Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 5/1988, de 28 de març, de creació de les comarques del Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta Ribagorça.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 005/1988

 • Data del document 28/03/1988

 • Data de publicació 16/05/1988

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 992

Afectacions
TEXT PUBLICAT

                               
                               
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.1 de l'Estatut d'Autonomia,  i 
 d'acord amb l'article 103.3 del Reglament del Parlament, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  La Disposició Transitòria Primera de la Llei 6/1987, del 
 4 d'abril, de l'Organització Comarcal  de  Catalunya, 
 establia que la Comissió de Delimitació Territorial i la 
 Comissió  Jurídica  Assessora  havien  d'estudiar  la 
 documentació relativa a la consulta municipal per  a 
 l'establiment  de la divisió comarcal de Catalunya i 
 proposar, si s'esqueia, les modificacions territorials que 
 consideressin necessàries.
                               
  El Decret 216/1987, del 19 de maig, convocà la dita 
 consulta municipal per a l'establiment de la divisió 
 comarcal. La primera fase d'aquest procés fou closa per la 
 Llei 22/1987, del 16 de desembre, que creà les comarques de 
 Catalunya, d'acord amb el mapa que resulta dels decrets de 
 la Generalitat de l'any 1936.
                               
  En  aplicació  de l'esmentada Disposició Transitòria 
 Primera de la Llei 6/1987, la Comissió de Delimitació 
 Territorial i la Comissió Jurídica Assessora han estudiat 
 les peticions municipals de creació de les comarques del 
 Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta Ribagorça, hi 
 han donat la conformitat i l'han proposada al Govern de la 
 Generalitat.
                               
  En conseqüència, aquesta Llei té per objecte la creació 
 d'aquestes noves comarques, respecte a les quals tots els 
 municipis que s'hi han d'integrar donaren la conformitat en 
 el tràmit de consulta municipal acomplert en virtut del 
 Decret 216/1987.
                               
 Article únic                        
 -1 Es creen les comarques del Pla de l'Estany, del Pla 
 d'Urgell i de l'Alta Ribagorça, formades per l'agrupació 
 dels municipis següents:                  
  a) Comarca del Pla de l'Estany: Banyoles, Camós, Cornellà 
 de Terri, Crespià, Esponellà, Fontcoberta,  Palol  de 
 Revardit, Porqueres, Sant Miquel de Campmajó, Serinyà i 
 Vilademuls.
  b) Comarca del Pla d'Urgell: Barbens, Bell-lloc d'Urgell, 
 Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars 
 d'Urgell, Linyola,  Miralcamp,  Mollerussa,  el  Palau 
 d'Anglesola, el Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de 
 Bellpuig i Vila-sana.
  c) Comarca de l'Alta Ribagorça: Barruera, el Pont de 
 Suert i Vilaller.
 -2 Són capitals d'aquestes comarques, respectivament, el 
 municipi de Banyoles, el municipi de Mollerussa i el 
 municipi del Pont de Suert.
 -3 Amb la creació d'aquestes comarques, queden modificades 
 les comarques de les Garrigues, del Gironès, de la Noguera, 
 del Pallars Jussà, del Segrià i de l'Urgell, en els termes 
 que resulten de la nova adscripció comarcal dels municipis 
 inclosos en l'apartat 1.
                               
 Disposició addicional                    
  La comarca de l'Alta Ribagorça té la qualificació de 
 comarca de muntanya, als efectes del que estableix la 
 legislació específica en aquesta matèria.
                               
 Disposició transitòria                   
  Els actuals consells comarcals de les Garrigues, del 
 Gironès, de la Noguera, del Pallars Jussà, del Segrià i de 
 l'Urgell continuaran transitòriament inalterats, fins que 
 les juntes electorals competents no procediran a una nova 
 elecció, simultàniament al procés que regula la Disposició 
 Final Primera.
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
 -1 L'elecció dels consells comarcals de les comarques 
 creades per aquesta Llei correspon a les juntes electorals 
 provincials  competents per a l'elecció dels consells 
 comarcals de les comarques creades per la Llei 22/1987, del 
 16 de desembre. El procés d'elecció s'ha d'iniciar tan 
 aviat com entri en vigor aquesta Llei.
 -2 L'elecció dels consells comarcals s'ha de fer d'acord 
 amb els resultats obtinguts pels partits polítics, les 
 coalicions, les federacions i les agrupacions en les 
 eleccions municipals del dia 10 de juny de 1987.
                               
 Segona                           
 -1 El Govern de la Generalitat ha de determinar per decret 
 la distribució dels béns, els drets, les obligacions, els 
 usos públics i els aprofitaments, les càrregues i el 
 personal entre els consells comarcals de les Garrigues, del 
 Gironès, de la Noguera, del Pallars Jussà, del Segrià i de 
 l'Urgell i els de les comarques que es creen en virtut 
 d'aquesta Llei. Abans d'aprovar la distribució, s'ha de 
 donar audiència als consells comarcals afectats.
 -2 Si s'estableixen acords entre els consells comarcals 
 respecte a la distribució a què es refereix l'apartat 1, el 
 Govern de la Generalitat ha de recollir aquests acords en 
 el decret que aprovi la distribució.
                               
 Tercera                           
  S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti les 
 disposicions necessàries per al desplegament, l'execució i 
 el compliment d'aquesta Llei i perquè habiliti els crèdits 
 necessaris per a la implantació dels consells comarcals de 
 les comarques que crea aquesta Llei.
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 28 de març de 1988         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Agustí M. Bassols i Parés                  
 Conseller de Governació