Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 12/1994, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1995.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 012/1994

 • Data del document 28/12/1994

 • Data de publicació 31/12/1994

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 1992

 • No Vigent
Correccions d'errades
01/01/1995 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Preàmbul                           
                               
 L'objectiu bàsic dels pressupostos de la Generalitat de 
 Catalunya per al 1995 és de reduir la necessitat de 
 finançament per a atendre les despeses no financeres i, en 
 conseqüència, minorar l'endeutament respecte al 1994. La 
 consecució d'aquest objectiu obliga a una priorització i 
 racionalització de les despeses, de manera que per al 1995 
 es potencien les inversions en infraestructures bàsiques i 
 en equipaments, el foment de l'economia productiva, la 
 formació ocupacional i les actuacions de prevenció i de 
 seguretat, a la vegada que es mantenen els nivells de 
 prestació dels serveis públics essencials i es reajusten 
 als recursos disponibles la resta d'actuacions.
 El text articulat de la Llei apareix dividit en sis títols, 
 dedicats  a  l'aprovació  del  pressupost  i  de  les 
 modificacions d'aquest (títol primer), a les normes sobre 
 gestió pressupostària i despesa pública (títol segon), a la 
 participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i 
 de  la Generalitat (títol tercer), a les despeses de 
 personal (títol quart), a les operacions financeres (títol 
 cinquè) i a les normes tributàries (títol sisè), i es 
 completa amb les disposicions addicionals i finals.
 L'estructura esmentada constitueix una de les novetats de 
 la Llei, amb la qual es pretén assolir una major claredat i 
 una  millor  sistemàtica. En  el  mateix  ordre  de 
 consideracions  d'índole tècnica, cal remarcar que les 
 referències a la Llei reguladora de les finances públiques 
 es fan ara al Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, 
 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances 
 públiques de Catalunya.
 Des d'una altra perspectiva, però també amb referència a 
 l'articulat, cal destacar que aquest se cenyeix al que, 
 segons  reiterada  jurisprudència  constitucional  (en 
 particular, les sentències 76/1992, 178/1994 i 195/1994), 
 constitueix el contingut mínim, necessari i indispensable 
 de les lleis de pressupostos, mentre que el contingut 
 eventual es limita, també segons la doctrina del Tribunal 
 Constitucional, a matèries o qüestions que tenen relació 
 directa amb les previsions d'ingrés i les habilitacions de 
 despesa dels pressupostos o amb els criteris de política 
 econòmica en què se sustenten, i que són, a més, complement 
 necessari per a una millor intel·ligència i una execució 
 eficaç  del pressupost i, en general, de la política 
 econòmica del Govern.
 En conseqüència, el contingut d'aquesta Llei es limita a 
 les normes de gestió pressupostària i a les autoritzacions 
 de  caràcter  financer  i patrimonial exigides per la 
 legislació general d'hisenda, i també a les previsions 
 específiques en matèria de despeses de personal i en 
 matèria tributària.
                               
 TÍTOL PRIMER                         
 Aprovació del pressupost i règim de les modificacions 
 pressupostàries                       
                               
 Capítol I                          
 Aprovació del pressupost                   
                               
 Article 1                          
 Els crèdits inicials i llur finançament           
 1. S'aprova el pressupost de la Generalitat de Catalunya 
 per a l'exercici del 1995, integrat pels estats de despeses 
 i els estats d'ingressos de la Generalitat i dels ens 
 següents que en depenen:                   
 a) Les entitats autònomes de caràcter administratiu.
 b)  Les  entitats  autònomes  de  caràcter  comercial, 
 industrial, financer o anàleg.
 c) El Servei Català de la Salut i les entitats gestores de 
 la Seguretat Social, l'Institut Català de la Salut i 
 l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
 d) L'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i 
 les societats per a la gestió dels serveis públics de 
 radiodifusió i televisió.
 e) Les empreses a què fa referència l'article 4.2 del 
 Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual 
 s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
 Catalunya.
 2. En l'estat de despeses de la Generalitat es concedeixen 
 els crèdits necessaris per al compliment de les seves 
 obligacions, per un import de 1.620.613.377.865 pessetes.
 Els ingressos que hom estima que s'han de liquidar durant 
 l'exercici sumen un import de 1.620.613.377.865 pessetes.
 3. Els beneficis fiscals que afecten els tributs estatals 
 el rendiment dels quals és cedit a la Generalitat s'estimen 
 en 13.740.000.000 de pessetes.
 4. En l'estat de despeses de les entitats autònomes de 
 caràcter administratiu, els crèdits concedits per a atendre 
 el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 
 19.358.741.148 pessetes. Els drets que hom estima que han 
 d'ésser liquidats per cada entitat autònoma de caràcter 
 administratiu  es  detallen  en els estats d'ingressos 
 corresponents,  per  un import total de 19.358.741.148 
 pessetes.
 5. En l'estat de despeses de les entitats autònomes de 
 caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els 
 crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs 
 obligacions  sumen  un  import total de 82.335.672.704 
 pessetes. Els  recursos  estimats  per  a les entitats 
 autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o 
 anàleg es detallen en l'estat d'ingressos corresponent, per 
 un import total de 82.335.672.704 pessetes.
 6. En l'estat de despeses del Servei Català de la Salut i 
 de les entitats gestores de la Seguretat Social, l'Institut 
 Català de la Salut i l'Institut Català d'Assistència i 
 Serveis Socials, els crèdits concedits per a atendre llurs 
 obligacions  sumen  un  import  total,  deduïdes  les 
 transferències internes del Servei Català de la Salut a 
 l'Institut Català de la Salut, de 595.417.465.214 pessetes.
 Els drets econòmics que hom estima que aquests han de 
 liquidar  durant  l'exercici  sumen  un  import  de 
 595.417.465.214 pessetes. Els crèdits consignats en els 
 estats de despeses i els drets econòmics detallats en els 
 estats  d'ingressos  inclouen els crèdits i els drets 
 econòmics  corresponents als serveis traspassats de la 
 Seguretat Social, per un import total equilibrat entre tots 
 dos estats de 547.523.160.000 pessetes.
 7. En l'estat de despeses de l'ens públic Corporació 
 Catalana de Ràdio i Televisió es concedeixen les dotacions 
 necessàries per a atendre el desenvolupament de les seves 
 activitats,  per un import total de 22.484.000.000 de 
 pessetes, i els recursos s'estimen en 22.484.000.000 de 
 pessetes.
 8. Els estats de despeses i d'ingressos de les societats 
 per a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i 
 televisió s'aproven amb el detall següent:          
 a) Televisió de Catalunya, SA, per un import total de 
 dotacions de 26.832.673.000 pessetes, i de recursos de 
 26.832.673.000 pessetes.
 b) Emissores de la Generalitat - Catalunya Ràdio, Servei de 
 Radiodifusió de la Generalitat, SA, per un import total de 
 dotacions de 3.128.757.000 pessetes, i de recursos de 
 3.128.757.000 pessetes.
 c)  Principal d'Edicions, SA, per un import total de 
 dotacions de 3.500.000 pessetes, i de recursos de 3.500.000 
 pessetes.
 9. Les dotacions i els recursos consolidats estimats de les 
 entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic 
 privat  en  què  la Generalitat participa directament, 
 totalment o majoritàriament, són les següents:        
                               
 Entitats de dret públic sotmeses               
 a l'ordenament jurídic privat   Dotacions    Recursos 
 (pessetes)                          
 ------------------------------------------------------------ 
 Ferrocarrils de la Genera-                  
 litat de Catalunya .......... 20.222.003.853 20.222.003.853 
 Institut de Recerca i                    
 Tecnologia Agroalimentàries  1.963.605.000  1.963.605.000 
 Laboratori General d'Assaigs                 
 i Investigacions ............ 2.207.000.000  2.207.000.000 
 Centre d'Iniciatives per a la                
 Reinserció ..................  591.650.000   591.650.000 
 Institut d'Investigació Apli-                
 cada de l'Automòbil ......... 3.008.367.000  3.008.367.000 
 Centre d'Informació i Desen-                 
 volupament Empresarials ..... 3.936.800.000  3.936.800.000 
 Centre d'Alt Rendiment                    
 Esportiu .................... 1.419.000.000  1.419.000.000 
                               
 Entitats de dret públic sotmeses               
 a l'ordenament jurídic privat   Dotacions    Recursos 
 (pessetes)                          
 ------------------------------------------------------------ 
 Centre de Telecomunicacions de                
 la Generalitat de Catalunya . 4.005.389.583  4.005.389.583 
 Institut Català d'Energia ... 1.379.226.000  1.379.226.000 
 Aigües Ter-Llobregat ........ 6.391.124.000  6.391.124.000 
 Junta de Sanejament ......... 48.481.759.500 48.481.759.500 
 Junta de Residus ............ 12.407.117.475 12.407.117.475 
 Institut de Diagnòstic per la                
 Imatge ...................... 1.329.150.000  1.329.150.000 
 Gestió de Serveis Sanitaris . 2.462.853.000  2.462.853.000 
 Institut d'Assistència Sani-                 
 tària ....................... 3.985.315.000  3.985.315.000 
 Gestió i Prestació de Serveis                
 de Salut ....................  373.691.000   373.691.000 
 Agència d'Avaluació de Tecno-                
 logia Mèdica ................  124.614.649   124.614.649 
                               
 10. Les dotacions i els recursos estimats d'explotació i de 
 capital de les empreses en què la Generalitat participa 
 directament,  totalment o majoritàriament, són les que 
 s'especifiquen en l'annex a aquest article.
                               
 Article 2                          
 Vinculació  de crèdits del pressupost de les entitats 
 sanitàries i de serveis socials               
 1.a) Els crèdits autoritzats en el pressupost de despeses 
 del Servei Català de la Salut, secció 51, tenen caràcter 
 vinculant per article, llevat el concepte 160, del capítol 
 1, ÃQuotes de la Seguretat SocialÁ, i el concepte 489, del 
 capítol 4, ÃFarmàciaÁ, en què la vinculació és a nivell de 
 concepte.
 b) Els crèdits autoritzats en el pressupost de despeses de 
 l'Institut Català de la Salut, secció 32, tenen caràcter 
 vinculant per article, llevat el concepte 160, del capítol 
 1, ÃQuotes de la Seguretat SocialÁ, en què la vinculació és 
 per concepte.
 c) Els crèdits autoritzats en el pressupost de despeses de 
 l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, seccions 
 41 i 42, tenen caràcter vinculant per article, llevat el 
 concepte 160, del capítol 1, ÃQuotes de la Seguretat 
 SocialÁ,  i els conceptes 471 i 487, del capítol 4, 
 ÃTransferències correntsÁ, en què la vinculació és per 
 concepte.
 2.  Independentment de la vinculació dels crèdits del 
 pressupost de despeses, la classificació per conceptes i 
 subconceptes s'ha d'utilitzar per al registre comptable de 
 les operacions de despesa en el moment de l'execució del 
 pressupost  i  en  els  expedients  de  modificacions 
 pressupostàries de les entitats esmentades en l'apartat 1.
                               
 Capítol II                          
 Règim de les modificacions pressupostàries          
                               
 Article 3                          
 Principis generals                      
 1. Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'han 
 d'ajustar al que disposa aquesta Llei i al que estableix 
 sobre aquesta matèria el Decret legislatiu 9/1994, del 13 
 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
 finances públiques de Catalunya, en aquells punts que no 
 són modificats pels articles 4 i 5 d'aquesta Llei.
 2. S'autoritza el conseller d'Economia i Finances per a 
 dictar les normes necessàries per a la modificació i el 
 seguiment dels crèdits del Servei Català de la Salut i de 
 les entitats gestores de la Seguretat Social, amb l'informe 
 previ, segons que correspongui, del conseller de Sanitat i 
 Seguretat Social o del conseller de Benestar Social.
                               
 Article 4                          
 Transferències de crèdit                   
 1. Les transferències de crèdit no poden afectar mitjançant 
 minoracions  els  crèdits  que  tenen  la  naturalesa 
 d'ampliables,  els  crèdits  nominatius,  els  crèdits 
 extraordinaris i els suplements de crèdit concedits a 
 partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
 2. Correspon al Govern, a proposta del conseller d'Economia 
 i Finances, d'autoritzar, amb les úniques limitacions que 
 estableix l'apartat 1, les modificacions pressupostàries 
 següents:                          
 a)  Les  transferències  de  crèdit entre els crèdits 
 consignats  en  els diversos departaments i organismes 
 autònoms.
 b) Les transferències que afectin els crèdits destinats a 
 despeses de personal.
 c) L'habilitació de crèdits mitjançant la creació dels 
 conceptes  pressupostaris que siguin procedents, en el 
 supòsit que en l'execució del pressupost es plantegin 
 necessitats que no hi hagin estat expressament recollides; 
 amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències 
 de crèdit necessàries per a compensar, per un import igual, 
 la dotació dels nous conceptes.
 d)  Amb sol·licitud prèvia  del conseller de Benestar 
 Social, les transferències entre els crèdits consignats a 
 favor de la secció 41 i la resta de les aplicacions 
 pressupostàries de la secció 20, destinades a actuacions 
 socials, les quals transferències no poden minorar els 
 crèdits  compromesos  ni  els  afectats  per ingressos 
 finalistes. En funció del desplegament de la Llei 4/1994, 
 del  20  d'abril,  d'administració  institucional,  de 
 descentralització, de desconcentració i de coordinació del 
 Sistema Català de Serveis Socials, es podran autoritzar 
 transferències entre les aplicacions pressupostàries del 
 capítol 1 de les seccions 41 i 20.
 3. El conseller d'Economia i Finances pot autoritzar, amb 
 les  úniques  limitacions  que  estableix l'apartat 1, 
 transferències de crèdit entre els crèdits consignats en un 
 mateix departament o organisme autònom, excepte les que 
 afectin crèdits per a despeses de personal.
 4. En les transferències de crèdit del Servei Català de la 
 Salut i de les entitats gestores de la Seguretat Social, 
 correspon al conseller d'Economia i Finances d'autoritzar 
 la creació de conceptes, en el cas que corresponguin a 
 crèdits amb vinculació per article.
 5. Els titulars dels departaments i els presidents dels 
 organismes autònoms poden autoritzar transferències, amb 
 les limitacions establertes per l'article 42 del Decret 
 legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el 
 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
 entre els crèdits consignats en un mateix article del 
 capítol 2 del pressupost, ÃDespeses de béns corrents i de 
 serveisÁ, excepte que suposin augment dels subconceptes del 
 concepte 226, ÃDespeses diversesÁ. Un cop la transferència 
 ha estat autoritzada, el departament o l'organisme autònom 
 ha de remetre l'expedient al Departament d'Economia i 
 Finances perquè formalitzi comptablement la modificació 
 pressupostària.
 6. Els interventors delegats en els diferents departaments 
 i  organismes  autònoms  han  d'informar, prèviament a 
 l'autorització  de  les propostes de transferències de 
 crèdit, sobre els punts següents:              
 a)  Compliment  de les limitacions aplicables en cada 
 supòsit.
 b) Suficiència dels crèdits pressupostaris que es pretén de 
 minorar.
 c)  Qualssevol  altres  que  derivin de la legislació 
 aplicable.
 7. Si l'autorització de les transferències de crèdit és 
 competència  dels  titulars  dels  departaments o dels 
 presidents dels organismes autònoms i l'informe de la 
 Intervenció Delegada és desfavorable a la proposta de 
 modificació pressupostària, s'ha de remetre l'expedient al 
 Departament d'Economia i Finances perquè el Govern, a 
 proposta del conseller d'Economia i Finances, adopti la 
 resolució que consideri procedent.
                               
 Article 5                          
 Generació de crèdits                     
 1. S'han de generar en l'estat de despeses els crèdits 
 necessaris per a atendre les obligacions derivades dels 
 serveis  que  traspassin  a  la  Generalitat  altres 
 administracions durant l'exercici del 1995. La quantia dels 
 crèdits generats no pot ésser superior a l'import de les 
 transferències de fons acordades per a atendre els serveis 
 traspassats.
 2. Igualment han de generar crèdits en l'estat de despeses 
 les  transferències  de fons efectives amb càrrec als 
 pressupostos  generals  de  l'Estat  destinades  a les 
 corporacions locals per a finançar els dèficits provocats 
 per  la  prestació  de  serveis que no corresponen a 
 competències municipals, i també les corresponents a les 
 despeses de capitalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
 3. En les generacions i ampliacions de crèdits finançades 
 amb ingressos procedents d'altres administracions es pot 
 dictar resolució ampliant o generant el crèdit a la vista 
 de  la documentació justificativa del reconeixement de 
 l'obligació per l'administració que ha de trametre els 
 fons, però no es poden ordenar pagaments fins que no s'hagi 
 produït efectivament l'ingrés, llevat que les ampliacions o 
 generacions siguin necessàries per a atendre les despeses 
 de personal traspassat o les subvencions de naturalesa 
 periòdica  o  siguin  necessàries  per a assegurar el 
 funcionament dels serveis transferits.
                               
 Article 6                          
 Crèdits ampliables                      
 Es consideren crèdits ampliables fins a una suma igual a 
 les obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb el 
 compliment previ de les normes legals oportunes i, en tots 
 els casos, donant-ne compte trimestralment al Parlament, 
 els crèdits inclosos en el pressupost de la Generalitat i 
 en els dels ens públics aprovats per aquesta Llei que es 
 detallen a continuació:                   
 1. Amb aplicació a totes les seccions dels pressupostos de 
 la Generalitat i de les entitats autònomes i els ens 
 públics:                           
 a) Els crèdits destinats a les quotes de la Seguretat 
 Social del personal al servei de l'Administració de la 
 Generalitat, d'acord amb els preceptes en vigor, i també 
 l'aportació de la Generalitat al règim de previsió social 
 dels funcionaris públics de la Generalitat.
 b) Els triennis derivats dels còmputs de temps de servei 
 realment prestat a l'Administració pels funcionaris.
 c)  Els  crèdits destinats a despeses de funcionament 
 (capítol 2, ÃDespeses de béns corrents i de serveisÁ) de 
 serveis  per  als  quals  s'exigeixen taxes, exaccions 
 parafiscals, cànons o preus. Aquests crèdits poden ésser 
 ampliats per la diferència entre la recaptació inicialment 
 prevista -entesa aquesta, si escau, com l'obtinguda el 
 1994, incrementada d'un 3,5%- i l'efectivament ingressada.
 d) Els crèdits corresponents a serveis traspassats, si, per 
 aplicació de normes estatals, cal reconèixer obligacions 
 addicionals a les previstes inicialment, per l'import de 
 les transferències de fons que per compensar aquestes 
 actuacions hagi de formalitzar l'Administració central de 
 l'Estat.
 2. Amb aplicació a les entitats autònomes de caràcter 
 comercial, industrial, financer o anàleg:          
 a) Els crèdits la quantia dels quals es determina en funció 
 de recursos finalistes efectivament obtinguts.
 b) Els crèdits corresponents a interessos, amortitzacions i 
 menyscaptes en operacions de crèdits avalades consignats en 
 els  pressupostos de les entitats, com a conseqüència 
 d'operacions financeres autoritzades. En el supòsit que els 
 ingressos pressupostats siguin insuficients per a atendre 
 les obligacions produïdes per aquestes operacions, s'han 
 d'ampliar els crèdits que per a aquestes entitats siguin 
 consignats en les seccions corresponents del pressupost de 
 la Generalitat.
 3.  Els  crèdits  consignats  en el pressupost de la 
 Generalitat i en el del Servei Català de la Salut que es 
 destinen al pagament d'interessos, a l'amortització de 
 principal i a les despeses derivades del deute, considerat 
 aquest en els termes de l'article 16 del Decret legislatiu 
 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós 
 de la Llei de finances públiques de Catalunya. Si cal, 
 s'han de generar els crèdits oportuns per a atendre les 
 obligacions,  i  els  pagaments  s'han  d'aplicar, 
 independentment  de  quin  sigui  el  venciment a què 
 corresponen, als crèdits respectius de l'exercici econòmic 
 del  1995. En  el supòsit de la formalització de les 
 operacions de modificació, refinançament i substitució que 
 autoritza l'article 32.2 d'aquesta Llei, el Departament 
 d'Economia i Finances ha d'instrumentar les modificacions 
 pressupostàries que siguin necessàries en el capítol 9 de 
 l'estat d'ingressos i en el capítol 9 de l'estat de 
 despeses, corresponents a variació de passius financers.
 4. Els crèdits relatius a obligacions de classes passives.
 5. Amb aplicació a les seccions que s'indiquen, i amb 
 l'acord previ del Govern, els crèdits següents:       
 a) En la secció 02 (Departament de la Presidència), el 
 crèdit 02.02.780.02, corresponent a ajudes per l'adquisició 
 d'habitatge.
 b) En la secció 04 (Departament de Governació):       
 1r. El  crèdit 04.03.462.01, per afrontar el compromís 
 econòmic  que representen les disposicions transitòries 
 primera i tercera de la Llei 1/1994, de 22 del febrer, de 
 creació del municipi de Badia.
 2n. Els crèdits 04.03.462.03 i 04.03.767.01, destinats al 
 refinançament  del deute municipal, en funció del pla 
 d'actuació que acordin les administracions públiques.
 3r. Els  crèdits  04.06.151.01 i 04.06.226.10, per tal 
 d'afrontar les despeses extraordinàries produïdes en cas de 
 situacions d'emergències degudament aprovades pel Govern.
 c) En la secció 05 (Departament d'Economia i Finances), els 
 crèdits següents, relacionats amb la gestió tributària:   
 1r. El crèdit 05.01.226.09, corresponent als honoraris dels 
 liquidadors  de districte hipotecari, en funció de la 
 recaptació efectiva.
 2n. El crèdit 05.01.226.11, fins a l'import necessari per a 
 atendre el pagament dels interessos de demora resultants de 
 la devolució d'ingressos tributaris i per a atendre el 
 pagament de les retribucions del pèrit tercer en les 
 taxacions pericials contradictòries, en els termes que 
 determina la Llei general tributària de l'Estat.
 3r. El  crèdit  05.03.226.10, corresponent al premi de 
 cobrament de tributs.
 d) En la secció 06 (Departament d'Ensenyament), els crèdits 
 06.04.460.01 i 06.04.480.01, en funció dels increments de 
 les retribucions dels funcionaris públics i dels mòduls 
 econòmics dels concerts educatius aprovats per la Llei de 
 pressupostos de l'Estat per al 1995, segons correspongui.
 e) En la secció 07 (Departament de Cultura), el crèdit 
 07.05.601.01, en cas que per resolució judicial s'acordi un 
 preu just superior al fixat inicialment pel Jurat en 
 l'expropiació del Teatre Romà de Tarragona.
 f) En la secció 09 (Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques):                      
 1r. El crèdit 09.03.445.01, en funció dels acords que se 
 signin amb l'Administració central de l'Estat sobre les 
 aportacions  de  la  Generalitat  a  incloure  en  el 
 contracte-programa dels transports de Barcelona.
 2n. El crèdit 09.08.781.01, corresponent a les subvencions 
 per actuacions en habitatges.
 g) En la secció 09 (Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques) i en la secció 20 (Departament de Benestar 
 Social), els crèdits destinats a atendre les obligacions 
 derivades de les patologies dels habitatges en funció del 
 conveni amb l'Administració central de l'Estat.
 h) En la secció 11 (Departament de Treball):         
 1r. Els crèdits destinats a atendre el cost de les accions 
 que, dins els diferents objectius, siguin aprovades pel 
 Fons social europeu.
 2n. El  crèdit  11.07.481.01,  per  a  les prestacions 
 econòmiques del Programa interdepartamental de la renda 
 mínima d'inserció (PIRMI).
 3r. El crèdit 11.04.481.01, per a les accions que dugui a 
 terme el Servei Català de Col·locació.
 i) En la secció 12 (Departament de Justícia):        
 1r. El crèdit corresponent a l'aplicació pressupostària 
 12.03.228.02,  proporcionalment  a  l'augment  net dels 
 reclusos  que  es  produeixi  al  llarg de l'exercici 
 pressupostari, sempre que no superi el mòdul unitari de 
 cost de l'any 1994.
 2n. El crèdit corresponent a l'aplicació pressupostària 
 12.03.600.01, en funció de la major despesa derivada de 
 l'adquisició de terrenys per a la futura construcció de 
 nous centres penitenciaris que possibilitin la substitució 
 dels centres penitenciaris de la Trinitat i de la Model.
 3r. Els  crèdits  corresponents  a  les  aplicacions 
 pressupostàries 12.05.201.01 i 12.05.610.02, en funció de 
 la major despesa derivada de la construcció o l'adquisició 
 d'edificis judicials a les ciutats de Sabadell, Mataró, 
 Reus i Manresa.
 4t. El crèdit corresponent a l'aplicació pressupostària 
 12.05.228.01,  en  funció  de  la  major  despesa  en 
 comunicacions  derivada de la supressió de franquícies 
 postals  de  les  oficines judicials, fins a l'import 
 traspassat,  per  aquest  concepte, per l'Administració 
 central.
 5è. Els  crèdits  corresponents  a  les  aplicacions 
 pressupostàries 12.05.440.15 i 12.05.440.16, en funció del 
 cost que es produeixi en els torns d'ofici d'advocats i 
 procuradors, respectivament, determinat pels mòduls fixats 
 per  l'Administració  central i pel nombre d'assumptes 
 atesos.
 j) En la secció 13 (Departament d'Indústria i Energia):   
 1r. El crèdit 13.03.430.01, per a la subvenció d'interessos 
 en operacions de l'Institut Català de Finances destinades 
 al finançament d'inversions en comarques en regressió o 
 d'operacions de reconversió industrial.
 2n. El crèdit 13.03.770.02, destinat al foment d'inversions 
 en comarques en regressió demogràfica.
 k) En la secció 20 (Departament de Benestar Social), servei 
 06 (Direcció General d'Atenció a la Infància), els crèdits 
 corresponents   a  les  aplicacions  pressupostàries 
 20.06.226.09, 20.06.261.06, 20.06.261.07, 20.06.261.08 i 
 20.06.261.09, proporcionalment a l'augment net d'infants 
 tutelats per imperatius legals i judicials, sempre que no 
 superin els mòduls unitaris de cost de l'any 1995.
 l) En la secció 21 (Despeses diversos departaments):     
 1r. El  crèdit  21.01.226.04,  si  mitjançant sentència 
 judicial ferma es declaren responsabilitats pecuniàries de 
 la Generalitat.
 2n. El crèdit 21.01.460.01, per un import igual al de les 
 transferències de fons per a atendre les despeses generades 
 pels serveis estatals que presta l'Ajuntament de Barcelona, 
 consignats en els pressupostos generals de l'Estat.
 3r. El  crèdit  21.04.480.01,  destinat  a atendre les 
 necessitats  derivades  del possible desenvolupament de 
 l'article 15.b) de la Llei 1/1985, del 14 de gener, de 
 regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
 cooperatives.
 4t. El crèdit 21.04.770.01, destinat al pagament de les 
 obligacions  derivades de menyscaptes en operacions de 
 crèdit avalades per la Generalitat.
 6. En  les  seccions  41  i 42 de l'Institut Català 
 d'Assistència i Serveis Socials, els crèdits que s'hagin 
 d'ampliar a partir dels ingressos que es produeixin en la 
 Tresoreria de la Generalitat provinents dels resultats de 
 l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat com 
 a conseqüència dels beneficis obtinguts de la recaptació 
 total, un cop deduïdes totes les despeses d'explotació, els 
 premis i les altres despeses previstes en la Llei 5/1986, 
 del 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma Jocs i 
 Apostes de la Generalitat, modificada per la Llei 32/1991, 
 del 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
 Catalunya per al 1992. L'import dels crèdits ampliats per 
 aquest  concepte  s'ha  de  destinar  al  finançament 
 d'inversions i programes d'atenció social, en especial 
 d'atenció a les persones amb disminució i d'atenció a la 
 gent gran.
 7. En la secció 51 (Servei Català de la Salut) i en la 
 secció 32 (Institut Català de la Salut), els crèdits 
 següents, la instrumentació de l'ampliació dels quals està 
 condicionada a la possibilitat de realitzar transferències 
 entre els crèdits de l'estat de despeses del Servei Català 
 de la Salut:                         
 a)  El  crèdit  51.01.489.01, destinat al pagament de 
 productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques.
 b)  El  crèdit  32.02.226.04, destinat al pagament de 
 professionals que tenen encomanada la gestió de cobrament 
 de  l'assistència sanitària prestada a tercers, en la 
 quantia necessària per a atendre l'import dels honoraris 
 meritats en funció de les quantitats ingressades en el 
 concepte  317.20  (Prestació dels serveis d'assistència 
 sanitària) de l'estat d'ingressos de l'Institut Català de 
 la Salut.
 8.  En  l'Entitat  Autònoma de Jocs i Apostes de la 
 Generalitat,  els  crèdits consignats per a operacions 
 corrents, i també els crèdits consignats en el capítol 6, 
 ÃInversions realsÁ, en funció dels ingressos que, segons el 
 que estableix l'article 7 de la Llei 5/1986, del 17 
 d'abril, de creació de la dita entitat, s'han de fixar 
 mitjançant decret del Govern.
                               
 Article 7                          
 Retencions de saldos pressupostaris             
 A  l'últim  trimestre  de l'exercici pressupostari, el 
 Departament  d'Economia  i  Finances ha de procedir a 
 practicar   retencions  dels  saldos  pressupostaris 
 corresponents a aplicacions pressupostàries no nominatives 
 ni vinculades a ingressos afectats dels departaments a què 
 fa referència l'article 6.5. L'import d'aquestes retencions 
 no  pot  ésser  superior a les ampliacions de crèdit 
 realitzades d'acord amb l'esmentada disposició.
                               
 Article 8                          
 Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes 
 1.  L'import  dels  crèdits pressupostaris destinats a 
 transferències corrents a favor de les entitats autònomes i 
 de les empreses públiques regulades per la Llei 4/1985, del 
 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, 
 s'ha  d'ajustar de manera que la liquidació de llurs 
 pressupostos el 31 de desembre sigui equilibrada.
 2. A fi de determinar les despeses que s'han de tenir en 
 compte en la liquidació dels pressupostos de les entitats 
 autònomes i de les empreses públiques, s'hi ha d'incloure 
 l'import de les obligacions reconegudes per a operacions 
 corrents.
 3. Si s'han lliurat fons en excés, s'han de minorar per 
 l'import d'aquests els crèdits autoritzats a favor de les 
 entitats  autònomes  i  les  empreses públiques en el 
 pressupost per a l'exercici del 1996.
 4. Les transferències corrents a favor de societats el 
 capital de les quals pertany íntegrament a la Generalitat, 
 a les seves entitats autònomes o als ens de dret públic 
 tenen la naturalesa de subvenció d'explotació, en la mesura 
 necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, 
 i de lliurament a compte de futures operacions de capital, 
 per la resta. Per a aplicar els lliuraments a l'ampliació 
 de capital de les societats cal, en tot cas, l'acord previ 
 del Govern.
                               
 TÍTOL SEGON                         
 Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública     
                               
 Capítol I                          
 Normes sobre gestió pressupostària              
                               
 Article 9                          
 Estudis i dictàmens                     
 1. Per a disposar de fons amb càrrec a les aplicacions 
 pressupostàries respectives per a la contractació d'estudis 
 i dictàmens cal l'aprovació del Govern a proposta del 
 conseller respectiu, si la quantia supera els tres milions 
 de pessetes.
 2. L'Administració de la Generalitat ha d'encarregar la 
 realització dels estudis i els dictàmens als departaments o 
 instituts de les universitats públiques de Catalunya, si el 
 caràcter del tema ho aconsella.
                               
 Article 10                          
 Règim de concessió de les subvencions            
 1. A l'efecte del que disposa aquest article, és subvenció 
 tota  disposició sense contraprestació de fons públics 
 acordada per la Generalitat o els seus organismes autònoms 
 a favor de persones o entitats públiques o privades per a 
 fomentar la realització d'activitats d'utilitat o interès 
 social o per a promoure la consecució d'una finalitat 
 pública.
 2. Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits 
 pressupostaris inicials que no tenen assignació nominativa 
 i que afecten un col·lectiu de beneficiaris potencials, 
 general o indeterminat, s'han de concedir d'acord amb 
 criteris de publicitat, concurrència i objectivitat.
 3. Respecte a les subvencions a què es refereix l'apartat 
 2, els departaments n'han d'establir, si no existeixen, i 
 prèviament a l'adopció dels acords de concessió, les bases 
 reguladores -les quals han d'ésser sotmeses a informe dels 
 serveis jurídics del departament atorgant de la subvenció o 
 l'ajut-, que s'han de publicar en el DOGC i han de fixar, 
 com a mínim:                         
 a) La definició de l'objecte de la subvenció.
 b) Els requisits que han de complir els beneficiaris per a 
 obtenir la subvenció o l'ajut i la forma d'acreditar els 
 dits requisits.
 c) El termini i la forma de justificació pels beneficiaris 
 del compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit 
 la subvenció i de l'aplicació dels fons.
 d)  En  el  supòsit que es consideri la possibilitat 
 d'efectuar  bestretes  de  pagament sobre la subvenció 
 concedida, la forma i la quantia de les garanties que, si 
 escau, han d'aportar els beneficiaris.
 e) La forma de concedir la subvenció.
 f) L'obligació dels beneficiaris de facilitar tota la 
 informació  requerida  pels  òrgans  de  control  de 
 l'Administració.
 4. Excepcionalment, poden ésser concedides directament, per 
 resolució  del  conseller corresponent, les subvencions 
 innominades o genèriques en què no és possible de promoure 
 la  concurrència  pública  per  l'especificitat de les 
 característiques que ha de complir l'entitat, l'empresa, la 
 persona o l'activitat destinatària de la subvenció. La 
 resolució ha de contenir el que estableixen les lletres a), 
 c), d) i f) de l'apartat 3. Si l'import de la subvenció és 
 superior a 50.000.000 de pessetes, és necessari l'acord del 
 Govern d'autoritzar la concessió de la subvenció.
 5. Els departaments han de publicar trimestralment en el 
 DOGC les subvencions concedides en cada període a l'empara 
 de l'apartat 4. En el cas de subvencions nominatives, en el 
 pressupost inicial no és necessària la publicitat, si bé el 
 beneficiari ha de justificar l'aplicació dels fons rebuts i 
 el compliment de la finalitat.
 6. Si l'import de la subvenció és superior a 1.000.000 de 
 pessetes,  en qualsevol dels casos, cal, perquè sigui 
 concedida, la declaració expressa del destinatari de no 
 tenir  contret  cap  deute  per  cap concepte amb la 
 Generalitat.
                               
 Article 11                          
 Seguiment i control de les subvencions            
 1. Un cop s'ha procedit a la concessió dels ajuts i de les 
 subvencions  i  s'han  fet  les  reserves  de  crèdit 
 corresponents, l'òrgan competent de cada departament pot 
 formalitzar  els  documents comptables de reconeixement 
 d'obligacions. No obstant això, excepte en el supòsit que 
 la concessió reculli la possibilitat d'efectuar bestretes 
 de pagament sobre la subvenció concedida, no se'n pot 
 ordenar  el  pagament fins que els perceptors no han 
 justificat el compliment de les condicions que han donat 
 lloc a la concessió dels ajuts o de les subvencions; si els 
 perceptors no ho justifiquen en els termes de la concessió, 
 el departament ha de procedir a anul·lar el reconeixement 
 de les obligacions.
 2. Les subvencions que concedeixin els departaments amb 
 caràcter  compensatori de les càrregues per operacions 
 financeres  formalitzades  pels  perceptors poden ésser 
 lliurades per llur import total el 1995 a l'Institut Català 
 de Finances o a l'Institut Català del Crèdit Agrari, segons 
 quina  en sigui la matèria, perquè procedeixin bé al 
 pagament periòdic d'aquestes subvencions en els exercicis 
 corresponents, bé a l'amortització parcial del capital 
 pendent de les operacions amb subvenció associada.
 3. Són obligacions dels beneficiaris de les subvencions:   
 a) Realitzar l'activitat o la inversió que fonamenta la 
 concessió de la subvenció.
 b) Acreditar davant l'òrgan concedent que s'han realitzat 
 l'activitat o la inversió, que s'han complert els requisits 
 que determina la resolució de concessió i que l'import de 
 la subvenció s'ha invertit en l'activitat que n'és objecte.
 A aquest efecte, l'esmentat òrgan pot demanar tots els 
 documents  justificatius  que  cregui necessaris per a 
 comprovar l'aplicació de la subvenció.
 4. Si els beneficiaris no compleixen llurs obligacions dins 
 els  terminis  acordats,  per  causes  que els siguin 
 directament imputables, la subvenció s'ha de reduir en 
 proporció a l'incompliment esmentat, sens perjudici que 
 l'òrgan concedent en disposi la revocació total, en cas de 
 no poder assolir els objectius de la subvenció i, en 
 qualsevol cas, amb notificació i audiència prèvies del 
 beneficiari,  el  qual podrà justificar les causes de 
 l'incompliment.
 5. El control del compliment de la destinació dels ajuts i 
 de les subvencions pels beneficiaris ha d'ésser dut a terme 
 de conformitat amb el que disposa l'article 71 del Decret 
 legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el 
 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
 d'acord amb els plans de control aprovats pel conseller 
 d'Economia i Finances.
 6. De conformitat amb l'article 18.1 del text refós de la 
 Llei  general pressupostària, aprovat pel Reial decret 
 legislatiu  1091/1988,  del  23  de setembre, amb els 
 reglaments  de  la Comunitat Econòmica Europea números 
 4042/89 i 4253/88 i amb les altres disposicions aplicables, 
 correspon en l'àmbit de Catalunya a la Intervenció General 
 de la Generalitat l'elaboració i l'execució dels plans de 
 control sobre beneficiaris d'ajudes finançades totalment o 
 parcialment amb els fons comunitaris a què es refereixen 
 les esmentades normes.
 7. Si a conseqüència del control a què es refereixen els 
 apartats 5 i 6 es comprova que les quantitats percebudes 
 pel beneficiari són destinades a finalitats diferents a 
 l'objecte  de  la  subvenció,  s'ha  de  procedir  a 
 reintegrar-les, amb abonament de l'interès de demora fixat 
 per aquesta Llei des de la data de pagament. En el cas que 
 s'hagin concedit bestretes de pagament sobre la subvenció i 
 que  per  incompliment del beneficiari sigui procedent 
 l'execució de la garantia prestada, l'interès de demora 
 s'ha de computar des de la data fixada al beneficiari per 
 justificar el compliment de la finalitat i els objectius 
 que han motivat la concessió de la subvenció.
                               
 Article 12                          
 Construcció i adquisició d'immobles             
 1.  El Govern, a proposta del conseller d'Economia i 
 Finances,  pot  autoritzar  els  departaments  perquè 
 adquireixin immobles per a substituir els que actualment 
 ocupen en règim de lloguer o per a construir-hi nous 
 edificis  i,  amb  aquesta finalitat, pot acordar les 
 modificacions pressupostàries que calgui.
 2.  S'autoritza  el  Govern  perquè, amb la finalitat 
 d'instal·lar-hi  o  agrupar-hi  dependències  de  la 
 Generalitat, i amb càrrec als crèdits dels departaments 
 afectats, pugui adquirir edificis construïts i vincular-los 
 al pagament d'una prestació periòdica en qualsevol de les 
 modalitats regulades pel dret de cens en la legislació 
 civil catalana, i pugui assumir, si cal, els compromisos 
 previs que, sense comportar obligacions pecuniàries amb 
 venciment anterior a l'adquisició definitiva dels drets, 
 siguin adequats a aquesta finalitat, i, així mateix, se 
 l'autoritza  perquè  representi  documentalment  les 
 prestacions  corresponents de qualsevol de les maneres 
 admeses en dret.
 3. S'ha de donar compte al Parlament de les adquisicions a 
 què es refereixen els apartats 1 i 2.
                               
 Article 13                          
 Execució anticipada de projectes d'inversió         
 1.  El  Govern,  a  proposta conjunta del Departament 
 d'Economia i Finances i del Departament d'Ensenyament, del 
 Departament  de  Cultura  o  de la Secretaria General 
 d'Esports, pot autoritzar que aquests estableixin convenis 
 de col·laboració amb les entitats locals que permetin 
 l'execució  anticipada  de  projectes  de construccions 
 escolars,  de  biblioteques o de centres poliesportius 
 inclosos en els plans pels departaments esmentats.
 2. Les obres a què es refereix l'apartat 1 han d'ésser 
 finançades  i, si escau, adjudicades per les entitats 
 locals. L'import d'aquestes obres ha d'ésser reintegrat per 
 la Generalitat, d'acord amb les dotacions aprovades en cada 
 exercici pressupostari per al finançament dels plans fixats 
 pel departament corresponent i d'acord amb els convenis 
 signats amb cada entitat local.
 3.  El  Govern,  a  proposta conjunta del Departament 
 d'Economia i Finances i del Departament de Sanitat i 
 Seguretat Social o del Departament de Benestar Social, pot 
 autoritzar que el Servei Català de la Salut o l'Institut 
 Català d'Assistència i Serveis Socials estableixin convenis 
 de col·laboració amb entitats locals i altres entitats 
 titulars de centres sanitaris de la Xarxa Hospitalària 
 d'Utilització Pública o de centres de serveis socials de la 
 Xarxa Bàsica de Serveis Socials que permetin l'execució 
 anticipada  de  projectes d'inversió en infraestructura 
 sanitària o social.
 4. Les inversions a què es refereix l'apartat 3 han d'ésser 
 finançades i gestionades per les entitats esmentades sota 
 la supervisió del Servei Català de la Salut o de l'Institut 
 Català  d'Assistència  i Serveis Socials. Aquest ha de 
 reintegrar,  en  tot  o  en part, l'import d'aquestes 
 inversions a les entitats que les realitzin, d'acord amb 
 les dotacions aprovades en cada exercici pressupostari per 
 al finançament dels plans fixats pel Servei Català de la 
 Salut o per l'Institut Català d'Assistència i Serveis 
 Socials i d'acord amb els convenis signats.
                               
 Article 14                          
 Finançament del Programa d'inversions de les universitats 
 1.  El  finançament  del Programa d'inversions de les 
 universitats catalanes es fa amb càrrec als crèdits per a 
 despeses  consignats  per  a  aquesta finalitat en el 
 pressupost de cada any de la Generalitat.
 2. Les obligacions derivades de l'apartat 1 es poden 
 complir mitjançant la inversió directa de l'Administració, 
 mitjançant  transferències  de capital a favor de les 
 universitats o mitjançant subvencions per import de la 
 càrrega  financera  per interès i amortització de les 
 operacions de crèdit que el Govern els autoritzi per a 
 l'execució del Programa.
 3.  Excepcionalment,  el  Govern  pot  autoritzar  les 
 universitats a anticipar les inversions previstes en el 
 Programa,  mitjançant  operacions  de  crèdit  de  les 
 universitats. En aquest cas, les amortitzacions han d'ésser 
 subvencionades pel pressupost de la Generalitat, que també 
 pot afrontar, totalment o parcialment, els interessos.
                               
 Article 15                          
 Identificació de projectes d'inversió            
 1.  Els  projectes  d'inversió  inclosos  en  l'Annex 
 d'inversions reals s'identifiquen mitjançant el codi de 
 projecte  que  hi  tenen  assignat,  amb la finalitat 
 d'establir-ne el seguiment pressupostari.
 2.  Les  modificacions  dels  programes d'inversió que 
 impliquen  l'inici  de  nous  projectes  requereixen 
 l'assignació  dels codis corresponents, d'acord amb el 
 Departament d'Economia i Finances.
                               
 Article 16                          
 Manaments de pagaments a justificar             
 Els lliuraments de fons per manaments de pagaments a 
 justificar poden tenir el caràcter de renovables, d'acord 
 amb les normes següents:                   
 a) La renovació s'efectua per l'import justificat, de 
 manera que la quantitat lliurada romangui fixa al llarg de 
 l'exercici.
 b)  Abans del lliurament de fons, s'ha d'efectuar la 
 retenció del crèdit en els conceptes pressupostaris per als 
 quals se sol·licita, pel mateix import que el lliurat.
 c) El règim de funcionament i els conceptes pressupostaris 
 a càrrec dels quals es poden lliurar fons a justificar de 
 caràcter  renovable  han d'ésser fixats per ordre del 
 Departament d'Economia i Finances.
                               
 Article 17                          
 Liquidació  dels  pressupostos  i  control  financer 
 1.  Els  organismes autònoms comercials, industrials i 
 financers, les empreses públiques, estiguin constituïdes o 
 no  hi  estiguin  en  forma de societat anònima, les 
 universitats públiques finançades per la Generalitat i els 
 patronats  i els consorcis en els quals participa la 
 Generalitat han de trametre a la Intervenció General de la 
 Generalitat, abans del dia 30 d'abril, la liquidació del 
 pressupost, els comptes anuals i la memòria de gestió de 
 l'exercici anterior, i també han de trametre la mateixa 
 documentació referida a les empreses en què participen.
 2. El control de caràcter financer a què fa referència 
 l'article 71 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de 
 juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
 finances públiques de Catalunya, s'ha d'ajustar al pla 
 anual que per a cada exercici econòmic ha d'aprovar el 
 conseller  d'Economia  i  Finances,  a proposta de la 
 Intervenció General.
 3. Les entitats enumerades en l'apartat 1 poden establir 
 òrgans de control econòmico-financer intern propis.
 Corresponen a la Intervenció General de la Generalitat les 
 funcions de coordinació, inspecció, assessorament i impuls 
 dels esmentats òrgans.
                               
 Capítol II                          
 Normes sobre despesa pública                 
                               
 Article 18                          
 Limitació de l'augment de la despesa             
 1. Durant l'exercici del 1995 el Govern és obligat a no 
 prendre cap iniciativa legislativa o administrativa que 
 comporti creixement de la despesa pública pressupostada, si 
 no proposa alhora els recursos addicionals necessaris o les 
 reduccions proporcionals de despesa amb l'especificació 
 pressupostària corresponent.
 2. Durant l'exercici del 1995 el Govern és obligat a 
 oposar-se a qualsevol iniciativa legislativa que comporti 
 creixement de la despesa pública pressupostada, si no es 
 proposen alhora els recursos addicionals necessaris.
                               
 Article 19                          
 Compromisos de despesa d'exercicis anteriors         
 1. Les obligacions derivades de compromisos de despesa 
 degudament adquirits per contractes de tracte successiu, 
 relatius a compra de béns corrents i de serveis, en l'últim 
 trimestre del 1994, pels departaments de la Generalitat i 
 els organismes autònoms, es poden aplicar als crèdits del 
 pressupost vigent.
 2. El Departament d'Economia i Finances, a proposta d'un 
 altre  departament, amb informe previ de l'interventor 
 delegat respectiu, pot determinar els crèdits amb càrrec 
 als quals s'imputa el pagament de les obligacions a què es 
 refereix l'apartat 1, que han d'ésser els adequats a la 
 naturalesa de la despesa segons l'estructura         
 pressupostària.
 3. Pel que fa referència al Servei Català de la Salut i a 
 les  entitats  gestores  de  la  Seguretat Social, el 
 Departament  d'Economia  i  Finances pot autoritzar, a 
 proposta dels directors respectius i amb informe previ de 
 l'interventor delegat corresponent, l'aplicació als crèdits 
 del pressupost vigent de les obligacions derivades de 
 compromisos de despesa de l'exercici anterior.
                               
 Article 20                          
 Recurrència de despeses en exercicis futurs         
 El Departament d'Economia i Finances ha d'emetre informe 
 preceptiu sobre qualsevol disposició normativa de caràcter 
 general que impliqui recurrència de despeses en exercicis 
 pressupostaris futurs, especialment pel que fa a plantilles 
 i a retribucions del personal dels diferents departaments i 
 entitats.
                               
 TÍTOL TERCER                         
 Participació dels ens locals en ingressos de l'Estat i de 
 la Generalitat                        
                               
 Article 21                          
 Participació en ingressos                  
 1. El Fons de cooperació local de Catalunya és integrat 
 pels conceptes següents:                   
 a)  La  participació que correspon als ens locals de 
 Catalunya en els ingressos de l'Estat.
 b) La participació en els ingressos de la Generalitat per 
 un  import  de  7.088.093.283  pessetes, de les quals 
 3.088.093.283, consignades en la partida 04.03.461.03, es 
 distribuiran entre els consells comarcals, i 4.000.000.000 
 entre els ajuntaments de Catalunya.
 2. Les participacions en ingressos de l'Estat s'han de 
 distribuir d'acord amb el que estableixen l'article 48.2 de 
 l'Estatut d'autonomia i la normativa que sigui aplicable.
 3. D'acord amb el que disposa la Llei 16/1990, del 13 de 
 juliol,  sobre  el règim especial de la Vall d'Aran, 
 s'estableix un percentatge de participació en els ingressos 
 de la Generalitat a favor del Consell General d'Aran d'un 
 1,86%  de  l'aplicació  pressupostària 04.03.461.03 del 
 Departament de Governació. El 98,14% restant de la dita 
 aplicació pressupostària s'ha de distribuir entre la resta 
 dels consells comarcals d'acord amb el que sigui establert 
 per reglament, tenint en compte el nombre d'habitants de la 
 comarca i el principi de solidaritat interterritorial.
 4. Els crèdits consignats en la secció 19 (Participació 
 dels ens locals de Catalunya en els ingressos de l'Estat) 
 s'han  d'ajustar, quant a llur quantia definitiva, al 
 resultat de la distribució que se'n faci d'acord amb els 
 criteris continguts en la normativa que hi sigui aplicable.
 La  gestió pressupostària d'aquests crèdits ha d'ésser 
 efectuada  per  la Direcció General de Pressupostos i 
 Tresor.
 5. El Govern, mitjançant transferències de crèdit amb 
 càrrec  a les diferents aplicacions pressupostàries de 
 transferències  corrents i de capital a favor de les 
 corporacions locals del pressupost del 1995, ha de dotar el 
 concepte 04.03.463.01 amb 4.000.000.000 de pessetes. La 
 distribució d'aquesta participació ha d'ésser acordada pel 
 Govern, amb l'informe previ de la Comissió de Govern Local 
 de Catalunya.
                               
 TÍTOL QUART                         
 Despeses de personal                     
                               
 Capítol I                          
 Retribucions del personal                  
                               
 Article 22                          
 Retribucions del personal no laboral             
 1. Per a l'exercici del 1995, les retribucions íntegres del 
 personal en actiu no sotmès a la legislació laboral, 
 incloent-hi els alts càrrecs, experimenten un augment del 
 3,5% respecte a les fixades per a l'exercici del 1994.
 2. El que estableix l'apartat 1 s'entén sens perjudici de 
 l'adequació de les retribucions complementàries, si cal, 
 per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball 
 mantenen la relació adequada amb el contingut d'especial 
 dificultat tècnica, de dedicació, de responsabilitat, de 
 perillositat o de penositat, amb l'informe favorable dels 
 departaments de Governació i d'Economia i Finances.
 3. Les retribucions que tenen caràcter d'absorbibles, la 
 indemnització per residència i les indemnitzacions per raó 
 de serveis es regeixen per llur normativa específica i pel 
 que disposa aquesta Llei, i no els és aplicable l'increment 
 del 3,5% fixat per l'apartat 1.
 4. El que disposa aquest article s'ha d'aplicar al personal 
 al  servei de l'Administració de la Generalitat i al 
 personal dels ens enumerats en l'article 1.1.
                               
 Article 23                          
 Retribucions del personal funcionari de l'Administració de 
 la Generalitat                        
 1. Les retribucions a percebre el 1995 pels funcionaris de 
 l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el sistema 
 retributiu establert per la Llei 17/1985, del 23 de juliol, 
 de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, 
 modificada per la Llei 9/1994, del 29 de juny, són les 
 següents:                          
 a) El sou i els triennis, segons el grup en què es 
 classifiquen els cossos i les escales, referents a dotze 
 mensualitats:                        
                               
 Grup    Sou   Triennis                
 -----------------------------                
 A   1.762.740    67.680                
 B   1.496.088    54.144                
 C   1.115.232    40.632                
 D    911.892    27.120                
 E    832.476    20.340                
                               
 b)  Les pagues extraordinàries, que són dues l'any i 
 s'acrediten els mesos de juny i desembre, per un import 
 d'una mensualitat de sou i triennis. Si un funcionari ha 
 prestat una jornada de treball reduïda durant els sis mesos 
 anteriors als mesos de juny o desembre, l'import de la paga 
 extraordinària  ha  d'ésser  objecte  de  la  reducció 
 proporcional corresponent.
 c) L'import del complement de destinació corresponent a 
 cadascun dels nivells dels llocs de treball, que és el 
 següent, referit a dotze mensualitats:            
                               
 Nivell Pessetes   Nivell  Pessetes           
 ---------------------------------------           
 30   1.547.856     15  523.116           
 29   1.388.412     14  487.248           
 28   1.330.008     13  451.356           
 27   1.271.604     12  415.464           
 26   1.115.580     11  379.620           
 25    989.772     10  343.740           
 24    931.368      9  325.812           
 23    872.988      8  307.836           
 22    814.572      7  289.932           
 21    756.288      6  271.968           
 20    702.516      5  254.028           
 19    666.612      4  227.148           
 18    630.744      3  200.280           
 17    594.852      2  173.376           
 16    559.008      1  146.520           
                               
 d) L'import del complement específic, que s'incrementa d'un 
 3,5% respecte als aprovats per al 1994, sens perjudici del 
 que estableix l'article 22.2.
 e) El complement de productivitat establert per l'article 
 67.3.c) de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, modificada 
 per la Llei 9/1994, del 29 de juny, que retribueix el 
 rendiment  especial,  l'activitat  i  la  dedicació 
 extraordinàries,  l'interès  o  la  iniciativa amb què 
 s'acompleixen les tasques inherents al lloc de treball, 
 d'acord amb els crèdits pressupostaris assignats per cada 
 departament a aquest efecte, i que es regeix per les normes 
 següents:                          
 1a. L'apreciació  de la productivitat, als efectes del 
 pagament d'aquest complement, s'ha de fer mitjançant una 
 valoració  individualitzada per a cada funcionari dels 
 factors  especificats  en  l'article 67.3.c) citat. Els 
 complements de productivitat han d'ésser de coneixement 
 públic per als altres funcionaris del departament o de 
 l'organisme interessat, i se n'ha de donar coneixement, 
 així mateix, als representants sindicals.
 2a. Les quantitats assignades a complement de productivitat 
 durant un període de temps determinat no poden originar 
 drets  individuals  respecte  a les valoracions o les 
 apreciacions corresponents a períodes successius.
 3a. Cada departament ha de donar compte als departaments de 
 Governació i d'Economia i Finances de la quantia dels 
 complements i dels criteris de distribució aplicats.
 f) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que han 
 d'ésser concedides per cada departament o organisme autònom 
 dintre dels crèdits assignats a aquesta finalitat. Aquestes 
 gratificacions tenen caràcter excepcional i tan sols poden 
 ésser reconegudes per serveis extraordinaris prestats fora 
 de la jornada normal de treball, i en cap cas no en pot 
 ésser fixa la quantia ni periòdic el guany.
 g) Els complements personals transitoris reconeguts d'acord 
 amb la disposició transitòria segona de la Llei 17/1985, 
 del 23 de juliol, modificada per la Llei 9/1994, del 29 de 
 juny, que són absorbits, durant l'any 1995, d'acord amb les 
 normes següents:                       
 1a. De l'increment de retribucions de caràcter general que 
 estableix l'article 22.1, només se'n computa, a l'efecte de 
 l'absorció,  el  50%  corresponent  a les retribucions 
 complementàries; de qualsevol altra millora retributiva, 
 incloent-hi les derivades de canvis de llocs de treball i 
 els  increments  de  les retribucions no compresos en 
 l'increment  general  establert per l'article 22.1, el 
 complement personal transitori n'absorbeix el 100%.
 2a. En el cas que el canvi de lloc de treball determini una 
 minva de les retribucions, es manté el complement personal 
 transitori,  al  qual s'ha d'imputar qualsevol millora 
 retributiva.
 3a. No  es  consideren,  a l'efecte de l'absorció del 
 complement  personal  transitori,  els  triennis,  les 
 gratificacions per serveis extraordinaris ni el complement 
 de productivitat regulat en la lletra e) d'aquest apartat.
 2. Els funcionaris interins inclosos en l'àmbit d'aplicació 
 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, modificada per la 
 Llei 9/1994, del 29 de juny, perceben el 100% de les 
 retribucions bàsiques del cos en el qual ocupen la vacant, 
 excloent-ne els triennis, i el 100% de les retribucions 
 complementàries que corresponen al lloc de treball que 
 ocupen, excloent-ne els complements vinculats a la condició 
 de funcionari de carrera.
 3. El personal contractat administratiu comprès en la 
 disposició transitòria tercera de la Llei 17/1985, del 23 
 de juliol, modificada per la Llei 9/1994, del 29 de juny, 
 fins que no conclogui el procés d'extinció regulat per 
 l'esmentada  Llei, percep el 100% de les retribucions 
 bàsiques del cos en el qual ocupa la plaça i el 100% de les 
 retribucions complementàries que corresponen al lloc de 
 treball  que  ocupa,  excloent-ne  els triennis i els 
 complements  vinculats a la condició de funcionari de 
 carrera.
 4.  El  personal  al  qual  no siguin aplicables les 
 retribucions fixades en l'apartat 1 percep per a l'exercici 
 del 1995 un increment del 3,5% sobre les retribucions del 
 1994.
                               
 Article 24                          
 Retribucions del personal laboral              
 1. Per a l'exercici del 1995, la massa salarial del 
 personal  laboral  al servei de l'Administració de la 
 Generalitat i dels ens enumerats en l'article 1.1 no pot 
 experimentar un augment global superior al 3,5%, respecte a 
 l'establerta per a l'exercici del 1994. Aquest percentatge 
 comprèn tots els conceptes, en termes d'homogeneïtat per 
 als dos períodes objecte de comparació.
 2. Per a procedir a determinar o modificar les condicions 
 retributives del personal laboral cal l'informe favorable 
 dels departaments de Governació i d'Economia i Finances. Es 
 consideren determinació o modificació de les condicions 
 retributives els projectes de convenis col·lectius, les 
 revisions, adhesions o extensions d'aquests, l'aplicació 
 dels convenis col·lectius d'àmbit sectorial i dels pactes 
 de millores que modifiquin les condicions del personal 
 laboral i la fixació de retribucions mitjançant contracte 
 individual,  si  no  són  regulades mitjançant conveni 
 col·lectiu.
 3. A l'efecte de l'emissió de l'informe corresponent, els 
 departaments, els organismes autònoms i les entitats han de 
 trametre  el  projecte  de pacte o millora -conveni, 
 projecte  de  conveni,  proposta  individual, etcètera- 
 prèviament a fer-ne la signatura, acompanyat d'una memòria 
 amb la valoració de tots els aspectes econòmics i de llur 
 incidència en exercicis futurs.
 4. El mencionat informe ha d'ésser elaborat pel Departament 
 d'Economia i Finances en el termini de quinze dies des de 
 la recepció del projecte.
 5. Són nuls de ple dret els acords adoptats en matèria de 
 retribucions del personal laboral amb omissió del tràmit 
 d'informe o en contra d'un informe desfavorable i també els 
 pactes que impliquin creixements salarials per a exercicis 
 successius contraris al que determinin les futures lleis de 
 pressupostos.
 6.  No es poden autoritzar les despeses derivades de 
 l'aplicació de les retribucions per al 1995 si no es 
 compleixen els requisits establerts en aquest article.
                               
 Article 25                          
 Prohibició d'ingressos atípics                
 Els  empleats públics compresos en l'àmbit d'aplicació 
 d'aquesta Llei, amb l'excepció dels que són sotmesos al 
 règim d'aranzel, no poden percebre cap participació dels 
 tributs, les comissions i els altres ingressos de qualsevol 
 naturalesa que corresponen a l'Administració o a qualsevol 
 poder públic com a contraprestació a qualsevol servei o 
 jurisdicció, ni poden percebre cap participació de les 
 multes imposades, ni cap premi en relació amb aquestes, 
 encara que siguin atribuïdes per norma; han de percebre 
 únicament  les  remuneracions  del  règim  retributiu 
 corresponent, sens perjudici del que resulta de l'aplicació 
 del sistema d'incompatibilitats.
                               
 Article 26                          
 Pensions                           
 1. Amb efectes des del primer de gener de 1995, la quantia 
 de les pensions reconegudes pel Decret del 14 de novembre 
 de  1978  i  per  la Llei 18/1984, del 20 de març, 
 s'incrementen el 3,5% en relació amb les de l'exercici del 
 1994.
 2. Les pensions atorgades a l'empara del Decret del 25 de 
 febrer de 1980 i de la Llei 2/1988, del 26 de febrer, es 
 regeixen per llur normativa específica.
 3. Els consellers de la Generalitat que deixin el càrrec 
 durant l'any 1995 tenen dret a la pensió per un període 
 màxim de divuit mesos. Tanmateix, deixen de percebre-la en 
 el moment que obtenen una altra retribució amb càrrec a 
 fons públics.
                               
 Capítol II                          
 Altres disposicions en matèria de despeses de personal    
                               
 Article 27                          
 Limitació  de  l'augment  de  despeses  de  personal 
 1.  Durant  l'exercici del 1995 no es poden tramitar 
 expedients d'ampliació de plantilles ni disposicions o 
 expedients  de  creació o de reestructuració d'unitats 
 orgàniques si l'increment de la despesa pública que en 
 deriva no es compensa mitjançant la reducció pel mateix 
 import d'altres conceptes pressupostaris dels capítols de 
 despeses  corrents. Si  l'ampliació  i  la  creació de 
 plantilles  o  la  reestructuració d'unitats orgàniques 
 deriven de l'entrada en funcionament de noves inversions, 
 l'increment de la despesa resultant ha d'ésser finançat 
 mitjançant la minoració dels crèdits per a inversions del 
 departament o l'entitat que ho proposi. En qualsevol cas, 
 no es poden minorar crèdits que tinguin la naturalesa 
 d'ampliables.
 2.  Els  departaments  i les entitats autònomes poden 
 contractar temporalment personal laboral, d'acord amb la 
 legislació vigent, per executar obres i per prestar serveis 
 corresponents a alguna de les inversions incloses en el 
 pressupost  i  a  càrrec d'aquest. La contractació del 
 personal  laboral s'ha de fer mitjançant les oficines 
 d'ocupació,  amb  prioritat per als treballadors sense 
 subsidi d'atur. Els departaments i les entitats autònomes 
 han  de  comunicar  trimestralment  al  Departament de 
 Governació les contractacions que hi hagi hagut, i també 
 llurs característiques. El Departament de Governació ha de 
 donar compte de tota la informació referent a aquest 
 personal  a  les  centrals  sindicals considerades més 
 representatives.
                               
 Article 28                          
 Oferta pública d'ocupació                  
 Per a l'exercici del 1995, l'oferta pública d'ocupació 
 només pot incloure les places que el Govern, a proposta del 
 Departament  de  Governació i amb l'informe previ del 
 Departament d'Economia i Finances, consideri necessàries 
 per al funcionament dels serveis públics essencials.
                               
 Article 29                          
 Relacions de llocs de treball                
 1.  Correspon  al  Govern,  a  proposta conjunta dels 
 departaments de Governació i d'Economia i Finances:     
 a) L'assignació dels nivells dels complements de destinació 
 i dels complements específics corresponents a nous llocs de 
 treball de les relacions de llocs de treball.
 b) Les modificacions produïdes per la variació del nombre 
 de llocs i les modificacions del grup, del complement de 
 destinació i del complement específic dels llocs de treball 
 inclosos en les relacions inicials.
 2. El Govern pot delegar a la Comissió Tècnica de la Funció 
 Pública l'aprovació i la modificació de les relacions de 
 llocs de treball i establir les condicions que consideri 
 oportunes per a l'exercici de les competències atribuïdes.
 No  obstant això, a proposta conjunta del departament 
 afectat, del de Governació i del d'Economia i Finances, el 
 Govern, ateses les especificitats de les relacions de llocs 
 dels àmbits docent i sanitari, pot delegar totalment o 
 parcialment l'aprovació i la modificació de les relacions 
 corresponents  als  secretaris generals del Departament 
 d'Ensenyament i del Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social,  respecte als centres docents i sanitaris que 
 respectivament en depenen.
                               
 Article 30                          
 Integració en el treball                   
 1. Per complir els principis d'integració en el treball 
 establerts per la Llei de l'Estat 13/1982, del 7 d'abril, 
 d'integració social de minusvàlids, i per la Llei 17/1985, 
 del 23 de juliol, de funció pública de l'Administració de 
 la Generalitat, modificada per la Llei 9/1994, del 29 de 
 juny, i amb la finalitat que el 2% de la plantilla orgànica 
 de l'Administració de la Generalitat sigui cobert per 
 persones amb disminució, es reserva un 3% de les places 
 previstes en l'oferta pública d'ocupació.
 2. Les empreses públiques de la Generalitat han de reservar 
 el 3%, com a mínim, de les noves contractacions previstes 
 per a l'exercici pressupostari del 1995 perquè siguin 
 cobertes per persones amb disminució.
                               
 TÍTOL CINQUÈ                         
 Operacions financeres                    
                               
 Article 31                          
 Avals                            
 1. La Generalitat pot prestar avals durant l'exercici del 
 1995 per a les operacions de crèdit interior o exterior que 
 concertin les entitats o les empreses que s'indiquen i fins 
 als imports que s'assenyalen:                
 a)  Túnels  i  Accessos  de  Barcelona,  SAC: fins a 
 1.000.000.000 de pessetes.
 b) Túnel del Cadí, CESA: fins a 2.715.000.000 de pessetes.
 Addicionalment, l'aval autoritzat el 1994 i no formalitzat 
 el 31 de desembre de 1994 es pot instrumentar el 1995.
 c) Gestió d'Infrastructures, SA: fins a 5.000.000.000 de 
 pessetes.
 d) Autopistes de Terrassa i Manresa, SA: fins a 333.000.000 
 de pessetes.
 e) Regs de Catalunya, SA (Regsa): fins a 1.000.000.000 de 
 pessetes.
 f) Consorci de l'Auditori i Orquestra, i Fundació Privada 
 Teatre  Lliure  -  Teatre Públic de Catalunya, per a 
 inversions: fins a 1.000.000.000 de pessetes.
 g) Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya, per a 
 inversions: fins a 2.220.000.000 de pessetes.
 h)  Cambres de comerç, indústria i navegació, fins a 
 2.000.000.000 de pessetes.
 2. Els avals a què fa referència l'apartat 1 han d'ésser 
 autoritzats pel Govern, a proposta conjunta del conseller 
 d'Economia i Finances i del conseller del departament 
 interessat per raó de la matèria, i han d'ésser signats pel 
 conseller d'Economia i Finances o per l'autoritat en qui es 
 delegui expressament.
 3. El Govern pot determinar en cada cas el caràcter 
 solidari o no solidari dels avals autoritzats.
 4. S'autoritza l'Institut Català de Finances perquè pugui 
 prestar durant l'exercici del 1995 les garanties següents, 
 tant en forma de primer aval com en forma de segon aval, 
 sobre les operacions de crèdit concertades per empreses o 
 entitats:                          
 a) En els termes que estableix la Llei 2/1985, del 14 de 
 gener, de creació de l'Institut, fins a un import acumulat 
 que com a màxim pot excedir de 6.000.000.000 de pessetes 
 del que autoritza la Llei de pressupostos de la Generalitat 
 de Catalunya per al 1994, això és, fins a un import total 
 de 25.250.000.000 de pessetes. Per a l'exercici del 1995, 
 el límit a què fa referència l'article 11.4 de la dita Llei 
 2/1985 és el 2,3% de la quantitat global autoritzada.
 b) Per a operacions de crèdit destinades al finançament 
 d'inversions i de despeses de reestructuració que concertin 
 les entitats que dins l'àmbit d'actuació del Servei Català 
 de la Salut tenen com a objectiu la gestió de serveis 
 sanitaris, fins a un import total de 13.000.000.000 de 
 pessetes.
 c) Per a finançar inversions en matèria de serveis socials, 
 i per al finançament d'altres línies de foment de la 
 construcció d'equipaments socials, fins a un import total 
 de 2.500.000.000 de pessetes.
 d) Per a operacions de crèdit que concerti l'Hospital 
 General de Catalunya, sempre que es mantingui el risc màxim 
 a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 5/1993, del 28 
 de juny, d'ampliació del crèdit públic de la Generalitat de 
 Catalunya per al 1993.
 5. S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari, en els 
 termes que estableix la Llei 4/1984, del 24 de febrer, de 
 creació de l'Institut, perquè avali operacions de crèdit 
 fins a un import màxim de 400.000.000 de pessetes.
 6. Els instituts a què es refereixen els apartats 4 i 5 han 
 de tenir necessàriament en compte, en els avals que puguin 
 prestar, que en cap cas no s'han de fer càrrec dels 
 interessos  de  demora  produïts  per  l'incompliment 
 d'obligacions dels avalats.
 7. El Departament d'Economia i Finances ha d'inspeccionar 
 les  inversions finançades amb crèdits avalats per la 
 Generalitat per comprovar-ne l'aplicació i la rendibilitat 
 i ha d'instrumentar, si escau, les mesures correctores que 
 siguin pertinents.
 8. S'autoritza el Govern per a concedir l'aval de la 
 Generalitat a les operacions de crèdit formalitzades per 
 les entitats de dret públic subjectes al dret privat, a 
 l'empara de l'autorització continguda en l'article 32.
 9. El conseller d'Economia i Finances ha de trametre 
 trimestralment  a  la  Comissió d'Economia, Finances i 
 Pressupost del Parlament una memòria explicativa sobre la 
 concessió d'avals i préstecs per l'Institut Català de 
 Finances i l'Institut Català del Crèdit Agrari, que ha 
 d'incloure  les  característiques  i  el volum de les 
 operacions  realitzades,  la  incidència  sectorial  i 
 territorial  d'aquestes  i els resultats de la gestió 
 realitzada pels esmentats instituts.
                               
 Article 32                          
 Operacions d'endeutament                   
 1. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller 
 d'Economia i Finances, emeti o contregui deute públic o 
 faci ús de l'endeutament en qualsevol altra modalitat, tant 
 en operacions a l'interior com a l'exterior, fins a un 
 import màxim de 95.500.000.000 de pessetes; addicionalment, 
 l'endeutament autoritzat el 1994 i no formalitzat el 31 de 
 desembre d'aquest any es pot instrumentar el 1995. El 
 Govern ha de fixar les característiques de l'endeutament i 
 la forma de representació del deute públic.
 2. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller 
 d'Economia i Finances, modifiqui, refinanci i substitueixi 
 les operacions d'endeutament de la Generalitat i de les 
 seves entitats o empreses públiques, instrumentades en 
 qualsevol de les modalitats que s'enumeren a l'article 16 
 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, i existents 
 abans  o  concertades a partir de l'entrada en vigor 
 d'aquesta Llei, amb novació del contracte o sense, per 
 obtenir un cost menor de la càrrega financera o prevenir 
 els possibles efectes negatius derivats de fluctuacions en 
 les condicions de mercat. No obstant això, l'endeutament de 
 la  Generalitat, en qualsevol modalitat, també es pot 
 refinançar,  amb novació del contracte o sense, a fi 
 d'obtenir una millor estructura del deute en circulació.
 3. En el cas de refinançament o substitució d'operacions 
 d'endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior 
 a un any, l'import màxim que es pot refinançar o substituir 
 no pot ésser superior al deute viu existent en aquesta 
 modalitat el 31 de desembre de 1994.
 4. En el cas de modificació, refinançament o substitució 
 d'operacions de les entitats o empreses públiques amb 
 l'aval de la Generalitat, s'autoritza el Govern perquè 
 atorgui novament l'aval de la Generalitat a les operacions 
 resultants de les modificacions, el refinançament o la 
 substitució que es produeixin.
 5. El límit d'endeutament viu per operacions d'endeutament 
 amb termini de reemborsament igual o inferior a un any, 
 referit en conseqüència tant a les disposades el 1994 com a 
 les disposades el 1995, és de com a màxim el 12% de l'estat 
 de despeses dels pressupostos per al 1995.
 6. Addicionalment al límit assenyalat en l'apartat 5, es 
 poden  concertar  operacions  de crèdit per a atendre 
 necessitats  transitòries  de tresoreria produïdes pels 
 retards  en els lliuraments de fons a la Generalitat 
 procedents del finançament de l'assistència sanitària de la 
 Seguretat Social.
 7. S'autoritza l'Institut Català de Finances perquè, sense 
 ultrapassar el límit màxim d'endeutament viu acumulat de 
 33.900.000.000  de  pessetes,  concerti durant el 1995 
 operacions  d'endeutament,  en  qualsevol  modalitat, 
 destinades a finançar les operacions pròpies de l'Institut.
 Així mateix, s'autoritza l'Institut Català de Finances 
 perquè, dins l'esmentat límit d'endeutament, concedeixi un 
 préstec a Volkswagen AG, per import de 6.000.000.000 de 
 pessetes, en el marc de les actuacions destinades al 
 manteniment de SEAT, SA, com a empresa per al disseny, la 
 fabricació i la comercialització de vehicles automòbils.
 8. S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari perquè, 
 sense ultrapassar el límit màxim d'endeutament acumulat viu 
 de 7.000.000.000 de pessetes, concerti durant el 1995 
 operacions  d'endeutament,  en  qualsevol  modalitat, 
 destinades  a  finançar  les  operacions  pròpies  de 
 l'Institut.
 9. S'autoritza l'Institut Català del Sòl perquè concerti 
 durant el 1995 les operacions d'endeutament següents:    
 a) Subscriure préstecs qualificats per a les actuacions de 
 sòl residencial amb destinació preferent a habitatges de 
 protecció oficial i habitatges a preu taxat programades per 
 l'Institut Català del Sòl fins a un import nominal de 
 5.800.000.000 de pessetes, dels quals es podrà disposar 
 l'any 1995 de 4.631.034.136 pessetes, import que correspon 
 a actuacions a executar durant l'any 1995 per aquest 
 concepte.
 b) Préstecs hipotecaris, fins a un import nominal màxim de 
 17.000.000.000  de  pessetes, per a finançar obres de 
 construcció que promogui. Aquest import correspon al total 
 d'operacions a realitzar l'any 1995 per aquest concepte, 
 del qual l'import a executar l'any 1995 és de 9.566.000.000 
 de pessetes.
 10.  S'autoritza el Centre de Telecomunicacions de la 
 Generalitat de Catalunya perquè concerti durant l'any 1995 
 operacions d'endeutament a llarg termini, en qualsevol 
 modalitat,  per  un  import màxim de 1.000.000.000 de 
 pessetes.
 11. S'autoritza la Junta de Residus perquè concerti durant 
 el 1995 operacions d'endeutament, en qualsevol modalitat, 
 per un import de 5.190.000.000 de pessetes, destinades a 
 operacions  de  capital. Addicionalment,  l'endeutament 
 autoritzat per al 1994, i no formalitzat el 31 de desembre 
 d'aquest any, es pot instrumentar el 1995.
 12. S'autoritza la Junta de Sanejament perquè concerti 
 durant  el 1995 operacions d'endeutament, en qualsevol 
 modalitat, per un import d'11.000.000.000 de pessetes, 
 destinades a operacions de capital. S'autoritza igualment 
 un endeutament addicional per un import de 6.000.000.000 de 
 pessetes,  per  a atendre inversions efectuades durant 
 l'exercici del 1994.
 13.  S'amplia  a  l'exercici  del  1995 l'autorització 
 d'endeutament continguda en l'apartat 11 de l'article 34 de 
 la Llei 3/1992, del 28 de desembre, de pressupostos de la 
 Generalitat de Catalunya per al 1993, a favor de l'Institut 
 d'Investigació Aplicada de l'Automòbil, per la quantitat no 
 formalitzada el 31 de desembre de 1994.
 14.  S'autoritza  l'Institut  de  Recerca i Tecnologia 
 Agroalimentàries perquè concerti durant el 1995 operacions 
 d'endeutament, en qualsevol modalitat, per un import de 
 100.000.000  de  pessetes,  destinades a operacions de 
 capital.
 15. S'autoritza la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
 perquè concerti durant l'any 1995 operacions d'endeutament 
 a llarg termini, en qualsevol modalitat, per un import 
 màxim de 4.000.000.000 de pessetes.
 16. Durant el primer mes de l'exercici pressupostari, els 
 organismes autònoms no financers i les entitats públiques 
 han de remetre al Departament d'Economia i Finances els 
 projectes  d'inversió  previstos  en llurs pressupostos 
 respectius que proposin finançar amb el producte de les 
 operacions d'endeutament autoritzades per aquest article, i 
 també el programa d'execució d'aquells.
 17. Les característiques de les operacions d'endeutament 
 assenyalades en els apartats anteriors han d'ésser fixades 
 pel Govern, a proposta del conseller d'Economia i Finances, 
 llevat de les característiques de les operacions a què fan 
 referència els apartats 5 i 6, que poden ésser determinades 
 pel dit conseller.
 18. Els organismes autònoms no financers i les entitats 
 públiques  han  d'informar el Departament d'Economia i 
 Finances de les disposicions que efectuïn de les operacions 
 d'endeutament  formalitzades,  i  també  de l'aplicació 
 d'aquestes.
 19. S'autoritza el Govern perquè acordi la transformació 
 dels títols representatius del deute públic actualment en 
 circulació en anotacions en compte, sempre que es respecti 
 la resta de les característiques de l'emissió respectiva.
 20. El Govern, a proposta del conseller d'Economia i 
 Finances, pot establir les actuacions que s'han de dur a 
 terme en el curs de l'exercici del 1995 encaminades a 
 cobrir el risc de tipus d'interès i de tipus de canvi de 
 les operacions d'endeutament existents abans o concertades 
 a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, mitjançant 
 la utilització dels diferents instruments financers de 
 cobertura de risc existents als mercats. La contractació de 
 les operacions concretes, dins el marc esmentat, correspon 
 al conseller d'Economia i Finances, el qual pot delegar 
 aquesta  facultat  en la Direcció General de Política 
 Financera.
                               
 TÍTOL SISÈ                          
 Normes tributàries                      
                               
 Capítol I                          
 Cànons                            
                               
 Article 33                          
 Increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament 
 Durant l'any 1995, els valors de base per volum per a usos 
 domèstics i industrials i el valor de cada unitat de 
 paràmetre de contaminació, als efectes de la determinació 
 dels  tipus  de l'increment de tarifa i el cànon de 
 sanejament dins de cada pla zonal de sanejament, són els 
 següents:                          
                               
 Zona A                            
 Usos domèstics: 30,46 PTA/m3.                
 Usos industrials: 38,26 PTA/m3.               
 Matèries en suspensió (MES): 35,03 PTA/kg.          
 Matèries oxidables (MO): 70,09 PTA/kg.            
 Matèries inhibidores (MI): 700,89 PTA/k-equitox.       
 Sals solubles (SOL): 560,72 PTA/Sm3/cm.           
 Increment de temperatura (IT): 0,007421 PTA/m3/ºC.      
                               
 Zona B                            
 Usos domèstics: 27,63 PTA/m3.                
 Usos industrials: 34,70 PTA/m3.               
 Matèries en suspensió (MES): 35,03 PTA/kg.          
 Matèries oxidables (MO): 70,09 PTA/kg.            
 Matèries inhibidores (MI): 700,89 PTA/k-equitox.       
 Sals solubles (SOL): 560,72 PTA/Sm3/cm.           
 Increment de temperatura (IT): 0,007421 PTA/m3/ºC.      
 Aquests valors no inclouen l'impost sobre el valor afegit.
                               
 Article 34                          
 Cànon d'infraestructura hidràulica              
 1. En els supòsits d'utilització de l'aigua per a usos 
 industrials, de conformitat amb l'article 11.4 de la Llei 
 5/1990, del 9 de març, d'infraestructures hidràuliques de 
 Catalunya, la base imposable del cànon d'infraestructura 
 hidràulica s'ha d'afectar dels coeficients següents, en 
 funció del volum d'aigua utilitzada, de la seva procedència 
 i del tipus d'ús:                      
                               
 Volum d'aigua             Coeficient      
 -------------------------------------------------      
 Volum d'aigua procedent d'entitats              
 subministradores                       
 Fins a 500.000 m3/any ...................  0,75      
 De 500.001 a 5.000.000 m3/any ...........  0,15      
 De 5.000.001 a 10.000.000 m3/any ........  0,015      
 Més de 10.000.000 m3/any ................ 0,0015      
                               
 Volum d'aigua procedent de captacions            
 pròpies                           
 Fins a 50.000 m3/any ....................  0,75      
 De 50.001 a 500.000 m3/any ..............   0,4      
 De 500.001 a 5.000.000 m3/any ...........   0,1      
 De 5.000.001 a 10.000.000 m3/any ........  0,01      
 Més de 10.000.000 m3/any ................  0,001      
                               
 Ús de l'aigua                        
 Ús per generació d'energia                  
 hidroelèctrica ..........................    0      
                               
 2. En els supòsits d'utilització o consum d'aigua que 
 procedeixi alhora de captacions pròpies i del proveïment 
 efectuat  per  entitats  subministradores amb un volum 
 acumulat dins l'exercici superior a 500.000 m3, la quota 
 del cànon no pot excedir l'import resultant d'aplicar el 
 tipus de gravamen al volum acumulat que constitueix la base 
 imposable afectat dels coeficients establerts per a l'aigua 
 procedent d'entitats subministradores.
 3. El tipus de gravamen corresponent als usos domèstics de 
 l'aigua per a tot el territori de Catalunya s'ha d'afectar 
 dels següents coeficients de concentració demogràfica:    
                               
 Municipis           Coeficient           
 ----------------------------------------           
 De fins a 400 habitants .............. 0           
 De més de 400 habitants .............. 1           
                               
 Capítol II                          
 Taxes                            
                               
 Article 35                          
 Actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa 
 1. Els tipus de quantia fixa de les taxes dels títols 
 primer al desè de la Llei 33/1991, del 24 de desembre, de 
 taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, 
 augmenten un 3,5% sobre la quantia exigida l'any 1994.
 2. Es consideren com a tipus de quantia fixa els que no es 
 determinen per un percentatge sobre la base. La xifra de 
 les  unitats  dels tipus resultants de l'aplicació de 
 l'increment a què es refereix l'apartat 1 s'arrodoneixen al 
 5, les compreses entre l'1 i el 5, i al 0, les compreses 
 entre el 6 i el 9, amb augment en aquest últim supòsit 
 d'una unitat en la xifra de les desenes.
 3. Resten exceptuades de l'augment fixat per l'apartat 1 
 les tarifes següents:                    
 a) Les que són objecte d'actualització i de modificació 
 específica en aquesta Llei.
 b) Les regulades per l'article 71 de la Llei 33/1991, del 
 24 de desembre.
 c) Les que no superin la quantitat de 100 pessetes.
 4  D'acord amb l'article 9.2 de la Llei 33/1991, del 24 de 
 desembre, s'introdueixen en aquesta les modificacions que 
 es detallen en els articles 35 i 36 de la Llei present.
                               
 Article 36                          
 Taxes del Departament d'Ensenyament             
 Les  tarifes pels serveis d'ensenyament a les escoles 
 oficials d'idiomes durant l'any 1995 són:          
                               
 Drets d'ingrés: 2.500 PTA.                  
 Matrícula i serveis per a alumnes oficials: 11.000 PTA.   
 Matrícula, serveis i drets d'examen per a alumnes lliures: 
 5.500 PTA.                          
 Drets d'examen per a l'obtenció del certificat d'aptitud:  
 5.000 PTA.                          
                               
 Article 37                          
 Taxes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
 Se suprimeixen les tarifes 8.1 i 8.2 de la tarifa 8 de 
 l'article 155 de la Llei 33/1991, del 24 de desembre, de 
 taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, que 
 queda redactada de la manera següent:            
 ÃTarifa 8. Pel registre de nuclis zoològics: 5.000 PTAÁ.
                               
 Disposicions addicionals                   
                               
 Primera                           
 Parlament de Catalunya                    
 1.  La  Comissió de Govern Interior del Parlament ha 
 d'incorporar els romanents de crèdit de la secció 01 del 
 pressupost per al 1994 als mateixos capítols del pressupost 
 per al 1995.
 2. Les dotacions pressupostàries de la secció 01 s'han de 
 lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, a 
 mesura que aquest les demani.
 3. La Comissió de Govern Interior del Parlament pot acordar 
 transferències de crèdits entre conceptes de la secció 01 
 sense limitacions, la qual cosa ha de fer avinent al 
 Departament d'Economia i Finances.
                               
 Segona                            
 Consell Consultiu                      
 Les dotacions de la secció 15 s'han de lliurar en ferm, per 
 quartes parts, a nom del Consell Consultiu, el president 
 del qual és l'ordenador dels pagaments propis d'aquest 
 organisme.
                               
 Tercera                           
 Sindicatura de Comptes de Catalunya             
 Les dotacions de la secció 18 s'han de lliurar en ferm, per 
 quartes parts, a nom de la Sindicatura de Comptes de 
 Catalunya, el síndic major de la qual és l'ordenador dels 
 pagaments propis d'aquest organisme.
                               
 Quarta                            
 Pressupostos de les diputacions provincials         
 Al pressupost de la Generalitat s'uneixen els pressupostos 
 de les diputacions provincials de Barcelona, Girona, Lleida 
 i Tarragona corresponents a l'exercici del 1994.
                               
 Cinquena                           
 Interès de demora                      
 1. Fins al 31 de desembre de 1995, l'interès de demora 
 resta establert en el 9%.
 2. Fins al 31 de desembre de 1995, l'interès de demora 
 aplicable a les quantitats degudes a les finances de la 
 Generalitat és de l'11%.
 3. En el supòsit que els tipus d'interès de la demora que 
 estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per 
 al 1995 difereixin dels establerts pels apartats 1 i 2, 
 s'autoritza  el conseller d'Economia i Finances perquè 
 procedeixi a l'ajust exacte d'aquest tipus d'interès.
                               
 Sisena                            
 Romanents de crèdit                     
 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 lliurar a l'Institut Català del Crèdit Agrari els romanents 
 de crèdit de la partida 10.01.731.01, ÃAjuts per a millorar 
 les  condicions econòmiques de les línies de fomentÁ, 
 existents el 31 de desembre de 1994. L'Institut Català del 
 Crèdit Agrari ha de destinar aquestes quantitats a cobrir 
 el major cost derivat de garantir els seus préstecs amb 
 societats  de  garantia i assegurances quan ho estimi 
 convenient per raó de les característiques de determinades 
 operacions actives i també a minorar el cost de les 
 garanties  acordades  pel  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca dels préstecs atorgats per l'Institut 
 Català del Crèdit Agrari.
 2. S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè els 
 romanents  dels crèdits no utilitzats de les partides 
 04.04.241.01,  ÃDotació  ajuts menjarÁ, i 04.04.241.02, 
 ÃDotació fons d'acció socialÁ, s'incorporin a l'aplicació 
 corresponent de l'exercici del 1995, per tal de donar 
 compliment a les finalitats establertes en els acords 
 sindicals, i també als projectes interdepartamentals en 
 matèria de personal.
                               
 Setena                            
 No-liquidació  o  anul·lació  i  baixa de liquidacions 
 S'autoritza el conseller d'Economia i Finances perquè pugui 
 disposar la no-liquidació o, si escau, l'anul·lació i la 
 baixa en la comptabilitat de totes les liquidacions de les 
 quals resulten deutes inferiors a la quantia que es fixa 
 com a insuficient per a cobrir el cost que l'exacció i la 
 recaptació d'aquests comporten.
                               
 Vuitena                           
 Modificacions dels concerts educatius            
 S'autoritza el Departament d'Ensenyament perquè aprovi les 
 modificacions dels concerts educatius necessàries per a 
 aplicar els acords de centres en crisi signats amb les 
 organitzacions patronals i sindicals representatives dels 
 sectors de l'ensenyament privat i de l'educació especial.
                               
 Novena                            
 Pressupostos de les universitats catalanes          
 Amb caràcter previ a l'aprovació dels pressupostos de les 
 universitats, el Comissionat per a Universitats i Recerca 
 del Departament de la Presidència ha d'elaborar la proposta 
 de la despesa del personal funcionari docent i no docent, i 
 la del personal contractat de les universitats que es 
 financi amb càrrec al pressupost de la Generalitat, i l'ha 
 d'elevar al Govern, amb l'informe previ del Departament 
 d'Economia i Finances, perquè l'autoritzi.
                               
 Desena                            
 Pla  plurianual  d'inversions  universitàries  1995-2000 
 El Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament 
 de  la  Presidència  ha  d'elaborar un pla plurianual 
 d'inversions universitàries per al període 1995-2000 i l'ha 
 d'elevar al Govern durant el primer trimestre del 1995, amb 
 l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, 
 perquè l'autoritzi i programi els recursos necessaris per a 
 la seva execució dins de les previsions d'aquest pressupost 
 i dels pressupostos següents. D'aquest Pla i de totes les 
 seves previsions, se n'ha de donar compte al Parlament en 
 el termini de tres mesos de la seva autorització.
                               
 Onzena                            
 Crèdits  destinats a programes de formació ocupacional 
 El 50%, com a mínim, dels cursos a realitzar amb càrrec als 
 crèdits pressupostaris destinats a programes de formació 
 ocupacional, consignats en la secció 11 del Departament de 
 Treball, s'han de destinar al col·lectiu d'aturats.
                               
 Dotzena                           
 Fons de garantia per a l'establiment d'una línia especial 
 de crèdit per a activitats de producció cinematogràfica 
 S'autoritza el Govern per a constituir un fons de garantia 
 en entitats de crèdit, per un import màxim de 300 milions 
 de pessetes, destinat a establir, en col.laboració amb les 
 esmentades entitats, una línia especial de crèdit per a 
 activitats  de  producció  cinematogràfica. El  fons de 
 garantia  donarà  a  favor  de  l'Administració de la 
 Generalitat els rèdits que, com a retribució, s'acordin amb 
 l'entitat  financera, els quals s'addicionaran al fons 
 constituït.
                               
 Tretzena                           
 Execució de la gestió, l'explotació i el manteniment de les 
 instal·lacions al servei de la joventut           
 Es faculta l'Institut Català de Serveis a la Joventut 
 perquè  l'execució  de  la  gestió, l'explotació i el 
 manteniment de les instal·lacions de la Generalitat al 
 servei de la joventut es pugui realitzar també per mitjà 
 d'entitats o empreses amb participació majoritària de la 
 Generalitat,  mitjançant  la  subscripció  del  conveni 
 corresponent.
                               
 Catorzena                          
 Dissolució  de  societats  amb participació majoritària 
 En compliment del que preveu l'article 36 de la Llei 
 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública 
 catalana,  s'aprova  la  dissolució  i  s'autoritza la 
 liquidació de les societats Minas de Olot, SA, i Durifer, 
 SA, un cop executades en llur plenitud totes les tasques de 
 reconversió referents a aquestes dues empreses.
                               
 Quinzena                           
 Alienació  d'immobles  i  de  títols de societats amb 
 participació de la Generalitat                
 1.  Es faculta el Govern perquè, durant l'any 1995, pugui 
 aprovar els expedients d'alienació de béns immobles de la 
 Generalitat o de les seves entitats autònomes de valor 
 pericial superior a mil milions de pessetes la utilització 
 dels quals no es consideri necessària.
 2.  Igualment, es faculta el Govern perquè, durant l'any 
 1995, pugui acordar l'alienació de títols representatius 
 del capital en empreses en què la Generalitat participi 
 directament  o  indirectament,  fins i tot si aquesta 
 alienació comporta la pèrdua de la posició majoritària.
 3.  Dels expedients d'alienació de béns immobles de valor 
 superior a dos mil milions de pessetes i d'alienació de 
 títols de societats que comportin la pèrdua de la posició 
 majoritària  aprovats  pel  Govern  en  ús  d'aquesta 
 autorització se n'ha de donar compte al Parlament.
                               
 Setzena                           
 Subrogació en el crèdit hipotecari que grava la concessió 
 administrativa de l'edifici dels Magatzems Generals de 
 Comerç                            
 S'autoritza el Govern per a subrogar la posició del deutor 
 en  el  crèdit  hipotecari  que  grava  la  concessió 
 administrativa de l'edifici dels Magatzems Generals de 
 Comerç,  situat  al Moll del Dipòsit de Barcelona. La 
 subrogació  es podrà produir en el moment en què la 
 Generalitat adquireixi la part que li sigui necessària de 
 l'esmentada concessió administrativa. Aquesta autorització 
 s'estableix per un principal màxim de 1.800.000.000 de 
 pessetes. Igualment, s'autoritza el Govern per a modificar 
 les condicions de l'esmentat crèdit hipotecari.
                               
 Dissetena                          
 Cessió  a  l'Ajuntament  de Vic (Osona) dels terrenys 
 adjacents  a  l'edifici  de l'antic convent del Carme 
 1. Es cedeix a l'Ajuntament de Vic el domini dels terrenys 
 adjacents al convent del Carme de Vic, inscrit en el 
 Registre de la Propietat de Vic, en el tom 1.792, llibre 
 399, foli 32, finca núm. 16.591, amb la condició que siguin 
 destinats a parc urbà o vials públics, d'acord amb el 
 planejament vigent. La superfície exacta dels terrenys i 
 els seus límits es determinaran prèviament a l'efectivitat 
 de la cessió. Aquesta superfície no serà superior a 1.662 
 m2 i estarà sempre dins els límits de la finca a cedir. Si 
 els  béns cedits no es destinessin a l'ús previst o 
 deixessin d'ésser destinats a finalitats d'utilitat pública 
 o interès social, la cessió es consideraria resolta i els 
 béns revertirien a la Generalitat de Catalunya, la qual 
 tindria dret a rebre, un cop feta la taxació pericial, el 
 valor dels danys i del detriment experimentat per aquests.
 2.  Es faculta el Departament d'Economia i Finances perquè, 
 mitjançant la Direcció General del Patrimoni, realitzi els 
 actes i formalitzi els documents necessaris, inclosa la 
 segregació, perquè la cessió a què es refereix l'apartat 1 
 esdevingui efectiva.
                               
 Divuitena                          
 Constitució del Consell Assessor de l'Institut Català de 
 Finances                           
 S'ha de constituir en el termini de tres mesos el Consell 
 Assessor de l'Institut Català de Finances.
                               
 Dinovena                           
 Informació  sobre  l'evolució  del  dèficit  i de les 
 desviacions pressupostàries                 
 Trimestralment i conjuntament amb la tramesa de l'estat 
 d'execució del pressupost a què es refereix l'article 79 
 del  Text refós de la Llei de finances públiques de 
 Catalunya, s'ha d'enviar al Parlament informació sobre 
 l'evolució  del dèficit de la Generalitat i els seus 
 organismes autònoms, amb l'anàlisi, si s'escau, de les 
 desviacions que hi hagués en relació amb les previsions 
 d'aquest pressupost.
                               
 Vintena                           
 Pla plurianual de finançament d'ensenyaments de música i 
 dansa 1995-2001                       
 El Consell Executiu ha d'elaborar un pla plurianual per al 
 període 1995-2001 que garanteixi el finançament per la 
 Generalitat  d'un  terç  del cost de les despeses de 
 funcionament ordinari dels centres docents de titularitat 
 de les administracions locals que imparteixin ensenyaments 
 de música o de dansa de grau mitjà o dels determinats per 
 l'article 39.5 de la Llei orgànica 1/1990, del 3 d'octubre, 
 d'ordenació general del sistema educatiu.
                               
 Vint-i-unena                         
 Convenis amb les administracions locals per al finançament 
 de centres docents                      
 S'autoritza el Departament d'Ensenyament, amb informe previ 
 vinculant  del  Departament  d'Economia  i Finances, a 
 subscriure  convenis  d'abast  plurianual  amb  les 
 administracions locals per a col·laborar en el sosteniment 
 del funcionament ordinari de centres docents de titularitat 
 d'aquestes administracions que imparteixin ensenyaments de 
 règim general o especial dels previstos en la Llei orgànica 
 1/1990, del 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema 
 educatiu, i en la Llei 14/1970, del 4 d'agost, general 
 d'educació i finançament de la reforma educativa.
                               
 Vint-i-dosena                        
 Pla plurianual d'inversions en centres docents 1995-2000 
 El  Consell  Executiu ha d'elaborar, durant el primer 
 trimestre de l'any 1995, un pla plurianual d'inversions en 
 centres docents per al període 1995-2000. D'aquest Pla, se 
 n'ha de donar compte al Parlament.
                               
 Vint-i-tresena                        
 Programa d'actuació odontològica integral i òptica per a la 
 població escolar                       
 Dins les previsions pressupostàries, el Departament de 
 Sanitat i Seguretat Social ha d'establir un programa pilot 
 d'actuació odontològica integral i òptica per a la població 
 escolar,  que  ha  d'incloure  activitats  preventives, 
 assistencials i rehabilitadores.
                               
 Vint-i-quatrena                       
 Adequació del pressupost a les conclusions de la Comissió 
 d'Estudi del Millorament de la Prevenció i l'Extinció 
 d'Incendis                          
 El  Consell  Executiu  ha  d'adequar  les  previsions 
 pressupostàries a les conclusions de la Comissió d'Estudi 
 del Millorament de la Prevenció i l'Extinció d'Incendis. A 
 aquests efectes, s'autoritza el Consell Executiu per a 
 efectuar les transferències de crèdit necessàries.
                               
 Vint-i-cinquena                       
 Formació ocupacional per a les cooperatives de treball 
 associat i les societats anònimes laborals          
 S'ha de destinar un mínim de vuitanta milions de pessetes 
 de la dotació de les partides corresponents a la formació 
 ocupacional consignades en la secció 11 del Departament de 
 Treball a la formació dels cooperativistes i treballadors 
 de les cooperatives de treball associat i de les societats 
 anònimes  laborals, sempre que les propostes d'accions 
 formatives s'ajustin a les disposicions legals que els 
 siguin aplicables pel que fa a l'aprovació, el seguiment i 
 el control.
                               
 Vint-i-sisena                        
 Control  de  les empreses participades pel Departament 
 d'Indústria i Energia                    
 1.  El Consell Executiu, en el decurs de l'exercici del 
 1995,  i  dins  les previsions pressupostàries, ha de 
 constituir un òrgan administratiu que exerceixi el control 
 de totes les participacions accionarials de les diverses 
 societats anònimes participades directament o indirectament 
 pel Departament d'Indústria i Energia, que tindrà com a 
 finalitat desenvolupar les funcions següents:        
 a) El control de l'activitat econòmico-financera d'aquestes 
 empreses.
 b) La consolidació de llurs balanços.
 c) La unificació i l'homogeneïtzació dels informes de cada 
 empresa.
 d) El control de les inversions.
 e) El control dels indicadors d'eficàcia i eficiència.
 2.  De les activitats de control a què es refereix 
 l'apartat 1, se n'ha de donar compte al Parlament amb un 
 informe anual, que s'ha de trametre dins el primer semestre 
 de l'any següent.
                               
 Vint-i-setena                        
 Ajuts a les inversions del sector del comerç         
 El crèdit destinat a l'aplicació 14.03.771.01 ha d'ésser 
 aplicat parcialment a ajuts per al finançament d'interessos 
 de crèdits a la inversió del sector del comerç.
                               
 Vint-i-vuitena                        
 Ajuts a la modernització de parades dels marxants i dels 
 encants                           
 El crèdit destinat a l'aplicació 14.03.771.01 ha d'ésser 
 aplicat parcialment a ajuts per al finançament de les 
 inversions destinades a la modernització de parades dels 
 marxants i dels encants.
                               
 Vint-i-novena                        
 Subvencions  per  a  la normalització lingüística dels 
 vehicles-botiga                       
 El  crèdit destinat al finançament del programa 4554, 
 Normalització lingüística, ha d'incloure la concessió de 
 subvencions per a la normalització de la retolació dels 
 vehicles-botiga.
                               
 Trentena                           
 Promoció i foment del turisme urbà              
 El  crèdit destinat al finançament del programa 7521, 
 Promoció i foment del turisme, ha d'incloure entre les 
 seves actuacions la promoció del turisme urbà.
                               
 Trenta-unena                         
 Ajuts al Tercer Món                     
 1.  El Govern de la Generalitat ha de destinar un import 
 total de mil cent cinquanta milions de pessetes en ajuts al 
 Tercer Món, que es desglossen de la manera següent:     
 a) 450 milions de pessetes estan consignats a la partida 
 pressupostària 02.09.480.03.
 b) 200 milions de pessetes addicionals són per a finançar 
 projectes concrets de cooperació; amb aquesta finalitat, 
 s'autoritza  el  Govern  perquè  habiliti les partides 
 pressupostàries que siguin necessàries i generi capacitat 
 de despesa en aquestes, fins a un import màxim de 200 
 milions,  que  han  d'ésser compensats amb minoracions 
 d'altres crèdits pressupostaris.
 c) 500 milions més corresponen a projectes ja pressupostats 
 en  els departaments de la Presidència, de Sanitat i 
 Seguretat Social i d'Indústria i Energia, aquests últims 
 per al finançament de projectes industrials en països del 
 Tercer Món.
 2.  De l'execució pressupostària de cada un dels grups de 
 despeses a què es refereix l'apartat 1, se n'ha de donar 
 compte al Parlament.
                               
 Trenta-dosena                        
 Xarxa de recollida de llet de les petites explotacions 
 El Govern de la Generalitat, en el marc del pla de 
 reestructuració del cooperativisme agrari de Catalunya, i 
 d'acord amb les disponibilitats pressupostàries per al 
 1995, ha de fomentar la creació d'una xarxa de punts de 
 recollida  de llet per a l'agrupació de la producció 
 procedent  de  petites explotacions, per tal de poder 
 millorar-ne la viabilitat econòmica.
                               
 Trenta-tresena                        
 Pla integral per a la gent gran per al 1995         
 Dins les previsions pressupostàries del desenvolupament del 
 Pla integral per a la gent gran per al 1995, s'han de 
 continuar  potenciant  els  serveis  intermedis  no 
 substitutoris  de la llar que tendeixin a prevenir i 
 retardar l'internament institucional.
                               
 Trenta-quatrena                       
 Pla forestal i programes per a la preservació i l'increment 
 del bosc                           
 El Govern de la Generalitat ha de destinar l'any 1995, dins 
 les previsions pressupostàries corresponents, els recursos 
 necessaris per a desenvolupar el Pla general de política 
 forestal de Catalunya i per a desenvolupar el programa Foc 
 Verd i el programa de lluita contra l'erosió, que ha de 
 permetre  la  preservació  i  l'increment del bosc de 
 Catalunya.
                               
 Trenta-cinquena                       
 Normalització lingüística en l'Administració de justícia 
 Dins  les  previsions  pressupostàries de les partides 
 12.01.229.07 i 12.05.229.07, s'ha de donar prioritat a la 
 necessària  normalització  lingüística  en  l'àmbit  de 
 l'Administració de justícia.
                               
 Trenta-sisena                        
 Presentació del programa d'actuacions per al 1995 de les 
 empreses  i  els ens públics adscrits al  Departament 
 d'Indústria i Energia                    
 Durant  el  primer  trimestre  del 1995, el conseller 
 d'Indústria i Energia ha de comparèixer davant la Comissió 
 d'Indústria, Energia, Comerç i Turisme del Parlament per 
 presentar el Programa d'actuacions per a l'exercici del 
 1995 de les empreses públiques i els altres ens públics 
 adscrits directament al Departament d'Indústria i Energia.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 Primera                           
 Pròrroga de disposicions                   
 1.  Es prorroga per a l'exercici del 1995 el contingut de 
 la disposició addicional dissetena de la Llei 9/1990, del 
 16 de maig, de pressupost de la Generalitat de Catalunya, 
 de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores 
 de la Seguretat Social per al 1990, relativa a la percepció 
 de les pensions determinades per al personal eventual, 
 contractat i interí al servei de la Generalitat en el 
 període anterior al 1939.
 2.  Es manté per a l'exercici del 1995 la vigència dels 
 articles 9, 12, 13 i 15 de la Llei 32/1991, del 24 de 
 desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
 per al 1992, i la dels articles 9, 10 i 11 de la Llei 
 3/1992,  del  28  de desembre, de pressupostos de la 
 Generalitat  de  Catalunya  per  al  1993, relatius a 
 contractació administrativa. Així mateix, es manté per a 
 l'exercici  del  1995 la vigència de les disposicions 
 addicionals dissetena, divuitena, dinovena i vintena de la 
 Llei 16/1993, del 28 de desembre, de pressupostos de la 
 Generalitat de Catalunya per al 1994.
 3.  Es prorroga per a l'exercici del 1995 l'autorització 
 continguda en la disposició addicional quinzena de la Llei 
 3/1992,  del  28  de desembre, de pressupostos de la 
 Generalitat de Catalunya, en matèria d'espais naturals de 
 protecció  especial gestionats pel Departament de Medi 
 Ambient.
                               
 Segona                            
 Adaptacions  tècniques   com   a   conseqüència  de 
 reorganitzacions administratives               
 S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè 
 faci, en les seccions del pressupost de despeses de la 
 Generalitat  i  de  les seves entitats autònomes, les 
 adaptacions tècniques que calguin, com a conseqüència de 
 reorganitzacions administratives, per a crear les seccions, 
 els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i per 
 a autoritzar les transferències de crèdits corresponents.
 Aquestes operacions no poden donar lloc en cap cas a un 
 increment de crèdit dins el pressupost.
                               
 Tercera                           
 Entrada en vigor                       
 Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 1995.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 28 de desembre de 1994       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Macià Alavedra i Moner                    
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 Annex                            
 a l'article 1 de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
 de Catalunya per al 1995.
                               
 (Vegeu annex a l'article 1 a la pàg. 8667)          
                               
 (Vegeu annexos a les pàgs. 8668-9031)