Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 304/2006, de 18 de juliol, sobre l'estàndard i la millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua, a efectes de la determinació del cànon de l'aigua.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 304/2006

  • Data del document 18/07/2006

  • Data de publicació 21/07/2006

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 4681

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

El cànon de l'aigua, impost amb finalitat ambiental vinculat a la recuperació dels costos dels serveis del cicle de l'aigua a Catalunya, ha estat objecte, en els darrers temps, de successives reformes, encaminades a implementar una nova política hídrica, basada, entre d'altres aspectes, en el foment dels usos sostenibles del recurs, tant pel que fa al seu consum com pel que fa a la contaminació que se'n deriva, i en la modificació de les conductes representatives d'un ús no sostenible del recurs.
En aquest marc de modificació progressiva cal entendre els canvis produïts en certs aspectes del cànon, vinculats a la utilització de l'aigua per part de determinats consumidors industrials, i, en particular, relacionats amb el tipus de gravamen general del cànon de l'aigua que els és d'aplicació.
Aquest Decret és resultat dels compromisos adquirits en la Llei 12/2004, de 27 de desembre, i en la Llei 21/2005, de 29 de desembre, i del treball de col·laboració entre els diferents sectors afectats per la mesura.
Així, la Llei 12/2004, de mesures financeres, va incorporar una nova disposició addicional, la novena, en el Decret legislatiu 3/2003, mitjançant la qual s'introdueix el compromís del Govern de fixar els estàndards d'ús de l'aigua per a cada sector de producció i activitats industrials, a través dels procediments de concertació sectorial pertinents, amb l'objectiu de fer una aplicació adequada a l'ús eficient de l'aigua dels coeficients sobre el tipus de gravamen general fixats en l'esmentat Decret legislatiu. No obstant això, l'establiment de nous coeficients requereix de l'instrument legislatiu adient, respectant el principi de reserva de llei que la vigent normativa imposa en relació amb l'establiment o modificació dels elements directament determinants d'un tribut.
L'objectiu d'aquesta mesura, és iniciar una via que permeti minorar les possibles afeccions a la competitivitat de les indústries, derivades de l'aplicació de la nova fiscalitat vinculada al cicle integral de l'aigua, i fomentar, en la mida del possible, la implantació de noves tecnologies o millores de procés que permetin a un establiment industrial excel·lir per sobre del que és un ús racional i eficient de l'aigua.
D'altra banda, amb el mateix esperit, la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, ha introduït una nova disposició addicional, l'onzena, al Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, en la qual s'estableix que en els usos industrials d'aigua corresponents a activitats incloses en la divisió 05.02 de la secció B i en les seccions C, D i E de la CCAE-93, amb aplicació individualitzada del cànon de l'aigua, el tipus de gravamen general s'afecta d'un coeficient 0,95 per als subjectes passius que acreditin per a cada establiment un millorament de l'eficiència en l'ús de l'aigua, determinada segons un sistema quantitatiu, prenent com a referència l'estàndard d'ús, o bé que acreditin l'eficiència o el seu millorament segons un sistema qualitatiu basat en l'obtenció d'un sistema de gestió ambiental basat en les normes de l'Organització Internacional per a l'Estandarització (ISO 14001) o en el reglament europeu d'ecogestió i ecoauditoria (sistema EMAS).
Alhora, la mateixa disposició addicional es remet a un decret per fixar la metodologia per a la determinació de l'estàndard, el sistema qualitatiu de determinació de l'eficiència en l'ús de l'aigua i els terminis, el sistema i els efectes de la seva declaració. En aquest context, i per tal d'avançar en la línia marcada, s'ha optat per, inicialment, tractar de determinar un estàndard d'ús per sectors d'activitat. En el procés d'elaboració d'aquest s'ha posat de manifest la variada casuística dels establiments que, genèricament, formen part d'un sector de producció i activitat industrial, per la qual cosa s'ha considerat més adient en una primera fase establir un sistema de determinació de l'estàndard per establiment industrial en funció de les seves dades més representatives, de tal manera que resulti més adequat a cada cas i s'aconsegueixi, l'aplicació més equitativa dels coeficients que pertoquin. És aquest sistema el regulat en el capítol 2.
No obstant això, a la vista de la importància del tema, es creu convenient continuar el procés de concertació social, per tal d'explorar la possibilitat d'avançar en la línia d'objectivar aspectes rellevants relacionats amb l'ús industrial de l'aigua i la contaminació que pot suposar, i que podrien arribar a plantejar, previ l'estudi corresponent, la necessitat d'establir altres coeficients reductors.
D'altra banda, la norma preveu que els establiments industrials inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma puguin optar per determinar directament la seva eficiència en l'ús de l'aigua, mitjançant un sistema d'avaluació qualitativa d'aquesta eficiència, no referenciat a l'estàndard d'ús. Aquest sistema és regulat en el capítol 3.
Per tant, a proposta dels consellers de Treball i Indústria i de Medi Ambient i Habitatge, amb la deliberació prèvia del Govern,
Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objectius i objecte
1.1 L'objectiu d'aquest Decret és materialitzar el compromís expressat pel Parlament de Catalunya en la disposició addicional vuitena del Decret legislatiu 3/2003, mitjançant la fixació dels estàndards d'ús de l'aigua, per a cada sector de producció i activitats industrials, a fi de fer una aplicació mes adequada a l'ús eficient de l'aigua, dels coeficients sobre el tipus de gravamen general fixats per l'apartat 6 de l'article 71 de l'esmentat Decret legislatiu 3/2003.
1.2 A aquests efectes, s'estableix la metodologia per a la determinació i la declaració dels estàndards d'ús de l'aigua a què fa referència l'apartat 1.
1.3 Es regula també un sistema alternatiu de determinació de l'ús eficient de l'aigua, no referenciat en estàndards d'ús, per aquells supòsits en què l'establiment interessat no opti per fer una valoració quantitativa del seu estàndard d'ús de l'aigua.

Article 2

Definicions
Als efectes d'aquest Decret, s'entén per:
1) Estàndard d'ús de l'aigua: l'ús típic, normal i comú que un establiment industrial fa de l'aigua, respecte a la seva producció dins un període de temps determinat de, com a mínim, un any natural.
2) Eficiència: capacitat d'un sistema industrial per maximitzar la seva producció amb la tecnologia que es disposi.
3) Producció: les unitats físiques de producte transformat per un establiment industrial, incorporant la variació dels productes acabats i en curs.
4) Ús de l'aigua: la captació, la distribució i el consum d'aigües superficials o subterrànies i qualsevol altra aplicació, fins i tot no consumptiva, de les aigües superficials o subterrànies que pugui repercutir de manera significativa en l'estat de les aigües.
5) Unitats de producció: les magnituds que permeten relacionar-se d'una manera objectiva amb l'ús d'aigua, per tal d'identificar els usos unitaris realitzats per l'establiment industrial dins d'un període de temps determinat de, com a mínim, un any natural.

Article 3

Àmbit material d'aplicació
L'aplicació de les previsions del Decret afecta els establiments industrials que desenvolupen activitats incloses en la divisió 05.02 de la secció B, i en les seccions C, D i E de la CCAE-93, i als quals s'aplica el cànon de l'aigua d'acord amb el sistema individualitzat fonamentat en la càrrega contaminant abocada, i que, de manera voluntària, s'hi vulguin acollir.

Capítol 2

Metodologia de determinació i declaració de l'estàndard d'ús de l'aigua

Article 4

Determinació de l'estàndard d'ús de l'aigua
4.1 L'estàndard de l'ús de l'aigua es determina mitjançant la relació entre el volum d'aigua utilitzada i les unitats de producció d'un establiment industrial, referit a un espai de temps.
4.2 Als efectes del previst en l'apartat 1, l'establiment industrial ha d'identificar les unitats de producció que es consideren representatives de la seva producció. Les unitats escollides com a més representatives no poden ser modificades per tal de no afectar la valoració que es faci del seu estàndard d'ús de l'aigua.
4.3 Per a la determinació de l'estàndard d'ús de l'aigua, l'establiment industrial pot escollir entre qualsevol de les següents alternatives:
a) Consum i producció de l'exercici anterior a l'any en curs.
b) Consum i producció dels dos exercicis anteriors a l'any en curs.
c) Consum i producció dels tres exercicis anteriors a l'any en curs.
d) Consum i producció dels quatre exercicis anteriors a l'any en curs.

Article 5

Declaració de l'estàndard d'ús
5.1 Els establiments industrials inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret, d'acord amb el previst en l'article 3, han de declarar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'estàndard d'ús de l'aigua, mitjançant el model que estarà disponible al web institucional de l'Administració de la Generalitat www.gencat.cat.
5.2 Aquesta declaració es pot presentar també a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), que n'ha de fer la tramesa a l'Agència Catalana de l'Aigua, o per via telemàtica.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Vigència i efectes de la declaració de l'estàndard d'ús
6.1 El termini de vigència de la declaració inicial de l'estàndard d'ús és de quatre anys, comptadors a partir del trimestre natural següent al de la seva presentació.
6.2 L'estàndard d'ús s'ha d'actualitzar periòdicament, mitjançant la presentació d'una nova declaració, en el darrer trimestre de l'any en què es compleixen els quatre anys de la presentació de la declaració anterior.
6.3 L'estàndard resultant de l'actualització periòdica ha de ser, en tot cas, igual o inferior al declarat amb anterioritat, als efectes de posar de manifest una millora continua en l'ús de l'aigua expressada en una reducció del consum unitari de l'establiment, i de l'aplicació dels coeficients reductors que la llei estableixi.
6.4 No obstant el previst en els apartats precedents, l'estàndard declarat pot ser modificat quan l'establiment industrial demostri un canvi en la seva activitat, en els termes previstos en l'article 9 del Decret 324/1996, d'1 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del registre d'establiments industrials de Catalunya, o bé, quan acrediti un canvi substancial en el seu règim d'abocaments o tractament d'aigües residuals, que l'obligui a la presentació d'una nova declaració d'ús i contaminació de l'aigua, amb justificació documental del canvi produït, en els termes previstos en el Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.
6.5 Les noves dades declarades produeixen efectes a partir del trimestre natural següent al de la seva presentació.

Capítol 3

Mètode qualitatiu de determinació i declaració de l'eficiència en l'ús de l'aigua

Article 7

Determinació de l'eficiència en l'ús de l'aigua
Els establiments industrials inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma poden optar per, alternativament, determinar l'eficiència en l'ús de l'aigua, d'acord amb un sistema no referenciat en l'estàndard d'ús, sinó fonamentat en l'avaluació qualitativa de la seva eficiència en l'ús de l'aigua, d'acord amb el procediment previst en els articles 8 i 9.

Article 8

Mètode d'avaluació qualitativa
8.1 En la determinació de l'eficiència segons el mètode qualitatiu, es consideren, entre d'altres aspectes, la qualitat i l'origen de l'aigua, les característiques del procés productiu, les bones pràctiques en operacions complementàries al procés productiu, com les de neteja o refrigeració, i, a més, d'altres opcions com la reutilització o el reciclatge d'aigües de procés, tot valorant els efectes sobre la concentració relativa dels abocaments.
8.2 L'avaluació qualitativa de l'eficiència en l'ús de l'aigua d'un establiment industrial es desprèn dels valors i dades resultants de la verificació i registre d'un Sistema de gestió i auditoria ambiental de la Unió Europea (EMAS) o en la certificació de la norma de l'Organització Internacional per a l'Estandarització (ISO 14001), sens perjudici que el Departament de Medi Ambient i Habitatge defineixi altres indicadors.
8.3 L'avaluació qualitativa de l'eficiència en l'ús de l'aigua ha de referir-se al conjunt de tot l'establiment industrial.
8.4 L'Agència Catalana de l'Aigua pot, en qualsevol moment, verificar l'avaluació qualitativa.

Article 9

Declaració de l'eficiència en l'ús de l'aigua. Vigència i efectes
9.1 Els establiments industrials que hagin escollit determinar l'eficiència en l'ús de l'aigua d'acord amb el sistema qualitatiu, han de declarar a l'Agència Catalana de l'Aigua la seva opció per aquest mètode i el sistema de gestió ambiental de què disposen, mitjançant el model que estarà disponible al web institucional de l'Administració de la Generalitat www.gencat.cat. Igualment, aquesta declaració es pot presentar a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), que n'ha de fer la recepció i posterior tramesa a l'Agència Catalana de l'Aigua, o bé fer-ho per via telemàtica.
9.2 Les dades declarades produeixen efectes a partir del trimestre natural següent al de la presentació de la declaració, pel que fa a l'aplicació dels coeficients reductors que la llei estableixi.
9.3 La declaració té una vigència de quatre anys, i ha de ser actualitzada periòdicament d'acord amb les dades derivades de la darrera actualització o renovació del Sistema de gestió ambiental ISO 14001 o EMAS, que s'hagi realitzat segons el previst en la normativa tècnica o sectorial vigent.
9.4 Als efectes de seguir considerant l'eficiència en l'ús de l'aigua, l'actualització periòdica de la declaració a què fa referència l'apartat anterior ha de posar de manifest una millora respecte de la situació inicial. Es considera que s'ha produït aquesta millora si així es desprèn del Sistema de gestió ambiental.
9.5 Cas que l'establiment industrial no pugui millorar en la seva eficiència en l'ús de l'aigua, aquesta circumstància ha de constar en la documentació relativa al sistema de gestió ambiental de què disposi.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Transitòria

Per a l'any 2006, els establiments industrials que optin per declarar el seu estàndard o eficiència en l'ús de l'aigua han de presentar la declaració inicial en el termini màxim de tres mesos, comptadors des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, als efectes que l'estàndard o valors de referència es prenguin en consideració des de l'1 de gener.

Disposició Final

El present Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC

Annex

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte