Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
  • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 11/2017, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

  • Núm. del document 011/2017

  • Data del document 07/02/2017

  • Data de publicació 09/02/2017

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 7305

  • No Vigent
Afectacions
Afectacions actives (30)
10/02/2017 - 31/12/2018
TEXT PUBLICAT

Preàmbul

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya estableix a l'article 43 que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que ha d'aprovar el Govern de la Generalitat a proposta del conseller d'Economia i Finances.

La Llei 5/2016, de 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya estableix, al seu torn, a l'article 10, que l'execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 es realitza per mitjà dels programes anuals d'actuació estadística, que estableixen la descripció de les actuacions estadístiques que s'han de dur a terme, en compliment dels objectius i els preceptes d'aquesta llei, durant l'any que abasten.

Enguany, el Programa anual d'actuació estadística es fa a l'empara de la nova Llei 5/2016, de 23 de desembre, que introdueix canvis substancials respecte a les lleis que l'han precedida en la mesura que dona resposta a un nou model de producció i difusió estadística que és comú en els països més desenvolupats del nostre entorn, millora l'accés a la informació amb finalitats estadístiques, promou l'ús de l'estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l'avaluació i millora de les polítiques públiques i potencia els mecanismes de coordinació del Sistema estadístic de Catalunya. En aquest sentit, el Programa anual d'actuació estadística per al 2017 beu d'aquests canvis.

Amb la voluntat de contribuir a una major transparència i simplicitat de les normes i disminuir la dispersió normativa existent, i donar compliment a allò previst a l'article 111-10 apartat 2 del Codi civil de Catalunya, aquest Decret deroga expressament tots els programes anuals d'actuació estadística dels anys 1992 al 2010, que van perdre la seva vigència un cop realitzades les actuacions programades en cadascun dels programes anuals d'actuació estadística dels anys corresponents, i que varen quedar tàcitament derogats en aquell moment. Així mateix, es deroguen de forma expressa altres normes que havien quedat derogades tàcitament per la pèrdua de l'objecte, el transcurs del temps o l'aprovació de normes posteriors.

Vist que l'Institut d'Estadística de Catalunya ha realitzat els tràmits i les consultes prèvies a les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, tal com estableix l'article 12 de la Llei 5/2016, de 23 de desembre;

Vist que el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya ha aprovat la proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 i que el Consell Català d'Estadística ha elaborat el dictamen previ no vinculant, en els termes que estableixen, respectivament, els articles 9 i 11 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya;

Atès que l'article 13 de la Llei 5/2016, de 23 de desembre, disposa que el Govern ha d'aprovar cada any per decret, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, el Programa anual d'actuació estadística per a l'any següent;

Donat que la nova Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya ha estat aprovada el dia 22 de desembre de 2016 i no ha estat possible aprovar el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 abans del 31 de desembre de 2016, aquest decret disposa que entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, i d'acord amb el Govern

 

Decreto:

 

Article 1

Aprovació del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017

S'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017, en execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i en compliment dels seus objectius i preceptes durant l'any que abasten.

 

Article 2

Objecte del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017

El Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme pel Sistema estadístic de Catalunya durant l'any 2017.

 

Article 3

Actuacions estadístiques a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya per a l'any 2017

1. Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 concreten els objectius específics del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i estan recollides en els camps temàtics identificats pels àmbits d'activitat estadística que regula aquest Pla en desplegament dels seus objectius generals.

2. Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 es classifiquen en:

a) Actuacions estadístiques consolidades: són actuacions que en el desplegament d'algun dels plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ser vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica.

b) Actuacions estadístiques noves: són actuacions que per l'interès que tenen i per la seva adequació als objectius del Pla s'han d'iniciar durant el període de vigència d'aquest o bé les actuacions que ja s'han dut a terme en el desplegament de plans estadístics anteriors, però que, atès el seu estadi inicial o les seves característiques, encara no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades, una vegada s'hagi seguit el procediment d'inclusió d'actuacions estadístiques en els programes anuals d'actuació estadística i hagin estat homologades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, en els termes que disposa l'article 14 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

 

Article 4

Descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017

1. La descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 inclou els elements que es defineixen a continuació:

a) Identificació de l'actuació estadística

- Nom.

- Codi: codi de sis posicions, format per dos dígits del codi d'àmbit d'activitat estadística, dos dígits del codi de subàmbit d'activitat estadística i dos dígits específics de l'actuació estadística.

- Tipus: consolidada o nova, en els termes establerts a l'article 13 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i a l'article 3 d'aquest Decret.

- Organisme responsable: organisme que ha d'executar i difondre, quan s'escaigui, l'actuació estadística.

- Organisme col·laborador: organisme diferent de l'organisme responsable que ha de subministrar informació o aportar recursos per a la realització de l'actuació estadística. La participació s'ha de regular, en cada actuació concreta, per mitjà d'un conveni.

- Cost directe estimat: estimació del cost en euros dels recursos humans i materials imputables directament al disseny i l'execució de l'actuació estadística al llarg de l'any 2017, incloent-hi la difusió de resultats.

b) Àmbit i subàmbit d'activitat estadística descrits al Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

c) Característiques tècniques de l'actuació estadística

- Ressenya: descripció dels treballs que es portaran a terme.

- Origen de la informació: tipus de procedència de les dades: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp, recopilació estadística i síntesi i conciliació de fonts.

- Arxius i registres administratius que es preveuen utilitzar.

- Variables principals: característiques objecte d'estudi sobre les quals s'obté informació i s'elaboren els resultats, incloent-hi sistemàticament el sexe i l'edat, si s'escau.

- Desagregació territorial dels resultats: detall territorial on es difondran els resultats estadístics, referit als canals de difusió principals.

- Període de referència: interval de temps al qual estan referits els resultats estadístics.

- Periodicitat: freqüència amb què es disposa de resultats estadístics.

- Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: termini en què es publicaran els resultats estadístics.

- Canal de difusió: enllaç al web (localitzador uniforme de recursos, −sigla en anglès URL−) a través del qual es difondran els resultats obtinguts.

- Altres característiques addicionals: el web de l'Idescat recollirà, si escau, altra informació d'interès per als usuaris de l'actuació estadística: altres fonts d'informació que es preveuen utilitzar, les fases del procés estadístic, els informants, les unitats d'informació o la tècnica de recollida de dades en cas d'una operació de camp, entre altres.

2. A l'annex 1 d'aquest Decret es descriuen les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017, en els termes establerts per la Llei 5/2016, de 23 de desembre, ordenades per àmbits d'activitat estadística i subàmbits, i a l'annex 2 es detalla la relació de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 ordenades per organismes responsables.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Forma i termini de comunicació de la relació dels òrgans que tenen atribuïdes competències estadístiques de les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya

Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que resten subjectes al deure del secret estadístic, han de comunicar anualment a l'Idescat, abans de l'1 de març, la relació dels òrgans amb atribucions estadístiques, així com els canvis que es produeixin al si d'aquests òrgans al llarg de l'any.

Quan s'escaigui, es designarà la persona responsable de mantenir la interlocució tècnica amb l'Idescat.

 

Segona

Forma i termini de comunicació de la formalització dels convenis o acords necessaris per a l'execució de les actuacions estadístiques

Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya que siguin organismes responsables d'actuacions estadístiques incloses en Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 notificaran a l'Institut d'Estadística de Catalunya la formalització dels convenis o acords que siguin necessaris per a l'execució de les actuacions estadístiques, d'acord amb el marc de col·laboració institucional establert a la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, en un termini màxim de 30 dies naturals següents a la data de la signatura.

 

 

Disposició derogatòria

Resten derogats els decrets i ordres següents:

Decret 123/1992, d'11 de maig, pel qual s'estableix el Programa anual d'actuació estadística per a 1992 en desplegament de la Llei 30/1991, de 13 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 1992-1995.

Decret 320/1992, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el Programa anual d'actuació estadística per a 1993 en desplegament de la Llei 30/1991, de 13 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 1992-1995.

Decret 183/1993, de 7 de maig, pel qual es declaren oficials les dades estadístiques sobre el coneixement de la llengua catalana resultants del cens de població referit al dia primer de març de 1991.

Decret 331/1993, de 28 de desembre, pel qual s'estableix el Programa anual d'actuació estadística per al 1994 en desplegament de la Llei 30/1991, de 13 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 1992-1995.

Decret 358/1994, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el programa anual d'actuació estadística per al 1995.

Decret 329/1995, de 7 de novembre, pel qual es disposa la realització de l'Estadística de Població 1996 i s'aproven les seves normes reguladores.

Decret 328/1995, de 7 de novembre, pel qual es prorroga el Programa anual d'actuació estadística per al 1995 durant l'any 1996.

Decret 400/1996, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 1997 i s'estableixen les seves normes reguladores.

Decret 307/1997, de 9 de desembre, pel qual s'atribueix valor oficial a la població de les comarques i dels àmbits territorials de Catalunya resultant de les dades estadístiques dels padrons municipals d'habitants de 1996.

Decret 330/1997, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Programa Anual d'Estadística per al 1998.

Decret 240/1998, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el mapa sociolingüístic de Catalunya i es declaren oficials les dades estadístiques sobre el coneixement de la llengua catalana resultants de l'Estadística de població de Catalunya referida al dia 1 de maig de 1996.

Decret 339/1998, de 15 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 1999.

Decret 313/1999, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a 2000.

Decret 401/2000, de 5 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2001.

Decret 367/2001, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a 2002.

Decret 362/2002, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2003.

Decret 295/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2004.

Decret 467/2004, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2005.

Decret 262/2006, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2006.

Decret 649/2006, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2007.

Decret 290/2007, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2008.

Decret 34/2009, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2009.

Decret 11/2010, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2010.

Ordre de 7 de gener de 1978, organitzant el Servei Central d'Estadística i Documentació de la Generalitat de Catalunya.

Ordre de 28 de gener de 1983, per la qual s'ordena la publicació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Institut Nacional d'Estadística.

Ordre de 22 de juny de 1990, per la qual s'aprova l'inici dels treballs d'elaboració del Projecte de Llei de pla estadístic de Catalunya.

Ordre de 30 de gener de 1996, per la qual s'estableixen normes d'aplicació del Decret 329/1995, de 7 de novembre, relatives a l'Estadística de població de Catalunya 1996.

Ordre ECF/287/2004, de 29 de juliol, d'inici dels treballs d'elaboració del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2005-2008.

Ordre ECF/444/2008, de 10 de setembre, d'inici dels treballs d'elaboració del Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2010-2013.

Ordre ECO/293/2013, de 18 de novembre, d'inici dels treballs d'elaboració de l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2015-2018.

 

 

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 7 de febrer de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda

 

 

Annex 1

Actuacions estadístiques del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 per àmbits d'activitat estadística i subàmbits

 

01 Població

 

01 01 Evolució i estructura de la població

01 01 01 Estadística del Padró municipal d'habitants

01 01 02 Estadística de població resident a l'estranger

01 01 03 Estimacions de població

01 01 04 Estimació de la població centenària

01 01 05 Sèries històriques de la població catalana

01 01 06 Indicadors demogràfics

01 01 07 Sistema integrat de dades demogràfiques

01 01 08 Estadística d'estructura i naturalesa de la població de la ciutat de Barcelona

 

01 02 Censos de població i habitatges

01 02 01 Censos de població i habitatges

 

01 03 Llars i famílies

01 03 01 Enquesta contínua de llars

01 03 02 Estadística de matrimonis

01 03 03 Estadística de divorcis, separacions i nul·litats

01 03 04 Estadística dels domicilis padronals de la ciutat de Barcelona

 

01 04 Naixements i defuncions

01 04 01 Estadística de naixements

01 04 02 Esperança de vida i salut de la població

01 04 03 Estadística del moviment natural de la població de la ciutat de Barcelona

 

01 05 Migracions

01 05 01 Estadística de moviments migratoris

01 05 02 Estadística del moviment migratori de la població de la ciutat de Barcelona

 

01 06 Població estrangera

01 06 01 Estadística de naturalitzacions i autoritzacions d'estada

01 06 02 Estadística de la població estrangera de la ciutat de Barcelona

 

01 07 Mobilitat i població estacional

01 07 01 Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments no universitaris

01 07 02 Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments universitaris

01 07 03 Estimacions de població estacional

01 07 04 Indicadors de mobilitat

01 07 05 Enquesta de mobilitat en dia feiner

 

01 08 Projeccions de població

01 08 01 Projeccions de població en edat escolar

 

01 09 Onomàstica

 

02 Economia

 

02 01 Comptes econòmics

02 01 01 Comptes econòmics anuals de Catalunya

02 01 02 Marc Input-Output de Catalunya

02 01 03 Productivitat total dels factors

02 01 04 Producte interior brut. Estimacions territorials

02 01 05 Renda familiar disponible bruta. Estimacions territorials

02 01 06 Comptabilitat trimestral de Catalunya

02 01 07 Avanç del PIB trimestral

02 01 08 Comptabilitat satèl·lit del turisme

02 01 09 Previsions macroeconòmiques

 

02 02 Empreses. Estructura

02 02 01 Estadística i comptes de les empreses culturals

02 02 02 Indicadors de demografia empresarial

 

02 03 Conjuntura econòmica

02 03 01 Indicadors de conjuntura econòmica

02 03 02 Índex de producció industrial

02 03 03 Indicadors conjunturals d'activitat del sector serveis

02 03 04 Índexs de comerç al detall

02 03 05 Índex de vendes en grans superfícies

02 03 06 Enquesta de clima empresarial

02 03 07 Indicadors de confiança empresarial

02 03 08 Índex de volum de negoci a la indústria

02 03 09 Índex d'entrada de comandes a la indústria

02 03 10 Indicadors de posició competitiva del sector industrial

02 03 11 Clima exportador

02 03 12 Indicadors de fires

02 03 13 Estadística d'expectatives industrials

 

02 04 Preus

02 04 01 Índex de preus industrials

02 04 02 Estadística de preus agraris

 

02 05 Sector exterior

02 05 01 Estadística del comerç amb l'estranger

02 05 02 Estadística del comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic

 

02 06 Inversió

02 06 01 Estadística conjuntural de la inversió industrial

 

02 07 R+D+I

02 07 01 Estadística sobre activitats en R+D

02 07 02 Estadística sobre innovació a les empreses

02 07 03 Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia

 

02 08 TIC

02 08 01 Estadística sobre equipament i ús de TIC a les llars

02 08 02 Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars

02 08 03 Estadística sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses

02 08 04 Estadística dels equipaments i usos de les TIC als centres educatius

02 08 05 Estadística i comptes de les empreses del sector TIC

 

03 Sectors econòmics

 

03 01 Sector agrari

03 01 01 Comptes econòmics del sector agrari

03 01 02 Estadística de les superfícies i produccions agrícoles

03 01 03 Estadística de la ramaderia

03 01 04 Estadística de maquinària agrícola

03 01 05 Estadística de preus de la terra

03 01 06 Xarxa comptable agrària

03 01 07 Estadística de les captures pesqueres

 

03 02 Energia

03 02 01 Balanç energètic

03 02 02 Estadística d'energia elèctrica

03 02 03 Estadística de gas natural

03 02 04 Estadística del carbó i del coc de petroli

03 02 05 Estadística del petroli

03 02 06 Estadística de les energies renovables

03 02 07 Estadística municipal i comarcal del consum de gas natural i d'energia elèctrica

03 02 08 Estadística del consum energètic del sector industrial

03 02 09 Estadística de qualitat del servei elèctric

03 02 10 Estadística de conjuntura elèctrica

03 02 11 Estadística de conjuntura de gas natural

03 02 12 Estadística de conjuntura de petroli

03 02 13 Estadística de conjuntura de carbó i coc de petroli

 

03 03 Indústria

03 03 01 Estadística estructural d'empreses de la indústria

03 03 02 Estadística de productes de la indústria

 

03 04 Construcció

03 04 01 Estadística dels costos de la construcció

03 04 02 Estadística de la licitació oficial d'obres

 

03 05 Comerç

03 05 01 Estadística estructural d'empreses del comerç

03 05 02 Enquesta sobre l'activitat del sector comercial de la ciutat de Barcelona

 

03 06 Serveis

03 06 01 Estadística estructural d'empreses de serveis

03 06 02 Estadística de l'audiovisual

03 06 03 Enquesta sobre l'activitat del sector de restauració de la ciutat de Barcelona

 

03 07 Transport

03 07 01 Estadística del transport ferroviari

03 07 02 Estadística del transport aeri

03 07 03 Estadística de trànsit marítim als ports

03 07 04 Estadística del transport regular de viatgers per carretera

03 07 05 Estadística del transport per cable

03 07 06 Estadística de les autoritzacions del transport

03 07 07 Estadística dels costos del transport

03 07 08 Estadística del transport públic col·lectiu a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Barcelona

03 07 09 Estadística del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona

 

03 08 Turisme

03 08 01 Estadística de l'activitat hotelera

03 08 02 Estadística de l'activitat en càmpings

03 08 03 Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural

03 08 04 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

03 08 05 Estadística dels visitants estrangers

03 08 06 Estadística de la despesa dels visitants estrangers

03 08 07 Estadística del turisme dels residents a Catalunya

03 08 08 Estadística del turisme a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat

03 08 09 Estadística i comptes de les empreses del turisme

03 08 10 Estadística d'establiments turístics

03 08 11 Enquesta als turistes a la ciutat de Barcelona

 

03 09 Sector financer

03 09 01 Estadístiques financeres

03 09 02 Estadística del crèdit públic

03 09 03 Estadística del sector de la mediació d'assegurances privades

03 09 04 Estadística de les mutualitats de previsió social catalanes

03 09 05 Resultats economicofinancers de les empreses

 

03 10 Sector públic

03 10 01 Estadística de la recaptació de tributs

03 10 02 Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya

03 10 03 Estadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals a Catalunya

03 10 04 Estadística de la despesa pública en educació

03 10 05 Estadística de la despesa pública en cultura

03 10 06 Estadística de la despesa sanitària pública

03 10 07 Estadística de la despesa pública en R+D i Innovació

03 10 08 Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat

03 10 09 Estadística de les relacions econòmiques de la Generalitat amb el sector no lucratiu

03 10 10 Estadística territorial tributària

03 10 11 Estadística relativa al fons de cooperació local

03 10 12 Estadística de les actuacions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC)

03 10 13 Estadística de personal de l'Administració

03 10 14 Indicadors sobre ocupació pública

03 10 15 Estadística del joc

 

04 Treball i societat

 

04 01 Relació amb l'activitat

04 01 01 Estadística de població activa

04 01 02 Indicadors territorials de població activa

04 01 03 Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social

04 01 04 Estadística longitudinal de vides laborals

04 01 05 Estadística de fluxos del mercat de treball

04 01 06 Estadística del mercat de treball de la ciutat de Barcelona

04 01 07 Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma

04 01 08 Estadística dels demandants d'ocupació i de l'atur registrat

04 01 09 Estadística d'ofertes de llocs de treball

04 01 10 Estadística de creació d'empreses a través de la Xarxa “Emprèn”

04 01 11 Estadística del suport a cooperatives i societats laborals

04 01 12 Estadística de societats cooperatives

04 01 13 Estadística de societats laborals

04 01 14 Estadística de les empreses de treball temporal

04 01 15 Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

 

04 02 Cost laboral i salaris

04 02 01 Estadístiques d'estructura salarial

04 02 02 Estadístiques de costos laborals

 

04 03 Condicions laborals

04 03 01 Enquesta de condicions de treball

04 03 02 Estadística d'eleccions sindicals

04 03 03 Estadística de regulació d'ocupació

04 03 04 Estadística de vagues i tancaments patronals

04 03 05 Estadística de negociació col·lectiva

04 03 06 Estadística de conciliacions laborals col·lectives

04 03 07 Estadística de conciliacions laborals individuals

04 03 08 Estadística de sinistralitat laboral

04 03 09 Estadística de la contractació laboral

04 03 10 Estadística de la inspecció de treball

 

04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

04 04 01 Estadística dels centres, alumnes i professors d'educació no universitària

04 04 02 Estadística del personal al servei de l'administració educativa

04 04 03 Sèries estadístiques educatives

04 04 04 Indicadors estadístics de l'ensenyament

04 04 05 Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

04 04 06 Estadística de l'ensenyament universitari

04 04 07 Estadística de les escoles agràries

04 04 08 Estadística de la formació professional per a l'ocupació

 

04 05 Llengua

04 05 01 Enquesta d'usos lingüístics de la població

04 05 02 Enquesta d'usos lingüístics a institucions i empreses

04 05 03 Sistema d'indicadors lingüístics

 

04 06 Ús del temps

 

04 07 Cultura

04 07 01 Estadística de participació cultural

04 07 02 Enquesta de biblioteques

04 07 03 Estadística de museus i col·leccions

04 07 04 Estadística del llibre

04 07 05 Estadística de cinema

04 07 06 Estadística d'arts escèniques

04 07 07 Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic

04 07 08 Estadística d'equipaments culturals

04 07 09 Estadística de les arts visuals i plàstiques

04 07 10 Estadística del tercer sector cultural

 

04 08 Entitats religioses

04 08 01 Estadística dels centres de culte a Catalunya

 

04 09 Eleccions i participació ciutadana

04 09 01 Estadística de resultats electorals

04 09 02 Estadística electoral de la ciutat de Barcelona

 

04 10 Justícia i seguretat

04 10 01 Enquesta de seguretat pública

04 10 02 Estadística de seguretat ciutadana

04 10 03 Estadística de seguretat viària

04 10 04 Estadística d'emergències i protecció civil

04 10 05 Enquesta de victimització de Barcelona

04 10 06 Estadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i mesures penals alternatives

04 10 07 Estadística de justícia juvenil

04 10 08 Estadística d'atenció a la víctima del delicte

04 10 09 Estadística de l'Administració de justícia

04 10 10 Estadística de mediacions en l'àmbit del dret privat

04 10 11 Estadística de fundacions i associacions

 

04 11 Esports

04 11 01 Estadística de l'esport

04 11 02 Estadística de la pràctica esportiva

 

04 12 Joventut

04 12 01 Sistema d'indicadors sobre la joventut

04 12 02 Enquesta a la joventut de Catalunya

 

05 Condicions de vida i protecció social

 

05 01 Ingressos i condicions de vida de les llars

05 01 01 Enquesta de condicions de vida

05 01 02 Estadística de despesa en consum de les llars

05 01 03 Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

05 01 04 Distribució territorial de la renda familiar a la ciutat de Barcelona

05 01 05 Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida

 

05 02 Serveis socials i protecció social

05 02 01 Estadística econòmica dels serveis d'ajuda a domicili

05 02 02 Estadística de serveis socials bàsics

05 02 03 Estadística de serveis socials d'atenció a la gent gran

05 02 04 Estadística de serveis socials d'atenció a les persones amb discapacitat

05 02 05 Estadística de persones amb discapacitat

05 02 06 Estadística de serveis socials d'atenció a la infància i a l'adolescència

05 02 07 Estadística d'ajuts de suport a les famílies amb infants a càrrec

05 02 08 Estadística de títols de famílies nombroses

05 02 09 Estadística de l'adopció i l'acolliment d'infants

05 02 10 Estadística de les pensions i altres prestacions

05 02 11 Estadística de títols de famílies monoparentals

05 02 12 Estadística de la renda mínima d'inserció

05 02 13 Estadística de l'associacionisme i el voluntariat

05 02 14 Estadística del sistema d'atenció a la dependència

05 02 15 Sistema d'indicadors sobre discapacitat i ocupació

05 02 16 Sistema d'indicadors sobre la infància i l'adolescència

05 02 17 Estadística de protecció dels consumidors

 

05 03 Salut

05 03 01 Enquesta de salut de la població

05 03 02 Estadística de causes de mort

05 03 03 Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona

05 03 04 Estadística de malalties de declaració obligatòria

05 03 05 Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària

05 03 06 Estadística de la morbiditat, prevalença, conductes i monitoratge clínic del VIH/ITS

05 03 07 Estadística de reproducció humana assistida

05 03 08 Estadística d'interrupcions voluntàries d'embaràs

05 03 09 Estadística de salut perinatal

05 03 10 Estadística de trasplantaments

05 03 11 Estadística de malalts renals

05 03 12 Estadística del registre de diabetis tipus 1

05 03 13 Estadístiques del registre de càncer

05 03 14 Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Girona

05 03 15 Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Tarragona

05 03 16 Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Lleida

05 03 17 Estadística de la morbiditat a la ciutat de Barcelona

05 03 18 Estadística sobre la sida i infecció pel VIH a la ciutat de Barcelona

05 03 19 Estadística sobre la tuberculosi a la ciutat de Barcelona

05 03 20 Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona

05 03 21 Indicadors del sistema de salut

 

05 04 Serveis sanitaris

05 04 01 Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat

05 04 02 Estadística dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependències

 

06 Territori i medi ambient

 

06 01 Entorn físic i clima

06 01 01 Estadística de dades meteorològiques i monitoratge climàtic

06 01 02 Estadística hidrogràfica

 

06 02 Medi ambient

06 02 01 Estadística de residus industrials declarats

06 02 02 Estadística de residus municipals

06 02 03 Estadística de residus de la construcció

06 02 04 Estadística de tractament d'aigües residuals urbanes

06 02 05 Estadística sobre les entitats subministradores d'aigua per al consum humà

06 02 06 Indicadors de la qualitat sanitària de les aigües de bany a la temporada d'estiu

06 02 07 Estadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits

06 02 08 Sistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic

06 02 09 Estadística sobre declaracions d'impacte ambiental

06 02 10 Estadística de la qualitat de l'aire

06 02 11 Índex de contaminació atmosfèrica

06 02 12 Estadística d'activitats extractives

06 02 13 Estadística de les produccions forestals

06 02 14 Estadística de rompudes forestals

06 02 15 Estadística de repoblacions forestals

06 02 16 Estadística dels incendis forestals

06 02 17 Estadística de les espècies amenaçades

 

06 03 Divisions geogràfiques i administratives

 

06 04 Usos del sòl i planificació

06 04 01 Estadística de l'evolució de la classificació del règim jurídic i les qualificacions urbanístiques del sòl

06 04 02 Estadística del planejament general vigent

06 04 03 Estadística de sectors de planejament

 

06 05 Habitatges, edificis i locals

06 05 01 Estadística de l'edificació residencial

06 05 02 Estadística de l'edificació no residencial

06 05 03 Estadística de la construcció d'habitatges de protecció pública

06 05 04 Estadística de la rehabilitació protegida d'habitatges

06 05 05 Estadística del lloguer d'habitatges

06 05 06 Estadística de l'habitatge de lloguer social

06 05 07 Estadística de la compravenda i el preu de l'habitatge de nova construcció

06 05 08 Estadística de la compravenda i el preu de venda de l'habitatge usat

06 05 09 Estadística de la demanda d'habitatge social

06 05 10 Estadística dels ajuts al pagament de l'habitatge

06 05 11 Estadística dels locals cadastrals de la ciutat de Barcelona

 

06 06 Infraestructures

06 06 01 Estadística de la xarxa viària

06 06 02 Estadística del trànsit de la xarxa de carreteres

 

07 Metodologia i normalització

 

07 00 01 Nomenclatures territorials i administratives

07 00 02 Classificació catalana d'educació

07 00 03 Adaptació d'altres classificacions estadístiques oficials

07 00 04 Formació i perfeccionament professional en estadística

07 00 05 Cooperació educativa en estadística

07 00 06 Mètodes per a la millora de tècniques estadístiques

07 00 07 Projecte Qualitas

 

08 Registres estadístics i directoris

 

08 00 01 Registre estadístic de població

08 00 02 Registre estadístic de territori

08 00 03 Registre estadístic d'entitats

08 00 04 Registre de població de Catalunya

08 00 05 Directori d'empreses i establiments

08 00 06 Estadística d'empreses i establiments

08 00 07 Plataforma Cerdà

 

09 Georeferenciació i estadística de base territorial

 

09 00 01 Georeferenciació del seccionat municipal

09 00 02 Sistemes de georeferenciació

09 00 03 Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat

09 00 04 Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona

09 00 05 Anuari estadístic de l'Hospitalet de Llobregat

09 00 06 Anuari estadístic de Terrassa

09 00 07 Anuari estadístic de Cornellà de Llobregat

09 00 08 Observatori de la Ciutat Open Data Sant Boi de Llobregat

09 00 09 Anuari estadístic de Viladecans

09 00 10 Anuari estadístic comarcal del Baix Llobregat

09 00 11 Indicadors municipals de Viladecans

 

10 Indicadors i estadística de síntesi

 

10 01 Estadística de síntesi

10 01 01 Anuari estadístic de Catalunya

 

10 02 Sistemes d'indicadors estadístics

10 02 01 Sistema d'indicadors

10 02 02 Indicadors socials territorials

10 02 03 Indicadors de benestar i progrés social

 

11 Difusió i promoció de l'estadística

 

11 00 01 Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

11 00 02 Promoció de la producció i l'anàlisi estadística

11 00 03 Promoció de l'ús d'informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de les polítiques públiques

11 00 04 Serveis d'atenció als usuaris

 

 

FITXES DESCRIPTIVES DE LES ACTUACIONS ESTADÍSTIQUES

 

Estadística del Padró municipal d'habitants

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població

Codi: 01 01 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 18.000 €

Ressenya: Explotació estadística del Padró continu per tal d'obtenir la distribució de la població per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, d'acord amb les xifres oficials de població a 1 de gener.

Actualització de la base de dades de la població estrangera. Les dades es presenten per municipis i per districtes en els municipis de més de 50.000 habitants.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d'habitants

Variables principals: sexe, edat, generació, nacionalitat i lloc de naixement

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, districtes, seccions censals

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2017 (en el mes d'abril del 2017 es publiquen dades avançades de la població a 1 de gener)

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/pmh

 

Estadística de població resident a l'estranger

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població

Codi: 01 01 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 13.700 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) amb la darrera inscripció padronal en un municipi de Catalunya. Inclusió de les dades relatives a les noves inscripcions al Registre de matrícula dels consolats espanyols a l'estranger.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró d'espanyols residents a l'estranger

Variables principals: sexe, edat, lloc de naixement, país de residència

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/phre

 

Estimacions de població

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població

Codi: 01 01 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 16.300 €

Ressenya: Obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d'estructura (sexe i edat) i de fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions) que permetin el càlcul dels diferents indicadors en els quals els efectius de població actuen com a denominadors.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017 (al 2n trimestre del 2017 es difonen resultats avançats)

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/ep

 

Estimació de la població centenària

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població

Codi: 01 01 04

Tipus: nova

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament de Salut, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 8.000 €

Ressenya: Estimació de la població centenària per sexe i edat simple a partir de la informació del Registre estadístic de població i del fitxer de defuncions. Durant el 2017 es procedirà a l'elaboració del projecte tècnic i al desenvolupament de la metodologia.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de població

Variables principals: sexe, edat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2010-2015 (l'estimació de la població centenària es revisarà cada any retrospectivament per incorporar noves dades)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: l'actuació està en fase de disseny i només s'obtindran resultats metodològics

Canal de difusió: -

 

Sèries històriques de la població catalana

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població

Codi: 01 01 05

Tipus: nova

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 8.000 €

Ressenya: Obtenció de sèries estadístiques demogràfiques a partir de la recopilació de les dades dels censos i padrons de població, amb especial atenció a la informació metodològica i al nivell territorial.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Indicadors demogràfics

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població

Codi: 01 01 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 15.400 €

Ressenya: Actualització del sistema d'indicadors demogràfics (estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població) a partir de les estimacions de població i del moviment natural i migratori, amb extensió als municipis de 50.000 habitants i més.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, envelliment, dependència, distribució de la població, indicador sintètic de fecunditat, edats mitjanes a la maternitat, mortalitat infantil, edats mitjanes al matrimoni, taxes de creixement natural i migratori

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis de 50.000 habitants i més

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017 (indicadors avançats de fecunditat i nupcialitat), gener del 2018 (dades definitives)

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/pub/?id=inddt

 

Sistema integrat de dades demogràfiques

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població

Codi: 01 01 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Vinculació del Registre estadístic de població amb els fitxers de naixements, defuncions, migracions, Cens de població i habitatges 2001 i Cens de població i habitatges 2011. Vinculació del Registre estadístic de població amb fitxers de base nominals per generar explotacions conjuntes.

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, data de naixement, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat i variables censals i del moviment natural

Desagregació territorial dels resultats: --

Període de referència: --

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió: -

 

Estadística d'estructura i naturalesa de la població de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població

Codi: 01 01 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d'habitants

Variables principals: sexe, edat, lloc de naixement, estudis, nacionalitat, anys d'alta al Padró municipal

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tpob/index.htm

 

Censos de població i habitatges

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 02 Censos de població i habitatges

Codi: 01 02 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Completar l'explotació del Cens de població i habitatges 2011 i atendre comandes d'usuaris. Participar en la preparació del projecte metodològic del Cens de població i habitatges 2021.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, llars i famílies, cens lingüístic, nivell d'instrucció, relació amb l'activitat, edificis, habitatges i mobilitat obligada, migracions, fecunditat

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis, districtes, seccions censals

Període de referència: 2011

Periodicitat: decennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/censph

 

Enquesta contínua de llars

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 03 Llars i famílies

Codi: 01 03 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 190.000 €

Ressenya: Actualització de les variables relatives a la població, a la composició de les llars i les famílies i a les característiques de l'habitatge.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, nacionalitat, país de naixement, nivell educatiu, relació amb l'activitat, composició de la llar i característiques de l'habitatge

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2015-2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/ecll

 

Estadística de matrimonis

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 03 Llars i famílies

Codi: 01 03 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Creació de l'arxiu estadístic de matrimonis a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans emplenen arran de la declaració d'aquest fet davant del Registre Civil. Explotació de l'arxiu estadístic de matrimonis, amb l'obtenció de les corresponents tabulacions estadístiques segons les variables de classificació demogràfiques d'interès, com ara el sexe, l'edat i la nacionalitat.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, lloc de residència, tipus de matrimoni, estat civil anterior, nivell d'instrucció i nacionalitat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017 (dades provisionals), gener del 2018 (dades definitives)

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/mat

 

Estadística de divorcis, separacions i nul·litats

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 03 Llars i famílies

Codi: 01 03 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 9.300 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu estadístic de divorcis, separacions i nul·litats procedents de les butlletes de sentències d'aquests actes dictats pels òrgans judicials.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, estat civil, demandant, any de celebració, durada del matrimoni

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/edsn

 

Estadística dels domicilis padronals de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 03 Llars i famílies

Codi: 01 03 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona per al coneixement de l'estructura i els tipus de domicilis padronals.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d'habitants

Variables principals: sexe, edat, nombre de persones al domicili, nacionalitat

Desagregació territorial dels resultats: inframunicipal

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tpob/index.htm

 

Estadística de naixements

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 04 Naixements i defuncions

Codi: 01 04 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 50.100 €

Ressenya: Creació de l'arxiu estadístic de parts a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans emplenen arran de la declaració d'aquest fet davant del Registre Civil. Explotació de l'arxiu estadístic de parts, amb l'obtenció de les corresponents tabulacions estadístiques de naixements segons les variables de classificació demogràfiques d'interès, com ara el sexe, l'edat i la nacionalitat. L'explotació de la informació sobre els noms que inclou la butlleta de part permet l'obtenció de l'onomàstica sobre els noms dels nadons.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, lloc de residència, estat civil, situació de convivència, nacionalitat, professió i nivell d'instrucció dels pares, pes del nadó i maturitat, multiplicitat i normalitat del part

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017 (dades provisionals), gener del 2018 (dades definitives)

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/naix

 

Esperança de vida i salut de la població

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 04 Naixements i defuncions

Codi: 01 04 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Salut

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 19.000 €

Ressenya: Actualització d'indicadors de salut i mortalitat elaborats a partir de les estadístiques de moviment natural de la població. S'elabora la taula de vida i la taxa de mortalitat estandarditzada per edat, utilitzant el patró estàndard europeu.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, funcions de la taula de vida, mortalitat estandarditzada

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis de 50.000 habitants i més

Període de referència: 2011-2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/iev

 

Estadística del moviment natural de la població de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 04 Naixements i defuncions

Codi: 01 04 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 7.300 €

Ressenya: Elaboració de l'Estadística del moviment natural de la ciutat de Barcelona, a partir del tractament estadístic de les altes i baixes al Padró municipal per naixement i/o defunció.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d'habitants

Variables principals: sexe, edat, nacionalitat, lloc de naixement

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: agost del 2017

Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tdemo/index.htm

 

Estadística de moviments migratoris

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 05 Migracions

Codi: 01 05 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 18.800 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu estadístic de migracions, corresponents a les altes i les baixes per canvis de residència registrades als padrons municipals, amb data de variació de l'any de referència.

Es proporcionen els resultats dels fluxos migratoris segons l'origen i la destinació (Catalunya, resta d'Espanya i estranger).

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, origen, destinació, lloc de naixement i nacionalitat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/mm

 

Estadística del moviment migratori de la població de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 05 Migracions

Codi: 01 05 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 7.300 €

Ressenya: Obtenció de l'estadística dels fluxos de migracions internes de la ciutat de Barcelona, així com els moviments amb la resta de Catalunya i amb la resta de l'Estat i l'estranger, a partir dels moviments d'altes i baixes en el Padró municipal d'habitants, de les inclusions per omissió i de les baixes per caducitat.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d'habitants

Variables principals: sexe, edat, nacionalitat, lloc de naixement, lloc de procedència/destinació

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: agost del 2017

Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tdemo/index.htm

 

Estadística de naturalitzacions i autoritzacions d'estada

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 06 Població estrangera

Codi: 01 06 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri de l'Interior, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Actualització de la informació referida a les naturalitzacions i als permisos de residència per treball i estudi. Les dades es presenten per províncies i Catalunya.

Actualització de les sol·licituds d'asil. Les dades es presenten per a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d'habitants, Registres administratius relatius a permisos i naturalitzacions procedents de l'Observatori Permanent de la Immigració (Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social), Sol·licituds d'asil del Ministeri de l'Interior

Variables principals: sexe, edat, nacionalitat, país de naixement, lloc de residència

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/estres

 

Estadística de la població estrangera de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 06 Població estrangera

Codi: 01 06 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques de la població estrangera per nacionalitats

resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona, i recopilació d'altres dades estadístiques significatives.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d'habitants

Variables principals: sexe, edat, lloc de naixement, estudis, nacionalitat, anys d'alta al Padró municipal

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2017

Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/index.htm

 

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments no universitaris

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional

Codi: 01 07 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Ensenyament

Cost directe estimat: 21.100 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu de matriculació del Departament d'Ensenyament. Aquest arxiu conté el municipi de residència de l'alumne i el municipi del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe, edat de l'escolar i nivell d'estudis que cursa.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Arxiu de matriculació del Departament

d'Ensenyament

Variables principals: sexe, edat, lloc de residència, lloc d'estudi i nivell d'estudis en curs

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, municipis

Període de referència: 2016-2017 (curs escolar)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/emoesc

 

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments universitaris

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional

Codi: 01 07 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 21.300 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu de matriculació de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement. Aquest arxiu conté el municipi de residència de l'alumne i el municipi del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Arxiu de matriculació de la Secretaria d'Universitats

Variables principals: sexe, lloc de residència i lloc d'estudi dels estudiants universitaris

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2015-2016 (curs)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/emouniv

 

Estimacions de població estacional

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional

Codi: 01 07 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Ensenyament, Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 11.400 €

Ressenya: Estimació de la població que té relació amb el municipi per residència, ja sigui principal o secundària, per treball, per estudis o per turisme, mesurada en mitjana anual i en mitjana trimestral.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Arxiu de matriculació del Departament d'Ensenyament, Arxiu de matriculació de la Secretaria d'Universitats, Padró municipal d'habitants

Variables principals: efectius de població, població equivalent a temps complet anual en un municipi

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/epe

 

Indicadors de mobilitat

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional

Codi: 01 07 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 2.000 €

Ressenya: Indicadors elaborats a partir d'un recull d'informació estadística en matèria de mobilitat i el seu grau de sostenibilitat, i que serveixen com a instrument de planificació i anàlisi de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: indicadors sintètics sobre sostenibilitat, competitivitat, salubritat, seguretat, qualitat i integració vinculats a la mobilitat (oferta i demanda de transport, costos, inversions, accidentalitat, parc de vehicles, repartiment modal de la mobilitat i dels transports, etc.)

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Enquesta de mobilitat en dia feiner

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional

Codi: 01 07 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Autoritat del Transport Metropolità

Organisme col·laborador: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Cost directe estimat: 183.000 €

Ressenya: Conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de la població de 16 anys i més resident a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona. Els resultats es difonen per a Barcelona ciutat, resta de la primera corona del Sistema Tarifari Integrat, resta de l'àmbit metropolità, i resta de l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, característiques bàsiques de la mobilitat, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d'ús, satisfacció, percepció de seguretat dels modes de transport

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2018

Canal de difusió: http://www.atm.cat/web/ca/EMEF.php

 

Projeccions de població en edat escolar

Àmbit: 01 Població

Subàmbit: 01 08 Projeccions de població

Codi: 01 08 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Avaluació dels efectius de població en edat escolar a Catalunya per al període 2016-2026, segons trams d'edat i sexe.

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipi de Barcelona

Període de referència: 2016-2026

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/projpe

 

Comptes econòmics anuals de Catalunya

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics

Codi: 02 01 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Departament de Salut

Cost directe estimat: 82.500 €

Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC) a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana des de la perspectiva de l'oferta, de la demanda i de les rendes. Es calculen les estimacions oficials a partir dels resultats del Marc Input-Output de Catalunya 2011 i es dinamitzen mitjançant enquestes, registres administratius i altra informació estadística disponible.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya, Registre general de personal de la Generalitat, Comptes de pèrdues i guanys de les empreses de la Generalitat de Catalunya, Despesa en serveis socials del DTASF desglossada per programes i tipus d'atenció, Declaracions tributàries

Variables principals: producte interior brut, valor de la producció, consum intermedi i valor afegit brut per branques d'activitat, consum de les llars, consum de les administracions públiques, formació bruta capital, exportacions i importacions de béns i serveis amb l'estranger, demanda interior, saldo exterior i saldo amb l'estranger, remuneració d'assalariats i excedent d'explotació per branques d'activitat, llocs de treball totals i assalariats per branques d'activitat, llocs de treball equivalents a temps complet total i assalariats per branques d'activitat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2012-2016 (cada any es revisen els anys anteriors)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/pub/?id=ceac2010

 

Marc Input-Output de Catalunya

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics

Codi: 02 01 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Departament d'Empresa i Coneixement, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 36.100 €

Ressenya: Realització de treballs continuats de revisió, actualització i explotació del Marc Input-Output, com a base informativa imprescindible per a l'elaboració de la resta d'estadístiques

macroeconòmiques.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Productivitat total dels factors

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics

Codi: 02 01 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 24.700 €

Ressenya: Càlcul de la productivitat total dels factors de l'economia catalana i obtenció dels factors explicatius del creixement econòmic d'acord amb la descomposició de Solow. Els resultats s'ajustaran a la metodologia usada per la Comissió Europea.

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: relació capital/treball, productivitat aparent del treball, productivitat total dels factors

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5124

 

Producte interior brut. Estimacions territorials

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics

Codi: 02 01 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 22.500 €

Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC) per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles de caràcter territorial.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer d'afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre general de personal de la Generalitat, Fitxer de dades de les fiances de lloguer de l'INCASÒL

Variables principals: producte interior brut i valor afegit brut per branques d'activitat

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/pibc

 

Renda familiar disponible bruta. Estimacions territorials

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics

Codi: 02 01 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 20.500 €

Ressenya: Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial per tal d'obtenir la renda familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer d'afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, IRPF municipis de Catalunya: Direcció General de Tributs, IBI per municipis: Direcció General del Cadastre, Declaracions tributàries, Fitxer de pensions i pensionistes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, Fitxer de pensions no contributives de la Seguretat Social del DTASF, Fitxer de dades de les fiances de lloguer de l'INCASÒL

Variables principals: renda familiar disponible, ingressos i despeses del sector institucional de les llars

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2014

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/rfdbc

 

Comptabilitat trimestral de Catalunya

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics

Codi: 02 01 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 80.000 €

Ressenya: Estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), a partir del tractament estadístic, síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles. Es tracta d'una estadística conjuntural que requereix una atenció permanent en la millora de les fonts i dels procediments d'estimació.

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: producte interior brut i valor afegit brut per branques d'activitat, consum de les llars, consum de les administracions públiques, formació bruta de capital, exportacions i importacions de béns i serveis amb l'estranger, demanda interior, saldo exterior i saldo amb l'estranger

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016, 2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0008

 

Avanç del PIB trimestral

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics

Codi: 02 01 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 21.500 €

Ressenya: Obtenció d'una primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la variació del PIB global i sectorial de l'economia catalana.

Origen de la informació: recopilació estadística, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: taxa de variació del PIB total, de l'agricultura, de la indústria, de la construcció i dels serveis

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016, 2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/
estudis_publicacions/
50_altres_publicacions/IC/,

http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=macro

 

Comptabilitat satèl·lit del turisme

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics

Codi: 02 01 08

Tipus: nova

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 100.000 €

Ressenya: Elaborar una representació sistemàtica, comparable i completa de l'activitat turística adaptada als conceptes, definicions i classificacions que figuren en el manual metodològic del Compte satèl·lit del turisme (CST) elaborat per l'Organització Mundial del Turisme (OMT). Els resultats s'obtenen mitjançant l'elaboració de síntesi i anàlisi a partir de diverses fonts estadístiques.

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: variables relacionades amb la generació i distribució del valor afegit turístic, l'ocupació i la despesa turística, i les que figuren a les taules incloses en el manual CST de l'OMT, més aquelles que poden ser considerades oportunes per completar l'anàlisi del turisme a Catalunya

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: --

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/csc,

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/

 

Previsions macroeconòmiques

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics

Codi: 02 01 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Elaboració de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia catalana i dels factors fonamentals que ho expliquen.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: creixement del PIB i dels diferents components de la demanda interna i externa, evolució prevista de l'ocupació i de la taxa d'atur

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2018

Periodicitat: bianual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: semestres del 2017 (juny i novembre del 2017)

Canal de difusió:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/
estudis_publicacions/30_previsions_macroeconomiques/

 

Estadística i comptes de les empreses culturals

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 02 Empreses. Estructura

Codi: 02 02 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Cultura

Organisme col·laborador: Agència Estatal d'Administració Tributària, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals a través d'una explotació específica de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial i del sector serveis i altra informació estadística disponible.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'empreses, persones ocupades, ingressos d'explotació, volum de negoci, despeses de personal, valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, despesa interna en R+D, comerç amb l'estranger

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017 (depèn del calendari dels canvis metodològics que l'INE introduirà a les fonts)

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/empcult,

http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

 

Indicadors de demografia empresarial

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 02 Empreses. Estructura

Codi: 02 02 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Disposar d'indicadors de demografia empresarial amb periodicitat trimestral que permetin una estimació de l'evolució conjuntural de la dinàmica empresarial a Catalunya.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: altes pures, reactivacions, baixes, permanències, taxa bruta d'entrada, taxa bruta de sortida, taxa neta d'entrada, rotació empresarial, estrats d'assalariats, forma jurídica, sector econòmic

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/
obs_ambits_tematics/obs_empresa/
obs_estructura_demografia_empresarial/

 

Indicadors de conjuntura econòmica

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 9.000 €

Ressenya: Recopilació i anàlisi d'indicadors de conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l'evolució a curt termini de l'economia catalana.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: indicadors de conjuntura de l'activitat i demanda, comerç exterior, salaris, costos i preus, mercat de treball i sector monetari i financer

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/Conjuntura-economica/

 

Índex de producció industrial

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 11.000 €

Ressenya: Calcular un índex de la producció industrial (IPI) de Catalunya per branques d'activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la producció de la indústria catalana.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: producció industrial i producció industrial corregida d'efecte de calendari

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=indus

 

Indicadors conjunturals d'activitat del sector serveis

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l'evolució conjuntural de l'activitat real d'aquest sector.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: activitat del sector serveis

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=comer

 

Índexs de comerç al detall

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 16.300 €

Ressenya: Elaborar uns indicadors que permetin mesurar a curt termini l'evolució conjuntural de l'activitat en el sector del comerç al detall, fent un tractament estadístic de les enquestes d'àmbit estatal en relació amb aquesta temàtica, per tal de conèixer les característiques fonamentals de les empreses dedicades a aquesta activitat.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: índex de vendes general i índex de vendes sense estacions de servei (desagregat en alimentació i resta, i aquest últim grup segons equipament de la llar, equipament personal i altres béns)

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=comer

 

Índex de vendes en grans superfícies

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 24.500 €

Ressenya: Obtenir un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2500 m2 mínim de la superfície de vendes) que operen a Catalunya.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: índex de vendes, alimentació i no alimentació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=comer

 

Enquesta de clima empresarial

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 80.000 €

Ressenya: Execució d'una enquesta dirigida a una mostra d'establiments dels sectors de la indústria, la construcció, l'hostaleria, el comerç i altres serveis de Catalunya. Recull l'opinió que els representants dels establiments amb activitat a Catalunya tenen sobre l'evolució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l'empresa. La informació recollida permet detectar els canvis de tendència en el cicle econòmic de manera àgil i ràpida.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: marxa del negoci, preus de venda, ocupació, factors que limiten la marxa del negoci, facturació a l'estranger, grau d'utilització de la capacitat productiva de les indústries, sector d'activitat i grandària de l'establiment

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, demarcacions camerals

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/clem

 

Indicadors de confiança empresarial

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 17.300 €

Ressenya: Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i de l'operació de l'INE sobre indicadors de confiança empresarial. Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per tal de garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l'Estat.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: marxa del negoci, sector d'activitat, grandària de l'establiment i demarcació cameral

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, demarcacions camerals

Període de referència: 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0903

 

Índex de volum de negoci a la indústria

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Calcular un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: volum de negoci per destinació econòmica dels béns

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=indus

 

Índex d'entrada de comandes a la indústria

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Calcular un índex d'entrada de comandes per destinació econòmica dels béns, per tal de mesurar l'evolució de l'activitat a partir de la demanda futura.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: entrada de comandes per destinació econòmica dels béns

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de novembre del 2016 fins a octubre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=indus

 

Indicadors de posició competitiva del sector industrial

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Cost directe estimat: 11.800 €

Ressenya: Obtenció d'un conjunt d'indicadors de la competitivitat del sector industrial català que tinguin en compte l'evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: taxa de canvi real i nominal i indicadors de posició competitiva

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (3r i 4t trimestre del 2016 i 1r i 2n trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=inver

 

Clima exportador

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 11

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 24.000 €

Ressenya: Anàlisi estadística i econòmica d'una enquesta a empresaris per conèixer l'evolució conjuntural de les exportacions de Catalunya i les seves expectatives.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: cartera de comandes (global, per sectors i per dimensió d'empresa), activitat exportadora, preus d'exportacions, preus internacionals, marges comercials, expectatives de les exportacions per mercats i perspectives d'obertura a nous mercats

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/
obs_industria/obs_clima_exportador/

 

Indicadors de fires

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 12

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 9.234 €

Ressenya: Obtenir dades de diferents indicadors firals a fi i efecte de facilitar als operadors econòmics, a les empreses i als visitants unes previsions perquè puguin elaborar el seu calendari de participació i visita a les fires catalanes. Durant el darrer trimestre de l'any es publiquen les dades de les dates de celebració de les activitats firals de l'any següent, així com també altres indicadors corresponents a les darreres edicions de la fira.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: superfície neta d'exposició contractada, expositors directes i visitants de les fires

catalanes, dates de celebració de les activitats firals de l'any següent.

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2014-2016 (així com el calendari firal del 2018)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017 (11 mesos)

Canal de difusió:

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/emo_publicacions/emo_comerc/
emo_publicacions_periodiques/emo_va_fires/

 

Estadística d'expectatives industrials

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica

Codi: 02 03 13

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Disposar d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a Catalunya, mitjançant l'anàlisi estadística i econòmica de l'Enquesta de conjuntura industrial que realitza el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: cartera de comandes (totals i estrangeres), estocs de productes acabats, producció i tendència per grups de destinació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/
obs_industria/obs_clima_industrial/

 

Índex de preus industrials

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 04 Preus

Codi: 02 04 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 8.200 €

Ressenya: Calcular un índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya per branques d'activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions, per tal de reflectir l'evolució conjuntural dels preus de la indústria catalana.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: preus industrials per branques d'activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=indus

 

Estadística de preus agraris

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 04 Preus

Codi: 02 04 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Cost directe estimat: 200.000 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als dels productes agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus percebuts i pagats pels pagesos, fent una operació de recollida d'informació en què es constatin els preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives. La periodicitat és setmanal per als preus de llotges i mercats, i mensual per als preus percebuts i pagats als pagesos.

Es planteja potenciar les estadístiques dels preus agroalimentaris i, per tant, alguns productes agraris dels preus percebuts pels pagesos es faran amb una periodicitat setmanal.

Origen de la informació: aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades, recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: constatació dels preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2017

Periodicitat: mensual, setmanal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana, 1 mes

Canal de difusió:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/dar_observatori_agroalimentari_preus/

 

Estadística del comerç amb l'estranger

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 05 Sector exterior

Codi: 02 05 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Agència Estatal d'Administració Tributària

Cost directe estimat: 23.000 €

Ressenya: Explotació estadística de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i les exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Arxiu duaner del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Variables principals: valor i volum de les importacions i exportacions per països, conceptes aranzelaris, CCAE, CUCI i destinació econòmica dels béns i mitjans de transport

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos d'octubre del 2016 fins a setembre del 2017)

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/comest

 

Estadística del comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 05 Sector exterior

Codi: 02 05 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Agència Estatal d'Administració Tributària

Cost directe estimat: 9.800 €

Ressenya: Explotació estadística, segons la nomenclatura de contingut tecnològic de l'Eurostat, dels arxius DUA i INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Arxiu duaner del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Variables principals: valor de les importacions i exportacions segons contingut tecnològic (R + D) per grups de productes i àrees geogràfiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016, 2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/comest

 

Estadística conjuntural de la inversió industrial

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 06 Inversió

Codi: 02 06 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Disposar d'una estimació quantitativa de la variació interanual de la inversió industrial fent una operació d'enquesta.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: inversió industrial a Catalunya per sectors, factors que influeixen en la inversió i en les finalitats a què va destinada

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: semestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: semestres del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/
obs_industria/obs_inversio_industrial/

 

Estadística sobre activitats en R+D

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 07 R+D+I

Codi: 02 07 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 11.500 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d'R+D, amb l'objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors d'execució, i els recursos humans que s'hi destinen.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: despesa en R+D per sectors d'execució, finançament de l'R+D per origen dels fons, personal ocupat en activitats d'R+D i personal ocupat en activitats d'R+D equivalents a jornada completa, per sectors d'execució i tipologia d'ocupació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?st=1&tema=recer

 

Estadística sobre innovació a les empreses

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 07 R+D+I

Codi: 02 07 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística, Departament d'Empresa i Coneixement

Cost directe estimat: 11.500 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'innovació a les empreses d'àmbit estatal, amb l'objectiu d'obtenir informació directa sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, elaborant diferents indicadors.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'empreses innovadores segons si fan innovació de producte, de procés i de producte i procés, objectius d'innovació, intensitat d'innovació, despeses en innovació segons activitat innovadora, empreses amb innovacions no tecnològiques segons tipus d'innovació i objectius

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?st=1&tema=recer

 

Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 07 R+D+I

Codi: 02 07 03

Tipus: nova

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Estudi de viabilitat del projecte orientat a obtenir informació sobre sectors i productes considerats d'alta tecnologia (sectors industrials o de serveis).

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Estadística sobre equipament i ús de TIC a les llars

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 08 TIC

Codi: 02 08 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 11.900 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta d'equipament i ús de les TIC a les llars d'àmbit estatal, desagregada per variables demogràfiques i socioeconòmiques, que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, equipament en TIC a l'habitatge, connexió a Internet a l'habitatge, ús de l'ordinador, ús d'Internet, compres per Internet

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/ticl

 

Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 08 TIC

Codi: 02 08 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de la Presidència

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: Disseny de l'operació i execució del treball de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars, amb els objectius d'obtenir per a Catalunya indicadors addicionals als de l'Enquesta sobre TIC a les llars de l'INE i d'elaborar estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament i ús de les TIC mitjançant la metodologia d'estimació de petites àrees. Els resultats finals s'homogeneïtzen amb els obtinguts de l'explotació de l'Enquesta sobre TIC que realitza l'INE.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Estadística sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 08 TIC

Codi: 02 08 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament de la Presidència, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 11.900 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses que realitza l'INE, per agrupació d'activitat econòmica i dimensió de les empreses, que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de les TIC, formació en TIC, comerç electrònic, sector d'activitat i grandària de l'empresa

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (2016 (comerç electrònic) i 2017 (equipament TIC))

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017 (els resultats d'equipament TIC van referits al primer trimestre del 2017)

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/eticce

 

Estadística dels equipaments i usos de les TIC als centres educatius

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 08 TIC

Codi: 02 08 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

Organisme col·laborador: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Cost directe estimat: 7.500 €

Ressenya: Obtenció d'informació sobre l'equipament en noves tecnologies i els usos que se'n fa als centres docents que imparteixen educació primària i secundària.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre i tipus d'ordinadors i altres dispositius informàtics i ús que en fan, coneixements d'informàtica dels professors i ús que en fan

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, serveis territorials

Període de referència: 2016-2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/

 

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC

Àmbit: 02 Economia

Subàmbit: 02 08 TIC

Codi: 02 08 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Agència Estatal d'Administració Tributària, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació específica per a les empreses industrials i de serveis del sector de les TIC per a Catalunya a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial i del sector serveis i altra informació estadística disponible. Aquesta tasca es durà a terme segons la delimitació del sector de les TIC proposada per l'OCDE.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'empreses, persones ocupades, ingressos d'explotació, volum de negoci, despeses de personal, valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, despesa interna en R+D i comerç amb l'estranger

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017 (depèn del calendari dels canvis metodològics que l'INE introduirà a les fonts)

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/pub/?id=etic

 

Comptes econòmics del sector agrari

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 01 Sector agrari

Codi: 03 01 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català, d'acord amb el sistema de comptes econòmics de l'agricultura adaptades a la metodologia del Sistema europeu de comptes.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades, recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de l'agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos, renda agrària

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/dar_renda_agraria/

 

Estadística de les superfícies i produccions agrícoles

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 01 Sector agrari

Codi: 03 01 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Cost directe estimat: 100.000 €

Ressenya: Les oficines comarcals del Departament faciliten, anualment, les dades sobre la distribució per usos de la superfície dels municipis de cada comarca. Les xifres així obtingudes constituiran la informació bàsica sobre superfície. Pel que fa als rendiments i produccions agrícoles, la informació és facilitada per professionals del propi sector (agricultors, cooperatives, etc.) i d'altres mitjans de constatació de la realitat que gestiona el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp, recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: superfícies ocupades pels conreus agrícoles, rendiments, produccions

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/
dar_estructura_produccio/dar_distribucio_gral_superficie_catalunya/,

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/
dar_estructura_produccio/dar_estadistiques_agricoles/dar_estadistiques_definitives

 

Estadística de la ramaderia

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 01 Sector agrari

Codi: 03 01 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Cost directe estimat: 150.000 €

Ressenya: Estimació dels efectius ramaders (desagregats segons la normativa de la Unió Europea), sacrifici de bestiar i altres produccions ramaderes (llet, ous per a consum humà, llana, mel i cera), elaborada a partir d'enquestes i registres administratius.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: censos i capacitats de les explotacions ramaderes

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual, mensual, semestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/
dar_estructura_produccio/dar_estadistiques_ramaderes/

 

Estadística de maquinària agrícola

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 01 Sector agrari

Codi: 03 01 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació estadística de les dades referents al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d'inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA). Les dades es difonen també trimestralment i anualment.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre oficial de maquinària agrícola

Variables principals: dades de la maquinària agrícola

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual, mensual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2017 (a la publicació de les dades anuals es conserva informació dels darrers 4 anys)

Canal de difusió: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Article/roma_registre

 

Estadística de preus de la terra

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 01 Sector agrari

Codi: 03 01 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Estimació anual, a partir de l'observació directa, de l'evolució dels preus de la terra i dels cànons d'arrendaments rústics, dels conreus de secà i de regadiu i dels aprofitaments més representatius, ponderats d'acord amb la superfície ocupada, a fi d'obtenir-ne un índex per a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: preus i cànons per hectàrea dels conreus de secà i de regadiu i dels aprofitaments més representatius

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2017

Canal de difusió:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/
dar_observatori_agroalimentari_preus/dar_preus/dar_preus_terra/

 

Xarxa comptable agrària

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 01 Sector agrari

Codi: 03 01 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Cost directe estimat: 360.000 €

Ressenya: Recollida anual de les dades comptables del conjunt d'anotacions efectuades al llarg de l'exercici en una mostra d'explotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques (OTE) i de les unitats de dimensió econòmica (UDE), que permeti el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: producció, despeses, valor afegit, renda i ràtios econòmiques i financeres

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/dar_xarxa_comptable_agraria/

 

Estadística de les captures pesqueres

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 01 Sector agrari

Codi: 03 01 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: confraries de pescadors de Catalunya, Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Obtenció de les dades de captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre les notes de venda (producte comercialitzat en primera venda a les llotges catalanes). Dades de producció aqüícola (aqüicultura).

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: vendes per llotges

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual, contínua, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2017

Canal de difusió:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/dar_pesca_aquicultura/

 

Balanç energètic

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 11.000 €

Ressenya: Quantificar les disponibilitats i les utilitzacions per a cada font d'energia, construint el balanç energètic de Catalunya i reflectint-ne l'evolució temporal.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: producció d'energia primària, saldo importacions/exportacions, consum d'energia primària, transformació de l'energia, energia disponible per al consum final, usos no energètics de l'energia i consum final d'energia

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

 

Estadística d'energia elèctrica

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 46.800 €

Ressenya: Conèixer la producció d'energia elèctrica segons les tecnologies, les formes d'energia emprades i el règim econòmic aplicable, conèixer el consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i conèixer el consum d'energia elèctrica d'autoconsum i de xarxa, desagregat tant per peatges d'accés com per sectors d'activitat econòmica. Tota aquesta informació s'obté del tractament estadístic dels balanços específics de les empreses de producció d'energia elèctrica, de les dades de facturació de les empreses de distribució d'energia elèctrica per peatges d'accés i sectors d'activitat econòmica, i en el cas dels abonats amb potència contractada igual o superior a 50 kW, de llurs dades individualitzades, de les dades de facturació de les empreses de comercialització d'energia elèctrica per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica i de les dades individualitzades d'autoconsum i revenda de cadascuna de les instal·lacions dels gestors de càrregues del sistema.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Memòria anual d'activitat i liquidacions econòmiques realitzades per part de la CNMC

Variables principals: producció d'energia elèctrica, consum per formes d'energia en la producció d'energia elèctrica i consum d'energia elèctrica per peatges d'accés i sectors d'activitat econòmica

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

 

Estadística de gas natural

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 27.800 €

Ressenya: Quantificar les disponibilitats i el consum de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica. Tota aquesta informació s'obté del tractament estadístic dels balanços específics de la planta de regasificació d'ENAGAS a Barcelona, de les dades proporcionades pel Gestor Tècnic del Sistema (ENAGAS) referent a les vendes de gas natural liquat (GNL) a les plantes satèl·lits ubicades a Catalunya (clients finals i xarxes de distribució de gas), de les dades de facturació de les empreses de distribució de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica i, en el cas dels principals abonats (acollits a les tarifes d'accés següents: grup 1 sencer, grup 2 sencer, 3.4, 3.5 i els peatges de transport i distribució interrompibles) de llurs dades individualitzades, de les dades de consum de gas natural per províncies i nivells de pressió de CORES i de les dades de facturació de les empreses de comercialització de gas natural canalitzat (comercialitzadores de lliure mercat i comercialitzadores de subministrament d'últim recurs) per tarifes d'accés i sectors d'activitat econòmica, i en el cas dels abonats subministrats per les comercialitzadores de lliure mercat mitjançant gas natural liquat de llurs dades individualitzades.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: disponibilitats i consum de gas natural per tarifes i sectors d'activitat econòmica

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

 

Estadística del carbó i del coc de petroli

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 19.500 €

Ressenya: Quantificar la producció de lignit negre, els aprovisionaments, la distribució, les vendes i el consum de lignit negre, d'altres carbons i de coc de petroli.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: producció de lignit negre, aprovisionaments, distribució, vendes i consum de lignit negre, d'altres carbons i de coc de petroli

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

 

Estadística del petroli

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 11.000 €

Ressenya: Quantificar la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines i els aprovisionaments i vendes de productes petrolífers líquids i gasosos a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació disponible a escala estatal i enquestes específiques a les empreses petrolieres que actuen a Catalunya. En el cas concret de xarxes locals de propà canalitzat, es demana balanç complet individualitzat per a cada xarxa.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: producció de petroli brut, balanç de producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines, aprovisionaments i vendes de productes petrolífers líquids i gasosos

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

 

Estadística de les energies renovables

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 27.800 €

Ressenya: Conèixer el nombre, la ubicació, la potència i la producció o el consum d'energia de les instal·lacions que utilitzen fonts d'energia renovables a Catalunya mitjançant la recollida de dades provinents d'expedients administratius sobre subvencions i l'elaboració d'enquestes específiques a fabricants, comercialitzadors, instal·ladors, propietaris i explotadors en l'àmbit de les energies renovables.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Memòria anual d'activitat i liquidacions econòmiques realitzades per part de la CNMC

Variables principals: nombre, ubicació, potència i producció o consum d'energia de les instal·lacions que utilitzen fonts d'energia renovables

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

 

Estadística municipal i comarcal del consum de gas natural i d'energia elèctrica

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 59.700 €

Ressenya: Quantificar el consum de gas natural i d'energia elèctrica pels principals sectors d'activitat econòmica a escala comarcal i municipal.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: consum de gas natural i d'energia elèctrica pels principals sectors d'activitat econòmica

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: -

 

Estadística del consum energètic del sector industrial

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 133.100 €

Ressenya: Quantificar el consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia amb desagregació provincial.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: consum energètic del sector industrial per sectors d'activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d'energia

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2015-2016

Periodicitat: biennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2018

Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

 

Estadística de qualitat del servei elèctric

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació de les dades anuals de qualitat del servei elèctric facilitades per les empreses distribuïdores de Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: qualitat del servei elèctric subministrat per una empresa distribuïdora en un municipi concret, mesurat en TIEPI (temps d'interrupció equivalent de la potència instal·lada), indicat en hores d'interrupció, NIEPI (nombre d'interrupcions equivalent de la potència instal·lada) i percentil 80 del TIEPI

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/serveis/estadistiques/

 

Estadística de conjuntura elèctrica

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 67.400 €

Ressenya: Conèixer la conjuntura elèctrica a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses productores d'energia elèctrica mitjançant les tecnologies sense dret a percebre retribució econòmica específica (incloent-hi les compres i els consums dels diversos tipus de combustible), de la principal empresa distribuïdora d'energia elèctrica, de l'Operador del Sistema elèctric (REE), de les dades de preus de mercat proporcionades per l'operador del mercat elèctric i la CNMC, dels peatges d'accés, preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i bo social, vigents en cada moment, fixats pel Govern central.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: producció d'energia elèctrica mitjançant les tecnologies sense dret a percebre retribució econòmica específica; consum d'energia elèctrica en barres de central (EBC) de la principal empresa distribuïdora de Catalunya; facturació de la principal empresa distribuïdora de Catalunya, per peatges d'accés i per sectors d'activitat econòmica; facturació de la principal empresa distribuïdora de Catalunya per comercialitzadores de mercat lliure (incloent-hi les comercialitzadores de referència); vendes a xarxa dels autoproductors connectats a la xarxa de la principal empresa distribuïdora de Catalunya i a la xarxa de transport; informació estadística de vendes a xarxa de les instal·lacions de tecnologies amb dret a percebre retribució econòmica específica a Catalunya

(CNMC); qualitat de subministrament d'energia elèctrica de la principal empresa distribuïdora de Catalunya; preus del mercat elèctric (pool) i dels peatges d'accés; preus voluntaris per al petit consumidor (PVPC) i bo social, vigents en cada moment, fixats pel Govern central

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

 

Estadística de conjuntura de gas natural

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 11

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 22.400 €

Ressenya: Conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses transportistes i distribuïdores de gas natural, de les dades proporcionades pel Gestor Tècnic del Sistema (ENAGAS) referent a les vendes de gas natural liquat (GNL) a les plantes satèl·lits ubicades a Catalunya (clients finals i xarxes de distribució de gas); el recull dels peatges d'accés i de les tarifes d'últim recurs de gas natural, vigents en cada moment, fixats pel Govern central, el preu de descàrrega de GNL a la planta de regasificació de Barcelona i els preus internacionals del gas natural.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: demanda global de gas natural, facturació per tarifes i per sectors d'activitat econòmica, vendes de gas natural liquat (GNL) a les plantes satèl·lits, preus dels peatges d'accés i tarifes d'últim recurs

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

 

Estadística de conjuntura de petroli

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 12

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 11.200 €

Ressenya: Conèixer la conjuntura de la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines, les vendes de productes petrolífers líquids i gasosos amb finalitats energètiques a Catalunya; i els preus internacionals del cru Brent i WTI, els preus de descàrrega al port de Tarragona, els preus mitjans de referència de gasolines, gasoils i fueloils i les tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: producció de petroli brut, producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d'olefines i vendes de productes petrolífers líquids amb finalitats energètiques (gasolines, querosens, gasoils i fueloils) i de productes petrolífers gasosos amb finalitats energètiques (gasos liquats del petroli: envasat, a dojo i canalitzat); i els preus internacionals del cru Brent i WTI, els preus de descàrrega al port de Tarragona, els preus mitjans de referència de gasolines, gasoils i fueloils a Espanya i a Catalunya, i les tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment, fixades pel Govern central

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

 

Estadística de conjuntura de carbó i coc de petroli

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 02 Energia

Codi: 03 02 13

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 11.200 €

Ressenya: Conèixer la conjuntura de la producció de lignit negre i dels consums de lignit negre, altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: producció de lignit negre i consum de lignit negre, altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

 

Estadística estructural d'empreses de la indústria

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 03 Indústria

Codi: 03 03 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.400 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial d'àmbit estatal, amb l'objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants dels diferents sectors industrials. Les estimacions, tant les corresponents a conceptes de la comptabilitat empresarial com les de macromagnituds, es presentaran amb un nivell elevat de desagregació sectorial.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: ocupació total, ocupació assalariada, volum de negoci, valor de la producció, valor afegit brut, consums intermedis, costos de personal, inversions, excedent brut d'explotació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017 (depèn del calendari dels canvis metodològics que l'INE introduirà a les fonts)

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/industria/ei?in=1

 

Estadística de productes de la indústria

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 03 Indústria

Codi: 03 03 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.400 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta industrial de productes d'àmbit estatal per tal de conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes, d'acord amb la classificació PRODCOM.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: producció comercialitzada en unitats físiques i monetàries

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016 (les dades del 2016 són provisionals i les dades del 2015 passen a ser definitives)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/industria/eip

 

Estadística dels costos de la construcció

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 04 Construcció

Codi: 03 04 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Cost directe estimat: 5.700 €

Ressenya: L'índex de costos de la construcció és un indicador mensual elaborat a partir d'una enquesta a les empreses associades a la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya amb l'objectiu de conèixer el nivell de preus dels elements bàsics que configuren l'estructura de costos d'una obra.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: índex de l'evolució dels costos de construir a Catalunya per tipologia d'obra

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/,

http://www.ccoc.cat/index.php/banc-de-dades/estadistiques

 

Estadística de la licitació oficial d'obres

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 04 Construcció

Codi: 03 04 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Cost directe estimat: 5.700 €

Ressenya: Conèixer l'import de les obres licitades a Catalunya per tipus d'obra, demarcació territorial i organisme contractant a partir d'informació recollida en els butlletins.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d'anuncis de licitació de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya

Variables principals: import de les obres licitades per tipologia d'obra, organisme contractant i província

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://www.ccoc.es/index.php/banc-de-dades/estadistiques,

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística estructural d'empreses del comerç

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 05 Comerç

Codi: 03 05 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 7.100 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual de comerç d'àmbit estatal per tal de conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector comercial. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d'explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió, excedent brut d'explotació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017 (depèn del calendari dels canvis metodològics que l'INE introduirà a les fonts)

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/eas/

 

Enquesta sobre l'activitat del sector comercial de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 05 Comerç

Codi: 03 05 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Conèixer les característiques dels establiments comercials de la ciutat, el seu personal, els horaris i els serveis oferts.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: característiques dels comerços, el seu personal, els horaris, les vendes i l'oferta de serveis complementaris

Desagregació territorial dels resultats: municipi de Barcelona

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2018

Canal de difusió: http://www.barcelona.cat/comerc

 

Estadística estructural d'empreses de serveis

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 06 Serveis

Codi: 03 06 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 12.300 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis d'àmbit estatal per tal de conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector serveis no comercials. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d'explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió i excedent brut d'explotació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017 (depèn del calendari dels canvis metodològics que l'INE introduirà a les fonts)

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/eas/

 

Estadística de l'audiovisual

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 06 Serveis

Codi: 03 06 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Departament de Cultura, Departament de la Presidència, Institut Català de les Empreses Culturals

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Caracterització del sector audiovisual a partir de l'explotació específica de l'Enquesta anual sobre les empreses de serveis a Catalunya i d'altres enquestes directes al sector, per tal de conèixer l'evolució de la seva producció, la despesa i l'ocupació dels seus professionals. L'actuació

també preveu el tractament d'arxius administratius que regulen l'activitat del sector i l'explotació d'operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, macromagnituds econòmiques del sector de l'audiovisual, oferta de continguts i producció física, hàbits i consum final de béns i serveis audiovisuals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/pub/?id=eac

 

Enquesta sobre l'activitat del sector de restauració de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 06 Serveis

Codi: 03 06 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Conèixer les característiques dels establiments de restauració de la ciutat, el seu personal, els horaris i els serveis oferts.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: característiques dels establiments de restauració, el seu personal, els horaris, les vendes i l'oferta de serveis complementaris

Desagregació territorial dels resultats: municipi de Barcelona

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2018

Canal de difusió: http://www.barcelona.cat/comerc

 

Estadística del transport ferroviari

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 07 Transport

Codi: 03 07 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport ferroviari dels diferent operadors (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (que inclou cremallera), Renfe, metro i tramvies), per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit ferroviari.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades del transport ferroviari

Variables principals: demanda de transport ferroviari (nombre de viatgers i volum de mercaderies), quilòmetres de via, nombre d'estacions per cadascuna de les tipologies de transport ferroviari

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística del transport aeri

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 07 Transport

Codi: 03 07 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles del transport aeri dels aeroports de Barcelona, Girona, Reus i Lleida-Alguaire, per conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit de mercaderies i passatgers a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades del transport aeri

Variables principals: nombre d'aeronaus, passatgers i mercaderies als aeroports catalans

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits, aeroports

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística de trànsit marítim als ports

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 07 Transport

Codi: 03 07 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.410 €

Ressenya: Tractament estadístic de les dades administratives de Ports de la Generalitat, del Port de Barcelona i del Port de Tarragona per conèixer el nombre de vaixells, el volum de mercaderies i pesca, i altres característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre de vaixells, passatgers que transporten, mercaderies i volum de pesca

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística del transport regular de viatgers per carretera

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 07 Transport

Codi: 03 07 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: empreses concessionàries, empreses de transport

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Tractament estadístic de la informació proporcionada per les empreses de transport públic regular de viatgers per carretera, concessionàries de la Generalitat de Catalunya, per conèixer les principals magnituds de l'oferta i la demanda.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades de les empreses de transport públic

Variables principals: nombre de viatgers, expedicions, línies, quilòmetres recorreguts i viatgers per quilòmetre, nombre de línies interurbanes, nombre d'operadors, nombre de concessions, entre d'altres

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística del transport per cable

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 07 Transport

Codi: 03 07 05

Tipus: nova

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents de les diferents empreses de funiculars, telefèrics, telecabines i telecadires, per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport per cable a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades d'empreses de funiculars, telefèrics, telecabines i telecadires

Variables principals: nombre de viatgers i recaptació en els funiculars, telefèrics, telecabines i telecadires (incloent teleesquís) de Catalunya

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística de les autoritzacions del transport

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 07 Transport

Codi: 03 07 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: Ministeri de Foment

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, gestionada pel Ministeri de Foment, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera. Les autoritzacions són els permisos administratius per a l'exercici de l'activitat del transport i que es materialitza en la targeta de transport. En el cas del transport de mercaderies, les autoritzacions s'atorguen a cada vehicle, mentre que en el cas del transport de passatgers s'atorguen a l'empresa que desenvolupa l'activitat.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Directori de les empreses de transport del Ministeri de Foment

Variables principals: nombre d'autoritzacions concedides per tipologies de vehicles de transport: viatgers (públics de menys de 9 places, que inclouen els vehicles funeraris i els autoturismes; i autobusos de servei públic) i mercaderies (servei públic, que inclouen tant els vehicles pesants com els lleugers; i servei privat)

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística dels costos del transport

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 07 Transport

Codi: 03 07 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Informació estadística sobre els costos en les diferents operacions del transport discrecional de viatgers per carretera i de mercaderies. Costos segons els diferents tipus de vehicles en funció de la càrrega, la capacitat o el nombre de places. La periodicitat és anual en el cas del transport discrecional de viatgers i semestral en el cas del transport de mercaderies.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: costos d'explotació, cost anual de producció segons horaris o costos fixos (personal, amortització, despeses financeres, assegurances, càrregues fiscals, despeses d'estructura i dietes), costos per quilòmetre i costos variables (combustibles, pneumàtics, manteniment, reparacions i peatges)

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual, semestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística del transport públic col·lectiu a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Barcelona

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 07 Transport

Codi: 03 07 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Autoritat del Transport Metropolità

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Realització del quadern TransMet Xifres on es recullen les dades estadístiques més significatives del transport públic col·lectiu a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona, a partir de la selecció i sistematització de dades estadístiques i administratives disponibles.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre de línies, longitud de xarxa, vehicles/km, trens/hora punta i sentit, vehicles en servei, edat mitjana de la flota en servei, nombre de viatges, recaptació.

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2017

Periodicitat: semestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2017 (dades del 1r semestre 2017) i 1r trimestre del 2018 (dades anuals 2017)

Canal de difusió: http://www.atm.cat/web/ca/publicacions.php

 

Estadística del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 07 Transport

Codi: 03 07 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona, a partir d'informació disponible d'origen administratiu, una vegada depurada i tractada.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Impost municipal de vehicles

Variables principals: tipologia, antiguitat, potència, tipus de propietari, nacionalitat del propietari

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/vehicles/index.htm

 

Estadística de l'activitat hotelera

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 08 Turisme

Codi: 03 08 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 22.200 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons procedència, marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació dels establiments hotelers.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories i procedència

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques

Període de referència: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=turis

 

Estadística de l'activitat en càmpings

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 08 Turisme

Codi: 03 08 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 14.800 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació en càmpings d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació als càmpings.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació per categories

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=turis

 

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 08 Turisme

Codi: 03 08 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 14.800 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques, de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural d'àmbit estatal per tal de conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació als establiments de turisme rural.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=turis

 

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 08 Turisme

Codi: 03 08 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 11.400 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per tal de conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR).

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: facturació mitjana per habitació ocupada (ADR), ingressos per habitació disponible (RevPAR)

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques

Període de referència: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tema=turis

 

Estadística dels visitants estrangers

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 08 Turisme

Codi: 03 08 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal per tal de conèixer les principals característiques del turisme estranger a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: país de residència, tipus de viatger, mitjà de transport, motiu del viatge, tipus d'allotjament, forma d'organització del viatge

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/turest

 

Estadística de la despesa dels visitants estrangers

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 08 Turisme

Codi: 03 08 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal, per tal de conèixer la despesa dels visitants no residents a l'Estat espanyol, en què s'investiguen diferents aspectes qualitatius dels viatges duts a terme.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: despesa turística realitzada a Catalunya pels visitants no residents a l'Estat

espanyol, segons país de residència, mitjà de transport, motius de la visita, allotjament, forma d'organitzar el viatge i tipus de despesa

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos de desembre del 2016 fins a novembre del 2017)

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/turdest

 

Estadística del turisme dels residents a Catalunya

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 08 Turisme

Codi: 03 08 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal, per conèixer el comportament viatger dels catalans, en què s'investiguen diferents aspectes qualitatius dels viatges duts a terme.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre de viatges realitzats, destinació, mitjà de transport, tipus d'allotjament,

despesa, forma d'organitzar el viatge, motiu del viatge

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: -

 

Estadística del turisme a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 08 Turisme

Codi: 03 08 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal, per conèixer els viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat, en què s'investiguen diferents aspectes qualitatius relatius a aquests viatges.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre de viatges realitzats, destinació, mitjà de transport, tipus d'allotjament, despesa, forma d'organitzar el viatge, motiu del viatge

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: -

 

Estadística i comptes de les empreses del turisme

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 08 Turisme

Codi: 03 08 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses turístiques mitjançant una explotació específica de l'Enquesta anual de serveis i altra informació estadística disponible.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: resultats econòmics, empreses i ocupació, despesa interna en R+D i innovació i principals indicadors d'ús de les TIC i del comerç electrònic de les empreses turístiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/pub/?id=turemp

 

Estadística d'establiments turístics

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 08 Turisme

Codi: 03 08 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: Turisme de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Actualització de la base de dades MOSAIC, que recull les altes, baixes i modificacions produïdes per les resolucions administratives sobre les incidències comunicades per les empreses i entitats turístiques reglamentades. La informació estadística corresponent a aquestes empreses i establiments turístics se sistematitza a través de les aplicacions informàtiques ALFIL i OMET.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: establiments (nombre i tipus), categoria, capacitat d'allotjament

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis, marques turístiques, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_turisme/

 

Enquesta als turistes a la ciutat de Barcelona

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 08 Turisme

Codi: 03 08 11

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 62.000 €

Ressenya: Obtenció de taules estadístiques sobre els turistes, per tal de conèixer les

característiques i el comportament, l'activitat i el perfil dels turistes de Barcelona.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: perfil, grau de satisfacció, despesa, motiu del viatge

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2018

Canal de difusió: http://professional.barcelonaturisme.com

 

Estadístiques financeres

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 09 Sector financer

Codi: 03 09 01

Tipus: nova

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Els treballs a realitzar durant aquest any consistiran a analitzar la informació estadística sobre l'activitat financera a Catalunya per tal d'examinar la viabilitat d'oferir dades més detallades d'aquest sector, en coherència amb el que publica el Banc d'Espanya i altres supervisors.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Comptes de pèrdues i guanys de les entitats financeres amb activitat a Catalunya. Banc d'Espanya, Comptes de pèrdues i guanys de les entitats asseguradores amb activitat a Catalunya. Direcció General d'Assegurances. Mineco, Documentació comptable i del negoci anual dels agents d'assegurances vinculats i dels operadors de bancassegurances vinculats, Documentació estadística i comptable (DEC) de les mutualitats de previsió social, Documentació estadística i comptable anual dels corredors d'assegurances i de reassegurances

Variables principals: fons gestionats, primes d'assegurances, detall dels dipòsits i crèdits per finalitats

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió: -

 

Estadística del crèdit públic

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 09 Sector financer

Codi: 03 09 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.000 €

Ressenya: Activitat de concessió de crèdit públic feta per la Generalitat de Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de contractes de préstecs i avals

Variables principals: operacions creditícies, préstecs i avals, formalitzades en el període per sector i comarques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://www.icf.cat/ca/informacio-corporativa/

 

Estadística del sector de la mediació d'assegurances privades

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 09 Sector financer

Codi: 03 09 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 46.000 €

Ressenya: Obtenció de les dades estadístiques bàsiques sobre el sector de la mediació d'assegurances privades a Catalunya a partir de la presentació de la documentació estadística anual presentada a l'òrgan supervisor de la Generalitat de Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Documentació comptable i del negoci anual dels agents d'assegurances vinculats i dels operadors de bancassegurances vinculats,

Documentació estadística i comptable anual dels corredors d'assegurances i de reassegurances

Variables principals: dimensió de les empreses i dels establiments, persones empleades, nombre d'hores i despesa en formació d'aquestes, primes intermediades per rams, ingressos de l'activitat de mediació, volum de total de negoci per entitat asseguradora, valor afegit a cost de factors, inversió bruta en béns materials, compte de pèrdues i guanys i balanç anual

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/assegurances/control_i_supervisio/
mediadors_d_assegurances_i_reassegurances_privades/
documentacio_estadistica_comptable_-dec-/

 

Estadística de les mutualitats de previsió social catalanes

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 09 Sector financer

Codi: 03 09 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.000 €

Ressenya: Difusió de les dades estadístiques i comptables del sector de les mutualitats de previsió social catalanes partint de la documentació anual que aquestes entitats han de presentar a l'òrgan supervisor.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Informació quantitativa i de solvència (IQS) de les mutualitats de previsió social

Variables principals: actius, socis, quotes, ingressos, despeses, prestacions, grau de solvència, provisions tècniques, inversions i reassegurança

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017 (la disponibilitat dels resultats és immediata a l'aplicació de mutualitats)

Canal de difusió:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/assegurances/control_i_supervisio/mutualitats_de_previsio_social/

 

Resultats economicofinancers de les empreses

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 09 Sector financer

Codi: 03 09 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organisme col·laborador: Banc d'Espanya, cambres de Comerç de Catalunya

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Anàlisi dels estats economicofinancers de les empreses amb seu social a Catalunya. S'hi inclou la informació desagregada per sectors d'activitat i per dimensió de l'empresa.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: inversió, finançament, rendibilitat, endeutament

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015, 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/estudis_publicacions/
50_altres_publicacions/informe_anual_de_l_empresa_catalana/

 

Estadística de la recaptació de tributs

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.000 €

Ressenya: Publicació de l'informe mensual dels tributs que conté les estadístiques dels tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya a partir dels arxius administratius que gestiona el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Les dades corresponen al total de Catalunya, llevat dels tributs gestionats per la Generalitat, on la desagregació territorial és per províncies.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Compte de rendes públiques, Compte de recaptació de tributs cedits

Variables principals: recaptació líquida i contret dels tributs propis i cedits, així com altres dades relatives a declarants, bases imposables i liquidables, tipus impositius, quotes i beneficis fiscals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2015-2016

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tributs/estadistiques_i_estudis_tributaris/
series_i_estadistiques/,

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tributs/

 

Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.000 €

Ressenya: Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i a la seva execució, amb els resultats desglossats per capítols i polítiques de despesa.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya

Variables principals: pressupostos per capítols, àrees, polítiques de despesa, unitats administratives i liquidacions

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2017

Canal de difusió:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/estadistiques_pressupostaries/

 

Estadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals a Catalunya

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: ens locals de Catalunya

Cost directe estimat: 3.314 €

Ressenya: El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge recopila el detall de les dades economicofinanceres dels pressupostos i liquidacions de les administracions locals i dels seus organismes dependents. Un cop rebuda aquesta informació s'analitza i depura i, posteriorment, es procedeix al seu tractament estadístic amb l'objectiu de difondre els resultats agregats.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pressupostos i liquidacions aprovats pels ens locals

Variables principals: ingressos, despeses i altres indicadors economicofinancers

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió: -

 

Estadística de la despesa pública en educació

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

Organisme col·laborador: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Cost directe estimat: 7.500 €

Ressenya: A partir de l'anàlisi dels pressupostos dels departaments de la Generalitat de Catalunya i de les universitats públiques, es quantifiquen econòmicament els recursos que s'assignen a les diferents activitats educatives.

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: despesa

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/

 

Estadística de la despesa pública en cultura

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Cultura

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 41.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de la informació recollida en un treball de camp per tal de conèixer la despesa en cultura de les administracions locals de Catalunya per capítols, els programes pressupostaris, el personal, i també dissenyar i implementar un sistema d'indicadors culturals que permeti la comparació amb les dades europees.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, despesa en cultura per capítols i programes pressupostaris i personal

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió:

http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

 

Estadística de la despesa sanitària pública

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Elaboració de l'Estadística de la despesa sanitària pública de responsabilitat de la Generalitat de Catalunya dins el projecte Estadística de la despesa sanitària pública del Sistema Nacional de Salut (comptes satèl·lit de la sanitat), coordinat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de l'Estadística de despesa sanitària pública

Variables principals: classificació econòmica i funcional de la despesa sanitària pública

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/home.htm

 

Estadística de la despesa pública en R+D i Innovació

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: departaments de la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya, resta del subsector de la Generalitat

Cost directe estimat: 29.000 €

Ressenya: Despesa realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca,

desenvolupament i innovació. Es comptabilitza com el finançament propi i/o a tercers que fan els departaments de la Generalitat, el Parlament i la resta dels òrgans superiors (organismes estatutaris i consultius de la Generalitat (POEC)), a activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).

La recerca que es fa a Catalunya es finança des de diferents sectors: administracions (de l'Estat, autonòmica i local), educació superior (universitats), empreses, institucions sense finalitat de lucre i des de l'estranger. En aquesta actuació s'informa, mitjançant enquesta, de la part corresponent a l'esforç de la Generalitat de Catalunya en finançament d'R+D+I, sigui en forma d'assignació de recursos a altres executors dels diferents sectors, o sigui en forma d'execució pròpia.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: despesa pública en R+D i despesa en innovació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/sur-en-xifres/Recerca/

 

Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Departament de

Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de la informació pressupostària disponible (pressupost liquidat i inversions previstes), per difondre la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pressupostos i inversions liquidades del pressupost de la Generalitat. GECAT

Variables principals: import de les inversions realitzades per la Generalitat de Catalunya en matèria d'infraestructures per tipologies d'obra, organisme inversor i territori

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2016, 2017 (2016 per al pressupost liquidat i 2017 per al pressupost aprovat)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/analisi_finances_publiques/estadistiquesindicadors-financers/,

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística de les relacions econòmiques de la Generalitat amb el sector no lucratiu

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 09

Tipus: nova

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Elaboració d'una estadística descriptiva dels pagaments que realitza la Generalitat de Catalunya a les entitats no lucratives. En els treballs d'aquesta estadística es genera un directori d'entitats no lucratives que es considera un objectiu en si mateix, ja que hauria d'esdevenir el primer directori disponible per a ulteriors activitats estadístiques que aprofundeixin en el sector. L'any 2017 es preveu treballar en l'elaboració dels resultats corresponents als anys 2015 i 2016, simultàniament amb la definició d'uns nous criteris de delimitació i classificació de les entitats del sector.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya

Variables principals: import i finalitat de la despesa, organisme gestor de la despesa i tipus d'entitat perceptora

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió: -

 

Estadística territorial tributària

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Agència Estatal d'Administració Tributària

Cost directe estimat: 6.200 €

Ressenya: Aprofitament estadístic de dades tributàries de diversa procedència per conèixer la realitat tributària distribuïda territorialment. Es disposa de la informació corresponent a l'Impost sobre la renda de les persones físiques, de l'Impost sobre béns immobles, així com del valor cadastral dels immobles.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: IRPF municipis de Catalunya: Direcció General de Tributs, IBI per municipis: Direcció General del Cadastre

Variables principals: base imposable i quota resultant de l'IRPF, nombre de béns, valor cadastral, base imposable, quota íntegra i nombre de rebuts per l'IBI urbà i rústic

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2015, 2016 (2015 IRPF i 2016 IBI i cadastre)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2017 (IBI i cadastre) i novembre del 2017 (IRPF)

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/irpf,

http://idescat.cat/estad/ibi

 

Estadística relativa al fons de cooperació local

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 11

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 154 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre el volum de transferències econòmiques que reben els ens locals, en concepte de participacions en els ingressos de la Generalitat, integrades en el Fons de cooperació local de Catalunya, a partir del tractament estadístic de dades de caràcter administratiu.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer Fons de Cooperació Local (FCL)

Variables principals: subvencions

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió:

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_departament/pgov_publicacions_i_estudis/
pgov_dades_i_estadistiques_pub/

 

Estadística de les actuacions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC)

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 12

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: ens locals de Catalunya

Cost directe estimat: 258 €

Ressenya: El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge recopila informació sobre el nombre i les característiques de les actuacions incloses en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Aquesta informació és normalitzada i depurada i s'estableixen els contactes necessaris amb les corporacions locals col·laboradores per tal de garantir la coherència i l'exhaustivitat de les dades. Posteriorment, se'n fa la normalització i el tractament estadístics.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC)

Variables principals: nombre, tipologies, pressupostos, subvencions de les actuacions

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2017

Canal de difusió:

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_departament/pgov_publicacions_i_estudis/
pgov_dades_i_estadistiques_pub/

 

Estadística de personal de l'Administració

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 13

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 71.917 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l'Administració de la

Generalitat, empreses públiques, consorcis i fundacions, ens parlamentaris i organismes independents i el personal al servei de l'Administració local a partir de l'explotació anual de la informació de caràcter administratiu disponible en el Registre general de personal de la Generalitat i d'una enquesta específica dirigida a la resta del sector públic de la Generalitat i a l'Administració local. Les dades corresponents al personal de la Generalitat tenen una periodicitat mensual, mentre que en les referents a l'Administració local i a la resta del sector públic la periodicitat és anual.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre general de personal de la Generalitat

Variables principals: sexe, edat, personal per departaments, tipus d'ens, categoria, col·lectiu, vinculació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis, altres àmbits

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: primera setmana de cada mes per als informes mensuals i juny del 2017 per a l'informe anual

Canal de difusió:

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_departament/pgov_publicacions_i_estudis/
pgov_dades_i_estadistiques_pub/

 

Indicadors sobre ocupació pública

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 14

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 17.460 €

Ressenya: Construir i disposar d'un sistema d'indicadors sobre ocupació pública que faciliti informació sobre l'estructura del sector públic de Catalunya en tema de personal, la relació existent entre ocupats públics i informació demogràfica, del mercat laboral o de creixement econòmic; així com mesurar l'evolució de tots aquests indicadors.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre general de personal de la Generalitat

Variables principals: sexe, edat, ocupats per 1.000 habitants, assalariats públics per 1.000 habitants, taxa de salarització pública, projeccions d'assalariats públics, feminització, tecnificació, temporalitat, i laboralització dels empleats públics, índex d'envelliment de l'ocupació pública a la Generalitat, PIB per assalariat públic, i altres indicadors que proporcionin informació addicional útil en relació amb aquesta temàtica

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_departament/pgov_publicacions_i_estudis/
pgov_dades_i_estadistiques_pub/

 

Estadística del joc

Àmbit: 03 Sectors econòmics

Subàmbit: 03 10 Sector públic

Codi: 03 10 15

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.000 €

Ressenya: Publicació de les dades del joc que conté les estadístiques bàsiques del joc privat a Catalunya de sales de bingo, casinos, màquines recreatives i d'atzar, rifes, quines, tómboles i combinacions aleatòries, així com les estadístiques de les principals variables relatives a les loteries catalanes que gestiona l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades del joc, Document xifres del joc, Sistemes de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)

Variables principals: dades relatives al volum d'activitat, al nombre d'autoritzacions, a les actuacions de gestió, regulació i control, a les prohibicions d'accedir a establiments de joc i als expedients informatius i sancionadors del joc privat a Catalunya i també dades sobre la xarxa de punts de venda, el nombre de sorteigs celebrats, la recaptació obtinguda, els premis repartits per tipologia de jocs de loteria i els beneficis de les loteries catalanes destinats a accions socials

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits, serveis territorials

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tributs/els_tributs_de_la_generalitat
/la_direccio_general_de_tributs/

 

Estadística de població activa

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.500 €

Ressenya: Explotació trimestral i anual específica per a Catalunya dels fitxers de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal. Disposar d'una base de dades amb sèries de la població activa, ocupada, desocupada i inactiva, així com de les seves característiques.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, activitat i inactivitat, ocupació i atur segons característiques sociodemogràfiques i laborals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017, i resultats variables de submostra 2016)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/treball/epa

 

Indicadors territorials de població activa

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 16.500 €

Ressenya: Explotació específica de l'Enquesta de població activa d'àmbit estatal per tal d'obtenir indicadors territorials de la relació amb l'activitat econòmica per part de la població a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, activitat, ocupació i atur

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis de 50.000 habitants i més

Període de referència: 2015-2017 (trimestres del 2015 i 2016 i 1r i 2n trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: -

 

Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació trimestral específica dels fitxers d'afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l'afiliat.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer d'afiliats i afiliacions de la Tresoreria

General de la Seguretat Social, Registre estadístic de població

Variables principals: sexe, edat, afiliats i afiliacions per règims de cotització, sector d'activitat, municipi de residència padronal, així com les principals variables sociodemogràfiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/afi

 

Estadística longitudinal de vides laborals

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 11.900 €

Ressenya: Explotació anual específica dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals, amb l'objectiu d'obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d'afiliació en alta o rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l'any de referència.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Mostra contínua de vides laborals

Variables principals: sexe, edat, cotització, ocupació, atur, pensions, ingressos i rendes segons les principals variables sociodemogràfiques i d'ocupació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies, municipis de més de 40.000 habitants

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/mcvl

 

Estadística de fluxos del mercat de treball

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació estadística dels fitxers de fluxos de l'Enquesta de població activa per obtenir informació sobre els moviments que es produeixen entre els diferents estats del mercat de treball, és a dir, les permanències dels individus en les situacions d'ocupació, atur i inactivitat, i els trànsits d'entrada i sortida entre aquestes situacions. L'objectiu és ampliar la perspectiva sobre l'ocupació, la desocupació i la participació laboral de manera complementària a les estadístiques d'estocs.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, nivell formatiu, nacionalitat, temps sense feina, inscripció oficina de treball, percepció de prestació o subsidi

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/
obs_poblacio_activa_ocupacio_i_atur/

 

Estadística del mercat de treball de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Obtenció i elaboració de les estadístiques d'ocupació, d'atur registrat a les OTG de la ciutat de Barcelona, de dades d'afiliació als règims general i especial d'autònoms de la Seguretat Social, d'estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat de Barcelona a través de l'Enquesta de població activa -EPA-. L'atur registrat es presenta desagregat per districtes i barris.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Atur registrat, Afiliació a la Seguretat Social

Variables principals: sexe, edat, atur registrat: nivell d'estudis, seccions d'activitat econòmica, grups d'ocupació, nacionalitat, durada de l'atur. Contractes: nivell d'estudis, grups d'ocupació, sector econòmic, durada del contracte, nacionalitat. Afiliats: afiliats per divisions CCAE 2009. EPA: nivell d'estudis, nacionalitat, sector econòmic, situació professional, tipus de jornada, tipus de contracte

Desagregació territorial dels resultats: municipi de Barcelona

Període de referència: 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/ttreball/index.htm

 

Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social tramet periòdicament, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, informació dels comptes de cotització del règim general de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms. Es tracta d'obtenir les tabulacions oportunes respecte als treballadors assalariats i als treballadors autònoms.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: treballadors assalariats, autònoms, activitat econòmica

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball

 

Estadística dels demandants d'ocupació i de l'atur registrat

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu disponibles per conèixer el nombre de demandants d'ocupació, aturats o no, registrats a les oficines de treball de la Generalitat i les seves característiques, en l'àmbit de Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, ocupació preferent sol·licitada, nivell formatiu, activitat econòmica de la darrera feina, perceptors de prestacions, durada de la demanda, nacionalitat

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball

 

Estadística d'ofertes de llocs de treball

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu de les ofertes de llocs de treball a cobrir que presenten les empreses, a fi de conèixer el nombre i les característiques dels llocs de treball oferts a Catalunya gestionats pels serveis públics d'ocupació i al portal Feina activa del Servei d'Ocupació de Catalunya. Al portal, a més de les ofertes gestionades per les oficines de treball i les que registren directament les empreses, es redifonen les ofertes per accedir a la plantilla de l'Administració pública, les dels portals d'agències privades, i també les dels webs d'empreses grans.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: edat, llocs de treball gestionats, ocupació, nivell professional, nivell formatiu, activitat econòmica, dimensió de l'empresa, tipus de relació laboral, durada del contracte, origen de les ofertes publicades

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball/obs_ofertes_llocs_treball/

 

Estadística de creació d'empreses a través de la Xarxa 'Emprèn'

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de la documentació administrativa disponible a fi de conèixer el nombre i les característiques dels usuaris de la Xarxa 'Catalunya Emprèn' i el nombre d'empreses i llocs de treball creats com a resultat de la gestió.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: tipus d'accions realitzades, persones beneficiàries d'aquestes accions, persones assessorades, empreses creades, subvencions, import

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_empresa/obs_emprenedoria/

 

Estadística del suport a cooperatives i societats laborals

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 11

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Explotació estadística dels arxius administratius disponibles dels ajuts i les subvencions que es destinen a cooperatives i societats laborals per a la creació, manteniment i promoció dels llocs de treball.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: import, nombre i tipus de subvenció, tipus d'entitat subvencionada

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_empresa/obs_economia_social_cooperativa/

 

Estadística de societats cooperatives

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 12

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació de dades bàsiques del Registre de cooperatives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de cooperatives

Variables principals: cooperatives existents, cooperatives constituïdes, socis, tipus de cooperativa, activitat econòmica

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: dades anuals difoses amb sis mesos de retard, dades conjunturals mensuals difoses amb quinze dies de retard

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_empresa/obs_economia_social_cooperativa/

 

Estadística de societats laborals

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 13

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació de dades bàsiques del Registre de societats laborals anònimes i limitades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de societats laborals

Variables principals: societats laborals existents, societats laborals registrades, socis, activitat econòmica

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: dades anuals difoses amb sis mesos de retard, dades conjunturals mensuals difoses amb quinze dies de retard

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_empresa/
obs_economia_social_cooperativa/

 

Estadística de les empreses de treball temporal

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 14

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Determinar el nombre d'empreses de treball temporal registrades que operen a Catalunya, persones afectades i tipus de contractes, fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: empreses de treball temporal, treballadors cedits, contractes de posada a disposició, tipus de contractes, activitat econòmica de l'empresa usuària, autoritat laboral competent en el registre

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/
obs_relacions_laborals_qualitat_treball

 

Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 01 Relació amb l'activitat

Codi: 04 01 15

Tipus: nova

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Estudi de viabilitat per a l'avaluació comparativa dels resultats d'inserció laboral provinents de l'Enquesta d'inserció laboral 2017 de l'AQU amb altra informació administrativa i estadística, amb l'objectiu de poder estimar les taxes d'ocupació els anys que no es du a terme l'Enquesta atès el seu caràcter triennal. La promoció analitzada serà la corresponent a la de l'any 2013 per als titulats de grau, i del 2012 i 2013 per als màsters i doctorats.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Estadístiques d'estructura salarial

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 02 Cost laboral i salaris

Codi: 04 02 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta anual d'estructura salarial d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre els nivells, la composició i l'estructura dels salaris de la població que treballa per compte d'altri i presta els seus serveis.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, estructura i distribució de salaris

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/ees

 

Estadístiques de costos laborals

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 02 Cost laboral i salaris

Codi: 04 02 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 7.800 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, ambdues d'àmbit estatal, per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força del treball, considerant els costos laborals per treballador, per mes i any, amb la corresponent desagregació dels seus components.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: cost laboral per treballador i mes, cost laboral per treballador i any, per hora efectiva i temps de treball i llocs de treball vacants

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017 per a Enquesta trimestral i any 2016 per a Enquesta anual)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/treball/etcl?

 

Enquesta de condicions de treball

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 03 Condicions laborals

Codi: 04 03 01

Tipus: nova

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 135.300 €

Ressenya: Treball de camp per a la recollida de la informació sobre les condicions de treball de la població ocupada i generar el coneixement bàsic de la realitat i necessitats d'aquesta població.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: referides a condicions d'ocupació (estatus d'ocupació, tipus de contracte, temps de treball, duració i organització de la jornada, qualitat de l'ocupació, salari), condicions de treball (higiene, ergonomia, seguretat i organització del treball, riscos psicosocials -inclosa doble presència-) i efectes (estat de salut, salut mental, incapacitat temporal)

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2017

Periodicitat: quadriennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: -

 

Estadística d'eleccions sindicals

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 03 Condicions laborals

Codi: 04 03 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Les eleccions sindicals es poden dur a terme en centres de treball que tinguin sis o més persones treballadores. A cada centre on es realitzen, s'emplena una acta electoral que recull els resultats obtinguts. Una còpia de cada acta electoral es diposita en els serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es publiquen dades de representants elegits actius a 31 de desembre de cada any.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, representants elegits, tipus de centre de treball, centrals sindicals

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/
obs_relacions_laborals_qualitat_treball
/obs_relacions_laborals/obs_eleccions_sindicals/

 

Estadística de regulació d'ocupació

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 03 Condicions laborals

Codi: 04 03 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Determinació del nombre de persones treballadores afectades per mesures de regulació d'ocupació a Catalunya i de les causes per les quals s'han presentat els procediments. La informació s'obté dels comunicats que recullen les decisions empresarials sobre acomiadaments col·lectius, suspensions de contractes i reduccions de jornada temporals i, en el cas dels procediments de regulació d'ocupació de força major i dels que afecten els socis de societats cooperatives, de les resolucions que, en primera instància, emeten les autoritats laborals competents. Aquestes dades són depurades i tractades informàticament.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, treballadors afectats, tipus de procediments, mesures, sector i divisió d'activitat econòmica, causa, forma d'acabament, òrgan competent

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/
obs_relacions_laborals_qualitat_treball

 

Estadística de vagues i tancaments patronals

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 03 Condicions laborals

Codi: 04 03 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció d'informació sobre les vagues i els tancaments patronals que tenen lloc a Catalunya, tant si es té constància administrativa de la seva convocatòria com si és per una altra via.

L'autoritat laboral competent fa un seguiment telefònic de cada vaga o tancament patronal. La unitat estadística bàsica és vaga-província-mes; per a cada vaga s'emplenen tants qüestionaris com províncies afecti. Si la vaga té una durada superior a un mes, s'emplenen cada mes nous qüestionaris. Això permet fer agregacions tant territorials com temporals. Aquests qüestionaris es depuren i posteriorment se'ls fa un tractament informàtic i estadístic.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: conflictes, jornades i hores perdudes, centres de treball (convocats i implicats), treballadors participants, activitat econòmica, temps de durada, resultat, àmbit funcional de conflicte, motivació, forma d'acabament, tipus d'empresa, àmbit del conveni

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_relacions_laborals_qualitat_treball

 

Estadística de negociació col·lectiva

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 03 Condicions laborals

Codi: 04 03 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Tractament dels fulls estadístics que les meses negociadores presenten en fer la inscripció dels convenis en els registres de les autoritats laborals competents, accessibles a través de l'aplicació REGCON, per tal d'obtenir informació estadística sobre la negociació col·lectiva per sectors territorials i funcionals.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: convenis, treballadors afectats, empreses afectades, increment salarial pactat i revisat, àmbit de negociació, activitat econòmica, naturalesa de l'acord, òrgan de registre, titularitat de l'empresa, temporalitat, existència o no de clàusula de revisió per garantia salarial, jornada anual

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió: -

 

Estadística de conciliacions laborals col·lectives

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 03 Condicions laborals

Codi: 04 03 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció d'informació sobre les conciliacions col·lectives que tenen lloc en els serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquests emplenen els fulls estadístics corresponents que són depurats i tractats informàticament.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: conciliacions col·lectives, empreses afectades, treballadors afectats, resultat de la conciliació, activitat econòmica

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_relacions_laborals_qualitat_treball

 

Estadística de conciliacions laborals individuals

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 03 Condicions laborals

Codi: 04 03 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció d'informació sobre les conciliacions individuals dutes a terme a Catalunya amb motiu d'acomiadaments, sancions, reclamació de quantitats i altres motius. Les conciliacions individuals tenen lloc en les diferents unitats de conciliació que depenen del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que tenen com a suport a la seva tasca una aplicació informàtica de gestió, la informació de la qual posteriorment es depura i es tracta informàticament.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: motiu, forma d'acabament, conciliacions individuals, quantitats acordades

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_relacions_laborals_qualitat_treball

 

Estadística de sinistralitat laboral

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 03 Condicions laborals

Codi: 04 03 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: La informació estadística sobre els accidents de treball s'obté dels comunicats que les empreses estan obligades a presentar davant l'autoritat laboral competent. Aquestes dades són depurades i tabulades segons el tipus de sinistres i les circumstàncies en què aquests es produeixen.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, accidents de treball, activitat econòmica, gravetat, tipus de contracte, índex d'incidència

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_relacions_laborals_qualitat_treball

 

Estadística de la contractació laboral

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 03 Condicions laborals

Codi: 04 03 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Quantificar el nombre de contractes laborals registrats en els serveis públics d'ocupació de l'Estat amb lloc de treball a Catalunya i la tipologia de contractes fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, activitat econòmica, ocupació, tipus de contracte, nivell formatiu, durada del contracte, grandària de l'empresa, jornada, discapacitat de la persona contractada, contractes de posada a disposició, nacionalitat de la persona contractada

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016, 2017

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_mercat_de_treball

 

Estadística de la inspecció de treball

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 03 Condicions laborals

Codi: 04 03 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Elaboració d'informació estadística sobre el desenvolupament de l'acció inspectora a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: activitat inspectora, mesures i resultats, àrees d'actuació

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/
obs_relacions_laborals_qualitat_treball/obs_inspeccio/

 

Estadística dels centres, alumnes i professors d'educació no universitària

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

Codi: 04 04 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

Organisme col·laborador: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Cost directe estimat: 100.000 €

Ressenya: Aprofitament estadístic i difusió dels resultats de nombre d'alumnes, de personal docent i de centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris a partir dels sistemes d'informació del Departament d'Ensenyament.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de professorat, Registre de centres, Registres d'alumnes

Variables principals: sexe, edat, centres, alumnes, professors i titularitat dels centres educatius

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis, districtes, serveis territorials

Període de referència: 2016-2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/

 

Estadística del personal al servei de l'administració educativa

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

Codi: 04 04 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

Organisme col·laborador: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Aprofitament estadístic de la informació disponible en els sistemes d'informació del Departament amb l'objectiu de quantificar els recursos humans de l'administració educativa.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de professorat, Registre general de personal de la Generalitat

Variables principals: sexe, edat, cos administratiu

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, serveis territorials

Període de referència: 2016-2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/

 

Sèries estadístiques educatives

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

Codi: 04 04 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Sistematització i homogeneïtzació de les principals variables de l'estadística dels centres, de l'alumnat i del professorat, per tal de conèixer-ne l'evolució.

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, alumnes, centres i personal docent

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, serveis territorials

Període de referència: 2016-2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/

 

Indicadors estadístics de l'ensenyament

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

Codi: 04 04 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Ensenyament

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 7.500 €

Ressenya: Elaboració d'un sistema d'indicadors que donen una visió de conjunt del sistema educatiu quant a l'escolarització i els recursos humans i econòmics, entre d'altres àmbits.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, escolarització, recursos humans, recursos econòmics i rendiment acadèmic

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, serveis territorials

Període de referència: 2016-2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/

 

Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

Codi: 04 04 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament d'Ensenyament, Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.400 €

Ressenya: Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat a Catalunya corresponent al curs 2014-2015. Tabulació i publicació dels resultats del treball de camp realitzat l'any anterior.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: titularitat, nivell educatiu, alumnat, professorat, despeses i finançament detallats

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2014-2015 (curs escolar)

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/efde

 

Estadística de l'ensenyament universitari

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

Codi: 04 04 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: universitats catalanes

Cost directe estimat: 180.000 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques de les universitats catalanes en relació amb la seva activitat docent i de recerca.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer Uneix

Variables principals: tipologia i relació d'estudis, alumnes titulats, professorat, PAS, rendiment acadèmic i assignació de recursos docents, costos, pressupostos, recerca i inserció laboral

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015-2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/sur-en-xifres/

 

Estadística de les escoles agràries

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

Codi: 04 04 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Determinar el nombre i les característiques dels cursos considerats en el Programa de formació permanent adreçat al sector agroalimentari i rural, fent un tractament de la informació administrativa disponible.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Matrícules de cada escola

Variables principals: sexe, nombre de cursos i alumnes

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2017

Canal de difusió:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_estadistiques_observatoris/
dar_tecnologia_i_formacio/dar_capacitacio_agraria/

 

Estadística de la formació professional per a l'ocupació

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

Codi: 04 04 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Recomptes del nombre de cursos impartits, dels alumnes formats en funció de les accions de formació ocupacional, de les especialitats dels cursos, dels col·lectius als quals van adreçats, etc. Aquestes dades s'obtenen dels expedients administratius de les subvencions concedides.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: alumnes, cursos, hores, nivells, especialitats, col·lectius, entitat col·laboradora

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: https://www.oficinadetreball.gencat.cat

 

Enquesta d'usos lingüístics de la població

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 05 Llengua

Codi: 04 05 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Cultura, Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Realització del projecte tècnic de la quarta edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població catalana a una mostra representativa de la població de 15 anys i més, que permeti obtenir informació sobre els coneixements lingüístics de les llengües oficials en el territori, i algunes de no oficials, així com els usos lingüístics en els diversos espais de relació personal. L'operació incorpora informació estadística sobre l'aranès a l'Aran. Com a nou objectiu, aquesta edició es proposa recollir informació sobre les necessitats lingüístiques de la població amb pocs coneixements de català, especialment la població immigrada de primera i segona generació.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, llengües d'identitat, coneixements lingüístics en llengües oficials, anglès i francès, usos lingüístics interpersonals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2018

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019

Canal de difusió:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/dades_i_estudis/dades_estadistiques/

 

Enquesta d'usos lingüístics a institucions i empreses

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 05 Llengua

Codi: 04 05 02

Tipus: nova

Organisme responsable: Departament de Cultura

Organisme col·laborador: Departament de Justícia

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Realització del projecte tècnic i del treball de camp de l'enquesta sociolingüística, amb la finalitat de conèixer els criteris lingüístics i els usos globals del català i altres llengües oficials i no oficials a Catalunya en diversos àmbits institucionals i empresarials.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: usos lingüístics en rètols, publicitat, documentació i comunicació externes i atenció al públic

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/dades_i_estudis/dades_estadistiques/

 

Sistema d'indicadors lingüístics

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 05 Llengua

Codi: 04 05 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Cultura

Organisme col·laborador: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 2.000 €

Ressenya: Manteniment i actualització del Sistema d'indicadors lingüístics (SIL) que permeti fer un seguiment dels coneixements i usos lingüístics a diferents empreses i institucions catalanes en diversos àmbits a partir de les dades provinents d'estadístiques oficials i d'altres estudis.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, variables sociolingüístiques sobre coneixement, ús i consums lingüístics

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/dades_i_estudis/dades_estadistiques/

 

Estadística de participació cultural

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 07 Cultura

Codi: 04 07 01

Tipus: nova

Organisme responsable: Departament de Cultura

Organisme col·laborador: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 100.000 €

Ressenya: Realització d'una enquesta a una mostra representativa de la població de Catalunya de 14 anys i més, per tal d'obtenir els resultats bàsics definits en el pla de tabulació corresponent sobre el consum i pràctiques culturals en diferents àmbits: llibres, diaris i revistes, música, concerts, espectacles d'arts escèniques, cinema, exposicions, ràdio i televisió, Internet i videojocs.

Sistematització de la informació en una base de dades que faciliti l'obtenció de resultats específics.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, pràctiques, hàbits i consums culturals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

 

Enquesta de biblioteques

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 07 Cultura

Codi: 04 07 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament de Cultura, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 19.500 €

Ressenya: Realització d'una enquesta que recull informació sobre les característiques de les biblioteques segons l'estructura, el funcionament, l'equipament, el personal, els serveis i les despeses.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i despeses

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: biennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/bib

 

Estadística de museus i col·leccions

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 07 Cultura

Codi: 04 07 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Cultura

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 8.000 €

Ressenya: Obtenció de l'estadística sobre museus i col·leccions de Catalunya a partir de dades administratives del Departament de Cultura relatives a l'activitat, el nombre, el personal i el pressupost del sector. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadística de visitants als museus i col·leccions

Variables principals: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

 

Estadística del llibre

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 07 Cultura

Codi: 04 07 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Cultura

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 8.000 €

Ressenya: Obtenció dels principals indicadors del sector del llibre a Catalunya: producció editorial, vendes, drets d'autor, personal, títols registrats a l'ISBN, a partir de les dades disponibles de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, de l'Agència Espanyola de l'ISBN i del Registre de la propietat Intel·lectual de Catalunya.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'empreses i producció editorial a Catalunya registrades a l'Agència Espanyola de l'ISBN, nombre d'empreses, producció editorial, valor de la producció i treballadors d'acord amb els gremis de Catalunya

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

 

Estadística de cinema

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 07 Cultura

Codi: 04 07 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Cultura

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 8.000 €

Ressenya: Obtenció de l'estadística de cinema, del sector de producció i del sector d'exhibició a Catalunya, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Cultura, referent al nombre i a l'aforament de les sales de cinema, de la llengua i la nacionalitat de la pel·lícula, dels espectadors i de la recaptació. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d'exhibició de cinema

Variables principals: nombre i aforament de les sales de cinema, llengua i nacionalitat de la pel·lícula, espectadors i recaptació

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

 

Estadística d'arts escèniques

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 07 Cultura

Codi: 04 07 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Cultura

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 65.000 €

Ressenya: Tramesa d'un qüestionari electrònic per tal de conèixer el nombre, l'activitat, el pressupost, el personal i les característiques dels espectacles exhibits i produïts de les sales i les companyies d'arts escèniques a Catalunya, i a partir del qual fer una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer les tabulacions corresponents.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Projecte d'Indicadors Culturals per a l'Entorn Municipal (PICEM), Associació d'empreses de teatre a Catalunya (ADETCA)

Variables principals: nombre i tipologia de les sales i companyies d'arts escèniques, característiques dels espectacles produïts o exhibits, ingressos, despeses i treballadors de les sales i les companyies

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

 

Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 07 Cultura

Codi: 04 07 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Cultura

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 8.000 €

Ressenya: Obtenció de l'Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Cultura, per tal de conèixer l'activitat, la tipologia, el període històric, el personal i el pressupost del patrimoni immoble i moble de Catalunya. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d'inventari del patrimoni i béns

culturals d'interès nacional

Variables principals: nombre, tipologia i període històric

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

 

Estadística d'equipaments culturals

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 07 Cultura

Codi: 04 07 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Cultura

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 8.000 €

Ressenya: Obtenció dels principals indicadors dels equipaments culturals de Catalunya: nom, tipus, subtipus, dades de contacte, municipi, titularitat, gestió, estat de l'equipament i altres característiques, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament.

Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d'equipaments culturals

Variables principals: nom, tipus, subtipus, dades de contacte, municipi, titularitat, gestió, estat de l'equipament, any de construcció, any d'inauguració, any de reforma, superfície total, aforament, barreres arquitectòniques i codis UTM

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió: http://pect.cultura.gencat.cat/difusio

 

Estadística de les arts visuals i plàstiques

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 07 Cultura

Codi: 04 07 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Cultura

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 40.000 €

Ressenya: Tramesa d'un qüestionari electrònic a les galeries d'art de Catalunya per tal de conèixer el nombre d'exposicions i d'artistes, l'activitat, la tipologia, el personal i el pressupost del sector a Catalunya, i a partir del qual fer una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: biennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

 

Estadística del tercer sector cultural

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 07 Cultura

Codi: 04 07 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Cultura

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 40.000 €

Ressenya: Tramesa d'un qüestionari electrònic als centres d'estudis locals i comarcals per tal de conèixer el nombre, l'activitat, el personal i el pressupost del sector a Catalunya, i a partir del qual fer una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistica_per_temes/cultura_popular/

 

Estadística dels centres de culte a Catalunya

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 08 Entitats religioses

Codi: 04 08 01

Tipus: nova

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 81.164 €

Ressenya: Quantificació, adscripció a confessió religiosa i distribució territorial dels centres de culte existents a Catalunya, a partir de dades d'origen administratiu obtingudes de la base de dades del Mapa religiós de Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades del Mapa religiós de Catalunya

Variables principals: nombre, confessió religiosa d'adscripció i distribució territorial dels centres de culte a Catalunya, evolució

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió:

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/

 

Estadística de resultats electorals

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 09 Eleccions i participació ciutadana

Codi: 04 09 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 60.650 €

Ressenya: S'inicia l'actuació amb la recollida dels arxius informatitzats per part del Ministeri de l'Interior o el Departament, segons la convocatòria. Una vegada corregits els errors d'enregistrament

o de transcripció, mitjançant diferents contrastos, es crea un arxiu estadístic provisional que conté informació codificada de cada mesa i secció censal. Una vegada verificada l'exhaustivitat i la qualitat de les dades es crea un arxiu estadístic definitiu que és tabulat i publicat per municipis amb agregacions per comarques, circumscripcions i total de Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxers de resultats electorals

Variables principals: nombre d'electors, votants, vots vàlids, vots en blanc, vots nuls, vots a candidatures i referència geogràfica

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: convocatòries electorals

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió:

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals

 

Estadística electoral de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 09 Eleccions i participació ciutadana

Codi: 04 09 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 7.200 €

Ressenya: Elaboració de taules estadístiques de la participació i resultats electorals provisionals de la ciutat de Barcelona, així com l'elaboració de sèries dels resultats electorals, a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l'àmbit electoral.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxers de resultats electorals

Variables principals: nombre d'electors i vots per cada partit polític

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, municipi de Barcelona

Període de referència: convocatòria electoral

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes

Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/telec/index.htm

 

Enquesta de seguretat pública

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat

Codi: 04 10 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Interior

Organisme col·laborador: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 150.000 €

Ressenya: Realització d'una enquesta dirigida a una mostra de la població de Catalunya de 16 anys i més per tal de mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, índexs globals i sectorials de victimització, índex de denúncia, principals preocupacions ciutadanes en matèria de seguretat, nivells de seguretat per àmbits territorials

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits, regions policials

Període de referència: 2016-2017 (de juny del 2016 a juny del 2017)

Periodicitat: biennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2018

Canal de difusió:

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/

 

Estadística de seguretat ciutadana

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat

Codi: 04 10 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Interior

Organisme col·laborador: policies locals de Catalunya

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre recursos i actuacions de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i policies locals de Catalunya, per tal de disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts i localitzats.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Sistema d'informació policial (SIP) Explodades

Variables principals: sexe, edat, incidents i fets delictius coneguts i localitzats, motius de detenció, detencions i detinguts per infraccions penals o administratives, nombre i localització de comissaries, nombre i localització de vehicles, mitjans humans

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits, regions policials

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2018

Canal de difusió:

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/

 

Estadística de seguretat viària

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat

Codi: 04 10 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Interior

Organisme col·laborador: policies locals de Catalunya

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre les proves d'alcoholèmia dutes a terme, a partir de dades facilitades per la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d'accidents de trànsit SIDAT, Base de dades de controls d'alcoholèmia

Variables principals: sexe, edat, nombre i característiques dels accidents amb víctimes a Catalunya, nombre de proves d'alcoholèmia realitzades per cada cos policial

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2018

Canal de difusió:

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/

 

Estadística d'emergències i protecció civil

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat

Codi: 04 10 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Interior

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques de les actuacions dels bombers de la Generalitat, de les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i d'atenció de trucades al telèfon d'emergències 112.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Aplicació de gestió d'actuacions de bombers,

Aplicació de gestió d'actuacions de protecció civil, Sistema CMS de gestió de trucades de la centraleta 112, Aplicació SÈNECA de gestió del despatx de trucades del telèfon 112

Variables principals: identificació, tipus i causa de les actuacions, nombre i tipus d'avisos i activacions de plans de protecció civil, i nombre i tipus de trucades ateses

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2018

Canal de difusió:

http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/,

http://112.gencat.cat/ca/que-som/som-xifres/comptes-anuals-i-memories/

 

Enquesta de victimització de Barcelona

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat

Codi: 04 10 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 70.000 €

Ressenya: Realització d'una enquesta per tal de mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat pública.

Inclou un mòdul sobre assetjament sexual a les dones a l'espai públic comunitari.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: índexs globals i sectorials de victimització, índex de denúncia, principals preocupacions ciutadanes en matèria de seguretat, nivells de seguretat per àmbits territorials

Desagregació territorial dels resultats: Àrea Metropolitana de Barcelona, districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2017

Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/index.htm

 

Estadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i mesures penals alternatives

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat

Codi: 04 10 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Justícia

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients de la població reclusa i d'altra documentació administrativa sobre l'execució penal en adults disponible al Departament de Justícia.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Expedients de gestió de la informació

penitenciària, Expedients de gestió dels programes de mesures penals alternatives

Variables principals: sexe, edat, població reclusa segons nacionalitat, àrea geogràfica de procedència, situació processal-penal, programes de treball, nombre de persones sotmeses a mesures penals alternatives segons nacionalitat, classe d'ordres i mesures

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes

Canal de difusió: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/

 

Estadística de justícia juvenil

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat

Codi: 04 10 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Justícia

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació del nombre de persones ateses al llarg de l'any a Catalunya mitjançant els programes d'aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de responsabilitat penal dels menors.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Expedients de gestió dels programes de justícia juvenil

Variables principals: sexe, edat, nombre de persones ateses segons nacionalitat, classe d'ordres i mesures

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2017

Canal de difusió: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/

 

Estadística d'atenció a la víctima del delicte

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat

Codi: 04 10 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Justícia

Organisme col·laborador: Departament d'Interior

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients de les víctimes ateses per les oficines d'atenció a la víctima del delicte i d'altra documentació administrativa disponible al Departament de Justícia.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Expedients de víctimes ateses

Variables principals: sexe, edat, persones ateses pels equips d'atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia segons nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d'actuació

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/

 

Estadística de l'Administració de justícia

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat

Codi: 04 10 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Justícia

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Justícia en relació amb l'àmbit de l'Administració de justícia.

Origen de la informació: aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: òrgans judicials segons jurisdicció i territori, jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2017

Canal de difusió:

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/administracio_de_justicia/memories_i_estadistiq/estadistiques/

 

Estadística de mediacions en l'àmbit del dret privat

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat

Codi: 04 10 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Justícia

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació de les dades disponibles en el Centre de Mediació del Dret Privat del Departament de Justícia.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Expedients del Centre de Mediació del Dret Privat

Variables principals: sol·licituds de mediació familiar i comunitària, mediacions finalitzades, derivacions judicials, mediadors

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/

 

Estadística de fundacions i associacions

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat

Codi: 04 10 11

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Justícia

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació de les dades d'inscripcions en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre d'entitats jurídiques

Variables principals: entitats registrades, altes, baixes

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/

 

Estadística de l'esport

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 11 Esports

Codi: 04 11 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Presidència

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Obtenció de les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya a partir de l'explotació de les dades de caràcter administratiu disponibles a la mateixa Secretaria General de l'Esport així com les facilitades per organismes col·laboradors com són els Consells esportius i les Federacions esportives, entre d'altres.

L'objectiu principal d'aquesta activitat és sistematitzar les dades estadístiques bàsiques de l'esport a Catalunya, incloent-hi informació sobre entitats esportives, equipaments esportius, pràctica esportiva escolar i federada i altres dades d'interès.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, Dades de les federacions esportives catalanes, Cens d'equipaments esportius de Catalunya

Variables principals: sexe, edat, entitats esportives, federacions, participació en jocs esportius segons categories i modalitats, espais esportius per tipologia

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2017

Canal de difusió: http://esport.gencat.cat,

http://www.observatoridelesport.cat

 

Estadística de la pràctica esportiva

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 11 Esports

Codi: 04 11 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de la Presidència

Organisme col·laborador: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 40.000 €

Ressenya: Obtenció de dades actualitzades sobre la pràctica d'activitats fisicoesportives a Catalunya a partir d'una enquesta feta a la població de 16 anys o més.

L'objectiu principal d'aquest estudi és conèixer a fons i amb el màxim rigor possible, l'activitat física practicada, la seva periodicitat, la instal·lació o espai esportiu utilitzat, les motivacions i qualsevol altra dada que pugui ser d'interès, sempre referida al col·lectiu objecte de l'estudi.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, condicions i característiques de les activitats físicoesportives practicades, lloc i motivacions, etc.

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2017

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2018

Canal de difusió: http://esport.gencat.cat,

http://www.observatoridelesport.cat

 

Sistema d'indicadors sobre la joventut

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 12 Joventut

Codi: 04 12 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors que té l'objectiu de proporcionar informació fiable, significativa i periòdica sobre la realitat juvenil de Catalunya, per tal de detectar les tendències principals que s'hi produeixen i contribuir a identificar les necessitats d'intervenció. Els indicadors s'organitzen en vuit àmbits temàtics: població, educació, treball, habitatge, cultura, salut, participació i cohesió social.

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, multitemàtiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: www.gencat.cat/joventut

 

Enquesta a la joventut de Catalunya

Àmbit: 04 Treball i societat

Subàmbit: 04 12 Joventut

Codi: 04 12 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 116.000 €

Ressenya: Enquesta adreçada a la població d'entre 15 i 34 anys resident a Catalunya destinada a conèixer les seves condicions de vida i els processos a través dels quals transiten a la vida adulta.

L'Enquesta a la joventut de Catalunya (EJC) cobreix les temàtiques centrals del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 i serveix per orientar la planificació i el disseny de les actuacions en matèria de joventut.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, multitemàtiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2018

Canal de difusió: -

 

Enquesta de condicions de vida

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 01 Ingressos i condicions de vida de les llars

Codi: 05 01 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Institut Nacional d'Estadística, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

Cost directe estimat: 345.000 €

Ressenya: L'Enquesta de condicions de vida a Catalunya permet obtenir informació estadística sobre la distribució de la renda, així com la caracterització de la població en situació de risc de pobresa o d'exclusió social, d'acord amb els indicadors estàndards europeus i tenint en compte el llindar de pobresa propi de Catalunya. Enguany es compon de dues mostres homogènies recollides separadament, una per l'INE i una altra per l'Idescat. El treball de camp per recollir la informació d'aquest any (amb informació de la renda corresponent a l'any anterior) es realitza simultàniament a l'explotació i la publicació dels resultats de l'enquesta de l'any anterior.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Informació fiscal sobre les llars, Base de dades de persones amb discapacitat

Variables principals: sexe, edat, composició de la llar, condicions de l'habitatge, detall dels ingressos dels individus i percepció de les condicions de vida

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, Àrea Metropolitana de Barcelona

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/tema/cvida

 

Estadística de despesa en consum de les llars

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 01 Ingressos i condicions de vida de les llars

Codi: 05 01 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 40.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, despesa en consum, classificada en grups de despesa i situació econòmica de les llars

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/edcl

 

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 01 Ingressos i condicions de vida de les llars

Codi: 05 01 03

Tipus: nova

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 29.000 €

Ressenya: Explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d'àmbit català d'acord amb el projecte tècnic elaborat, per tal d'obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, de privació material i d'exclusió social per a les àrees bàsiques de serveis socials i les comarques de Catalunya.

Durant l'any 2017 es realitzaran els treballs d'actualització dels indicadors i, al mateix temps, es realitzaran i es promouran treballs d'avaluació, desenvolupament i millora per tal d'avançar en l'assoliment del seu objectiu de ser instrument d'avaluació i planificació de les polítiques socials.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Declaracions tributàries, Fitxer de pensions no contributives de la Seguretat Social. DTASF, Atur registrat, Arxiu de matriculació del Departament d'Ensenyament, Fitxer de pensions i pensionistes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, Prestacions per desocupació

Variables principals: sexe, edat, renda, població i prestacions socials

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits, àrees bàsiques de serveis socials

Període de referència: 2014

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/,

http://www.idescat.cat/estad/intpobr

 

Distribució territorial de la renda familiar a la ciutat de Barcelona

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 01 Ingressos i condicions de vida de les llars

Codi: 05 01 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Elaboració d'un indicador en base 100 per conèixer el nivell i l'estructura de la renda per districtes i barris.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: indicador en base 100

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/index.htm

 

Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 01 Ingressos i condicions de vida de les llars

Codi: 05 01 05

Tipus: nova

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 35.000 €

Ressenya: Disseny d'un procediment d'estimació dels principals indicadors relatius al risc d'exclusió social i de distribució de la renda a partir de l'Enquesta de condicions de vida, aplicant tècniques d'estimació per a petites àrees en base a informació de procedència fiscal.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Declaracions tributàries

Variables principals: sexe, edat, composició de la llar, origen de la renda familiar, nivell de renda

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió: -

 

Estadística econòmica dels serveis d'ajuda a domicili

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 01

Tipus: nova

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 52.000 €

Ressenya: Treball de recopilació i síntesi de tota la informació disponible, tant de procedència administrativa com estadística, sobre l'ajuda domiciliària amb l'objectiu d'elaborar les taules bàsiques necessàries per incorporar-les als comptes de serveis socials.

En el cas que es cregui necessari i viable, es realitzarà un treball de camp per recollir informació de les empreses i entitats productores del servei esmentat.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre unificat de dades dels ens locals (RUDEL), Base de dades d'entitats i establiments socials, Estadística d'empreses i establiments a partir del Directori central d'empreses (DIRCE), Pressupostos i inversions liquidades del pressupost de la Generalitat. GECAT

Variables principals: sexe, edat, hores d'ajuda domiciliària, forma de provisió del servei, persones empleades i dedicació, costos i finançament

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió: -

 

Estadística de serveis socials bàsics

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: ens locals de Catalunya

Cost directe estimat: 25.100 €

Ressenya: Obtenció de dades dels serveis bàsics d'atenció social disponibles al Departament, a partir de la recollida d'informació dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals, i tractament estadístic d'aquestes, referides als equips bàsics d'atenció social, serveis d'atenció domiciliària, serveis residencials d'estada limitada, serveis de menjador i serveis de centres oberts per a infants i adolescents.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d'entitats i establiments socials, Registre unificat de dades dels ens locals (RUDEL), Padró municipal d'habitants, Fitxers de gestió de la Direcció General de Protecció Social

Variables principals: sexe, edat, professionals, actuacions que es duen a terme, problemàtiques ateses, expedients familiars gestionats, nombre i tipologia d'usuaris, hores d'atenció domiciliària, nombre de serveis i places

Desagregació territorial dels resultats: municipis, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/

 

Estadística de serveis socials d'atenció a la gent gran

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 18.300 €

Ressenya: Explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels documents d'avaluació de plans i programes, que permet conèixer, per tipus de finançament, titularitat i distribució territorial, el nombre de places disponibles a Catalunya i la ràtio de places respecte a la població més gran de 65 anys pel que fa a serveis diürns i residencials.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d'entitats i establiments socials, Padró municipal d'habitants, Fitxers de gestió de la Direcció General de Protecció Social

Variables principals: capacitat i ràtio places/població destinatària, tipus de finançament, titularitat, distribució territorial

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/

 

Estadística de serveis socials d'atenció a les persones amb discapacitat

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.800 €

Ressenya: Explotació estadística del registre d'entitats, serveis i establiments socials i dels documents d'avaluació de plans i programes, que permet conèixer, per titularitat i tipus de finançament, la distribució territorial i el nombre de places i serveis socials disponibles a Catalunya adreçats a les persones amb discapacitat: serveis de suport a la integració laboral, serveis d'atenció precoç, serveis de centres ocupacionals, habitatges amb serveis comuns, serveis de centres de dia d'atenció especialitzada, serveis residencials i serveis de valoració i orientació.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d'entitats i establiments socials, Padró municipal d'habitants, Registre unificat de dades dels ens locals -RUDEL-, Base de dades de persones amb discapacitat, Fitxers de gestió de la Direcció General de Protecció Social

Variables principals: capacitat, usuaris, ràtio usuaris/població destinatària, titularitat, distribució territorial

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/

 

Estadística de persones amb discapacitat

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 18.800 €

Ressenya: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu continguda a la base de dades de persones amb discapacitat, que es nodreix de les actuacions registrades per part dels serveis de valoració i orientació de la Direcció General de Protecció Social.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades de persones amb discapacitat

Variables principals: sexe, edat, nombre, tipologia i grau de la discapacitat, barem de dificultat de mobilitat i de necessitat de tercera persona, distribució territorial

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2018

Canal de difusió:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/

 

Estadística de serveis socials d'atenció a la infància i a l'adolescència

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 20.900 €

Ressenya: Explotació estadística d'informació continguda en els expedients oberts a infants i adolescents amb una mesura de guarda o tutela de l'Administració de la Generalitat, per obtenir el nombre d'infants i adolescents atesos per tipus de mesura -atenció en família o en centres- pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència assignats i per tipus de tractament, programes i recursos que se'ls dedica. Obtenció de les dotacions de serveis, de centres i d'equips multiprofessionals d'atenció (EAIA).

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Sistema d'informació de la infància i l'adolescència (SINIA)

Variables principals: sexe, nombre de serveis, nombre de places per titularitat, nombre d'infants i adolescents tutelats per tipologia de la mesura, distribució territorial

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/

 

Estadística d'ajuts de suport a les famílies amb infants a càrrec

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació estadística de les dades relatives a l'ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès a nivell d'ingressos de la unitat familiar.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxers de prestacions per infants a càrrec

Variables principals: famílies beneficiàries, infants beneficiaris, import

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memories_i_informes/

 

Estadística de títols de famílies nombroses

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació estadística de les dades relatives a famílies nombroses amb títols expedits a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de famílies nombroses

Variables principals: nombre de títols, categoria, nombre de fills, títols nous, títols vigents, renovacions

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/

 

Estadística de l'adopció i l'acolliment d'infants

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques procedents dels processos administratius per a l'adopció i l'acolliment d'infants a Catalunya i per a l'adopció d'infants d'altres països.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Sistema d'informació de la infància i l'adolescència (SINIA)

Variables principals: sexe, sol·licituds d'adopció d'infants de Catalunya i d'altres països, sol·licituds d'acolliment familiar, nombre d'infants adoptats de Catalunya i d'altres països, nombre d'infants acollits

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memories_i_informes/

 

Estadística de les pensions i altres prestacions

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Cost directe estimat: 25.700 €

Ressenya: Recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya per tal d'oferir informació històrica sobre el nombre de prestacions i els seus volums econòmics, així com altres informacions complementàries que permetin un coneixement més complet d'aquest grup de prestacions, entre les quals destaquen les pensions contributives i no contributives de la Seguretat Social, i que també comprèn les pensions dels règims especials de funcionaris, les prestacions per atur i altres.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de pensions i pensionistes de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, Fitxer de pensions no contributives de la Seguretat Social. DTASF, Prestacions per desocupació, Fitxer de pagaments de la renda mínima d'inserció (RMI), Pensions del sistema de classes passives de l'Estat

Variables principals: tipus de prestació, règim protector, import mes de desembre, import anual, nombre de prestacions al desembre, nombre mitjà anual de prestacions

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2017

Canal de difusió: http://idescat.cat/estad/ppsr

 

Estadística de títols de famílies monoparentals

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 11

Tipus: nova

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació estadística de les dades relatives a famílies monoparentals amb títols expedits a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de famílies monoparentals

Variables principals: sexe, nombre de títols, nombre de fills, títols nous, títols vigents, renovacions

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2017

Periodicitat: semestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: semestres del 2017

Canal de difusió:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/

 

Estadística de la renda mínima d'inserció

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 12

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Tractament de la informació administrativa disponible per determinar les característiques de les persones que no tenen els mitjans suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, així com les quantitats destinades a cobrir aquestes necessitats i les accions d'inserció social i/o laboral.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: persones afectades, import prestació, expedients, prestació mitjana, entitats col·laboradores d'inserció, empreses d'inserció, projectes d'autoocupació

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, serveis territorials

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_proteccio_social/

 

Estadística de l'associacionisme i el voluntariat

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 13

Tipus: nova

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Tasques preparatòries per a l'elaboració de l'informe de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya d'acord amb allò que preveu l'article 15.5.b) de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

Variables principals: sexe, forma jurídica, implantació territorial, àmbit d'actuació, tipus d'activitats, participació en entitats de segon i tercer nivell, nombre de socis, nombre de voluntaris

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2018

Canal de difusió: http://www.voluntariat.org

 

Estadística del sistema d'atenció a la dependència

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 14

Tipus: nova

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 18.200 €

Ressenya: Explotació estadística a partir de dades administratives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els serveis i prestacions del sistema d'atenció a la dependència, i les característiques de les persones beneficiàries d'aquest sistema.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d'habitants, Fitxers de gestió de la Direcció General de Protecció Social

Variables principals: sexe, edat, nombre de persones beneficiàries de les prestacions i serveis d'atenció a les persones en situació de dependència, tipus de prestacions i serveis d'atenció a la dependència per grau de dependència i distribució territorial

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/

 

Sistema d'indicadors sobre discapacitat i ocupació

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 15

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Disposar d'un sistema d'indicadors que faciliti informació sobre la relació amb l'activitat econòmica i la situació i l'evolució laboral de les persones amb discapacitat.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, prevalença de la discapacitat, relació amb l'activitat econòmica, contractes laborals, demandes d'ocupació, atur registrat, accions d'inserció, mercat ordinari, mercat protegit, tipus de discapacitat, nivell formatiu

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió:

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_focus/obs_colectius_socials/obs_discapacitats_i_mercat_treball/

 

Sistema d'indicadors sobre la infància i l'adolescència

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 16

Tipus: nova

Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Confecció, manteniment i actualització d'un sistema d'indicadors de benestar infantil a Catalunya que permeti conèixer la situació dels infants i adolescents catalans en els diferents àmbits.

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: multitemàtiques

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: bianual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/
observatori_dels_drets_de_la_infancia/

 

Estadística de protecció dels consumidors

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social

Codi: 05 02 17

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Empresa i Coneixement

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de la informació disponible amb motiu de les trucades al telèfon 012 sobre consum i a l'Agència Catalana del Consum, explotant la informació disponible de caràcter administratiu.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, residència, classificació de trucades per matèries, finalitat, hora i dia de la sol·licitud de serveis

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2017

Canal de difusió: http://consum.gencat.cat/qui_som/que_fem/estadistiques/index.html

 

Enquesta de salut de la població

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 431.000 €

Ressenya: Realització d'una enquesta a una mostra representativa de persones residents a Catalunya no institucionalitzades per tal de conèixer l'estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris de la població catalana. Des de l'any 2010, l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) té caràcter continu, la qual cosa suposa que el treball de camp i la recollida d'informació són ininterromputs. La publicació de resultats és anual a partir de l'agregació de la mostra enquestada durant l'any. A mitjans del 2017, es disposarà de resultats relatius a l'any 2016 i anteriors.

L'agregació d'onades permet el càlcul de resultats per a Catalunya, per regions sanitàries i per àrees territorials inferiors a la regió sanitària (àrees de gestió assistencial).

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, estat de salut, condicions de vida, hàbits en relació amb la salut, utilització de serveis sanitaris

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, regions sanitàries, altres àmbits, àrees territorials inferiors a la regió sanitària

Període de referència: 2016

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2017

Canal de difusió:

http://salutweb.gencat.cat/esca/

 

Estadística de causes de mort

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 171.000 €

Ressenya: Identificació i codificació de la causa bàsica de mort i altres variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, depurada i explotada. Anualment es fa l'anàlisi dels indicadors de mortalitat i la difusió de resultats, així com estudis de periodicitat no fixada. Les dades bàsiques de defunció es trameten a l'Institut d'Estadística de Catalunya per tal de fer l'estadística del moviment natural de la població, i a l'Institut Nacional d'Estadística per fer l'estadística espanyola.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, lloc de residència i de defunció, data i causes de mort

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, regions sanitàries, altres àmbits

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió:

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/
dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/mortalitat/

 

Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística, Departament de Salut, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 38.100 €

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de mortalitat a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament, per tal de possibilitar l'anàlisi de les causes de mort de la població, l'esperança de vida i la mortalitat prematura.

Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: malalties

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap02/C020512.htm,

http://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/sistema-dinformacio-de-la-mortalitat/

 

Estadística de malalties de declaració obligatòria

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 41.000 €

Ressenya: Tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de declaració obligatòria, tant les numèriques com les individualitzades. Les primeres es notifiquen setmanalment en forma de sumatori del nombre de casos per tipus de malaltia, setmana i centre declarant. Les segones es notifiquen el mateix dia en què es produeix la sospita del cas i, a diferència de les anteriors, proporcionen informació sobre les característiques del pacient.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries

Variables principals: sexe, edat, malalties de declaració numèrica: nombre de casos, tipus de malaltia i centre declarant; malalties de declaració individualitzada: nom, tipus de malaltia, centre declarant, data d'inici dels símptomes i declaració per sospita o per confirmació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies, municipis, altres àmbits

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/recursos/butlletins_de_salut/
promocio_i_proteccio_de_la_salut/butlleti_epidemiologic_de_catalunya

 

Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 400.000 €

Ressenya: El Departament de Salut disposa d'un registre del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària (CMBDAH) que es nodreix de la informació subministrada pels centres. Aquest registre recull informació d'activitat, a partir de les altes de tots els hospitals d'aguts de Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre del conjunt mínim bàsic de dades

Variables principals: sexe, edat, centre, tipus d'activitat, data d'inici i de fi de l'assistència, procedència, circumstància d'admissió, circumstància d'alta, règim econòmic, diagnòstics, procediments

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, inframunicipal, regions sanitàries, altres àmbits, àrees bàsiques de salut, sectors sanitaris

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió:

http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registrescatalegs/registres/cmbd/

 

Estadística de la morbiditat, prevalença, conductes i monitoratge clínic del VIH/ITS

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 428.600 €

Ressenya: La informació sobre incidència i prevalença poblacionals s'obté de les butlletes de notificació individualitzada o numèrica, en els casos de malalties de declaració obligatòria. En el cas de malalties de transmissió sexual que no són de notificació obligatòria, la informació prové de les declaracions clíniques voluntàries i les notificacions microbiològiques. La informació sobre prevalença i comportaments associats amb la transmissió del VIH i altres ITS en grups de població sentinella prové dels cribratges realitzats sobre aquestes poblacions i de recollida sistemàtica d'informació manual. Per últim, la informació relativa a monitoratge clínic s'obté de les butlletes de notificació de l'activitat diagnòstica dels laboratoris i d'estudis de seguiment de pacients en tractament.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries

Variables principals: sexe, edat, dades del centre declarant, tipus de malaltia, mortalitat, factors de risc de transmissió, dades del tractament, dades clíniques del pacient, dades de proves diagnòstiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, regions sanitàries, altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://www.ceeiscat.cat/documents/anual_VIH.pdf

 

Estadística de reproducció humana assistida

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 83.000 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre les característiques de les usuàries de les tècniques de fecundació in vitro a Catalunya, el tipus d'utilització i els resultats que s'obtenen amb les diverses tècniques emprades, a partir de la informació proporcionada pels centres sanitaris autoritzats per utilitzar aquestes tècniques.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, característiques i resultats de les diverses tècniques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2014, 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió:

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/
dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/reproduccio_humana_assistida/

 

Estadística d'interrupcions voluntàries d'embaràs

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre les interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya a partir de la informació proporcionada pels centres sanitaris autoritzats.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: edat, característiques de la interrupció voluntària de l'embaràs

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, regions sanitàries

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió:

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/
dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/interrupcio_voluntaria_de_lembaras_ive/

 

Estadística de salut perinatal

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: centres maternals de Catalunya de la xarxa sanitària pública i privada

Cost directe estimat: 12.500 €

Ressenya: El registre de nadons es nodreix, des del 1993 a partir de la informació de les butlletes epidemiològiques del programa de detecció precoç neonatal de metabolopaties congènites, que recullen dades de la salut de les dones embarassades i dels nadons. Aquesta informació permet disposar d'uns indicadors de salut perinatal a Catalunya amb una cobertura del 100% dels parts i dels naixements de la xarxa sanitària pública i privada. Des del 2010, hi ha una participació activa a nivell europeu mitjançant la xarxa de salut perinatal europea.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries

Variables principals: edat gestacional i pes del nadó al néixer, que permet calcular la prematuritat i el baix pes, tipus de part (permet analitzar el nivell d'intervenció obstètrica), talla i perímetre cranial del nadó, necessitat d'ingrés a UCI (mare i/o nadó), tipus d'alimentació del nadó, titularitat de l'hospital, hàbit tabàquic de la mare a l'inici i al final de l'embaràs i complicacions de la mare durant l'embaràs

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, regions sanitàries

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Salut_maternoinfantil-00005

 

Estadística de trasplantaments

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 41.300 €

Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades d'activitat de donació i trasplantament i de llistes d'espera per a trasplantaments d'òrgans a Catalunya. Comparació dels principals resultats obtinguts a Catalunya amb els resultats d'Espanya i d'altres països.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries

Variables principals: sexe, edat, dades clíniques dels pacients i dades del procediment

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió:

http://trasplantaments.gencat.cat/ca/actualitat/activitat_de_donacio_i_trasplantament/

 

Estadística de malalts renals

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 11

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 57.600 €

Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades relatives a la insuficiència renal terminal tractada per a l'elaboració d'estadístiques bàsiques sobre la incidència, la prevalença, la mortalitat i la supervivència del malalt i l'empelt segons la modalitat del tractament substitutiu i la distribució geogràfica dels recursos i els malalts.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries

Variables principals: sexe, edat, característiques clíniques dels malalts renals en hemodiàlisi, diàlisi peritoneal o trasplantament renal, diagnosi i malalties associades, tipus de tractament, rehabilitació, variables d'histocompatibilitat, causa de mort, dades dels donants d'òrgans

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió:

http://trasplantaments.gencat.cat/ca/recursos/registres_activitat_i_seguiment/registre_de_malalts_renals/

 

Estadística del registre de diabetis tipus 1

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 12

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: Associació de Diabètics de Catalunya, hospitals de la xarxa pública i privada de Catalunya

Cost directe estimat: 58.000 €

Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les estadístiques bàsiques de la diabetis tipus 1 a Catalunya en la població catalana de 0 a 29 anys.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries

Variables principals: sexe, edat, variables clíniques de les persones amb diagnòstic de diabetis tipus 1

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió:

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/detalls/article/28_IND_Taxa_incidencia_DM1

 

Estadístiques del registre de càncer

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 13

Tipus: nova

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA), Institut Català d'Oncologia

Cost directe estimat: 160.000 €

Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer incidents; estimació de la incidència, mortalitat, supervivència i prevalença del càncer, i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre del conjunt mínim bàsic de dades

Variables principals: sexe, edat, incidència, prevalença, mortalitat, supervivència als cinc anys (observada i relativa) i localització tumoral

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://cancer.gencat.cat/es/professionals/estadistiques/

 

Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Girona

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 14

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: Institut Català d'Oncologia

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer; càlcul de la incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a la demarcació de Girona.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre del conjunt mínim bàsic de dades

Variables principals: sexe, edat, data d'incidència, localització tumoral, histologia de la neoplàsia maligna, estadificació, supervivència a cinc anys (observada i relativa)

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2010-2012

Periodicitat: triennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió:

http://ico.gencat.cat/ca/professionals/serveis_i_programes/registre_del_cancer/

 

Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Tarragona

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 15

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

Organisme col·laborador: Departament de Salut

Cost directe estimat: 179.000 €

Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer; càlcul de la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença; i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a la demarcació de Tarragona.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre del conjunt mínim bàsic de dades

Variables principals: sexe, edat, incidència, mortalitat, supervivència i tipus tumoral.

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, regions sanitàries

Període de referència: 2012

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: https://funca.cat/registre

 

Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Lleida

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 16

Tipus: nova

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer; càlcul de la incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats sobre la magnitud d'aquesta malaltia a la demarcació de Lleida.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre del conjunt mínim bàsic de dades

Variables principals: sexe, edat, data d'incidència, localització tumoral, histologia de la neoplàsia maligna, estadificació, supervivència a cinc anys (observada i relativa)

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2012-2013

Periodicitat: biennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: -

 

Estadística de la morbiditat a la ciutat de Barcelona

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 17

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: Departament de Salut

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de morbiditat a partir dels impresos de notificació de les malalties de declaració obligatòria, numèriques i nominals, i també a partir de registres específics.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Notificació de les malalties de declaració obligatòria, Registre de defectes congènits, Registre de lesions per accident, Registre de drogues

Variables principals: sexe, edat, malalties de declaració obligatòria

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: http://www.aspb.cat

 

Estadística sobre la sida i infecció pel VIH a la ciutat de Barcelona

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 18

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: Departament de Salut

Cost directe estimat: 38.000 €

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els casos de sida i sobre l'evolució de la prevalença de la infecció pel VIH, així com aspectes microbiològics, clínics, de conductes i de prevenció relacionats.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Notificació de les malalties de declaració obligatòria

Variables principals: sexe, edat, nombre de morts de la sida, distribució de grups de transmissió per districte, sexe i edat, evolució dels casos de sida

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2016

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: http://www.aspb.cat

 

Estadística sobre la tuberculosi a la ciutat de Barcelona

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 19

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: Departament de Salut

Cost directe estimat: 38.000 €

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els casos de tuberculosi i sobre l'evolució de la prevalença de la infecció.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Notificació de les malalties de declaració obligatòria

Variables principals: sexe, edat, nombre de casos, incidència, grups de risc

Desagregació territorial dels resultats: municipi de Barcelona

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: http://www.aspb.cat

 

Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 20

Tipus: nova

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística, Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 38.100 €

Ressenya: L'Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de natalitat a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de part. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament, per tal de possibilitar l'anàlisi de la natalitat, la fecunditat i la planificació de l'embaràs.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: edat, país d'origen de la mare

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: http://www.aspb.cat

 

Indicadors del sistema de salut

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 03 Salut

Codi: 05 03 21

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de

Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 48.000 €

Ressenya: Elaboració d'un sistema d'indicadors que permetin fer un seguiment d'aspectes que afecten la salut de la població, de la incidència de diverses malalties i de l'activitat i la qualitat dels serveis sanitaris.

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: indicadors de salut, utilització de serveis, recursos i qualitat del sistema sanitari

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió:

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/indicadors_i_publicacions/indicadors_salut/index.html

 

Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 04 Serveis sanitaris

Codi: 05 04 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Cost directe estimat: 69.000 €

Ressenya: Gestionar la recollida de dades d'estructura, activitat i econòmiques dels centres hospitalaris de Catalunya amb la finalitat de facilitar-ne la informació estadística anual, per a la seva publicació i explotació sistemàtica.

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: identificació del centre, naturalesa jurídica, dotació assistencial, personal, activitat assistencial i dades econòmiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/
dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/hospitals/

 

Estadística dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependències

Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social

Subàmbit: 05 04 Serveis sanitaris

Codi: 05 04 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Salut

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de dades sobre activitat assistencial dels centres integrats a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències, característiques de la població atesa i recursos dels centres. Aquest conjunt d'indicadors dóna lloc al sistema d'informació sobre drogodependències.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d'activitats sanitàries

Variables principals: sexe, edat, localització del centre, activitat assistencial realitzada i dades clíniques relatives a les persones ateses

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, regions sanitàries

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/epidemiologia/index.html

 

Estadística de dades meteorològiques i monitoratge climàtic

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 01 Entorn físic i clima

Codi: 06 01 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Anàlisi dels fenòmens meteorològics i les dades meteorològiques bàsiques obtingudes a partir de les observacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Estació de Radiosondatge de Barcelona, la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques i la Xarxa de Radars. Generació de productes de monitoratge del clima per copsar la variabilitat i el canvi climàtic observat a Catalunya a partir de les sèries climàtiques històriques recuperades i analitzades pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Obtenció de projeccions i escenaris climàtics futurs en el context del canvi climàtic mitjançant tècniques de downscaling estadístic i dinàmic.

Origen de la informació: aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: temperatura, precipitacions, humitat, velocitat del vent, irradiació solar

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: depenent del producte en finalitzar el mes, l'estació climàtica o l'any

Canal de difusió:

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/,

http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/

 

Estadística hidrogràfica

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 01 Entorn físic i clima

Codi: 06 01 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Recollida i tractament de totes les dades referents a la hidrografia de les conques intracomunitàries i intercomunitàries de Catalunya. Per a les conques intracomunitàries es disposa de Pla hidrològic.

Origen de la informació: aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: conques hidrogràfiques, superfície, nivells i cabals dels rius; embassaments: tipologia, evolució de nivells i volums disponibles; canals: descripció i cabals; volum d'aigua dessalinitzada

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió:

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/,

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/

 

Estadística de residus industrials declarats

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: empreses generadores de residus

Cost directe estimat: 75.000 €

Ressenya: Dades de la producció i tipologia dels residus industrials declarats de les activitats industrials que en generen, segons les declaracions de les empreses.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Residus industrials declarats

Variables principals: tonatge generat, tipus de residus, nombre d'establiments declarants, tipus d'indústria, tipus de tractament

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió: http://estadistiques.arc.cat/ARC/?industrials#,

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística de residus municipals

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: ens locals de Catalunya, consorcis, entitats explotadores de plantes de tractament de residus

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Conèixer l'evolució de la generació de residus municipals, de la seva recollida selectiva, del tipus de gestió i del grau d'acompliment dels programes de residus.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadístiques de residus municipals

Variables principals: tones recollides, tipus de tractament, tipus de residus municipals (comercial o domèstic), destinació dels residus

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://estadistiques.arc.cat/ARC/,

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

 

Estadística de residus de la construcció

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: empreses generadores de residus

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Avaluar la gestió dels residus de la construcció a Catalunya, conèixer-ne la quantitat gestionada i el tractament a partir de l'explotació de les dades de les empreses gestores de residus.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadístiques de residus de la construcció

Variables principals: tipus de residus, tipus de gestió

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió:

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/estadistiques/estadistiques_de_runes/

 

Estadística de tractament d'aigües residuals urbanes

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Determinació del nombre de depuradores públiques d'aigües residuals urbanes i capacitat de tractament per tipologies.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Informació administrativa de les depuradores

Variables principals: nombre de depuradores per tipologies, nombre de depuradores conformes a la Directiva 91/271/CEE, capacitat de tractament en m3/dia i en habitants equivalents, rendiment mitjà global d'eliminació de matèries en suspensió, rendiment mitjà global d'eliminació de DBO5.

Tractament dels biosòlids (tones de matèria seca), generació, evolució del tractament i destinació dels fangs generats a les depuradores

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió:

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística sobre les entitats subministradores d'aigua per al consum humà

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: ens locals de Catalunya, companyies subministradores, consorcis

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Determinació del nombre i les característiques de les entitats subministradores d'aigua per al consum humà a Catalunya a partir de les dades que posseeixen l'Agència Catalana de l'Aigua i els ajuntaments de Catalunya, i conèixer el volum i els usos (domèstic o industrial) de l'aigua subministrada.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades de les entitats subministradores, Declaracions tributàries

Variables principals: entitats subministradores, tipologia de les entitats subministradores, cabal subministrat, nombre d'abonats, nombre d'ajuntaments que reben aigua de la mateixa entitat, volum i usos de l'aigua (domèstic o industrial)

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/,

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/

 

Indicadors de la qualitat sanitària de les aigües de bany a la temporada d'estiu

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: Departament de Salut

Cost directe estimat: 121.790 €

Ressenya: Controls analítics dels indicadors de qualitat microbiològica durant la temporada de bany oficial a Catalunya en compliment de la Directiva 2006/7/CE sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Origen de la informació: aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: concentracions d'Escherichia coli i enterococs intestinals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre l'estat de la planificació en els espais naturals protegits.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pla d'espais d'interès natural, Plans especials de protecció del medi natural i del paisatge, Plans rectors d'ús i gestió

Variables principals: superfície d'espais naturals protegits ordenada pel pla especial de protecció del medi natural i de paisatge (o similar), percentatge d'espais ordenats respecte al total en superfície

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2017

Canal de difusió:

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques
/medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/

 

Sistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Evolució de les organitzacions que estan adherides als sistemes d'ecogestió i ecoauditoria de la UE (Reglament CE 1221/2009) (EMAS) i de les organitzacions que disposen de productes o serveis amb l'etiqueta ecològica de la Unió Europea (Reglament CE 66/2010) o el distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental

Variables principals: nombre d'empreses, activitat, localització, tipus de producte i servei, i distribució per sectors

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística sobre declaracions d'impacte ambiental

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: Ponència Ambiental

Cost directe estimat: 4.000 €

Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre declaracions d'impacte ambiental emeses pel Departament a partir del tractament estadístic d'informació de caràcter administratiu disponible.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Declaracions d'impacte ambiental aprovades per la Ponència Ambiental

Variables principals: nombre de declaracions, localització i tipus

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística de la qualitat de l'aire

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: ens locals de Catalunya

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Explotació de les dades proporcionades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i de les dades trameses per les empreses i administracions amb centres d'anàlisi corresponents als diferents punts de mesurament de Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: concentració de monòxid de carboni, diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, partícules en suspensió (PM10 i PM 2,5), plom, cadmi, arsènic, níquel, ozó, clor, clorur d'hidrogen, benzè, benzopirè i sulfur d'hidrogen

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits, punts de mesurament en municipis concrets

Període de referència: 2016

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2017

Canal de difusió:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/icqa/consulta-licqa/,

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Índex de contaminació atmosfèrica

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 11

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció de l'Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) per tal de disposar d'un indicador quantitatiu i qualitatiu que permeti fer un seguiment de la qualitat de l'aire a Catalunya, tant per punts de mesurament com per zones de qualitat de l'aire.

Origen de la informació: aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: qualitat de l'aire

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits, punts de mesurament en municipis concrets

Període de referència: contínua

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: contínua

Canal de difusió:

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/,

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/mesura_de_la_qualitat_de_laire/

 

Estadística d'activitats extractives

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 12

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre restauració d'activitats mineres a cel obert obtingudes a partir del tractament estadístic de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades sobre restauració d'activitats mineres a cel obert

Variables principals: nombre d'explotacions, superfície en hectàrees, estat de la restauració, permisos d'investigació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística de les produccions forestals

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 13

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: Centre de la Propietat Forestal, Conselh Generau d'Aran

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Explotació de la informació continguda en les autoritzacions/notificacions de tala de fusta que gestiona la Direcció General de Forests per tal de seguir l'evolució de les produccions forestals.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer d'autoritzacions de tales de fusta

Variables principals: produccions forestals, m³ de fusta per espècie, tones de llenya per grups d'espècies

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestioforestal/dar_estadistiques_forestals/

 

Estadística de rompudes forestals

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 14

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: Centre de la Propietat Forestal

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Explotació de la informació respecte de la transformació d'usos del territori dintre del sòl no urbanitzable que passen de forestal a agrícola.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'expedients, hectàrees rompudes (territori que passa d'ús forestal a ús agrícola)

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2017

Canal de difusió:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestioforestal/dar_estadistiques_forestals/

 

Estadística de repoblacions forestals

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 15

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: Centre de la Propietat Forestal

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Explotació de la informació de les repoblacions forestals.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'expedients, hectàrees repoblades

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2017

Canal de difusió:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/gestioforestal/dar_estadistiques_forestals/

 

Estadística dels incendis forestals

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 16

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Coneixement del nombre d'incendis forestals, la superfície forestal arbrada i no arbrada afectada i les causes dels incendis forestals. Explotació estadística de les dades administratives disponibles. Enllaç electrònic a les dades d'incendis forestals i al sistema d'informació geogràfica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'incendis forestals, superfície afectada, grups de causes d'incendis forestals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medinatural/dar_prevencio_incendis_nou/dar_dades_incendis/

 

Estadística de les espècies amenaçades

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 02 Medi ambient

Codi: 06 02 17

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: organitzacions no governamentals, universitats catalanes, Institut Català d'Ornitologia, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Seguiment de l'evolució de les espècies en declivi o protegides mencionades en els annexos de les directives d'hàbitats i aus i en la llista vermella de la Unió Europea.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'exemplars, distribució, evolució, productivitat, èxit reproductor

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2017

Canal de difusió:

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/
medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/

 

Estadística de l'evolució de la classificació del règim jurídic i les qualificacions urbanístiques del sòl

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 04 Usos del sòl i planificació

Codi: 06 04 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 5.000 €

Ressenya: Recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament general urbanístic per a l'obtenció de les superfícies de classificació i qualificació del sòl als municipis de Catalunya, segons les especificacions tècniques del Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Expedients d'urbanisme

Variables principals: superfície segons la classificació jurídica del sòl als municipis de Catalunya, superfícies qualificades com a sistemes de mobilitat, d'equipaments, d'espais lliures i d'habitatge dotacional públic, així com les diferents zones urbanes d'aprofitament privat (residencial, instrumental, mixt...), àrees de desenvolupament en sòl urbanitzable i tipus de sòl no urbanitzable

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2017

Canal de difusió:

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/,

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística del planejament general vigent

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 04 Usos del sòl i planificació

Codi: 06 04 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 5.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de les dades administratives disponibles per conèixer l'estat del planejament general vigent als municipis de Catalunya i les dades bàsiques de classificació de sòl, segons les dades refoses al Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Aplicació informàtica Mapa urbanístic de Catalunya (MUC)

Variables principals: tipus de figures del planejament general vigent

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2017

Canal de difusió:

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/
mapes_dades_i_indicadors/

 

Estadística de sectors de planejament

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 04 Usos del sòl i planificació

Codi: 06 04 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 5.000 €

Ressenya: Recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament general urbanístic dels municipis de Catalunya per a l'inventari i seguiment dels sectors de desenvolupament en sòl urbà i urbanitzable del planejament urbanístic vigent, segons les dades refoses al Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Aplicació informàtica Mapa urbanístic de Catalunya (MUC)

Variables principals: nombre de sectors de desenvolupament previstos pel planejament general vigent amb les variables següents: codi sector MUC, descripció de sector segons planejament municipal, superfícies de l'àmbit i tipus de desenvolupament

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2017

Canal de difusió:

http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/,

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística de l'edificació residencial

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals

Codi: 06 05 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació

Cost directe estimat: 36.226 €

Ressenya: Per a la construcció global d'habitatges, s'exploten estadísticament: les bases de dades dels col·legis d'aparelladors de Catalunya (els visats d'obra per als inicis de construcció i els certificats finals d'obra per als acabaments); les llicències d'obres municipals, per contrastar els habitatges iniciats i les cèdules d'habitabilitat emeses per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per contrastar les dades d'habitatges acabats.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'habitatges, superfície construïda, tipologia edificatòria

Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes

Període de referència: 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/

 

Estadística de l'edificació no residencial

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals

Codi: 06 05 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació

Cost directe estimat: 21.053 €

Ressenya: Explotació estadística dels visats d'obra dels col·legis d'aparelladors de Catalunya i de les llicències d'obra major municipal facilitades a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana per tots els ajuntaments de Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'edificis, destinació de l'edifici, superfície a edificar

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/

 

Estadística de la construcció d'habitatges de protecció pública

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals

Codi: 06 05 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.041 €

Ressenya: Explotació dels registres administratius de les qualificacions provisionals i definitives dels habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com a indicadors d'habitatges iniciats i acabats de protecció pública.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/

 

Estadística de la rehabilitació protegida d'habitatges

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals

Codi: 06 05 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 5.839 €

Ressenya: Explotació dels registres administratius dels ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges.

Amb aquesta estadística podem conèixer el nombre d'edificis i habitatges que han realitzat algun tipus de rehabilitació amb ajut públic i els tipus d'obres que s'han realitzat.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'edificis d'habitatges rehabilitats, obres de rehabilitació realitzades

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2017

Canal de difusió: http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/

 

Estadística del lloguer d'habitatges

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals

Codi: 06 05 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: Direcció General de Cadastre, Institut Català del Sòl

Cost directe estimat: 45.255 €

Ressenya: Explotació estadística de les fiances de lloguer de l'INCASOL relacionada amb el nombre de lloguers constituïts i la renda mitjana mensual a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre de contractes de lloguer, rendes mitjanes mensuals

Desagregació territorial dels resultats: municipis, barris

Període de referència: 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/

 

Estadística de l'habitatge de lloguer social

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals

Codi: 06 05 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: consells comarcals, ajuntaments

Cost directe estimat: 3.284 €

Ressenya: Explotació dels registres administratius dels habitatges llogats a través de la Xarxa de mediació per al lloguer social, tant pel programa de cessió com pel programa de mediació.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'habitatges llogats a través de les borses de mediació, a preus per sota del mercat lliure

Desagregació territorial dels resultats: municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2017

Canal de difusió: http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/

 

Estadística de la compravenda i el preu de l'habitatge de nova construcció

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals

Codi: 06 05 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d'Espanya

Cost directe estimat: 17.527 €

Ressenya: Explotació estadística de les compravendes d'habitatge nou inscrites en els registres de la propietat i el preu de venda que figura en l'escriptura registrada.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre de compravendes d'habitatge nou registrades, preu de venda, superfície construïda

Desagregació territorial dels resultats: municipis, barris

Període de referència: 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/

 

Estadística de la compravenda i el preu de venda de l'habitatge usat

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals

Codi: 06 05 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d'Espanya

Cost directe estimat: 17.527 €

Ressenya: Explotació estadística de les compravendes d'habitatge usat inscrites en els registres de la propietat i el preu de venda que figura en l'escriptura registrada.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre de compravendes d'habitatge usat registrades, preu de venda, superfície construïda

Desagregació territorial dels resultats: municipis, barris

Període de referència: 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/

 

Estadística de la demanda d'habitatge social

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals

Codi: 06 05 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: consells comarcals

Cost directe estimat: 9.296 €

Ressenya: Explotació del registre únic d'habitatge protegit. Ens permet conèixer el volum de demanda d'habitatge social i les característiques socioeconòmiques dels demandants.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre de demandants d'habitatge social i les seves característiques socioeconòmiques

Desagregació territorial dels resultats: províncies, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió: http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/

 

Estadística dels ajuts al pagament de l'habitatge

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals

Codi: 06 05 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Organisme col·laborador: consells comarcals

Cost directe estimat: 17.134 €

Ressenya: Explotació dels registres administratius de les famílies que reben ajuts per pagar l'habitatge. A partir d'aquests registres podrem conèixer les condicions socioeconòmiques dels perceptors d'aquest ajut.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: nombre d'ajuts per pagar l'habitatge i les característiques socioeconòmiques dels beneficiaris

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió: http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/

 

Estadística dels locals cadastrals de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals

Codi: 06 05 11

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 9.200 €

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del cadastre per a l'obtenció de dades sobre l'estructura dels locals cadastrals.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades de l'Impost de Béns Immobles

Variables principals: tipologia dels locals cadastrals, valors cadastrals, superfície, tipus de propietari, nacionalitat del propietari

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2017

Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/classol/index.htm

 

Estadística de la xarxa viària

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 06 Infraestructures

Codi: 06 06 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 3.000 €

Ressenya: Explotació de les dades disponibles de caràcter administratiu per conèixer la longitud, el tipus de via i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l'Estat i de les diputacions a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadística de la xarxa viària

Variables principals: longitud de les carreteres, tipus de via

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Estadística del trànsit de la xarxa de carreteres

Àmbit: 06 Territori i medi ambient

Subàmbit: 06 06 Infraestructures

Codi: 06 06 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 5.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de la informació obtinguda a partir dels aforaments de trànsit de la xarxa de carreteres de la Generalitat i de la informació proporcionada per les diferents concessionàries d'autopistes, per conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa de Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades d'observació directa i digitalitzades

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: volum de trànsit (intensitat mitjana diària) de les carreteres de la xarxa de la Generalitat i de les autopistes catalanes

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

 

Nomenclatures territorials i administratives

Àmbit: 07 Metodologia i normalització

Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització

Codi: 07 00 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Renovació contínua del sistema de codis de les entitats territorials locals i dels respectius ens de gestió que s'oficialitzen als efectes estadístics a Catalunya, a partir de l'assignació dels codis del sector públic local de Catalunya per part del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, els codis de les unitats territorials sectorials de Catalunya, els codis d'altres divisions territorials administratives de Catalunya, els codis territorials estadístics inframunicipals, i els codis d'unitats territorials estadístiques d'altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal). L'actuació inclou l'actualització dels topònims catalans, la gestió i el tractament de la informació de base per a la referenciació geogràfica de la informació estadística, els treballs de normalització dels viaris de Catalunya i la revisió de la base de codis territorials.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Classificació catalana d'educació

Àmbit: 07 Metodologia i normalització

Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització

Codi: 07 00 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Termcat

Cost directe estimat: 18.000 €

Ressenya: Oficialització de la nova Classificació catalana d'educació (CCED) derivada de la Classificació internacional normalitzada d'educació 2011 (CINE 2011) d'àmbit internacional i de la Classificació nacional d'educació 2014 (CNED-2014) d'àmbit estatal.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Adaptació d'altres classificacions estadístiques oficials

Àmbit: 07 Metodologia i normalització

Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització

Codi: 07 00 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Termcat

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Completar els treballs d'elaboració de les taules de correspondència de la Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014) amb la Classificació europea de productes per activitats 2008 (CPA-2008) i amb la Classificació catalana de productes per activitats anterior, la CCPA-1996 Revisió 1.

Elaborar l'adaptació catalana de la Nomenclatura combinada 2017 (NC-2017), classificació comunitària d'interès en l'estadística de comerç amb l'estranger, amb les seves correspondències amb les classificacions específiques d'activitats econòmiques i de productes, i l'adaptació catalana de la Classificació estadística de productes industrials (PRODCOM), en el marc de les classificacions estadístiques sectorials d'interès en l'àmbit de l'estadística de la producció industrial.

Tasques d'adaptació catalana d'altres classificacions estadístiques sectorials d'interès, a més de les possibles noves desagregacions, correspondències o delimitacions sectorials de classificacions prèviament oficialitzades.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Formació i perfeccionament professional en estadística

Àmbit: 07 Metodologia i normalització

Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització

Codi: 07 00 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: universitats catalanes, organismes especialitzats, Escola d'Administració Pública de Catalunya, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Organització de cursos, seminaris i sessions tècniques a càrrec de l'Idescat o amb la col·laboració d'universitats i d'altres organismes especialitzats, sobre normativa, mètodes estadístics i programari orientat a la producció i difusió estadística, per tal de facilitar el reciclatge i el perfeccionament professional del personal estadístic o bé la divulgació de fonts per als usuaris d'informació estadística.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Cooperació educativa en estadística

Àmbit: 07 Metodologia i normalització

Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització

Codi: 07 00 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: universitats catalanes, organismes especialitzats

Cost directe estimat: 18.000 €

Ressenya: Concertació d'accions formatives amb els ensenyaments universitaris afins i centres de secundària mitjançant estades en pràctiques d'alumnes universitaris a la seu de l'Idescat i l'organització de visites col·lectives per tal de conèixer els seus productes, activitats i serveis en l'àmbit de l'estadística oficial.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Mètodes per a la millora de tècniques estadístiques

Àmbit: 07 Metodologia i normalització

Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització

Codi: 07 00 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: centres de recerca, universitats catalanes

Cost directe estimat: 35.000 €

Ressenya: Desenvolupament i aplicació de tècniques estadístiques per a la millora qualitativa i quantitativa dels processos de producció estadística. Entre aquests mètodes s'inclouen:

- Els procediments estadístics i computacionals orientats a la preservació del secret estadístic en el tractament de les microdades (registres individuals) i les macrodades (dades tabulades).

- Els estimadors de petita àrea, amb l'objectiu d'obtenir resultats territorials fiables minimitzant la dimensió de les mostres, i les tècniques d'integració de dades (fusió i acarament) d'enquestes i/o administratives, amb l'objectiu de reduir al màxim la càrrega que suporten les unitats informants.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Projecte Qualitas

Àmbit: 07 Metodologia i normalització

Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització

Codi: 07 00 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Durant l'any 2017 els treballs a desenvolupar se centraran en avançar en els actuals sistemes de metadades, de procés i de referència.

Metadades de procés. Avançar i actualitzar l'actual catàleg de processos estadístics a càrrec de l'Idescat, en el marc del model GSBPM (Generic Statistical Business Process Model), estàndard internacional adoptat per Eurostat i la UNECE.

Metadades de referència. Iniciar els treballs d'elaboració dels informes metodològics estandarditzats per disposar d'un sistema d'informació de la metodologia dels processos estadístics a càrrec de l'Idescat, en el marc del model GSIM (Generic Statistical Information Model). Aquest model d'informació complementa i completa el model GSBPM, d'acord amb els estàndards d'intercanvi d'informació acceptats com l'SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) definits a la Recomanació de la Comissió, de 23 de juny de 2009, sobre les metadades de referència per al Sistema estadístic Europeu.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Registre estadístic de població

Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris

Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris

Codi: 08 00 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 54.100 €

Ressenya: Manteniment i explotació d'un registre estadístic de les persones que resideixen a Catalunya. Incorporació de les altes i les baixes per naixement, defunció o migració. Actualització del lloc de residència, la nacionalitat, el nivell d'estudis i la relació de parentiu: pare-fill, mare-fill i cònjuge-parella.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d'habitants, Registre central de persones assegurades, Arxiu de matriculació del Departament d'Ensenyament, Arxiu de matriculació de la Secretaria d'Universitats, Base de dades de persones demandants de feina, Fitxer d'afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social

Variables principals: sexe, data de naixement, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat i identificació del pare i la mare dins del Registre estadístic de la població

Desagregació territorial dels resultats: --

Període de referència: --

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió: -

 

Registre estadístic de territori

Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris

Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris

Codi: 08 00 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Direcció General de Cadastre, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 55.800 €

Ressenya: Desenvolupament de la base de dades espacial per modelitzar els elements territorials i donar suport a la georeferenciació de les estadístiques oficials. Aquesta base de dades modelitzarà tant les divisions administratives com altres entitats de territori.

Mitjançant la utilització de serveis proporcionats per l'IGCC es procedirà a la validació de les adreces postals i s'obtindran les coordenades i s'establiran les relacions amb les referències cadastrals.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Directori central d'empreses (DIRCE), Arxiu CAT del Cadastre, Registre de població

Variables principals: variables alfanumèriques incloses en les adreces postals, informació vectorial associada a les divisions administratives (illes, trams, carrers, seccions, districtes, municipis, províncies, etc.)

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: --

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió: -

 

Registre estadístic d'entitats

Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris

Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris

Codi: 08 00 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 27.300 €

Ressenya: Elaboració d'un registre amb la informació disponible sobre les empreses de Catalunya derivada de directoris, registres administratius i enquestes.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadística d'empreses i establiments a partir del Directori central d'empreses (DIRCE), Fitxer d'afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social

Variables principals: raó social i variables econòmiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, capitals de comarca, Àrea Metropolitana de Barcelona

Període de referència: --

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió: -

 

Registre de població de Catalunya

Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris

Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris

Codi: 08 00 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Manteniment, explotació i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya. Els òrgans de la Generalitat poden utilitzar aquest registre exclusivament per a afers en els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants. Aquestes dades poden ser utilitzades, també, per extreure'n mostres per a actuacions estadístiques oficials. S'exploten també els noms i cognoms de la població per tal d'elaborar un rànquing de freqüències segons el sexe i l'àmbit territorial, així com la informació temporal i històrica dels noms i per nacionalitats de la població.

També s'actualitza la relació d'habitatges principals a partir de l'adreça postal.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d'habitants

Variables principals: sexe, edat, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat

Desagregació territorial dels resultats: inframunicipal

Període de referència: 2015-2016

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2 mesos

Canal de difusió: -

 

Directori d'empreses i establiments

Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris

Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris

Codi: 08 00 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri de Foment, Agència Estatal d'Administració Tributària, departaments de la Generalitat de Catalunya, cambres de Comerç de Catalunya

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Actualització i explotació específica per a Catalunya de marcs d'enquestes i d'arxius de l'Administració estatal i de la Generalitat per tal d'obtenir directoris fiables sobre les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadística d'empreses i establiments a partir del Directori central d'empreses (DIRCE), Fitxer d'afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social

Variables principals: raó social, indicadors de dimensió, sector d'activitat econòmica i domicili

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, capitals de comarca, Àrea Metropolitana de Barcelona

Període de referència: --

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió: -

 

Estadística d'empreses i establiments

Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris

Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris

Codi: 08 00 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Estimació del nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya, així com de la seva distribució segons diversos criteris (sectorial, per grandària, per condició jurídica, etc.) a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) d'àmbit estatal.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadística d'empreses i establiments a partir del Directori central d'empreses (DIRCE)

Variables principals: nombre d'establiments i empreses per sector d'activitat econòmica, segons naturalesa jurídica i dimensió de l'empresa

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/pub/?id=eee

 

Plataforma Cerdà

Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris

Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris

Codi: 08 00 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 100.000 €

Ressenya: L'objectiu de la Plataforma Cerdà és identificar les bases tecnològiques, funcionals i organitzatives que ha d'acomplir el sistema integrat d'informació estadística de l'Idescat, tant des del vessant de la seva gestió interna (bases de dades i desenvolupament d'aplicacions) com des de la gestió externa (web).

També pretén assegurar que la informació que es produeix o es treballa a l'Institut es difon gràcies a un model obert i flexible, capaç d'intercanviar dades estadístiques amb tercers utilitzant protocols estàndard. La Plataforma Cerdà també ha de permetre a l'usuari final fer servir els millors sistemes de tractament i visualització de les dades, mitjançant l'ús de gràfics o de la seva representació en mapes, tot plegat en un entorn amigable, usable i accessible per a tothom.

Les activitats de l'any 2017, un cop finalitzada i testada la infraestructura tecnològica de la plataforma, seran la producció de diferents estadístiques i l'impuls a la construcció dels tres registres estadístics REP (Registre estadístic de població), RET (Registre estadístic de territori) i REE (Registre estadístic d'entitats), i la visualització de dades georeferenciades.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Georeferenciació del seccionat municipal

Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial

Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial

Codi: 09 00 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Organisme col·laborador: ens locals de Catalunya, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Recopilació de la informació cartogràfica i georeferenciació anual de les modificacions inframunicipals (districtes i seccions) dels municipis de Catalunya, amb la possibilitat de descàrrega via web del seccionat digitalitzat corresponent a l'any 2017.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Sistemes de georeferenciació

Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial

Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial

Codi: 09 00 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Cost directe estimat: 30.000 €

Ressenya: Desenvolupament de mètodes de georeferenciació de les unitats estadístiques. Anàlisi, avaluació i implementació de mètodes per a la preservació del secret estadístic en la difusió de dades georeferenciades.

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: coordenades georeferenciades del conjunt d'adreces existents, informació cadastral (parcel·les, illes) i informació vectorial associada a les divisions administratives (seccions, districtes, municipis, etc.)

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat

Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial

Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial

Codi: 09 00 03

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 3.500 €

Ressenya: Recopilació i sistematització d'informació estadística relacionada amb el territori, la mobilitat i el medi ambient, així com altres actuacions del Departament, procedents de fonts estadístiques i administratives del Departament i d'altres organismes i entitats vinculats al sector.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: recull d'informació estadística referent al territori, la mobilitat, el medi ambient, la sostenibilitat i la millora urbana

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2017

Canal de difusió:

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

 

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona

Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial

Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial

Codi: 09 00 04

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i d'altres externs.

La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, justícia, urbanisme

Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona

Període de referència: 2016

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: agost del 2017

Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/index.htm

 

Anuari estadístic de l'Hospitalet de Llobregat

Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial

Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial

Codi: 09 00 05

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i d'altres externs.

La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació. Les dades es presenten en l'àmbit municipal i sempre que és possible per districte, barri o secció censal.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: territori, població, sanitat, salut pública i sanitat ambiental, espai públic, serveis a les persones, usos del sòl i habitatge, economia, treball i consum, transport i circulació, protecció i seguretat ciutadana, ensenyament, cultura, participació ciutadana, comunicacions, mitjans de comunicació, esports, recursos municipals, eleccions, indicadors de ciutat

Desagregació territorial dels resultats: municipis, barris, districtes, seccions censals

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2017

Canal de difusió: http://www.l-h.cat/

 

Anuari estadístic de Terrassa

Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial

Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial

Codi: 09 00 06

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Terrassa

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 40.000 €

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i d'altres externs.

La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: territori, clima, població, sanitat, serveis socials, activitat econòmica, justícia i urbanisme

Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2017

Canal de difusió: http://www2.terrassa.cat/laciutat/xifres/xifres.php

 

Anuari estadístic de Cornellà de Llobregat

Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial

Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial

Codi: 09 00 07

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i d'altres externs.

La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, justícia i urbanisme

Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://governobert.cornella.cat/es/inici

 

Observatori de la Ciutat Open Data Sant Boi de Llobregat

Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial

Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial

Codi: 09 00 08

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: El portal de l'Observatori de la Ciutat reuneix en una sola font de consulta en línia la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació. L'Observatori inclou estudis, informes i documents elaborats amb microdades, que s'ofereixen en diversos formats seguint la filosofia Open Data.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: població, activitat econòmica i situació social

Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: Immediata

Canal de difusió: http://observatori.santboi.cat/

 

Anuari estadístic de Viladecans

Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial

Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial

Codi: 09 00 09

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Viladecans

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i d'altres externs.

La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recopilació estadística, síntesi i conciliació de fonts

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: població, economia, sectors econòmics, treball i societat, condicions de vida i protecció social, territori i medi ambient

Desagregació territorial dels resultats: municipis, barris, districtes

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2017

Canal de difusió: http://www.viladecans.cat/

 

Anuari estadístic comarcal del Baix Llobregat

Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial

Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial

Codi: 09 00 10

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Consell Comarcal del Baix Llobregat

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: L'anuari estadístic comarcal reuneix en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples institucions i organismes de la comarca i d'altres externs. La sistematització de les dades, d'una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: territori, medi ambient, comunicacions, demografia, economia, activitat econòmica, mercat de treball, turisme, habitatge, educació, salut, serveis i prestacions socials i equipaments culturals i esportius

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2017

Canal de difusió: http://www.elbaixllobregat.net/analisi/

 

Indicadors municipals de Viladecans

Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial

Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial

Codi: 09 00 11

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Ajuntament de Viladecans

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Elaboració dels butlletins estadístics 'Estadística informa' de Viladecans que reuneixen en un document de fàcil consulta la informació estadística més rellevant produïda per diversos departaments del mateix Ajuntament i d'altres organismes externs. Aquesta actuació es complementa amb l'elaboració mensual d'informació estadística combinant imatges i gràfics, 'Infografies de Viladecans', de temes nous o amb valor afegit també elaborada per diversos departaments del propi Ajuntament, inclòs el d'estadística i d'altres organismes externs.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, territori, població, medi ambient, activitat econòmica, serveis, sanitat, cultura, habitatges, educació, tecnologia, etc.

Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals

Període de referència: 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió: http://www.viladecans.cat/

 

Anuari estadístic de Catalunya

Àmbit: 10 Indicadors i estadística de síntesi

Subàmbit: 10 01 Estadística de síntesi

Codi: 10 01 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 39.700 €

Ressenya: Reuneix, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, la informació estadística més rellevant produïda per diferents organismes. L'anuari està contínuament actualitzat i és accessible, des del web de l'Idescat, en tres idiomes: català, castellà i anglès. Dins del procés de millorar les prestacions de l'anuari, l'any 2017 se centrarà en la seva conversió en una base de dades i en estructurar-lo temàticament d'acord amb la classificació que segueix el web de l'Idescat.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: multitemàtiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec

 

Sistema d'indicadors

Àmbit: 10 Indicadors i estadística de síntesi

Subàmbit: 10 02 Sistemes d'indicadors estadístics

Codi: 10 02 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 118.200 €

Ressenya: Seguiment individualitzat de diferents indicadors elaborats per l'Idescat o per altres organismes, per tal de conèixer l'evolució tant conjuntural com estructural de l'economia catalana, tot incloent-hi una comparativa amb Espanya i Europa. L'any 2017 es farà una nova fase d'homogeneïtzació i integració del sistema d'indicadors i una nova aplicació de visualització en el web de l'Idescat.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: demografia i societat, qualitat de vida, economia, sectors econòmics, medi ambient i territori

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: anys diversos

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=1,

http://www.idescat.cat/economia/inec?st=3,

http://www.idescat.cat/economia/inec?st=1,

http://www.idescat.cat/economia/inec?st=2

 

Indicadors socials territorials

Àmbit: 10 Indicadors i estadística de síntesi

Subàmbit: 10 02 Sistemes d'indicadors estadístics

Codi: 10 02 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 45.800 €

Ressenya: Sistema d'indicadors que proporciona la informació bàsica més rellevant i disponible per descriure la situació social de Catalunya. La informació es presenta desagregada en comarques i municipis segons la divisió territorial vigent i facilita l'observació de l'evolució temporal.

Origen de la informació: recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, grups socials, salut, educació, treball, renda, habitatge, llengua, cultura, participació i benestar social

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis

Període de referència: cada indicador té el seu propi calendari d'actualització

Periodicitat: contínua

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: immediata

Canal de difusió: http://www.idescat.cat/pub/?id=indst

 

Indicadors de benestar i progrés social

Àmbit: 10 Indicadors i estadística de síntesi

Subàmbit: 10 02 Sistemes d'indicadors estadístics

Codi: 10 02 03

Tipus: nova

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 18.000 €

Ressenya: Disseny d'un sistema d'indicadors de l'estat de progrés social de la societat catalana, amb l'objectiu de facilitar la realització d'anàlisis i d'informes pel que fa a la situació de benestar i progrés social a Catalunya. Aquests indicadors han de ser rellevants i efectivament viables. Durant l'any 2017 es procedirà a completar una primera proposta de sistema i a implementar-lo.

Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recopilació estadística

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: sexe, edat, taxa de pobresa, població per edats, taxa d'atur, grau de satisfacció amb els serveis sanitaris, esperança de vida en néixer, alumnes amb baix rendiment, abandonament prematur dels estudis, espais naturals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2015

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: --

Canal de difusió: -

 

Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Àmbit: 11 Difusió i promoció de l'estadística

Subàmbit: 11 00 Difusió i promoció de l'estadística

Codi: 11 00 01

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya, Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra

Organisme col·laborador: Societat Espanyola de Biometria, Societat Catalana d'Estadística, universitats catalanes

Cost directe estimat: 42.000 €

Ressenya: Coordinació tècnica i edició material de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions), tercera etapa dels Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa (Qüestiió), publicació semestral especialitzada en la recerca i aplicació de les innovacions metodològiques en l'àmbit estadístic i disciplines connexes, amb la participació activa de les principals universitats catalanes i la col·laboració de la secció espanyola de la International Biometric Society i de la Societat Catalana d'Estadística.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Promoció de la producció i l'anàlisi estadística

Àmbit: 11 Difusió i promoció de l'estadística

Subàmbit: 11 00 Difusió i promoció de l'estadística

Codi: 11 00 02

Tipus: consolidada

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: Institut Nacional d'Estadística, centres de recerca, universitats catalanes, organismes especialitzats

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Participació en les activitats de promoció sobre la producció o l'anàlisi d'informació estadística, així com l'organització conjunta del Concurs Student d'Estadística Aplicada, el Planter de Sondeigs i Experiments, i la celebració anual del Dia de l'Estadística a Catalunya. L'actuació també inclou la participació de l'Idescat a la revista Índice. Revista de Estadística y Sociedad editada per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) fruit d'un conveni de col·laboració entre l'INE i l'esmentada universitat i amb la col·laboració d'instituts d'estadística autonòmics.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Promoció de l'ús d'informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de les polítiques públiques

Àmbit: 11 Difusió i promoció de l'estadística

Subàmbit: 11 00 Difusió i promoció de l'estadística

Codi: 11 00 03

Tipus: nova

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 18.000 €

Ressenya: Promoure la utilització de l'estadística amb finalitats d'investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques per tal de maximitzar l'aprofitament de les dades estadístiques disponibles, amb l'objectiu de mantenir la major informació de la realitat social i econòmica i proporcionar eines per a un bon govern.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

Serveis d'atenció als usuaris

Àmbit: 11 Difusió i promoció de l'estadística

Subàmbit: 11 00 Difusió i promoció de l'estadística

Codi: 11 00 04

Tipus: nova

Organisme responsable: Institut d'Estadística de Catalunya

Organisme col·laborador: -

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Oferir serveis d'atenció personalitzada als usuaris i als mitjans de comunicació per via presencial, telefònica i per Internet, així com l'atenció de comandes específiques i també conèixer i avaluar les demandes i el grau de satisfacció dels usuaris.

Origen de la informació: -

Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: -

Variables principals: -

Desagregació territorial dels resultats: -

Període de referència: -

Periodicitat: -

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: -

Canal de difusió: -

 

 

Annex 2

Actuacions estadístiques del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2017 per organismes responsables

 

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

05 03 21 Indicadors del sistema de salut

 

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

04 01 15 Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

 

Ajuntament de Barcelona

01 01 08 Estadística d'estructura i naturalesa de la població de la ciutat de Barcelona

01 03 04 Estadística dels domicilis padronals de la ciutat de Barcelona

01 04 03 Estadística del moviment natural de la població de la ciutat de Barcelona

01 05 02 Estadística del moviment migratori de la població de la ciutat de Barcelona

01 06 02 Estadística de la població estrangera de la ciutat de Barcelona

03 05 02 Enquesta sobre l'activitat del sector comercial de la ciutat de Barcelona

03 06 03 Enquesta sobre l'activitat del sector de restauració de la ciutat de Barcelona

03 07 09 Estadística del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona

03 08 11 Enquesta als turistes a la ciutat de Barcelona

04 01 06 Estadística del mercat de treball de la ciutat de Barcelona

04 09 02 Estadística electoral de la ciutat de Barcelona

04 10 05 Enquesta de victimització de Barcelona

05 01 04 Distribució territorial de la renda familiar a la ciutat de Barcelona

05 03 03 Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona

05 03 17 Estadística de la morbiditat a la ciutat de Barcelona

05 03 18 Estadística sobre la sida i infecció pel VIH a la ciutat de Barcelona

05 03 19 Estadística sobre la tuberculosi a la ciutat de Barcelona

05 03 20 Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona

06 05 11 Estadística dels locals cadastrals de la ciutat de Barcelona

09 00 04 Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona

 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

09 00 07 Anuari estadístic de Cornellà de Llobregat

 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

09 00 05 Anuari estadístic de l'Hospitalet de Llobregat

 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09 00 08 Observatori de la Ciutat Open Data Sant Boi de Llobregat

 

Ajuntament de Terrassa

09 00 06 Anuari estadístic de Terrassa

 

Ajuntament de Viladecans

09 00 09 Anuari estadístic de Viladecans

09 00 11 Indicadors municipals de Viladecans

 

Autoritat del Transport Metropolità

01 07 05 Enquesta de mobilitat en dia feiner

03 07 08 Estadística del transport públic col·lectiu a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Barcelona

 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

02 03 06 Enquesta de clima empresarial

 

Consell Comarcal del Baix Llobregat

09 00 10 Anuari estadístic comarcal del Baix Llobregat

 

Consell de l'Audiovisual de Catalunya

03 06 02 Estadística de l'audiovisual

 

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

02 04 02 Estadística de preus agraris

03 01 01 Comptes econòmics del sector agrari

03 01 02 Estadística de les superfícies i produccions agrícoles

03 01 03 Estadística de la ramaderia

03 01 04 Estadística de maquinària agrícola

03 01 05 Estadística de preus de la terra

03 01 06 Xarxa comptable agrària

03 01 07 Estadística de les captures pesqueres

04 04 07 Estadística de les escoles agràries

06 02 13 Estadística de les produccions forestals

06 02 14 Estadística de rompudes forestals

06 02 15 Estadística de repoblacions forestals

06 02 16 Estadística dels incendis forestals

 

Departament d'Empresa i Coneixement

02 01 08 Comptabilitat satèl·lit del turisme

02 03 11 Clima exportador

02 03 12 Indicadors de fires

02 03 13 Estadística d'expectatives industrials

02 06 01 Estadística conjuntural de la inversió industrial

03 02 01 Balanç energètic

03 02 02 Estadística d'energia elèctrica

03 02 03 Estadística de gas natural

03 02 04 Estadística del carbó i del coc de petroli

03 02 05 Estadística del petroli

03 02 06 Estadística de les energies renovables

03 02 07 Estadística municipal i comarcal del consum de gas natural i d'energia elèctrica

03 02 08 Estadística del consum energètic del sector industrial

03 02 09 Estadística de qualitat del servei elèctric

03 02 10 Estadística de conjuntura elèctrica

03 02 11 Estadística de conjuntura de gas natural

03 02 12 Estadística de conjuntura de petroli

03 02 13 Estadística de conjuntura de carbó i coc de petroli

03 08 10 Estadística d'establiments turístics

03 10 07 Estadística de la despesa pública en R+D i Innovació

04 01 10 Estadística de creació d'empreses a través de la Xarxa 'Emprèn'

04 04 06 Estadística de l'ensenyament universitari

05 02 17 Estadística de protecció dels consumidors

 

Departament d'Ensenyament

02 08 04 Estadística dels equipaments i usos de les TIC als centres educatius

03 10 04 Estadística de la despesa pública en educació

04 04 01 Estadística dels centres, alumnes i professors d'educació no universitària

04 04 02 Estadística del personal al servei de l'administració educativa

04 04 03 Sèries estadístiques educatives

04 04 04 Indicadors estadístics de l'ensenyament

 

Departament d'Interior

04 10 01 Enquesta de seguretat pública

04 10 02 Estadística de seguretat ciutadana

04 10 03 Estadística de seguretat viària

04 10 04 Estadística d'emergències i protecció civil

 

Departament de Cultura

02 02 01 Estadística i comptes de les empreses culturals

03 06 02 Estadística de l'audiovisual

03 10 05 Estadística de la despesa pública en cultura

04 05 01 Enquesta d'usos lingüístics de la població

04 05 02 Enquesta d'usos lingüístics a institucions i empreses

04 05 03 Sistema d'indicadors lingüístics

04 07 01 Estadística de participació cultural

04 07 03 Estadística de museus i col·leccions

04 07 04 Estadística del llibre

04 07 05 Estadística de cinema

04 07 06 Estadística d'arts escèniques

04 07 07 Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic

04 07 08 Estadística d'equipaments culturals

04 07 09 Estadística de les arts visuals i plàstiques

04 07 10 Estadística del tercer sector cultural

 

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

03 10 03 Estadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals a

Catalunya

03 10 11 Estadística relativa al fons de cooperació local

03 10 12 Estadística de les actuacions del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC)

03 10 13 Estadística de personal de l'Administració

03 10 14 Indicadors sobre ocupació pública

04 08 01 Estadística dels centres de culte a Catalunya

04 09 01 Estadística de resultats electorals

06 05 01 Estadística de l'edificació residencial

06 05 02 Estadística de l'edificació no residencial

06 05 03 Estadística de la construcció d'habitatges de protecció pública

06 05 04 Estadística de la rehabilitació protegida d'habitatges

06 05 05 Estadística del lloguer d'habitatges

06 05 06 Estadística de l'habitatge de lloguer social

06 05 07 Estadística de la compravenda i el preu de l'habitatge de nova construcció

06 05 08 Estadística de la compravenda i el preu de venda de l'habitatge usat

06 05 09 Estadística de la demanda d'habitatge social

06 05 10 Estadística dels ajuts al pagament de l'habitatge

 

Departament de Justícia

04 10 06 Estadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i mesures penals alternatives

04 10 07 Estadística de justícia juvenil

04 10 08 Estadística d'atenció a la víctima del delicte

04 10 09 Estadística de l'Administració de justícia

04 10 10 Estadística de mediacions en l'àmbit del dret privat

04 10 11 Estadística de fundacions i associacions

 

Departament de Salut

01 04 02 Esperança de vida i salut de la població

03 10 06 Estadística de la despesa sanitària pública

05 03 01 Enquesta de salut de la població

05 03 02 Estadística de causes de mort

05 03 04 Estadística de malalties de declaració obligatòria

05 03 05 Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària

05 03 06 Estadística de la morbiditat, prevalença, conductes i monitoratge clínic del VIH/ITS

05 03 07 Estadística de reproducció humana assistida

05 03 08 Estadística d'interrupcions voluntàries d'embaràs

05 03 09 Estadística de salut perinatal

05 03 10 Estadística de trasplantaments

05 03 11 Estadística de malalts renals

05 03 12 Estadística del registre de diabetis tipus 1

05 03 13 Estadístiques del registre de càncer

05 03 14 Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Girona

05 03 16 Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Lleida

05 03 21 Indicadors del sistema de salut

05 04 01 Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat

05 04 02 Estadística dels centres integrats a la xarxa d'atenció a les drogodependències

 

Departament de Territori i Sostenibilitat

01 07 04 Indicadors de mobilitat

03 04 01 Estadística dels costos de la construcció

03 04 02 Estadística de la licitació oficial d'obres

03 07 01 Estadística del transport ferroviari

03 07 02 Estadística del transport aeri

03 07 03 Estadística de trànsit marítim als ports

03 07 04 Estadística del transport regular de viatgers per carretera

03 07 05 Estadística del transport per cable

03 07 06 Estadística de les autoritzacions del transport

03 07 07 Estadística dels costos del transport

03 10 08 Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat

06 01 01 Estadística de dades meteorològiques i monitoratge climàtic

06 01 02 Estadística hidrogràfica

06 02 01 Estadística de residus industrials declarats

06 02 02 Estadística de residus municipals

06 02 03 Estadística de residus de la construcció

06 02 04 Estadística de tractament d'aigües residuals urbanes

06 02 05 Estadística sobre les entitats subministradores d'aigua per al consum humà

06 02 06 Indicadors de la qualitat sanitària de les aigües de bany a la temporada d'estiu

06 02 07 Estadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits

06 02 08 Sistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic

06 02 09 Estadística sobre declaracions d'impacte ambiental

06 02 10 Estadística de la qualitat de l'aire

06 02 11 Índex de contaminació atmosfèrica

06 02 12 Estadística d'activitats extractives

06 02 17 Estadística de les espècies amenaçades

06 04 01 Estadística de l'evolució de la classificació del règim jurídic i les qualificacions urbanístiques del sòl

06 04 02 Estadística del planejament general vigent

06 04 03 Estadística de sectors de planejament

06 06 01 Estadística de la xarxa viària

06 06 02 Estadística del trànsit de la xarxa de carreteres

09 00 03 Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat

 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

02 02 02 Indicadors de demografia empresarial

04 01 05 Estadística de fluxos del mercat de treball

04 01 07 Estadística de l'ocupació assalariada i autònoma

04 01 08 Estadística dels demandants d'ocupació i de l'atur registrat

04 01 09 Estadística d'ofertes de llocs de treball

04 01 11 Estadística del suport a cooperatives i societats laborals

04 01 12 Estadística de societats cooperatives

04 01 13 Estadística de societats laborals

04 01 14 Estadística de les empreses de treball temporal

04 03 01 Enquesta de condicions de treball

04 03 02 Estadística d'eleccions sindicals

04 03 03 Estadística de regulació d'ocupació

04 03 04 Estadística de vagues i tancaments patronals

04 03 05 Estadística de negociació col·lectiva

04 03 06 Estadística de conciliacions laborals col·lectives

04 03 07 Estadística de conciliacions laborals individuals

04 03 08 Estadística de sinistralitat laboral

04 03 09 Estadística de la contractació laboral

04 03 10 Estadística de la inspecció de treball

04 04 08 Estadística de la formació professional per a l'ocupació

04 12 01 Sistema d'indicadors sobre la joventut

04 12 02 Enquesta a la joventut de Catalunya

05 01 03 Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

05 02 01 Estadística econòmica dels serveis d'ajuda a domicili

05 02 02 Estadística de serveis socials bàsics

05 02 03 Estadística de serveis socials d'atenció a la gent gran

05 02 04 Estadística de serveis socials d'atenció a les persones amb discapacitat

05 02 05 Estadística de persones amb discapacitat

05 02 06 Estadística de serveis socials d'atenció a la infància i a l'adolescència

05 02 07 Estadística d'ajuts de suport a les famílies amb infants a càrrec

05 02 08 Estadística de títols de famílies nombroses

05 02 09 Estadística de l'adopció i l'acolliment d'infants

05 02 11 Estadística de títols de famílies monoparentals

05 02 12 Estadística de la renda mínima d'inserció

05 02 13 Estadística de l'associacionisme i el voluntariat

05 02 14 Estadística del sistema d'atenció a la dependència

05 02 15 Sistema d'indicadors sobre discapacitat i ocupació

05 02 16 Sistema d'indicadors sobre la infància i l'adolescència

 

Departament de la Presidència

02 08 02 Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars

03 06 02 Estadística de l'audiovisual

04 11 01 Estadística de l'esport

04 11 02 Estadística de la pràctica esportiva

 

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

02 01 03 Productivitat total dels factors

02 01 07 Avanç del PIB trimestral

02 01 09 Previsions macroeconòmiques

02 03 01 Indicadors de conjuntura econòmica

03 09 01 Estadístiques financeres

03 09 02 Estadística del crèdit públic

03 09 03 Estadística del sector de la mediació d'assegurances privades

03 09 04 Estadística de les mutualitats de previsió social catalanes

03 09 05 Resultats economicofinancers de les empreses

03 10 01 Estadística de la recaptació de tributs

03 10 02 Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya

03 10 08 Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat

03 10 15 Estadística del joc

10 02 03 Indicadors de benestar i progrés social

 

Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)

05 03 15 Estadística d'incidència del càncer a la demarcació de Tarragona

 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

09 00 01 Georeferenciació del seccionat municipal

 

Institut Català de les Empreses Culturals

03 06 02 Estadística de l'audiovisual

 

Institut d'Estadística de Catalunya

01 01 01 Estadística del Padró municipal d'habitants

01 01 02 Estadística de població resident a l'estranger

01 01 03 Estimacions de població

01 01 04 Estimació de la població centenària

01 01 05 Sèries històriques de la població catalana

01 01 06 Indicadors demogràfics

01 01 07 Sistema integrat de dades demogràfiques

01 02 01 Censos de població i habitatges

01 03 01 Enquesta contínua de llars

01 03 02 Estadística de matrimonis

01 03 03 Estadística de divorcis, separacions i nul·litats

01 04 01 Estadística de naixements

01 04 02 Esperança de vida i salut de la població

01 05 01 Estadística de moviments migratoris

01 06 01 Estadística de naturalitzacions i autoritzacions d'estada

01 07 01 Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments no universitaris

01 07 02 Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Ensenyaments universitaris

01 07 03 Estimacions de població estacional

01 08 01 Projeccions de població en edat escolar

02 01 01 Comptes econòmics anuals de Catalunya

02 01 02 Marc Input-Output de Catalunya

02 01 03 Productivitat total dels factors

02 01 04 Producte interior brut. Estimacions territorials

02 01 05 Renda familiar disponible bruta. Estimacions territorials

02 01 06 Comptabilitat trimestral de Catalunya

02 01 07 Avanç del PIB trimestral

02 01 08 Comptabilitat satèl·lit del turisme

02 02 01 Estadística i comptes de les empreses culturals

02 03 02 Índex de producció industrial

02 03 03 Indicadors conjunturals d'activitat del sector serveis

02 03 04 Índexs de comerç al detall

02 03 05 Índex de vendes en grans superfícies

02 03 06 Enquesta de clima empresarial

02 03 07 Indicadors de confiança empresarial

02 03 08 Índex de volum de negoci a la indústria

02 03 09 Índex d'entrada de comandes a la indústria

02 03 10 Indicadors de posició competitiva del sector industrial

02 04 01 Índex de preus industrials

02 05 01 Estadística del comerç amb l'estranger

02 05 02 Estadística del comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic

02 07 01 Estadística sobre activitats en R+D

02 07 02 Estadística sobre innovació a les empreses

02 07 03 Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia

02 08 01 Estadística sobre equipament i ús de TIC a les llars

02 08 02 Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars

02 08 03 Estadística sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses

02 08 05 Estadística i comptes de les empreses del sector TIC

03 03 01 Estadística estructural d'empreses de la indústria

03 03 02 Estadística de productes de la indústria

03 05 01 Estadística estructural d'empreses del comerç

03 06 01 Estadística estructural d'empreses de serveis

03 06 02 Estadística de l'audiovisual

03 08 01 Estadística de l'activitat hotelera

03 08 02 Estadística de l'activitat en càmpings

03 08 03 Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural

03 08 04 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

03 08 05 Estadística dels visitants estrangers

03 08 06 Estadística de la despesa dels visitants estrangers

03 08 07 Estadística del turisme dels residents a Catalunya

03 08 08 Estadística del turisme a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat

03 08 09 Estadística i comptes de les empreses del turisme

03 09 01 Estadístiques financeres

03 10 09 Estadística de les relacions econòmiques de la Generalitat amb el sector no lucratiu

03 10 10 Estadística territorial tributària

04 01 01 Estadística de població activa

04 01 02 Indicadors territorials de població activa

04 01 03 Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social

04 01 04 Estadística longitudinal de vides laborals

04 01 15 Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

04 02 01 Estadístiques d'estructura salarial

04 02 02 Estadístiques de costos laborals

04 04 05 Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

04 05 01 Enquesta d'usos lingüístics de la població

04 07 02 Enquesta de biblioteques

05 01 01 Enquesta de condicions de vida

05 01 02 Estadística de despesa en consum de les llars

05 01 03 Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

05 01 05 Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida

05 02 01 Estadística econòmica dels serveis d'ajuda a domicili

05 02 10 Estadística de les pensions i altres prestacions

07 00 01 Nomenclatures territorials i administratives

07 00 02 Classificació catalana d'educació

07 00 03 Adaptació d'altres classificacions estadístiques oficials

07 00 04 Formació i perfeccionament professional en estadística

07 00 05 Cooperació educativa en estadística

07 00 06 Mètodes per a la millora de tècniques estadístiques

07 00 07 Projecte Qualitas

08 00 01 Registre estadístic de població

08 00 02 Registre estadístic de territori

08 00 03 Registre estadístic d'entitats

08 00 04 Registre de població de Catalunya

08 00 05 Directori d'empreses i establiments

08 00 06 Estadística d'empreses i establiments

08 00 07 Plataforma Cerdà

09 00 01 Georeferenciació del seccionat municipal

09 00 02 Sistemes de georeferenciació

10 01 01 Anuari estadístic de Catalunya

10 02 01 Sistema d'indicadors

10 02 02 Indicadors socials territorials

10 02 03 Indicadors de benestar i progrés social

11 00 01 Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

11 00 02 Promoció de la producció i l'anàlisi estadística

11 00 03 Promoció de l'ús d'informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de les polítiques públiques

11 00 04 Serveis d'atenció als usuaris

 

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

05 01 05 Estimació territorial de l'Enquesta de condicions de vida

 

Universitat Autònoma de Barcelona

11 00 01 Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

 

Universitat de Barcelona

11 00 01 Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

 

Universitat de Girona

11 00 01 Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

 

Universitat de Lleida

11 00 01 Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

 

Universitat Politècnica de Catalunya

11 00 01 Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

 

Universitat Pompeu Fabra

11 00 01 Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)