Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 055/2012

  • Data del document 29/05/2012

  • Data de publicació 31/05/2012

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6139

Afectacions
TEXT PUBLICAT

Preàmbul

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en el seu article 134.1.d) que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’esport, que inclou en tot cas “l’establiment del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de les entitats catalanes que promouen i organitzen la pràctica de l’esport i de l’activitat física en l’àmbit de Catalunya”.

El text únic de la Llei de l’esport de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (Llei de l’esport), inclou una sèrie de disposicions destinades a regular les entitats esportives, i aquesta regulació legal requeria un desplegament reglamentari que es va formalitzar a través del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

L’experiència assolida d’ençà la publicació del Decret 58/2010, de 4 de maig, i malgrat que encara no hagi finit el termini que s’hi estableix a l’efecte que les entitats esportives catalanes adeqüin el contingut de les seves normes estatutàries a les previsions reglamentàries que conté, aconsella la modificació d’alguns aspectes tècnics del Decret amb la finalitat d’aconseguir clarificar i facilitar el funcionament intern de les entitats esportives, i en especial, el de les federacions esportives catalanes.

L’entrada en vigor d’aquesta modificació ha de ser anterior a la finalització del termini d’adaptació d’estatuts que estableix el Decret 58/2010, de 4 de maig, motiu pel qual s’estableix una vacatio legis inferior a l’ordinària.

Per tot l’exposat, a proposta del titular del Departament de la Presidència, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l’article 11 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Article 11

”Règim orgànic

”1. L’òrgan suprem de govern dels clubs esportius és l’assemblea general, integrada per tots els socis de ple dret.

”2. En el cas de clubs esportius amb més de 3.000 socis, els seus estatuts poden preveure el funcionament de l’assemblea general per mitjà de compromissaris. El procediment de designació i nomenament dels compromissaris, així com el seu nombre i el mandat, han de respectar els principis de proporcionalitat en relació amb el nombre total de socis i sòcies de ple dret i no discriminació per raó de sexe. L’ús de la fórmula de compromissaris es prohibeix expressament en els processos electorals i en el vot de censura.

”3. L’assemblea general ha d’escollir la junta directiva i tots els seus càrrecs s’han de proveir per mitjà de sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret, entre tots els seus membres.

”4. Aquelles entitats que tinguin una massa social fora del municipi on tenen la seva seu social han de preveure mecanismes presencials de participació territorial.

”5. Els presidents dels clubs esportius són els seus representants legals i en presideixen els òrgans, llevat dels supòsits que es determinin de forma legal o estatutària.

”6. La durada del mandat dels membres de la junta directiva no pot ser inferior a 4 anys ni superior a 8 d’acord amb el que determinin els estatuts del club esportiu. Els estatuts dels clubs han d’establir si els càrrecs són reelegibles o no, i si ho són, si la reelegibilitat es troba subjecta o no a la limitació temporal. També han de regular la renovació dels càrrecs de la junta, indicant si són totals o parcials, i el seu abast. En qualsevol cas, si el club ha regulat la limitació de la reelegibilitat, el/la president/a sortint que tingui limitada la presentació a un nou mandat no pot tornar a assumir la presidència en cap moment del nou mandat estatutari.

”7. Els estatuts dels clubs esportius hauran de regular les condicions per a la realització del vot de censura. En qualsevol cas, s’haurà d’aprovar en assemblea general i només podrà acordar-se per votació directa i presencial favorable dels 2/3 dels membres que hagin exercit el dret a vot. Els estatuts han d’establir el nombre de socis que el poden sol·licitar i que, com a mínim, representarà el 15% dels membres de l’assemblea, així com també el nombre de membres necessari per constituir l’assemblea general a aquest efecte.

”8. Els estatuts establiran el règim electoral preveient el següent:

”a. La junta directiva ha de ser l’òrgan competent per convocar les eleccions.

”b. Els membres de la junta electoral s’han de designar per sorteig en acte públic entre tots els socis i sòcies de ple dret, i davant de notari en els clubs que tinguin prevista l’assemblea per mitjà de compromissaris.

”c. El cens electoral ha de ser d’accés públic per als associats un cop constituïda la junta electoral, i ha de permetre la presentació de reclamacions als efectes d’esmena durant el termini que s’estableixi durant la convocatòria.

”9. Els estatuts preveuran el sistema d’acreditació dels socis per a la seva participació en les votacions dels respectius òrgans de l’entitat o participació en processos electorals, i que com a mínim serà la presentació del document públic d’acreditació de la personalitat.”

Article 2

Es modifica l’apartat 1 de l’article 14 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“La constitució de les associacions esportives escolars requereix un acord de creació que es formalitzi en document públic o privat subscrit per un mínim de 5 persones majors de catorze anys que han de ser, 3 d’elles, alumnes o exalumnes del centre educatiu corresponent, i la resta, un membre d’una associació de mares i pares d’alumnes del centre, si està formalment constituïda, i un altre membre de l’equip docent del mateix centre mitjançant l’acord del consell escolar. En el cas que no estigui formalment constituïda l’associació de mares i pares d’alumnes del centre, l’acta l’haurà de subscriure un pare o mare que representi el col·lectiu de pares i mares en el consell escolar.”

Article 3

Es modifica l’apartat 1 de l’article 38 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Les federacions esportives catalanes són entitats privades d’interès públic i social dedicades a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica dels esports específics reconeguts dins l’àmbit de Catalunya, constituïdes bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva i constituïdes també, si escau, per esportistes, tècnics, jutges o àrbitres o altres representants de persones físiques.”

Article 4

Es modifica l’article 55 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“1. Els òrgans de govern de les federacions esportives catalanes són l’assemblea general i la junta directiva.

”2. En cada federació esportiva catalana es poden constituir tots els comitès i altres òrgans complementaris que es considerin oportuns, tant els que responen al desenvolupament d’un sector de l’activitat esportiva com els que atenen el funcionament de col·lectius o estaments integrants de la corresponent federació. L’existència d’aquests òrgans complementaris s’ha de reflectir als estatuts.”

Article 5

Es modifica l’article 57 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“1. La federació catalana estableix en els seus estatuts la composició de l’assemblea general, i que en tot cas serà la següent:

”a) El/la president/a de la federació esportiva catalana.

”b) Les entitats establertes a l’article 38 d’aquest Decret i les que consten als articles 19 i 20 en els termes que s’hi regulen, sempre que constin inscrites al Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. Les entitats privades no esportives han de tenir adscrita en el Registre d’entitats esportives la seva secció esportiva i tenir una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.

”La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat.

”La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

”En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat membre.

”2. Si els estatuts de la federació ho estableixen, també podran formar part de les federacions els estaments en els quals s’agrupen persones físiques (esportistes, jutges i àrbitres, i tècnics), un per disciplina. El nombre de representants d’aquests estaments ha de ser inferior al 50% dels membres de l’assemblea de la Federació, i la durada del mandat i el sistema d’elecció s’ha de regular en els estatuts federatius. En tot cas, la junta directiva és l’òrgan competent per convocar les eleccions per estaments, i el procediment electoral s’ha de regir pel que disposa aquest Decret en relació amb l’elecció dels membres de la junta directiva.

”Únicament tindran la consideració d’esportistes, jutges, àrbitres, i tècnics, als efectes de poder integrar l’estament corresponent, aquelles persones majors d’edat que, en possessió de la llicència federativa en vigor preceptiva, hagin participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria d’eleccions.”

Article 6

Es modifica l’article 58 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“1. Tots els membres de l’assemblea tenen veu i vot. Els membres de l’assemblea general, llevat del president, a l’efecte d’exercir el seu dret a vot a l’assemblea, han d’haver participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de convocatòria de l’assemblea.

”2. Els estatuts federatius poden establir una ponderació de vot més àmplia per a les entitats esportives, atenent el nivell esportiu adquirit per l’entitat esportiva i el volum d’esportistes federats d’aquesta entitat. Aquesta ponderació de vot no serà aplicable en el supòsit de l’elecció de membres de la junta directiva i en el supòsit del vot de censura.

”3. El vot dels membres de l’assemblea general és indelegable.”

Article 7

Es modifica l’apartat c) de l’article 61 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Les assemblees ordinàries s’han de dur a terme necessàriament en els 6 mesos naturals posteriors a la finalització de l’exercici.”

Article 8

Es modifica l’apartat 2 de l’article 64 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“En qualsevol cas els estatuts poden preveure el vot per correu i el seu procediment d’exercici, llevat dels supòsits d’eleccions a junta directiva i de vot de censura, tal i com disposen els articles 85.2 i 89.5 d’aquest Decret.”

Article 9

Es modifica l’apartat 1 de l’article 67 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“La junta directiva és l’òrgan de govern, de gestió i d’administració de les federacions esportives catalanes que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la federació i gestionar el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de l’assemblea general.”

Article 10

Es modifica l’article 68 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Article 68

”Composició

”1. La junta directiva ha d’estar integrada pel nombre de membres que fixin els estatuts federatius, dins els quals poden incorporar-se els delegats o representants territorials, si així ho disposen els estatuts, sempre que no superin el 25% del total de membres de junta directiva.

”2. La junta directiva s’ha de compondre, com a mínim, d’un/a president/a, que serà el/la president/a de la federació esportiva catalana, d’un o més vicepresidents, d’un/a secretari/ària, un/a tresorer/a i d’un o més vocals, sens perjudici que en les federacions esportives catalanes amb un nombre d’entitats esportives afiliades inferior a 12 la junta directiva pugui estar integrada només per un president o presidenta, un/a tresorer/a i un/a secretari/ària, si així s’estableix estatutàriament.

”3. Tots els càrrecs són honorífics, però es pot establir una compensació econòmica a favor d’algun dels membres de la junta directiva, sempre que s’acordi i es quantifiqui expressament a l’assemblea general. La compensació econòmica, que sempre serà limitada, no es pot satisfer en cap cas amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la federació. A aquest efecte, la federació informarà d’aquests acords de l’assemblea general a l’Administració esportiva de la Generalitat.”

Article 11

Es modifica l’apartat 1 de l’article 73 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“La junta directiva pot delegar algunes de les seves funcions en una comissió executiva designada en el seu si.”

Article 12

Es modifica l’article 75 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“1. Per poder ser membre de la junta directiva o candidat cal complir, com a mínim, les condicions següents:

”a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.

”b) Ser major d’edat.

”c) Estar en ple ús dels drets civils.

”d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.

”2. Els estatuts de les federacions esportives catalanes també poden condicionar la possibilitat de ser membre de la junta directiva a l’existència d’una vinculació directa amb la Federació.”

Article 13

Es modifica l’apartat 1 de l’article 76 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“La convocatòria per a l’elecció dels membres de la junta directiva de les federacions esportives catalanes s’ha de dur a terme mitjançant acord de l’assemblea general convocada a l’efecte.”

Article 14

Es modifica l’apartat 1 de l’article 81 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de membres de l’assemblea general que representin, com a mínim, el 10% del total de vots de l’assemblea general, tenint en compte que tot assembleista pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més candidatures. Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de les presentades no es realitzarà l’acte de votacions i la junta electoral proclamarà els membres de la candidatura membres de la junta directiva.”

Article 15

Es modifica l’apartat 2 de l’article 83 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la junta directiva dimiteixin per presentar-se com a candidats a les eleccions caldrà atenir-se al que disposa l’article 81.3.”

Article 16

Es modifica l’apartat 1 de l’article 84 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“La durada del mandat dels membres de les juntes directives és de 4 anys. Les federacions esportives catalanes podran regular a través dels seus estatuts la limitació del nombre màxim de mandats consecutius en què una persona pot ocupar la presidència o un càrrec de la junta directiva de la federació.”

Article 17

Es modifica l’apartat 2 de l’article 85 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“No s’admeten els vots per correu ni per delegació. Només es pot representar una entitat en els termes expressats a l’article 57 d’aquest Decret. En cap cas s’admet que una persona exerceixi la representació de més d’una entitat a l’assemblea general.”

Article 18

Es modifica l’article 86 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“La suspensió temporal de les funcions dels membres de la junta directiva es produeix per les causes que s’estableixen en els estatuts i, en tot cas, per les següents:

”a) Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho aprovi la junta directiva.

”b) Per acord de la junta directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la junta. Aquesta suspensió ha de ser durant el temps de la instrucció de l’expedient.

”c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.

”d) Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de la junta directiva.”

Article 19

Es modifica l’article 111 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“El sistema econòmic de les federacions esportives catalanes és el de pressupost i patrimoni propi, i s’hi apliquen les normes econòmiques que estableixen aquest Decret i les normes comptables del pla general de comptabilitat o adaptació sectorial vigent en cada moment.”

Article 20

Es modifica l’apartat 2 de l’article 137 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Per a l’accés a qualsevol mesura de foment consistent en ajuts, subvencions, premis o similars o qualsevol forma de finançament públic en relació amb crèdits, avals o similars de l’Administració de la Generalitat, serà un criteri prioritari o valoratiu, d’acord amb la convocatòria específica, el fet que les entitats esportives catalanes regulades en aquest Decret acreditin que en la seva organització i funcionament actuen respectant plenament el principi d’igualtat, mitjançant la integració de la perspectiva de gènere i l’articulació de mesures o plans d’igualtat orientats a aquest objectiu.”

Article 21

Es modifica el títol i l’apartat 1 de l’article 140 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Article 140

”Concepte de persona directiva

”1. Als efectes d’aquest Decret, s’entén com a directiu o directiva la persona que formi part de la junta directiva de les entitats esportives que regula aquest Decret i inscrites en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

”La mateixa consideració tindran les persones que formin part de la junta directiva d’una representació territorial d’una federació esportiva catalana, com també les persones que siguin nomenades delegats/ades territorials, amb independència que formin part o no de la junta directiva de la federació corresponent.”

Article 22

Es modifica l’article 146 del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Article 146

”Incompatibilitats

”1. El càrrec de directiu d’una entitat esportiva catalana és incompatible amb la prestació de serveis professionals sota relació laboral, civil o mercantil a la mateixa entitat esportiva o a qualsevol de les seves entitats instrumentals.

”2. Als directius de les entitats esportives catalanes també els afecten les incompatibilitats que preveuen les normes estatutàries o reglamentàries pròpies.”

Article 23

Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria primera del Decret 58/2010, de 4 de maig, que queda redactada de la manera següent:

“Les entitats esportives actualment inscrites en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya han d’adaptar, si s’escau, els seus estatuts a les prescripcions d’aquest Decret, mitjançant acord adoptat en la corresponent assemblea general celebrada en el termini de 3 anys des de la seva entrada en vigor.”

Article 24

S’afegeix un darrer punt a la disposició final primera del Decret 58/2010, de 4 de maig, amb el redactat següent:

“S’autoritza la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria esportiva a ampliar el termini d’adaptació d’estatuts que s’estableix a la disposició transitòria primera”.

Disposicions transitòries

Primera

Normativa aplicable

Per a la inscripció de les entitats esportives que en la data d’entrada en vigor d’aquest Decret hagin formulat la corresponent petició i estiguin pendents d’inscripció al Registre d’entitats esportives, s’ha d’aplicar la normativa del moment d’inici del corresponent expedient administratiu, sempre que els seus estatuts estiguin adequats al que preveu el Decret 58/2010, de 4 de maig.

Segona

Adaptació d’estatuts

Les entitats esportives que en la data d’entrada en vigor del present Decret estiguin pendents d’inscripció, hagin adaptat els seus estatuts al que preveu el Decret 58/2010, de 4 de maig, i presentat aquesta adaptació estatutària al Registre d’entitats esportives per a la seva inscripció, o ja tinguin els nous estatuts inscrits al Registre d’entitats esportives, no és necessari que adeqüin novament la seva norma estatutària a aquest Decret, a excepció del que estableix la disposició transitòria tercera.

Tercera

Mandat dels membres de les juntes directives de les federacions esportives catalanes

1. Allò que preveu l’article 16 del present Decret, que modifica l’article 84.1 del Decret 58/2010, de 4 de maig, no serà d’aplicació al mandat de les persones que formin part de la junta directiva d’una federació esportiva catalana sempre que aquestes hagin estat elegides des de l’entrada en vigor del Decret 58/2010 fins al dia anterior a l’entrada en vigor del present Decret.

2. Allò que preveu l’article 84.1, amb la seva nova redacció modificada, s’aplicarà al mandat de les persones que formin part de la junta directiva d’una federació esportiva catalana sempre que aquestes hagin estat elegides des de l’entrada en vigor del present Decret.

3. Les federacions esportives que estableixin en els seus estatuts una durada del mandat dels membres de les juntes directives diferent al que estableix l’article 84.1 modificat hauran d’adaptar els seus estatuts en aquest punt abans de l’1 de gener de 2016.

Quarta

Procediments electorals en marxa

Els processos electorals de les entitats esportives que regula el Decret 58/2010, de 4 de maig, iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret, es regeixen i tramiten d’acord amb la normativa d’aplicació en el moment d’iniciar el procés electoral.

Disposició derogatòria

Es deroguen l’article 91 i les disposicions transitòries segona, quarta i setena del Decret 58/2010, de 4 de maig.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de maig de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

(12.145.080)