Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 3/1996, de 2 d'abril, d'autorització d'operacions d'endeutament a favor del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 003/1996

 • Data del document 02/04/1996

 • Data de publicació 10/04/1996

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2192

 • No Vigent
Afectacions
11/04/1996 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Preàmbul                           
 La necessitat d'implantar una xarxa de comunicacions mòbils 
 de la Generalitat, que n'integri els serveis com ara la 
 policia,  la  prevenció  i  l'extinció d'incendis, els 
 salvaments, la sanitat, els agents rurals, el Departament 
 de Medi Ambient, les carreteres, la protecció civil, entre 
 altres, i abasti tot el territori català, requereix que el 
 Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya 
 executi  diversos projectes d'inversions en matèria de 
 telecomunicacions. Aquestes inversions s'han de finançar, 
 parcialment,  mitjançant  endeutament. En  conseqüència, 
 aquesta Llei autoritza el Centre de Telecomunicacions de la 
 Generalitat  de  Catalunya  a  formalitzar  operacions 
 d'endeutament,  les  quals  poden  tenir l'aval de la 
 Generalitat. Finalment, en la situació actual de pròrroga 
 pressupostària, cal fer la remissió corresponent a la 
 normativa  aplicable  en  matèria  de  condicions  i 
 característiques de crèdits i d'avals.
                               
 Part dispositiva                       
                               
 Article únic                         
 S'autoritza  el  Centre  de  Telecomunicacions  de  la 
 Generalitat de Catalunya perquè concerti durant el 1996 
 operacions d'endeutament en qualsevol modalitat per un 
 import no superior a 3.200.000.000 de pessetes, destinades 
 a operacions de capital. La Generalitat pot prestar el seu 
 aval a aquestes operacions.
                               
 Disposició addicional                    
                               
 Les característiques, els termes i les condicions de les 
 operacions d'endeutament i d'aval s'han de fixar d'acord 
 amb el que estableixen els articles 31.2 i 3 i 32.17 de la 
 Llei 12/1994, del 28 de desembre, de pressupostos de la 
 Generalitat de Catalunya per al 1995, prorrogats per a 
 l'any 1996.
                               
 Disposició final                       
                               
 Aquesta  Llei  entra  en vigor l'endemà d'haver estat 
 publicada  en  el Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 2 d'abril de 1996          
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Macià Alavedra i Moner                    
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (96.089.050)