Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 3/1990, de 8 de gener, de modificació de la divisió comarcal de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 003/1990

 • Data del document 08/01/1990

 • Data de publicació 17/01/1990

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1243

 • No Vigent
16/02/1990 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
  Amb l'aprovació de la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de 
 l'Organització Comarcal de Catalunya, i en compliment del 
 manament estatutari, es va institucionalitzar la comarca 
 com  a  entitat territorial dotada d'autonomia i amb 
 personalitat jurídica pròpia.
                               
  Per a l'establiment de la divisió comarcal, l'esmentada 
 Llei fixà el requisit de consulta als municipis i prengué 
 per base la divisió i la denominació comarcals que havien 
 determinat els Decrets del Govern de la Generalitat del 27 
 d'agost i del 23 de desembre de 1936. La dita consulta, 
 convocada pel Decret 216/1987, del 19 de maig, va rebre el 
 suport majoritari dels municipis de Catalunya.
                               
  D'acord amb el que determina l'article 4.2.b) de la Llei 
 6/1987, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 22/1987, 
 del 16 de desembre, per la qual s'estableixen la Divisió i 
 l'Organització Comarcals de Catalunya i sobre l'Elecció 
 dels Consells Comarcals. Aquesta Llei dividí el territori 
 de Catalunya en comarques, d'acord amb l'Annex de la Llei 
 6/1987.
                               
  Cal dir que aquesta divisió, en alguns supòsits, ha 
 esdevingut anacrònica, ja que les condicions socials i, 
 fonamentalment, les condicions econòmiques han experimentat 
 grans variacions des de l'any 1936. Per aquest motiu, 
 tenint en compte els criteris establerts per l'article 2 de 
 la  Llei  6/1987,  amb  la finalitat que els àmbits 
 territorials resultants siguin els més adequats per a fer 
 efectius els principis d'eficàcia, de descentralització i 
 de participació en la prestació dels serveis públics i 
 d'acord amb el procediment establert per la Disposició 
 Transitòria Primera de la Llei 6/1987, la Comissió de 
 Delimitació Territorial i la Comissió Jurídica Assessora 
 van estudiar les peticions municipals de creació de les 
 comarques del Pla de l'Estany, del Pla d'Urgell i de l'Alta 
 Ribagorça, hi van donar la conformitat i van proposar al 
 Govern de la Generalitat la creació d'aquestes comarques, 
 la qual fou aprovada per la Llei 5/1988, del 28 de març, de 
 Creació de les Comarques del Pla de l'Estany, del Pla 
 d'Urgell i de l'Alta Ribagorça.
                               
  En aplicació de la Disposició Transitòria Primera de la 
 Llei 6/1987, seguint el procediment establert per la 
 Disposició Transitòria Primera de l'Annex del  Decret 
 140/1988, del 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de 
 Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals, la 
 Comissió de Delimitació Territorial i la Comissió Jurídica 
 Assessora van estudiar la resta de peticions municipals 
 subsegüents a la consulta que fixa el Decret 216/1987, del 
 19 de maig, i van emetre la proposta corresponent al Govern 
 de la Generalitat.
                               
  D'altra banda, vistos els resultats de la consulta 
 convocada pel Decret 216/1987, del 19 de maig, en els 
 municipis del Vallès Occidental, i d'acord amb el que 
 disposa l'article 11.2 de la Llei 6/1987, del 4 d'abril, 
 aquesta  Llei de modificació estableix la capitalitat 
 compartida de la comarca del Vallès Occidental entre els 
 municipis de Sabadell i Terrassa, recollint l'acord pres en 
 aquest mateix sentit pel Consell Comarcal del Vallès 
 Occidental el dia 14 de setembre de 1988.
                               
  En conseqüència, aquesta Llei té per objecte, d'una 
 banda, la modificació d'algunes comarques de Catalunya, en 
 compliment del que disposa l'article 2 de la Llei 6/1987, i 
 de l'altra, la modificació de la capitalitat de la comarca 
 del Vallès Occidental.
                               
 Article 1                          
 -1 Es  modifiquen les comarques de l'Alt Camp, l'Alt 
 Penedès, l'Anoia, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix 
 Llobregat, el Baix Penedès, el Barcelonès, la Conca de 
 Barberà, el Garraf, el Montsià, la Noguera, Osona, el 
 Priorat, el Ripollès, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, 
 el Tarragonès, l'Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès 
 Oriental.
 -2 Les comarques assenyalades en l'apartat 1 es modifiquen 
 de la manera següent:                    
  a) El municipi de Masllorenç se segrega de la comarca de 
 l'Alt Camp i s'agrega a la comarca del Baix Penedès.
  b) El municipi de la Molsosa se segrega de la comarca de 
 l'Anoia i s'agrega a la comarca del Solsonès.
  c) El municipi de Sant Jaume d'Enveja se segrega de la 
 comarca del Baix Ebre i s'agrega a la comarca del Montsià.
  d) Els municipis d'Esplugues de Llobregat i Sant Just 
 Desvern se segreguen de la comarca del Barcelonès i 
 s'agreguen a la comarca del Baix Llobregat.
  e) Els municipis de Castellet i la Gornal i Olesa de 
 Bonesvalls se segreguen de la comarca del Garraf  i 
 s'agreguen a la comarca de l'Alt Penedès.
  f) Els municipis d'Alfarràs i la Portella se segreguen de 
 la comarca de la Noguera i s'agreguen a la comarca del 
 Segrià.
  g) El municipi d'Arbolí se segrega de la comarca del 
 Priorat i s'agrega a la comarca del Baix Camp.
  h) Els municipis de Montesquiu, Santa Maria de Besora, 
 Sant Quirze de Besora i Vidrà se segreguen de la comarca 
 del Ripollès i s'agreguen a la comarca d'Osona.
  i) El municipi de Vallfogona de Riucorb se segrega de la 
 comarca de la Segarra i s'agrega a la comarca de la Conca 
 de Barberà.
  j) El municipi de Bonastre se segrega de la comarca del 
 Tarragonès i s'agrega a la comarca del Baix Penedès.
  k) El municipi de Garidells se segrega de la comarca del 
 Tarragonès i s'agrega a la comarca de l'Alt Camp.
  l) El municipi de Montornès de Segarra se segrega de la 
 comarca de l'Urgell i s'agrega a la comarca de la Segarra.
  m) El municipi de Caldes de Montbui se segrega de la 
 comarca del Vallès Occidental i s'agrega a la comarca del 
 Vallès Oriental.
                               
 Article 2                          
 -1 La capitalitat de la comarca del Vallès Occidental és 
 compartida pels municipis de Sabadell i de Terrassa.
 -2 Per mitjà de conveni, el Consell Comarcal pot utilitzar 
 els  serveis i els mitjans propis d'ambdós municipis 
 capitals de comarca per a prestar els seus serveis. Amb la 
 mateixa finalitat, es poden establir també convenis amb 
 altres municipis de la comarca.
 -3 L'acte de constitució del Consell Comarcal després de 
 cada procés electoral s'ha de fer alternativament als 
 municipis de Terrassa i Sabadell.
                               
 Disposició derogatòria                   
  Es modifica l'annex de la Llei 6/1987, del 4 d'abril, de 
 l'Organització  Comarcal de Catalunya, en tot el que 
 contradiu el que estableix aquesta Llei.
                               
 Disposició transitòria                   
  Els actuals consells comarcals de l'Alt Camp, l'Alt 
 Penedès, l'Anoia, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix 
 Llobregat, el Baix Penedès, el Barcelonès, la Conca de 
 Barberà, el Garraf, el Montsià, la Noguera, Osona, el 
 Priorat, el Ripollès, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, 
 el Tarragonès, l'Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès 
 Oriental continuaran transitòriament inalterats fins que 
 tinguin lloc les properes eleccions municipals.
                               
 Disposició final                      
  S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti les 
 disposicions necessàries per al desplegament, l'execució i 
 el compliment d'aquesta Llei.
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 8 de gener de 1990         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Gomis i Martí                     
 Conseller de Governació