Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Justícia

  • Núm. del document 171/2015

  • Data del document 28/07/2015

  • Data de publicació 30/07/2015

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 6924

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

PREÀMBUL

Tradicionalment, les actuacions de participació activa en polítiques públiques han estat regulades en els ordenaments jurídics anglosaxons. És paradigmàtic el cas nord-americà, que va dictar la seva primera llei dirigida a regular l’activitat dels lobbies l’any 1945 i llur normativa actual data de l’any 1995. A Europa, la voluntat de regular aquestes actuacions ha quedat plasmada en l’Acord del Parlament Europeu i de la Comissió Europea, relatiu a l’establiment d’un registre de transparència per a les organitzacions i les persones que treballen per compte propi participant en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques de la Unió Europea. Així mateix, en informes recents, la Comissió Europea, reconeixent la necessitat de diàleg entre els poders públics i els actors privats, ha posat en relleu la importància que les administracions públiques estableixin un marc que determini les regles que han de respectar els lobbies o stakeholders, que contribueixi a incrementar la seguretat jurídica en aquest àmbit i actuï com a sistema de prevenció dels conflictes d’interessos i de la corrupció amb caràcter general.

En l’àmbit intern, Catalunya ha estat pionera en aquesta matèria i ha regulat, en l’àmbit de drets estatutaris i de principis rectors, la participació ciutadana en els afers públics en els articles 29 i 43 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. I, en correspondència, l’article 71 de la mateixa norma fonamental catalana també ha establert el principi rector de transparència de l’Administració de la Generalitat per tal que la ciutadania pugui avaluar-ne la gestió.

Entre les diverses formes de participació directa en les polítiques públiques, és una realitat social innegable que en els últims anys ha guanyat importància la participació que es du a terme, amb caràcter professional o no, i de manera regular i estable o no, amb la finalitat de defensar els interessos de determinats sectors, a través de l’acció directa o indirecta, davant dels actors que tenen capacitat d’intervenir, incidir o decidir en les polítiques públiques que elaboren i apliquen les administracions públiques.

En el marc descrit, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, encomana a l’Administració de la Generalitat la creació d’un registre de grups d’interès que identifiquin les persones que actuen com a tals, conèixer les relacions que tenen amb l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i establir unes regles ètiques que han de respectar per poder exercir les seves activitats davant dels poders públics.

Portat a terme amb integritat i transparència, l’exercici de l’activitat d’influència en les polítiques públiques és una forma legítima i idònia de participació ciutadana en la presa de decisions públiques per aconseguir que s’ajustin als interessos defensats. I, en definitiva, constitueixen una expressió de la maduresa dels sistemes polítics ja que, en les democràcies modernes, les funcions del sistema polític i social escapen del model tradicional.

En aquest marc, el legislador català ha considerat que la regulació d’aquestes activitats d’influència minora els riscs de corrupció i millora la qualitat de la presa de decisions públiques, en benefici de tota la col·lectivitat. Per aquests motius, el model pel qual ha optat el legislador ha estat el més ampli possible: subjectar a un règim de transparència i d’ètica les activitats d’influència en defensa d’interessos propis, de tercers, o d’interessos generals.

Des d’aquesta perspectiva, el disseny que s’ha establert a Catalunya en aquesta matèria ha estat la d’un model que garanteixi conèixer qui influeix, sobre qui ho fa, amb quins mitjans, i amb quins resultats. I tot, des d’un marc que permeti saber i controlar la integritat d’actuació i la igualtat d’accés als poders públics.

El present decret, doncs, un cop que es complementi amb la norma reglamentària que ha de determinar les regles ètiques dels subjectes públics objecte d’influència, oferirà un marc regulatori complet, adequat i suficient de transparència de les activitats dels grups d’interès i dels servidors públics. I una eina eficaç per tal que la ciutadania pugui avaluar la gestió efectuada pels poders públics. En aquest context es podran considerar assolits els objectius fixats per la Generalitat de Catalunya en les cimeres de transparència i regeneració democràtica.

En el marc descrit i per tal de donar compliment als manaments continguts en l’article 53 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, el present decret crea i regula el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

El Decret s’estructura en un preàmbul, quatre capítols desenvolupats en un total de vint-i-sis articles, una disposició addicional, una disposició transitòria, quatre disposicions finals i un annex.

El capítol I, relatiu a les disposicions comunes, regula l’objecte del Decret.

El capítol II regula el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. La secció primera estableix la naturalesa administrativa del Registre i el seu caràcter públic i gratuït amb la finalitat d’inscriure i controlar els grups d’interès, així com de donar publicitat a llurs actuacions. És de remarcar que la publicitat registral abasta tota la informació declarada al registre, llevat d’aquella que conté dades de caràcter personal i la derivada de les actuacions de control i fiscalització que, en el seu cas, pogués trobar-se compresa a determinades limitacions al dret d’accés. Amb finalitats de seguretat jurídica i per tal de facilitar l’adequat compliment i aplicació de la norma, l’article 7 regula les activitats incloses i les excloses de l’àmbit objectiu d’aplicació del Registre. Tant des d’una perspectiva de les activitats que, per raó del marc en què s’incardinen, no es poden considerar com a efectuades amb la voluntat d’influir; com d’aquelles altres que, per raó del rol de representació i defensa institucional legalment conferida als qui l’ostenten n’han de quedar excloses. Aquest és el cas de l’Administració corporativa i dels agents de diàleg social i econòmic, que només han de declarar al Registre les activitats privades que desenvolupen fora d’aquest marc.

Cal destacar que, amb finalitats d’eficàcia i eficiència, el Decret estableix la gestió i la tramitació electrònica del registre, inclosa la notificació d’actes, com a únic canal habilitat de relació entre l’òrgan gestor del Registre i les persones i organitzacions que s’hi inscriuen atesa la seva capacitat econòmica i tècnica. En la mateixa línia i amb idèntica voluntat, el present reglament disposa que la inscripció en el Registre es durà a terme mitjançant declaració responsable i es rebaixa el termini general que legalment està establert per defecte per a la resolució dels procediments fins a dos mesos.

El Registre que es crea en mèrits d’aquest Decret s’adscriu al departament amb competències en matèria d’entitats jurídiques i se n’atribueix llur gestió a la direcció general competent en matèria d’entitats jurídiques.

La secció segona del capítol II regula les categories del Registre i la classificació dels grups d’interès partint de les premisses que deriven de la Llei, en el sentit d’atendre als interessos que persegueixen i a la naturalesa de les persones i organitzacions. El reglament fixa cinc categories, organitzades per sectors d’activitats realitzades amb o sense ànim de lucre, en defensa d’interessos propis o de tercers, i de forma directa o indirecta. Aquestes categories, que s’han inspirat en el model europeu, s’han traslladat a la realitat interna de Catalunya.

La secció tercera regula la informació que s’ha d’acompanyar a la sol·licitud d’inscripció en el marc del que disposa l’article 49 de la Llei: les activitats, els àmbits d’interès i el finançament dels grups, els clients i les persones o organitzacions per a les quals treballen quan actuen per compte de tercers, i les quantitats percebudes per aquestes activitats.

La secció quarta regula el codi de conducta detallat que ha de ser comú a tots els registres. Des d’aquesta perspectiva, les regles ètiques que s’hi preveuen han estat definides atenent l’ampli ventall d’institucions, òrgans, ens i altres administracions a les quals serà aplicable, així com a llurs singulars i especials règims jurídics, derivats de les altes comeses que tenen definides legalment. D’acord amb la Llei, aquest codi comú es configura com a requisit d’accés al Registre, i com a obligatori en la pràctica de les activitats de participació activa en les polítiques públiques, o en els processos de presa de decisions.

La secció cinquena regula el sistema de control i fiscalització que es du a terme a través de les actuacions de verificació d’ofici, i els procediments d’alertes i de denúncies. Les primeres, com el mecanisme comú establert legalment per comprovar les dades i la informació necessària per exercir una activitat o pel reconeixement d’un dret, o una facultat i que ja és efectiva a través d’una declaració responsable, sense haver-se’n efectuat un control administratiu previ. Les segones, les alertes, concebudes per tal que qualssevol persona pugui contribuir a posar en coneixement de l’òrgan responsable del Registre l’existència d’eventuals dades i informació registral incorrecta o no actualitzada. Les denúncies, en canvi, tenen un objecte més ampli que les alertes, requereixen de requisits superiors per formular-les, alhora que confereixen drets superiors als qui les presenten fins al punt de poder ser part en el procediment si, per causa dels fets denunciats, s’han patit danys.

El capítol III regula les estadístiques registrals que semestralment elabora l’òrgan responsable del Registre sobre l’activitat i el funcionament d’aquest i que es fan públiques electrònicament; així com l’informe anual que el conseller del departament competent en matèria d’entitats jurídiques eleva al Govern, tant pel que fa a l’activitat i el funcionament registral, com sobre les actuacions de control i fiscalització dels grups d’interès. Ambdues mesures es regulen per tal de potenciar la transparència més enllà del legalment establert. D’una banda, perquè la informació estadística periòdica coadjuva a proporcionar una visió de conjunt del sector amb vistes a facilitar la participació dels ciutadans en els afers públics i a avaluar la gestió dels poders públics i les polítiques públiques adoptades. D’altra banda, l’informe anual que s’eleva al Govern és la conseqüència natural en aquesta matèria, en tant que l’actuació dels grups d’interès s’efectua vers autoritats i servidors públics de la Generalitat, que també actuen subjectes a un codi de conducta propi i, per tant, per al recte exercici de les funcions del Govern aquest n’ha tenir coneixement.

El capítol IV regula el fitxer de dades de caràcter personal respecte les dades i la informació registral electrònica que té aquella naturalesa.

La disposició addicional conté la regulació necessària per tal que el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic pugui fer efectiva, quan així se li encomani expressament, la gestió centralitzada dels altres registres de grups d’interès que es creïn a l’empara de l’article 45 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

La disposició transitòria regula el règim aplicable a la tramitació dels procediments registrals fins que no s’hagin implementat plenament els dispositius electrònics que l’han de fer possible conforme al que regula el Decret.

La disposició final primera modifica el Decret 194/2013, del 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia per tal d’assumir les funcions de gestió del Registre i control dels grups d’interès. La disposició final segona habilita el conseller competent en matèria d’entitats jurídiques per desplegar aquest Decret i, la tercera, l’habilita per modificar el fitxer de dades de caràcter personal creat per aquest Decret. Finalment, la disposició final quarta regula l’entrada en vigor de la norma. L’Annex conté la informació relativa al fitxer creat.

S’ha emès l’informe preceptiu de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades que estableix l’article 5.m) de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Per tot això, de conformitat amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; els articles 39.1 i 40.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

A proposta del conseller de Justícia, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

CAPÍTOL I

Disposicions comunes

Article 1

Objecte

Aquest decret té per objecte la creació i la regulació del Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, d’acord amb el que determina el títol IV de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 2

Definicions

Als efectes d’aquest decret, s’entén per:

a) Grup d’interès: les persones físiques i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions.

b) Sector públic de l’Administració de la Generalitat: els organismes, els ens públics, els ens instrumentals, les entitats independents i les entitats vinculades amb l’Administració de la Generalitat inventariades en el Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL II

El Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic

SECCIÓ 1

Disposicions generals

Article 3

Naturalesa jurídica

El Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic té naturalesa administrativa. És de caràcter públic i gratuït i les dades que conté estan disponibles a través del Portal de la Transparència de la Generalitat.

Article 4

Adscripció i òrgan responsable

1. El Registre de grups d’interès s’adscriu al departament competent en matèria d’entitats jurídiques.

2. L’òrgan responsable del Registre és la unitat directiva competent en matèria d’entitats jurídiques.

Article 5

Finalitat

1. El Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic té com a finalitat la inscripció i el control dels grups d’interès.

2. El Registre dóna publicitat de les actuacions dels grups d’interès, especialment de les reunions i audiències tingudes amb càrrecs públics, autoritats i empleats públics i de les comunicacions, els informes i altres contribucions en relació amb les matèries tractades.

Article 6

Àmbit subjectiu d’aplicació

1. S’han d’inscriure en el Registre els grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic els grups d’interès definits d’acord amb la lletra a) de l’article 2.

2. També s’han d’inscriure en el Registre les plataformes, xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d’influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l’àmbit objectiu del Registre en els termes establerts a l’article 7.

Article 7

Àmbit objectiu d’aplicació

1. L’àmbit objectiu d’aplicació del Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic inclou totes les activitats dutes a terme amb la finalitat d’influir directament o indirecta en els processos d’elaboració o aplicació de les polítiques i la presa de decisions, amb independència del canal o mitjà utilitzat, incloent-hi les comunicacions amb càrrecs públics, autoritats i empleats públics i també les contribucions i la participació voluntàries en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes.

2. En resten excloses les activitats relatives a la prestació d’assessorament jurídic o professional vinculades directament a defensar els interessos afectats per procediments administratius, les activitats destinades a informar un client sobre una situació jurídica general, les activitats de conciliació o mediació dutes a terme en el marc de la llei, o les activitats d’assessorament dutes a terme amb finalitats informatives per a l’exercici de drets o iniciatives establerts per l’ordenament jurídic.

3. Resten també excloses de l’àmbit objectiu d’aplicació les activitats realitzades per les administracions corporatives en el marc de les funcions públiques que els atribueix l’ordenament jurídic i les realitzades pels sindicats de treballadors i les associacions empresarials en defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis.

Article 8

Contingut del Registre i règim de publicitat de les dades

1.El Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic inclou:

a) Una relació, ordenada per categories, de les persones i organitzacions a què es refereix l’article 6.

b) La informació que subministren les persones i organitzacions sobre les activitats relacionades a l’article 7.1.

c) El codi de conducta comú i, si escau, els compromisos més rigorosos de conducta a que fa referència l’article 18.1 in fine.

d) La informació sobre el sistema de control i fiscalització en cas d’incompliment del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i del codi de conducta comú.

2. La informació de les lletres a), b) i c) de l’apartat 1 és pública amb l’abast establert a l’article 16.4 i la lletra c) de l’apartat 1 d’aquest article, llevat de les dades personals que se subjecten al règim derivat de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Article 9

Gestió i tramitació electrònica

1. El Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic és electrònic. La recepció, remissió i notificació de sol·licituds, declaracions, escrits i comunicacions entre l’òrgan responsable del Registre i els interessats es fa efectiva a través de mitjans electrònics d’acord amb l’article 24 de la Llei estatal 11/2007, del 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; la Llei estatal 59/2003, del 19 de desembre, de signatura electrònica, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

2. A l‘efecte de la tramitació electrònica dels procediments a què fa referència aquest decret, els declarants han d’emplenar els formularis electrònics normalitzats que en cada cas corresponguin, disponibles al Portal de la Transparència, degudament signats amb els certificats de signatura electrònica. La notificació dels procediments s’ha de dur a terme electrònicament a través del mòdul corporatiu de notificació electrònica de la Generalitat.

3. L’aprovació i modificació de la relació de sol·licituds, declaracions, escrits i comunicacions normalitzades, correspon a l’òrgan responsable del Registre mitjançant una resolució que es publica a la seu electrònica del departament competent en matèria d’entitats jurídiques.

4. Els signants dels documents acrediten llur identitat davant del Registre a través de certificats de signatura electrònica conforme al que disposa la normativa que s’esmenta a l’apartat 1.

Article 10

Procediment d’inscripció

1. La inscripció en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic es formalitza a instància del grup d’interès, mitjançant la presentació d’una sol·licitud del seu representant adreçada a l’òrgan responsable del Registre. La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la declaració responsable que regula l’article 16.

2. Quan la persona sol·licitant presenti tota la documentació necessària per a la inscripció, aquesta només es pot denegar quan qui pretén la inscripció o les activitats declarades no estan incloses dins l’àmbit d’aplicació del Registre.

3. En el cas que les sol·licituds o les declaracions responsables no reuneixin els requisits legalment establerts, o continguin errades, o omissions de les dades i de la informació establerta per l’article 16.4, l’òrgan gestor del Registre requereix el declarant perquè les esmeni o les completi en els termes establerts a la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4. La resolució de la inscripció correspon a l’òrgan responsable del Registre. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada, en el termini d’un mes, davant del conseller o consellera del departament competent en matèria d’entitats jurídiques.

5. La notificació de la resolució d’inscripció s’ha d’efectuar en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data en què la sol·licitud s’hagi registrat d’entrada al Portal de la Transparència. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, la sol·licitud d’inscripció s’entén estimada i la inscripció es practica en el termini de quinze dies.

6. Els grups d’interès inclosos al Registre disposen d’un identificador únic que se’ls assigna i comunica en la primera inscripció.

Article 11

Efectes de la inscripció

La inscripció en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic dóna dret a:

a) Presentar-se davant dels càrrecs, autoritats i empleats públics, com a grup d’interès inscrit en el Registre.

b) Formar part de les llistes de distribució per rebre alertes automàtiques sobre tramitacions, actes i consultes públiques respecte de les activitats o les iniciatives de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, relatius a les matèries d’interès del declarant que s’hagin fet constar en les declaracions responsables o en les modificacions posteriors.

c) Fer constar la seva contribució en les consultes públiques en qualitat de grups d’interès inscrits al Registre.

Article 12

Cancel·lació de la inscripció

1. Són causes de cancel·lació de la inscripció registral:

a) La renúncia expressa del declarant per cessament de les activitats com a grup d’interès.

b) La mort o incapacitat sobrevinguda de la persona individual.

c) L’extinció de la personalitat de les persones jurídiques.

d) La dissolució de les formes d’activitat col·lectiva organitzada.

e) L’incompliment sobrevingut dels requisits pels quals s’adquireix la condició de grup d’interès.

f) La sanció administrativa de cancel·lació, un cop sigui ferma en via administrativa.

g) La condemna, per sentència judicial ferma, de la persona o persones que en dirigeixen l’activitat o actuen en nom o representació legal o voluntària del grup d’interès com a responsable criminalment d’un o diversos delictes comesos amb ocasió de les activitats descrites a l’article 7.1.

2. En el cas de les causes a què fan referència les lletres a) a d), la cancel·lació es du a terme a instància dels declarants, els seus hereus, o els representants de les persones incapacitades, segons correspongui. A aquest efecte cal emplenar el formulari electrònic de cancel·lació d’assentaments registrals disponible al Portal de la Transparència. El termini per notificar i resoldre la sol·licitud és de 30 dies comptadors des de la presentació de la sol·licitud.

3. La cancel·lació de les inscripcions la practica d’ofici l’òrgan responsable del Registre en el cas de les causes establertes a les lletres e), f) i g). En el cas de la causa a què fa referència la lletra e), la cancel·lació d’ofici es practica amb audiència prèvia dels afectats; en tots els casos la resolució del procediment s’ha de notificar als afectats, amb expressió de la data d’eficàcia de la cancel·lació.

SECCIÓ 2

Categories del Registre i classificació

Articles 13

Categories del Registre

1. Els grups d’interès es classifiquen d’acord amb les categories registrals següents:

- Categoria I. Sector de serveis de consultoria i assessorament.

Subcategories:

a) Consultories professionals.

b) Despatxos col·lectius.

c) Despatxos unipersonals.

- Categoria II. Sector empresarial i de base associativa.

Subcategories:

a) Empreses i grups d’empreses.

b) Corporacions de dret públic.

c) Associacions professionals, empresarials i sindicals.

d) Altres organitzacions:

d.1. Entitats organitzadores d’actes.

d.2. Mitjans de comunicació vinculats a empreses i entitats amb finalitats d’investigació.

- Categoria III. Organitzacions no governamentals.

Subcategories:

a) Fundacions i associacions

b) Plataformes i xarxes, coalicions ad hoc, estructures temporals i altres formes d’activitat col·lectiva, sense ànim de lucre.

- Categoria IV. Sector científic i d’investigació.

Subcategories:

a) Grups de reflexió i institucions acadèmiques o d´investigació general.

b) Grups de reflexió i institucions d’investigació vinculades a partits polítics, organitzacions empresarials i sindicals.

- Categoria V. Oficines, xarxes i entitats que representen esglésies i comunitats religioses.

Article 14

Classificació

L’òrgan responsable del Registre, en dictar la resolució d’inscripció, classifica el grup d’interès dins de les categories i, si escau, subcategories de l’article 13.

SECCIÓ 3

Informació que s’ha d’acompanyar amb la sol·licitud d’inscripció

Article 15

Obligacions d’informació

1. Les persones sol·licitants han d’informar de les activitats que duen a terme, de llur àmbit d’interès i de llur finançament, mitjançant la declaració responsable establerta a l’article 16.

2. Els declarants que actuen per compte de tercers també han d’informar sobre els clients, persones o organitzacions per a les quals desenvolupen activitats incloses en el registre i de les quantitats econòmiques que reben.

3. Els declarants han de procurar que la sol·licitud d’inscripció al Registre sigui transparent, pertinent, precisa, ben estructurada, actualitzada i, si escau, adoptada per l’òrgan social o corporatiu competent.

4. Els declarants han d’actualitzar la informació que consta al Registre quan se’n produeixi alguna modificació. En qualsevol cas, les modificacions de la informació general i bàsica s’han de comunicar al Registre per tal que l’actualitzi en el termini d’un mes des de la modificació, i la informació específica, dins de l’any natural en què s’hagi produït la modificació.

5. L’actualització de la informació es du a terme a través de la declaració responsable que es formalitza mitjançant el formulari electrònic de modificació de dades disponible al Portal de la Transparència La resolució relativa a l’actualització de les dades es notifica als declarants amb expressió de la data a partir de la qual és efectiva la modificació.

6. El règim aplicable a la resolució dels procediments d’actualització d’informació és l’establert als apartats 4 i 5 de l’article 10.

Article 16

Declaració responsable

1. La declaració responsable s’ha d’acompanyar a les sol·licituds d’inscripció i d’actualització de la informació registral, i l’ha de subscriure el representant del grup d’interès el qual declara, sota la seva responsabilitat, que es disposa de la documentació acreditativa corresponent i el compromís de mantenir-la actualitzada.

2. La subscripció de la declaració, adjunta a la sol·licitud d’inscripció del grup d’interès, inclou l’acceptació de codi de conducta comú i de les obligacions que comporta la inscripció.

3. La presentació d’aquesta declaració faculta l’òrgan responsable del Registre per comprovar la conformitat de les dades que conté.

4. La informació que s’ha de declarar al Registre es compon dels blocs següents:

4.1. Informació general i bàsica:

a) Nom de la persona o de l’organització, direcció de la seu social i direcció, si s’escau, a Catalunya, telèfon, adreça de correu electrònic i pàgina web.

b) Nom de la persona legalment responsable de l’organització i de la persona de contacte principal per a les activitats de l’àmbit del Registre.

c) Descripció de la finalitat i dels objectius de l’organització i, en el cas dels grups de la categoria I, descripció de les finalitats i els objectius dels quals s’assumeix la representació en nom dels clients.

d) L’àmbit o àmbits d’interès.

4.2. Informació específica:

a) Activitats incloses dins l’àmbit d’aplicació del Registre:

- Principals propostes normatives i polítiques objectiu de les activitats del declarant.

- Comunicacions orals i escrites, reunions, contribucions i audiències amb autoritats i empleats públics, vinculades a l’elaboració de projectes normatius i a l’elaboració i aplicació de polítiques públiques.

- Objecte de les comunicacions, dels informes i de les altres contribucions relatives a les matèries tractades.

- Contribucions i participació voluntària en consultes sobre propostes normatives, actes jurídics o altres consultes.

b) Informació financera:

b.1. Informació que s’ha d’aportar per a totes les categories:

- L’import i la font dels fons rebuts de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic durant l’exercici financer tancat més recent.

b.2. Informació específica segons les categories:

b.2.1 La categoria I:

- El volum de negoci imputable a les activitats registrals, d’acord amb la taula següent:

Volum anual de negoci per activitats de representació en euros:

0 - 99.999

100.000 – 499.999

500.000 – 1.000.000

> 1.000.000

- La relació dels clients en nom dels quals es realitzen les activitats registrals.

- Els ingressos globals procedents dels clients per activitats de representació.

b.2.2 La categoria II:

- El volum de negoci imputable a les activitats registrals.

b.2.3 Les categories III, IV i V:

- El pressupost total de l’organització.

- Desglossament de les principals quanties i fonts de finançament d’aquesta.

5. Les dades a que fan referència l’apartat 4.1, lletres a), b) i c), i 4.2, lletres a) i b.2, tenen caràcter essencial als efectes d’allò que disposa l’article 38 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost. La inexactitud, falsedat o omissió pot donar lloc a la suspensió temporal de la inscripció en el Registre, la cancel·lació definitiva de la inscripció i la denegació d’accés a les oficines i els serveis de les institucions i els organismes públics de les persones afectades i, si escau, de les organitzacions a les quals pertanyen, així com a la publicació de la sanció corresponent en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

SECCIÓ 4

El codi de conducta

Article 17

Acceptació i compliment

1. Els grups d’interès, com a requisit previ a la seva inscripció en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, han d’acceptar de forma expressa el codi de conducta comú.

2. Els grups d’interès s’han de comportar d’acord amb les regles ètiques que conformen el codi de conducta comú en la pràctica d’activitats de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions de l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Article 18

Contingut

1. El codi de conducta comú constitueix un mínim estàndard ètic. Amb total indemnitat de l’estàndard ètic comú, els declarants poden afegir-hi compromisos més rigorosos de conducta.

2. Els grups d’interès i les persones que els representen han de complir la legislació vigent i les normes de conducta següents:

a) Respectar les institucions i persones amb qui es relacionen en el desenvolupament de la seva activitat.

b) Actuar de forma transparent.

c) Informar les autoritats, càrrecs electes i la resta d’empleats públics amb qui es relacionin que estan actuant com a grups d’interès i que estan inscrits en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i, si s’escau, en un altre registre de grups d’interès.

d) Facilitar la informació relativa a la identitat de la persona o organització a qui representen i els objectius i finalitats representades.

e) Garantir l’exactitud, completesa, precisió i actualització de la informació que s’inscriu en el Registre.

f) No difondre la informació de caràcter confidencial que coneguin en l’exercici de la seva activitat.

g) Actuar amb integritat i honestedat en el desenvolupament de la seva activitat i en les seves relacions amb les autoritats, els càrrecs electes i la resta d’empleats públics i no dur a terme cap activitat que pugui ser qualificada com a corrupta, deshonesta o il·legal.

h) No posar les autoritats, els càrrecs electes i la resta d’empleats públics en cap situació que pugui generar un conflicte d’interessos.

i) No influir ni intentar influir en la presa de decisions de manera deshonesta ni obtenir o intentar obtenir informació de manera deshonesta o a través d’un comportament inapropiat.

j) No incitar, per cap mitjà, les autoritats, els càrrecs electes i la resta d’empleats públics a infringir la llei o les regles de comportament establertes als codis de conducta, i, en conseqüència, no realitzar cap obsequi de valor ni oferir cap favor o servei que pugui comprometre l’execució íntegra de les funcions públiques.

k) Informar les persones o organitzacions a qui representin de l’existència del codi de conducta i dels principis i les obligacions que inclou i no representar interessos contradictoris o adversos sense el consentiment informat de les persones o organitzacions afectades.

l) No fer ús abusiu de la inscripció registral per donar-se publicitat, ni donar a entendre que el fet d’estar inscrits en el Registre els confereix una situació o privilegi especial davant els poders públics.

m) Garantir que el personal al seu servei compleixi la normativa relativa a la prohibició d’intervenir en activitats privades després del cessament dels alts càrrecs i altres normes d’incompatibilitats dels alts càrrecs, diputats, funcionaris i personal al servei de les institucions.

n) Acceptar que la informació proporcionada es faci pública.

o) Acceptar i complir les mesures que s’adoptin en cas d’incompliment de les obligacions establertes per la llei o per aquest codi, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

SECCIÓ 5

Sistema de control i fiscalització

Article 19

Mecanismes de control i fiscalització

1. El control i la fiscalització dels grups d’interès inscrits en el Registre es fa a través dels mecanismes següents:

a) Actuacions de verificació.

b) Procediment d’alertes.

c) Procediment d’investigació i tramitació de denúncies.

2. El Registre ha de donar publicitat del resultat final d’aquestes actuacions i procediments i, si escau, de les resolucions de suspensió temporal i de cancel·lació definitiva de les inscripcions.

Article 20

Actuacions de verificació

1. L’òrgan responsable del Registre efectua periòdicament, d’ofici, controls de qualitat, aleatoris o específics, sobre la veracitat de les dades aportades en les declaracions responsables.

2. Quan l’òrgan responsable del Registre detecti un possible error o omissió, ha d’adreçar un requeriment al declarant i atorgar-li un termini de 10 dies hàbils per esmenar-lo.

3. Durant aquest termini, el declarant pot esmenar l’error o omissió i formular les al·legacions que consideri oportunes en defensa dels seus interessos.

4. En el cas que el requeriment no sigui atès o ho sigui de forma insuficient, l’òrgan responsable del Registre pot acordar l’inici d’un procediment d’investigació i adoptar, com a mesura cautelar, la suspensió temporal de la inscripció.

Article 21

Procediment d’alertes

1. Qualsevol persona pot enviar una alerta a l’òrgan responsable del Registre, mitjançant un formulari disponible al Portal de la Transparència, en relació amb alguna informació inclosa en el Registre que sigui errònia o contingui una omissió rellevant, o amb inscripcions no admissibles.

2. Un cop rebuda l’alerta i establert que el seu objecte s’ajusta a l’apartat 1, l’òrgan responsable del Registre contrasta la informació que s’ha comunicat en l’alerta amb la informació registral. En el cas que no s’apreciïn divergències entre l’una i l’altra, es tanquen les actuacions sense més tràmits.

3. Quan la informació registral no coincideix amb la que s’ha posat de manifest en l’alerta, l’òrgan responsable del Registre inicia actuacions de verificació conforme al règim previst a l’article 20.

Article 22

Procediment d’investigació i tramitació de denúncies

1. Qualsevol persona pot formular una denúncia davant de l’òrgan responsable del Registre, mitjançant un formulari disponible al Portal de la Transparència, fonamentada en fets materials quan s’apreciïn indicis d’incompliment de les obligacions establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, o pel codi de conducta que sigui aplicable, d’acord amb el que determina el títol IV d’aquella llei.

2. En el formulari s’ha de fer constar i adjuntar:

a) La identificació i les dades de contacte del denunciant.

b) El grup d’interès que és objecte de denúncia.

c) Els fets denunciats.

d) El presumpte o presumptes incompliments en què incorre i els motius en què es fonamenta la denúncia.

e) La informació i documentació en què es basa la denúncia. No són admissibles, a aquest efecte, els mers judicis de valor.

f) Si s’escau, els danys presumptament soferts amb ocasió dels fets denunciats i la documentació que els acredita.

3. Un cop rebuda la denúncia, l’òrgan responsable l’ha de valorar i, si la considera fonamentada, ha d’iniciar un procediment d’investigació a l’efecte i, si escau, adoptar, com a mesura cautelar, la suspensió temporal de la inscripció.

4. De la denúncia i, si s’escau, del resultat de les actuacions dutes a terme en el si d’un procediment d’investigació, l’òrgan responsable del Registre en dóna trasllat a l’òrgan competent per iniciar el procediment sancionador previst en el capítol II del títol VII de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. Aquest trasllat s’acompanya d’una petició raonada d’inici d’un procediment sancionador quan s’aprecia l’existència d’indicis racionals de la comissió de conductes infractores.

CAPÍTOL III

Estadístiques i informe anual

Article 23

Informe d’estadístiques

1. Semestralment l’òrgan responsable del Registre de grups d’interès elabora l’informe d’estadístiques sobre l’activitat i funcionament del Registre dels sis mesos precedents.

2. L’informe es fa públic al Portal de la Transparència.

Article 24

Informe anual

Anualment, el conseller o consellera del departament competent en matèria d’entitats jurídiques eleva al Govern un informe sobre:

a) L’activitat i el funcionament del Registre dut a terme durant l’exercici.

b) El resultat de les actuacions de control i fiscalització dels grups d’interès inscrits en el Registre.

CAPÍTOL IV

Fitxer de dades de caràcter personal

Article 25

Tractament automatitzat

Les dades i la informació electrònica del Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic són objecte d’un tractament automatitzat i s’integren en una base de dades única que ha de complir les normes de seguretat que en cada cas disposi la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 26

Fitxer de dades de caràcter personal

Es crea, adscrit al departament competent en matèria d’entitats jurídiques, el fitxer de dades de caràcter personal anomenat Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, descrit a l’annex, on es detallen la denominació, la finalitat i els usos previstos, les persones afectades, el procediment de recollida i la procedència de les dades, l’estructura bàsica i la descripció del tipus de dades de caràcter personal que conté, el sistema de tractament, les cessions de dades previstes, les transferències internacionals previstes, l’òrgan administratiu responsable del fitxer, l’òrgan davant el qual es poden fer efectius, si escau, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i el nivell de les mesures de seguretat aplicables.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Gestió centralitzada dels registres de grups d’interès

1. El Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, d’acord amb la previsió de l’article 45.3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, pot efectuar la gestió centralitzada dels registres de grups d’interès que es creïn a l’empara de l’esmentada Llei, quan així se li encomani expressament.

2. Les encomanes de gestió dels registres a què fa referència l’apartat 1 s’han d’instrumentar a través dels mitjans establerts als articles 10 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, i s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, si escau, al butlletí oficial de la província corresponent.

3. Les encomanes han d’autoritzar el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic a cedir o tractar dades de caràcter personal i a integrar-les en la base de dades única a què fa referència l’article 25 d’aquest decret.

4. A l’efecte de possibilitar la gestió centralitzada del registre de grups d’interès, l’òrgan responsable del Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic ha de fixar les directrius tècniques i de coordinació necessàries.

DISPOSICIÓ TRANISTÒRIA

Mitjans electrònics

El departament competent en matèria d’entitats jurídiques en el termini de tres mesos comptadors des de la publicació del present decret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha d’implementar els desenvolupaments tecnològics i les adaptacions dels sistemes d’informació necessaris per a la posada en funcionament de la tramitació i gestió electrònica del Registre. Durant aquest termini, les tramitacions a què fan referència els articles 12, 15.4, 21 i 22 es poden substanciar presencialment, a través dels registres previstos per la normativa de règim jurídic i de procediment administratiu.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Modificació del Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Segona

Desplegament del Decret

S'habilita el conseller o consellera del departament competent en matèria d’entitats jurídiques perquè dicti les disposicions de desenvolupament necessàries per aplicar aquest decret, sens perjudici del que estableixen l’apartat 3 de l’article 9 i l’apartat 4 de la disposició addicional.

Tercera

Modificació del fitxer de dades de caràcter personal

El conseller o consellera del departament competent en matèria d’entitats jurídiques està habilitat per modificar, mitjançant una ordre, el fitxer del Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Quarta

Entrada en vigor

Aquest decret entra en vigor el dia 1 d’octubre de 2015.

ANNEX

Fitxer que es crea

Nom del fitxer

Registre de grups d’interès de la Generalitat i del seu sector públic.

Finalitat i usos previstos

La finalitat del fitxer és la inscripció i el control dels grups d’interès de la Generalitat. L’ús previst és la gestió dels processos d'inscripció dels grups d’interès i de les seves activitats, el registre de grups d’interès i de les persones físiques responsables, el registre de documents i l'elaboració d'estadística pública.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades

Les persones físiques que tinguin consideració de grup d’interès i les persones que actuïn com a representants, responsables o persones de contacte de grups d’interès.

Autoritats o servidors públics de la Generalitat amb els quals mantenen contacte els grups d’interès.

Persones físiques per a les quals treballa el grup d’interès.

Persones que lliuren fons als grups d’interès.

Les persones que formulin les alertes o denúncies establertes a la normativa reguladora del Registre.

Procediment de recollida de les dades

Mitjançant serveis d’administració electrònica.

Procedència de les dades

Les dades les faciliten les persones obligades a subministrar les dades, directament o mitjançant representació.

Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal

Dades identificatives de les persones que inscriuen i/o dels representants del grup d’interès registrat: DNI/NIF/NIE/passaport, nom i cognoms, càrrec a l’entitat, adreça postal i electrònica i telèfon.

Dades professionals: dades de les activitats que duen a terme, segons les categories establertes reglamentàriament, i llur àmbit d’interès.

Dades economicofinanceres: dades sobre el finançament, dades de les quantitats econòmiques que reben, si escau, i les despeses relacionades amb llur activitat com a grup d’interès.

Sistema de tractament automatitzat.

Cessions de dades

Les dades que són públiques són de lliure consulta al Portal de Transparència.

Es poden cedir a altres administracions públiques en el marc de l’article 45.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquelles dades que no són públiques, segons regula la Llei 19/2014 només es poden cedir en el marc d'un procediment judicial o investigació policial, d'acord amb els articles 11.2.d) i 22 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Transferències internacionals

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

Òrgan administratiu responsable

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

Unitat administrativa on es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques

Pau Claris, 81

08010 Barcelona

Adreça electrònica: protecciodades.gtecnic.dj@gencat.cat

Nivell de mesures de seguretat

Bàsic.