Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 16/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, normes amb rang de llei que afecten el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret legislatiu

 • Organisme emissor Departament de Política Territorial i Obres Públiques

 • Núm. del document 016/1994

 • Data del document 26/07/1994

 • Data de publicació 01/08/1994

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1928

 • No Vigent
02/08/1994 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 Mitjançant l'article 1 de la Llei 2/1994, de 24 de març, 
 s'autoritza el Govern de la Generalitat per dictar decrets 
 legislatius, d'aprovació de textos articulats, per tal que, 
 en l'àmbit de les competències de la Generalitat i d'acord 
 amb el que estableix la disposició addicional 3 de la Llei 
 30/1992, de 26 de novembre, de conformitat amb la redacció 
 que li dóna el Reial decret-llei 14/1993, de 4 d'agost, 
 adeqüi a aquesta Llei les normes amb rang de  llei 
 reguladores de procediments administratius sectorials -amb 
 menció específica dels efectes estimatoris i desestimatoris 
 que la falta de resolució expressa pugui produir- i, en 
 allò que sigui procedent, els règims sancionadors i de 
 recursos que s'estableixen en aquestes normes.
                               
  En ús d'aquesta delegació, que es pot exercir mitjançant 
 un o més decrets legislatius, i atès que diverses lleis de 
 les contingudes a l'annex de l'esmentada Llei 2/1994, de 24 
 de març, regulen procediments en matèries de la competència 
 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
 es dicta el present Decret legislatiu. D'acord amb el que 
 estableix la Llei 2/1994, de 24 de març,  únicament 
 s'adeqüen  les  normes de rang legal que requereixen 
 adaptació en alguns dels tres aspectes següents:  terminis 
 de resolució i els efectes estimatoris o desestimatoris 
 dels actes presumptes, en els procediments sectorials 
 regulats per normes de rang legal que no el tenien previst; 
 modificació del règim de recursos administratius, atès que 
 la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ha suprimit els 
 recursos de reposició i d'alçada i els ha substituït pel 
 recurs ordinari en via administrativa; i exercici de la 
 potestat sancionadora i procediment sancionador.
                               
  El text de la disposició s'estructura en sis capítols: 
 Legislació d'Aigües; Legislació Urbanística; Comissió de 
 Ports de Catalunya; Institut Cartogràfic de Catalunya; 
 Institut Català del Sòl i habitatge respectivament, els 
 quals s'han subdividit en seccions en el supòsit que 
 afectin més d'una norma en relació amb el mateix àmbit 
 material.
                               
  Per tant, en exercici de la delegació atorgada per la Llei 
 2/1994, de 24 de març, de bases de delegació en el Govern 
 per a l'adequació de les lleis de Catalunya a la Llei de 
 règim jurídic de les administracions públiques i del 
 procediment administratiu comú, de conformitat amb el 
 dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb 
 el Govern,                         
                               
 Decreto:                          
                               
 Capítol 1                          
 Legislació d'Aigües                     
                               
 Secció 1                          
 Decret legislatiu 1/1988, de 28 de gener          
                               
 Article 1                          
 Règim de recursos                      
   Es modifica l'article 30, apartat 2,  del  Decret 
 legislatiu 1/1988, de 28 de gener, el qual queda redactat 
 com segueix:                        
  "Contra les sancions imposades en els supòsits a què es 
 refereix l'apartat 1 d'aquest article es pot interposar 
 recurs ordinari davant l'organisme de conca corresponent." 
                               
 Secció 2                          
 Llei 4/1990, de 9 de març                  
                               
 Article 2                          
 Règim de recursos                      
   Es modifica l'article 15.2, darrer incís, de la Llei 
 4/1990, de 9 de març, que queda redactat com segueix:    
  "Els actes i els acords de l'ens subjectes al dret 
 administratiu  són susceptibles d'impugnació mitjançant 
 recurs ordinari davant el conseller de Política Territorial 
 i Obres Públiques."                     
                               
 Capítol 2                          
 Legislació urbanística                   
                               
 Article 3                          
 Tramitació planejament                   
  3.1 S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 59 del Decret 
 legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, amb el  següent 
 contingut:                         
  "59.5  En  el  supòsit d'acords que requereixin la 
 presentació d'un text refós o de nova documentació, l'òrgan 
 competent per resoldre disposarà del mateix termini que la 
 llei fixa per resoldre l'instrument de planejament de què 
 es tracti per adoptar el pronunciament corresponent.
  "Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi 
 dictat un acte exprés, s'entendrà aprovat el text refós per 
 silenci administratiu o complimentat l'expedient amb la 
 documentació aportada, a tots els efectes."         
  3.2 Es modifica el paràgraf tercer de l'article 60.2 del 
 Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que queda 
 redactat com segueix:                    
  "Si, un cop transcorreguts tres mesos de la devolució d'un 
 pla parcial d'iniciativa particular o be d'un d'especial 
 l'aprovació  inicial dels quals hagués estat suspesa, 
 aquests no haguessin estat retornats, degudament esmenats, 
 s'entendrà caducat l'expedient als efectes administratius 
 sens perjudici d'una ulterior incoació.
  "A tal efecte, l'Administració actuant en la notificació 
 de  l'acord de suspensió ha de fer l'advertiment de 
 caducitat. Consumit aquest termini sense que el particular 
 requerit realitzi les activitats necessàries per reprendre 
 la tramitació, l'Administració acordarà l'arxiu de les 
 actuacions i ho notificarà a l'interessat amb l'indicació 
 dels recursos pertinents."                 
  3.3  S'afegeix un nou apartat sis a l'article 60 del 
 Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, amb el següent 
 contingut:                         
  "60.6  En els supòsits d'acords que requereixin la 
 presentació d'un text refós caldrà atenir-se al  que 
 determina l'article 59.5."                 
                               
 Article 4                          
 Plans parcials                       
   Es modifica l'apartat 1 de l'article 62 del Decret 
 legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en el següent sentit:  
  "Article 62.1 En qualsevol cas, si la promoció del pla 
 parcial és de l'administració pública o bé d'empreses 
 mixtes, l'aprovació inicial s'haurà de resoldre dins els 
 quaranta-cinc dies següents a la presentació; el termini 
 d'informació pública es pot reduir a vint dies, amb la 
 declaració prèvia d'urgència del govern de la Generalitat. 
 La resta de tràmit,  l'aprovació  provisional  i  la 
 definitiva, seguirà el procediment i els terminis fixats 
 amb caràcter general per l'article 60 d'aquesta Llei."   
                               
 Article 5                          
 Projectes d'urbanització                  
  Es modifica l'apartat b) de l'article 64.1 del Decret 
 legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en el sentit següent:  
  "Article 64.1.b) La informació pública és de vint dies."  
                               
 Article 6                          
 Plans especials                       
  Es modifica l'article 68 del Decret legislatiu 1/1990, de 
 12 de juliol, amb la redacció següent:           
  "Article 68. Quan es tractés de plans especials definits 
 en l'article 29 d'aquesta Llei, la finalitat dels quals fos 
 millorar les condicions urbanístiques i especialment les 
 estètiques dels pobles d'una comarca o ruta turística, i 
 que no comportessin  en  el  planejament  modificació 
 d'alineacions ni impliquessin destrucció d'edificis, la 
 tramitació es reduirà a l'aprovació prèvia pel conseller de 
 Política Territorial i Obres Públiques o per la Comissió 
 d'Urbanisme,  informació pública durant vint dies als 
 serveis  territorials  corresponents,  comunicació  als 
 ajuntaments afectats i aprovació definitiva dels esmentats 
 òrgans."                          
                               
 Article 7                          
 Certificació d'acte presumpte                
  Se substitueix la redacció de l'article 70 del Decret 
 legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que passarà a tenir el 
 contingut següent:                     
  "Article 70. Per a l'eficàcia de l'aprovació definitiva 
 per silenci administratiu els interessats o la mateixa 
 Administració hauran d'acreditar els actes  presumptes 
 mitjançant certificació emesa per l'òrgan competent que 
 havia de resoldre expressament el procediment, el qual 
 l'haurà d'estendre inexcusablement en el termini de 20 dies 
 des que li fou sol·licitada llevat que en aquest termini 
 hagi dictat una resolució expressa i sense que es pugui 
 delegar aquesta competència específica.
  "La certificació dels actes presumptes  dels  òrgans 
 col·legiats s'emetran pels seus secretaris o per les 
 persones que tinguin atribuïdes les seves funcions.
  "En els supòsits en què tingui lloc l'aprovació definitiva 
 del planejament per silenci administratiu positiu, amb la 
 sol·licitud prèvia de certificació de l'acte presumpte, 
 l'Administració ha d'ordenar la publicació i la notificació 
 reglamentària de l'acte presumpte."             
                               
 Article 8                          
  Modificacions del planejament que  inclouen  diferent 
 zonificació de les zones verdes, espais lliures i zones 
 esportives.
  S'afegeixen tres nous paràgrafs finals a l'article 76 del 
 Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, amb el contingut 
 següent:                          
  "L'Administració  que  hagi  aprovat  provisionalment 
 l'expedient que comporti modificació de zones verdes el 
 trametrà a la Comissió d'Urbanisme corresponent, la qual 
 disposarà d'un termini de tres mesos per emetre el seu 
 informe, que té caràcter preceptiu. Un cop emès l'informe 
 assenyalat, la Comissió d'Urbanisme  competent  donarà 
 trasllat de l'expedient a la Comissió d'Urbanisme de 
 Catalunya. Aquesta disposarà d'un termini de dos mesos per 
 emetre el seu informe, el qual té caràcter preceptiu i 
 vinculant.
  "Un cop emès l'informe de la Comissió d'Urbanisme de 
 Catalunya, es trametrà l'expedient al conseller de Política 
 Territorial i Obres Públiques, el qual disposarà d'un 
 termini de dos mesos per emetre el seu informe preceptiu. 
 Cas que l'informe s'emeti en sentit desfavorable s'entendrà 
 finalitzat l'expedient i es notificarà amb indicació dels 
 recursos pertinents. Quan l'informe sigui favorable el 
 conseller ha de trametre l'expedient a la Comissió Jurídica 
 Assessora per tal que emeti informe en el termini fixat en 
 la seva normativa reguladora. Un cop rebut l'informe de la 
 Comissió Jurídica Assessora, el conseller de Política 
 Territorial i Obres Públiques elevarà la corresponent 
 proposta de resolució al Govern de la Generalitat.
  "El termini per a la resolució definitiva per part del 
 Govern de la Generalitat serà de tres mesos des de la 
 recepció de l'informe de la Comissió Jurídica Assessora. 
 Transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat 
 resolució expressa s'entendrà denegada la modificació."   
                               
 Article 9                          
 Usos o obres justificades de caràcter provisional      
   S'afegeix un paràgraf final a l'article 91.2 del Decret 
 legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, en el sentit següent:  
  "El termini per evacuar l'esmentat informe és de dos 
 mesos."                           
                               
 Article 10                         
 Execució de planejament mitjançant imposició de servitud  
   Es modifica l'article 102.1.a) del Decret legislatiu 
 1/1990, de 12 de juliol, que queda redactat en els termes 
 següents:                          
  "102.1.a) Autorització de la Comissió d'Urbanisme. El 
 termini per a la seva emissió és de tres mesos, a comptar 
 des  de  la  data de presentació de la sol·licitud. 
 Transcorregut el termini  sense  que  s'hagi  produït 
 s'entendrà   atorgada  l'autorització  per  silenci 
 administratiu positiu."                   
                               
 Article 11                         
 Autoritzacions en sòl no urbanitzable            
  Es modifica l'article 127.1).b) del Decret legislatiu 
 1/1990, de 12 de juliol, que queda redactat com segueix:  
  "b) No es podran realitzar altres construccions que les 
 destinades a explotacions agrícoles que tinguin relació amb 
 la naturalesa i destinació de la finca i s'ajustin, si 
 s'escau, als plans o normes del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca, com  també  les  construccions  i 
 instal·lacions  vinculades a l'execució, menteniment i 
 servei de les obres públiques. No obstant això, podran 
 autoritzar-se, seguint el procediment previst a l'article 
 68 d'aquesta Llei, edificacions i instal·lacions d'utilitat 
 púublica o interès social que hagin d'emplaçar-se en el 
 medi  rural,  com també edificis aïllats destinats a 
 habitatge familiar on no existeixi la possibilitat de 
 formació d'un nucli de població. En aquest supòsit, en el 
 moment de l'autorització, es tindran en consideració els 
 efectes  sobre  el medi i les explotacions rurals i 
 forestals. La competència per resoldre les sol·licituds 
 correspon a la Comissió d'Urbanisme competent, la qual 
 haurà de resoldre en el termini de quatre mesos des de 
 l'entrada de l'expedient al registre. Transcorregut aquest 
 termini sense que s'hagi dictat  resolució  expressa, 
 s'entendrà denegada l'autorització.
                               
 Article 12                         
 Parcel·lacions i reparcel·lacions              
   Es modifica el paràgraf tercer de l'article 148.3.b) del 
 Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que queda 
 redactat com segueix:                    
  "Els projectes se sotmetran a informació pública durant un 
 mes,  amb citació personal dels interessats, i seran 
 aprovats per l'Ajuntament o, si s'escau, per l'òrgan 
 urbanístic que se subrogui en les competències municipals, 
 excepte en el supòsit que el planejament municipal estigués 
 adaptat  a  la Llei de sòl, cas en què el termini 
 d'informació pública serà de vint dies."          
                               
 Article 13                         
 Execució de plans d'ordenació                
  Es modifica l'article 176.3 del Decret legislatiu 1/1990, 
 de 12 de juliol, amb la redacció següent:          
  "Article 176.3 Els acords d'aprovació de la constitució 
 de les juntes de compensació s'han d'adoptar dins els 
 trenta dies següents a l'entrada de la  documentació 
 completa al registre de l'Administració actuant.
  "Si, havent transcorregut aquest termini, no s'ha produït 
 l'acord d'aprovació de la constitució, s'entendrà que 
 l'aprovació ha estat atorgada per silenci administratiu 
 positiu i la seva executivitat quedarà supeditada  a 
 l'aprovació  definitiva del projecte de bases i dels 
 Estatuts de la junta."                   
                               
 Article 14                         
 Junta de Compensació                    
  Es modifica l'article 178.5 del Decret legislatiu 1/1990, 
 de 12 de juliol, en el següent sentit:           
  "Article 178.5 Els acords de la Junta de Compensació 
 seran  impugnables  mitjançant  recurs ordinari davant 
 l'Administració actuant."                  
                               
 Article 15                         
 Aprovació per subrogació                  
  Es modifica l'article 201.2 del Decret legislatiu 1/1990, 
 de 12 de juliol, que queda redactat com segueix:      
  "Article 201.2 La tramitació d'aquests plans parcials i 
 projectes d'urbanització resta subjecta al que estableixen 
 els articles 60, 61, 62, 64 i 65 d'aquesta Llei amb el 
 benentès que no cal l'aprovació provisional prevista per 
 l'article 60.4, ja que correspon a l'ajuntament l'aprovació 
 definitiva després de la informació pública. La subrogació 
 per la Comissió d'Urbanisme competent es produirà d'ofici 
 en els supòsits que transcorrin el termini indicat en el 
 punt anterior i els terminis previstos en aquesta Llei 
 sense que s'hagin  produït  els  corresponents  actes 
 administratius. Transcorregut el termini de tres mesos 
 sense resolució expressa per  part  de  la  Comissió 
 d'Urbanisme competent, es consideraran aprovats per silenci 
 administratiu."                       
                               
 Article 16                         
 Llicències i ordres d'execució que constitueixen infracció 
 urbanística greu                      
  Es modifica l'article 258.1 del Decret legislatiu 1/1990, 
 de 12 de juliol, en el següent sentit:           
  "Article 258.1  Les llicències o ordres d'execució el 
 contingut de les quals constitueixi  alguna  de  les 
 infraccions urbanístiques greus definides en aquesta Llei 
 hauran de ser revisades dins els quatre anys des de la data 
 de la seva expedició per la corporació municipal que les va 
 atorgar per algun dels procediments de l'article 103 de la 
 Llei 30/1992, bé d'ofici, bé a instància del conseller de 
 Política Territorial i Obres Públiques a proposta, si 
 s'escau, del director general d'Urbanisme, o bé a instància 
 dels interessats.
  "La corporació haurà d'acordar, quan sigui procedent, 
 l'enderrocament de les obres realitzades, tot això sens 
 perjudici de les responsabilitats que siguin exigibles 
 conforme al que disposa aquesta Llei."           
                               
 Article 17                         
 Actes d'edificació sense llicència o ordre d'execució    
  Es modifica l'article 260.2 del Decret legislatiu 1/1990, 
 de 12 de juliol, que queda redactat de la manera següent:  
  "Article 260.2 Les llicències o ordres que s'atorguessin 
 amb infracció de la zonificació o ús urbanístic de les 
 zones verdes o espais lliures previstos en els plans seran 
 nul·les de ple dret. Mentre les obres estiguessin en curs 
 d'execució, es procedirà per la corporació municipal a la 
 suspensió dels efectes de la llicència i a l'adopció de les 
 altres mesures previstes en l'article 257 d'aquesta Llei. 
 Si les obres estiguessin acabades, es procedirà a la seva 
 anul·lació d'ofici pels tràmits previstos en l'article 102 
 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre."           
                               
 Article 18                         
 Infraccions urbanístiques                  
  Es modifica l'article 263.3 del Decret legislatiu 1/1990, 
 de 12 de juliol, en el següent sentit:           
  "Article  263.3  Les  infraccions  urbanístiques  se 
 sancionaran d'acord amb el procediment legal o reglamentari 
 establert."                         
                               
 Artícle 19                         
 Multes                           
   Es modifica l'apartat 4 de l'article 268 del Decret 
 legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, que queda redactat de 
 la manera següent:                     
   "268.4 Les multes que s'imposin als diferents subjectes 
 com a conseqüència d'una mateixa infracció tindran entre si 
 caràcter independent, llevat del supòsit que l'obligació 
 prevista  legalment  correspongui  a diverses persones 
 conjuntament, les quals respondran de forma solidària de 
 les infraccions que, si s'escau, cometin i de les sancions 
 que s'imposin."                       
                               
 Article 20                         
 Flagrant infracció urbanística               
   Se suprimeix l'article 277.2 del Decret legislatiu 
 1/1990, de 12 de juliol.
                               
 Article 21                         
 Prescripció de les infraccions               
  Es modifica l'article 279.2 del Decret legislatiu 1/1990, 
 de 12 de juliol, que queda redactat de la manera següent:  
  "279.2 El termini de prescripció començarà a computar-se 
 des del dia en què s'hagués comès la infracció."      
                               
 Article 22                         
 Revisió d'ofici                       
  Es modifica l'article 292 del Decret legislatiu 1/1990, 
 de 12 de juliol, el qual queda redactat de la forma 
 següent:                          
  "Les entitats locals podran revisar d'ofici els seus actes 
 i acords en matèria d'urbanisme, d'acord amb el que 
 disposen els articles 102 i següents de la Llei 30/1992, de 
 26 de novembre."                      
                               
 Article 23                         
 Règim de recursos                      
   Es modifica l'article 294 del Decret legislatiu 1/1990, 
 de 12 de juliol, en el sentit següent:           
  "Contra els actes i acords, expressos i presumptes, de les 
 comissions d'urbanisme i del director general d'Urbanisme 
 es pot interposar recurs ordinari davant el conseller de 
 Política Territorial i Obres Públiques."          
                               
 Capítol 3                          
 Comissió de Ports de Catalunya               
                               
 Article 24                         
 Règim de recursos                      
  Es modifiquen els apartats 3 i 5 de l'article 13 de la 
 Llei 4/1982, de 5 d'abril, que quedaran redactats de la 
 forma següent:                       
  "13.3 Els actes de la Comissió de Ports de Catalunya 
 sotmesos al dret administratiu seran susceptibles de recurs 
 ordinari davant el titular del Departament de Política 
 Territorial i Obres Públiques. El recurs extraordinari de 
 revisió s'interposarà davant el president del Ple de la 
 Comissió."                         
  "13.5  Les reclamacions  prèvies  a  la  via  civil 
 s'interposaran sempre davant el conseller de Política 
 Territorial i Obres Públiques, i les reclamacions prèvies a 
 la via laboral s'interposaran davant el Secretari General 
 de Política Territorial i Obres Públiques."         
                               
 Capítol 4                          
 Institut Cartogràfic de Catalunya              
                               
 Article 25                         
 Règim de recursos                      
   Es modifiquen els articles 14.2 i 14.4 de la Llei 
 11/1982, de 8 d'octubre, que queden redactats com segueix: 
  "14.2 Els actes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
 sotmesos al dret administratiu són susceptibles de recurs 
 ordinari davant el titular del Departament de Política 
 Territorial i Obres Públiques. El recurs extraordinari de 
 revisió s'interposarà davant el president del Consell 
 Rector de l'Institut."                   
  "14.4  Les  reclamacions  prèvies  a  la via civil 
 s'interposaran sempre davant el conseller de Política 
 Territorial i Obres Públiques, i les reclamacions prèvies a 
 la via laboral s'interposaran davant el secretari general 
 de Política Territorial i Obres Públiques."         
                               
 Capítol 5                          
 Institut Català del Sòl                   
                               
 Article 26                         
 Règim de recursos                      
  Es modifiquen els articles 13.2 i 13.4 de la Llei 4/1980, 
 de 16 de desembre, que queden redactats com segueix:    
  "13.2 Els actes de l'Institut Català del Sòl sotmesos al 
 dret administratiu seran susceptibles de recurs ordinari 
 davant el titular del Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques. El recurs extraordinari de revisió  
 s'interposarà  davant  el  president  del  Consell 
 d'Administració de l'Institut."               
  "13.4  Les reclamacions  prèvies  a  la  via  civil 
 s'interposaran sempre davant el conseller de Política 
 Territorial i Obres Públiques i les reclamacions prèvies a 
 la via laboral s'interposaran davant el secretari general 
 de Política Territorial i Obres Públiques."         
                               
 Capítol 6                          
 Habitatge                          
                               
 Article 27                         
 Tipificació d'infraccions                  
  Es modifica l'article 56.1 de la Llei 24/1991, de 
 l'habitatge, que tindrà la següent redacció:        
  "56.1  Són infraccions en matèria d'habitatge totes les 
 conductes tipificades com a tals en aquesta Llei, sens 
 perjudici  que  en les disposicions reglamentàries de 
 desenvolupament es puguin introduir especificacions  o 
 graduacions per tal de contribuir a una major identificació 
 de les conductes, dins dels límits establerts per la 
 legislació vigent."                     
                               
 Article 28                         
 Responsables d'infraccions                 
  S'afegeix un nou l'article 72.3 de la Llei 24/1991, de 
 l'habitatge, amb el següent contingut:           
  "72.3  Quan el compliment de les obligacions legalment 
 previstes correspongui a diverses persones conjuntament, 
 aquestes respondran de forma solidària de les infraccions 
 que, si s'escau, cometin i de les sancions que s'imposin." 
                               
 Article 29                         
 Prescripció de les infraccions               
  Es modifica l'article 73.2 de la Llei 24/1991, de 
 l'habitatge, amb el següent contingut:           
  "73.2  El termini de prescripció comença a comptar des de 
 la data en què s'ha comès la infracció."          
                               
 Disposició final                      
  Aquest Decret legislatiu entrarà en vigor l'endemà de la 
 seva publicació al DOGC.
                               
 Barcelona, 26 de juliol de 1994               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Maria Cullell i Nadal                 
 Conseller de Política Territorial              
 i Obres Públiques