Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Benestar Social i Família

  • Núm. del document 150/2014

  • Data del document 18/11/2014

  • Data de publicació 20/11/2014

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6754

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

L’article 138.1.d) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que s’ha d’establir per llei un marc de referència per a l’acolliment i la integració de les persones immigrades. Per complir aquest article, es va aprovar la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, que, entre altres matèries, regula els serveis d’acollida. L’apartat 1 de la disposició final primera de la Llei esmentada faculta el Govern per fer-ne el desplegament reglamentari.

Així mateix, l’article 19.d) de la Llei 10/2010, de 7 de maig, estableix que correspon al Govern desenvolupar per reglament els requisits mínims que ha de tenir qualsevol servei de primera acollida. Aquests requisits s’han de fixar d’acord amb les entitats associatives dels ens locals i, si escau, amb la consulta als agents socials, de conformitat amb el que estableixen els articles 8.3, 13.2 i 19.d) de la Llei 10/2010, del 7 de maig.

Aquest Decret té per objecte el desplegament reglamentari dels serveis d’acollida, els quals tenen com a finalitat promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels immigrats i dels retornats a Catalunya, i també remoure els obstacles que ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques i el desconeixement de la societat i de l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat i assolir més cohesió social.

Els serveis d’acollida estan formats pel servei de primera acollida i els programes d’acollida especialitzada. D’acord amb el que estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig, el servei de primera acollida es configura com el conjunt de recursos, equipaments, projectes i programes dirigits a garantir la satisfacció de les necessitats inicials de formació i informació de les persones immigrades i retornades; i els programes d’acollida especialitzada són els instruments mitjançant els quals les administracions determinen criteris materials i de coordinació per adaptar la seva oferta de recursos, equipaments, projectes, programes i serveis, d’acord amb les necessitats específiques dels estrangers immigrats o dels retornats que en són usuaris.

Aquest Decret s’estructura en cinc capítols que regulen, respectivament, l’objecte i els principis del Decret, el servei de primera acollida, els programes d’acollida especialitzada, els informes en l’àmbit de la legislació estatal d’estrangeria, i les funcions en els àmbits professionals de l’acollida i la integració.

El capítol I d’aquest Decret conté dos articles dedicats al seu objecte i principis, d’acord amb el contingut de la Llei 10/2010, del 7 de maig.

El capítol II regula el servei de primera acollida, del qual destaquen per la seva importància la determinació del contingut o parts del seu procés i de la seva durada (acompanyament, sessió de benvinguda i formació, i certificació). En relació amb la formació, aquesta té per objecte assolir competència lingüística en llengua catalana i en llengua castellana (mòduls A.1 i A.2), assolir coneixements laborals (mòdul B) i, finalment, assolir coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic (mòdul C). Aquests tres tipus de formació s’han de dur a terme i acreditar amb l’oferta disponible, pública i privada, o eventualment a través de la creació d’ofertes específiques, tal com preveu la disposició addicional primera, però també a través de la realització de proves específiques i de reconeixement d’altres accions formatives ja fetes per la persona usuària fora del circuit del servei del primera acollida. L’èmfasi en el reconeixement d’altres formacions respon al que preveuen l’article 19.d) de la Llei 10/2010, del 7 de maig, que estableix la determinació per reglament de les convalidacions amb altres certificats i informes oficials, i també l’article 69.1.e) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, segons el qual un dels objectius específics de l’educació d’adults és validar les competències adquirides per altres vies formatives. Tant la culminació del procés, que és complex perquè té diverses parts, com la consideració de diverses ofertes formatives i la possibilitat de reconeixement d’altres formacions, exigeix treballar de forma coordinada.

El capítol III regula els programes d’acollida especialitzada, el seu contingut mínim i la seva tramitació, tot tenint en compte que no poden significar la creació de cap xarxa paral·lela als itineraris informatius i formatius ordinaris, i que sempre que sigui possible les persones destinatàries s’han d’integrar en l’oferta comuna de recursos, equipaments, projectes, programes i serveis.

Com a matèria certament connexa als certificats d’acollida, el capítol IV d’aquest Decret regula aspectes de determinats informes l’emissió dels quals es va assignar a les comunitats autònomes i als ajuntaments per mitjà de les lleis estatals següents: la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i la Llei de 8 de juny de 1957, sobre el Registre Civil. La concreció de l’exercici de les funcions autonòmiques i municipals lligades als informes es concreta mitjançant el Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009.

Segons el preàmbul de la Llei 10/2010, del 7 de maig, no s’ha d’entendre l’acollida com el procés d’integració complet. L’acollida és la primera etapa d’un procés que dura diversos anys i que en molts casos va més enllà de l’obtenció de la nacionalitat o de la segona o tercera generació. Els serveis d’acollida no pretenen abastar totes les necessitats personals i socials dels destinataris, ni les de la primera etapa, les de l’acollida per se, ni les de les etapes posteriors. Per això, l’àmbit de la Llei 10/2010, del 7 de maig, va més enllà de la regulació dels serveis d’acollida, i inclou també aspectes relatius a la integració de les persones nouvingudes. En relació amb aquestes previsions, el capítol V del Decret regula un aspecte de la Llei 10/2010, del 7 de maig, que pertany tant a l’àmbit de l’acollida com al de la integració: és el cas de certes funcions professionals especialitzades.

El Decret detalla diverses funcions que exigeixen una activitat i una coordinació eficients de la Generalitat i dels ens locals, a més de la comunicació i la relació amb l’Estat, per la qual cosa incorpora novetats recents de l’ordenament jurídic, com ara la gestió electrònica i la publicació per mitjans electrònics, i les actuacions administratives automatitzades, que estableixen, respectivament, la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Finalment, el Decret conté cinc disposicions addicionals i una de final. Per la seva importància, destaca la disposició addicional que es refereix a la Comissió Mixta Paritària Generalitat - Ens Locals, creada per la disposició addicional cinquena de la Llei 10/2010, del 7 de maig.

D’acord amb les previsions dels articles 8.3, 13.2 i 19.d) de la Llei 10/2010, del 7 de maig, en l’elaboració d’aquest Decret s’ha donat compliment a la participació activa del món local en la fixació dels seus continguts, i s’ha sotmès a diferents òrgans on els ens locals tenen representació. En aquest sentit, el Decret s’ha sotmès a informe de la Taula de Ciutadania i Immigració i de la Comissió de Govern Local. El Decret també ha estat objecte de dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Per tot això, de conformitat amb el que disposen el títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, i els articles 39.1 i 40.1 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta de la consellera de Benestar Social i Família, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol I

Objecte i principis

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquest Decret és regular:

a) El servei de primera acollida, que defineix l’article 2.b) de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

b) Els programes d’acollida especialitzada, que defineix l’article 2.c) de la Llei 10/2010, del 7 de maig.

c) Els informes que la Generalitat emet en l’àmbit de la legislació estatal d’estrangeria i de nacionalitat amb participació o sense dels ajuntaments.

d) Certes funcions professionals especialitzades de l’acollida i la integració.

Article 2

Principis

Les administracions que han de garantir la prestació del servei de primera acollida i els responsables de la gestió dels programes d’acollida especialitzada han d’observar els principis generals i de gestió que estableixen els articles 4 i 5, així com les previsions de l’article 12 de la Llei 10/2010, del 7 de maig, referits a la promoció de l’autonomia i la igualtat d’oportunitats, la temporalitat, la normalitat, els enfocaments diferenciats, la perspectiva de gènere, la participació cívica, els enfocaments didàctics i altres. Els mateixos principis els han de complir els agents socials o les entitats privades, amb ànim de lucre o sense, i els professionals, quan participin en la prestació del servei de primera acollida.

Capítol II

Servei de primera acollida

Secció I

Procés del servei, durada i titulars

Article 3

Procés del servei i durada

3.1 El servei de primera acollida constitueix un procés que integra les parts següents:

a) Acompanyament.

b) Sessió de benvinguda i formació, que s’han de dur a terme en l’ordre que sigui més convenient segons les possibilitats organitzatives.

c) Certificació.

3.2 El temps transcorregut entre la inscripció de la persona al servei i el lliurament del certificat no pot superar el termini de dos anys.

Article 4

Titulars

4.1 Són titulars del dret d’accés al servei de primera acollida que regula aquest Decret les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades, que tinguin una edat superior a l’establerta per a la finalització de l’escolaritat obligatòria i que disposin de la resolució administrativa d’empadronament en un municipi de Catalunya.

4.2 El dret d’accés al servei de primera acollida es limita a l’any posterior a la data inicial del primer empadronament de la persona titular del dret en un municipi de Catalunya, sens perjudici del que disposa la disposició addicional cinquena.

4.3 També poden ser titulars del dret d’accés al servei de primera acollida prestat a l’exterior les persones estrangeres i les apàtrides, sempre que obtinguin una autorització administrativa de residència o d’estada superior a 90 dies al territori de Catalunya i en funció de la disponibilitat del servei en els termes que preveu l’article 23 d’aquest Decret.

4.4 Els municipis poden acordar que el servei de primera acollida sigui prestat a qualsevol altra persona que s’empadroni al municipi.

Secció II

Promoció, informació i ús d’altres llengües

Article 5

Promoció

Els ajuntaments i les oficines catalanes a l’exterior han de promoure la informació sobre el servei de primera acollida, en els termes que estableix l’article 14.4 de la Llei 10/2010, del 7 de maig. La Direcció General per a la Immigració i altres ens locals també en poden promoure la informació.

Article 6

Informació

6.1 Les oficines gestores del padró municipal, així com els punts o les oficines d’atenció ciutadana i altres serveis d’informació similars que siguin de titularitat dels ens locals o de la Generalitat, han d'adaptar-se progressivament per donar respostes adequades, presencials o per mitjans electrònics, a les necessitats d'informació dels titulars potencials del dret d’accés al servei de primera acollida. La informació també es pot facilitar des d’altres oficines públiques.

6.2 L’adaptació que preveu l’apartat 1 té com a finalitats facilitar que els usuaris potencials del servei de primera acollida hi accedeixin realment, i fer possible que puguin programar amb prou antelació la realització de les diferents parts del seu procés.

6.3 La informació que han d’oferir les oficines esmentades s’ha de referir, com a mínim, als aspectes del servei de primera acollida següents: la seva utilitat, les parts del procés, les dades necessàries per entrar-hi en contacte i el període de vigència del dret d’accés.

6.4 En relació amb les necessitats informatives esmentades, les oficines han de facilitar l’accés a materials informatius en les llengües pròpies dels usuaris, sempre que sigui necessari, i també incloure-les en els materials didàctics d’acord amb les recomanacions i els protocols tècnics elaborats amb aquesta finalitat.

6.5 L’adaptació de les oficines s’ha de fer, sempre que sigui possible, tenint en compte el que disposin els programes d’acollida especialitzada corresponents en l’àmbit de l’atenció ciutadana.

Article 7

Ús d’altres llengües

En la promoció, la informació i l’acompanyament, que preveuen respectivament els articles 5, 6 i 8 d’aquest Decret, s’han d’emprar, a més del català o, si escau, l’occità, l’aranès a l’Aran, les llengües pròpies dels usuaris sempre que sigui necessari.

Secció III

Acompanyament, sessió de benvinguda i formació

Article 8

Acompanyament

L’acompanyament té les finalitats següents:

a) Informar la persona sobre la finalitat del servei de primera acollida, sobre l’itinerari formatiu, sobre els requisits per obtenir el certificat d’acollida i sobre la seva utilitat.

b) Comprovar si la persona compleix els requisits per ser titular del dret d’accés al servei de primera acollida mitjançant la consulta telemàtica de les dades padronals i el contrast d’aquesta informació i els documents d’identitat.

c) Requerir l’autorització d’ús de les dades de caràcter personal amb la finalitat que siguin emprades en les gestions acadèmiques i administratives que impliquen la realització del servei de primera acollida.

d) Inscriure la persona al servei, moment a partir del qual se la considera usuària.

e) Dur a terme, a sol·licitud de la persona usuària, l’informe del reconeixement total o parcial dels coneixements i les competències dels mòduls formatius A, B i C, a partir de la comprovació directa o telemàtica de certificats, o bé mitjançant la realització, diferida o en temps real, de proves específiques, que es poden elaborar mitjançant plantilles de valoració. Aquest informe de reconeixement s’ha de fer segons els criteris que estableixen els departaments competents en cada àmbit de formació d’acord amb el que preveu l’article 20.1.e) d’aquest Decret.

f) Convocar la persona usuària a la realització dels mòduls formatius A, B i C, en els continguts que no s’hagin reconegut, així com a la sessió de benvinguda.

g) Donar informació, en funció de les necessitats personals de la persona usuària, sobre els serveis públics, les entitats i els agents socials del territori, amb la finalitat de promoure'n l'accés i la utilització.

h) Fer el seguiment de l’evolució de la persona usuària al llarg de totes les accions informatives i formatives i fins a l’obtenció del certificat.

Article 9

Sessió de benvinguda

La finalitat d’aquesta sessió és donar als usuaris del servei una benvinguda presencial, col·lectiva, i solemne al municipi, i reconèixer-los com a nous veïns i veïnes. S’ha de dur a terme en equipaments públics, i si és possible, hi han d’estar presents una autoritat representativa de l'ens local, així com també representants d’entitats del territori, com ara d’associacions o d’organitzacions empresarials o sindicals.

Article 10

Formació

10.1 La persona usuària del servei de primera acollida ha d’acreditar la formació següent:

a) Mòduls A.1 i A.2: competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i en llengua castellana.

b) Mòdul B: coneixements laborals.

c) Mòdul C: coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic.

10.2 Les accions formatives s’han de dur a terme a partir de l’avaluació inicial de les necessitats de competències i coneixements de la persona titular, en itineraris adaptats a aquestes necessitats.

10.3 Els continguts dels mòduls B i C es poden transmetre parcialment mitjançant el mòdul A de competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, d’acord amb el que preveu l’article 12.2 de la Llei 10/2010, del 7 de maig.

Article 11

Mòdul A: competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana (mòdul A.1)

11.1 De manera prèvia a l'accés a aquest mòdul, el servei de primera acollida ha de proposar als usuaris que ho requereixin la realització de programes d’alfabetització preexistents o específics. L’accés d’aquestes persones als centres de formació d’adults s’ha de regir pel procés d’admissió establert amb caràcter general per a les persones adultes.

11.2 La persona usuària ha d’acreditar la formació del mòdul A.1 en els termes següents:

a) El mòdul A.1 ha de consistir en un mínim de 90 hores de formació, la qual s’ha de situar, d’acord amb les circumstàncies i els coneixements de la persona usuària, entre els nivells A.1 i A.2 del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües, que estableix el Consell d’Europa.

b) Els cursos són impartits, sempre que sigui possible, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística.

c) També poden impartir formació d’aquest mòdul les organitzacions i els professionals que ofereixin cursos basats en els programes de la Direcció General de Política Lingüística i que disposin d’un conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.

d) Les accions formatives de l’educació d’adults, que gestiona el Departament d’Ensenyament, contenen cursos d’ensenyaments inicials en llengua catalana, la realització dels quals permet el reconeixement o l’equivalència amb la formació d’aquest mòdul, d’acord amb el que estableixen els articles 17 i 20.1.e) d’aquest Decret.

e) La formació d’aquest mòdul també es pot reconèixer mitjançant un certificat oficial que acrediti el nivell A.2 o superior o bé 90 hores de formació, o bé, sempre que sigui possible, mitjançant la superació d’una prova específica.

f) Els cursos s’han de basar en els programes de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.

Article 12

Mòdul A: competències lingüístiques bàsiques en llengua castellana (mòdul A.2)

La persona usuària ha d’acreditar la formació del mòdul A.2 en els termes següents:

a) El mòdul A.2 ha de consistir en un mínim de 90 hores de formació, la qual s’ha de situar, d’acord amb les circumstàncies i els coneixements de la persona usuària, entre els nivells A.1 i A.2 del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües, que estableix el Consell d’Europa.

b) Les accions formatives de l’educació d’adults, que gestiona el Departament d’Ensenyament, inclouen cursos d’ensenyaments inicials en llengua castellana la realització dels quals permet el reconeixement o equivalència amb la formació d’aquest mòdul, d’acord amb el que estableixen els articles 17 i 20.1.e) d’aquest Decret.

c) També poden impartir formació d’aquest mòdul les organitzacions i els professionals que disposin de l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament.

e) La formació d’aquest mòdul es pot reconèixer mitjançant el certificat que acrediti el nivell A.2 o superior o bé 90 hores de formació, o bé, sempre que sigui possible, mitjançant la superació d’una prova específica.

f) Els cursos s’han de basar en els programes de llengua castellana de l’educació d’adults del Departament d’Ensenyament.

Article 13

Mòdul B: coneixements laborals

La persona usuària ha d’acreditar la formació que preveuen els articles 10.1 i 10.2 de la Llei 10/2010, del 7 de maig, en els termes alternatius següents:

a) Mitjançant la realització de qualsevol de les accions ocupacionals que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, atès que totes les accions aporten coneixements vinculats al món laboral.

b) Mitjançant la impartició directa per part de l’Administració que ha de garantir el servei de primera acollida, o bé indirectament en els termes que estableix l’article 18.3 d’aquest Decret. En aquests supòsits, la formació ha de tenir una durada mínima de 15 hores, amb el contingut bàsic que preveu l’article 10 de la Llei 10/2010, del 7 de maig.

Article 14

Mòdul C: coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic

La persona usuària ha d’acreditar la formació en els termes següents:

a) El mòdul C ha de tenir una durada mínima de 15 hores, amb el contingut bàsic que preveu l’article 11 de la Llei 10/2010, del 7 de maig. Dins d’aquesta durada es pot incloure la sessió de benvinguda, i es pot preveure l'organització de visites a llocs i institucions emblemàtiques, així com accions de presentació dels equipaments públics, com ara biblioteques, poliesportius, centres cívics, teatres o mercats, i de les entitats de cada territori, com ara associacions de veïns, associacions de mares i pares d'alumnes, organitzacions empresarials, sindicals i entitats culturals, esportives i lúdiques.

b) Les responsabilitats administratives referides a la impartició de la formació del mòdul C consten a l’article 21.b) d’aquest Decret.

Article 15

Certificació

15.1 La realització, per part dels usuaris, del conjunt de la formació que esmenta l’article 10 s'ha d'acreditar per mitjà d'un certificat anomenat certificat d’acollida.

15.2 Es considera realitzada la formació de cadascun dels mòduls A, B i C quan s’acrediti l’assistència al 75%, com a mínim, de les hores de cada mòdul, o quan se n’acrediti l’aprofitament, sens perjudici del que estableix l’article 16 d’aquest Decret.

15.3 El format del certificat d’acollida s’ha de fixar mitjançant instruccions o circulars. En qualsevol cas, al certificat hi han de constar els coneixements i el nombre d’hores de cada mòdul, i s’han d’identificar les dades de l’òrgan responsable d’emetre el certificat i de la persona que n’és titular.

15.4 El certificat d’acollida es pot lliurar durant la sessió de benvinguda o en actes solemnes organitzats amb aquesta finalitat.

15.5 El certificat d’acollida té eficàcia jurídica en l’àmbit competencial de la Generalitat i dels ens locals. Així mateix, té eficàcia jurídica en procediments d’estrangeria, adquisició de la nacionalitat i d’altres, segons el que determina l’ordenament jurídic vigent.

15.6 Les unitats directives corresponents dels departaments competents en política lingüística, ensenyament, ocupació i immigració, així com els ens locals que garanteixin la prestació del servei, han d’emetre, o reconèixer si escau, certificats que acreditin la realització de la formació dels mòduls A, B i C. Aquests certificats no tenen la naturalesa de certificat d’acollida.

Article 16

Persones amb dificultats especials

16.1 Les administracions titulars del servei poden acreditar la realització de la formació, a proposta de les organitzacions o els professionals que imparteixen la formació dels mòduls A, B i C, a persones que hagin assistit a un mínim de sessions formatives i que tinguin dificultats especials a causa de situacions personals, analfabetisme, discapacitat i similars, sempre que aquestes situacions impliquin una limitació objectiva per a l’aprenentatge que no s’hagi pogut pal·liar amb programes específics, adaptacions funcionals i altres.

16.2 Les mateixes administracions, en els casos de situacions personals d’extrema vulnerabilitat, poden eximir de la realització de la formació, sempre que les organitzacions o els professionals que la imparteixen lliurin a l’Administració titular del servei l’informe oficial corresponent dels serveis socials o mèdics que acrediti la impossibilitat de la persona de realitzar accions formatives.

Article 17

Persones amb dificultats especials

17.1 Sens perjudici dels règims jurídics d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers, i de reconeixement de qualificacions, i d’acord amb l’article 69.1.e) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, es poden reconèixer les competències de les persones usuàries del servei adquirides per altres vies formatives, tant dins com fora de Catalunya.

17.2 La informació obtinguda i la formació acreditada a través del servei de primera acollida o per a l’obtenció dels informes d'integració, d’esforç d’integració i similars, poden servir per al reconeixement, total o parcial, d’altres mòduls o processos formatius. Així mateix, la informació obtinguda i la formació acreditada en altres mòduls o processos formatius poden servir per al reconeixement, total o parcial, de la formació necessària per a l’obtenció del certificat d’acollida o per a l’obtenció dels informes d'integració, d’esforç d’integració i similars.

17.3 La formació que les persones han acreditat mitjançant el servei de primera acollida a l’exterior i a les empreses i altres organitzacions també es pot reconèixer.

17.4 La comprovació per al reconeixement també es pot fer en qualsevol moment previ a l’emissió del certificat d’acollida, si la persona titular ha acreditat la formació posteriorment a la seva inscripció al servei, i ho sol·licita.

17.5 La informació que obtenen i la formació que reben els sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, o de l’estatut d’apàtrida, durant el temps previ a l’obtenció de la resolució corresponent, també es poden reconèixer als efectes dels certificats i els informes als quals es refereix l’article 17.2 d’aquest Decret.

Secció IV

Funcions públiques i externalització

Article 18

Garantia de prestació del servei

18.1 La Generalitat i els municipis han de garantir la prestació del servei de primera acollida al territori de Catalunya, amb la prestació directa o amb fórmules de col·laboració pròpies del règim local, en els termes que estableixen els articles 21 i 31 de la Llei 10/2010, del 7 de maig.

18.2 La garantia de la prestació comporta l’organització eficaç i eficient del procés de què consta la prestació del servei de primera acollida.

18.3 La Generalitat i els municipis poden externalitzar la prestació d’alguna o de totes les parts del procés del servei, llevat la del certificat d’acollida, en els agents socials, els professionals i les entitats privades, amb ànim de lucre o sense, mitjançant acreditacions, convenis, contractes i altres fórmules que preveu el dret administratiu.

Article 19

Protecció de dades de caràcter personal, gestió electrònica i actuacions administratives automatitzades

19.1 Les administracions, així com les organitzacions i els professionals que intervinguin en la prestació del servei de primera acollida, han de garantir que les dades de caràcter personal dels usuaris del servei de primera acollida siguin tractades d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

19.2 La gestió de les dades dels usuaris del servei de primera acollida, del procés de seguiment i comprovació de la realització del procés, amb la realització de la formació i l’emissió del certificat i de la seva transmissió a l’Administració general de l’Estat, s’ha de fer per mitjans electrònics i segons els requeriments que estableixen la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

19.3 L'ús compartit dels sistemes informàtics es pot regular mitjançant convenis administratius.

19.4 Les administracions que garanteixen el servei de primera acollida han de promoure actuacions administratives automatitzades, en els termes que estableix l’article 44.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 20

Formació i certificació del servei de primera acollida al territori de Catalunya

20.1 Les unitats directives corresponents dels departaments competents en política lingüística, ensenyament, ocupació i immigració tenen, en relació amb la formació de l’àmbit de la seva competència, les funcions següents:

a) Aprovar programes formatius en els quals s’ha de basar la impartició d’aquesta formació.

b) Impulsar l’elaboració i la disponibilitat de materials didàctics per a la realització de la formació.

c) Impartir la formació, ja sigui directament o bé mitjançant la seva externalització, en els termes que estableix l’article 18.3 d’aquest Decret.

d) Exercir funcions de seguiment i control, directament o per entitats col·laboradores, sens perjudici de la conveniència d'una unificació de criteris d’actuació, tot impulsant processos d’avaluació que permetin la millora de la qualitat en la impartició de la formació.

e) Emetre acords de reconeixement de programes formatius a partir dels quals es poden reconèixer les competències de les persones usuàries en els termes que preveu l’article 17 d’aquest Decret, així com determinar el contingut de les proves i les plantilles.

20.2 Els ens locals que garanteixin la prestació del servei tenen les funcions b), c) i d) de l’apartat 1 d’aquest article.

20.3 Els ens locals integrats en el Consorci per a la Normalització Lingüística han d’actuar en el marc del mateix Consorci per a la impartició del mòdul A.1. Els ens locals que no hi estiguin integrats hi han d’actuar preferentment.

20.4 La Direcció General per a la Immigració, per part de la Generalitat, així com els ens locals que garanteixin la prestació del servei, han de dur a terme l’acreditació de la realització de la formació de la persona usuària, així com la signatura, l’emissió i la notificació del certificat d’acollida.

Article 21

Funcions de la Direcció General per a la Immigració

Les funcions de la Direcció General per a la Immigració són:

a) Les que preveuen els apartats 1 i 4 de l’article 20 d’aquest Decret.

b) La impartició de la formació del mòdul C, dels professionals que imparteixen el mòdul C i dels professionals que fan les funcions d’acollida, sens perjudici de la seva externalització en els termes de l’article 18.3 d’aquest Decret.

c) L’intercanvi d’informació amb l’Administració general de l’Estat en relació amb els certificats d’acollida i els informes a què fa referència el capítol IV i, en tot cas, les funcions de col·laboració amb l’Estat assignades al departament competent en matèria d’immigració d’acord amb l’article 20.e) de la Llei 10/2010, del 7 de maig.

Article 22

Formació del servei de primera acollida a les empreses i a altres organitzacions

D’acord amb el que estableix l’article 16 de la Llei 10/2010, del 7 de maig:

a) Les empreses i altres organitzacions poden impulsar accions formatives pròpies dels mòduls de formació A, B i C del servei de primera acollida durant la jornada laboral. Les accions formatives es poden dur a terme al si de les empreses i en altres organitzacions o fora d'aquestes, a través de permisos o llicències específics. L'impuls d'aquestes accions es pot canalitzar a través dels convenis col·lectius de treball i els pactes d'empresa.

b) Les unitats corresponents dels departaments competents en política lingüística, ensenyament, ocupació i immigració, així com els ens locals, poden donar suport tècnic i econòmic a les empreses i altres organitzacions per a la realització de les accions formatives del servei de primera acollida, especialment si es duen a terme durant la jornada laboral.

c) La formació duta a terme a les empreses i a altres organitzacions és una part del total de la formació pròpia del servei de primera acollida que estableix l’article 10, i es pot reconèixer d’acord amb l’article 17, ambdós d’aquest Decret.

Article 23

Formació del servei de primera acollida a l’exterior

23.1 La Direcció General per a la Immigració ha d’impulsar projectes per a la implantació progressiva de la formació pròpia del servei de primera acollida a l’exterior, en funció de les disponibilitats pressupostàries, de les necessitats laborals de Catalunya o del volum de sol·licituds d'autoritzacions administratives de residència a determinades zones dels països d’origen.

23.2 Les activitats informatives i formatives del servei de primera acollida a l’exterior les regulen les mateixes previsions d’aquest Decret referides a la prestació al territori de Catalunya i d’acord amb les normes de coordinació de l’acció exterior del Govern.

23.3 Les activitats d’informació i formació a l’exterior es poden dur a terme en dependències de la Generalitat a l’exterior o en altres dependències mitjançant acords de cessió d’ús i altres fórmules jurídiques.

23.4 Els usuaris han de rebre una formació preferentment presencial amb una durada mínima de 30 hores, amb el contingut mínim següent:

a) 20 hores de la formació a la qual es refereix l’article 11 d’aquest Decret.

b) 10 hores de la formació a la qual es refereixen els articles 13 i 14 d’aquest Decret.

23.5 La formació duta a terme a l’exterior és una part del total de la formació pròpia del servei de primera acollida que estableix l’article 10, i es pot reconèixer d’acord amb l’article 17 d’aquest Decret.

Article 24

Obligacions dels prestadors del servei

24.1 Les administracions, els agents socials, els professionals i les entitats privades, amb ànim de lucre o sense, poden prestar les funcions corresponents a alguna o totes les parts del procés del servei, llevat de la de l’emissió del certificat d’acollida, que correspon únicament a les administracions competents.

24.2 Així mateix, han de dur a terme totes les obligacions expressades a l’instrument administratiu que els vincula amb l’Administració pública que garanteix la prestació del servei i, en tot cas, han de complir les funcions següents:

a) Adaptar les activitats formatives al màxim possible a les possibilitats dels usuaris, així com també tenir en compte els aspectes pedagògics, tecnològics i d’utilització de les llengües que estableix l’article 12 de la Llei 10/2010, del 7 de maig.

b) Coordinar-se amb l’Administració pública que garanteix la prestació del servei, amb la resta d’organitzacions i professionals prestadors, amb les oficines gestores del padró municipal i amb els professionals que exerceixen les funcions en l’àmbit de l’acollida, en el cas que aquestes funcions les presti una organització o un professional diferent.

c) Informar periòdicament del seguiment de l'activitat, a sol·licitud de les administracions competents, amb la finalitat d’obtenir una avaluació quantitativa i qualitativa de l’eficàcia i eficiència del servei de primera acollida i per a la posada en pràctica de processos d’avaluació.

Capítol III

Programes d’acollida especialitzada

Article 25

Contingut mínim i tramitació

25.1 A més dels àmbits que preveu l’article 15.2 de la Llei 10/2010, de 7 de maig, es poden aprovar programes d’acollida especialitzada en els àmbits propis del treball temporal, com ara les campanyes agràries, així com també en els àmbits del retorn i l’emigració.

25.2 Els programes d’acollida especialitzada de l’Administració de la Generalitat han de fer referència, com a mínim, als aspectes següents:

a) La formació dels professionals per a una atenció més idònia a les persones destinatàries.

b) Les accions informatives i formatives necessàries per garantir que les persones coneguin el funcionament, les característiques, les normes i els drets i els deures relatius a l'oferta adreçada al conjunt de la població de recursos, equipaments, projectes, programes i serveis, de prestació pública o privada, de l’àmbit sectorial que correspongui, i amb la finalitat que les persones destinatàries s'integrin al més aviat possible a l'esmentada oferta comuna de recursos, equipaments, projectes, programes i serveis.

25.3 Els programes d’acollida especialitzada de l’Administració de la Generalitat han de ser objecte de consulta a la Comissió Interdepartamental d’Immigració i a la Taula de Ciutadania i Immigració.

Capítol IV

Informes en l’àmbit de la legislació estatal d’estrangeria

Article 26

Contingut i gestió dels informes

26.1 La Direcció General per a la Immigració ha de fixar, mitjançant instruccions i circulars, i amb consulta prèvia a la Comissió Mixta Paritària Generalitat - Ens Locals, els continguts i els criteris comuns, informatius, formatius i tècnics dels certificats d’acollida, així com dels informes d'integració, d’esforç d’integració, d’adequació d’habitatge i similars, l’emissió dels quals la legislació estatal d’estrangeria i de nacionalitat assigna a la Generalitat, amb participació o sense dels ajuntaments.

26.2 La finalitat de les instruccions i les circulars esmentades és donar seguretat jurídica als sol·licitants dels certificats i informes, i permetre adoptar decisions homogènies i no contradictòries en relació amb coneixements i competències assolits tant dins com fora de Catalunya.

26.3 Pel que fa als certificats d’acollida, en tot cas cal tenir en compte la regulació bàsica que preveu aquest Decret.

26.4 Són aplicables als informes als quals es refereix l’apartat 1 les previsions que estableixen els articles 5, 6, 16, 17 i 19 al 24 d’aquest Decret.

Capítol V

Funcions professionals

Article 27

Qualificació i especialització per a l’exercici de les funcions professionals

27.1 La Direcció General per a la Immigració, amb la col·laboració de l’òrgan competent en la definició de les qualificacions professionals i de l’organisme que gestiona els serveis d’ocupació, ha d'impulsar, amb consulta a les entitats associatives dels ens locals, els processos de definició de funcions, així com les convocatòries corresponents per dur a terme processos específics d'habilitació i processos específics d'acreditació de competències professionals per reconèixer les experiències professionals i formatives de les persones que ja desenvolupen, entre d’altres, funcions d’acollida, mediació, interpretació i tècniques de polítiques migratòries.

27.2 A més d’altres coneixements que es determinin a través dels processos de qualificació professional, els professionals del servei de primera acollida han d’acreditar coneixements de nivell C.1 de llengua catalana i de llengua castellana.

27.3 Els professionals que fan les funcions d’acollida i de mediació han de tenir coneixements d’alguna de les llengües pròpies dels usuaris, sempre que sigui necessari, acreditats mitjançant una certificació oficial obtinguda per la via acadèmica o bé per la via del procediment d’acreditació de competències establertes en cada cas. La llengua o llengües que, a més del català i del castellà, aquests professionals han de conèixer, les han de determinar la Generalitat i els municipis i, en tot cas, les han de concretar els instruments administratius als quals es refereix l’article 24.2 d’aquest Decret.

27.4 Els professionals que imparteixin els mòduls A.1 i A.2 han d’acreditar coneixements superiors de llengua equivalents al nivell C.2 del Marc europeu comú de referència.

27.5 Els professionals que fan les funcions d’acollida són responsables de l’acompanyament al qual es refereix l’article 8 d’aquest Decret.

27.6 La formació de postgrau especialitzada en immigració es pot valorar en processos de selecció i de contractació per a llocs de treball públics i privats de les funcions professionals a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article.

27.7 Amb la finalitat de fomentar-ne l’ocupabilitat, els professionals que exerceixen les funcions a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article poden treballar per compte d’una o més administracions, per compte propi o d'una organització prestadora.

Article 28

Interpretació lingüística

28.1 La Generalitat pot promoure l’existència i la regulació de serveis, recursos i borses de professionals per fer possible la utilització, a més del català i el castellà, de les llengües pròpies dels usuaris dels serveis d’acollida.

28.2 Les funcions d’interpretació es poden prestar per mitjà escrit, presencial, telefònic i telemàtic.

28.3 Les regulacions de les borses de professionals han de preveure, en tot cas, el sistema d’accés dels professionals segons els principis de publicitat, mèrit i capacitat.

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Ofertes específiques de formació de persones adultes

Els departaments competents en política lingüística, ensenyament, ocupació i immigració, així com les unitats corresponents dels ens locals, poden crear, si ho consideren necessari i en funció de les disponibilitats pressupostàries, ofertes específiques de formació de persones adultes, en l’àmbit material del servei de primera acollida i en el dels informes d'acollida, d'integració, d’esforç d’integració, d’adequació d’habitatge i similars que preveu la legislació estatal.

Disposició addicional Segona

Comissió Mixta Paritària Generalitat - Ens Locals

2.1 [No vigent]

2.2 [No vigent]

2.3 Amb la finalitat d’un desplegament territorial complet, la Direcció General per a la Immigració ha d’impulsar la formalització d’instruments de coordinació i col·laboració amb els ens locals responsables, així com també la formalització de convenis i les convocatòries públiques per finançar-ne la prestació per altres organitzacions i professionals.

Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tercera

Publicitat

La Direcció General per a la Immigració, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, ha de publicar per mitjans electrònics, en tot cas, la informació següent:

Les dades de contacte dels diferents centres del servei de primera acollida.

Els requisits per ser titular del dret d’accés.

Les dades de contacte de les borses d’intèrprets.

Informació general sobre reconeixement de la formació del servei de primera acollida, sobre homologació i convalidació de títols i estudis estrangers i sobre reconeixement de qualificacions.

Els programes formatius dels mòduls A, B i C a què es refereixen els articles 11 al 14 d’aquest Decret.

L’oferta de cursos.

Els acords i les resolucions als quals es refereix l’article 20.1.e) d’aquest Decret.

Els document de definició de funcions professionals, així com els diferents documents i actes administratius propis de les convocatòries de processos específics d'habilitació i d'acreditació de competències professionals als quals es refereix l’article 27 d’aquest Decret.

Disposició addicional Quarta

Occità

En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, el Consell General d’Aran ha d’establir per reglament el nivell de competència lingüística de l’occità, aranès a l’Aran, que s’ha d’acreditar mitjançant la prestació del servei d’acollida en el seu territori, i també la prelació en la utilització de les tres llengües oficials per part d’aquest servei de forma anàloga a com es preveu per a la llengua catalana.

Disposició addicional Cinquena

Limitació temporal del dret d’accés al servei de primera acollida

La limitació temporal del dret d’accés al servei de primera acollida a què fa referència l’article 4.2 d’aquest Decret té efectes a partir del dia 14 de juny de 2016.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.