Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 365/2001, de 24 de desembre, pel qual es regula la segona activitat en els cossos penitenciaris.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 365/2001

  • Data del document 24/12/2001

  • Data de publicació 02/01/2002

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3544

TEXT PUBLICAT

El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, preveu, en l’article 41, la possibilitat de reglamentar els mecanismes i els efectes perquè els funcionaris que pertanyen a cossos o escales de l’Administració de la Generalitat que ocupen llocs de treball el desenvolupament dels quals requereix unes condicions físiques o psíquiques especials, sempre que no els correspongui la jubilació o la incapacitat, puguin prestar altres serveis, preferentment entre els propis del seu cos o escala o en llocs que pertanyin a altres cossos o escales.

L’acord de 30 de juliol de 1999 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals representatives del personal funcionari penitenciari en relació amb les seves condicions de treball estableix que els funcionaris dels grups de serveis penitenciaris, auxiliars tècnics, tècnics especialistes i diplomats que ocupin llocs de treball del servei interior i/o àrea mixta o llocs de comandament de cap de servei o cap de centre de servei interior o cap d’unitat tant de servei interior com d’àrea mixta, puguin passar a prestar els seus serveis en llocs de segona activitat, tant a causa de la disminució de la seva capacitat com per raó del compliment d’una determinada edat.

El contingut d’aquest acord sindical s’ha vist reflectit a la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, que addiciona una disposició addicional vint-i-cinquena al Text refós de la Llei de funció pública, segons la qual els funcionaris de grups de serveis penitenciaris esmentats poden passar a ocupar llocs de treball de segona activitat en els mateixos serveis penitenciaris o en altres llocs homologats, adequats al seu nivell de titulació, de formació i de coneixements, quan compleixin l’edat de cinquanta-set anys i tinguin l’antiguitat que es determini per reglament o quan, segons un dictamen mèdic, tinguin disminuïda la capacitat per complir el servei ordinari d’una manera previsiblement permanent.

D’altra banda, la disposició esmentada estableix que s’han de determinar per reglament el procediment i, en general, els drets i les obligacions dels funcionaris dels grups de serveis penitenciaris inclosos en el seu àmbit d’aplicació que es trobin en aquesta situació, així com la composició, el funcionament i les funcions dels tribunals mèdics que han de dictaminar les aptituds físiques i psíquiques dels funcionaris.

En conseqüència, d’acord amb el que disposen els articles 5 i 6.1.a) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, a proposta del Departament de Governació i Relacions Institucionals i del Departament de Justícia, amb l’informe previ de la Comissió Tècnica de la Funció Pública, escoltades les organitzacions sindicals, d’acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora i de conformitat amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Àmbit d’aplicació i concepte

Els funcionaris dels grups de serveis penitenciaris dels cossos d’auxiliars tècnics, de tècnics especialistes i de diplomats que ocupin llocs de treball de servei interior i/o àrea mixta o llocs de comandament de cap de servei o cap de centre de servei interior o cap d’unitat tant de servei interior com d’àrea mixta, poden passar a ocupar llocs de treball de segona activitat en els mateixos serveis penitenciaris o en altres llocs homologats, d’acord amb el que estableix l’article 4, adequats al seu nivell de titulació, de formació i de coneixements, amb els requisits i condicions que s’estableixen en aquest Decret.

Article 2

Causes i requisits

Les causes per les quals es pot passar a ocupar llocs de segona activitat són:

a) Haver complert cinquanta-set anys d’edat i l’acreditació d’haver prestat servei efectiu en unitats de servei interior o d’àrea mixta, tant de llocs base com de comandament intermedi, durant vint-i-cinc anys, dels quals els cinc darrers han de correspondre a un període ininterromput i immediatament anterior a la petició.

b) Excepcionalment, quan, segons dictamen mèdic, la persona tingui disminuïda d’una manera previsiblement permanent la seva capacitat per complir les funcions ordinàries corresponents al seu lloc de treball, sempre que no correspongui l’adaptació del lloc de treball o la declaració de la situació d’incapacitat de conformitat amb la normativa sectorial de la Seguretat Social.

Article 3

Funcions dels llocs en segona activitat

En l’ocupació dels llocs de segona activitat, els funcionaris dels cossos penitenciaris desenvoluparan tasques de col·laboració i suport administratiu a les activitats de gestió, d’inspecció, d’execució, de control i similars, adequades al seu nivell de titulació, de formació i de coneixements.

A l’efecte de capacitació per als llocs de segona activitat es facilitarà la formació oportuna.

Article 4

Llocs de treball

4.1  En la relació de llocs de treball es determinaran els llocs que podran ocupar els funcionaris dels cossos dels grups penitenciaris en segona activitat, d’acord amb les funcions assignades als esmentats llocs de treball i les característiques dels cossos penitenciaris.

4.2  El nou lloc de treball haurà de ser preferentment en els mateixos serveis penitenciaris o en altres llocs homologats del Departament de Justícia que, d’acord amb la relació de llocs de treball, siguin adequats a la capacitació i la formació del personal penitenciari.

4.3  La Secretaria General del Departament de Justícia proposarà anualment, d’acord amb les necessitats funcionals, les disponibilitats de personal i les previsions de pas a segona activitat, els llocs de treball de segona activitat del propi Departament per als cossos penitenciaris i les seves característiques a la Direcció General de la Funció Pública i, si tenen incidència pressupostària, també a la Direcció General de Pressupostos i Tresor, per tal que se segueixi la tramitació oportuna sobre modificació de la relació de llocs de treball.

4.4  El Departament de Justícia oferirà llocs de treball en segona activitat preferentment a la localitat on estigui ubicat el centre penitenciari de destinació definitiva del funcionari o, si això no és possible, a la mateixa comarca i, en darrer terme, a la mateixa província.

Quan la persona passi a segona activitat per les causes establertes a l’apartat b) de l’article 2 i el tribunal mèdic prevegi la seva recuperació, se la destinarà de manera provisional a un lloc de treball dins la mateixa localitat i tindrà reserva del lloc de treball d’origen durant un període no superior a dos anys.

Article 5

Retribucions

5.1  Els funcionaris que passin a ocupar llocs de segona activitat percebran les retribucions bàsiques corresponents al seu grup i el complement de destinació equivalent al grau personal que tinguin consolidat.

Així mateix, tindran dret a percebre el complement específic mínim de dos nivells per sota del grau personal consolidat, llevat que el grau personal que tinguin consolidat correspongui al nivell mínim del cos; en aquest cas, percebran el complement específic mínim corresponent a aquest nivell.

No obstant això, si les retribucions totals del nou lloc són inferiors a les que percebien abans de passar a ocupar el lloc de segona activitat, tindran dret a un complement personal transitori i absorbible fins a assolir-ne la diferència.

5.2  El període de temps que es roman en els llocs de segona activitat és computable a efectes de perfecció de triennis i del sistema de previsió social com a prestat en el lloc que ocupava en el moment de produir-se el pas a la situació esmentada.

Article 6

Procediment

6.1  El procediment d’assignació d’un lloc de treball per raó d’edat s’iniciarà a sol·licitud de la persona interessada i serà instruït per l’òrgan competent en matèria de personal de la Secretaria Sectorial d’Execució Penal.

La resolució que posi fi al procediment ha de ser adoptada en el termini de sis mesos pel secretari general del Departament de Justícia. Si en aquest termini no es produeix la resolució expressa, s’entendrà que la petició és desestimada. Aquesta resolució, expressa o presumpta, posarà fi a la via administrativa.

Si la resolució és favorable, es procedirà, en el mateix acte, a l’adscripció provisional d’un lloc de treball de cobertura necessària i tenint en compte les preferències que hagi expressat el funcionari afectat, segons s’estableix en l’article 4.

L’adscripció definitiva d’un lloc de treball en segona activitat es realitzarà mitjançant el procediment de concurs restringit de mèrits i capacitats.

6.2  El procediment d’assignació d’un lloc de treball per disminució de les capacitats físiques i/o psíquiques s’ha d’iniciar d’alguna de les dues maneres següents:

a) D’ofici, per resolució del director general de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació, on s’ha de fer constar la presumpta insuficiència psíquica o física i s’ha de notificar a la persona interessada, la qual ha de proposar en el termini de 15 dies un metge, identificat amb nom, cognoms i número de col·legiat, perquè sigui nomenat membre del tribunal mèdic.

b) A instància de la persona interessada, que ha d’al·legar el tipus d’insuficiència que pateix i presentar juntament amb la seva sol·licitud els informes o certificats mèdics oficials que justifiquin la seva incapacitat per complir les funcions corresponents al lloc de treball que ocupa i la resta de documents que es considerin oportuns. Igualment, la persona interessada ha de proposar un metge com a vocal del tribunal mèdic que es constitueixi, identificat amb nom, cognoms i número de col·legiat.

6.3  Com a excepció al que estableix l’apartat 2 d’aquest article, necessàriament, el procediment s’iniciarà d’ofici quan un funcionari hagi sofert un accident laboral de caràcter greu vinculat a la seva professió o a la funció que té encomanada, específicament segrestos o agressions de caràcter greu, que, segons dictamen mèdic, li afectin les capacitats per a complir les funcions ordinàries del seu lloc de treball.

Article 7

Tribunal mèdic. Composició i constitució

7.1  En el termini d’un mes des de la incoació del procediment, la Secretaria Sectorial d’Execució Penal haurà de constituir el tribunal mèdic encarregat determinar-ne la insuficiència física o psíquica.

7.2  El tribunal estarà format per tres metges: un, designat pel director general de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació amb l’especialitat de medicina del treball; un altre, per la persona interessada, i un altre, escollit pel sistema de sorteig entre els facultatius del Centre de Revisió i Avaluació Mèdica que tingui coneixements idonis en relació amb el tipus d’afecció o malaltia que pateixi la persona interessada.

En el cas que la persona interessada, un cop requerida per la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació, no designi cap metge en el termini assenyalat, el tercer integrant del tribunal serà escollit també pel sistema de sorteig entre els facultatius del Centre de Revisió i Avaluació Mèdica que tingui coneixements idonis en relació amb el tipus d’afecció o malaltia que pateixi la persona interessada.

7.3  El tribunal es regirà en les seves actuacions pel que disposa el capítol VI de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i les causes d’abstenció i recusació contingudes al títol II, capítol III, de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.4  Un cop efectuat el reconeixement a la persona interessada i/o examinada la documentació que consti a l’expedient, el tribunal n’emetrà el dictamen per majoria dels seus membres, en el qual es farà constar si es pateix o no una discapacitat, si aquesta impedeix o no realitzar les funcions ordinàries pròpies del seu lloc de servei interior i/o àrea mixta i si es preveu temporal o definitiva. Si aquesta pot comportar la declaració d’incapacitat, se n’haurà de donar trasllat al secretari general del Departament de Justícia per tal de continuar-ne la tramitació davant l’òrgan competent.

7.5  El dictamen del tribunal serà traslladat a la persona interessada, acompanyat també de la motivació del facultatiu que discrepi, per tal que aquella, en el termini de deu dies hàbils, pugui fer les al·legacions que cregui pertinents.

7.6  Transcorregut aquest termini i un cop vista la documentació que consti en l’expedient, el secretari general dictarà la resolució corresponent, que posarà fi a la via administrativa.

Article 8

Revisió de la situació de segona activitat i retorn al servei

8.1  Els funcionaris que estiguin ocupant llocs de segona activitat per insuficiència de les aptituds físiques o psíquiques seran sotmesos a revisions anuals fins que compleixin l’edat establerta per passar a ocupar llocs de segona activitat.

8.2  El retorn al lloc de treball de servei interior i/o àrea mixta dels funcionaris que hagin passat a segona activitat per les causes establertes a la lletra b) de l’article 2 d’aquest Decret només podrà declarar-se pel mateix òrgan que va determinar el pas a llocs de segona activitat, amb un dictamen previ del tribunal mèdic.

En aquest supòsit, la declaració de retorn als llocs de servei interior o àrea mixta quan el funcionari estigui en segona activitat de manera definitiva suposarà que resti en disponibilitat, adscrit a la Secretaria General del Departament, que podrà mantenir-lo temporalment en el lloc de treball de segona activitat o destinar-lo provisionalment a un lloc de treball adequat a la seva capacitat, en el mes següent al de la dita declaració. Els funcionaris en aquesta situació hauran de participar obligatòriament en tots els concursos de provisió de llocs de treball que es convoquin, sempre que compleixin els requisits necessaris, fins que obtinguin un lloc de treball amb caràcter definitiu i gaudiran del dret preferent per ocupar alguna de les vacants corresponents al seu cos que hi hagi en la localitat on servien en el moment de produir-se la declaració de segona activitat fins que n’obtinguin una.

8.3  El retorn voluntari als llocs de treball de servei interior i/o àrea mixta dels funcionaris que hagin passat a segona activitat a causa del compliment dels requisits establerts a la lletra a) de l’article 2 d’aquest Decret requerirà el dictamen previ del tribunal mèdic i s’efectuarà mitjançant la participació en els concursos generals de mèrits i capacitats.

Disposició addicional

Les normes relatives a la provisió de llocs de treball contingudes al Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, tindran caràcter supletori en els aspectes no previstos en aquest Decret.

Disposicions finals

—1  S’autoritza els titulars dels departaments de Governació i Relacions Institucionals, de Justícia i d’Economia i Finances per tal de desplegar en l’àmbit de les seves competències els preceptes continguts en aquest Decret.

—2  Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de desembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació

i Relacions Institucionals

Josep-D. Guàrdia i Canela

Conseller de Justícia

(01.353.120)