Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 005/1995

  • Data del document 21/06/1995

  • Data de publicació 10/07/1995

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2073

TEXT CONSOLIDAT

Aquesta Llei, la finalitat de la qual és la protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, pretén complementar el marc jurídic existent a Catalunya per a la protecció dels animals, constituït per la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, i les disposicions que la desenvolupen. Alhora, amb la seva promulgació es dóna compliment al manament establert per la dita Llei 3/1988, d'adoptar una normativa específica en una matèria d'una amplitud i una complexitat tals que requereixen un tractament normatiu diferenciat.
La Llei s'inscriu, també en aquesta ocasió, en la línia de la legislació més avançada existent no només en el si de la Unió Europea, sinó també en l'àmbit més ampli del Consell d'Europa, en el marc del qual es va signar l'any 1986 el Conveni europeu sobre protecció dels animals vertebrats utilitzats amb finalitats experimentals i altres finalitats científiques.
En l'àmbit comunitari, la Directriu 86/609/CEE, del 24 de novembre, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats
 membres  respecte a la protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques, constitueix l'enquadrament normatiu de les mesures reglamentàries d'àmbit estatal. Dins aquest context, el caràcter innovador d'aquesta norma de rang legal es fa palès en l'establiment de mesures específiques destinades a garantir i assegurar el compliment de les obligacions que imposa i, especialment, en atenció al compromís que adopta la Generalitat d'impulsar la recerca i el desenvolupament de tècniques alternatives susceptibles d'aportar uns nivells d'informació i uns resultats científics equivalents als obtinguts en procediments d'experimentació amb animals.
Aquesta Llei s'inspira en el principi de prohibició de pràctiques d'experimentació amb animals sempre que hi hagi algun mètode alternatiu de fiabilitat reconeguda.
Quant al contingut, la Llei s'estructura en sis capítols, una disposició transitòria, una disposició final i un annex. El capítol I, sobre les disposicions generals, estableix la finalitat i l'àmbit d'aplicació de la Llei. El capítol II, dedicat als animals d'experimentació, estableix la prohibició d'utilitzar determinats animals i les condicions generals de manteniment i de transport. El capítol III, referit als centres de cria o de subministrament d'animals d'experimentació i a aquells en què es duen a terme els procediments d'experimentació, regula les condicions que han de complir en cada cas, el registre de control dels animals i el registre administratiu en què s'han d'inscriure els centres. El capítol IV, nucli central de la Llei, conté les prescripcions relatives als procediments d'experimentació pròpiament dits, a llur selecció, als mètodes d'eliminació del dolor, a l'alliberament dels animals durant el procediment, al manteniment en vida d'aquests després del procediment i també a la utilització d'animals en més d'un procediment. El capítol V estableix el règim d'autoritzacions i control que ha d'exercir el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb la col·laboració d'altres agents de l'autoritat, el principi de la salvaguarda del caràcter confidencial de la informació, la creació de la Comissió d'Experimentació Animal i l'obligació de creació, pels centres, dels comitès ètics d'experimentació animal. Finalment, el capítol VI, dedicat a la disciplina, tipifica les infraccions al que disposa la Llei i les sancions corresponents.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte de la Llei
Aquesta Llei té per objecte la  protecció dels animals utilitzats o destinats a ésser utilitzats amb finalitats experimentals, científiques o educatives, per tal d'evitar que se'ls pugui causar cap tipus de dolor o patiment injustificats, d'evitar qualsevol duplicació inútil de procediments d'experimentació i de reduir al mínim el nombre d'animals utilitzats.

Article 2

Àmbit d'aplicació
1. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per "animal" qualsevol  ésser  viu vertebrat no humà, incloses les formes  de  desenvolupament  de vida pròpia i autònoma, amb exclusió  de les formes fetals i embrionàries.

2. Únicament  es  poden  utilitzar animals en procediments  d'experimentació  quan  es  pretengui  aconseguir algun dels  objectius següents:
a.1)  La prevenció de malalties, d'alteracions de la salut o  d'altres  anomalies  i  de llurs efectes en les persones, en  els  animals  vertebrats  i  invertebrats  i en les plantes,  inclosos  el  desenvolupament, la producció i les proves per  a  comprovar  la  qualitat,  l'eficàcia  i  la  seguretat de  medicaments  i  aliments  i d'altres substàncies o productes  que puguin tenir incidència en la salut.
a.2)   La   diagnosi   i   el   tractament   de   malalties,  d'alteracions  de  la  salut o d'altres anomalies i de llurs  efectes  en  les  persones,  en  els  animals  vertebrats  i  invertebrats i en les plantes.
b)  L'avaluació,  la detecció, la regulació i la modificació  de  les  condicions  fisiològiques  en  les persones, en els  animals vertebrats i invertebrats i en les plantes.
c)  La  protecció del medi ambient, en interès de la salut o  el   benestar  de  les  persones,  dels  animals  o  de  les  plantes.
d) La investigació fonamental i la investigació aplicada.
e)  L'educació  universitària  i  la  formació  professional específica  per  a  l'exercici d'activitats relacionades amb  l'experimentació  en  els  termes  que  estableix  l'article 12.3.

3.  S'exclou de l'àmbit d'aplicació d'aquesta  Llei  l'exercici de l'activitat ramadera  i  veterinària  no  experimentals.

Capítol II

Animals d'experimentació

Article 3

Animals d'experimentació
1. Als   efectes  d'aquesta  Llei,  s'entén  per  "animal  d'experimentació"  l'animal  utilitzat  o  destinat  a ésser  utilitzat en qualsevol procediment d'experimentació.
2. Els  animals de les espècies incloses en l'annex 1, per a ésser utilitzats o destinats a ésser  utilitzats en procediments  d'experimentació,  han  d'haver nascut i haver estat expressament criats en centres oficialment  reconeguts. Excepcionalment, si els objectius d'un  procediment d'experimentació ho requereixen i els centres oficialment  reconeguts no disposen dels animals necessaris, el Departament  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca  pot  autoritzar la utilització d'animals de les espècies  esmentades que no provinguin d'aquests centres.

Article 4

Prohibició d'utilització de determinats animals
1. Es prohibeix sotmetre als procediments d'experimentació regulats per aquesta Llei:

a)Els gossos i gats rodamóns, i els provinents de centres de recollida d'animals abandonats.
b)Els animals salvatges capturats en la natura.
c)Els animals protegits o en perill d'extinció.

2. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar, amb caràcter excepcional, la utilització dels animals a què es refereixen les lletres b) i c) de l'apartat 1 si ho permet la normativa específica de protecció, sempre que els objectius del procediment siguin la investigació tendent a la protecció d'aquestes espècies o altres fins biomèdics essencials i es comprovi que les esmentades espècies són excepcionalment les úniques adequades per a la finalitat que es pretén. A aquest efecte, amb caràcter previ a l'autorització, s'ha de presentar una memòria descriptiva del procediment d'experimentació i dels objectius que es persegueixen.

Article 5

Condicions generals de manteniment i transport dels animals
1. Els animals destinats a ésser utilitzats en procediments d'experimentació han de gaudir en tot moment, de conformitat amb la normativa comunitària, de les condicions següents:

a) Disposar d'un allotjament, en les degudes condicions  ambientals, amb un grau suficient de llibertat de moviment, una quantitat suficient d'aliments i d'aigua i les condicions higiènico-sanitàries que siguin adequades a llur salut i llur benestar, d'acord amb les necessitats de cada espècie.
b) Beneficiar-se de mesures de control i verificació, a  càrrec de personal qualificat, que garanteixin  que qualsevol  defecte o sofriment que pateixin siguin eliminats ràpidament.

2. El  trasllat  dels animals destinats a ésser utilitzats  en  procediments  d'experimentació  s'ha  d'ajustar  en  tot moment  al  que  disposa  la  normativa  legal  vigent sobre protecció  dels animals en el transport. Durant el trasllat, els  animals  han  de disposar d'espai suficient i adequat a llur  espècie,  en mitjans de transport o embalatges que han  d'ésser concebuts per a  protegir  els  animals  de  la intempèrie,  dels  canvis  bruscos  de  temperatura i de les temperatures extremes.
3. Durant el transport, els animals han d'ésser abeurats i  han de rebre una alimentació apropiada  a  intervals convenients,  tenint  en  compte les característiques de les  espècies transportades   i   els   mitjans   de  transport utilitzats.
4. Per  a  la  càrrega  i  la descàrrega dels animals s'ha  d'utilitzar  un  equip adequat que en garanteixi el benestar durant aquestes tasques.
5. D'acord  amb la normativa comunitària vigent, el Govern de la Generalitat ha de desplegar per reglament les condicions generals establertes pels apartats anteriors.

Capítol III

Centres

Article 6

Condicions generals dels centres
1. Els  centres  que  allotgin  animals  destinats a ésser  utilitzats  en  procediments d'experimentació han de complir  els   requisits   que   permetin   de  proporcionar-los  les  condicions  a  què  fa  referència  l'article  5  i  han  de  disposar  de  personal  qualificat i suficient encarregat de  supervisar-ne la salut i el benestar.
2. S'ha  d'establir  per reglament la normativa que han de  complir  els  centres a què es refereix l'apartat 1, pel que  fa  a  la  identificació  dels  animals d'experimentació i a  l'acreditació de llur origen i de llur estat sanitari.

Article 7

Condicions específiques dels centres que duen a terme procediments d'experimentació
Els centres que duen a terme procediments d'experimentació han de disposar de personal adequat i d'instal·lacions i equips apropiats per a les espècies animals que s'utilitzin i per a l'execució eficaç dels procediments, de manera que utilitzin el mínim nombre d'animals i els produeixin el mínim de dolor, patiment, angoixa o danys durables.

Article 8

Registre dels centres
1. Els centres que criïn, subministrin o utilitzin animals d'experimentació  han  d'estar  inscrits  en el registre que  amb aquesta finalitat ha d'establir el Departament  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca com a requisit  imprescindible per a llur funcionament.
2. En el termini de sis mesos de l'entrada en vigor d'aquesta Llei s'ha de regular per reglament el procediment  per  a formalitzar la inscripció a què es refereix l'apartat 1.

Article 9

Registre de control dels animals
1. Els  centres  a  què  fa  referència  l'article 8 tenen l'obligació  de  portar  un  registre  en el qual han de fer constar  el  nombre  d'animals  que  crien,  subministren o utilitzen,  les  espècies  a què pertanyen, els establiments d'origen  i  destinació d'aquests animals i les altres dades que es determinin per reglament.
2. La  informació  registral dels animals s'ha de mantenir en  el  centre,  a  disposició  dels tècnics del Departament d'Agricultura,  Ramaderia i Pesca, durant un termini de cinc anys a comptar de la darrera anotació efectuada.

Capítol IV

Procediments d'experimentació

Article 10

Definició del procediment d'experimentació
1. Als  efectes  d'aquesta  Llei, s'entén per "procediment d'experimentació"  la utilització d'un animal amb finalitats experimentals,   científiques   o   educatives   que   pugui causar-li   dolor,   patiment,  angoixa  o  danys  durables, inclosa   qualsevol   actuació   que  pugui  donar  lloc  al naixement  d'un  animal  en  les esmentades condicions, però amb  exclusió  dels mètodes menys dolorosos acceptats per la pràctica   moderna   per  a  sacrificar  o  identificar  els animals.
 2. Un procediment d'experimentació comença en el moment en què  s'inicia la preparació de l'animal per a utilitzar-lo i acaba  en  el  moment  en  què no s'ha de fer cap observació ulterior  en relació amb el mateix procediment. L'eliminació del  dolor,  el  patiment,  l'angoixa  o  els danys durables mitjançant   la   utilització   satisfactòria  d'analgèsics, d'anestèsia  o  d'altres  mètodes  no  exclou la utilització d'un animal de l'àmbit d'aquesta definició.

Article 11

Execució dels procediments d'experimentació
1. D'acord   amb   el  que  estableix  l'article  8,  els procediments  d'experimentació  han  d'ésser duts a terme en els   centres  registrats  amb  aquest  fi  i  per  personal qualificat o sota la seva responsabilitat directa.
2. Amb caràcter excepcional, el Departament d'Agricultura, Ramaderia    i   Pesca   pot   autoritzar    l'execució   de procediments  d'experimentació fora dels centres registrats, si   és   imprescindible   per   les   característiques  del procediment,  i  sempre  que quedi garantit el compliment de les condicions establertes per aquest capítol.
3. Tots   els   animals   utilitzats   en   procediments d'experimentació  han  d'ésser  mantinguts en les condicions que  estableix  l'article  5.1,  sempre que sigui compatible amb les finalitats del procediment.

Article 12

Selecció del procediment d'experimentació
1. Es prohibeix l'execució de procediments d'experimentació  que  requereixin  la utilització d'animals en  els  casos  en  què  es pugui recórrer a un altre mètode alternatiu  oficialment  validat  per les institucions o els organismes   comunitaris   que  tinguin  encomanada  aquesta funció,  o  reconegut  d'acord amb la normativa comunitària, que   sigui   factible   per   a   obtenir   uns   resultats equivalents.
2. En  cas  que  hi  hagi  la  possibilitat de dur a terme diversos  procediments  d'experimentació  per  a  obtenir la mateixa  finalitat, s'ha de seleccionar el que requereixi la utilització  d'un  nombre menor d'animals o bé d'animals amb un  grau  menor  de  sensibilitat neurovegetativa, que causi menys  dolor, patiment, angoixa o danys durables i que pugui proporcionar els resultats més satisfactoris.
3. Els   procediments   d'experimentació  amb  finalitats educatives   només  es  poden  dur  a  terme  en  l'educació universitària  i  en la formació professional específica per a l'exercici d'activitats relacionades amb l'experimentació. En  qualsevol  cas,  aquests  procediments d'experimentació   s'han   de   limitar   als   absolutament necessaris  i  únicament  es poden dur a terme si l'objectiu no  es pot aconseguir per mètodes àudio-visuals o per altres mètodes adequats de valor comparable.
4.  La   Generalitat   ha   d'impulsar  la  recerca  i  el desenvolupament   de   tècniques   alternatives  que  puguin aportar  uns nivells d'informació i uns resultats científics equivalents  als  obtinguts en procediments d'experimentació amb  animals  i la validació dels procediments que s'ajustin als   principis   establerts  per  aquesta  Llei,  i  ha  de facilitar  els  intercanvis d'informació i la difusió de les tècniques que evitin procediments repetitius o reiteratius.

Article 13

Alliberament d'animals durant el procediment d'experimentació
Quan  sigui necessari per a fins experimentals o científics, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar l'alliberament dels animals durant el procediment  d'experimentació, sempre que hi hagi la certesa que se'ls ha aplicat la màxima cura per a protegir-ne el benestar i que no hi ha perill per a la salut pública, la fauna, la flora i el medi ambient.

Article 14

Eliminació del dolor
1. Els  animals, durant els procediments d'experimentació, han   d'estar   adequadament   anestesiats,   sota  l'efecte d'analgèsics   o  sotmesos  a  altres  mètodes  destinats  a eliminar al màxim el dolor, el sofriment o l'angoixa.

2. El que estableix l'apartat 1 no s'aplica si:
a)  La  utilització  d'anestèsia,  d'analgèsia o dels altres mètodes  possibles  és  més traumàtica per a l'animal que el procediment mateix.
b)  La  utilització  d'anestèsia,  d'analgèsia o dels altres mètodes   possibles   és   incompatible  amb  els  resultats perseguits  pel  procediment o hi està contraindicada, en el qual  supòsit  cal  l'autorització  prèvia  del  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

3. L'animal   que,   després   d'haver-se   recuperat  de l'anestèsia,   l'analgèsia  o  el  mètode  que  se  li  hagi aplicat,  pugui  patir  dolor  o sofriment considerables, ha d'ésser  tractat  a  temps  amb  mitjans adequats per tal de calmar-li  el  dolor  o  el sofriment, sempre que això sigui compatible amb la finalitat del procediment d'experimentació;  si no és possible de tractar-lo, l'animal ha  d'ésser sacrificat immediatament per mètodes humanitaris que  no  comportin  dolor,  ni  estrès,  ni patiment físic o psíquic.

Article 15

Manteniment en vida posteriorment al procediment d'experimentació
1. En  finalitzar  el  procediment  d'experimentació,  el personal  qualificat  del  centre  ha de decidir si l'animal pot  ésser mantingut viu o ha d'ésser sacrificat per mètodes humanitaris  que  no comportin dolor, ni estrès, ni patiment físic  o  psíquic. En  cap  cas  no  es  pot mantenir viu un animal,  encara  que  hagi  recuperat el seu estat normal de salut,  si  és  probable  que  pateixi  posteriorment dolor, sofriment o angoixa durables.
2. Si  el personal qualificat del centre decideix mantenir viu  un  animal,  aquest  ha de rebre les cures adequades al seu  estat  de  salut, sota control veterinari, i ha d'ésser mantingut en les condicions que estableix l'article 5.1.
3. Si  en  el procediment d'experimentació s'han utilitzat animals    capturats    en   la   natura,   el   Departament d'Agricultura,   Ramaderia   i   Pesca   pot   autoritzar-ne l'alliberament  al  medi  originari, després d'una estada en un   centre   de   recuperació,  sota  control  de  personal qualificat,  sempre  que  aquest  dictamini  que l'animal ha restablert  la  salut  en  tots  els  aspectes  i no hi hagi perill per a la salut pública, la fauna i el medi ambient.

Article 16

Utilització d'animals en més d'un procediment d'experimentació
1. És prohibida la utilització en procediments d'experimentació d'animals que hagin estat sotmesos prèviament a un altre procediment que els hagi ocasionat dolor o patiment greus o durables, amb independència que s'hagi emprat anestèsia o analgèsia, tret que els animals hagin recuperat totalment llur estat normal de salut i benestar.
2. L'excepció  establerta  per l'apartat 1, que ha d'ésser autoritzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca,  requereix en tot cas que durant el nou procediment d'experimentació l'animal estigui sotmès a anestèsia general,  que s'ha de mantenir fins al seu sacrifici, o que el  nou  procediment  només  exigeixi  intervencions de poca importància.

Capítol V

Règim d'autoritzacions i de control

Article 17

Notificacions i autoritzacions
1. La  utilització  d'animals  d'experimentació  amb  les finalitats  que  estableix l'article 2 ha d'ésser notificada prèviament  al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.
2. Sens   perjudici   del   que  estableix  l'apartat  1, l'execució  de procediments d'experimentació en els supòsits excepcionals  previstos  en els articles 3.2, 4.2, 11.2, 13, 14.2.b)  i 15.3 d'aquesta Llei, i l'execució de procediments d'experimentació  en  què l'animal pot patir un dolor greu i perllongat,    requereixen   l'autorització   expressa   del Departament  d'Agricultura,  Ramaderia  i Pesca, el qual pot establir  les  condicions  que  consideri  pertinents  per a assegurar  que  es  compleixen  les  prescripcions d'aquesta Llei.

Article 18

Control del compliment de la Llei
1. Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, mitjançant el seu personal, d'exercir les funcions d'inspecció, control i vigilància del compliment d'aquesta Llei.
2. Als efectes del que estableix l'apartat 1, els responsables dels centres sotmesos a aquesta Llei tenen l'obligació de facilitar al personal del Departament d'Agricultura,   Ramaderia i Pesca l'accés a llurs instal·lacions i la informació i la documentació que els requereixin en relació amb la cria, el manteniment o la utilització dels animals d'experimentació.
3. Els agents de l'autoritat han de col·laborar amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en les tasques a què es refereixen els apartats 1 i 2.

Article 19

Lliurament d'informació estadística
1. Els centres en què es duen a terme procediments d'experimentació han de proporcionar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca tota la informació relativa a la utilització d'animals en els procediments d'experimentació, amb vista a l'elaboració de les estadístiques corresponents, d'acord amb el que s'estableixi  per  reglament. El  Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca  ha de fer públiques anualment les dades estadístiques.
2. En tot cas s'ha de garantir la salvaguarda del caràcter confidencial de la informació rebuda.

Article 20

Comissió d'Experimentació Animal
1. Es  crea la Comissió d'Experimentació Animal, integrada per persones amb coneixements i experiència en aquesta matèria, la finalitat de la qual és l'assessorament i el seguiment del que determina aquesta Llei.
2. El  Departament  d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de determinar  la  composició i el funcionament de la Comissió d'Experimentació  Animal,  que  s'han  d'ajustar  al  que és establert  amb  caràcter general per als òrgans col·legiats, garantint  que  hi siguin representats els diferents sectors relacionats amb la protecció dels animals i  l'experimentació animal.
3. Totes les dades lliurades a la Comissió d'Experimentació Animal amb motiu del compliment de les prescripcions d'aquesta  Llei  i de les disposicions que la desenvolupen tenen el caràcter de confidencials.

Article 21

Comitès ètics d'experimentació animal
1. Els  centres  que  utilitzin  animals  d'experimentació estan obligats a crear comitès ètics d'experimentació animal,  els  quals han de vetllar per la cura i el benestar dels animals d'experimentació. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha d'establir per reglament  la  composició  i les funcions d'aquests comitès, de manera que es garanteixin l'experiència i els coneixements  tècnics  del  personal que els integri. En tot cas,  s'ha de garantir que algun dels seus membres no tingui relació directa amb el centre o amb el  procediment d'experimentació de què es tracti.
2. El  reglament a què es refereix l'apartat 1, en atenció a  l'organització, la capacitat i l'estructura dels centres, pot  establir  criteris  per  a eximir-los de l'obligació de crear  els comitès ètics d'experimentació animal. En aquests casos,  el reglament ha d'establir els mecanismes de control adequats,  als quals s'han de sotmetre els centres esmentats en  forma  anàloga a la dels centres que disposin de comitès ètics d'experimentació animal.

Capítol VI

Règim disciplinari

Article 22

Tipificació de les infraccions
1. La  vulneració  de les prescripcions  d'aquesta Llei té la consideració d'infracció administrativa.

2. Les  infraccions  d'aquesta  Llei  es  classifiquen  en lleus, greus i molt greus.

3. Són infraccions lleus:                                  
a) L'incompliment de l'obligació de notificar al registre a què  fa  referència  l'article 8 la modificació de les dades relatives al personal i a la titularitat dels centres.
b) El fet que els centres no tinguin o portin incorrectament el registre de control a què fa referència l'article 9.
c) La manca de la notificació dels procediments d'experimentació exigida per l'article 17.1.
d) El fet de no subministrar o de lliurar defectuosament la informació estadística a què fa referència l'article 19.
e) En general, l'incompliment de les prescripcions d'aquesta Llei que no estigui qualificat com a infracció greu o molt greu.
 
4. Són infraccions greus:                                  
a) La  manca d'inscripció dels centres en el registre a què fa  referència  l'article  8  o la falsificació de les dades que hi han de figurar.
b) L'incompliment de les obligacions assumides pels centres en relació amb llur inscripció en el registre.
c) L'incompliment de les condicions generals de manteniment i  de protecció dels animals durant el transport establertes per l'article 5.
d) L'incompliment  pels  centres  dels requeriments exigits pels articles 6 i 7.
e) L'execució de procediments d'experimentació per personal no   qualificat   o  sense  la  responsabilitat  directa  de personal qualificat.
f) L'execució de procediments d'experimentació vulnerant el que disposa l'article 11.3.
g) L'execució de procediments d'experimentació contravenint al que disposa l'article 12.
h) La  infracció  de  les  normes establertes per l'article 15.2  en  relació  amb  el  manteniment  en vida d'un animal després d'un procediment d'experimentació.
i) L'incompliment de les condicions exigides pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en  les autoritzacions  a  què  fan  referència  els  articles 3.2 i 17.2.
j) El  fet  de  negar-se  o  de resistir-se a facilitar les dades  i  la  informació requerides pel personal qualificat, el  fet  de  subministrar  informació  inexacta  i el fet de falsificar  la  documentació  a  què fa referència l'article 9.1.
k)  El  fet  de  mancar  dels comitès ètics d'experimentació animal  que  siguin  preceptius o d'incomplir les exigències establertes per reglament en aquesta qüestió.
l)  El trasllat, l'alliberament o el sacrifici d'animals que hagin   estat  cautelarment  intervinguts  pels  funcionaris competents.
m)   El  fet  de  no  facilitar  l'accés  del  personal  del Departament  d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca als centres d'experimentació   animal   i   de   no  proporcionar-li  la informació  i  la documentació que requereixi en relació amb la utilització, la cria o el manteniment dels animals.
 
5. Són infraccions molt greus:                              
a) El fet d'utilitzar animals en procediments d'experimentació    amb    finalitats    altres    que   les especificades per l'article 2.
b) El  fet  d'utilitzar o de destinar a ésser utilitzats en qualsevol   procediment   d'experimentació   gossos  i  gats rodamóns  o  provinents  de  centres  de recollida d'animals abandonats.
c) El  fet  d'utilitzar o de destinar a ésser utilitzats en procediments   d'experimentació   els   animals  a  què  fan referència  les  lletres b) i c) de l'article 4.1 mancant de l'autorització  preceptiva,  i  el  fet  de  facilitar dades falsejades per obtenir la dita autorització.
d) L'execució de procediments d'experimentació vulnerant el que disposa l'article 14.
e) L'alliberament  d'un  animal  d'experimentació posant en perill la salut pública, la fauna o el medi ambient.
f) El  fet  de  mantenir  en  vida  un animal al final d'un procediment   d'experimentació   si   ha   de  patir  dolor, sofriment, tensió, angoixa o record dolorós durable.
g) El fet d'utilitzar en un procediment d'experimentació un animal  que  hagi estat utilitzat en un procediment anterior que  li  hagi  causat  dolor  o  patiment greu i perllongat, incomplint les condicions que estableix l'article 16.
h) El  fet  de  no  utilitzar  en el  sacrifici d'un animal d'experimentació   mètodes   humanitaris  que  no  comportin dolor, ni estrès, ni patiment físic o psíquic.

Article 23

Prescripció
1. Els  terminis  de prescripció de les infraccions són de dos  anys  per  a les molt greus, d'un any per a les greus i de  sis  mesos per a les lleus, comptadors des de la data de comissió de la infracció.
2. Els  terminis  de  prescripció  de les sancions són els mateixos  que  estableix  l'apartat  1 per a les infraccions respectives,  comptadors  des de la data en què la resolució sancionadora esdevingui ferma.

Article 24

Tramitació
1. El   procediment sancionador s'ha d'ajustar al procediment vigent.
2. Si s'aprecia que els fets objecte d'un expedient sancionador  poden  ésser constitutius de delicte o falta, l'Administració ha de traslladar les actuacions a l'autoritat  judicial  competent i deixar en suspens el procediment sancionador fins que aquesta no es pronunciï.
3. La  sanció de l'autoritat judicial a què es refereix l'apartat 2 exclou la imposició de sancions administratives. Si la resolució judicial és absolutòria, l'Administració pot  continuar la tramitació de l'expedient sancionador,  respectant  els  fets  que els tribunals hagin declarat provats.

Article 25

Graduació de les sancions
1. Les  infraccions  del  que  disposa  aquesta  Llei  són sancionades    amb    les   multes   següents,   que   s'han d'incrementar  en  qualsevol  cas fins al total del benefici obtingut per l'infractor:
a) Les infraccions lleus, amb una multa de 10.000 a 100.000 pessetes.
b) Les  infraccions  greus,  amb  una  multa  de  100.001 a 2.000.000 de pessetes.
c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 2.000.001 a 15.000.000 de pessetes.

2. En  la  imposició  de  les  sancions,  per a graduar la quantia  de  les  multes,  s'han  de  tenir  en  compte  els criteris següents:
a) La  transcendència social de la infracció i el perjudici o el patiment causats a l'animal.
b) La  quantia  del  benefici  il·lícit  obtingut  amb  la comissió de la infracció.
c) El  dol, la culpa o la reincidència en la comissió de la infracció.

3. La  comissió  d'una infracció per un membre d'un comitè ètic  d'experimentació  animal en comporta la separació i la inhabilitació per a integrar-ne d'altres en el futur.
4. Davant  la  reincidència  en  la comissió d'infraccions tipificades  com  a  molt  greus,  el Govern pot imposar als responsables  de  les  infraccions  la  prohibició  de dur a terme  les  activitats  sotmeses  a  aquesta  Llei,  per  un període màxim de cinc anys.

Article 26

Responsabilitat i indemnitzacions
La imposició de qualsevol de les sancions establertes per aquesta Llei no exclou la responsabilitat  civil  del sancionat  ni  la  indemnització  que se li pugui exigir per danys i perjudicis.

Article 27

Competència
1. Són   competents   per  a  acordar  la  incoació  dels procediments  sancionadors  i  designar-ne  l'instructor els òrgans  que  determina  en  cada  cas  la  legislació  sobre protecció dels animals.
2. Són  competents  per a la imposició de les sancions els òrgans següents:
a) Els delegats territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a les lleus.
b) El director general del  Medi  Natural  i el director general de Producció i Indústries Agroalimentàries, per a les greus.
c) El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a les molt greus.
d) El Govern de la Generalitat, per a les que, com a conseqüència del  major benefici obtingut per l'infractor, resultin de quantia superior a les molt greus, i per a les que,  d'acord  amb  el que disposa l'article 25.4, comportin la inhabilitació de l'infractor.

Article 28

Comís dels animals
1. Mitjançant els seus agents, l'Administració pot comissar els animals objecte de protecció en el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta Llei.
2. El comís a què es refereix l'apartat 1 té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar el destí final que s'ha de donar als animals comissats.
3. Les despeses ocasionades pel comís a què es refereix l'apartat 1 i les actuacions relacionades amb aquest van a compte de l'infractor.

Disposició addicional Primera

Les notificacions i autoritzacions establertes pel capítol V tenen una durada màxima de cinc anys.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Segona

1. Els centres descrits en el capítol III han de disposar de personal suficient in situ. El personal ha de rebre l'educació i la formació adequades abans d'exercir qualsevol de les funcions següents:

a) Tenir cura dels animals.

b) Practicar l'eutanàsia d'animals.

c) Realitzar procediments amb animals.

d) Dissenyar projectes i procediments.

2. El personal que faci les funcions establertes per la lletra d de l'apartat 1 ha de disposar d'una preparació en una disciplina científica pertinent per al treball realitzat i un coneixement específic de les espècies involucrades.

3. El personal que faci les funcions de les lletres a, b i c de l'apartat 1 ha d'estar sota supervisió durant la realització de les seves tasques fins que hagi demostrat la competència requerida.

4. Els centres descrits en el capítol III han de disposar, en qualsevol cas, d'un veterinari amb coneixements i experiència en medicina d'animals de laboratori i de personal que ha de:

a) Ésser responsable de la supervisió del benestar i la cura dels animals a l'establiment.

b) Garantir que el personal que s'ocupa dels animals té accés a la informació específica sobre les espècies allotjades en el centre.

c) Ésser responsable de vetllar per la formació del personal, de la seva competència i que el personal està sotmès a supervisió fins que hagi demostrat la competència requerida.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició transitòria

La  reglamentació vigent a l'entrada en vigor d'aquesta Llei s'ha  de  continuar aplicant mentre no s'adoptin les mesures reglamentàries que aquesta determina.

Disposició final

Es  faculten  el  Govern  de  la  Generalitat i el conseller d'Agricultura,  Ramaderia  i Pesca per a fer el desplegament reglamentari d'aquesta Llei.

Per  tant,  ordeno  que  tots  els ciutadans als quals sigui d'aplicació  aquesta  Llei  cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Annex

 Ratolí .............. Mus musculus
 Rata ................ Rattus norvegicus
 Conill d'Índies ..... Cavia porcellus
 Hàmster daurat ...... Mesocricetus auratus
 Conill .............. Oryctolagus cuniculus

Primats no humans