Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

  • Núm. del document 206/2005

  • Data del document 27/09/2005

  • Data de publicació 29/09/2005

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4479

Afectacions
TEXT PUBLICAT

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC núm. 2022, pàg. 1805, de 10.3.1995), regula les normes i les prohibicions d'aplicació als terrenys forestals de Catalunya per a la prevenció dels incendis forestals, i a l'article 15 estableix les actuacions que no són permeses durant el període comprés entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

Així mateix, l'article 17, apartat segon, d'aquesta disposició, regula les zones i els períodes d'alt risc d'incendis i les prohibicions que hi són d'aplicació.

Per tal de clarificar el règim jurídic que s'ha d'aplicar a les activitats que regula el Decret esmentat, es necessària la modificació del seu article 17.2.

Per tot l'exposat, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'apartat 2 de l'article 17 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, que queda redactat de la manera següent:

"17.2 Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general del Medi natural, no es podran realitzar les activitats esmentades a l'article 15, i no s'autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals.".

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de setembre de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Salvador Milà i Solsona

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(05.265.152)