Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

ORDRE ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

Dades bàsiques
  • Rang del document Ordre

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  • Núm. del document ENS/0154/2011

  • Data del document 14/06/2011

  • Data de publicació 18/07/2011

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 5922

TEXT PUBLICAT

D'acord amb l'article 131.3.c de l'Estatut d'autonomia, correspon a la Generalitat en matèria d'ensenyament no universitari, l'establiment dels plans d'estudi corresponents, inclosa l'ordenació curricular.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 53 que el Govern ha de determinar els criteris d'avaluació de cada àrea, matèria i mòdul, sens perjudici del que estableix l'article 97 amb relació a l'autonomia pedagògica dels centres. En l'article 59 disposa que, en l'avaluació final d'educació secundària obligatòria, s'ha de decidir sobre el pas de curs d'acord amb la valoració del progrés global de cada alumne o alumna amb relació a l'adquisició de les competències bàsiques i a l'assoliment dels objectius de l'etapa. Al final de l'etapa, s'ha de decidir sobre l'acreditació tenint en compte el grau d'assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de l'etapa.

El Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, determina els principis i les característiques de l'avaluació, les qualificacions, la superació dels mòduls d'aquesta etapa educativa i els ensenyaments que configuren el Mòdul C dels Programes de qualificació professional inicial (PQPI).

El Decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de qualificació professional inicial, estableix que els PQPI han de facilitar l'assoliment dels objectius de l'educació secundària obligatòria i obtenir l'acreditació corresponent. Els PQPI inclouen tres tipus de mòduls, i els mòduls C són els que, si s'aproven, duen a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, els quals prenen com a referència els objectius, continguts i criteris d'avaluació establerts per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria als centres de formació de persones adultes.

D'acord amb les disposicions esmentades, l'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat és un element integrat en el procés de formació de l'alumnat i un component de la programació.

La finalitat de l'avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne/a mitjançant l'avaluació inicial, informar sobre els processos d'ensenyament i aprenentatge amb l'avaluació contínua i formativa, comprovar els progressos de cada alumne/a amb avaluació contínua i sumativa, i orientar el professorat perquè ajusti la seva tasca docent al progrés de l'alumnat.

Aquesta Ordre desenvolupa les normes d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, d'acord amb els objectius establerts per la normativa esmentada, determina el procediment i els documents i requisits formals necessaris que asseguren la coherència del procés d'avaluació de manera que informi de l'evolució de l'aprenentatge de l'alumnat i orienti la presa de decisions al llarg del procés educatiu. La formalització de les dades d'avaluació també ha de permetre l'adequada certificació acadèmica a efectes administratius.

A proposta de la Direcció General de l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, d'acord amb l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, de conformitat amb el procediment que estableixen els articles 61 i següents de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya;

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre té per objecte establir el procediment i els documents i requisits del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes. És d'aplicació als ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes, cursats de manera presencial, semipresencial i a distància, així com als mòduls C dels Programes de qualificació professional inicial, en l'àmbit de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, i del Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

Article 2

Criteris generals

2.1 L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat en l'educació secundària per a les persones adultes ha de ser contínua i diferenciada, i ha de constatar els avenços de l'alumnat en cadascun dels àmbits del currículum i dels mòduls comuns i opcionals. Els referents per a l'avaluació han de ser l'assoliment de les competències bàsiques i els criteris d'avaluació dels mòduls. Així mateix, s'ha de tenir en consideració el treball fet per l'alumne/a i el seu interès i esforç per progressar.

2.2 L'avaluació ha de tenir, així mateix, un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés d'aprenentatge, i la informació que proporciona ha de permetre també millorar la pràctica docent.

2.3 L'avaluació té també per objecte detectar les potencialitats i les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar les mesures necessàries perquè l'alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge. S'han d'establir criteris que permetin el seguiment de cada alumne/a al llarg del seu procés d'aprenentatge.

2.4 Els centres i aules han d'incloure en el seu projecte educatiu els criteris generals adoptats respecte a l'avaluació i l'acreditació d'aquests ensenyaments i respecte al disseny d'activitats d'avaluació i de recuperació.

2.5 La programació de cada mòdul ha d'incloure els criteris d'avaluació d'acord amb el currículum establert en l'annex 4 del Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, i les activitats d'avaluació i de recuperació previstes.

2.6 Els centres i les aules han de fer públics els criteris d'avaluació concretats en el projecte educatiu i els que s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges dels diferents mòduls i àmbits. Així mateix, han d'informar d'aquests criteris a l'alumnat i representants legals dels alumnes en l'excepcional cas que siguin menors d'edat.

2.7 D'acord amb l'article 10.1 del Decret 161/2009, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, per tal de preveure l'atenció a la diversitat, s'han d'establir en la programació prevista a l'aula les adaptacions següents:

a) Verificar l'adequació dels objectius de la programació a les característiques de l'alumnat.

b) Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un objectiu determinat, i identificar quines són les més adequades per a cada alumne/a entre les opcions de treball previstes en la programació.

c) Planificar mesures de reforç a les programacions dels diferents mòduls que resulten insuficients per a determinats alumnes.

d) Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en les programacions.

Article 3

Equip docent

3.1 L'equip docent, integrat pel professorat que imparteix els diferents mòduls i coordinat pel professor o professora que exerceixi la tutoria, ha de treballar en equip en tot el procés d'avaluació i actuar com a òrgan col·legiat en l'adopció de les decisions que en resultin.

3.2 Cada professor o professora ha d'aportar informació sobre el procés d'aprenentatge de l'alumnat en els mòduls que imparteixi.

3.3 L'equip docent, en la valoració dels aprenentatges de l'alumnat, ha d'adoptar les decisions per consens i, en cas de no arribar-hi, per majoria. El vot del/de la tutor/a serà diriment en cas d'empat. Cada professor o professora de l'equip pot emetre un vot únic, amb independència del nombre de mòduls que imparteixi.

Article 4

Sessions d'avaluació

4.1 La sessió d'avaluació és la reunió de l'equip docent, coordinada pel professor o professora que exerceix la tutoria, per intercanviar informació i prendre decisions sobre el procés d'aprenentatge de l'alumnat.

4.2 S'ha de fer com a mínim una sessió d'avaluació trimestral, de la qual cal aixecar acta.

4.3 A les sessions d'avaluació, l'equip docent ha d'acordar les decisions que consideri necessàries per facilitar el procés d'aprenentatge de l'alumnat i fer-lo partícip del seu procés.

Article 5

Prova d'avaluació inicial

5.1 Abans de la matriculació dels i les alumnes a l'educació secundària per a les persones adultes, els centres i aules han de realitzar una prova d'avaluació que orienti a l'hora d'establir l'itinerari personal de l'alumnat. Consisteix en una entrevista personal per conèixer els antecedents acadèmics de l'alumne/a, el grau d'assoliment de les competències bàsiques, les seves expectatives, la seva disponibilitat, les possibles convalidacions que demani l'alumne/a d'estudis anteriors justificats documentalment i, si fa al cas, una prova escrita que li possibiliti acreditar coneixements previs d'alguns mòduls, àmbits o el nivell I complet.

Les convalidacions i acreditacions s'han de realitzar d'acord amb l'article 17, i els annexos 2, 3 i 5 del Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

5.2 Es farà constar en una acta els mòduls o àmbits, o el nivell I complet, si escau, que l'alumne/a hagi acreditat o convalidat. Els mòduls, àmbits o nivell, segons el cas, acreditats o convalidats s'anotaran a l'expedient de l'alumne/a en fer efectiva la matrícula.

5.3 Si a través de la prova d'avaluació inicial es detecta que l'alumne/a no té els coneixements imprescindibles per iniciar els ensenyaments d'educació secundària se l'orientarà cap a altres ensenyaments que li permetin assolir, en el menor temps possible, les competències necessàries per incorporar-se als ensenyaments d'educació secundària amb aprofitament.

5.4 Els títols acadèmics d'altres ensenyaments anteriors als establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, amb els mateixos efectes acadèmics o professionals que el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria, no donen dret a obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Per obtenir-lo, en aquests casos, l'alumnat haurà de cursar, del nivell II, dos mòduls comuns de l'àmbit de la comunicació, dos mòduls comuns de l'àmbit cientificotecnològic i un mòdul comú de l'àmbit social.

Article 6

Incorporació de l'alumnat que cursa o ha cursat Programes de qualificació professional inicial (PQPI)

6.1 En el moment que un alumne/a obtingui l'avaluació final positiva dels mòduls A i B del PQPI, es faran constar com a acreditats, a l'expedient i a l'historial acadèmic de l'alumne/a, els mòduls del currículum dels ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes que no han de cursar, d'acord amb el Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

6.2 L'alumnat que no superi els mòduls obligatoris del Programa de Qualificació Professional Inicial i hagi superat els mòduls C, ha de cursar o, si és el cas, convalidar o acreditar mitjançant la prova d'avaluació inicial, la resta de mòduls dels tres àmbits del nivell II a fi de completar els ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes i poder obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

Article 7

Avaluació

7.1 Per a l'avaluació dels mòduls i àmbits s'han de seguir els criteris de l'article 13 del Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

7.2 A les sessions d'avaluació trimestral, s'hi ha d'incorporar, amb veu però sense vot, una persona membre de l'equip directiu a fi de garantir la coherència dels processos d'avaluació entre els diferents grups del centre.

7.3 Els mòduls i àmbits convalidats o acreditats no tenen qualificació: han de constar en els documents oficials com a convalidats o acreditats, segons escaigui, i no computen per a l'obtenció de les qualificacions mitjanes.

7.4 La convalidació de tot un àmbit comporta la convalidació de tots els mòduls comuns i de dos mòduls opcionals del mateix àmbit.

Article 8

Qualificacions

Les qualificacions per expressar els resultats de l'avaluació de tots i cadascun dels/de les alumnes/as en els documents de caràcter oficial són les que determina l'article 14 del Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

Article 9

Superació de l'etapa i obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria

9.1 L'alumnat que hagi assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes, d'acord amb l'article 16 del Decret 161/2009, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, rep el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

9.2 Es consideren assolits els objectius i les competències bàsiques dels ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes quan s'han superat tots els àmbits.

Excepcionalment, l'equip docent pot decidir, de manera raonada i escoltat el professorat corresponent, que un alumne/a amb un mòdul no superat en algun àmbit aprovi aquest àmbit, tenint en compte la seva maduresa, les actituds i els seus interessos, l'anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de progrés en estudis posteriors. Per prendre aquesta decisió, cal el vot favorable d'un mínim de dos terços de les persones membres de l'equip docent presents a la sessió d'avaluació. La decisió adoptada per l'equip docent es farà constar en l'acta final de qualificació de mòduls i per qualificar aquest mòdul cal procedir d'acord amb l'article 10.4.

9.3 Les propostes d'expedició de títols de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a l'alumnat que cursa els ensenyaments de manera semipresencial han de seguir el procediment establert a l'article 8.3 del Decret 161/2009, de 27 d'octubre.

Article 10

Càlcul de la qualificació final mitjana

10.1 S'ha d'atorgar una qualificació per a cada àmbit, que és la mitjana aritmètica de tots els mòduls comuns i opcionals d'aquest àmbit que ha cursat l'alumne/a, arrodonida a nombre enter. Quan la primera xifra decimal sigui igual o superiors a 5, s'arrodonirà per excés i quan les dècimes siguin inferiors a 5, s'arrodonirà per defecte. La qualificació mitjana de l'àmbit ha de ser com a mínim de 5 per superar-lo.

10.2 La qualificació final dels ensenyaments d'educació secundària per a les persones adultes s'obté amb la mitjana aritmètica de les qualificacions dels 3 àmbits, calculada amb una xifra decimal. Quan les centèsimes siguin igual o superior a 5, s'arrodonirà per excés i quan la segona xifra decimal sigui igual o inferior a 5, s'arrodonirà per defecte.

10.3 Es calcula la mitjana de cada àmbit i la qualificació mitjana d'aquests ensenyaments, tenint en compte només els mòduls cursats i avaluats.

10.4 En el cas que l'equip docent hagi decidit que un/una alumne/a amb només un mòdul no superat en algun àmbit aprovi aquest àmbit, d'acord amb els articles 9.2 i 10.2 d'aquesta Ordre, aquest mòdul constarà amb la qualificació de suficient amb un asterisc a l'acta final de qualificació de mòduls, a l'expedient i a l'historial acadèmic d'aquest alumne/a.

Article 11

Participació de l'alumnat en els processos d'avaluació

11.1 En finalitzar cada trimestre, s'ha d'informar a l'alumnat dels resultats de l'avaluació dels mòduls que ha cursat. Aquesta informació contindrà, almenys, les qualificacions obtingudes per l'alumne/a en els diversos mòduls i àmbits cursats i les orientacions amb vistes al trimestre següent i, si escau, les mesures previstes per a l'assoliment dels objectius educatius.

11.2 L'alumnat té dret a sol·licitar al professorat aclariments respecte de les qualificacions d'activitats d'aprenentatge, dels informes derivats de les sessions d'avaluació trimestral i de les qualificacions atorgades per l'equip docent, i també pot formular reclamacions sobre aquestes qualificacions d'acord amb el procediment establert pel Departament d'Ensenyament.

11.3 Cada centre ha de fixar, en la seva programació general, la periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals relacionades amb el seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumnat.

Article 12

Orientació final

12.1 En finalitzar l'educació secundària, el centre informa a l'alumnat de l'oferta formativa a què pot accedir per continuar els seus estudis, tant en el centre de formació de persones adultes com en altres centres, i li dóna suport per a la presa de decisions a nivell formatiu, ocupacional i personal.

12.2 En aquesta tasca s'atendran les capacitats individuals de cada alumna o alumne, sense que l'orientació professional pugui veure's condicionada, entre d'altres, per estereotips de gènere.

Article 13

Documents oficials d'avaluació

13.1 Són documents oficials del procés d'avaluació: les actes d'avaluació trimestrals de mòduls de tot l'alumnat; les actes d'avaluació trimestrals d'àmbits per a l'alumnat que estigui en disposició d'obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria; l'expedient acadèmic, i l'historial acadèmic de l'educació secundària per a les persones adultes. Aquests documents s'han d'ajustar als models i les característiques que estableix l'annex d'aquesta Ordre i han de tenir el logotip del centre. En tots els documents elaborats s'ha d'emprar un llenguatge sense connotacions sexistes ni androcèntriques.

13.2 EI/La director/a o coordinador/a, com a responsable de totes les activitats del centre/aula, ho és també de les d'avaluació i amb la seva signatura ha de visar els documents oficials.

La direcció del centre ha d'aplicar les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que contenen els documents de registre del procés d'avaluació i n'evitin l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el marc legislatiu vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

13.3 Els documents esmentats han de romandre al centre, la persona que exerceixi les funcions de secretari/ària és la responsable directa de la seva custòdia, tant en format imprès com en suport electrònic, així com dels documents i certificats que se sol·licitin.

En el cas de tancament d'algun centre, els serveis territorials d'Ensenyament o el Consorci d'Educació de Barcelona han d'adoptar les mesures corresponents per conservar la documentació oficial d'avaluació o traslladar-la a un altre centre.

13.4 Les signatures dels documents han de ser autògrafes i a sota hi ha de constar el nom i els cognoms de les persones signants. A mesura que s'incorpori la signatura electrònica, aquests documents es poden substituir pels seus equivalents en format electrònic.

Article 14

Actes d'avaluació

14.1 Les actes d'avaluació de mòduls són trimestrals. Hi ha de constar la relació nominal de l'alumnat amb les qualificacions dels mòduls cursats durant el trimestre i les acreditacions, convalidacions i qualificacions dels mòduls aprovats amb anterioritat.

14.2 A les actes d'avaluació trimestral per àmbits hi ha de constar l'alumnat que finalitza l'etapa, la qualificació que ha obtingut a cada àmbit i la qualificació final mitjana dels ensenyaments.

14.3 Per a cada alumne/a els àmbits no s'avaluen fins haver aprovat, convalidat o acreditat tots els mòduls comuns i opcionals d'aquest àmbit, sens perjudici del que estableix l'article 9.2.

14.4 No tenen qualificació ni els àmbits ni els mòduls acreditats o convalidats per avaluació inicial o per cursar els mòduls C dels PQPI.

14.5 Els mòduls i àmbits convalidats i els acreditats consten a les actes com a convalidats (cv) o acreditats (ac).

14.6 Les actes s'han d'emplenar i tancar en la darrera sessió d'avaluació de cada trimestre.

14.7 Ha de signar les actes tot el professorat que compon l'equip docent i hi ha de constar el vistiplau del/de la coordinador/a en el cas de les aules de formació de persones adultes, i del director o la directora en el cas dels centres de formació de persones adultes. En els dos casos han d'estar datades i contenir el segell del centre o aula.

Article 15

Expedient acadèmic

15.1 L'expedient acadèmic de l'alumne/a és un document que té la funció de recollir de manera acumulativa els resultats de l'avaluació obtinguts per l'alumne/a al llarg dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria i totes les dades personals i acadèmiques rellevants.

15.2. L'expedient acadèmic conté les dades d'identificació del centre, les dades personals i de contacte de l'alumne/a, les dades i la documentació d'incorporació de l'alumne/a a aquests ensenyaments, les convalidacions i acreditacions fruit de la prova d'avaluació inicial i les qualificacions finals, qualitatives i quantitatives, de cada mòdul, les observacions que l'equip docent consideri oportú fer-hi constar, les dades d'acabament dels ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes o de sortida d'aquests ensenyaments amb la qualificació dels àmbits i qualsevol resolució administrativa de caràcter singular que afecti l'alumne/a.

Article 16

Historial acadèmic

16.1 L'historial acadèmic de l'educació secundària per a les persones adultes és el document oficial que reflecteix els resultats de l'avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l'alumnat al llarg d'aquests ensenyaments i té valor acreditatiu dels estudis cursats. És un document individual que s'emet en el moment que l'alumne/a abandona el centre.

16.2 S'ha de lliurar a l'alumne/a quan acabi els ensenyaments i, en tot cas, en finalitzar voluntàriament la seva formació al centre i a petició de l'alumne/a. Aquesta circumstància s'ha de reflectir en el corresponent expedient acadèmic.

16.3 L'historial acadèmic dels ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes ha de contenir les dades identificatives del centre i de l'alumne/a, les qualificacions, acreditacions i convalidacions dels mòduls i dels àmbits i, si s'escau, la data d'assoliment del títol d'educació secundària obligatòria i la qualificació final mitjana expressada amb una xifra decimal.

Article 17

Trasllat de centre

17.1 Quan un alumne o alumna es traslladi a un altre centre per continuar els estudis, el centre d'origen ha de trametre al centre de destinació, i a petició d'aquest, una còpia de l'historial acadèmic de l'alumne o alumna.

17.2 El centre receptor ha d'obrir el corresponent expedient acadèmic.

17.3 La matriculació de l'alumne/a adquirirà caràcter definitiu un cop rebut l'historial acadèmic degudament formalitzat.

17.4 En el cas que, per trasllat de l'alumne/a, els documents oficials d'avaluació hagin de tenir efecte fora de Catalunya, les qualificacions s'han de codificar així: excel·lent (SB), notable (NT), bé (BI), suficient (SU), insuficient (IN) i també han d'anar acompanyades de la corresponent qualificació numèrica.

17.5 En el cas de l'alumnat que es traslladi a centres d'altres comunitats autònomes en què el català no sigui llengua oficial, cal formular l'historial acadèmic en català i castellà.

Article 18

Full de seguiment acadèmic

18.1 La persona tutora ha de disposar d'un full de seguiment acadèmic de cada alumne/a, en el qual ha de fer constar les observacions pertinents respecte el seu procés d'aprenentatge.

18.2 Correspon a cada centre, en el marc de la seva autonomia, adoptar el model més adequat per a aquest document.

18.3 Els fulls de seguiment acadèmic s'han de conservar en el centre fins que l'alumne/a finalitzi l'escolarització. Les persones tutores han de conservar en el centre aquests informes i tenir-los a disposició dels altres professors de l'alumne/a.

Article 19

Supervisió de la Inspecció d'Educació

Correspon a la Inspecció d'Educació supervisar el procediment d'avaluació de cada centre, vetllar per la seva correcció formal i perquè la direcció del centre en faci l'adequada integració en el procés educatiu de l'alumnat.

Article 20

Custòdia de la documentació

Tots els documents oficials de l'avaluació s'han de conservar en el centre per a possibles comprovacions. També, amb aquesta finalitat, cal mantenir en el centre fins a la finalització dels ensenyaments els materials que hagi pogut contribuir a atorgar la qualificació en l'avaluació i els documents de registre de l'avaluació continuada. L'alumnat ha de conservar fins que finalitzi cada mòdul el material que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada.

Article 21

Dades personals de l'alumnat

En matèria de dades personals de l'alumnat, en la seva cessió d'uns centres a uns altres i per a la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades, cal ajustar-se al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, al que estableix la disposició addicional catorzena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, i la disposició addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de juny de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

Annex

—1 Acta final de qualificacions de mòduls

Constaran els mòduls opcionals que ha cursat cada alumne/a. Quan es tracti d'un mòdul proposat pel propi centre, s'identificarà amb el nom donat pel centre i l'àmbit al qual pertany.

Quan un/una alumne/a tingui mòduls convalidats es farà constar (cv) i als acreditats es farà constar (ac).

Si un/una alumne/a té convalidat tot un àmbit, a l'acta final de qualificació de mòduls, a més dels mòduls comuns, constaran com a convalidats dos mòduls opcionals de l'àmbit corresponent.

—2 Acta final de qualificacions dels àmbits

Quan un/una alumne/a té algun àmbit convalidat o acreditat, es farà constar aquest àmbit o àmbits amb l'anotació (cv) o (ac), sense cap qualificació. Per a aquest alumne/a la qualificació final dels ensenyaments de l'educació secundària serà la mitjana aritmètica dels àmbits cursat i aprovats; si sols cursa un àmbit, la qualificació final serà la corresponent a aquest àmbit.

Models:

Acta final qualificació de mòduls.

(Vegeu annex al document PDF)

 

Acta final qualificació dels àmbits.

(Vegeu annex al document PDF)

 

—3 Expedient acadèmic

L'expedient acadèmic recull les qualificacions que consten a les actes d'avaluació corresponents, al costat de cada qualificació s'anotarà el trimestre i el curs a què correspon l'acta.

Les anotacions relacionades amb el lliurament de l'historial per baixa de l'alumne al centre o per haver acabat els ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes són mútuament excloents i, només es formalitzarà la que escaigui.

Model d'expedient acadèmic.

(Vegeu annex al document PDF)

 

—4 Historial acadèmic

L'historial acadèmic és el document que es lliura a l'alumne/a quan finalitza els ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes i, en cas de sol·licitar-ho, si l'alumne/a abandona els estudis. També s'ha de trametre, en cas de trasllat, al centre educatiu de destinació.

Totes les pàgines han d'anar signades i segellades.

S'ha d'emplenar per a cada mòdul les qualificacions expressades en la seva forma literal, seguida de l'expressió numèrica o indicar si el mòdul ha estat convalidat o acreditat.

El contingut d'aquestes pàgines ha de reflectir el de les corresponents a l'acta final de qualificacions de mòduls, a l'acta final amb la qualificació dels àmbits i de l'expedient acadèmic.

Model d'historial acadèmic.

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

(11.161.009)