Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 3/1983, de 9 de març, de modificació pressupostària per a atendre les despeses derivades de les inundacions a Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 003/1983

 • Data del document 09/03/1983

 • Data de publicació 16/03/1983

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 312

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
16/03/1983 - 29/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Article 1                          
  S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, acordi les modificacions
 pressupostàries necessàries per a atendre les despeses
 contemplades en el Pla d'Actuació d'Urgència aprovat segons
 acord del Consell Executiu del 16 de desembre de 1982, a
 càrrec de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta finalitat
 es destinaran els crèdits del Pressupost de 1982  no
 vinculats al cumpliment d'obligacions reconegudes dins el
 període d'ampliació de l'exercici del 1982, fins a l'import
 que sigui adient.                      
                               
 Article 2                          
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat.       
                               
 Disposició final                      
  Es deixen sense efecte totes les disposicions que s'oposin
 a aquesta Llei.                       
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 9 de març de 1983                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Jordi Planasdemunt i Gubert                 
 Conseller d'Economia i Finances