Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 16/1993, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1994.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 016/1993

  • Data del document 28/12/1993

  • Data de publicació 31/12/1993

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 1840

TEXT CONSOLIDAT

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1994 s'insereixen en una situació de crisi econòmica que obliga a conjugar el desenvolupament i foment de l'economia productiva, la creació d'infraestructures i la formació i la prestació de serveis essencials amb la contenció de la despesa pública.
D'acord amb aquesta línia d'actuació, els pressupostos per al 1994 augmenten la capacitat de les polítiques de despesa directament relacionades amb els objectius i, bàsicament, les inversions en obres públiques, les actuacions dirigides a la millora de la competitivitat del sector industrial, l'ensenyament i formació ocupacional i la sanitat.
Aquestes prioritats impliquen la contenció d'altres polítiques de despesa, als efectes de situar el volum total en un marc de restricció pressupostària coherent amb l'actual situació.
La gestió dels pressupostos està regulada per les disposicions vigents en matèria de finances públiques, i per les normes que al respecte es contenen en aquesta Llei.
Entre aquestes últimes s'han de destacar les que tenen com a finalitat assegurar majoritàriament l'eficiència i l'eficàcia de la despesa pública amb vista a les actuacions patrimonials del sector públic de la Generalitat i a la concessió i el seguiment de les subvencions, i també les destinades a contenir la despesa pública mitjançant la retenció, si fos necessari, de saldos pressupostaris que limiten les disposicions dels crèdits per a despeses.

Capítol I

Els crèdits i llurs modificacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 1

Els crèdits inicials i llur finançament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Vinculació de crèdits del pressupost de les entitats sanitàries i assistencials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Transferències de crèdit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Generació de crèdits
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Crèdits ampliables
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Retencions de saldos pressupostaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes autònomes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Règim de concessió de les subvencions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Seguiment i control de les subvencions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Construcció i adquisició d'immobles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Execució anticipada de projectes d'inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Compromisos de despesa d'exercicis anteriors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Identificació de projectes d'inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Manaments de pagaments a justificar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Recurrència de despeses en exercicis futurs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Limitació de l'augment de la despesa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Liquidació dels pressupostos i control financer
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Participació en ingressos
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Finançament del Programa d'inversions de les universitats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Retribucions del personal no laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Retribucions del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Retribucions del personal laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Relacions de llocs de treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Oferta pública d'ocupació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Integració en el treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Limitació de l'augment de despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Prohibició d'ingressos atípics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Pensions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol IV

Operacions financeres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Avals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Operacions d'endeutament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol V

Actuacions tributàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

Actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 33

Increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 34

Cànon d'infraestructura hidràulica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 35

Taxes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 36

Taxes del Departament de Cultura
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 37

Taxes del Departament d'Ensenyament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

[No vigent]

Disposició addicional Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tercera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarta

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Novena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Desena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Onzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dotzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tretzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Catorzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quinzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setzena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dissetena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Divuitena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dinovena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vintena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-unena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-dosena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-tresena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-quatrena

El reglament a què fa referència l'article 57.6 de la Llei del patrimoni cultural català, ha d'incloure els procediments pressupostaris i comptables que assegurin l'aplicació dels fons provinents de la reserva de crèdits d'inversions en obres públiques a la conservació, restauració, excavació i l'adquisició dels béns protegits per l'esmentada Llei, i a la creació artística contemporània.

Disposició addicional Vint-i-cinquena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-setena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-vuitena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-novena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trentena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-unena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Primera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Segona

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Tercera

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Quarta

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Cinquena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Sisena

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex

Annex a l'article 1 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Pressupost

Annexos a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1994