Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Justícia

 • Núm. del document 252/1996

 • Data del document 05/07/1996

 • Data de publicació 10/07/1996

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2228

TEXT PUBLICAT

                               
 Preàmbul                           
                               
 L'article 119 de la Constitució estableix la gratuïtat de la 
 justícia quan ho disposi la llei i, en tot cas, respecte de 
 qui acrediti insuficiència de recursos per litigar.
                               
 Així mateix, els articles 20.2 i 440.2 de la Llei orgànica 
 del poder judicial van recollir aquest mandat constitucional 
 i van remetre a la llei ordinària pel que fa a la regulació 
 del sistema de justícia gratuïta.
                               
 La Llei estatal 1/1996, de 10 de gener, d'assistència 
 jurídica gratuïta, que desenvolupa legalment la previsió de 
 l'article 119 de la Constitució, ha introduït profunds 
 canvis en el reconeixement del dret d'assistència jurídica 
 gratuïta per a aquelles persones que acreditin insuficiència 
 de recursos.
                               
 La Llei d'assistència jurídica gratuïta ha optat per la 
 desjudicialització del procediment de reconeixement del dret 
 a l'assistència jurídica gratuïta en crear les comissions 
 d'assistència jurídica gratuïta com a òrgans administratius 
 als quals s'encarrega la decisió sobre el reconeixement del 
 dret, amb el treball previ dels col·legis d'advocats, pel 
 que fa a la tramitació de les sol·licituds. Aquesta opció de 
 desjudicialització respon a la finalitat d'alleugerir el 
 volum de treball dels òrgans judicials detraient-los una 
 tasca que no és pròpiament jurisdiccional.
                               
 La disposició addicional primera de la llei esmentada 
 delimita l'àmbit d'intervenció normativa de les comunitats 
 autònomes que hagin assumit l'exercici efectiu de les 
 competències en matèria de provisió de mitjans per a 
 l'Administració de justícia.
                               
 Aquest Decret desenvolupa la Llei d'assistència jurídica 
 gratuïta  d'acord amb l'àmbit normatiu reconegut a la 
 Generalitat  de  Catalunya  en  l'esmentada  disposició 
 addicional primera d'aquesta llei. De conformitat amb la 
 translació a seu administrativa del reconeixement del dret 
 d'assistència jurídica gratuïta, operada per la llei, el 
 Decret crea les comissions d'assistència jurídica gratuïta i 
 incideix en determinats aspectes relatius a l'estructura i 
 la composició. Si bé d'acord amb les prescripcions de la 
 llei  les dites comissions són d'àmbit provincial, es 
 possibilita alhora que s'estableixin subcomissions quan les 
 necessitats del servei ho aconsellin.
                               
 El  Decret també regula  el procediment relatiu a la 
 sol·licitud de reconeixement del dret d'assistència jurídica 
 gratuïta i determina els documents que s'han d'adjuntar a la 
 sol·licitud per tal d'acreditar la situació econòmica de 
 l'interessat i dels integrants de la unitat familiar. Així 
 mateix, es regula el procediment de tramitació pel que fa a 
 les designacions provisionals d'advocat i de procurador, amb 
 la previsió que si el sol·licitant té la condició de 
 demandat i disposa per comparèixer davant un òrgan judicial 
 d'un termini peremptori, els col·legis respectius puguin 
 efectuar la designació de manera immediata, a fi d'evitar la 
 indefensió.
                               
 El Decret també incideix en aspectes relatius a la prestació 
 del servei per part dels col·legis d'advocats i procuradors, 
 als quals s'encarrega l'organització i la gestió col·legial 
 dels  serveis  d'assistència  lletrada,  defensa  i 
 representació. En aquest sentit i per tal de garantir la 
 qualitat dels serveis d'assistència lletrada, defensa i 
 representació gratuïtes, s'hi preveu l'especialització dels 
 advocats  per  ordres jurisdiccionals quan el cens de 
 col·legiats ho permeti, i la possibilitat que s'estableixin 
 requisits de formació i especialització per a la prestació 
 del servei d'assistència jurídica gratuïta, com també la 
 tramitació  de  queixes  o denúncies formulades com a 
 conseqüència  de  les  actuacions  dels  professionals 
 encarregats dels serveis col·legials d'assistència jurídica 
 gratuïta.
                               
 El Decret també regula aspectes relatius al finançament del 
 servei, orientats a garantir la correcta aplicació dels fons 
 públics que s'hi destinen. Aquest finançament s'arbitra 
 mitjançant  l'atorgament  d'una subvenció per part del 
 Departament de Justícia als consells de col·legis d'advocats 
 i de procuradors dels tribunals de Catalunya, la qual es 
 destina tant a les compensacions dels professionals que 
 hagin actuat com a la contribució a la despesa derivada de 
 la gestió col·legial.
                               
 Per tot això, a proposta de la consellera de Justícia, amb 
 consulta prèvia als consells de col·legis d'advocats i de 
 procuradors dels tribunals de Catalunya, d'acord amb el 
 dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el 
 Govern,                           
                               
 Decreto:                           
                               
 Capítol 1                          
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
 Objecte                           
 El  present Decret té per objecte la creació de les 
 comissions d'assistència jurídica gratuïta a Catalunya, la 
 regulació  del  procediment  de reconeixement del dret 
 d'assistència  jurídica  gratuïta,  i la regulació del 
 procediment per atorgar la subvenció que correspon per 
 compensar les actuacions professionals dels advocats i 
 procuradors en favor dels qui tinguin reconegut el dret, 
 d'acord amb les disposicions de la Llei estatal 1/1996, de 
 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.
                               
 Capítol 2                          
 Les comissions d'assistència jurídica gratuïta        
                               
 Article 2                          
 Comissions                          
 Es creen les comissions d'assistència jurídica gratuïta de 
 Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, amb seu a aquestes 
 poblacions i amb l'àmbit que correspon al territori de les 
 actuals províncies, com a òrgans competents per efectuar el 
 reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta.
                               
 Article 3                          
 Composició                          
 3.1  Les comissions d'assistència jurídica gratuïta estaran 
 integrades, cadascuna, pels membres següents:        
 a) un membre del Ministeri Fiscal, designat pel fiscal en 
 cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o pel 
 fiscal en cap de l'audiència provincial que correspongui, el 
 qual les presidirà;                     
 b) el degà del col·legi d'advocats de l'àmbit territorial 
 corresponent o, en cas que hi hagi més d'un col·legi 
 d'advocats en aquell àmbit, el degà designat de comú acord 
 entre els degans dels col·legis respectius, o l'advocat que 
 ells designin;                        
 c)  el  degà  del col·legi de procuradors de l'àmbit 
 territorial corresponent o, en cas que hi hagi més d'un 
 col·legi de procuradors en aquell àmbit, el degà designat de 
 comú acord entre els degans dels col·legis respectius, o el 
 procurador que ells designin;                
 d) dos funcionaris de l'Administració de la Generalitat de 
 Catalunya: un d'ells pertanyerà a cossos o escales del grup 
 A, serà designat pel Departament de Justícia i farà les 
 funcions de secretari de la Comissió; l'altre pertanyerà al 
 cos d'advocats de la Generalitat i serà designat pel Gabinet 
 Jurídic Central.
 3.2  S'haurà de nomenar un suplent per cada un dels membres 
 de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, els quals 
 seran designats de la mateixa manera que els titulars.
                               
 Article 4                          
 Nomenament dels membres                   
 Els  membres  de les comissions d'assistència jurídica 
 gratuïta  seran  designats d'acord amb el que disposa 
 l'article anterior, i el seu nomenament es publicarà al 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya mitjançant 
 resolució de la consellera de Justícia.
                               
 Article 5                          
 Funcionament i adscripció                  
 5.1  El  funcionament de les comissions d'assistència 
 jurídica  gratuïta  s'ajustarà  a  la  normativa sobre 
 funcionament dels òrgans col·legiats aplicable a Catalunya.
 5.2  Les comissions d'assistència jurídica gratuïta estaran 
 adscrites al Departament de Justícia de la Generalitat, el 
 qual els facilitarà els recursos humans i materials, i els 
 mitjans  econòmics que necessitin per al seu correcte 
 funcionament,   d'acord   amb   les  disponibilitats 
 pressupostàries.
                               
 Article 6                          
 Indemnització per assistències                
 L'assistència a les reunions de les comissions d'assistència 
 jurídica gratuïta, degudament justificada pel secretari, 
 donarà lloc a les indemnitzacions que s'estableixin d'acord 
 amb el capítol 5 del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de 
 regulació i actualització de les indemnitzacions per raó de 
 serveis a la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 
 201/1993.
                               
 Article 7                          
 Funcions                           
 Les  funcions de les comissions d'assistència jurídica 
 gratuïta seran les següents:                 
 a) Reconèixer o denegar el dret a l'assistència jurídica 
 gratuïta.
 b) Revocar el reconeixement del dret, d'acord amb l'article 
 19 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica 
 gratuïta.
 c) Efectuar les comprovacions i revisar la informació de les 
 sol·licituds rebudes.
 d)  Requerir de qualsevol tipus d'administració i, en 
 especial, de l'Administració tributària corresponent, la 
 confirmació  de  l'exactitud de les dades de caràcter 
 tributari que constin a la documentació presentada a la 
 sol·licitud.
 e) Rebre i traslladar a l'òrgan judicial corresponent els 
 escrits  d'impugnació  de  les  resolucions definitives 
 adoptades per la Comissió.
 f) Qualsevol altra que els atribueixi la legislació sobre 
 assistència jurídica gratuïta.
                               
 Capítol 3                          
 Procediment de reconeixement del dret            
                               
 Article 8                          
 Sol·licitud                         
 8.1  El reconeixement del dret d'assistència jurídica 
 gratuïta se sol·licitarà per part de les persones físiques 
 d'acord amb el model normalitzat que figura com a annex 
 d'aquest Decret.
 8.2  A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar la documentació 
 següent:                           
 8.2.1 Obligatòria:                     
 a) Declaració o declaracions sobre l'impost de la renda de 
 les persones físiques que corresponguin a la unitat familiar 
 del període impositiu que, un cop vençut el termini de 
 presentació, sigui immediatament anterior al moment en què 
 se sol·licita el reconeixement al dret.
 b) En cas que no estigui obligat a fer la declaració sobre 
 l'impost  de  la  renda de les persones físiques, el 
 sol·licitant acreditarà els seus ingressos presentant un 
 certificat  del centre o centres de treball sobre la 
 totalitat dels ingressos percebuts per tots els conceptes, 
 certificació de les altes i les baixes de la Seguretat 
 Social, i declaració responsable dels ingressos percebuts.
 En el cas de treballadors autònoms, es presentarà el 
 certificat de les bases de cotització a la Seguretat Social. 
 En el cas de pensionistes, es presentarà el certificat de la 
 pensió. En el cas de perceptors de prestacions d'atur, 
 certificació de l'INEM del període de desocupació i de la 
 percepció d'ajuts.
 c) Declaració o declaracions sobre l'impost del patrimoni 
 que corresponguin a la unitat familiar del període impositiu 
 que  un  cop  vençut el termini de presentació sigui 
 immediatament anterior al moment en què se sol·licita el 
 reconeixement del dret.
 8.2.2 Complementària                    
 a) Fotocòpia del llibre de família.
 b) Fotocòpia del contracte de lloguer d'habitatge o del 
 rebut mensual.
 c) Fotocòpia de títols de béns immobles.
 d) Certificats de valors.
 e) Certificats de percepció d'altres ajuts de caràcter 
 social de l'Administració (beques, ...).
 f) Qualsevol altre tipus de documentació de transcendència 
 econòmica.
 8.3  Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica de les 
 que estableix la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència 
 jurídica gratuïta, haurà de presentar una sol·licitud en què 
 constin les dades següents: nom, domicili social, NIF, 
 representant,  domicili  del  representant, pretensió a 
 defensar judicialment, òrgan judicial i dades del contrari o 
 contraris. A aquesta sol·licitud caldrà adjuntar una còpia 
 de  la  declaració  sobre  l'impost  de societats que 
 correspongui al període impositiu immediatament anterior al 
 moment en què se sol·licita el reconeixement del dret.
                               
 Article 9                          
 Lliurament d'impresos                    
 Els impresos de sol·licitud es lliuraran a les dependències 
 judicials,  als serveis d'orientació jurídica o altres 
 dependències habilitades pels col·legis d'advocats, als 
 col·legis de procuradors dels tribunals, i a les diferents 
 dependències del Departament de Justícia.
                               
 Article 10                          
 Presentació de sol·licituds                 
 Les sol·licituds es presentaran, emplenades degudament i amb 
 la  documentació  acreditativa  corresponent,  a  les 
 dependències  habilitades  pel  col·legi  d'advocats 
 corresponent al partit judicial de l'òrgan que hagi de 
 conèixer del procés principal, o davant del jutjat del 
 domicili del sol·licitant. En aquest darrer cas, l'òrgan 
 judicial remetrà la sol·licitud al més aviat possible al 
 col·legi d'advocats territorialment competent.
                               
 Article 11                          
 Esmena de deficiències                    
 Si el col·legi d'advocats constata que hi ha deficiències en 
 la sol·licitud o que la documentació presentada resulta 
 insuficient, ho comunicarà a la persona interessada i fixarà 
 amb precisió els defectes o les mancances que s'hi percebin 
 i llurs conseqüències, i la requerirà perquè l'esmeni o hi 
 adjunti la documentació pertinent en el termini de 10 dies.
 Si un cop transcorregut aquest termini no s'hi han fet les 
 esmenes necessàries o no s'ha aportat la documentació 
 requerida, el col·legi d'advocats arxivarà la sol·licitud i 
 ho notificarà a la comissió d'assistència jurídica gratuïta 
 corresponent.
                               
 Article 12                          
 Designacions provisionals i trasllats            
 12.1  Si de la sol·licitud i els documents justificatius 
 resulta acreditat que la persona interessada es troba 
 inclosa en l'àmbit definit a l'article 2 de la Llei 1/1996, 
 de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, el col·legi 
 d'advocats, un cop esmenats els defectes, procedirà, en el 
 termini màxim de 15 dies a comptar de la recepció de la 
 sol·licitud per l'esmentat col·legi o de l'esmena dels 
 defectes, a la designació provisional d'advocat, i ho 
 comunicarà immediatament, en cas que sigui preceptiva la 
 intervenció de procurador, al col·legi de procuradors, per 
 tal que en el termini màxim de tres dies es designi un 
 procurador que n'assumeixi la representació. De l'expedient 
 corresponent i de les designacions provisionals efectuades 
 se'n donarà trasllat en el termini de tres dies a la 
 comissió d'assistència jurídica gratuïta a fi que les 
 verifiqui i dicti resolució.
 12.2  En cas que el col·legi d'advocats consideri que la 
 persona interessada no acompleix les esmentades condicions, 
 o que la pretensió principal continguda en la sol·licitud és 
 manifestament insostenible o mancada de fonament, notificarà 
 en el termini de cinc dies al sol·licitant que no ha 
 efectuat el nomenament provisional d'advocat, i al mateix 
 temps traslladarà la sol·licitud a la comissió d'assistència 
 jurídica gratuïta.
 12.3  En cas que el col·legi d'advocats no dicti cap 
 resolució en el termini de 15 dies, la persona interessada 
 podrà reiterar la seva sol·licitud davant la comissió 
 d'assistència jurídica gratuïta, que reclamarà l'expedient 
 al col·legi d'advocats i al mateix temps ordenarà la 
 designació provisional d'advocat i procurador, en cas que la 
 intervenció  d'aquest  fos  preceptiva, i posteriorment 
 continuarà el procediment fixat a l'article 17 de la Llei 
 estatal 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica 
 gratuïta.
 12.4  En cas que el sol·licitant tingui la condició de 
 demandat i el termini de què disposi per comparèixer sigui 
 peremptori, el col·legi d'advocats procedirà a la designació 
 immediata  d'advocat  i  ho comunicarà al col·legi de 
 procuradors perquè designi també immediatament procurador, 
 si la seva intervenció és preceptiva, i posteriorment es 
 tramitarà el reconeixement del dret d'assistència jurídica 
 gratuïta. En  fer  aquesta  designació  provisional els 
 col·legis d'advocats i de procuradors advertiran clarament 
 l'interessat que, en cas que no presenti la documentació 
 necessària per al reconeixement del dret, o que aquesta no 
 acrediti insuficiència de recursos, aniran al seu càrrec els 
 honoraris causats en la seva defensa i representació.
                               
 Article 13                          
 Excepcions a la presentació de documentació         
 En  els  procediments  penals  i  en els procediments 
 administratius d'expulsió d'estrangers, quan el col·legi 
 d'advocats  apreciï  la  impossibilitat  d'acreditar la 
 documentació a què es refereix l'article 8 d'aquest Decret, 
 trametrà l'expedient que s'hagi iniciat, juntament amb totes 
 les dades que hagi pogut aportar la persona interessada i 
 l'acreditació de les gestions realitzades pel col·legi i per 
 l'advocat designat, a la comissió d'assistència jurídica 
 gratuïta perquè en continuï la tramitació.
                               
 Capítol 4                          
 Organització dels serveis de justícia gratuïta        
                               
 Article 14                          
 Gestió col·legial                      
 14.1  Les juntes de govern dels col·legis d'advocats 
 regularan i organitzaran els serveis d'assistència lletrada 
 al detingut o pres i de defensa gratuïta d'acord amb els 
 principis d'eficiència, de màxima dedicació professional 
 dels seus integrants, de distribució objectiva i equitativa 
 dels diferents torns i, quan el cens d'advocats ho permeti, 
 d'especialització per ordres jurisdiccionals.
 14.2  Els col·legis de procuradors organitzaran els serveis 
 de  representació  gratuïta  d'acord amb els principis 
 anteriors.
                               
 Article 15                          
 Normes generals                       
 15.1  L'accés dels advocats als serveis de defensa gratuïta 
 i d'assistència lletrada al detingut o pres serà regulat pel 
 Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb caràcter 
 general  per a tots els col·legis d'advocats. Aquestes 
 normes, que podran exigir una experiència professional 
 prèvia per accedir-hi i que, en tot cas, hauran d'ajustar-se 
 als requisits de formació i especialització que hagin pogut 
 establir el Ministeri de Justícia i el Departament de 
 Justícia d'acord amb el que estableix l'article 25 de la 
 Llei  d'assistència  jurídica  gratuïta, hauran de ser 
 comunicades al Departament de Justícia.
 15.2  El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals 
 de Catalunya podrà dictar normes d'accés al servei de 
 representació gratuïta d'acord amb les disposicions de 
 l'apartat anterior.
                               
 Article 16                          
 Actuació de l'advocat i procurador designats         
 16.1  La designació d'un advocat per a qui tingui reconegut 
 el  dret  d'assistència jurídica gratuïta comportarà a 
 l'advocat, llevat de les causes expressament previstes en la 
 llei, l'obligació de desenvolupar les actuacions encomanades 
 fins a la finalització del procediment en la instància de 
 què es tracti i, si escau, l'execució de les sentències, si 
 les actuacions processals en aquesta es produïssin sense 
 interrupció dins dels dos anys següents a la resolució 
 dictada en la instància.
 16.2  En els procediments penals que s'iniciïn arran d'una 
 detenció policial prèvia, l'obligació establerta al paràgraf 
 anterior es produirà, en tot cas, quan es faci la primera 
 assistència o actuació davant l'òrgan judicial.
 16.3 La designació d'un procurador dels tribunals per a qui 
 tingui reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta 
 comportarà les mateixes obligacions establertes al primer 
 paràgraf per a la designació d'advocat.
                               
 Article 17                          
 Servei d'Orientació Jurídica                 
 17.1  Els  col·legis d'advocats disposaran de serveis 
 d'assessorament i orientació jurídica als ciutadans. Aquests 
 serveis donaran també l'assessorament i orientació previs al 
 procés a qui pretengui reclamar la tutela judicial dels seus 
 drets i interessos, quan tingui per objecte evitar el 
 conflicte  processal  o analitzar la viabilitat de la 
 pretensió.
 17.2  La consulta a aquests serveis serà gratuïta, en tot 
 cas, per als sol·licitants de justícia gratuïta.
                               
 Article 18                          
 Informació als sol·licitants                 
 Els col·legis d'advocats informaran als sol·licitants del 
 reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta sobre 
 els requisits necessaris per obtenir-lo, i els ajudaran en 
 la redacció dels impresos o formularis normalitzats que 
 s'hagin establert.
                               
 Article 19                          
 Assistència lletrada                     
 19.1 Tots els col·legis d'advocats, llevat d'aquells en els 
 quals la reduïda dimensió de l'activitat aconselli que en 
 siguin dispensats motivadament pel Departament de Justícia, 
 hauran de constituir un torn de guàrdia per a la prestació 
 del servei d'assistència lletrada al detingut.
 19.2  Els col·legis d'advocats hauran de comunicar, per 
 mitjà del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, al 
 Departament de Justícia, els mesos de novembre i maig de 
 cada any, la manera com organitzaran per al semestre següent 
 els torns esmentats, amb indicació del nombre d'advocats que 
 intervindran en cadascun. El nombre de lletrats de cada torn 
 es fixarà d'acord amb el nombre d'assistències previsibles 
 determinat sobre la mitjana de tres assistències diàries per 
 advocat, i tenint en compte l'àmbit judicial de cada 
 col·legi, amb l'acceptació del Departament de Justícia.
                               
 Article 20                          
 Renúncia als honoraris                    
                               
 Sempre que se sol·liciti i obtingui el reconeixement del 
 dret a litigar gratuïtament, la defensa i la representació 
 hauran d'assignar-se necessàriament a un advocat i a un 
 procurador del torn d'ofici; no serà admissible la pretensió 
 de litigar per mitjà d'un advocat lliurement elegit i d'un 
 procurador  d'ofici,  o  viceversa,  excepte  si  els 
 professionals de lliure elecció renuncien per escrit, davant 
 del client i del col·legi on estiguin inscrits, a percebre 
 els seus honoraris o drets.
                               
 Article 21                          
 Formació                           
 El Departament de Justícia, amb informe previ dels consells 
 de col·legis d'advocats i de procuradors dels tribunals de 
 Catalunya, podrà complementar els requisits generals mínims 
 de formació i especialització per a la prestació dels 
 serveis d'assistència jurídica gratuïta que hagi pogut 
 establir el Ministeri de Justícia.
                               
 Article 22                          
 Tramitació de queixes                    
 22.1  Les  comissions  d'assistència jurídica gratuïta 
 trametran  als  consells de col·legis d'advocats i de 
 procuradors dels tribunals de Catalunya les queixes o 
 denúncies formulades com a conseqüència de les actuacions 
 dels professionals encarregats dels serveis col·legials 
 d'assistència jurídica gratuïta, sens perjudici d'aquelles 
 altres actuacions judicials que siguin procedents.
 22.2  Els consells de col·legis, o els col·legis, estaran 
 obligats a comunicar a les comissions les resolucions i 
 mesures  adoptades  com a conseqüència dels expedients 
 disciplinaris que hagin estat incoats. Les comissions podran 
 presentar recurs administratiu o contenciós administratiu 
 contra aquestes resolucions.
 22.3  Aquest mateix procediment s'aplicarà a les queixes o 
 denúncies rebudes al Departament de Justícia i que afectin 
 l'aplicació de la subvenció o el cobrament d'honoraris pels 
 advocats de litigants que tinguin el dret d'assistència 
 jurídica gratuïta.
                               
 Capítol 5                          
 Subvenció                          
                               
 Article 23                          
 Objecte de la subvenció                   
 23.1 El Departament de Justícia subvenciona, mitjançant els 
 consells de col·legis d'advocats i de procuradors dels 
 tribunals  de  Catalunya,  les actuacions professionals 
 corresponents a assistència lletrada al detingut o pres i a 
 la defensa i representació gratuïtes.
 23.2  Aquesta subvenció comprendrà tant les compensacions 
 dels professionals que hagin actuat com la contribució a la 
 despesa derivada de la gestió col·legial dels serveis 
 d'assistència lletrada i de defensa i representació jurídica 
 gratuïtes.
                               
 Article 24                          
 Compensació de l'assistència lletrada            
 24.1  Els  advocats podran rebre una compensació per 
 l'assistència lletrada al detingut, pres o imputat quan es 
 doni preceptivament a qui no hagués designat advocat per a 
 qualsevol diligència policial que no sigui conseqüència d'un 
 procediment penal en curs, per a la seva primera declaració 
 davant d'un òrgan judicial, o quan aquesta es faci per mitjà 
 d'auxili judicial i el detingut o pres no hagi designat 
 lletrat al lloc on es presti. Posteriorment caldrà tramitar 
 el reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta.
 24.2  El pagament de les compensacions als advocats per la 
 prestació del servei d'assistència lletrada al detingut o 
 pres s'haurà de dur a terme de la manera següent:      
 a) Quan el col·legi d'advocats tingui establert un torn de 
 guàrdia, es pagarà una sola compensació per cada torn de 
 guàrdia. Si el nombre d'assistències realitzades a persones 
 diferents és superior a cinc dins una mateixa guàrdia, 
 l'advocat percebrà una compensació equivalent al doble del 
 mòdul establert, sigui quin sigui el nombre d'assistències 
 dutes a terme.
 b) En el cas de col·legis d'advocats que tinguin la dispensa 
 del torn de guàrdia, la compensació es pagarà per cada 
 assistència feta. L'import total de les compensacions a 
 percebre per les assistències d'un sol dia per advocat no 
 podrà superar l'import del doble del mòdul fixat per al torn 
 de guàrdia, sigui quin sigui el nombre d'assistències dutes 
 a terme.
 c) En el cas de la primera assistència davant de l'òrgan 
 judicial que es faci després del dia del torn de guàrdia, la 
 compensació serà l'equivalent al mòdul d'assistència al 
 detingut.
                               
 Article 25                          
 Compensació defensa i representació             
 25.1  Els advocats i procuradors percebran la compensació 
 corresponent a cada actuació feta en el torn d'ofici un cop 
 s'hagi acreditat l'inici de l'activitat professional i el 
 compliment dels tràmits processals que per a cada tipus de 
 procediment s'indiquen tot seguit:              
 a) En els processos civils, incloent-hi els de família, la 
 presentació de la còpia de la provisió d'admissió de demanda 
 o aquella en què s'hi tingui per formulada la contestació, o 
 la còpia del primer escrit degudament segellat pel jutjat o 
 tribunal.
 b) En apel·lacions civils, la presentació de la còpia de la 
 provisió en què s'admeti a tràmit el recurs o, si escau, la 
 compareixença en alçada, o la còpia del primer escrit 
 degudament segellat pel jutjat o tribunal.
 c) En procediments penals, la presentació de la còpia de la 
 diligència o sol·licitud de l'actuació processal en què 
 intervingui l'advocat o procurador, o de l'obertura del 
 judici  oral,  i  la  providència  o  interlocutòria 
 d'assenyalament de la vista oral.
 d) En apel·lacions penals, la presentació de la còpia de la 
 resolució judicial en què es tingui per formalitzat o 
 impugnat el recurs o l'assenyalament per a la vista.
 e) En els altres procediments, la presentació de la còpia de 
 la diligència judicial acreditativa de la intervenció de 
 l'advocat o procurador.
 f) En els recursos de cassació formalitzats, la presentació 
 de la còpia de la provisió en la qual es tingui per 
 formalitzat el recurs.
 g)  En  els recursos de cassació no formalitzats, la 
 presentació de la còpia de l'informe adreçat al col·legi, en 
 què es fonamenti la inviabilitat del recurs.
 h) En transaccions extrajudicials i informes         
 d'insostenibilitat de la pretensió, la presentació del 
 document transaccional o l'informe.
 25.2  Els advocats i procuradors hauran de presentar al seu 
 col·legi professional la documentació establerta a l'apartat 
 anterior dins el mes següent a la realització de l'actuació 
 professional, als efectes del seu pagament.
 25.3  Els advocats i procuradors hauran de comunicar al seu 
 col·legi professional la finalització de l'assumpte per al 
 qual han estat designats i especificaran els pronunciaments 
 en  costes  que  s'hagin  produït  i  les  possibles 
 indemnitzacions o beneficis obtinguts pel client que tingui 
 reconegut el dret d'assistència jurídica gratuïta.
                               
 Article 26                          
 Mòduls de compensació                    
 D'acord amb l'import global de les dotacions pressupostàries 
 i tenint en compte la tipologia de procediments en els quals 
 intervenen  els  professionals  designats  d'ofici,  el 
 Departament de Justícia establirà, amb un informe previ del 
 Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, del Consell de 
 Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i del 
 Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de 
 Catalunya, els mòduls de compensació amb càrrec a fons 
 públics per la prestació dels serveis d'assistència lletrada 
 al detingut i de defensa i representació gratuïtes.
                               
 Article 27                          
 Registre de sol·licituds                   
 Els col·legis d'advocats i els de procuradors registraran 
 totes les sol·licituds de designació que se'ls facin amb les 
 especificacions  necessàries  perquè en cada cas quedi 
 constància del peticionari, la causa o actuació a què es 
 refereix la sol·licitud, l'òrgan judicial o unitat on s'ha 
 fet o es farà l'actuació, les dates de sol·licitud i 
 designació, la identificació dels professionals designats i 
 les  circumstàncies  corresponents  a  la  designació, 
 especialment les referents a les renúncies o aquelles que 
 justifiquin la no-prestació del servei.
                               
 Article 28                          
 Lliurament de la subvenció                  
 28.1  El Departament de Justícia lliurarà trimestralment al 
 Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya i al Consell de 
 Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya la 
 subvenció per les actuacions professionals que s'estableixen 
 en aquest Decret. En cas que els imports lliurats com a 
 bestreta per un trimestre no siguin suficients, es tramitarà 
 el  lliurament  de  la  regularització  dels  imports 
 corresponents.
 28.2 Tant els consells com els col·legis hauran d'ingressar 
 en un compte separat, amb els títols de "Consell de 
 Col·legis de..." o "Col·legi de... (localitat)" i "Aportació 
 de la Generalitat de Catalunya per compensar els serveis 
 d'assistència jurídica gratuïta", les quantitats lliurades 
 per atendre les finalitats a què es refereix aquest Decret.
 28.3  Els interessos que generin els esmentats comptes 
 s'aplicaran també al pagament de les compensacions pels 
 serveis subvencionats.
                               
 Article 29                          
 Distribució de la subvenció                 
 29.1  El Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya i el 
 Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de 
 Catalunya distribuiran entre els respectius col·legis la 
 part de la subvenció global corresponent a cada col·legi, 
 d'acord amb el nombre d'actuacions professionals dutes a 
 terme  i  acreditades efectivament durant el trimestre 
 corresponent al de cada lliurament.
 29.2  Els consells de col·legis i els col·legis, com a 
 entitats col·laboradores en la distribució de la subvenció, 
 resten sotmesos a les obligacions que per a aquestes 
 entitats  estableix la normativa de la Generalitat de 
 Catalunya en matèria de subvencions.
                               
 Article 30                          
 Compensació despeses de gestió                
 30.1 El Departament de Justícia determinarà del total de la 
 subvenció un import per atendre les tasques administratives 
 de suport a la gestió col·legial dels serveis d'assistència 
 jurídica gratuïta. Cada col·legi d'advocats i de procuradors 
 haurà de justificar documentalment les despeses realment 
 produïdes. En cas que l'import lliurat per aquest concepte 
 sigui insuficient, el Departament de Justícia podrà lliurar 
 una subvenció addicional, fins a un màxim del 8% de l'import 
 meritat per les assistències i els assumptes de torn d'ofici 
 de l'anualitat.
 30.2  El Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya i el 
 Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de 
 Catalunya  distribuiran  els  fons esmentats entre els 
 respectius col·legis.
 30.3  Amb càrrec a la quantitat destinada als serveis de 
 suport de la gestió col·legial, els col·legis d'advocats 
 mantindran  els  serveis  necessaris per tal de donar 
 compliment al que disposa l'article 18.
                               
 Article 31                          
 Presentació de la justificació                
 El Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya i el Consell 
 de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya 
 justificaran davant el Departament de Justícia l'aplicació 
 de la subvenció rebuda durant el trimestre immediatament 
 anterior. Si incomplissin aquesta obligació, se suspendran 
 els lliuraments successius fins que se'n doni compte. En el 
 supòsit que el compte retut fos incomplet per retard o 
 omissió d'algun col·legi, es detraurà dels lliuraments 
 successius una quantitat igual a l'última distribuïda pel 
 consell respectiu a l'esmentat col·legi.
                               
 Article 32                          
 Contingut de la justificació                 
 32.1.a) El Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya 
 haurà  de  presentar  trimestralment al Departament de 
 Justícia, als efectes de justificar els fons rebuts, un 
 certificat en el qual constin les dades següents:      
 Nombre total de torns de guàrdia o assistències lletrades 
 dutes a terme.
 Nombre total d'assumptes de defensa gratuïta desglossats per 
 tipus de procediment.
 Imports  globals  destinats  a cadascun dels conceptes 
 anteriors.
 Import total rebut com a subvenció.
 Import dels interessos generats i la seva aplicació.
 Quantitats  totals retornades pels lletrats en cas de 
 percepció indeguda de compensacions.
 b) El Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya indicarà 
 en  el  mateix  certificat,  desglossat  per col·legis 
 d'advocats, les dades que figuren en l'apartat anterior.
 32.2  Cada  col·legi  d'advocats  haurà de justificar 
 trimestralment,  per  mitjà  del  Consell de Col·legis 
 d'Advocats de Catalunya, la subvenció rebuda mitjançant els 
 documents següents:                     
 a) Un certificat en el qual consti:             
 L'import total rebut del Consell de Col·legis.
 Nombre de torns de guàrdia o, si escau, d'assistències 
 lletrades al detingut efectuades.
 Nombre total d'assumptes de defensa gratuïta desglossats per 
 tipus de procediment.
 Imports destinats a cadascun dels dos conceptes anteriors.
 Quantitats  totals retornades pels lletrats en cas de 
 percepció indeguda de compensacions.
 b) Relació detallada dels torns de guàrdia o, si escau, de 
 les  assistències lletrades al detingut efectuades amb 
 indicació de les dades següents: dia de l'actuació, número 
 d'atestat  o telefonema, centre de detenció, nom dels 
 detinguts, tipus de delicte, import brut, retenció de l'IRPF 
 i import net liquidat al lletrat.
 c) Relació detallada dels assumptes de defensa gratuïta 
 assumits  per  cada lletrat, amb indicació del número 
 d'expedient donat per la comissió d'assistència jurídica 
 gratuïta,  nom  del  beneficiari,  tipus  i número de 
 procediment, òrgan judicial, import brut pagat, retenció de 
 l'IRPF i import net liquidat al lletrat.
 d) Relació per lletrats de les quantitats retornades en cas 
 de percepcions indegudes de compensacions, amb indicació de 
 les dades següents: número d'expedient donat per la comissió 
 d'assistència jurídica gratuïta, nom del beneficiari, tipus 
 i número de procediment, òrgan judicial, import retornat, 
 semestre en què es va liquidar la compensació i motiu de la 
 devolució.
 e) Còpia del document d'ingrés a Hisenda de les retencions 
 d'IRPF aplicades.
 32.3  El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals 
 de Catalunya i els col·legis de procuradors hauran de 
 presentar trimestralment la justificació de les actuacions 
 professionals de representació gratuïta en els termes dels 
 anteriors apartats 1 i 2 que els siguin aplicables.
 32.3  Els col·legis d'advocats i de procuradors hauran de 
 custodiar tota la documentació referent a les designacions i 
 els pagaments efectuats. El Departament de Justícia podrà, 
 en qualsevol moment, sol·licitar dels col·legis que aportin 
 qualsevol d'aquests documents.
 32.5  Les  despeses de gestió col·legial previstes a 
 l'article 30 es justificaran detalladament i documentalment. 
                               
 Article 33                          
 Memòria anual                        
 El Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya i el Consell 
 de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya 
 trametran al Departament de Justícia una memòria anual sobre 
 el  funcionament  dels  serveis  d'assistència jurídica 
 gratuïta.
                               
 Article 34                          
 Comissió de seguiment                    
 34.1  Una comissió mixta formada per representants del 
 Departament de Justícia i dels col·legis d'advocats i 
 procuradors,  designats  pels  consells  de  col·legis 
 respectius, farà el seguiment de l'efectivitat i compliment 
 del que es disposa en aquest Decret, i podrà recaptar les 
 dades i els informes que consideri convenients de qualsevol 
 dels col·legis d'advocats i de procuradors de Catalunya.
 34.2  Aquesta comissió serà la creada mitjançant l'ordre de 
 la consellera de Justícia de 6 de maig de 1996, de creació 
 de la Comissió Mixta de seguiment de les subvencions a les 
 actuacions professionals corresponents del torn d'ofici i a 
 l'assistència lletrada al detingut (DOGC núm. 2206) i les 
 referències de l'esmentada Ordre al Decret 233/1995, de 25 
 de juliol, sobre mesures per instrumentar la subvenció per a 
 les actuacions professionals corresponents al torn d'ofici i 
 a l'assistència lletrada al detingut, s'entendrà que es 
 refereixen al present Decret.
                               
 Disposició addicional única                 
                               
 Quan  el  volum  d'assumptes  o  altres circumstàncies 
 justificades ho aconsellin, per ordre de la consellera de 
 Justícia de la Generalitat de Catalunya es podran crear 
 subcomissions d'assistència jurídica gratuïta, les quals 
 tindran les mateixes funcions que aquest Decret atorga a les 
 comissions i la composició que estableix l'article 3 per a 
 aquestes. L'àmbit  territorial  d'actuació  de cadascuna 
 s'establirà en l'ordre de creació.
                               
 Disposicions transitòries                  
                               
 -1  Els torns de guàrdia per a l'assistència lletrada al 
 detingut o pres establerts en el moment de la publicació 
 d'aquest Decret continuaran vigents fins a la finalització 
 del semestre natural.
                               
 -2  Mentre no hi hagi funcionaris del cos d'advocats de la 
 Generalitat, formaran part de les comissions dos funcionaris 
 que pertanyin a cossos o escales del grup A.
                               
 Disposició derogatòria única                 
                               
 Queda derogat el Decret 233/1995, de 25 de juliol, sobre 
 mesures per instrumentar la subvenció per a les actuacions 
 professionals  corresponents  al  torn  d'ofici  i  a 
 l'assistència lletrada al detingut, i les disposicions 
 d'igual o inferior rang que s'oposin al present Decret.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 -1  Es faculta la consellera de Justícia perquè dicti les 
 disposicions que siguin necessàries per al desplegament 
 d'aquest Decret.
                               
 -2  Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que entri 
 en vigor la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència 
 jurídica gratuïta.
                               
                               
 Barcelona, 5 de juliol de 1996                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Núria de Gispert i Català                  
 Consellera de Justícia                    
                               
 Annex                            
                               
 Sol·licitud de reconeixement del dret d'assistència jurídica 
 gratuïta                           
                               
 Núm. exp.:                          
 Amb la finalitat d'acreditar la concurrència dels requisits 
 legals per al reconeixement del dret d'assistència jurídica 
 gratuïta, declaro, sota jurament o promesa, que les dades 
 que especifico a continuació són certes, completes, sense 
 cap omissió, que pretenc només litigar per drets propis i 
 que conec les responsabilitats i les despeses en les quals 
 incorro en cas contrari.
                               
 -1 Dades personals                     
 A. Declarant.
 Nom, 1r cognom, 2n cognom, NIF, domicili, núm., codi postal, 
 municipi, província, telèfon avisos, data naixement, estat 
 civil (1), règim conjugal, professió.
 B. Cònjuge (1).
 Nom, 1r cognom, 2n cognom, NIF, domicili (2), núm., codi 
 postal, municipi, província, telèfon avisos, data naixement, 
 professió.
 C. Familiars que conviuen amb el declarant.
 Nombre  de fills, altres, nom, 1r cognom, 2n cognom, 
 parentiu.
                               
 -2 Dades econòmiques de la unitat familiar         
 A. Ingressos anuals: perceptor, import brut, concepte (3).
 B. Propietats  béns  immobles:  titular, valoració (4), 
 càrregues (5), tipus (6).
 C. Propietats béns mobles: titular, valoració (7), tipus 
 (8).
 D. Altres béns: titular, valoració, càrregues, descripció.
                               
 -3 Altres dades d'interès (9)                
 Menys 1SMI []; entre 1SMI i 2SMI[]; entre 2SMI i 4SMI[]; més 
 4SMI[].
                               
 -4 Assistència al detingut                 
 Centre, data, òrgan judicial, data, advocat intervinent, 
 número d'atestat/diligència,                 
 tipus de delicte.
                               
 -5 Pretensió a defensar judicialment            
 Demandant, demandat, advocat designat, jurisdicció, partit 
 judicial, òrgan judicial.
                               
 -6 Contrari                         
 Així mateix, em comprometo a satisfer totes les despeses que 
 hagi originat la meva defensa i representació en cas que no 
 em sigui reconegut judicialment el dret a la justícia 
 gratuïta.
 Lloc/data/signatura.
 Lloc, data:  em comprometo a presentar la documentació que 
 m'ha estat requerida i que consisteix en: (detallar-la), en 
 el  termini màxim de 10 dies hàbils. En cas contrari 
 s'entendrà per desistida la meva sol·licitud i hauré de 
 satisfer totes les despeses que hagi originat la meva 
 defensa i representació.
                               
 Dictamen del Col·legi d'Advocats de:             
 Favorable, desfavorable                   
 Documentació que s'adjunta:                 
 Obligatòria (per acreditar les dades de l'apartat 2.A):   
 Còpia de la declaració de l'IRPF dels membres de la unitat 
 familiar.
 Còpia de la declaració de l'impost del patrimoni dels 
 membres de la unitat familiar.
 En cas de no estar obligat a fer la declaració d'IRPF:    
 certificat dels centres de treball, altes i baixes S.S, etc. 
 Declaració responsable dels ingressos percebuts.
 Autònoms: certificat bases de cotització S.S.
 Certificat de pensions.
 Certificat de l'INEM del període de desocupació i de la 
 percepció d'ajuts.
 Certificat de percepció d'altres ajuts de caràcter social de 
 l'Administració (beques, etc.).
 Complementària (en cas d'haver emplenat els apartats 1.B, 
 1.C, 2.B, 2.C, 2.D):                     
 Fotocòpia del llibre de família.
 Fotocòpia del contracte de lloguer de l'habitatge o del 
 rebut mensual.
 Fotocòpia dels títols dels béns immobles.
 Certificats de valors.
 Altres.
                               
 Instruccions per a emplenar el formulari           
                               
 (1) Si sou casat/ada, empleneu l'apartat 1-B.
 (2) Si és el mateix que el del/de la declarant, deixeu-ho en 
 blanc.
 (3) Salaris, pensions per jubilació o invalidesa, baixes per 
 incapacitats, prestacions d'atur, dividends d'accions i 
 obligacions, rendes per arrendaments, beques, etc.
 (4) Valor de mercat, valor escripturat o valor cadastral.
 (5) Hipoteques o crèdits que gravin aquest bé.
 (6) Habitatge que serveix de domicili, altres habitatges, 
 finques, solars, places d'aparcament, locals comercials o 
 industrials, etc.
 (7) Valor de mercat.
 (8) En cas de vehicles amb motor, heu d'indicar-ne la marca 
 i el model.
 (9)  Dades  no  incloses  en  apartats  anteriors  de 
 transcendència en la vostra economia familiar. Exemples:   
 declarant o familiars amb grans discapacitats declarades o 
 demostrables, estat de salut, obligacions que pesin sobre 
 el/la declarant, cost del procés, retenció judicial per 
 pagaments de pensions compensatòries i alimentàries, etc.
                               
 (96.183.048)