Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 5/1996, de 20 de maig, de modificació de la Llei 2/1985, del 14 de gener, de l'Institut Català de Finances.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 005/1996

 • Data del document 20/05/1996

 • Data de publicació 07/06/1996

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2215

 • No Vigent
Afectacions
08/06/1996 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 La Llei 2/1985, del 14 de gener, per la qual es constituí 
 l'Institut Català de Finances, limita la concessió de 
 crèdits i avals de l'Institut a activitats que s'han de fer 
 a Catalunya.
                               
 Aquesta previsió és insuficient per a donar suport de manera 
 adequada al finançament de moltes empreses, normalment les 
 més emprenedores, que, tot i prestar un servei important a 
 l'economia catalana, no limiten llur activitat al territori 
 de Catalunya.
                               
 Article 1                          
 Es modifica l'apartat 5 de l'article 11 de la Llei 2/1985, 
 del 14 de gener, que queda redactat de la manera següent:  
 "5.  L'Institut Català de Finances concedeix els seus 
 crèdits i avals per a activitats que s'han de realitzar a 
 Catalunya i per a les que es desenvolupen fora d'aquest 
 territori, si l'empresa afectada té la seva activitat 
 principal a Catalunya. En la tramitació dels crèdits i els 
 avals relacionats amb operacions que s'efectuen fora de 
 Catalunya, un dels elements que ha d'utilitzar l'Institut 
 per a valorar la conveniència d'aquestes autoritzacions és 
 el manteniment de l'activitat a Catalunya de l'empresa 
 sol·licitant."                        
                               
 Disposició final                       
                               
 Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada 
 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 20 de maig de 1996         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Macià Alavedra i Moner                    
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (96.136.068)