Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  • Núm. del document 133/2001

  • Data del document 29/05/2001

  • Data de publicació 01/06/2001

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3401

TEXT CONSOLIDAT

L'article 125.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, estableix que el personal interí ha de ser seleccionat mitjançant convocatòria pública que garanteixi els principis de publicitat, mèrit i capacitat enunciats en els articles 23.2 i 103.3 de la Constitució.

L'apartat 2 de l'esmentat article 125 d'aquell mateix Decret legislatiu preveu que, excepcionalment, per causa d'urgència apreciada per l'Administració, es pot nomenar personal interí directament, sense necessitat de convocatòria. A aquests efectes, el Decret legislatiu atribueix al Govern la potestat de regular per reglament una borsa de personal per prestar serveis amb caràcter temporal per als casos de màxima urgència.

Ateses les especials característiques del personal docent que presta atenció directa als alumnes en centres docents educatius, i atès el volum de la gestió necessària per cobrir les vacants de substitució d'un col·lectiu tan nombrós, cal regular el procediment de selecció mitjançant convocatòria pública de concurs de mèrits per formar part de la borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions temporals en règim d'interinitat en centres docents públics d'ensenyaments no universitaris.

Alhora també cal regular el procediment de gestió de la borsa de treball docent, establint-hi els requisits exigits per a ésser nomenat en cadascun dels cossos docents, el barem de mèrits que s'utilitzarà per a l'ordenació dels aspirants dintre de cada cos i especialitat i, per últim, els criteris i requisits específics per a l'adjudicació de les destinacions en règim d'interinitat.

En virtut d'això, amb el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d'Ensenyament i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent

1.1 Per tal de cobrir les necessitats de personal interí docent, el Departament d'Ensenyament publica al DOGC la convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, segons les necessitats del servei, i d'acord amb els principis constitucionals de publicitat, mèrit i capacitat.

1.2 Els aspirants hauran d'acreditar que reuneixen els requisits generals i específics assenyalats a l'article 2 d'aquest Decret per ser nomenats com a personal interí i, en el cas que siguin admesos a la resolució de les esmentades convocatòries públiques, formaran part de la llista contemplada a l'article 5.

Article 2

Requisits que han de reunir els aspirants per formar part de la borsa de treball
Per a formar part de la borsa de treball, les persones interessades han de complir els requisits indispensables següents:

a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o la d'un dels altres estats als quals sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit al tractat de constitució de la Unió Europea, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, o estar inclòs en algun dels supòsits previstos a la Llei 17/1993, de 23 de desembre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels estats membres de la Comunitat Europea.

b) Tenir divuit anys complerts i no excedir dels seixanta-cinc anys d'edat.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i al lloc de treball que s'hagi d'ocupar.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els aspirants amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar igualment que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

e) Tenir el nivell de titulació que la normativa vigent exigeix per a l'ingrés en els respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.

Cos de professors d'ensenyament secundari, cos de professors d'escoles oficials d'idiomes i cos de professors d'arts plàstiques i disseny: titulació de doctor, enginyer, arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes de docència.

Cos de professors tècnics de formació professional i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny: titulació de diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent a efectes de docència.

f) Estar en possessió del certificat d'aptitud pedagògica (CAP), del certificat de qualificació pedagògica (CQP), del títol d'especialització didàctica o altres d'equivalents, o experiència docent legalment reconeguda com a equivalent, en cas que sigui exigible.

g) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya dependents del Departament d'Ensenyament.

h) Tenir la corresponent capacitació per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi, si escau, el lloc de treball que s'hagi d'ocupar.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Capacitació per a impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat

3.1 Els aspirants a formar part de la borsa de treball han d'acreditar la capacitació per impartir les àrees i matèries assignades al lloc de treball al qual s'aspiri, si aquest té atribuït com a requisit la possessió d'una determinada especialitat docent. A aquests efectes, a l'annex d'aquest Decret s'especifica la concordança de les titulacions i formació amb les especialitats docents, pel que fa al cos de mestres, i la taula de concordances de les titulacions amb les especialitats docents, pel que fa a la resta de cossos docents.

3.2 Llevat dels aspirants a ocupar places de les especialitats d'educació física i de psicologia i pedagogia del cos de professors d'ensenyaments secundaris, també es considera que tenen el requisit suficient de capacitació per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi, si escau, el lloc de treball que han d'ocupar, aquells aspirants que acreditin una experiència docent d'haver-les impartit, amb nomenament d'interí corresponent a l'especialitat, durant un mínim de quatre cursos (36 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup A, i de tres cursos (27 mesos) per a les especialitats corresponents a cossos docents del grup B, sempre que reuneixin el requisit de titulació exigit a l'apartat e) de l'article 2.

3.3 Per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius de formació professional o determinats crèdits corresponents al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny o del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, el Departament d'Educació podrà establir la superació d'una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar una vacant o una substitució de les especialitats corresponents.

Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en llocs de treball del cos i/o en l'especialitat corresponent de sis mesos en centres docents o acreditin documentalment una experiència mínima de sis mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent no hauran de realitzar aquesta prova.

La prova tindrà caràcter teòric i pràctic. A aquests efectes, el Departament d'Educació designarà una comissió avaluadora.

Les persones que no superin la prova per impartir una determinada especialitat no seran admeses en la borsa de treball per a aquesta especialitat.

3.4 Durant el primer curs en què hagin estat nomenats professorat interí o substitut per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, els mestres i professors/es seguiran un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents. Aquest curs constarà d'una fase presencial i d'una fase de tutoria, a càrrec d'un professor/a experimentat que els guiarà durant el primer curs com a docents.

Aquest apartat no és aplicable al personal docent que, en accedir al seu primer nomenament com a interí o substitut per a tot un curs escolar, tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars.

3.5 Els tutors/es seran professors/es experimentats, de vàlua reconeguda en el seu nivell o en la seva especialitat, i realitzaran les funcions següents:

a) Guiar els mestres o professors/es interins i substituts durant el primer curs com a ensenyants facilitant-los la pràctica docent.

b) Assessorar els ensenyants novells en les funcions de planificació i programació de les tasques docents i tutorials.

c) Ajudar els professors/es i mestres interins i substituts en les activitats pròpies de la pràctica docent.

d) Oferir ajut pràctic per a l'avaluació de l'alumnat als interins/es i substituts/es.

e) Facilitar suport i estratègies al professor/a o mestre/a interí i substitut per poder desenvolupar la seva tasca professional amb plena satisfacció.

3.6 Al final d'aquest curs el personal interí i substitut podrà ser avaluat de la seva competència docent. Prèviament, el personal docent tindrà coneixement dels criteris que regiran en aquesta avaluació, en la qual participarà.

En el cas que del resultat d'aquesta avaluació es dedueixi una notòria manca de capacitat per ocupar el lloc de treball docent, s'iniciarà el procediment establert a l'article 6.3, previ el tràmit d'audiència a la persona interessada.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3 bis

Període de prova del funcionari interí o substitut docent

1. Sense perjudici del curs d’iniciació a la tasca docent regulat als articles 3.4, 3.5 i 3.6, el funcionari interí o substitut novell ha de superar un període de prova inicial que permeti acreditar la seva idoneïtat en l’exercici docent en els nivells d’ensenyament per als quals s’hagi efectuat el nomenament. Aquest període es realitza, com a màxim, durant els quatre primers mesos d’exercici efectiu de docència, a partir de la primera incorporació a la docència.

En aquest període de prova inicial cal acreditar que es disposa del requisit de la suficiència per impartir la docència en els nivells que tingui atribuïts, la idoneïtat per a l’exercici pràctic docent, l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent.

En el cas que la durada prevista del nomenament sigui de quatre mesos o més, s’ha d’assignar al substitut o interí novell, en el moment que s’incorpori al centre educatiu públic, un professor tutor que ha de realitzar les funcions previstes a l’article 3.5.

2. El període de prova comprèn els diferents nomenaments de substitució que el professorat realitzi, com a màxim, durant els quatre primers mesos del seu exercici professional docent, que han de ser avaluats quan els nomenaments tinguin una durada mínima d’un mes en un mateix centre educatiu públic. En finalitzar cada període de nomenament com a substitut o interí novell, d’una durada mínima d’un mes, el director del centre educatiu públic ha d’emetre l’informe corresponent sobre la seva suficiència en l’exercici docent. Quan la valoració del període de nomenament sigui negativa, el director ho ha de posar en coneixement de la Inspecció Educativa perquè aquesta emeti un informe sobre la idoneïtat docent inicial de l’interí o substitut novell, realitzant l’avaluació directa de la seva activitat docent i tenint en compte els possibles informes emesos pels diferents directors dels centres educatius públics on hagi estat destinat al llarg del període de prova inicial.

Prèviament, el personal docent tindrà coneixement dels criteris que regiran en l’avaluació del període de prova, en la qual participarà.

3. En el cas de valoració negativa del període de prova inicial, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, mitjançant una resolució de la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona, s’ha de posar fi al nomenament de substitut o interí i determinar la seva exclusió de la borsa. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa.

No podrà presentar-se a una nova convocatòria per tornar a formar part de la borsa de treball durant el curs següent, i en el cas de sol·licitar-ho, la persona interessada haurà de superar una prova específica d’idoneïtat de l’especialitat docent i un nou període de prova inicial.

4. Al final del període de prova inicial, i en el cas que aquest hagi estat valorat de manera positiva, el director del centre educatiu públic on l’interí novell presti els seus serveis ha de trametre al director dels serveis territorials corresponent o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona un escrit de petició perquè s’emeti la certificació conforme s’ha superat el període de prova que acredita la capacitació docent inicial i se’n faci el registre informàtic corresponent a les bases de dades del Departament d’Ensenyament.

5. Aquest certificat de capacitació docent inicial té els mateixos efectes que la superació de les proves d’idoneïtat previstes a l’article 3.3.

6. Es considera que tenen acreditada la capacitació docent per a un determinat nivell educatiu els aspirants que hagin superat les proves del procediment selectiu corresponent, sense haver estat inclosos en les propostes de seleccionats per haver quedat fora del nombre de places convocades.

Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Barem de mèrits

El barem de mèrits inclourà els apartats següents:

a) Experiència docent.

b) Formació acadèmica.

c) Activitats de formació permanent.

Article 5

Estructura de la borsa de treball del personal interí docent
1. El personal que hagi prestat serveis com a interí d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquest personal s'ordena en funció del temps de serveis prestats, sota qualsevol règim contractual, que comportin docència o atenció directa a l'alumnat en el context de les activitats pròpies de l'aula, en centres públics no universitaris de titularitat del Departament d'Educació, del de Benestar i Família, del de Justícia i d'altres administracions amb plenes competències educatives.

En el cas d'haver causat baixa de la borsa, s'hi haurà d'haver ingressat novament mitjançant convocatòria pública i haver prestat serveis amb posterioritat al nou ingrés en la borsa, per tal de poder ser inclòs en aquest primer apartat preferent. Les persones que hagin causat baixa de la borsa de treball no podran tornar a ingressar en la borsa esmentada durant el mateix curs escolar.

2. Les persones que formen part de la llista d'admesos d'alguna de les convocatòries de concurs públic que ha realitzat el Departament d'Ensenyament des del mes de setembre de 1996 per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat, i que encara no han estat nomenats com a personal interí.

Aquestes persones s'ordenen segons l'any de la convocatòria en què van participar i, dintre d'aquest, segons el número d'ordre assignat en funció del barem establert a cada convocatòria. Cada curs s'hi afegiran les persones que hagin estat admeses en les convocatòries corresponents a aquell curs.

El Departament d'Ensenyament dóna publicitat de la llista.

Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Baixes de la borsa de treball

6.1 És motiu de baixa de la borsa de treball la renúncia, així com no acceptar la destinació adjudicada o no prendre possessió del lloc de treball adjudicat, en els terminis previstos, sense causa justificada.

6.2 També és motiu de baixa de la borsa l'haver estat sancionat, mitjançant expedient disciplinari, per qualsevol falta molt greu o per una falta greu que comporti l'incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de les funcions pròpies del lloc de treball.

6.3 Així mateix, no serà inclòs a la borsa de treball docent, una vegada finalitzat el seu nomenament, aquell docent que hagi mostrat un rendiment insuficient que no comporti inhibició o una evident i documentada manca de capacitat per ocupar el lloc de treball i que impedeixi complir les funcions assignades, mitjançant expedient administratiu contradictori i no disciplinari, un cop escoltada la Junta de Personal Docent corresponent.
Com a conseqüència de l'expedient contradictori esmentat, en cas que es conclogui la manca evident de capacitat per a la docència, la resolució de l'expedient inclourà la limitació de no poder-se presentar a una nova convocatòria per tornar a formar part de la borsa de treball durant el curs següent.
Finalitzat aquest termini, i en cas de presentar la corresponent sol·licitud de participació en el concurs de mèrits, la persona interessada haurà de superar una prova d'idoneïtat i s'iniciarà un procediment de tutorització.

Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Criteris i requisits per a l'adjudicació de les destinacions al personal interí

7.1 [No vigent]

7.2 [No vigent]

7.3 [No vigent]

7.4 Per causa d'urgència en no haver-hi a la borsa de treball persones aspirants amb el requisit suficient de capacitació docent, es pot nomenar personal interí amb una experiència docent inferior a la prevista a l'article 3.2 d'aquest Decret en l'especialitat de què es tracti, amb el benentès que haurà de reunir els requisits de titulació exigits a l'apartat e) de l'article 2.

Altres versions d'aquest precepte

Disposicions transitòries

1

Mesures per impulsar i millorar les condicions laborals del professorat interí i substitut

1 Durant tres cursos escolars, compresos entre l'1 de setembre de 2005 i el 31 d'agost de 2008, aquell professorat interí o substitut que hagi prestat 4 anys o més de serveis a 31 d'agost de 2004, i que també els hagi prestat durant el curs 2004-2005 o que hagi estat autoritzat pel Departament d'Educació a no prestar serveis docents durant aquest curs, podrà sol·licitar acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí previstes en aquesta disposició transitòria.

Cada persona interessada haurà de signar un document acceptant les condicions previstes en aquesta disposició i rebrà, per part del Departament, un document administratiu que especifiqui les clàusules i condicions relatives a la seva continuïtat com a personal interí amb nomenament anual.

2 Aquest requisit d'antiguitat mínima de 4 anys serà revisat en la comissió de seguiment de la Mesa sectorial de negociació del personal docent no universitari durant els mesos de setembre de 2005, 2006 i 2007.

3 El Departament d'Educació garantirà durant tot el període transitori un nomenament anual com a interí o substitut al personal interí i substitut acollit a les condicions que s'hi preveuen. La duració esmentada de tot el curs escolar estarà condicionada al fet de no produir-se cap dels motius de baixa previstos a l'article 6 d'aquest Decret.

El Departament adjudicarà destinació al personal interí i substitut acollit a les garanties de continuïtat previstes en aquesta disposició transitòria atenent les seves peticions i en una fase prèvia a l'adjudicació de destinació a la resta del personal interí i substitut.

4 El personal interí que s'aculli a les garanties de continuïtat haurà de sol·licitar un mínim de 4 comarques en les seves instàncies corresponents al procés d'adjudicació de destinacions per cada curs següent.

En el cas que no existeixi cap vacant dintre de l'àmbit de les quatre comarques sol·licitades per les persones interessades en les seves instàncies, el Departament d'Educació les destinarà d'ofici en el procediment d'adjudicació de destinacions per al curs següent, en ocasió de vacant, dintre de l'àmbit de la primera petició de serveis territorials que hagi demanat per cobrir substitucions.

Només a efectes de cobrir substitucions, en el cas de no ser nomenat professorat interí en les adjudicacions de destinacions per al curs següent, les persones interessades hauran de demanar un mínim de 4 serveis territorials, en el cas d'optar a fer substitucions en les comarques de Barcelona, i un mínim de dos serveis territorials del Departament d'Educació, en el cas de sol·licitar fer substitucions en l'àmbit territorial de Girona, Lleida, Tarragona o de les Terres de l'Ebre.

5 L'acceptació de les condicions previstes en aquesta disposició transitòria requeriran l'obligació per part de les persones interessades de presentar-se a les proves d'oposicions convocades pel Departament d'Educació, per alguna de les especialitats per a les quals estigui capacitada. S'entendrà que aquesta obligació es dóna quan la convocatòria corresponent inclogui especialitats del nivell educatiu en què la persona interessada estigui treballant en aquell curs, de manera que per a especialitats convocades d'un altre nivell educatiu la concurrència als processos selectius s'entendrà voluntària. Aquell caràcter obligatori no es donarà, en cap cas, respecte de les persones que tinguin cinquanta-cinc anys o més d'edat en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu. El fet de no presentar-se a totes les oposicions convocades durant el període de vigència d'aquesta disposició transitòria i en les quals s'estigui obligat a concórrer suposarà la renúncia a les garanties que s'hi preveuen. A aquests efectes, s'entendrà que la persona interessada s'haurà presentat a les oposicions quan hagi realitzat, almenys, el primer exercici de la fase d'oposició (tant la part pràctica com la part teòrica)

Una altra condició serà el requisit de demanar en les adjudicacions de destinació prèvies a cada curs totes les especialitats que puguin impartir i que prèviament hagin estat demanades en la borsa de treball, a efectes de ser destinat com a interí/ina, en ocasió de vacant.

6 En el procediment de confirmació i col·locació del personal interí regulat a l'article 7 d'aquest Decret, qui accepti acollir-se a les garanties de continuïtat tindrà preferència per davant d'aquells que, malgrat tenir un mínim de quatre anys de serveis a 31 d'agost de 2004, no hagin acceptat les condicions que s'hi preveuen. En aquest sentit, el personal que no accepti acollir-se a aquestes garanties de continuïtat podrà ser desplaçat de la seva destinació del curs anterior, malgrat haver sol·licitat ser confirmat en el mateix centre, segons preveu l'apartat 2 de l'article 7 d'aquest Decret, per un altre interí que sí que hi estigui acollit.

Si la persona interessada no obté un nomenament d'interí/ina mitjançant el procediment esmentat en el paràgraf anterior, el Departament d'Educació el/la nomenarà com a substitut/a per a tot el curs escolar, i se li aplicarà aquell criteri de preferència.

7 Per al personal interí i substitut que durant el període de vigència d'aquesta disposició transitòria tingui complerts més de 55 anys i hagin prestat 4 anys o més de serveis a 31 d'agost de 2004, una vegada finalitzada la vigència d'aquesta disposició, i en el cas que no hagin superat el corresponent procés selectiu, el Departament d'Educació proposarà a la Mesa Sectorial mesures que permetin a aquest col·lectiu d'interins i substituts arribar a la data de la jubilació forçosa per edat prestant serveis com a personal interí docent, en la mesura en què el desenvolupament de la seva tasca docent sigui avaluada positivament.

8 El professorat interí o substitut que hagi prestat tres anys de serveis a 31 d'agost de 2004 i que estigui treballant en el curs 2004-2005, en el cas de no ser nomenat interí/ina durant els procediments d'adjudicació de destinacions previs a l'inici del curs escolar, rebrà un nomenament anual per cobrir substitucions, amb una durada d'un curs escolar (dotze mesos)

A aquests efectes, i per al període del seu nomenament, aquest personal estarà subjecte a les previsions contingudes en els punts 4, 5, 6 i 7 d'aquesta disposició transitòria.

Altres versions d'aquest precepte

2

El professorat interí i substitut que es troba inclòs en el bloc 1 de la borsa de treball en el curs 2004-2005 amb titulació de tècnic superior o tècnic especialista en formació professional, no reconeguda a efectes de docència en la normativa corresponent, podrà continuar prestant serveis en l'especialitat corresponent a la seva titulació, sempre que hagi prestat un mínim de quatre anys de serveis a l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Altres versions d'aquest precepte

Disposició Addicional

Aquest Decret és d'aplicació al procés d'assignació de destinacions al personal interí dels cossos docents d'ensenyaments no universitaris i a la gestió de la borsa d'aspirants a cobrir places vacants i substitucions en règim d'interinitat d'aquests cossos per al curs 2001-2002.

Disposicions finals

1

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

2

S'autoritza el/la conseller/a del Departament d'Ensenyament per modificar, mitjançant ordre, l'annex de la taula de titulacions
Altres versions d'aquest precepte

Annex

Taula de titulacions

[La taula de titulacions es revisarà trimestralment i s’actualitzarà, si escau, cada curs escolar en el web del Departament d’Ensenyament, a l’adreça http://www.gencat.cat/ensenyament (“Borsa de treball de personal docent”)]

Altres versions d'aquest precepte