Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 10/1995, de 27 de juliol, de modificació parcial de la Llei 1/1989, de 16 de febrer, de creació de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 010/1995

 • Data del document 27/07/1995

 • Data de publicació 02/08/1995

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2083

 • No Vigent
Afectacions
02/08/1995 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 L'Institut Català d'Estudis Mediterranis (ICEM) fou creat 
 l'any 1989 per la Generalitat amb la voluntat de contribuir 
 a l'estudi i la difusió, dins el país i a l'exterior, de 
 les realitats de l'àrea mediterrània.
                               
 Durant aquests anys els treballs, els simposis i les 
 publicacions  de  l'ICEM,  seguint  una  metodologia 
 interdisciplinària i prospectiva, i  la sòlida xarxa de 
 contactes  que ha anat establint l'han situat com un 
 referent destacat en la reflexió euromediterrània, en el 
 vessant de la promoció del diàleg i la cooperació.
                               
 Actualment,  atesa l'experiència assolida, la Junta de 
 Govern i el president de l'ICEM han proposat, tant per la 
 dimensió de les activitats que s'hi fan com per la voluntat 
 d'incidir  plenament  en  la  creixent dinàmica de la 
 cooperació euromediterrània, redefinir l'Institut i, ultra 
 intensificar-ne els vessants actuals, convertir-lo en una 
 plataforma de cooperació, diàleg i suport intermediterranis 
 en camps diversos, com ara el de la cultura,  el de 
 l'ensenyament, el de la  formació  professional, el del 
 turisme,  el de la sanitat o l'empresarial. A  aquests 
 efectes, es considera que cal modificar el nom i l'àmbit 
 de les funcions de l'Institut.
                               
 Article primer                        
 L'Institut  Català  d'Estudis  Mediterranis, creat  per 
 la Llei 1/1989, del 16 de febrer, passa a denominar-se 
 Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació 
 (ICM).
                               
 Article segon                        
 Es dóna nova redacció a l'article 2 de la Llei 1/1989, que 
 queda redactat en els termes següents:            
 "Article 2                          
 "1. L'Institut té com a objectius estudiar, dins l'àrea 
 mediterrània,  els  problemes que afecten el medi, la 
 indústria, el comerç, les noves tecnologies, les realitats 
 i les necessitats culturals, científiques i socials, i, 
 alhora, contribuir a la difusió a Catalunya i arreu del món 
 de les diferents realitats dels països mediterranis, a més 
 d'ésser plataforma de cooperació, mediació, diàleg i suport 
 intermediterranis en els camps esmentats, en col·laboració 
 amb els departaments de la Generalitat.
 "2. Per  a  complir  aquests objectius, l'Institut pot 
 organitzar cursos, seminaris, congressos i exposicions, 
 concedir beques i ajuts, editar publicacions i emprendre 
 qualssevol  iniciatives  conjuntes  amb  les  diferents 
 administracions que hi siguin competents tendents a la 
 consecució  del  fi  per  al  qual  ha estat creat." 
                               
 Disposició final                       
                               
 Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia d'ésser publicada 
 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 27 de juliol de 1995        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 (95.207.009)