Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 4/1996, de 2 d'abril, de reforma de la Llei 12/1993, de creació de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 004/1996

 • Data del document 02/04/1996

 • Data de publicació 10/04/1996

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2192

 • No Vigent
30/04/1996 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El president                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Article 1                          
 Es modifica l'article 3.1.a de la Llei 12/1993, que queda 
 redactat de la manera següent:                
 "Elaborar, avaluar i executar o impulsar plans de promoció 
 i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les 
 comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la 
 Ribera d'Ebre que integrin o potenciïn els esforços que es 
 fan en aquesta zona i alhora afavoreixin la coordinació de 
 totes les administracions actuants, a més de participar en 
 l'elaboració i l'avaluació del Pla territorial parcial de 
 les Terres de l'Ebre."                    
                               
 Article 2                          
 Es modifica l'article 5 de la Llei 12/1993, que queda 
 redactat de la manera següent:                
 "1. El Consell Rector és l'òrgan superior de govern de 
 l'Institut. En són membres:                 
 "a) El president, que ha d'ésser un conseller de la 
 Generalitat.
 "b) El vicepresident, que ha d'ésser un dels representants 
 de les administracions locals i que pot fer les funcions de 
 president per absència o delegació d'aquest.
 "c) El director, que actua de secretari.
 "d) Vuit representants designats per l'Administració de la 
 Generalitat.
 "e) Vuit representants de les administracions locals de les 
 quatre comarques de l'Ebre, dos per comarca, a proposta 
 dels consells comarcals respectius.
 "2. La composició del Consell Rector ha de garantir la 
 representació  dels  partits  o  les  coalicions  amb 
 representació al Parlament de Catalunya.
 "3. Els membres del Consell Rector són nomenats pel seu 
 president, a proposta de cadascuna de les representacions 
 respectives.
 "4. El president de l'Institut és nomenat pel president de 
 la Generalitat."                       
                               
 Article 3                          
 Es modifica l'article 9.1 de la Llei 12/1993, que queda 
 redactat de la manera següent:                
 "1. Es crea el Consell Assessor, com a òrgan de caràcter 
 consultiu. En el Consell Assessor són representades les 
 parts interessades, públiques i privades, de les comarques 
 de l'Ebre.
 "2. (...)."                         
                               
 Article 4                          
 S'afegeix a la Llei 12/1993 un article 9 bis, amb el text 
 següent:                           
 "Són funcions del Consell Assessor:             
 "a) Informar, assessorar i formular propostes al Consell 
 Rector i al director sobre qualsevol matèria relativa a les 
 activitats que aquest acompleixi per tal de portar a terme 
 les funcions indicades en l'article 3.
 "b) Informar dels assumptes que li són sotmesos pel Consell 
 Rector  i  informar,  preceptivament,  del  pla  anual 
 d'actuacions.
 "c) Proposar al Consell Rector totes les actuacions que 
 consideri convenients per al compliment dels objectius de 
 l'Institut."                         
                               
 Article 5                          
 S'afegeix a la Llei 12/1993 una disposició final primera 
 bis, amb el text següent:                  
 "Els membres del Consell Rector s'han de renovar en el 
 termini màxim de tres mesos des de la constitució de les 
 administracions respectives, tant dels ajuntaments com de 
 la Generalitat."                       
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 2 d'abril de 1996          
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 (96.089.052)