Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 15/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret legislatiu

 • Organisme emissor Departament d'Economia i Finances

 • Núm. del document 015/1994

 • Data del document 26/07/1994

 • Data de publicació 01/08/1994

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1928

 • No Vigent
Afectacions
21/08/1994 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 La Llei 2/1994, de 24 de març, de bases de delegació en el 
 Govern per a l'adequació de les lleis de Catalunya a la 
 Llei de règim jurídic de les  administracions  públiques 
 i  del procediment  administratiu  comú, delega en el 
 Govern de la Generalitat perquè dicti normes amb rang de 
 llei per tal d'adequar la Llei 11/1981, de 7 de desembre, 
 de Patrimoni de la Generalitat, a la Llei 30/1992, de 26 de 
 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
 i del procediment administratiu comú.
                               
  En l'exercici de la delegació esmentada, dins el termini 
 que finalitza el 27 d'agost de 1994, d'acord amb els 
 principis i criteris que regeixen la Llei 30/1992, de 26 de 
 novembre, als quals han de cenyir-se l'elaboració dels 
 decrets legislatius corresponents, es modifica la Llei 
 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat.
  Les modificacions que motiven aquest Decret legislatiu 
 tenen com a finalitat l'adequació de la Llei 11/1981, de 7 
 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, als principis 
 i a les normes de l'esmentada Llei 30/1992, de 26 de 
 novembre.
                               
  En virtut de tot el que s'ha exposat, en l'exercici de la 
 delegació esmentada per la Llei 2/1994, de 24 de març, a 
 proposta del  conseller  d'Economia  i  Finances,  de 
 conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica 
 Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,      
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
  Es modifica l'article 37 de la Llei 11/1981, de 7 de 
 desembre, de patrimoni de la Generalitat, en els termes que 
 s'estableixen a continuació:                
  "Article 37                        
 "- 1  Els  particulars,  ja siguin persones físiques o 
 jurídiques que per frau, negligència o a títol de simple 
 inobservança causin danys en el domini públic de la 
 Generalitat, o la usurpin de la manera que sigui, estaran 
 obligats a reparar el dany i a restituir el que hagin 
 sostret i seran responsables de la comissió de fets 
 constitutius d'infracció administrativa.
 "- 2 Les infraccions administratives es classificaran en 
 lleus, greus i molt greus.
  "a) Es consideren infraccions lleus les que hagin produït 
 danys fins a 100.000 pessetes.
  "b) Greus les que hagin produït danys de 100.001 a 
 1.000.000 pessetes.
  "c) Molt greus les que hagin produït danys de més de 
 1.000.000 de pessetes.
 "- 3 Les sancions a imposar seran les següents:       
  "a) Per infraccions lleus, fins al tant del perjudici 
 causat.
  "b) Per les infraccions greus des del tant fins al tant 
 més un 50% del perjudici causat.
  "c)  I per les infraccions molt greus del tant i un 50% 
 fins al doble del perjudici causat.
 "- 4  Les sancions a imposar es graduaran atenent a la 
 intencionalitat, reiteració o naturalesa dels perjudicis 
 causats o la reincidència.
 "- 5  Per disposició reglamentària podrà regular-se el 
 procediment per l'exercici de la potestat sancionadora, 
 atenent als principis del procediment sancionador que 
 regula el capítol I del títol IX de la Llei 30/1992, de 26 
 de novembre.
 "- 6  Tant les infraccions com les sancions prescriuran en 
 els terminis i les condicions que estableixen les normes 
 amb rang de llei.
 "- 7 L'exercici de la potestat sancionadora correspondrà 
 al director general del Patrimoni, sense possibilitat que 
 pugui delegar-se en cap altre òrgan distint, d'acord amb la 
 Llei 30/1992.
 "- 8  Contra  la  resolució del director general del 
 Patrimoni es podrà interposar recurs ordinari."       
                               
 Barcelona, 26 de juliol de 1994               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller d'Economia i Finances