Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 94/1995, de 21 de febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als departaments de Governació i d'Economia i Finances.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 094/1995

 • Data del document 21/02/1995

 • Data de publicació 05/04/1995

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2035

TEXT PUBLICAT

                               
 En data 21 de gener de 1994 el Govern va aprovar el 
 Decret 35/1994 per adaptar la redacció de l'article 3 del 
 Decret 369/1986, de 18 de desembre, a la literalitat de la 
 sentència 288, de 10 d'abril de 1992, dictada per la Secció 
 1a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
 Superior de Justícia de Catalunya.
                               
 Atès que l'actual redacció del Decret 369/1986 no s'ajusta 
 a les disposicions en matèria de tutela financera sobre 
 corporacions locals establertes per la Llei 39/1988, de 28 
 de desembre, reguladora de les hisendes locals, ni tampoc a 
 les reformes introduïdes en aquesta matèria per la Llei 
 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
 Catalunya, pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual 
 s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, per la 
 Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, i normes que 
 la desenvolupen, i per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
 de règim jurídic de les administracions públiques i del 
 procediment administratiu comú, és procedent realitzar-ne 
 una nova redacció per tal de respectar les previsions de 
 les normes esmentades.
                               
 Vist l'informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya 
 i  d'acord  amb  el dictamen de la Comissió Jurídica 
 Assessora, a proposta dels consellers de Governació i 
 d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern,       
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria 
 d'hisendes  locals  són exercides pels departaments de 
 Governació  i  d'Economia  i  Finances,  d'acord  amb 
 l'assignació de funcions que es preveu en aquest Decret.
                               
 Article 2                          
 Correspon  al  Departament  de  Governació, en matèria 
 d'hisendes locals, a més de les funcions atribuïdes en el 
 Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
 Reglament del patrimoni dels ens locals, tenint en compte 
 les modificacions introduïdes per la Llei 39/1988, de 28 de 
 desembre, les funcions següents:               
 a) La recepció i la custòdia dels pressupostos generals de 
 les entitats locals, integrats per tots els documents que 
 estableix la normativa reguladora de les hisendes locals, 
 que s'han de remetre un cop s'hagin aprovat definitivament 
 els actes a què es refereixen.
 b) La recepció i la custòdia de la liquidació de cadascun 
 dels pressupostos que integren el pressupost general de les 
 entitats locals i dels estats financers de les societats 
 mercantils dependents d'aquestes, que s'han de remetre en 
 els terminis fixats per les disposicions vigents.
 c) La difusió de les dades dels pressupostos i de les 
 liquidacions dels ens locals, d'acord amb la normativa que 
 regula l'actuació estadística en aquesta matèria.
 d) La recepció i la custòdia dels acords d'imposició dels 
 tributs i les corresponents ordenances reguladores i les 
 seves modificacions, que s'han de remetre un cop s'hagin 
 aprovat definitivament.
                               
 Article 3                          
 Correspon al Departament d'Economia i Finances, en matèria 
 d'hisendes locals:                      
 a) L'autorització de l'endeutament dels ens locals, ja 
 sigui per a la concertació de crèdits o per a l'atorgament 
 d'avals,  en  totes  les seves formes, en els termes 
 establerts per la legislació vigent.
 Les esmentades autoritzacions han de ser resoltes en el 
 termini de dos mesos comptats des de la presentació de la 
 sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense resolució 
 expressa, s'entén concedida l'autorització corresponent.
 b) L'obtenció i el processament de la informació que el 
 mateix Departament determini en relació a les operacions 
 d'endeutament dels ens locals que no hagin de ser objecte 
 d'autorització, a l'efecte del registre de les càrregues 
 financeres, i l'establiment d'acords sobre procediments de 
 cooperació amb la central estatal d'informació de riscos 
 dels ens locals.
 c) L'establiment, si escau, de convenis amb entitats de 
 crèdit per al finançament dels ens locals catalans.
                               
 Article 4                          
 Sens  perjudici  de  les  facultats  específiques  del 
 Departament d'Economia i Finances en aquells supòsits en 
 què per raó de les matèries que li són assignades per 
 aquest  Decret  li correspongui entendre, correspon al 
 Departament de Governació l'obtenció i el processament 
 d'informació sobre la destinació que els ens locals donin 
 als  fons  procedents de transferències econòmiques de 
 caràcter finalista, sobre el grau d'utilització dels seus 
 recursos tributaris propis i sobre el nivell de prestació 
 dels serveis locals de caràcter bàsic.
                               
 Article 5                          
 L'exercici de les actuacions que preveu aquest Decret se 
 circumscriurà  als  extrems  previstos en els articles 
 anteriors, sens perjudici de les funcions de fiscalització 
 i, si s'escau, enjudiciament, atribuïdes per les lleis als 
 òrgans de control econòmic i financer de l'activitat dels 
 ens locals.
                               
 Disposició derogatòria                    
 a) Queda derogat el Decret 369/1986, de 18 de desembre, 
 d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als 
 departaments de Governació i d'Economia i Finances.
 b) Queden derogades totes les altres normes de rang igual o 
 inferior  que  incorrin  en  oposició,  contradicció o 
 incompatibilitat amb les disposicions d'aquest Decret.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 -1  Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació  al  Diari  Oficial  de  la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
 -2  Es faculta els consellers de Governació i d'Economia i 
 Finances perquè, conjuntament o separadament en l'àmbit de 
 les seves competències, dictin les disposicions necessàries 
 per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.
                               
 Barcelona, 21 de febrer de 1995               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Pomés i Abella                    
 Conseller de Governació                   
                               
 Macià Alavedra i Moner                    
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (95.054.053)