Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient

  • Núm. del document 170/2002

  • Data del document 11/06/2002

  • Data de publicació 25/06/2002

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3663

Afectacions
TEXT PUBLICAT

Mitjançant la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, es regula la tinença d’aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes i la d’altres animals, amb la finalitat d’establir un marc jurídic a Catalunya en aquest àmbit.

Posteriorment, s’ha aprovat el Reial decret 287/2002, de 22 de març, que regula també aquesta matèria en els aspectes següents: determinar els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l’espècie canina; establir els requisits mínims necessaris per obtenir les llicències administratives que habiliten les persones que en són titulars per a la tinença d’animals potencialment perillosos, i fixar les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva la tinença.

En el moment actual, a fi i efecte de dotar de seguretat jurídica al règim aplicable a Catalunya, de manera que particulars i administracions implicades tinguin un marc normatiu clar, escau dictar el present Decret.

Cal ressenyar que mitjançant la present norma s’amplien els mecanismes de control, no solament a les persones propietàries dels gossos, sinó també a les persones que els condueixin per espais públics.

Per tot això, a proposta del conseller del Medi Ambient i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

1.1  És objecte d’aquest Decret dictar normes relatives al règim jurídic de la tinença de gossos potencialment perillosos, per tal de possibilitar l’aplicació del Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desplega la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

1.2  Igualment, les normes d’aquest Decret afecten les persones que condueixen gossos potencialment perillosos per espais públics.

Article 2

Determinació dels gossos potencialment perillosos

2.1  Als efectes d’aquesta norma es consideren gossos potencialment perillosos, a més dels que preveu l’article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, els que preveu l’article 2 del Reial decret 287/2002, de 22 de març.

2.2  Correspon als ajuntaments determinar la potencial perillositat dels gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals. La potencial perillositat s’haurà de determinar en atenció a criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, amb l’informe previ d’un/una veterinari/ria habilitat/ada per a aquesta tasca.

2.3  La Comissió prevista a l’article 7 determina els criteris d’habilitació dels veterinaris per portar a terme aquesta tasca. Aquests criteris s’aprovaran per ordre del conseller de Medi Ambient.

Article 3

Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

3.1  La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa l’article 7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre d’animals de companyia.

Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l’ajuntament.

3.2  L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents:

a) Ser major d’edat.

b) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.

c) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.

Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Als efectes de facilitar la justificació del compliment d’aquest requisit, en aquells casos que no existeixi delegació per sancionar als ajuntaments, els delegats territorials del Departament de Medi Ambient notificaran a l’ajuntament corresponent les sancions imposades que hagin comportat mesures accessòries.

d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. Aquest certificat s’haurà d’emetre amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat física i aptitud psicològica, de conformitat amb el que estableix l’article 6 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, i tindrà la vigència establerta a l’article 7 del mateix Reial decret.

e) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar-ne una còpia a l’ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.

Article 4

Identificació mitjançant microxip

Les persones que vulguin adquirir un gos potencialment perillós posteriorment a l’entrada en vigor d’aquest Decret, en el moment de sol·licitar l’autorització administrativa a l’ajuntament hauran d’aportar, a més dels justificants del compliment dels requisits establerts a l’article anterior, un document acreditatiu de la identificació mitjançant microxip de l’animal que volen adquirir, emesa pel nucli zoològic de procedència de l’animal.

Article 5

Mesures de seguretat

Les persones posseïdores de gossos potencialment perillosos hauran de complir, a més de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l’article 8 del Decret 287/2002, de 22 de març.

Article 6

Registres

6.1  En el Registre censal dels ajuntaments a què fa referència l’article 3.1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de gossos potencialment perillosos, s’anotaran totes les dades a què fa referència aquest Decret.

6.2  Igualment, a l’esmentat registre s’hi anotaran les agressions de gossos a persones o a altres animals. A aquests efectes, els centres sanitaris i els centres veterinaris de Catalunya hauran de comunicar les agressions de què tinguin coneixement al Departament de Medi Ambient, que les anotarà al Registre general d’animals de companyia i les notificarà a l’ajuntament que correspongui.

Aquestes dades, a més de tenir la funció de servir per determinar els supòsits de l’article 2.2 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, serviran també per portar a terme estudis epidemiològics que valorin la potencial perillositat de les diferents races de gossos.

Els ajuntaments podran tenir accés a les dades d’aquest registre quan sigui necessari per exercir les seves competències en matèria de gossos potencialment perillosos.

6.3  Les dades personals contingudes en aquests registres gaudeixen del règim de protecció establert per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i normes concordants.

Article 7

Comissió

7.1  Es crea una Comissió formada per quatre representants del Departament de Medi Ambient, quatre representants de les entitats municipalistes, dos representants dels col·legis de veterinaris i dos representants de les universitats catalanes, que tindran com a funció assessorar en els aspectes relatius a l’aplicació d’aquest Decret i, en especial, fer un seguiment de la potencial perillositat de les diferents races de gossos perillosos als efectes de formular propostes relatives a la seva classificació i mesures a adoptar.

7.2  El Departament de Medi Ambient promourà els acords necessaris amb entitats col·laboradores de l’Administració a fi i efecte de donar suport als ajuntaments en l’execució d’aquest Decret.

7.3  El Departament de Medi Ambient establirà línies d’ajuts als ajuntaments per portar a terme les tasques que preveu aquest Decret, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i atenent als estudis econòmics procedents que acreditin la repercussió econòmica que aquestes tasques els suposen.

Disposicions addicionals

—1  En el supòsit que preveu l’article 2.2, la persona posseïdora del gos potencialment perillós disposarà del termini d’un mes des que l’autoritat municipal li comuniqui la potencial perillositat de l’animal per sol·licitar la corresponent llicència.

—2  El cost dels reconeixements i de l’expedició dels certificats a què es refereix el present Decret serà el que regeix per al reconeixement i l’expedició dels certificats de classe C en matèria de permisos de conduir.

Disposicions transitòries

—1  Les persones posseïdores de gossos potencialment perillosos disposen fins el 28 de juny de 2002 per sol·licitar a l’ajuntament corresponent la llicència administrativa.

—2  Mentre no s’hagin aprovat els criteris d’habilitació dels veterinaris per portar a terme les tasques que preveu l’article 2.3, s’entenen habilitats tots els veterinaris col·legiats.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de juny de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller de Medi Ambient

(02.156.032)