Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 222/2016, de 15 de març, del règim de personal i dels processos de selecció i provisió en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

  • Núm. del document 222/2016

  • Data del document 15/03/2016

  • Data de publicació 17/03/2016

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7081

Correccions d'errades
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

L'Agència Tributària de Catalunya, ens amb personalitat jurídica pròpia amb plena capacitat i autonomia per a organitzar i exercir les funcions que té encomanades, fou creada per la Llei 7/2007, del 17 de juliol, amb l'objecte de donar compliment a l'article 204 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que regula la constitució d'una administració tributària de Catalunya que es pugui encarregar de la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els impostos vigents a Catalunya.

Mitjançant el Decret 2/2010, de 12 de gener, es va regular el règim de personal i dels processos de selecció i provisió en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya.

La publicació de la Llei 9/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya, per a l'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència, suposa un nou marc legal que supera les previsions del Decret 2/2010, de 12 de gener i que regula cossos tributaris que no existien quan aquest va ser aprovat. En lògica conseqüència, la Llei de l'Agència, en l'article 31 introduït per la Llei 9/2015, de 12 de juny, preveu la publicació d'un nou reglament que reguli el contingut general de les proves per a l'accés als cossos tributaris de l'Agència Tributària de Catalunya i les altres característiques principals dels sistemes d'accés. Per tant, es fa necessari aprovar un nou decret en desplegament d'allò previst en la Llei 7/2007, de 17 de juliol, en particular, de conformitat amb el que disposa el seu article 31.

El títol competencial en què s'emmarca el Decret s'identifica amb l'article 136.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que atribueix a la Generalitat de Catalunya, en matèria de funció pública, la competència exclusiva sobre el règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques catalanes i sobre l'ordenació i l'organització de la funció pública, a més de la competència exclusiva en matèria de personal laboral i la competència compartida per al desenvolupament dels principis ordenadors de l'ocupació pública, sobre l'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari, les situacions administratives i els drets, els deures i les incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Aquest Decret s'estructura en quatre capítols, una disposició derogatòria i una disposició final. El capítol primer concreta el règim jurídic del personal al servei de l'Agència Tributària de Catalunya, tant funcionari com laboral. Així mateix, fa referència a la relació de llocs de treball de l'ens i determinades particularitats del personal adscrit.

El capítol segon regula l'oferta pública d'ocupació i els processos de selecció en l'àmbit de l'Agència, d'acord amb els principis generals d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i no discriminació que han de presidir aquests processos, i determina que l'accés als cossos i escales d'adscripció exclusiva a l'Agència es fa pels sistemes de selecció previstos a la Llei 7/2007, de 17 de juliol, en torns d'accés lliure i de promoció interna, sens perjudici de la normativa d'aplicació al personal laboral.

En relació a la promoció interna, el text aborda la qüestió de la situació administrativa des de la qual el personal funcionari pot participar en els processos selectius d'accés als cossos d'adscripció exclusiva a l'Agència. Respecte de la possibilitat de promocionar des de la situació de servei actiu, no ha de resultar imprescindible que el funcionari romangui en aquesta situació en el cos o escala des del qual es promociona en el moment de publicar-se la convocatòria. Així, la garantia opera en aquest cas per aquell personal que presta serveis a l'Administració de la Generalitat i compleix els requisits de titulació i antiguitat en el cos. La voluntat d'estendre aquest criteri al conjunt de l'Administració de la Generalitat determina la derogació de l'article 57 del Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de la Generalitat, aprovat pel Decret 65/1987, de 15 de gener. D'aquesta manera, s'evitaran les sol·licituds de reingressos en el cos d'origen per tal de poder participar en processos selectius pel torn de promoció interna, sol·licituds que ocasionen greus distorsions en la gestió dels recursos humans dels departaments i a la prestació dels serveis en els diferents àmbits d'actuació d'aquests.

El capítol tercer regula determinats aspectes dels processos de provisió i determina els òrgans competents per convocar i resoldre els processos de provisió dels diferents llocs de treball de l'Agència.

El capítol quart s'ocupa del pla anual de formació, com a eina bàsica d'eficàcia per al personal adscrit a l'Agència Tributària de Catalunya.

Atès que s'han dut a terme els tràmits sindicals corresponents a l'empara de la normativa sobre negociació col·lectiva.

Per tot això, a proposta del conseller d'Economia i Coneixement, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Capítol 1

Del règim de personal

 

Article 1

Classes de personal i règim jurídic aplicable

1.1. L'Agència Tributària de Catalunya compta amb personal funcionari i laboral per a l'exercici de les seves funcions. Els llocs de treball de l'Agència que comporten l'exercici de potestats públiques es reserven a personal funcionari.

1.2 El personal funcionari de l'Agència es regeix per la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya, per aquest Decret i per la normativa sobre funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

1.3. El personal laboral de l'Agència Tributària de Catalunya es regeix per la normativa laboral, el conveni col·lectiu d'aplicació i, en allò que li sigui aplicable, per la normativa sobre funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 2

Relació de llocs de treball

2.1. La relació de llocs de treball de l'Agència, que és pública, inclou:

a) Els llocs de treball del personal funcionari adscrits en exclusiva als cossos regulats a la Llei 7/2007, de 17 de juliol, i a l'escala tècnica tributària del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya.

b) Els llocs de treball del personal funcionari que no estiguin adscrits en exclusiva als cossos establerts a la Llei 7/2007, de 17 de juliol, i a l'escala tècnica tributària del cos superior d'inspecció i tècnica tributària de la Generalitat de Catalunya.

c) Els llocs de treball del personal laboral de l'Agència.

2.2 Correspon al president o presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya aprovar la relació de llocs de treball del personal funcionari adscrits en exclusiva als cossos regulats a la Llei 7/2007, de 17 de juliol, i a l'escala tècnica tributària del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya, a proposta del director o directora i amb l'informe previ del departament competent en matèria de funció pública.

2.3 Correspon al president o presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya aprovar la relació de llocs de treball del personal funcionari que no estiguin adscrits en exclusiva als cossos regulats a la Llei 7/2007, de 17 de juliol, ni a l'escala tècnica tributària del Cos Superior d'Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya, a proposta del director o directora i amb l'informe vinculant de la Comissió Tècnica de la Funció Pública.

 

Article 3

Especialitats del personal de l'Agència Tributària de Catalunya

3.1. Al personal al servei de l'Agència Tributària de Catalunya li és d'aplicació el règim general d'incompatibilitats aplicable en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici del que disposa l'article 30 de la Llei 7/2007, de 17 de juliol.

3.2. L'establiment del règim de prestació dels serveis i les condicions de treball del personal de l'Agència Tributària de Catalunya corresponen a la persona titular de la presidència, a proposta del director o directora, en el marc de la normativa d'aplicació, amb la deliberació prèvia de la Junta de Govern. 3.3 El contracte programa mitjançant el qual s'han d'articular les relacions entre l'Agència Tributària de Catalunya i el departament competent en matèria d'hisenda pública i finances ha d'establir la política de personal i els efectes retributius derivats de la superació dels objectius de l'Agència, amb l'informe previ del departament competent en matèria de funció pública. Correspon al Govern regular el règim específic de percepció de retribucions variables previst a l'article 12bis.2 de la Llei 7/2007 i d'aprovar, si escau, a proposta dels consellers o conselleres competents en matèria d'hisenda pública i de funció pública, les quanties màximes i els criteris d'aplicació de les retribucions vinculades a objectius.

3.4. El Govern pot aprovar, amb la proposta prèvia dels consellers o conselleres competents en matèria d'hisenda pública i de funció pública, complements específics propis per als llocs de treball del personal funcionari dels cossos i escales regulats a la Llei 7/2007, de 17 de juliol.

3.5. El cost en termes anuals de les retribucions previstes als apartats 3.3 i 3.4 anteriors s'ha de finançar a càrrec dels crèdits que anualment estiguin consignats en el capítol 1 del pressupost de l'Agència que aprovi el Parlament de Catalunya.

 

Capítol 2

De l'oferta d'ocupació pública i dels processos de selecció en l'àmbit dels cossos d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya

 

Article 4

Oferta d'ocupació pública

4.1. Correspon al Govern aprovar l'oferta d'ocupació pública, a proposta de la persona titular de la presidència de l'Agència Tributària de Catalunya, amb informe previ del departament competent en matèria de funció pública.

4.2. L'aprovació de la proposta de l'oferta anual d'ocupació pública ha de tenir en compte, a més de la normativa aplicable, els criteris fixats en el contracte programa sobre política de recursos humans, si escau.

4.3. La proposta d'oferta d'ocupació pública de l'Agència Tributària de Catalunya inclou les places dels cossos d'adscripció exclusiva a l'Agència i ha de garantir la promoció i la reserva de places previstes en la normativa aplicable.

 

Article 5

Processos selectius

5.1 L'accés als cossos d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya es fa per mitjà dels sistemes de selecció previstos als articles 26 i 28 de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, en torns lliure i de promoció interna, d'acord amb el que estableixin les bases de les corresponents convocatòries.

5.2 La convocatòria i resolució dels processos selectius per a l'accés als cossos d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya corresponen a la persona titular de la presidència, la qual compta amb el suport del departament competent en matèria de funció pública.

5.3. El personal laboral de l'Agència Tributària de Catalunya s'ha de seleccionar d'acord amb el que disposa la normativa general que li és aplicable.

 

Article 6

Procés selectiu per oposició

6.1. La selecció per oposició per a l'ingrés als cossos d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya consisteix en la superació de les proves de caràcter eliminatori, així com dels cursos selectius de formació establerts a la convocatòria. La selecció per oposició pot incloure també proves obligatòries i no eliminatòries, i entrevistes als candidats per part del Tribunal o de l'òrgan seleccionador, amb la finalitat d'avaluar-ne el grau d'adequació al perfil de competències professionals dels cossos d'adscripció exclusiva a l'Agència, perfil que serà definit en la corresponent convocatòria.

Les proves de caràcter teòric poden ser orals o escrites. Les proves escrites poden ser objecte de lectura davant del Tribunal o de l'òrgan seleccionador. En aquest cas, i també en les proves orals, el Tribunal o l'òrgan seleccionador pot efectuar als candidats les preguntes que consideri adequades.

Les proves de caràcter pràctic poden consistir en la resolució de supòsits en què es plantegin, entre altres, aspectes jurídics, procedimentals i de comptabilitat i matemàtica financera previstos en els temaris corresponents.

Els cursos selectius establerts a la convocatòria poden ser de caràcter teòric i/o pràctic.

6.2 Les bases específiques de les convocatòries poden preveure que als aspirants que no superin la totalitat del procés selectiu i, en la fase d'oposició, superin la primera prova que realitzin amb una puntuació superior al 65 per cent de la puntuació màxima, se'ls mantingui la puntuació obtinguda en la mateixa prova, o l'equivalent, per a la següent convocatòria del procés selectiu per oposició o concurs oposició, sempre que aquesta es produeixi en el període màxim de tres anys des de la data de publicació de la primera convocatòria, i el contingut de les proves i el temari siguin idèntics o substancialment idèntics en les dues convocatòries.

6.3 La primera prova del procés selectiu per oposició s'ha de realitzar com a mínim tres mesos després de la publicació de la resolució que convoqui el procés.

6.4 Correspon a la persona titular de la presidència de l'Agència aprovar:

a) El temari en què s'han de basar les proves teòriques i pràctiques de l'oposició.

b)El contingut, durada i sistema de qualificació i de puntuació de les proves i entrevistes.

c)La composició del Tribunal o de l'òrgan seleccionador.

d)El contingut i la durada dels cursos selectius de formació, així com els criteris de valoració continuada de l'aprofitament del curs per part de les persones que hi participin.

 

Article 7

Procés selectiu per concurs oposició

7.1 Els processos selectius per concurs oposició consisteixen en una fase d'oposició, que té les característiques assenyalades a l'article 6, i una fase de concurs en què es valoren els mèrits que siguin adequats per al millor acompliment de les funcions del cos, i que es determinen en la corresponent convocatòria. La convocatòria ha d'establir també la puntuació que s'ha d'atorgar per a la valoració dels diferents mèrits.

7.2 Per superar el procés selectiu de concurs oposició és necessari obtenir la puntuació mínima exigida en les bases de la convocatòria en cadascuna de les proves de la fase d'oposició, o ser-ne declarat apte.

7.3 La puntuació que s'atorgui per la valoració dels mèrits dels aspirants en la fase de concurs no pot significar més del 33 per cent de la puntuació total del conjunt del concurs oposició.

 

Article 8

Promoció interna

8.1 Per a concórrer en els processos selectius per a l'accés als cossos d'adscripció exclusiva a l'Agència Tributària de Catalunya pel torn de promoció interna, els funcionaris a què es refereixen els articles 26.3 i 28.3 de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, hauran de reunir els requisits mínims següents: a) Posseir la titulació exigida per al cos al què desitgen accedir; b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys en els cossos o escales la pertinença als quals habilita per a participar en el torn de promoció interna.

8.2 Als efectes del que disposen els articles 26.3.a) i 28.3.a) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, els requisits i les condicions establerts per la normativa general en matèria de promoció interna es donen per complerts quan els funcionaris que s'hi esmenten es trobin en alguna de les següents situacions administratives: a) servei actiu en l'Administració de la Generalitat; b) situacions administratives que comportin reserva de plaça o destinació; c) serveis en altres administracions; d) excedència voluntària per incompatibilitat amb prestació de serveis en qualsevol altre lloc del sector públic.

 

Article 9

Contingut general de les proves per a l'accés

9.1 El temari dels processos selectius per accedir al cos superior d'inspectors tributaris de la Generalitat de Catalunya ha de fer referència, preferentment, a matèries pròpies del dret tributari, dret financer, dret civil, dret mercantil, dret constitucional i estatutari, dret de la Unió Europea, dret administratiu, hisenda pública, gestió i funció pública, economia general, economia de l'empresa, sistema financer, seguretat social, comptabilitat i matemàtica financera.

9.2 El temari dels processos selectius per accedir al cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya ha de fer referència, preferentment, a matèries pròpies del dret tributari, dret financer, dret civil, dret mercantil, dret constitucional i estatutari, dret de la Unió Europea, dret administratiu, hisenda pública, gestió i funció pública, economia general, economia de l'empresa, sistema financer i comptabilitat.

9.3 El temari s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya com a mínim amb sis mesos d'antelació a la data de la convocatòria respectiva, sense perjudici de les actualitzacions i modificacions que puguin afectar a un número de temes igual o inferior al 10 per cent del total de temes; en aquestcas, aquell període mínim serà d'un mes. Les actualitzacions i modificacions del temari s'han de fer públiques mitjançant resolució.

 

Capítol 3

Dels processos de provisió

 

Article 10

Processos de provisió

10.1 Per poder participar en les convocatòries de concursos de provisió, els funcionaris hauran d'haver romàs en el lloc de treball amb destinació definitiva des del qual es concursa, sigui de l'Administració de la Generalitat o d'altres administracions públiques, un mínim de dos anys, llevat dels casos previstos en l'article 62 del Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig.

10.2 La mobilitat de funcionaris d'altres administracions públiques requerirà el desplegament de l'homologació prèvia de condicions per poder participar en les convocatòries de provisió de llocs de treball de l'Agència Tributària de Catalunya, d'acord amb el que es determini en la relació de llocs de treball.

10.3 Els funcionaris de l'Administració de la Generalitat que es trobin en una situació diferent a la de servei actiu i no hi hagin romàs el temps mínim exigit per la normativa sobre funció pública d'aquesta Administració per a reingressar, no podran participar en els concursos de provisió.

10.4 Corresponen a la persona titular de la presidència de l'Agència Tributària de Catalunya la convocatòria i resolució dels processos de provisió dels llocs als quals fa referència l'article 7.2.e de la Llei 7/2007, de 17 de juliol.

10.5 Correspon al director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya la convocatòria i resolució dels processos de provisió dels llocs de treball singulars i de comandament de l'Agència, la convocatòria i resolució dels quals no correspongui a la persona titular de la presidència de l'Agència, amb informe previ del departament competent en matèria de funció pública.

10.6 Correspon al director o directora de l'Agència Tributària de Catalunya la convocatòria i resolució dels concursos generals per a la provisió dels llocs de treball base dels cossos d'adscripció exclusiva a l'Agència, amb informe previ del departament competent en matèria de funció pública.

10.7 Per a la resta de llocs de treball, s'aplica la normativa vigent en matèria de provisió de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya.

 

Capítol 4

Del Pla anual de formació

 

Article 11

Pla anual de formació

11.1 Correspon al Comitè Executiu de l'Agència Tributària de Catalunya l'aprovació del Pla anual de formació del seu personal adscrit.

11.2 El Pla anual de formació ha de tenir en compte les necessitats específiques del personal adscrit a l'Agència Tributària de Catalunya, i en el seu disseny i execució es pot sol·licitar la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o del departament competent en matèria d'hisenda pública.

11.3 A fi de dur a terme amb la màxima eficàcia el Pla anual de formació, l'Agència Tributària de Catalunya pot signar convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades.

11.4 El Pla anual de formació ha de tenir en compte les activitats formatives organitzades en matèria de polítiques transversals de la Generalitat.

 

 

Disposició derogatòria

1. Es deroga el Decret 2/2010, de 12 de gener, pel qual es regula el règim de personal dels processos de selecció i provisió en l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya.

2 .Es deroga l'article 57 del Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 65/1987, de 15 de gener.

 

 

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 15 de març de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda