Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 12/1994, 26 de juliol, pel qual s'adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals, i la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret legislatiu

 • Organisme emissor Departament de Justícia

 • Núm. del document 012/1994

 • Data del document 26/07/1994

 • Data de publicació 01/08/1994

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1928

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
02/08/1994 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

  La Llei 2/1994, de 24 de març, autoritza en el seu article 
 1.1 el Govern de la Generalitat  a  dictar  decrets 
 legislatius, aprovatoris de textos articulats, a fi que en 
 l'àmbit de les competències de la Generalitat, i d'acord 
 amb el que estableix la disposició addicional 3 de la Llei 
 30/1992, de 26 de novembre, de conformitat amb la redacció 
 donada pel Reial decret-llei 14/1993, de 4 d'agost, adeqüi 
 a la llei esmentada les normes amb rang de llei reguladores 
 de procediments administratius sectorials, amb  menció 
 específica dels efectes estimatoris o desestimatoris que la 
 manca de resolució expressa pugui produir i, en el que 
 sigui procedent, els règims sancionadors i de recursos que 
 s'estableixen en les esmentades normes.
                               
  Els textos legals susceptibles d'adaptació es detallen a 
 l'annex de la Llei 2/1994 esmentada, en el qual figuren, 
 pel que fa a l'àmbit competencial del Departament de 
 Justícia, la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis 
 professionals, i la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de 
 creació del  Centre  d'Estudis  Jurídics  i  Formació 
 Especialitzada.
                               
  D'acord amb l'article 1.2 de la Llei 2/1994, els principis 
 i  criteris  que  regiran l'exercici de la delegació 
 legislativa són els que recull la Llei 30/1992, de 26 de 
 novembre,  quant  a les matèries que són objecte de 
 delegació.
                               
  De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió 
 Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Justícia, i 
 d'acord amb el Govern,                   
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
 -1 Es modifica l'article 19 de la Llei 13/1982, de 17 de 
 desembre, de col·legis professionals que queda redactat de 
 la manera següent:                     
 "Article 19                         
 "-1 Els actes i resolucions dels col·legis professionals 
 subjectes a dret administratiu són objecte de recurs 
 mitjançant recurs  ordinari  davant  l'òrgan  superior 
 jeràrquic del que els va dictar segons els respectius 
 estatuts, d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 
 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
 públiques i del procediment administratiu comú.
 "-2 Contra les resolucions d'aquest recurs i també contra 
 tots els altres actes i resolucions dels consells o 
 col·legis únics en l'àmbit de Catalunya, subjectes al dret 
 administratiu, que posin fi a la via administrativa, es 
 podrà  recórrer  davant  la  jurisdicció  contenciosa 
 administrativa  d'acord amb el que estableix la Llei 
 reguladora d'aquesta jurisdicció.
 "-3 El recurs extraordinari de revisió es pot interposar 
 contra els actes administratius dels consells de col·legis, 
 dels col·legis únics en l'àmbit de Catalunya, i també 
 contra els actes dictats pels col·legis respecte dels quals 
 no s'hagi interposat recurs dins de termini, d'acord amb 
 els supòsits regulats en la Llei 30/1992, de 26 de 
 novembre."                         
 -2 S'afegeix un capítol 8 a la Llei 13/1982, de 17 de 
 desembre, amb l'epígraf "actes presumptes", integrat per 
 l'article 20, amb el text següent:             
 "Article 20                         
 "El règim  jurídic  dels actes presumptes dels col·legis 
 professionals es regirà pel que estableix la Llei 30/1992, 
 de 26 de novembre."                     
                               
 Article 2                          
  Es modifica l'article 12 de la Llei 18/1990, de 15 de 
 novembre, de creació del Centre d'Estudis Jurídics i 
 Formació Especialitzada, que queda redactat de la manera 
 següent:                          
 "Article 12                         
 "Règim jurídic                       
 "-1 El règim jurídic dels actes presumptes dels òrgans de 
 govern i administratius del Centre es regirà pel que 
 estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
 jurídic de les administracions públiques i del procediment 
 administratiu comú.
 "-2 Els actes administratius emanats dels òrgans de govern 
 i administratius del Centre poden ser objecte de recurs, 
 d'acord amb els supòsits, procediments i terminis que 
 estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 
 de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 "A aquests efectes posen fi a la via administrativa els 
 actes dictats pel conseller de Justícia i també els dictats 
 pel secretari general d'aquest Departament en matèria de 
 personal.
 "-3 La reclamació prèvia en via administrativa es regeix 
 pel que estableix el títol 8 de la Llei 30/1992, de 26 de 
 novembre.
 "-4 Les reclamacions prèvies a les vies judicials civil i 
 laboral les resoldran el conseller i el secretari general 
 del Departament de Justícia, respectivament.
 "-5 L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per 
 les normes que li siguin aplicables."            
                               
 Disposició derogatòria                   
  Queden derogades totes aquelles disposicions sigui quin 
 sigui el seu rang, en el que contradiguin o s'oposin al que 
 disposa aquest Decret legislatiu.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 -1 Els col·legis professionals i consells de col·legis de 
 Catalunya en modificar els seus estatuts, els adaptaran al 
 que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
                               
 -2 Aquest Decret legislatiu entrarà en vigor l'endemà 
 d'haver estat publicat al DOGC.
                               
 Barcelona, 26 de juliol de 1994               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Antoni Isac i Aguilar                    
 Conseller de Justícia