Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 14/1982, de 21 de desembre, de concessió d'un crèdit extraordinari destinat a les instal·lacions del tercer canal de TV i una xarxa de freqüència modulada.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 014/1982

 • Data del document 21/12/1982

 • Data de publicació 31/12/1982

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 290

 • No Vigent
Afectacions
31/12/1982 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els cuitadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  L'article 16.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
 atorga a la Generalitat de Catalunya la competència per a
 regular, crear i mantenir la seva pròpia televisió i ràdio. 
                               
  Com sigui que per a l'adequat desenvolupament de les
 competències que  sobre  televisió  reconeix  l'Estatut
 d'Autonomia, cal que durant el vigent exercici pressupostari
 s'iniciï l'execució dels projectes d'inversió corresponents,
 i atès que en el Pressupost de la Generalitat per al 1982 no
 hi ha crèdit consignat per a aquesta  finalitat,  és
 necessària la concessió d'un crèdit extraordinari a la
 Secció 02, Departament de la Presidència,  Servei 04,
 Direcció General de Règim Jurídic de Ràdio i Televisió, que
 ha obtingut l'informe favorable de la Direcció General de
 Pressupostos i Tresor, d'acord amb el que disposa l'article
 64.1 de la Llei 11/1977, de  4  de  gener,  General
 Pressupostària, d'aplicació a la Generalitat en virtut de la
 Disposició transitòria segona de l'Estatut d'Autonomia.   
                               
 Article 1                          
  Es concedeix un crèdit extraordinari per un import de
 4.801 milions de pessetes a la Secció 02, Departament de la
 Presidència, Servei 04, Direcció General de Règim Jurídic de
 Ràdio i Televisió, Capítol 6 (Inversions reals), nou article
 62 (Programa de construcció i instal·lació d'un canal de
 televisió i d'una xarxa de freqüència modulada de la
 Generalidad) Concepte 621 (Primera Fase del Programa).   
                               
 Article 2                          
  S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, emeti Deute Públic o
 concerti  emprèstits amb la finalitat de finançar les
 despeses autoritzades per aquesta Llei, per un import de
 4.801 milions de pessetes.                 
  Amb aquesta finalitat, s'entendrà ampliat per l'esmentada
 quantia el límit d'endeutament fixat en l'article 11 de la
 Llei 7/1982, de 2 de juny, de Pressupost de la Generalitat
 per al 1982.                        
                               
 Disposicions transitòries                  
 Primera                           
 -1 Un cop aprovats la Llei de Creació de la Corporació
 Catalana de Ràdio i Televisió i el seu Pressupost, es
 consignarà en aquest el crèdit extraordinari concedit en la
 present Llei.                        
 -2 El Consell Executiu presentarà a la Comissió d'Economia,
 Finances i Pressupost del Parlament, en el termini de quinze
 dies des de l'aprovació de la Llei de Creació de la
 Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, detall de la
 utitlizació feta de l'esmentat crèdit fins aquell moment.  
                               
 Segona                           
  Atès que part del crèdit extraordinari ha d'ésser objecte
 d'incorporació a l'exercici de 1983,  el  termini  de
 formalització de l'emissió de Deute o la  concertació
 d'emprèstits als quals fa referència l'article 2 de la
 present Llei s'estendrà a l'exercici del 1983.       
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè
 dicti les disposicions que calguin per al desenvolupament i
 l'execució de la present Llei.               
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que es
 publicarà al Diari Oficial de la Generalitat.        
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 21 de desembre de 1982              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Jordi Planasdemunt i Gubert                 
 Conseller d'Economia i Finances