Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 4/1995, de 27 d'abril, sobre el secretari del Govern i previsions sobre funció pública.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 004/1995

 • Data del document 27/04/1995

 • Data de publicació 10/05/1995

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2048

 • No Vigent
Afectacions
10/05/1995 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El president                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Preàmbul                           
                               
 L'article  37  de  l'Estatut  d'autonomia de Catalunya 
 estableix que el Consell Executiu de la Generalitat és 
 l'òrgan col·legiat de govern, amb funcions executives i 
 administratives, i que una llei de Catalunya n'ha de 
 determinar la composició, l'estatut, la forma de nomenament 
 i cessació dels membres i llurs atribucions. En virtut 
 d'aquest manament, el dit òrgan és regulat pel títol tercer 
 de la Llei 3/1982, del 25 de març, del Parlament, del 
 President i del Consell Executiu, l'article 74 de la qual 
 disposa que els acords del Govern han de constar en una 
 acta que ha d'estendre un conseller, nomenat secretari del 
 Govern. Aquesta prescripció comporta que les funcions de 
 secretari del Govern únicament poden ésser exercides per un 
 conseller de la Generalitat, i, per tant, es creu necessari 
 flexibilitzar la regulació que conté l'esmentat article, a 
 l'efecte que el Govern de la Generalitat també pugui 
 nomenar secretari del Govern una persona que no en sigui 
 conseller  i, alhora, pugui atribuir per reglament al 
 secretari del Govern funcions altres que les inherents a la 
 seva condició.
                               
 D'altra part, l'assumpció pel Departament de la Presidència 
 de les competències i funcions en matèria de funció pública 
 obliga a la modificació formal de les normes amb rang legal 
 que  estableixen  assignacions competencials en aquesta 
 matèria.
                               
 Article únic                         
 L'article 74 de la Llei 3/1982, del 23 de març, del 
 Parlament, del President i del Consell Executiu, queda 
 redactat de la manera següent:                
 "Els acords del Govern han de constar en una acta que ha 
 d'estendre el secretari del Govern, la regulació i les 
 funcions del qual càrrec s'han d'establir per reglament." 
                               
 Disposició addicional                    
 Les competències i les funcions en matèria de funció 
 pública atribuïdes per normes amb rang de llei al conseller 
 de  Governació  o  al  Departament de Governació s'ha 
 d'entendre que són atribuïdes al conseller i al departament 
 competents en matèria de funció pública.
                               
 Disposició final                       
 Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia que es publica en 
 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 27 d'abril de 1995         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 (95.122.001)