Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 13/1994, de 26 de juliol, pel qual s'aprova l'adequació a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú de les lleis que afecten el Departament de Governació en matèria de règim local, joc, espectacles, activitats recreatives, i el règim de recursos dels seus organismes autònoms.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret legislatiu

  • Organisme emissor Departament de Governació

  • Núm. del document 013/1994

  • Data del document 26/07/1994

  • Data de publicació 01/08/1994

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 1928

TEXT CONSOLIDAT

La Llei 2/1994, de 24 de març, de bases de delegació en el Govern per a l’adequació de les lleis de Catalunya a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti decrets legislatius, aprovatoris de textos articulats, per tal que, en l’àmbit de les competències de la Generalitat i d’acord amb el que estableix la disposició addicional 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de conformitat amb la redacció que li dóna el Reial decret-llei 14/1993, de 4 d’agost, adeqüi a aquesta Llei les normes amb rang de llei reguladores de procediments administratius sectorials -amb menció específica dels efectes estimatoris que la falta de resolució expressa pugui produir- i en el que sigui procedent, els règims sancionadors i de recursos que s’estableixen en aquestes normes.
 
L’autorització al Govern, d’acord amb l’article 3 de la Llei esmentada, es pot exercir mitjançant un o més decrets legislatius, havent-se optat per fer diversos decrets legislatius.
 
Amb aquest Decret legislatiu s’adeqüen les lleis que afecten el Departament de Governació i els seus organismes autònoms, d’acord amb els principis i criteris de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
 
El present Decret legislatiu ha estat sotmès, en funció de la matèria, a informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya i del Consell Assessor d’Espectacles i Activitats Recreatives, informe que ha resultat favorable.
 
Així mateix, s’ha sotmès a informació pública, d’acord amb el que estableix l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 
Per tant, en exercici de la delegació esmentada, d’acord amb el dictamen preceptiu emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Governació i d’acord amb el Govern,
 
Decreto:

Article 1

Escola de Policia de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Escola d’Administració Pública
Es modifica l’article 14 de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en els termes següents: “1. Contra els actes administratius dels òrgans de l’Escola són procedents els recursos previstos per la legislació sobre procediment administratiu aplicable a Catalunya.
“2. Tots els actes administratius dels òrgans de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya poden ser objecte de recurs ordinari a resoldre per la persona titular del Departament de Governació.
“El recurs extraordinari de revisió, quan sigui legalment possible, s’ha d’interposar davant l’òrgan que va dictar l’acte que s’impugna.”

Article 3

Organització comarcal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Municipal i règim local
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
Es modifica l’article 4 de la Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament de les obres i serveis a incloure-hi, afegint-hi un nou apartat.
“9. Les peticions per concórrer a la convocatòria del Pla s’han de tramitar i resoldre en els terminis que estableix la normativa específica. La no resolució expressa dins d’aquests terminis té efectes desestimatoris.”

Article 6

Espectacles, activitats recreatives i establiments públics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Joc
Es modifiquen els articles 15 i 17 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.
L’article 15 queda redactat de la forma següent: “La imposició de les sancions previstes en aquesta llei es regirà per la normativa vigent en matèria de procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.” L’article 17 queda redactat de la forma següent: “1. Contra les resolucions del delegats territorials del Govern es pot interposar recurs ordinari davant el director general del Joc i d’Espectacles.
“2. Contra les resolucions del director general del Joc i d’Espectacles es pot interposar recurs ordinari davant la persona titular del Departament de Governació.
“3. Les resolucions de la persona titular del Departament de Governació i del Govern, que esgoten la via administrativa, poden ser impugnades d’acord amb el que estableix la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 27 de desembre de 1956.”

Article 8

Institut Català de Seguretat Viària
Es modifica l’article 11.1 de la Llei 21/1991, de 25 de novembre, de creació de l’Institut Català de Seguretat Viària, que queda redactat de la forma següent: “1. Els actes administratius dels òrgans de l’Institut Català de Seguretat Viària poden ser objecte de recurs ordinari a resoldre per la persona titular del Departament de Governació.
“El recurs extraordinari de revisió s’ha d’interposar davant l’òrgan que va dictar l’acte que s’impugna, en els supòsits establerts legalment.”