Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 184/1996, de 7 de juny, de supressió, creació i reorganització de departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 184/1996

 • Data del document 07/06/1996

 • Data de publicació 10/06/1996

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2216

 • No Vigent
Afectacions
10/06/1996 - 06/07/2016
TEXT PUBLICAT

                               
 L'article 9, apartat 2 de la Llei 13/1989, de 14 de 
 desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de 
 l'Administració de la Generalitat faculta el Govern de la 
 Generalitat per tal que, amb l'objectiu d'economia de la 
 despesa pública o de millorament de l'eficàcia dels serveis, 
 pugui procedir, dins del marc legal i amb el límit numèric 
 establert a agrupar, dividir o suprimir departaments i a 
 alterar-ne  la denominació i, també per a crear nous 
 departaments dins del mateix límit numèric.
                               
 En mèrits d'aquesta habilitació legal i per tal d'assolir 
 els objectius assenyalats, d'acord amb el Govern de la 
 Generalitat,                         
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 Creació de Departament                    
 Es crea el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
                               
 Article 2                          
 Atribució de competències                  
 Correspon al Departament d'Indústria, Comerç i Turisme:   
 a) Les competències fins ara atribuïdes al Departament 
 d'Indústria i Energia.
 b) Les competències fins ara atribuïdes al Departament de 
 Comerç, Consum i Turisme.
                               
 Article 3                          
 Canvis de dependències orgàniques              
 De conformitat amb l'atribució de competències establerta a 
 l'article  anterior, passen a dependre del Departament 
 d'Indústria, Comerç i Turisme:                
 a)  Les direccions generals d'Indústria, d'Energia, de 
 Seguretat Industrial i de Promoció Comercial amb les seves 
 estructures i funcions actuals i que fins ara depenien del 
 Departament d'Indústria i Energia.
 b) Les direccions generals de Comerç Interior i Serveis, de 
 Consum i Disciplina de Mercat i de Turisme amb la seva 
 estructura i funcions actuals i que fins ara depenien del 
 Departament de Comerç, Consum i Turisme.
                               
 Article 4                          
 Secretaria General                      
 Es crea la Secretaria General del Departament d'Indústria, 
 Comerç i Turisme.
                               
 Article 5                          
 Esports i joventut                      
 5.1  El Departament de Cultura assumeix les competències i 
 funcions  fins  ara  atribuïdes  al Departament de la 
 Presidència en matèria de joventut i esports.
 5.2   De  conformitat amb el que estableix l'apartat 
 anterior, passa a dependre del Departament de Cultura la 
 Secretaria General de l'Esport i la Secretaria General de 
 Joventut amb les seves actuals estructures i funcions.
                               
 Article 6                          
 Atenció a la infància                    
 6.1  El Departament de Justícia assumeix les competències i 
 funcions fins ara atribuïdes al Departament de Benestar 
 Social en matèria d'atenció a la infància.
 6.2  D'acord amb el que es disposa a l'apartat anterior, 
 passa a dependre del Departament de Justícia la Direcció 
 General d'Atenció a la Infància fins ara dependent del 
 Departament de Benestar Social així com els recursos humans 
 i  materials directament o indirectament relacionats a 
 aquesta Direcció General.
                               
 Disposicions addicionals                   
                               
 -1  Queden suprimits els departaments d'Indústria i Energia 
 i de Comerç, Consum i Turisme i les seves respectives 
 secretaries generals.
                               
 -2  L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 
 s'adscriu al Departament de Governació.
                               
 -3  L'empresa pública Turisme Juvenil de Catalunya, SA 
 (TUJUCA, SA), es relacionarà amb el Departament de Cultura.
                               
 -4  Els departaments afectats pel que s'estableix en el 
 present Decret es faran càrrec dels mitjans personals i 
 materials provinents dels departaments que se suprimeixen o 
 dels centres directius que canvien d'adscripció. A aquests 
 efectes els centres directius realitzaran les actuacions 
 necessàries  per  tal  de  determinar  l'abast de les 
 transferències a realitzar.
                               
 -5  La participació de l'Administració de la Generalitat en 
 consorcis i òrgans similars per mitjà dels departaments que 
 se  suprimeixen  s'entendrà  referida  al  Departament 
 d'Indústria, Comerç i Turisme.
                               
 Disposicions transitòries                  
                               
 -1  Els òrgans i unitats administratives dependents de les 
 secretaries generals que se suprimeixen i dels centres 
 directius que modifiquen la seva adscripció d'acord amb el 
 que es disposa en el present Decret subsistiran amb la seva 
 actual denominació i funcions fins que no es procedeixi, si 
 s'escau, a la reestructuració dels departaments afectats.
                               
 -2  Els òrgans i unitats administratives i llocs de treball 
 dels  departaments  afectats per aquest Decret que no 
 s'esmenten expressament continuaran subsistents fins que no 
 es procedeixi a la seva reestructuració.
                               
 -3 Els organismes autònoms, entitats de dret públic i resta 
 d'organismes i comissions relacionats amb l'atribució de 
 competències establerta en aquest Decret restaran adscrits 
 de conformitat amb el que establiran els corresponents 
 decrets d'estructura orgànica i d'acord amb el que disposi, 
 si és el cas, la corresponent modificació de normes legals.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 -1  Queda derogada qualsevol disposició d'igual o inferior 
 rang que s'oposi o contradigui al que s'estableix en el 
 present Decret.
                               
 -2  Es faculta el conseller d'Economia i Finances per 
 realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per 
 donar compliment al que s'estableix en el present Decret i 
 els consellers afectats per al desplegament i l'eficaç 
 execució del que disposa aquest Decret.
                               
 -3  Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
 publicació  en el Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
 Barcelona, 7 de juny de 1996                 
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Trias i Vidal de Llobatera              
 Conseller de la Presidència                 
                               
 Xavier Pomés i Abella                    
 Conseller de Governació                   
                               
 Joan Guitart i Agell                     
 Conseller de Cultura                     
                               
 Núria de Gispert i Català                  
 Consellera de Justícia                    
                               
 Antoni Subirà i Claus                    
 Conseller d'Indústria i Energia               
                               
 Lluís Alegre i Selga                     
 Conseller de Comerç, Consum i Turisme            
                               
 Antoni Comas i Baldellou                   
 Conseller de Benestar Social                 
                               
 (96.159.036)