Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 31/2009, de 24 de febrer, pel qual es delimita l'àmbit territorial del Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya i es modifica el Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d'octubre.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Medi Ambient i Habitatge

 • Núm. del document 031/2009

 • Data del document 24/02/2009

 • Data de publicació 27/02/2009

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 5328

Afectacions
Afectacions passives (5)
  • Article 2

   Delimitació de l'àmbit territorial del Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya

  • Article 4

   Modificació del Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica

  • Annex

   Relació de les masses d'aigua subterrànies i costaneres

TEXT CONSOLIDAT

La Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, defineix la demarcació hidrogràfica com la zona marina i terrestre composta per una o vàries conques hidrogràfiques veïnes i les aigües subterrànies i costaneres associades, designada per l'administració competent com a principal unitat a efectes de gestió de les conques hidrogràfiques. D'altra banda, segons la mateixa Directiva 2000/60/CE, la demarcació hidrogràfica defineix l'àmbit de la planificació hidrològica, eina essencial per a l'aplicació de la política d'aigües. En conseqüència, la demarcació hidrogràfica constitueix, en la pràctica, el principal element determinant de la competència territorial de les administracions hidràuliques atès que la inclusió d'una massa d'aigua dins de l'àmbit territorial d'una demarcació hidrogràfica concreta determinarà que les competències d'administració, gestió, planificació i policia corresponguin a una o altra Administració hidràulica.

Atès el seu caràcter de principal unitat a efectes de planificació, gestió i aplicació de les polítiques de l'aigua, la Directiva ordena a les autoritats nacionals dels Estats membres la designació de les demarcacions hidrogràfiques situades en el seu territori.

Pel que fa a les conques internes de Catalunya, l'article 117 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en la matèria, la qual inclou la planificació, la gestió i l'organització de l'administració hidràulica de Catalunya. Atesa aquesta competència exclusiva, es pot afirmar que correspon a la Generalitat de Catalunya la delimitació de la demarcació hidrogràfica de les conques internes. En aplicació d'aquesta competència, l'article 6 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, relaciona les conques internes i es remet a una norma reglamentària per a la delimitació concreta dels seus límits geogràfics.

Aquest Decret es dicta per delimitar els límits geogràfics de les masses d'aigua incloses en la demarcació hidrogràfica de les conques internes de Catalunya o districte de la conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya, donant compliment a l'esmentat mandat contingut en l'article 6.3 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. El criteri emprat per a la delimitació dels esmentats límits geogràfics ha estat el de les conques i subconques, pel que fa a les masses d'aigua superficial, i el d'integrar les masses d'aigua subterrània i costaneres en la demarcació hidrogràfica més propera o en la més apropiada, de conformitat amb el criteri establert en l'article 3.1 de la Directiva 2000/60/CE. En aquest sentit, s'ha considerat que és més apropiat integrar una massa d'aigua subterrània en el Districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya quan existeix una vinculació hidrològica entre l'esmentada massa i una conca interna de Catalunya.

Finalment, atesa la seva relació material, s'ha considerat convenient introduir en aquesta norma una modificació puntual del Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica, per tal d'adequar el seu contingut a l'acordat pel Govern de l'Estat en la resposta al requeriment d'incompetència que va formular el Govern de la Generalitat sobre la regulació establerta a l'art. 83.2 i 3 del Reglament estatal de la Planificació Hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, en el sentit que el Govern comparteix el criteri relatiu a què és possible complir els objectius de coordinació exigits pel Tribunal Constitucional en relació amb la planificació hidrològica autonòmica mitjançant intervencions estatals de menor intensitat, que poden consistir en la emissió d'un informe preceptiu i de caràcter determinant en relació amb els extrems establerts en l'actual article 40.6 del text refós de la Llei d'aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Per tant, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del Conseller de Medi Ambient i Habitatge, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

És objecte d'aquest Decret delimitar l'àmbit territorial del Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya en compliment de l'article 6.3 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, i modificar l'article 15 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat per Decret 380/2006, de 10 d'octubre.

Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Delimitació de l'àmbit territorial del Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya

2.1 El Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya està constituït per les conques hidrogràfiques internes de Catalunya, que són les corresponents a les conques i subconques que drenen les aigües superficials cap als rius Muga, Fluvià, Ter, Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí i Riudecanyes, i les de totes les rieres costaneres entre la frontera amb França i la conca del riu Sénia, incloses les conques del Barranc de Sant Pere, al nord de la conca de l'Ebre, i les conques de les rieres del Montsià situades entre les parts baixes de les conques de l'Ebre i de la Sènia.

2.2 També formen part del Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya les masses d'aigua subterrànies situades sota de la delimitació superficial de les conques fluvials i aquelles que, tot i situar-se fora del límit superficial, tenen la seva descàrrega i/o afloraments situats dins dels límits de les conques superficials delimitades o les masses d'aigua costaneres o de transició del Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya. Aquestes masses d'aigua subterrània es troben relacionades en l'apartat a) de l'Annex d'aquest Decret.

Les masses d’aigua subterrània identificades amb els números 29, 30 i 31 de l’apartata) de l’annex formen part de la unitat hidrogeològica compartida Baix Ebre-Montsiài, en conseqüència, els és aplicable la vigent regulació d’aquest tipus d’aqüífers.

2.3 Així mateix, formen part del Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya les masses d'aigua costaneres compreses entre el vessant costaner del límit nord del terme municipal de Portbou, i la punta del Cap Roig al terme municipal del Perelló. Aquestes masses d'aigua costanera es troben relacionades en l'apartat b) de l'Annex d'aquest Decret.

Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Informació complementària

La informació complementària relativa la delimitació geogràfica detallada del Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya, es pot consultar i descarregar en format digital i georeferenciat des de l'adreça: http://mediambient.gencat.net/aca/ca/dma.jsp.

Article 4

Modificació del Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex

Relació de les masses d'aigua subterrànies i costaneres
a) Masses d'aigües subterrànies.

 

Superfície

Centroide

ID

Nom

Tipologia

Aflorant (km²)

UTM_X

UTM_Y

01

Conca alta del Freser i el Ter

Al·luvial, carbonatat i granit i paleozoic

710

436028

4684534

02

Conca alta del Fluvià

Carbonatat

355

461718

4680002

03

Conca alta de la Muga

Al·luvial, carbonatat, granític i paleozoic i locals

273

486602

4686838

04

Al·luvials de l'Albera i Cap de Creus

Al·luvial

6

512562

4690563

05

Conca alta del Cardener i el Llobregat

Carbonatat

361

400660

4673320

06

Empordà

Detrític no al·luvial, al·luvial i locals

357

493591

4670594

07

Paleògens del Baix Ter

Detrític no al·luvial i carbonatat

49

507416

4652238

08

Banyoles

Detrític no al·luvial, al·luvial i carbonatat

170

476080

4662529

09

Fluviovolcànic de la Garrotxa

Volcànic, fluviovolcànic i al·luvial

168

460297

4665986

10

Plana de Vic - Collsacabra

Detrític, al·luvial i carbonatat

740

442134

4653889

11

Al·luvials de la Depressió Central i aqüífers locals

Al·luvial

31

408878

4627162

12

Prelitoral Castellar de Vallès-La Garriga- Centelles i aqüífers locals

Detrític no al·luvial, carbonatat, granit i paleozoic

115

428923

4614566

13

Montseny-Guilleries

Detrític, al·luvial i granit i paleozoic

547

459721

4632884

14

La Selva

Detrític, al·luvial i granit i paleozoic

291

483415

4637607

15

Al·luvials de la Baixa Costa Brava

Al·luvial

39

504689

4629620

16

Al·luvials del Vallès

Al·luvial

110

436603

4602432

17

Ventall al·luvial de Terrassa

Detrític no al·luvial

69

423931

4602316

18

Maresme

Al·luvial i granític i paleozoic

444

460796

4606310

19

Gaià-Anoia

Carbonatat

96

378733

4591333

20

Bloc del Gaià - Sant Martí Sarroca - Bonastre

Carbonatat

207

369516

4576357

21

Detrític neogen del Baix Penedès

Detrític no al·luvial

0

379885

4570597

22

Al·luvials del Penedès i aqüífers locals

Al·luvial

40

399009

4588338

23

Garraf

Detrític no al·luvial i carbonatat

643

389869

4569215

24

Baix Francolí

Detrític no al·luvial i al·luvial

179

346284

4557502

25

Alt Camp

Detrític no al·luvial i al·luvial

265

356844

4573592

26

Baix Camp

Detrític no al·luvial i al·luvial

198

332881

4551626

27

Prades - Alt Francolí

Detrític no al·luvial, carbonatat, granit i paleozoic i locals

519

342559

4581541

28

Llaberia - Prades meridional

Carbonatat, granit i paleozoic i locals

266

326660

4556388

29

Cardó - Vandellòs

Carbonatat, detrític no al·luvial

660

302775

4529661

30

Plana de la Galera -Montsià

Detrític no al·luvial

435

285033

4508194

31

Mesozoic dels Ports i Montsià

Carbonatat

719

277814

4514646

32

Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga

Al·luvial

184

505265

4676124

33

Fluviodeltaic del Baix Ter

Al·luvial

165

506110

4655925

34

Al·luvials de l'alta i mitjana Tordera

Al·luvial

37

462909

4619021

35

Al·luvials de la baixa Tordera i Delta

Al·luvial

26

478576

4615795

36

Baix Besòs i Pla de Barcelona

Al·luvial i detrític no al·luvial

79

431343

4584421

37

Cubeta d'Abrera

Al·luvial

22

408916

4597324

38

Cubeta de Sant Andreu i Vall baixa del Llobregat

Al·luvial

52

417518

4584882

39

Delta del Llobregat

Al·luvial

115

421665

4574744


Centroide: centre de gravetat de la superfície aflorant de la massa d'aigua subterrània o de la superfície total de la massa d'aigua costanera.
b) Masses d'aigües costaneres.

 

Centroide

ID

Nom

Longitud (km)

X UTM

Y UTM

C1

Portbou - Llançà

33,7

516313

4694048

C2

Badia del Port de la Selva

4,5

516200

4687975

C3

Cap de Creus

57,5

523724

4687490

C4

Badia de Cadaqués

2,1

523366

4681465

C5

Cap Norfeu

24,7

523251

4674364

C6

Canyelles

6,8

516193

4675449

C7

Roses - Castelló d'Empúries

12,6

513669

4674176

C8

Sant Pere Pescador - Fluvià

7,9

513004

4668912

C9

L'Escala

6,8

512142

4664852

C10

Montgrí

18,3

520205

4662415

C11

Torroella de Montgrí - el Ter

6,1

519149

4652693

C12

Pals - Sa Riera

3,2

519340

4649457

C14

Begur - Blanes

107,9

506042

4629064

C15

Blanes - Pineda de Mar

13,5

479422

4609581

C16

Pineda de Mar- Mataró

26,6

461397

4600480

C17

Mataró - Montgat

12,9

447928

4591572

C18

Montgat - Badalona

5,6

441199

4587562

C19

Sant Adrià de Besòs

5,0

438078

4584329

C20

Barcelona

12,2

434185

4579971

C21

Llobregat

8,2

429349

4574561

C22

El Prat de Llobregat - Castelldefels

16,3

418812

4568645

C23

Sitges

18,8

404779

4565492

C24

Vilanova i la Geltrú

14,1

394106

4562488

C25

Cubelles - Altafulla

36,2

376206

4558145

C26

Tarragona Nord

11,5

358962

4553378

C27

Tarragona - Vilaseca

16,2

350971

4550039

C28

Cap de Salou

2,9

346600

4545270

C29

Salou - Cambrils

9,6

342248

4543406

C30

Cambrils - Mont-roig del Camp

15,1

336303

4541879

C31

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

20,8

329295

4532981

C32

L'Ametlla de Mar

20,0

319815

4525050


Centroide: centre de gravetat de la superfície aflorant de la massa d'aigua subterrània o de la superfície total de la massa d'aigua costanera.
Altres versions d'aquest precepte