Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 213/2002, d'1 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 213/2002

  • Data del document 01/08/2002

  • Data de publicació 07/08/2002

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3694

TEXT CONSOLIDAT

La Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults, a l’article 1.a), estableix la formació instrumental i bàsica com a formació general i compensadora d’una formació deficitària en relació amb el desenvolupament i les exigències de la societat actual. La construcció d’un país modern i la consolidació d’una societat democràtica i de progrés es fonamenta sobretot en el grau de formació dels ciutadans i les ciutadanes. La formació té una incidència directa en el grau de benestar personal i en l’esperit cívic de les persones, i fa possible el respecte a les diverses opcions ideològiques i el desenvolupament d’una participació activa en la vida econòmica, social i cultural.

La formació d’adults ha de donar resposta als diversos objectius que cada persona adulta espera aconseguir mitjançant un procés formatiu. Per això comprèn els àmbits següents: la formació bàsica, la formació per al món laboral i la formació per al lleure i la cultura.

La finalitat de la formació d’adults és garantir per a tothom les mateixes oportunitats de formació, tot respectant la diversitat, i proporcionar aquelles habilitats i coneixements que constitueixen les competències bàsiques que permetin a les persones adultes desenvolupar-se de manera autònoma i poder escollir entre les diferents possibilitats que ofereix la societat actual.

En la formació de les persones adultes cal partir sempre de la idea d’individu ja socialitzat amb un bagatge que pot ser molt divers i que pot influir molt en la manera d’aprendre. És per això que la formació integral de la persona adulta ha de compensar els dèficits basant-se en les capacitats i els coneixements previs per poder desplegar-los i desenvolupar-ne d’altres, assegurant el domini de les competències bàsiques.

D’altra banda, l’especificitat en la formació de les persones adultes ve marcada, entre d’altres coses, perquè l’interès per la formació és una decisió personal, no obligatòria, i generalment no és l’activitat principal o fonamental, fet que incideix en el temps que poden dedicar a l’estudi. És en aquest punt que cal destacar l’estructura flexible dels currículums per a persones adultes, a fi d’adaptar-se a la diversitat d’interessos, ritmes i estils d’aprenentatge i a l’acció tutorial per part del professorat, la qual resulta imprescindible en tota formació.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) dedica el títol III a l’educació de les persones adultes. L’article 51 determina que el sistema educatiu garantirà que les persones adultes puguin adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i les seves aptituds per al seu desenvolupament personal i professional. També disposa que l’organització i la metodologia de l’educació de la formació d’adults es basin en l’autoaprenentatge en funció de les seves experiències, necessitats i interessos mitjançant l’ensenyament presencial i a distància.

La Llei esmentada, a l’article 52, estableix que les persones adultes que vulguin adquirir els coneixements equivalents a l’educació bàsica comptaran amb una oferta adaptada a les seves condicions i necessitats, que les administracions educatives vetllaran perquè totes les persones adultes que tinguin el títol de graduat escolar puguin accedir a programes o centres docents que els ajudin a aconseguir la formació bàsica prevista en l’educació secundària obligatòria, que, en les condicions que s’estableixi a l’efecte, organitzaran periòdicament proves per tal que les persones de més de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària i que en aquestes proves es valoraran les capacitats generals pròpies de la formació bàsica.

L’article 5 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) estableix que l’educació primària i l’educació secundària obligatòria constitueixen l’ensenyament bàsic.

El Decret 75/1992, de 9 de març, estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya.

El Decret 95/1992, de 28 d’abril, estableix l’ordenació curricular de l’educació primària, i el Decret 96/1992, de 28 d’abril, modificat pel Decret 127/2001, de 15 de maig, pel qual es modifiquen determinats aspectes de l’ordenació curricular de l’educació secundària obligatòria, del batxillerat i del batxillerat nocturn, estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

Atès el Decret 186/1988, d’1 d’agost, pel qual el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya assumeix les competències sobre formació permanent d’adults;

Amb els tràmits previs de consulta al Consell Assessor de Formació d’Adults i al Consell Escolar de Catalunya, i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de les conselleres de Benestar Social i Ensenyament, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 1

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 5

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 6

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 7

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Capítol 2

Cicle de formació instrumental per a les persones adultes

Article 9

9.1  Els ensenyaments del cicle de formació instrumental per a les persones adultes tenen com a finalitat que els i les alumnes en acabar el cicle assoleixin les capacitats següents:

a) Millorar la comunicació oral i adquirir els sabers fonamentals de la comunicació escrita en les llengües oficials a Catalunya, amb especial atenció a la llengua catalana per tal d’emprar-la com a llengua vehicular i de comunicació social.

b) Comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, elements essencials del medi físic i natural, els principals mecanismes que els regeixen, i la importància que la conservació i millora té per a la humanitat.

c) Conèixer els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes socials, culturals, geogràfics i històrics, i relacionar-los amb la identitat nacional i amb la projecció universal.

d) Conèixer els aspectes elementals de les lleis que regulen la convivència democràtica, els drets i els deures que se’n deriven i mostrar una actitud crítica, constructiva i participativa, com també de respecte cap a la diversitat cultural i lingüística de les persones i dels pobles.

e) Emprar els conceptes, les relacions matemàtiques elementals i les operacions bàsiques per tal d’interpretar les situacions i les experiències, i per resoldre problemes lligats a l’entorn de l’alumne/a mitjançant el llenguatge matemàtic.

f) Iniciar-se en la utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació com a eines que afavoreixen l’aprenentatge i faciliten la realització de tasques i la informació del món actual.

g) Adquirir hàbits que beneficiïn la salut, l’equilibri personal, el benestar i la qualitat de vida.

h) Exercir l’autonomia personal i millorar l’autoestima, tot relacionant allò que s’aprèn i aplicant-ho a la vida; implicar-se de manera activa en el procés de formació, i motivar-se per continuar aprenent, valorant la importància de la formació com un dret bàsic de desenvolupament personal i col·lectiu.

i) Incorporar-se, si escau, al món del treball amb millors condicions una vegada adquirida la formació instrumental.

j) Conèixer les possibilitats culturals i socials de què es pot gaudir durant el temps de lleure, que contribueixen al benestar personal i social.

k) Manifestar els hàbits de comportament cívic que afavoreixen actituds responsables en els àmbits personal i col·lectiu, i fomentar la igualtat de sexes, el diàleg cultural i el respecte a les diferències generacionals i ètniques.

9.2  Les capacitats descrites al punt anterior tindran un valor funcional que permetrà a l’alumnat exercir-les de manera autònoma en el seu procés formatiu i en la seva vida quotidiana.

Article 10

10.1  El currículum del cicle de formació instrumental per a persones adultes, definit a l’annex 1 d’aquest Decret, estableix, per a cada àrea, els objectius generals, els continguts i els objectius terminals, que tenen com a referència el Decret 95/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació curricular de l’educació primària.

10.2  Els objectius terminals són els criteris que s’estableixen com a referència per a l’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Article 11

11.1  El currículum del cicle de formació instrumental de la formació bàsica per a les persones adultes s’organitza en tres nivells:

a) Primer nivell, en què l’aprenentatge s’ha de centrar en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural.

b) Segon nivell, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i adquirir els elements essencials dels coneixements que expliquen l’entorn.

c) Tercer nivell, en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

11.2  Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: àrea de llengua, àrea de matemàtiques i àrea de ciències socials i naturals. Aquestes àrees és convenient treballar-les de manera global.

11.3  El currículum del cicle de formació instrumental té una durada equivalent a 1.100 hores d’aprenentatge. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de cada alumne o alumna, la durada pot ser més llarga o menys.

Article 12

12.1  A cada alumne o alumna se li ha d’assignar un tutor o tutora que l’ha d’orientar, l’ha d’assessorar en el procés d’aprenentatge i n’ha de fer el seguiment educatiu.

12.2  Feta l’entrevista personal i l’avaluació inicial, el tutor o tutora ha d’elaborar un itinerari formatiu d’acord amb les necessitats formatives i els interessos de cada persona.

Article 13

13.1  S’ha de dur a terme una avaluació inicial que determini els coneixements i les habilitats prèvies de l’alumne o l’alumna per tal de determinar en quin nivell ha d’iniciar l’aprenentatge.

13.2  L’avaluació s’ha de realitzar en relació amb les capacitats bàsiques establertes en l’article 9 d’aquest Decret, als objectius generals i als objectius terminals, els quals orienten sobre el tipus d’aprenentatge que han d’haver assolit els o les alumnes en finalitzar el cicle mitjançant procediments i estratègies diversos.

13.3  L’avaluació ha de ser col·legiada i general de tot el procés formatiu, amb una visió globalitzadora per part dels i les mestres que intervenen en el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

13.4  Al final de cada trimestre s’ha de fer una sessió d’avaluació per verificar l’aprofitament del procés d’aprenentatge. Al final de curs el resultat d’aquest procés ha de quedar reflectit en les actes corresponents.

13.5  Per expressar els resultats de l’avaluació en finalitzar cada nivell s’utilitzaran les qualificacions d’apte i no apte.

Article 14

 Els i les alumnes que hagin assolit els objectius d’aquest cicle obtindran el certificat de formació instrumental. 

Article 15

 Aquest cicle de formació instrumental serà impartit per mestres que tindran competència sobre totes les àrees del currículum dels diferents nivells. 

Capítol 3

Cicle d’educació secundària per a les persones adultes
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 18

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 19

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 20

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Altres versions d'aquest precepte

Article 22

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Altres versions d'aquest precepte

Article 24

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte

1

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

2

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

3

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

4

[No vigent] 
Altres versions d'aquest precepte

Annex 1

Currículum de la formació instrumental per a les persones adultes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex 2

Currículum de l’educació secundària per a les persones adultes

[No vigent]

Altres versions d'aquest precepte