dels abocaments representi més del 25% del total de l'aigua abocada o més de 7.000 m3/any, l'Agència podrà exigir a l'interessat/la interessada la instal·lació dels comptadors d'aigua i/o totalitzadors necessaris per tal de poder registrar i comprovar el valor del cabal abocat. Aquesta exigència afecta especialment aquells casos amb abocaments d'aigua de refrigeració o per a reg.
c) En cas de declarar un Kr inferior a 0,75 o quan la quantitat d'aigua no abocada representi més de 7.000 m3/any, l'Agència pot exigir i obligar l'interessat/la interessada a la instal·lació dels elements de mesura i/o totalitzadors necessaris per tal de poder registrar i comprovar el valor del cabal d'aigua no abocat.
Si es produeix un incompliment d'aquests requisits l'Agència pot determinar el coeficient segons el sistema d'estimació indirecta si es disposa de les dades o antecedents necessaris per al seu establiment. Cas contrari, i mentre no es compleixin els requeriments esmentats, el considerarà un Kr d'1.
d) Els aparells o elements de mesura a què fan referència els apartats anteriors s'han d'ajustar a les especificacions tècniques fixades en l'annex B7.
e) Als efectes de procedir a la declaració dels valors mitjans de contaminació de cada paràmetre, s'entendrà que per a les declaracions bàsiques, aquests valors mitjans representen el valor mitjà anual de les aigües abocades corresponents a un conducte d'evacuació o tipus d'abocament, sent aquest valor resultant i/o representatiu d'un període mínim equivalent a vuit hores d'abocament.
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Períodes de presentació i validesa de les declaracions
22.1 El procediment per determinar el tipus industrial, d'acord amb el sistema individualitzat, mitjançant una declaració, s'inicia des de la data de finalització del termini per presentar la citada declaració.
22.2 La declaració inicial d'ús i de contaminació bàsica i l'abreujada, s'ha de presentar, dins el termini de tres mesos comptats des de l'entrada en funcionament de l'establiment, i tindrà efectes des de la data d'inici d'activitat.
22.3 Les dades consignades en la declaració vigent sigui bàsica o abreujada, s'han d'actualitzar periòdicament, tenint present que el seu termini de validesa és de quatre anys i que la nova declaració, ha de ser presentada en el darrer trimestre de l'any en què es compleixen els quatre anys de la presentació de la declaració anterior.
22.4 Una vegada a l'any, es pot presentar una declaració d'ús i contaminació abans de finalitzar el termini de validesa de quatre anys, per tal d'actualitzar les dades d'ús i de contaminació de l'establiment, en aquells casos en què s'ha produït un canvi substancial en el procés productiu o en el tractament de les aigües residuals de l'establiment.
La citada declaració ha de venir acompanyada de la justificació documental que acrediti el canvi produït perquè pugui ser acceptada per l'Agència. Aquesta declaració produeix efectes, si és acceptada, el trimestre natural següent al de la seva presentació, i serà vigent fins el darrer trimestre de l'any en què es compleixi els 4 anys de la declaració.
22.5 Si es produeix algun canvi en les dades de l'establiment que no afecti directament a la determinació del tipus aplicable, l'obligat tributari pot actualitzar la seva declaració en qualsevol moment i amb independència del que preveuen els apartats 2 i 3 d'aquest article.
22.6 La DUCA, en totes les seves modalitats, es considera una declaració tributària en tant que document presentat a l'administració per part del/de la contribuent on es reconeix i es posa de manifest la realització de fets rellevants per l'aplicació del cànon de l'aigua.
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Resolucions i comunicacions resultants de les declaracions
23.1 a) La presentació d'una declaració comporta la corresponent avaluació per part de l'Agència. En els casos en què la declaració sigui acceptada, el director o directora de l'Agència dicta, en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la declaració considerada correcta, la corresponent resolució o comunicació que fixa la modalitat d'aplicació del cànon i els elements que n'integren la base imposable i el tipus.
b) El venciment del termini de 6 mesos esmentat en l'apartat anterior sense que s'hagi dictat o notificat resolució expressa permet a l'interessat considerar acceptada la seva declaració. Així mateix, la manca de resolució expressa no exclou l'obligació de l'Agència d'emetre la corresponent resolució de determinació dels elements del tribut d'acord amb les dades declarades per l'interessat.
23.2 La presentació de la declaració abreujada i la seva acceptació per l'Agència comporten la corresponent comunicació del sistema d'aplicació del tribut "tarifació per volum", d'acord amb el qual s'aplica el tipus de gravamen previst, amb caràcter general, per als usos industrials d'aigua sobre tota l'aigua abastada.
Si l'Agència Catalana de l'Aigua considera que la utilització i/o els abocaments d'aigua superen els valors de contaminació previstos en l'apartat b) de l'article 21.1 i/o el consum de l'establiment supera els 6.000 m3/any, es procedeix al requeriment d'una declaració bàsica i a l'arxiu de la declaració inicialment presentada.
23.3 De la presentació de la declaració bàsica, i quan aquesta sigui acceptada per l'Agència, en resulta la corresponent resolució de determinació del tribut corresponent a l'establiment segons el sistema de mesurament directe, que implica la determinació del tipus de manera individualitzada en funció de l'ús i de la càrrega contaminant abocada, sent d'aplicació sobre la totalitat de l'aigua abastada.
Si l'Agència considera que la declaració és incorrecta, incompleta o fraudulenta pot requerir que es corregeixin o completin les dades inicialment presentades.
En cas que no s'aporti la documentació requerida o quan aquesta continuï sent incorrecta o incompleta, s'arxiva la declaració i s'inicien les actuacions d'ofici necessàries.
23.4 La declaració bàsica s'arxiva quan no es complexin les condicions i requisits establerts a l'apartat 1.b) i 3 de l'article 21.
23.5 El director o directora de l'Agència, d'acord amb el resultat de les dades referents a la base i/o al tipus, obtinguts en el procediment d'ofici, dicta la corresponent resolució en el termini màxim de 6 mesos des de l'inici d'aquest procediment.
23.6 La resolució pot preveure la realització d'operacions complementàries de mesurament de càrrega contaminant o de qualsevol dels elements que intervenen en la determinació de la base imposable o en el càlcul de la quota del tribut. Alternativament, també pot preveure la instal·lació obligatòria, a càrrec de l'establiment, d'aparells de mesurament permanent de cabals, mostreig i anàlisis. En aquest darrer cas la resolució ha de fixar:
a) Les dades que ha de proporcionar el subjecte passiu i la seva periodicitat
b) Els mecanismes d'inspecció i accés del personal de l'Agencia Catalana de l'Aigua per a la verificació dels aparells.

Article 24

Efectes de la resolució
24.1 Les resolucions de determinació del tribut aplicable als establiments industrials i assimilables, resultants de la DUCA periòdica, tenen efectes a partir l'1 de gener de l'any següent.
En cas de revisió d'ofici d'aquesta declaració, la resolució resultant manté la data d'efectes de l'1 de gener de l'any en què correspon la revisió.
24.2 En els casos resultants de les declaracions inicials i complementàries la resolució produeix efectes a partir del trimestre natural següent al de presentació de la DUCA.
24.3 Davant la manca de declaració inicial i quan sigui necessària una actuació d'ofici per a la determinació del tipus aplicable, la resolució que el determini té efectes a partir del trimestre natural següent al primer requeriment desatès.
24.4 Davant la manca de declaració periòdica, continua vigent el tipus existent, excepte en els casos en què s'iniciï una actuació d'ofici. En aquests casos, la resolució corresponent té efectes a partir l'1 de gener de l'any en curs.

Article 25

Efectes de la manca de presentació de la declaració i procediment d'ofici
25.1 L'incompliment del deure de presentació de la declaració de l'ús i contaminació de l'aigua o la presentació de declaracions incompletes o fraudulentes és constitutiu d'una infracció tipificada en l'article 52.6.a) de la LOGTA, sens perjudici que l'Agència iniciï d'ofici, previ requeriment, els tràmits per a la determinació del tribut aplicable a l'establiment.
25.2 La determinació d'ofici de les dades necessàries per a la fixació del tipus específic aplicable s'efectua amb les dades resultants de la mitjana d'un mínim de dos mesuraments de llarga durada de l'abocament de l'establiment, si bé es pot procedir a un mesurament més curt quan hi hagi acceptació expressa per ambdues parts. Per la determinació d'ofici s'han de respectar les condicions següents:
a) Per a la correcció esmentada no es tindran en compte aquelles inspeccions anteriors a un any respecte de la data de la notificació de les dades considerades en el procediment seguit d'ofici.
b) Les dades obtingudes en el procediment efectuat per manca de declaració inicial de l'interessat són d'aplicació a partir del trimestre natural següent al primer requeriment desatès.
25.3 La determinació d'ofici de les dades del tribut s'ajusta al procediment següent:
a) Fase d'avaluació i determinacions:
En aquesta fase s'inclou l'avaluació de les actuacions d'inspecció, pressa de mostres, anàlisi, mesuraments de cabals, així com la mesura i/o recopilació d'altres dades. Durant els mesuraments i la presa de mostres, un representant de la indústria pot acompanyar el personal encarregat de l'Agència. La presa de mostres es pot efectuar mitjançant la utilització d'aparells automàtics de funcionament continu.
Finalitzat el mesurament i la presa de mostres, si s'escau, es lliura una còpia de l'acta estesa, que han de signar i segellar ambdues parts i una mostra bessona identificada i precintada, perquè l'interessat pugui dur a terme les anàlisis contradictòries, la qual cosa es fa constar a l'acta.
b) Audiència a l'interessat.
Es notifica a l'interessat l'informe dels serveis tècnics amb les dades resultants de les mesures i càlculs efectuats per la determinació del cànon aplicable per tal que presenti les al·legacions que consideri necessàries.
c) Resolució.
El director o directora de l'Agència dicta la resolució final, la qual es notifica a l'interessat en el termini màxim de 6 mesos comptadors des de l'inici del procediment d'ofici.
25.4 En els casos que davant la no-presentació de la DUCA o la seva presentació de manera incorrecta i en què, a la vegada, per manca d'acondicionament de l'abocament no es pugui procedir a les mesures oportunes i s'efectuï una estimació indirecta, la resolució causarà efectes a partir del trimestre natural següent al requeriment de presentació de la declaració que ha estat desatès.
25.5 L'Agència pot iniciar el procediment d'ofici quan es modifiquin substancialment les condicions en base a les quals es va dictar la resolució vigent, ja sigui degut a variacions del procés productiu, del règim d'abocaments o per qualsevulla altra causa.
25.6 Determinació dels valors mitjans en abocaments discontinus.
Per raó de la discontinuïtat d'un determinat abocament que impedeixi la determinació dels valors mitjans de contaminació mitjançant mesuraments de llarga durada, aquests podran ser substituïts pel conjunt d'un mínim de tres mesuraments puntuals, sempre que es compleixin alguna de les següents condicions:
a) Que s'hagi acreditat per part de l'Agència, mitjançant una o més inspeccions en un període no superior a l'any, que la discontinuïtat de l'abocament impedeix un mesurament prolongat i representatiu de l'abocament.
b) Que l'establiment disposi d'elements de retenció o processos productius que provoquen i/o comporten la discontinuïtat dels abocaments.

Article 26

Correccions d'ofici dels valors de contaminació mitja i del tipus aplicable
26.1 En la correcció de les dades corresponents als valors mitjans d'un o alguns dels paràmetres de contaminació, declarades per l'interessat o bé establertes d'ofici per l'Agència Catalana de l'Aigua per a la determinació del tribut aplicable a un establiment, cal ajustar-se a les següents condicions:
a) La correcció d'ofici de les dades corresponents als valors mitjans de contaminació declarades o establertes per l'Agència Catalana de l'Aigua s'efectua quan aquelles amb les quals es realitzi la correcció superin en un 15% les susceptibles de ser corregides. Com a mínim, les noves dades han de ser el resultat de la mitjana de dos mesuraments de llarga durada, si bé es pot procedir a un mesurament més curt quan hi hagi acceptació expressa per ambdues parts. Tanmateix, aquesta correcció només fa referència als paràmetres en què es constati un increment positiu respecte el valor declarat o establert anteriorment.
Per a la correcció esmentada no es consideren aquelles inspeccions anteriors a un any respecte la data de la notificació de la correcció.
La correcció es podrà efectuar paràmetre a paràmetre, sense que s'hagin d'utilitzar les mateixes inspeccions realitzades per a tots els paràmetres corregits.
La data d'efectes de la correcció en el cas de declaracions periòdiques serà l'1 de gener de l'any en què s'han efectuat les mesures. En el cas de correcció de declaracions inicials o complementàries, la data d'efectes de la correcció és la prevista per a la declaració que es corregeix.
b) L'Agència també pot revisar els valors mitjans en els casos que no s'hagi procedit a una correcció d'ofici de les dades, en un període dels dos darrers anys naturals i en cas que amb les dades de dos o més inspeccions en cada un dels anys considerats es detectin desviacions superiors al 30% dels valors mitjans vigents per als corresponents períodes. En aquest cas la revisió s'efectua en base a la mitjana de totes les inspeccions efectuades en el període en qüestió, sempre que el nou valor mitjà obtingut superi en un 15% els valors susceptibles de correcció.
c) En el cas que, d'acord amb l'administració, existeixin plans de control o convenis de seguiment dels abocaments d'aigües residuals d'un establiment, les dades resultants d'aquests plans de control o convenis juntament amb les actuacions d'ofici realitzades, si escau, podran ser utilitzades per a la revisió de les dades corresponents als valors mitjans dels paràmetres de contaminació.
d) En el procediment de correcció dels valors mitjans de contaminació, cal respectar les fases establertes en l'apartat 3 de l'article 25. Durant el procediment, l'Agència requerirà les dades que consideri incorrectament declarades, d'acord amb els antecedents de què disposi i indica a l'interessat la data en què la correcció iniciada pot tenir efectes.
26.2 En relació amb la correcció dels valors mitjans, cal tenir presents les següents definicions:
a) Inspecció o mesurament de llarga durada. És aquella actuació amb una durada mínima de 4 hores, durant la qual es procedeix a la presa de mostres dels abocaments que es produeixin. També té la consideració de mesurament de llarga durada aquella operació de presa de mostres de menys de 4 hores, efectuada sobre un abocament que, per raó del sistema de tractament i/o homogeneïtzació, té una retenció superior a les 4 hores. En aquest darrer cas caldrà, però, la conformitat de l'interessat en aquesta consideració.
b) Mesurament directe. És el conjunt d'operacions de llarga durada que comporten el mostreig d'un període de 8 hores. Les diferents operacions de mostreig poden ser parcialment coincidents en els períodes mostrejats, tot i que aquesta coincidència no pot ser superior al 50% del temps mostrejat. Si la coincidència supera el 50%, cal efectuar un nou mesurament.
c) Inspecció o mesurament puntual. És la inspecció amb operacions de presa de mostres de durada inferior a 4 hores.

Article 27

Correccions d'ofici dels valors màxims de contaminació i del coeficient punta
27.1 Condicions generals per a la correcció dels valors màxims:
a) Com a norma general la correcció dels valors màxims declarats es pot efectuar d'una de les maneres següents:
a.1) El valor màxim d'un determinat paràmetre es pot corregir amb la mitjana d'un mínim de 2 valors resultants de dues inspeccions o operacions complementàries de control efectuades a l'abocament considerat, sempre que aquesta mitjana superi en un 15% el valor màxim subjecte a correcció i que els 2 valors siguin superiors al valor mitjà declarat o considerat per aquell abocament.
a.2) També es pot utilitzar per a la correcció del valor màxim declarat, juntament amb els resultants d'una inspecció puntual o de llarga durada, els valors d'un o més paràmetres resultants d'una inspecció de llarga durada d'un mínim de 4 hores de mostreig degudament ponderat amb el cabal i sempre que el valor obtingut i utilitzat en la correcció superi en un 15% el valor màxim subjecte a correcció.
27.2 La correcció dels valors màxims ha de respectar les condicions següents:
a) En les declaracions en què no s'hagi declarat un valor màxim aquest es considerarà igual al valor mitjà.
b) Per a la revisió dels valors màxims en els casos que no superin el 10% del valor mitjà, serà suficient el valor resultant d'una inspecció puntual o de llarga durada que superi en un 25% el valor mitjà. En aquests casos el valor màxim es corregirà incrementant el valor mitjà un 25%.
c) Per a la correcció esmentada no es consideren aquelles inspeccions anteriors a un any respecte de la data de la notificació de la correcció.
d) En cas d'utilitzar més d'una inspecció per a la correcció, les inspeccions considerades no han de ser necessàriament consecutives, si bé s'utilitzaran tots aquells valors obtinguts que superin el valor mitjà declarat per a un determinar paràmetre de contaminació.
e) La correcció es pot efectuar paràmetre a paràmetre, sense que s'hagin d'utilitzar les mateixes inspeccions realitzades per a tots els paràmetres corregits.
f) La data d'efectes de la correcció de declaracions anuals periòdiques és l'1 de gener de l'any en què s'han efectuat les mesures. En el cas de correcció de declaracions inicials o complementàries la data d'efectes de la correcció serà la prevista per a la declaració que es corregeix.
g) En el cas que, d'acord amb l'administració, existeixin plans de control o convenis de seguiment dels abocaments d'aigües residuals d'un establiment, les dades resultants d'aquests plans o convenis juntament amb les actuacions realitzades per l'administració, si s'escau, poden ser utilitzades per a la revisió de les dades corresponents als valors màxims dels paràmetres de contaminació.
27.3 En el procediment de correcció dels valors màxims de contaminació, caldrà respectar les fases establertes en l'apartat 3 de l'article 25. Durant el procediment, l'Agència requereix les dades que consideri incorrectament declarades, d'acord amb els antecedents de què disposi i indica a l'interessat la data en què la correcció iniciada pot tenir efectes.

Article 28

El coeficient corrector de volum (Kr). Determinació i correccions
28.1 Es procedeix a la correcció del Kr quan es detectin diferències superiors al 15% respecte els valors declarats o establerts amb anterioritat per l'Agencia Catalana de l'Aigua. Es pot desestimar el Kr declarat si en un mesurament puntual o de llarga durada es constaten valors de cabals abocats superiors en un 100% als valors del cabal diari declarat. Es consideraran suficients per corregir les dades corresponents al coeficient corrector de volum (Kr) les dades obtingudes a partir de:
a) Dades del cabal o volum abastat: mínim de les mesures de comptadors d'aigua d'entrada corresponents a un període mínim de 15 dies.
b) Dades del cabal o volum abocat: de les mesures corresponents a 2 períodes de 4 hores de mesura del cabal abocat.
28.2 L'Agencia Catalana de l'Aigua pot acceptar períodes de mesura més llargs sempre que l'interessat disposi dels corresponents mesuradors de cabal en els punts d'evacuació d'aigües residuals instal·lats de manera que permetin totalitzar les dades i evitar-ne manipulacions.
28.3 Per al càlcul del coeficient corrector de volum Kr es considera el valor final obtingut de la relació entre el cabal abocat i el cabal abastat (Qaboc./Qabast.) quedant aproximat el seu valor a un sol decimal a excepció dels valors inferiors a 0.1 en què podrà aproximar-se a 0.05. En el cas que l'abocament sigui nul es pot acceptar un valor 0.
28.4 En els casos que es procedeixi a la correcció regulada en aquest article, l'Agència Catalana de l'Aigua pot imputar els costos de l'actuació inspectora a l'interessat sempre que hi hagués hagut un requeriment previ de correcció o presentació de la DUCA, sens perjudici dels procediments incoats per l'incompliment del requeriment efectuat.

Article 29

Correccions i revisió dels coeficients de dilució (Kd)
29.1 El coeficient de dilució és una característica de la instal·lació d'evacuació de les aigües residuals al mar, i, en conseqüència, és igual per tots els establiments que aboquen a través d'una mateixa instal·lació. L'empresa titular d'un emissari està obligada a notificar qualsevol avaria o modificació de les característiques de l'emissari a l'Agencia Catalana de l'Aigua tan aviat com en tingui coneixement.
29.2 El coeficient de dilució assignat a un emissari és revisat quan les condicions de volum abocat i qualitat de l'aigua variïn de forma significativa o quan per algun motiu variïn les condicions de dilució de l'abocament.
29.3 En el cas que es produeixi una avaria o modificació en una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i, per tant, la seva dilució no correspongui a l'establerta, s'apliquen les determinacions següents:
a) Quan l'Agencia detecti, sense comunicació prèvia de l'interessat, que una instal·lació d'evacuació de les aigües residuals està avariada o ha estat modificada, s'aplica el coeficient kd=1 per tot el trimestre natural corresponent a la data de detecció de l'avaria i pels trimestres naturals següents, inclòs aquell en què s'ha produït la comunicació de la reparació. Aquesta modificació comportarà el tràmit i comunicació oportuna a l'interessat.
b) Quan la detecció de l'avaria de la instal·lació d'evacuació ha estat feta i informada per part de l'interessat, el coeficient de dilució kd=1 s'aplica d'acord amb el que s'estableix al paràgraf anterior, quan el període de l'avaria superi els 30 dies. Així mateix, l'interessat resta obligat a aportar la justificació corresponent conforme la instal·lació torna a funcionar correctament. Tanmateix, a sol·licitud de l'interessat, es pot aplicar, per als períodes corresponents a la correcció esmentada en els apartats anteriors, el coeficient de dilució corresponent a les noves condicions.

Article 30

Correccions dels coeficients de regulació (Cr)
30.1 El coeficient de regulació es corregeix a la unitat quan, en base a una inspecció i amb la posterior certificació de l'Administració actuant responsable de l'explotació del sistema de sanejament on s'aboquen les aigües residuals de l'establiment, es constati que no es regula l'abocament d'acord amb les instruccions inicials, o que la regulació ha deixat de ser efectiva pel sistema en qüestió.
30.2 En la certificació s'ha d'indicar el trimestre natural en què es van deixar de complir les condicions de regulació establertes.

Article 31

Incidències accidentals en els abocaments
31.1 Els accidents o avaries que comportin una modificació substancial de les característiques de l'abocament declarades pel subjecte passiu han de posar-se en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua en el termini màxim de 24 hores des que es va produir l'accident o l'avaria.
31.2 Aquelles incidències, declarades per part de l'interessat com de caràcter accidental, i que comportin una variació dels valors màxims i/o mitjans declarats però quedin esmenades en un període temps breu, siguin notificades amb anterioritat a una inspecció i no es puguin considerar com a reiterades en un mateix any, seran valorades per l'Agència Catalana de l'Aigua abans de procedir a la correcció d'ofici. S'entendrà per reiteració el fet de tenir més de tres incidències a l'any.

Article 32

Obligacions derivades del mesurament directe
32.1 En els casos que de les actuacions derivades dels procediments d'ofici per a la determinació i/o correcció de dades, en especial les proves, analítiques, mostreigs i altres despeses, en resulti una correcció a l'alça de la base o el tipus del tribut, totes les despeses són íntegrament a càrrec del subjecte passiu.
32.2 En tots els casos, són per compte del subjecte passiu les despeses derivades de les actuacions següents:
a) La realització de les obres i condicionaments de l'abocament necessaris per emplenar la declaració per part de l'interessat, així com aquelles que requereixi l'Agència Catalana de l'Aigua per poder efectuar mesures de comprovació.
b) La instal·lació d'elements de mesura de cabals que pugui requerir l'Agència, d'acord amb l'article 42.8 de la LOGTA.

Article 33

Arquetes de registre
33.1 Els titulars d'establiments industrials a què es refereix l'article 18.2.b) resten obligats a instal·lar una arqueta de registre en el tram de conducció fora del recinte industrial que permeti en tot moment la inspecció de l'abocament per part de l'Administració, a l'efecte de realitzar operacions de presa de mostres i la instal·lació d'aparells automàtics de mostreig.
33.2 L'Administració, a instància del subjecte passiu, defineix l'alternativa tècnica més adequada per garantir la inspecció i la presa de mostres, en cas d'impossibilitat d'instal·lació de l'arqueta.
33.3 En els casos que per manca d'arqueta i/o d'acondicionament del punt d'abocament i previ requeriment desatès, no es pugui dur a terme de manera correcta el mesurament directe, l'Agència pot determinar la càrrega contaminant de forma indirecta en base a les dades disponibles del sector o subsector que es considerin més correctes.

Secció 3a

Usos agrícoles i ramaders i assimilables. Determinació de la quota

Article 34

Supòsits d'ús agrícola exempt
34.1 El consum d'aigua per a ús agrícola està exempt del cànon, llevat que es detecti contaminació per adobs, pesticides o matèria orgànica comprovada pels serveis d'inspecció de l'Administració.
34.2 Una vegada identificada l'existència de contaminació, i sens perjudici de les conseqüències sancionadores que, en cada cas, puguin derivar tant en l'àmbit penal com en l'administratiu, l'Agència liquida el tribut de conformitat amb els valors adjudicats als paràmetres de contaminació expressats a l'article 47.1 de la LOGTA. De la mateixa manera, es liquida el tribut quan la contaminació sigui coneguda en funció de les actuacions desenvolupades per altres administracions competents.

Article 35

Tipus de gravamen aplicable
35.1 En els usos agrícoles de l'aigua no exempts, el tipus de gravamen general s'afecta del coeficient 0.
35.2 En els usos ramaders de l'aigua, el tipus de gravamen general s'afecta d'un coeficient 0.
35.3 En els usos agrícoles no exempts i en els usos ramaders de l'aigua, el tipus específic es determina en funció dels paràmetres recollits a l'article 47.1 de la LOGTA, o d'altres paràmetres que s'estableixin legalment.

Article 36

Quota
36.1 En els supòsits d'usos ramaders i agrícoles no exempts, d'acord amb l'article 39.2.e) de la LOGTA, quan el tipus específic no pugui ser calculat de manera individualitzada segons quantitats de contaminació determinades, d'acord amb el sistema previst en l'article 47.7 d'aquella Llei, la quota es fixa per un sistema de determinació objectiva, basat en les següents magnituds característiques de l'activitat:
a) Capacitat productiva de l'explotació (en nombre, volum o pes).
b) Nombre i característiques dels caps de bestiar.
c) Sistemes de depuració propis i/o sistemes de gestió dels productes fitosanitaris.
36.2 Per la determinació objectiva de la quota anual, en els supòsits d'explotacions ramaderes, s'aplica la fórmula següent, que es desenvolupa en l'annex B-5, fixada en funció de dades, que han de ser declarades pel subjecte passiu, relatives al tipus d'explotació, de bestiar i al número de places:
Q = Nombre de places x pta/plaça
36.3 La determinació objectiva de la quota del tribut, en els supòsits d'explotacions agrícoles no exemptes, es fixa en la normativa que completi aquest reglament.

Títol tercer

Normes de gestió

Capítol primer

Gestió i percepció del cànon de l'aigua per mitjà d'entitats subministradores

Article 37

Obligacions de les entitats subministradores
37.1 Les entitats subministradores d'aigua que desenvolupin la seva activitat dins el territori de Catalunya estan obligades a cobrar dels seus abonats l'import del cànon de l'aigua mitjançant la seva inclusió en la factura, incorporant-lo com un cost més del cicle hidràulic de manera diferenciada de qualsevol altre concepte.
37.2 A aquest efecte, les entitats subministradores han d'adaptar el format de les seves factures de manera que hi figurin, de forma diferenciada, les dades següents:
a) El nombre de metres cúbics facturats en el període, amb expressió, en el cas d'usos domèstics d'aigua, dels metres cúbics facturats compresos en cadascun dels trams de consum previstos en l'article 69 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i, en cas d'usos industrials d'aigua, dels trams previstos en l'article 71 de la mateixa norma.
b) El tipus aplicable, en euros per metre cúbic. En el cas de consums domèstics, cal expressar els coeficients sobre el tipus de gravamen a què fa referència l'esmentat article 69 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. En el cas d'usos industrials, d'una banda, el valor del tipus de gravamen general i del tipus de gravamen específic, si s'escau, i, d'altra banda, els coeficients sobre el tipus de gravamen general que preveu l'apartat 6 de l'article 71 de la mateixa norma.
En l'àmbit territorial de la part catalana de les conques dels rius Ebre, Xúquer i Garona, i de les rieres que desguassen al mar entre el barranc del Codolar i la desembocadura del riu Sénia, s'ha de fer constar el coeficient indicat en les disposicions addicionals cinquena i sisena del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
c) L'import final facturat pel concepte de cànon de l'aigua, especificant-ne que es tracta d'un tribut de la Generalitat de Catalunya. La part de l'import de la factura que correspon al cànon de l'aigua no es pot desglossar dels rebuts de l'aigua pendents de cobrament fins que no hagin estat documentats a l'Agència Catalana de l'Aigua en la forma i terminis previstos en l'article 41 d'aquesta norma.
37.3 En els supòsits d'aparells de mesura col·lectius, per tal de determinar el volum d'aigua consumit comprès en els trams de consum establerts en l'article 69 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, es consideren tots els habitatges que hi siguin connectats.
37.4 L'ampliació dels trams de consum a què fa referència l'article 69 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, en relació amb usos domèstics en què el nombre de persones per habitatge sigui superior a 3, només és d'aplicació en els casos de comptadors individuals.
37.5 En el cas que dins un mateix període de facturació es modifiqui el tipus de gravamen del cànon de l'aigua, cadascun dels tipus serà aplicat al volum facturat en proporció al nombre de dies de vigència respectiva dins el període.
37.6 Els consums propis de les entitats subministradores, mesurats per comptadors o facturats a la mateixa entitat resten subjectes al pagament del tribut i, a aquest efecte, les entitats han de complir les obligacions previstes en els apartats anteriors quant a l'emissió de factures amb les especificacions en ells contemplades, com a mínim, una vegada a l'any. La mateixa obligació els afecta quan es tracta d'altres proveïments especials, domèstics i industrials, efectuats per qualsevol entitat subministradora, no facturats als usuaris i les usuàries, i que restin subjectes al cànon de l'aigua.
37.7 Les entitats subministradores d'aigua estan obligades al pagament de les quantitats corresponents al tribut que no han facturat als seus abonats i les seves abonades. El naixement de la seva obligació de pagament coincideix amb la data en què, d'acord amb l'article 39, han de presentar la declaració de la seva facturació a l'Agència.
37.8 Les entitats subministradores resten obligades al compliment del que preveu el Reial decret 1496/2003, 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Altres versions d'aquest precepte

Article 38

Comunicació de dades a les entitats subministradores
38.1 En els supòsits d'usos industrials i assimilables d'aigua, l'Agència Catalana de l'Aigua comunica a les entitats subministradores les dades que es detallen a continuació:
Si són activitats de caràcter estacional de les previstes en l'article 67.4 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, es comuniquen els mínims de facturació que són aplicables.
En el cas d'usos industrials d'aigua, en què el tipus específic es determini segons el sistema individualitzat, basat en la càrrega contaminant abocada, i en el cas de subministraments mixtos corresponents a usuaris als quals s'aplica el cànon d'acord amb un sistema de quota, es comunica que la liquidació del cànon l'efectua directament l'Agència Catalana de l'Aigua.
38.2 En el cas que en alguna persona usuària hi concorrin les circumstàncies objectives i subjectives, degudament acreditades davant l'Agència, per tal d'incloure'l dins alguns dels supòsits d'exempció de pagament previstos en l'article 64.2 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, l'Agència comunica aquesta circumstància a l'entitat subministradora per tal que no inclogui en la seva factura la inclusió del cànon.
Tanmateix, la mateixa entitat subministradora pot aplicar directament l'exempció en el cas que disposi de la totalitat de les dades necessàries per fer-ho, i l'Agència pot efectuar el control de legalitat d'aquesta situació.
38.3 Correspon a l'Agència el control i el seguiment de les diferents situacions fàctiques amb transcendència fiscal, que, d'acord amb la vigent normativa reguladora del cànon poden afectar les persones usuàries.
38.4 L'Agència comunica a les entitats subministradores qualsevol variació de les circumstàncies que afecti la fixació de la base imposable o del tipus del tribut, als efectes que incorporin les modificacions necessàries en la primera factura que emetin a partir de la notificació d'aquestes variacions.
Altres versions d'aquest precepte

Article 39

Procediment de declaració
39.1 Les entitats subministradores d'aigua estan obligades, d'acord amb el que preveu l'article 75.4 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, a declarar a l'Agència, els imports que, en concepte de cànon de l'aigua, han inclòs en les factures que emeten pel subministrament d'aigua.
39.2 Als efectes del que preveu l'apartat anterior, totes les entitats subministradores resten obligades a presentar a l'Agència, com a data límit el 10 de març de cada any, per a cadascun dels seus municipis de subministrament, una declaració resum de la facturació neta realitzada l'any natural anterior, ajustada al model que s'incorpora en l'annex A3. Aquesta declaració s'ha de presentar, llevat d'impossibilitat tècnica o organitzativa per a fer-ho, en suport informàtic i, si s'escau, per via telemàtica.
39.3 A més, les entitats subministradores amb una facturació superior a un milió de metres cúbics anuals, han de presentar una relació detallada de totes les factures i documents equivalents emesos l'any anterior per cadascun dels seus abonats, amb expressió de la totalitat de les dades resultants de l'aplicació del cànon de l'aigua i també, les exigides pel Reial decret 1496/2003, 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta relació s'ha de presentar, en tot cas, en suport informàtic, i si s'escau, via telemàtica, i de manera ajustada a les prescripcions formals i tècniques que fixi l'Agència.
39.4 La declaració a què fa referència l'apartat 2 d'aquest article es pot presentar també a les Oficines de Gestió Empresarial (OGE), que en fan la recepció i la posterior tramesa a l'Agència Catalana de l'Aigua.
Altres versions d'aquest precepte

Article 40

Procediment d'ingrés
40.1 Les entitats subministradores d'aigua, resten obligades al compliment de l'obligació d'ingrés del cànon de l'aigua que els imposa l'article 75.4 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Aquest ingrés s'efectua en règim d'autoliquidació en l'Agència Catalana de l'Aigua o en les entitats col·laboradores que aquesta determini.
40.2 A aquests efectes, totes les entitats subministradores han d'efectuar el pagament de les quantitats recaptades, corresponents a les factures emeses durant un any natural, d'acord amb el calendari següent:

"Període de recaptació

Data límit d'ingrés

"Recaptat 1r trimestre

20 de maig

"Recaptat 2n trimestre

5 de setembre

"Recaptat 3r trimestre

20 de novembre

"Recaptat 4t trimestre

20 de febrer

de l'any següent

 

"Recaptat 1r trimestre

 

any següent

20 de maig any

següent

 

"Resta fins 20 de

 

novembre any següent

20 de novembre

 

any següent


L'ingrés s'ha de realitzar mitjançant un únic model d'autoliquidació per entitat, ajustat al model que s'incorpora en l'annex A4. Una vegada realitzat l'ingrés, cal trametre un dels exemplars de l'autoliquidació a l'Agència Catalana de l'Aigua, adjuntant fitxer amb el detall per cadascun dels municipis de subministrament.
40.3 No obstant el que preveu l'apartat anterior, les entitats subministradores amb un volum de facturació inferior a un milió de metres cúbics anuals, han d'emplenar un model d'autoliquidació per cada municipi de subministrament. Una vegada realitzat l'ingrés han de trametre un dels exemplars de cada autoliquidació a l'Agència Catalana de l'Aigua.
Altres versions d'aquest precepte

Article 41

Documentació d'impagats
41.1 Les entitats subministradores no resten obligades al pagament dels imports inclosos en les factures que emeten pel servei de subministrament domiciliari d'aigua, i que hagin esdevingut impagats, sempre que, d'acord amb el que preveu l'article 75.7 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aquests imports hagin estat comunicats i documentats a l'Agència, per tal que aquesta els notifiqui a les persones interessades per al seu ingrés en període voluntari, abans de procedir-ne, si s'escau, a l'exacció en via de constrenyiment.
41.2 La documentació del saldo pendent de cobrament de cada any s'ha d'efectuar com a data límit el 20 de novembre de l'exercici següent a aquell al qual fan referència. Tanmateix, la documentació pot efectuar-se abans d'aquesta data, sempre que la factura tingui una antiguitat superior a 6 mesos.
41.3 Si resta algun import no documentat d'acord amb el que especifica l'apartat primer, es considera deute tributari líquid de l'entitat subministradora i és reclamat per l'Agència, amb els recàrrecs i interessos previstos en la normativa vigent en matèria de recaptació i liquidació dels tributs de la Generalitat.
41.4 La documentació dels rebuts impagats s'ha de realitzar mitjançant una relació d'aquests ajustada al model que s'incorpora en l'annex A6.
41.5 Totes les entitats subministradores, llevat d'aquelles què per raons organitzatives o tècniques hagin de ser excusades de fer-ho, han de presentar la documentació dels rebuts impagats en suport informàtic i/o via telemàtica, d'acord amb les prescripcions tècniques que determini l'Agència.
Altres versions d'aquest precepte

Article 42

Procediment d'ingrés
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 43

Liquidacions i notificacions
43.1 L'Agència pot practicar liquidacions provisionals complementàries a les declaracions autoliquidacions presentades per les entitats subministradores per tal de:
a) Corregir errors aritmètics o de concepte.
b) Rectificar autoliquidacions en funció de les dades de què prèviament disposi.
c) Liquidar recàrrecs i interessos de demora quan l'ingrés s'hagi produït fora de termini.
d) Liquidar els imports de cànon de l'aigua repercutits als seus abonats/abonades i que no han estat declarats a l'Agència en el termini reglamentàriament previst per fer-ho, amb els recàrrecs legalment previstos. Aquesta liquidació s'efectua d'acord amb les dades, antecedents i altres elements de què disposi l'Agència respecte de la facturació de l'entitat.
e) [No vigent]
43.2 Aquestes liquidacions poden ser regularitzades en funció de dades reals que aporti l'interessat al final de l'exercici o amb les que l'Agència pugui obtenir mitjançant les oportunes actuacions de comprovació i inspecció. Aquesta regularització es durà a terme amb independència de les sancions que puguin correspondre quan s'apreciï la comissió d'infraccions tributàries.
43.3 Abans de dictar la liquidació, es posa de manifest l'expedient a l'interessat o als seus representants per tal que en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, pugui al·legar i presentar els documents i justificants que consideri oportuns.
43.4 Les liquidacions són comunicades a les entitats subministradores amb expressió dels elements propis de tota notificació tributària i, si s'escau, amb expressió suficient dels motius de la correcció o rectificació.
43.5 El refús de la notificació intentada en hores de funcionament normal de l'empresa o entitat produeix tots els efectes propis de la notificació, en els supòsits i condicions previstos en la normativa tributària i administrativa aplicable.
Altres versions d'aquest precepte

Article 44

Ingressos
44.1 L'ingrés dels deutes tributaris s'ha d'efectuar en el Tresor de la Generalitat al compte corrent obert a nom de l'Agència, i, en el cas que aquest ho autoritzi, en comptes oberts al seu nom en entitats privades de crèdit i estalvi de Catalunya.
44.2 Els terminis d'ingrés són:
a) Per als deutes autoliquidats, els previstos a l'article 40 d'aquesta norma.
b) Per als deutes liquidats per l'agència, els previstos, amb caràcter general, en la legislació aplicable a la percepció de la resta de tributs de la Generalitat.
Altres versions d'aquest precepte

Article 45

Indemnitzacions
45.1 Les declaracions i autoliquidacions a què fan referència els articles 39, 40, i 41 d'aquest Decret, han de ser presentades en la forma i els terminis reglamentàriament previstos, i, en tot cas, en suport informàtic, i, si s'escau, via telemàtica, d'acord amb les prescripcions tècniques i formals que estableixi l'Agència, llevat que es tracti d'entitats subministradores amb un volum de facturació inferior a 100.000 metres cúbics anuals, que acreditin degudament que no disposen dels mitjans tècnics i personals necessaris per al compliment d'aquesta obligació.
45.2 L'Agència Catalana de l'Aigua acorda, en favor de les entitats subministradores d'aigua, indemnitzacions, com a compensació dels costos que els produeixi el compliment, en les condicions esmentades en l'apartat anterior, de les obligacions formals i materials que el Decret legislatiu 3/2003, i aquest reglament els imposen. Els criteris d'aplicació i l'import d'aquesta indemnització es determinen, mitjançant acord del Consell d'Administració de l'Agència.
Aquesta indemnització té la consideració d'ingrés aliè a l'activitat de l'entitat subministradora, als efectes de l'establiment de la tarifa corresponent al servei de subministrament domiciliari d'aigua, en el supòsit que no hagi estat prèviament deduïda dels costos globals vinculats a la prestació d'aquest servei.
Altres versions d'aquest precepte

Capítol segon

Gestió del cànon de l'aigua percebut directament de l'usuari

Article 46

Obligació de declaració
46.1 Totes les persones contribuents que disposin d'aigua procedent de fonts pròpies de subministrament, aquelles que, essent usuàries industrials d'aigua, se'ls aplica el cànon de manera individualitzada en funció de la càrrega contaminant abocada; i totes aquelles a les quals els hi requereixi l'Agència Catalana de l'Aigua, han de presentar davant l'Agència, dins els vint dies naturals primers de cada trimestre i de manera ajustada al model B6, que s'incorpora en l'annex B-2, una declaració dels volums d'aigua consumits o utilitzats en el trimestre immediatament anterior, amb el consum mesurat per qualsevol dels aparells de mesura acceptats i verificats per l'Agència.
46.2 A més, les persones contribuents que utilitzen aigua procedent de fonts pròpies han de presentar també una declaració inicial de dades, ajustades als models B1 (1) i B1 (2), que consten en l'annex B-2, dins el termini de tres mesos comptats des de la data d'inici d'activitat, o des de la data d'entrada en vigor d'aquest Decret, en el cas que no hagin declarat amb anterioritat les dades contingudes en els models esmentats.
46.3 Les declaracions a què fa referència aquest article es poden presentar en suport informàtic i per via telemàtica i també davant l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), que en fa la recepció i la posterior tramesa a l'Agència Catalana de l'Aigua.
Altres versions d'aquest precepte

Article 47

Liquidacions i notificacions
47.1 L'Agència practica, a la vista dels volums d'aigua consumida declarats, la liquidació provisional del període corresponent, que serà notificada al subjecte passiu fent-hi constar la totalitat dels elements propis d'una notificació tributària exigits per la vigent normativa.
47.2 L'Agència pot practicar també liquidacions provisionals complementàries per tal de:
a) Corregir errors aritmètics o de concepte.
b) Liquidar interessos de demora i recàrrecs quan l'ingrés s'hagi produït fora de termini.
c) Liquidar els imports de cànon de l'aigua corresponents a consums que no han estat declarats a l'Agència en el termini reglamentàriament previst per a fer-ho. Aquesta liquidació s'efectuarà d'acord amb les dades, antecedents i altres elements de què disposi l'Agència respecte del consum del subjecte passiu.
47.3 Les liquidacions regulades en aquest article poden ser regularitzades en funció de dades reals que aporti l'interessat o que l'Agència pugui obtenir mitjançant actuacions de comprovació i inspecció. Aquesta regularització es durà a terme amb independència de les sancions que puguin correspondre quan s'apreciï la comissió d'infraccions tributàries.
47.4 El procediment d'elaboració de les liquidacions regulades en aquest article s'ajusta a les determinacions establertes en l'article 43.3 d'aquest Reglament.
47.5 El refús de la notificació intentada en hores de funcionament normal de l'empresa o entitat produeix tots els efectes propis de la notificació, en els supòsits i condicions previstos en la normativa tributària i administrativa aplicable.

Capítol tercer

Procediment de recaptació

Article 48

Recaptació en període voluntari
48.1 La recaptació en període voluntari correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua en nom de la Generalitat, amb subjecció a la normativa general en matèria de recaptació en tot allò que no quedi previst de forma expressa en aquest Reglament i en la resta de normes reguladores dels tributs sobre l'aigua de la Generalitat.
48.2 La percepció dels tributs sobre l'aigua s'efectuarà de forma directa per l'Agència o a través de les entitats subministradores d'aigua. La gestió i la recaptació, tanmateix, pot ser objecte de delegació en els termes que reglamentàriament es prevegin.

Article 49

Ingressos fora de termini sense requeriment previ
49.1 Els ingressos corresponents a declaracions liquidacions o autoliquidacions presentades fora del termini assenyalat per a la recaptació en període voluntari, així com les liquidacions derivades de declaracions presentades fora de termini, sense la mediació de cap requeriment previ, reben els recàrrecs estipulats a l'article 61.3 de la Llei general tributària i amb les condicions que l'ordenament estableixi.
49.2 En cas que el retard en la presentació de les esmentades declaracions liquidacions o autoliquidacions, així com en la presentació de declaracions tributàries, es produeixi per primera vegada, l'Agència liquida el cànon d'acord amb les dades en base a les quals va girar l'autoliquidació o la liquidació administrativa immediatament anterior a la presentada amb retard.
49.3 L'Agència pot preveure la periodicitat anual de les declaracions-liquidacions, autoliquidacions o declaracions tributàries en aquells supòsits en què les circumstàncies de la facturació, gestió o comprovació del tribut així ho aconsellin.

Article 50

Recaptació en període executiu
50.1 El període executiu de recaptació s'inicia:
a) Per als deutes liquidats per l'Agència, l'endemà al del venciment del termini reglamentàriament establert per al seu ingrés.
b) Per als deutes a ingressar mitjançant declaració liquidació o autoliquidació presentada dins termini, sense realitzar l'ingrés corresponent, el dia següent a la finalització del termini reglamentàriament determinat per a aquest ingrés.
50.2 Un cop transcorreguts els terminis de recaptació en període voluntari, es procedirà a expedir, per procedir contra els béns i drets dels deutors, i amb la mateixa força executiva que una sentència judicial, la providència de constrenyiment que suposa l'inici de la via de constrenyiment.
50.3 La titularitat de la gestió de recaptació executiva correspon a l'Agència.
50.4 El procediment aplicable és el regulat en la normativa sobre recaptació d'aplicació general, excepte el que disposi aquest reglament i les normes que el desenvolupin o complementin.

Article 51

Caràcter privilegiat dels crèdits tributaris a favor de l'Agència
51.1 L'Agència, en formar part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, gaudeix de les prerrogatives i tractament fiscal que li correspon a aquesta.
51.2 En la concurrència de procediments, la preferència dels crèdits tributaris a favor de l'Agència es regeix pel que queda previst a la normativa tributària d'aplicació general.
51.3 En els processos de suspensió de pagaments, l'ordenació de les actuacions a desenvolupar en defensa dels crèdits tributaris a favor de l'Agència correspondrà al director o directora de l'Agència.
51.4 L'Àrea competent proveeix la certificació o acreditació suficient de la realitat i import dels crèdits tributaris a favor de l'Agència.
51.5 L'Agència demana als òrgans judicials el reconeixement del seu crèdit, així com del seu caràcter privilegiat.
51.6 El caràcter privilegiat dels crèdits tributaris de l'Agència li atorga el dret d'abstenció en els processos concursals, si bé, pot subscriure acords o convenis concertats en el decurs d'aquests processos.
51.7 En cas d'exercir el seu dret d'abstenció, es procedirà en constrenyiment contra els béns del deutor fins a la completa satisfacció dels deutes.

Article 52

Ajornaments i fraccionaments
52.1 La competència per atorgar ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris, en període voluntari o executiu, així com per dispensar de la prestació de garanties, correspon al director o directora de l'Agència.
52.2 El procediment aplicable als ajornaments i fraccionaments és el que preveu el Reglament general de recaptació i les disposicions que el modifiquin o complementin.
52.3 Només la concessió d'un ajornament o fraccionament permet que en el període voluntari s'efectuïn pagaments parcials amb efecte alliberador.

Capítol quart

Procediment inspector

Secció 1a

La funció inspectora. Generalitats

Article 53

Funció inspectora i inspectors
53.1 Les actuacions inspectores podran encomanar-se a empleats públics que tindran la consideració d'Inspecció pel que fa als deures, consideracions i facultats pròpies d'aquesta. D'altra banda, les actuacions merament preparatòries o de comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària, poden encomanar-se a empleats públics, administracions actuants o establiments tècnics auxiliars.
53.2 Els qui ocupin llocs de treball que impliquin la realització de funcions pròpies de la Inspecció estaran investits dels corresponents drets, prerrogatives i consideracions i se'ls considerarà agents de l'autoritat, a efectes de la responsabilitat administrativa o penal d'aquells que oposin resistència o cometin un atemptat o desacatament contra aquests en actes de servei o amb motiu d'aquests.
53.3 Els inspectors, i aquells qui, en el si de la Inspecció, n'exerceixin funcions pròpies o funcions de col·laboració, actuaran proveïts de la corresponent acreditació que els identifica com a tals i amb la qual han d'identificar-se sempre.
53.4 Les dades obtingudes de la realització de la inspecció tributària programada i ordenada pel director o directora de l'Agència serveixen de base per a la instrucció del corresponent expedient inspector i, quan s'escaigui, el sancionador, de conformitat amb les normes previstes en aquest Reglament i en les normes d'aplicació general. La inspecció tecnicofacultativa també pot donar lloc a l'expedient sancionador i a la regularització de la situació tributària del subjecte passiu.
[sic]53.5 Els òrgans amb funcions en matèria de gestió tributària poden efectuar, no obstant això, la comprovació formal de les dades aportades en les declaracions tributàries presentades.

Article 54

Funcions de la Inspecció
Corresponen a la inspecció dels tributs als quals fa referència el present reglament les funcions següents:
a) La investigació dels fets imposables per al descobriment d'aquells que siguin ignorats per l'Administració i la seva atribució al subjecte passiu.
b) La integració definitiva de les bases imposables mitjançant la seva anàlisi i avaluació en els seus diferents règims de determinació o estimació i la comprovació de les declaracions i de les declaracions liquidacions per determinar-ne la veracitat i la correcta aplicació de les normes establint l'import dels deutes corresponents.
c) La comprovació de l'exactitud dels deutes tributaris ingressats en virtut de declaracions o documents d'ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.
e) La realització d'aquelles actuacions d'informació que s'hagin de dur a terme prop dels particulars o d'altres organismes, i que directament o indirectament condueixin a l'aplicació dels tributs.
f) La comprovació del valor real dels consums, rendes, productes, béns i altres elements del fet imposable.
g) La verificació del compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudi de qualssevol beneficis, desgravacions o restitucions fiscals.
h) La informació als subjectes passius i obligats tributaris sobre les normes fiscals i l'abast de les obligacions i dels drets que se'n derivin.
i) Totes les altres funcions que li encomani el director o directora de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Article 55

Fonts
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 56

Facultats de la Inspecció
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 57

Deures de la Inspecció
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 58

Obligats tributaris subjectes a les actuacions inspectores
58.1 Resten subjectes a les actuacions inspectores:
a) Els subjectes passius contribuents del cànon sobre l'aigua i de la resta de tributs gestionats per l'Agència i que formen part del seu règim economicofinancer.
b) Les entitats subministradores d'aigua.
c) Qualssevol subjectes que resultin obligats tributàriament mitjançant obligacions materials o deures formals en relació amb la gestió dels tributs de l'aigua.
58.2 La subjecció esmentada comporta, en particular, el compliment de les actuacions de col·laboració següents:
a) Comparèixer personalment o mitjançant representant, legal o voluntari, quan aquesta presència sigui requerida per la Inspecció. La representació podrà ser atorgada i acreditar-se pels mitjans previstos en la normativa tributària general.
b) Facilitar l'actuació inspectora, permetent l'accés de la Inspecció als locals, establiments o llocs en general en què es duguin a terme les activitats objecte d'inspecció, d'acord amb el que estableix l'article 56.c) d'aquest Reglament.
c) Proporcionar les dades, documents, antecedents i justificants relacionats amb els elements determinants dels tributs sobre l'aigua objecte d'aquest reglament que siguin necessaris per al desenvolupament de les actuacions inspectores, fent-se càrrec del seu cost d'obtenció.

Secció 2a

Les actuacions inspectores

Article 59

Classes d'actuacions inspectores
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 60

Actuacions de comprovació i investigació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 61

Actuacions d'obtenció d'informació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 62

Actuacions tecnicofacultatives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 63

Actuacions d'informe i assessorament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 64

Lloc i temps de les actuacions inspectores
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció 3a

Inici i desenvolupament de les actuacions inspectores

Article 65

Iniciació de les actuacions inspectores
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 66

Efectes de la iniciació de la Inspecció
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 67

Desenvolupament de les actuacions inspectores
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 68

Finalització de les actuacions inspectores
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció 4a

Documentació de les actuacions inspectores

Article 69

Documents de la Inspecció
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 70

Actes de la Inspecció
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 71

Classes d'actes d'Inspecció
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 72

Tramitació de les actes. Liquidació i ingrés dels deutes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 73

Impugnació de les liquidacions derivades de les actes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 74

Interessos de demora
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol cinquè

Procediment de revisió

Article 75

Actes impugnables relatius al cànon de l'aigua
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 76

Competència
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 77

Procediment
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 78

Recurs extraordinari de revisió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol primer

Disposicions generals

Article 79

Fonts
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 80

Òrgan competent
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 81

Graduació de les sancions
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 82

Graduació de les sancions corresponents a les infraccions simples
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 83

Suspensió de la sanció sense garantia en via administrativa
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 84

Extinció, condonació i transmissió de la responsabilitat derivada de les infraccions
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Article 85

Conformitat amb la proposta de regularització
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Capítol segon [sic]

Procediment sancionador

Article 86

Procediment separat
No vigent
Altres versions d'aquest precepte

Títol cinquè

Altres disposicions

Capítol primer

Gestió dels cànons d'ocupació i de regulació

Article 87

Fonts
87.1 La gestió, en tots els seus ordres, del cànon d'ocupació i del cànon de regulació, previstos, respectivament, en els articles 104 i 106 de la Llei estatal 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, es duu a terme d'acord amb la normativa estatal aplicable.
87.2 Supletòriament, s'apliquen les normes que regulen la percepció dels tributs de la Generalitat.

Disposicions addicionals

Primera

En la determinació del tipus de gravamen general, el coeficient fixat en l'apartat 5 de l'article 71 del TRLMAC, s'aplica, si s'escau, de forma ponderada al percentatge d'aigua consumida, sempre que aquest percentatge, en relació amb el total del consum, superi el 50 per cent. Així mateix, també és pot procedir a l'aplicació ponderada d'aquest coeficient de reutilització directa d'aigües residuals quan el volum d'aigua reutilitzada supera els 7.000 m3 a l'any. En tots aquests casos, l'Agència Catalana de l'Aigua pot imposar la presentació de la DUCA bàsica i la instal·lació d'aparells de mesura diferenciats per a mesurar l'aigua emprada en cada cas.
Altres versions d'aquest precepte

Segona

Dins l'àmbit d'aplicació de la Llei de l'Estat 18/1981, d'1 de juliol, sobre actuacions en matèria d'aigües a Tarragona, i d'acord amb la previsió continguda en la disposició addicional quarta de la LOGTA, l'Agència comunica a les entitats subministradores d'aigua de la zona subjectes passius del cànon de derivació establert en l'article 3.1 de l'esmentada Llei 18/1981, el coeficient que, una vegada aplicat sobre aquest, determina la deducció del tipus de gravamen general del cànon de l'aigua. Aquest coeficient es determina en base a la proporció, calculada anualment d'acord amb els resultats de l'any anterior, entre el cabal subjecte al cànon de derivació d'aigua i el cabal total facturat en baixa.
En el cas d'usos domèstics de l'aigua, la deducció, que no pot superar l'import del tipus de gravamen general, s'efectua, d'acord amb el mateix procediment, i s'aplica sobre el tipus de gravamen previst per aquests usos en l'article 44.1 de la LOGTA.

Disposicions transitòries

Primera

Les resolucions d'aplicació de l'increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament segons la modalitat de mesurament directe de la càrrega contaminant dictades abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret mantindran la seva vigència mentre no siguin substituïdes per unes altres dictades d'acord amb el present Reglament. L'import fixat en les mateixes correspon al gravamen específic que integra, juntament amb el gravamen general, que fixa la LOGTA, el tipus del cànon de l'aigua.

Segona

Les resolucions d'aplicació de l'increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament a usuaris industrials d'aigua i assimilables, segons la modalitat de tarifació per volum, dictades abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret, mantindran la vigència pel que fa a la modalitat de tarifació, mentre no siguin substituïdes per unes altres dictades d'acord amb el present reglament.
No obstant això, el tipus indicat en aquestes resolucions, que es prendrà en consideració per determinar el tipus específic del cànon de l'aigua, es veurà modificat i passarà a ser el valor determinat amb caràcter general per a tots els usos industrials i assimilables, en l'article 47.1 de la LOGTA.

Tercera

Les entitats subministradores que amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta norma emetin factures que incloguin períodes afectats per normatives diferents, i sempre que es puguin diferenciar els consums meritats a l'empara de cadascuna d'elles, resten obligades a diferenciar el règim fiscal aplicat en cada cas.

Quarta

Pel que fa referència als consums produïts fins a la data d'entrada en vigor d'aquest Reglament, les entitats subministradores restaran obligades a facturar, declarar i liquidar l'ITS i CIH d'acord amb la normativa reguladora dels mateixos. El termini per presentar la documentació que posarà fi al procediment de gestió regulat pel Decret 320/1990, de 21 de desembre, finalitza en el mes de desembre de l'any 2000.

Cinquena

No és necessària la presentació de la documentació exigida en l'article 16.4 d'aquesta norma per acreditar el dret a l'ampliació del primer tram de consum previst en l'apartat 2 del mateix article, quan aquesta coincideixi amb l'aportada anteriorment pel mateix usuari d'aigua per tal de justificar les situacions fàctiques que donen dret a les deduccions de la quota de l'increment de tarifa de sanejament i del cànon d'infraestructura hidràulica, previstes en el Decret 188/1999, de 28 de juliol.

Sisena

Per a l'aplicació dels coeficients establerts en la disposició addicional sisena de la LOGTA, als establiments industrials amb activitats incloses en la divisió 05.02 de la secció B i en les seccions C, D i E de la CCAE-93, en els supòsits que no se subministren exclusivament de fonts pròpies, l'Agència Catalana de l'Aigua pren en consideració les dades de consum derivades de la DUCA o DCCA de l'any anterior, i comunica el coeficient resultant a les entitats subministradores per tal que l'apliquin en la seva facturació. L'agència pot efectuar la regularització que sigui necessària a final de cada any.

Setena

L'aplicació del coeficient de concentració demogràfica de cada municipi, regulat en l'article 17 d'aquest Reglament s'efectua gradualment, de la manera següent:
a) Quan la població base del municipi se situï entre 2.001 i 10.000 habitants, el coeficient 1 s'assoleix en dos anys, corresponent al primer any d'aplicació el 50 per cent de l'augment.
b) Quan la població base del municipi no superi els 2.000 habitants l'aplicació del coeficient 1 s'assoleix en quatre anys a partir de la data indicada en l'apartat 2, modificant el coeficient inicial de manera proporcional als anys que restin fins a la data prevista per assolir el coeficient 1.
Aquests coeficients també seran d'aplicació als municipis als quals a l'entrada en vigor d'aquest Reglament els corresponia l'aplicació d'un coeficient 1, a assolir de manera gradual, en funció de l'anterior normativa.

Vuitena

Els consums d'aigua, de qualsevol procedència, produïts fins la data d'entrada en vigor d'aquest Reglament continuaran regint-se per les normes vigents en el moment que es van produir.

Disposició Derogatòria

Resten derogades totes les disposicions reglamentàries dictades en matèria de gestió de l'increment de tarifa de sanejament, cànon de sanejament i cànon d'infraestructura hidràulica que s'oposin a les normes aprovades en aquest reglament i, expressament, les següents:
a) Decret 320/1990, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament del títol 2 del Decret legislatiu 1/1988 i del títol 1 de la Llei 5/1990, d'infraestructures hidràuliques de Catalunya.
b) Decret 286/1992, de 24 de novembre, de modificació del procediment de determinació de l'increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament per mesurament directe de la càrrega contaminant.
c) Ordre de 27 de novembre de 1998, per la qual s'aproven els models MD-1(4) i MD-15 de la declaració de càrrega contaminant abocada i s'estableixen les normes d'actuació de la Junta de Sanejament en la valoració i correcció de les dades declarades.
d) Decret 188/1999, de 13 de juliol, pel qual es regulen les deduccions en la tributació sobre l'aigua.
e) En general, qualsevol disposició de rang igual o inferior contrària al que disposa aquest Decret.

Disposicions finals

Primera

Els aspectes relatius a la delegació en les ELA de les competències de gestió i recaptació del cànon seran objecte de desenvolupament reglamentari, un cop estigui definit el seu àmbit territorial.

Segona

S'autoritza el conseller de Medi Ambient per a l'execució i aplicació del que disposa aquest Reglament i, específicament, per a l'aprovació dels models de gestió del tribut.

Tercera

Aquest Decret entra en vigor l'1 d'abril del 2000.

Annex A

1.Model sol·licitud d'ampliació del primer tram del cànon de l'aigua per a usos domèstics .
2. [No vigent]
3. Model A11 de Declaració de dades administratives i de facturació .
4. Model A20 Autoliquidació .
5. [No vigent]br>
6. Model A40 Relació de rebuts impagats .
Altres versions d'aquest precepte

Annex B

1 Fórmula de càlcul de l'estimació objectiva per als establiments de càmping.
2 Models de declaració de l'ús i la contaminació de l'aigua (DUCA)
3 Mètodes analítics i procediments per a la determinació dels paràmetres de contaminació.
4 Normes d'arrodoniment dels resultats analítics.
5 Sistemes de determinació de la quota per als establiments ramaders.
6 Elements mínims dels sistemes de depuració a l'efecte de la presentació de la DUCA bàsica considerats a l'article 21.1.b)
1 Fórmula de càlcul de l'estimació objetiva per als establiments de càmping
En cas d'establiments de càmping, el seu consum anual, en cas que no disposin dels preceptius aparells de mesura, s'obtindrà, com a norma general, a partir de la suma del volum d'aigua destinada per als usos domèstics i sanitaris i el volum d'aigua utilitzada per al reg, segons l'expressió següent:
Cabal anual (en m3) = Qd + Qreg
a) Qd: Aigua per a usos domèstics i sanitaris. El seu consum anual es determinarà a partir de la següent expressió:
Qd anual en m3= Núm. U.A x 2.5 x núm. D.O. x DDP.
On:
Núm U.A = núm. d'unitats acampada.
Núm D.O = núm. dies d'obertura.
DDP = dotació diària ponderada.
El valor de la dotació diària ponderada és el que resulta de la següent taula i tenint en compte el nombre de dies a l'any d'obertura.
A=dies d'obertura anuals;
B=dotació diària ponderada.

A

B

(dies/any)

(m3)/persona dia)

Més de 209

0.055

Entre 150 i 209

0.070

Entre 90 i 149

0.085

Menys de 90

0.100


b) Qreg: aigua per a reg. Es considera una quantitat d'aigua de reg proporcional a les necessitats d'aigua domèstica utilitzada d'acord amb l'expressió següent:
Qreg = 0.43 Qd
2. Models de declaració de l'ús i la contaminació de l'aigua (DUCA):
Models de declaració: B1 (1, 2) ; .
Models de declaració: B2 (1, 2, 3) ; ; .
Models de declaració: B3 (1, 2) ; .
Models de declaració: B4 .
Models de declaració: B5 .
Models de declaració: B6 .
3 Mètodes analítics i procediments per a la determinació dels paràmetres de contaminació
3.1 Preparació i conservació de la mostra.
En cas de necessitat les aigües sotmeses a anàlisi s'han de passar prèviament per un tamís de malla quadrada de cinc (5 mm).
La determinació de les matèries oxidables i de les matèries inhibidores s'haurà d'efectuar sobre mostres decantades durant dues hores.
La decantació prèvia al mesurament de les matèries oxidables i matèries inhibidores s'efectuarà de la manera següent: s'abocarà un litre de l'aigua que caldrà analitzar dins de la proveta o recipient equivalent. Després d'haver-la deixat reposar durant dues hores i sense afegir-hi les matèries decantades o les que puguin surar, es xuclarà mitjançant un sifó de cinc-cents mil·lilitres (500 ml) d'aigua, mantenint la boca de l'instrument de succió en el centre d'una secció de la proveta, a mitja altura entre la superfície del llot dipositat i la superfície del líquid. El diàmetre interior del tub de succió ha de ser de cinc mil·límetres (5 mm).
Quan no s'observin matèries decantades o sobrenadants es podrà separar la mostra amb mètodes alternatius.
Per a informació, s'anotarà el volum de matèria decantada en dues hores, llegit sobre la proveta de decantació.
En el cas particular que la càrrega contaminant, en matèries oxidables o en matèries inhibidores de l'aigua a analitzar estigués concentrada en la part que sura, la preparació de la mostra a analitzar s'hauria de fer, com en el cas general, sobre aigua decantada durant dues hores. Així mateix, acabada la decantació es xuclaran les matèries sedimentades i s'homogeneïtzarà acuradament la resta, de la qual se separaran, en les condicions habituals, cinc-cents (500) ml, que serviran per a l'anàlisi. Les determinacions de la DQO i de les matèries inhibidores es faran sobre la mostra així obtinguda.
Durant el transport i el període previ a l'anàlisi es preservarà la mostra de la calor i la llum.
3.2 Mètode per a la determinació de les matèries en suspensió (MES).
Les matèries en suspensió seran mesurades segons la Norma UNE-EN 872 seguint el sistema de filtració per a discos filtrants de fibra de vidre.
En cas que el filtratge anterior no sigui efectiu s'utilitzarà com a sistema alternatiu la centrifugació.
El conjunt de matèries en suspensió podrà ser objecte de correcció en cas d'utilitzar un aparell de captació contínua; per tenir en compte la captació imperfecta de matèries en suspensió. En aquest cas, es prendrà manualment una mostra representativa d'una hora d'aigua vessada, pel cap baix, i es mesuraran les matèries en suspensió totals contingudes en aquesta mostra. Es calcularà, aleshores, la relació entre les matèries en suspensió contingudes, d'una banda, en aquesta mostra manual, i d'una altra, en la mostra elemental aixecada per l'aparell durant el mateix període de temps, i, tot seguit, es multiplicaran per aquest coeficient els continguts de matèries en suspensió totals obtinguts a les diverses mostres elementals que hagi proporcionat l'aparell de mostratge automàtic.
3.3 Mètode per a la determinació de la demanda química d'oxigen (DQO).
De forma general, la determinació de la demanda química d'oxigen s'efectuarà sobre l'aigua decantada durant dues hores, pel mètode del dicromat potàssic seguint la Norma UNE 77004. Amb l'acord previ de les parts implicades, subjecte passiu i Agència Catalana de l'Aigua es podrà seguir un mètode reduït equivalent.
En el cas de mostres amb continguts salins superiors a 2 gr/l, es seguirà un mètode dels referenciats en l'Standard Methods 20th Edition, punt 5220A (4 References), o bé es procedirà si s'escau a les dilucions necessàries. En aquests casos es podrà acordar de mutu acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua un mètode alternatiu per a la determinació de les matèries oxidables.
En el cas de que el valor de la DQO (decantada) sigui inferior a 50 mg/l el valor de les matèries oxidables s'obtindrà a partir del carboni orgànic total (TOC) (determinat segons la Norma UNE EN-1484) després de multiplicar-lo per un factor de 3.
3.4 Mètode per a la determinació de les sals solubles (SOL).
S'entén per sals solubles d'una aigua el conjunt de la massa salina que hi està continguda. La determinació de les sals solubles s'efectuarà a partir de la conductivitat segons la norma UNE-EN 27888 expressant els resultats a 25 graus C en mS/cm (unitat de concentració de les sals solubles).
3.5 Mètode per a la determinació de l'increment de temperatura (IT).
L'increment de temperatura es determinarà mesurant les temperatures de l'efluent i l'influent in situ mitjançant un termòmetre de precisió (fins a la dècima de grau i prèviament calibrat).
3.6 Mètode per a la determinació de les matèries inhibidores (MI)
La determinació de matèries inhibidores s'efectuarà sobre l'aigua decantada durant dues hores i es basarà en la inhibició de l'emissió de llum de bacteris luminiscents, d'acord amb la Norma EN ISO 11348. No es procedirà a la neutralització de la mostra prèviament a l'assaig.
Els resultats de matèries inhibidores s'expressaran en equitox (unitat de toxicitat de les matèries inhibidores a l'aigua), que resulten de multiplicar 100 per la inversa de la concentració expressada en % corresponent a la CI50 obtinguda segons el mètode esmentat.
Als efectes de les determinacions i/o declaracions del cànon del aigua, 1 equitox equivaldrà a 1 equitox/m3.
La mostra destinada a la determinació de matèries inhibidores es preservarà de la calor durant el transport al laboratori que efectuï l'anàlisi. La determinació s'efectuarà sobre la mostra decantada sense neutralització prèvia.
Els resultats obtinguts es discrecionalitzen d'acord amb la taula següent, on:
R = Resultat obtingut de les matèries inhibidores a declarar en equitox (arrodonint el valor a la unitat)
V = Valor aplicable per l'Agència Catalana de l'Aigua per al càlcul del cànon de l'aigua.

R

V

Fins a 1

0

De 2 a 5

1

De 6 a 10

5

De 11 a 20

10

De 21 a 40

20

De 41 a 80

40

De 81 a 160

80

De 161 a 320

160

De 321 a 640

320

Superior a 641

*


(*) El resultant de dividir el valor obtingut per 2 arrodonint a la unitat.
En la declaració de la càrrega contaminant abocada a presentar per part de l'interessat s'indicaran els resultats de les matèries inhibidores sense discrecionalitzar. La discrecionalització es tindrà en compte posteriorment durant el procés càlcul.
3.7 Mètode per a la determinació del nitrogen orgànic i amoniacal (N).
La determinació del nitrogen orgànic i amoniacal s'efectuarà, sense decantació prèvia, segons el que disposa la Norma UNE-EN 25663.
3.8 Mètode per a la determinació del fòsfor total (P).
La determinació del fòsfor total s'efectuarà, sense decantació prèvia, segons el mètode descrit en la Norma UNE-EN 1189.
En determinats casos degudament justificats davant de dificultats específiques per dur a terme les determinacions segons els mètodes establerts es podrà establir de mutu acord per totes les parts implicades la utilització d'altres mètodes tècnicament equivalents i de reconeguda solvència tècnica.
4. Normes d'arrodoniment dels resultats analítics. Les dades a declarar corresponents als paràmetres de contaminació MES, MO, SOL, MI, N i P es declararan arrodonides a la unitat.
Les dades corresponents als coeficients punta parcials s'arrodoniran d'acord amb la taula prevista per aquest efecte.
El coeficient corrector de volum s'arrodonirà a 1 decimal, excepte en els casos previstos en l'article 28.
En els càlculs que realitzi l'Agència Catalana de l'Aigua per a determinar el tipus final aplicable s'utilitzaran 6 decimals, si bé aquest tipus final s'arrodonirà a 2 decimals desprès d'afectar-lo amb el coeficient corrector de volum. En els casos en què aquest tipus sigui inferior a la unitat el seu valor s'arrodonirà a 4 decimals.
Les normes que se seguiran en l'arrodoniment seran les següents:
L'arrodoniment d'una determinada xifra comporta transformar el nombre de la xifres en qüestió de la manera següent:
Es pren en consideració el nombre a arrodonir amb totes les seves xifres decimals.
Si el dígit posterior a la xifra que es vol arrodonir és igual o superior a 5, se suma un punt a la xifra que volem arrodonir. En cas contrari es pren la xifra que es vol arrodonir sense modificar.
En cap cas, per arrodonir una determinada xifra es procedirà a l'arrodoniment successiu de dos o més xifres posteriors.
5. Sistemes de determinació de la quota per als establiments ramaders
E= tipus d'explotació; B= tipus de bestiar.

E

B

Pta/plaça

Porcina

Producció porcina

169.3

 

Porcí de transició

37.3

 

Porcí d'engreix

81.2

Avícola

Avicultura de posta

4.8

 

Pollets de recria

0.9

 

Engreix de pollastres

2.2

 

Engreix d'ànecs

2.2

 

Engreix de guatlles

0.4

 

Engreix de perdius

0.9

 

Engreix de paó

4.3

Bovina

Vaquí de llet

706.3

 

Vaques alletants

494.4

 

Vedelles de reposició

353.4

 

Cria de boví

74.2

 

Engreix de vedells/vedelles

211.8

Ovina

Ovelles de reproducció

87.3

 

Oví d'engreix

29.1

 

Ovelles de reposició

43.4

De cabrum

Cabrum de reproducció

69.5

 

Cabrum de reposició

34.7

 

Cabrum de sacrifici

23.4

Equina

Bestiar equí

617.3

De conills

Producció de conills

41.7


6. Elements mínims del sistemes de depuració a efectes de la presentació de la DUCA bàsica considerats a l'article 21.1.b)
6.1 Sistemes de depuració físico-química.
Elements de dosificació i mescla.
Decantador.
Tractaments de fangs
6.2 Sistemes de depuració biològics.
Homogeneïtzació-aireig.
Decantació.
Tractament de fangs
6.3 Sistemes de depuració especials L'ACA.
podrà acceptar sistemes de tractaments especials amb l'abocament autoritzat sempre que es constati un rendiment de depuració significatiu.
(No s'inclouen en aquest apartat fosses sèptiques, pous filtrants, ni sistemes d'evaporació)
7.
Altres versions d'aquest precepte